HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap"

Transkript

1 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: Fra kl: Til kl: Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg Larsen (unntatt sak 81/11) Arnt Erling Paulsen Laila Furu Vold Oddrunn S. P. Dahlheim Vegar Dalen Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Jim G. Dahl Yngve Magnussen Roy Skogsholm rådmann Liv Hansen formannskapssekretær Siv Nilsen kommunalleder 1 Geir Berglund kommunalleder 2 Charles Moursund informasjonsmedarbeider Roy Nilssen enhetsleder teknisk sektor (sak 78 og 92/11) Lars Olav M. Larsen enhetsleder skole (sak og 92/11) Henny Jørgensen lærer (sak 92/11) Merknader til innkalling: Det var ingen merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til sakslisten, og 2 saker ble tatt i tillegg. Det var ingen merknader til referatsaklisten. Behandlede saker: 78/11 97/11 Sak 92/11 ble tatt først og det ble gitt orientering av prosjektleder Henny Jørgensen. Etter sak 85/11 orienterte rådmannen om situasjonen ved Herøy barnehage og ba om fullmakt til å holde tilbake salget av Silvalen barnehage til høsten 2013, samt bruken av lokalene fram til Dette ble det gitt klarsignal til. Etter behandlingene av sakene orientert rådmannen om tomtesituasjonen og vedtatt reguleringsplan for tomter i Åsen. Det ble gitt klarsignal om at det fremmes sak på dette.

2 Underskrifter: Arnt-Frode Jensen Elbjørg Larsen Vegar Dalen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Herøy,

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 78/11 11/1721 POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT REVISJON 79/11 11/1719 BUDSJETTREGULERING - TERTIALRAPPORT PR /11 10/1609 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT OVERGREPSMOTTAK PÅ HELGELAND 81/11 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE 82/11 11/1333 MØTEPLAN /11 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP 84/11 11/1785 SALG AV HERØYGUTTEN 85/11 11/1792 VEDTEKTER FOR HERØY BARNEHAGE 86/11 11/1769 TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLEN /11 11/1246 SØKNAD OM TILSKUDD - KJØP AV LEILIGHET 88/11 11/1329 SØKNAD OM TILSKUDD - KJØP AV LEILIGHET 89/11 11/1509 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DRIFT - SMISO 90/11 11/1696 SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND - NORGES BLINDEFORBUND NORDLAND

4 91/11 11/1715 SØKNAD OM TILSKUDD TIL MIDLER I PROSJEKT "SNAKK OM SEKSUELLE OVERGREP I NÆRE RELASJONER" 92/11 09/1699 ET HELHETLIG OPPLÆRINGSLØP - ET AKSJONSLÆRINGSPROSJEKT OM SAMMENHENGEN MELLOM BAREHAGE OG SKOLE 93/11 11/1798 INVITASJON TIL ØKT SATSING PÅ BARN OG UNGES OPPVEKST I NORDLAND "VÅRES UNGA - VÅRES FRAMTID" 94/11 11/1799 ENDRING AV REGLEMENT FOR GRENDEUTVALG 95/11 11/1800 ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR FRITAK AV EIENDOMSSKATT 96/11 11/894 SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD - NÆRINGSFONDET 97/11 11/1326 SØKNAD OM TILSKUDD - NÆRINGSFONDET

5 78/11 POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT REVISJON Formannskapets innstilling: 1. Framlagte revisjon ( ) av politisk styringssystem og delegeringsreglement godkjennes. 2. Nytt reglement settes i verk fra vedtaksdato og legges til grunn for valg til utvalg, nemnder og råd fra og med inneværende kommunestyreperiode. 3. Rådmannen reviderer administrativt delegeringsreglement i.h.t. vedtatt politisk styringssystem og delegeringsreglement. 1. Framlagte revisjon ( ) av politisk styringssystem og delegeringsreglement godkjennes. 2. Nytt reglement settes i verk fra vedtaksdato og legges til grunn for valg til utvalg, nemnder og råd fra og med inneværende kommunestyreperiode. 3. Rådmannen reviderer administrativt delegeringsreglement i.h.t. vedtatt politisk styringssystem og delegeringsreglement.

6 79/11 BUDSJETTREGULERING - TERTIALRAPPORT PR Formannskapets innstilling: 1. Tertialrapport pr tas til etterretning. 2. Forslag til budsjettregulering pr i.h.t. vedlagte føringsliste godkjennes. 3. Det bevilges kr til Herøy barnehage som bl.a. skal gå til finansiering av grillhytte, møbler og kjøkkensteamer. Utgiftene dekkes inn over fondsavsetning balansepost Ordfører Arnt-Frode Jensen framla på vegne av Herøy AP følgende tilleggsforslag: Nytt pkt. 3: Det bevilges kr til Herøy barnehage som bl.a. skal gå til finansiering av grillhytte, møbler og kjøkkensteamer. Utgiftene dekkes inn over fondsavsetning balansepost Votering: Rådmannens innstilling pkt. 1 og 2 ble enst. vedtatt. Ordførerens tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 1. Tertialrapport pr tas til etterretning. 2. Forslag til budsjettregulering pr i.h.t. vedlagte føringsliste godkjennes.

7 80/11 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT OVERGREPSMOTTAK PÅ HELGELAND Formannskapets innstilling: 1. Utredningen Etablering av interkommunalt overgrepsmottak i Mosjøen for voldsutsatte på Helgeland tas til etterretning. 2. Herøy kommunestyre vedtar framlagte utkast til avtale mellom Vefsn kommune som vertskommune og de øvrige kommuner på Helgeland om etablering og drift av interkommunalt overgrepsmottak for voldsutsatte på Helgeland i Mosjøen. Dette under forutsetning av at de andre helgelandskommunene fatter tilsvarende vedtak. 3. Herøy kommunestyre bevilger kr ,- til drift av overgrepsmottaket i 2012 som innarbeides i konsekvensjustert budsjett for 2012 og nødvendig bevilgning for senere år legges inn i konsekvensjustert økonomiplan for perioden Utredningen Etablering av interkommunalt overgrepsmottak i Mosjøen for voldsutsatte på Helgeland tas til etterretning. 2. Herøy kommunestyre vedtar framlagte utkast til avtale mellom Vefsn kommune som vertskommune og de øvrige kommuner på Helgeland om etablering og drift av interkommunalt overgrepsmottak for voldsutsatte på Helgeland i Mosjøen. Dette under forutsetning av at de andre helgelandskommunene fatter tilsvarende vedtak. 3. Herøy kommunestyre bevilger kr ,- til drift av overgrepsmottaket i 2012 som innarbeides i konsekvensjustert budsjett for 2012 og nødvendig bevilgning for senere år legges inn i konsekvensjustert økonomiplan for perioden

8 81/11 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Formannskapets innstilling: 1. Dagens samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna om pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT ytre Helgeland, sies opp/opphører ved inngåelse av ny avtale. 2. Ny samarbeidsavtale bygd på Kommuneloven 28b iverksettes fra samme dato. 3. Alstahaug kommune settes som vertskommune i den nye avtalen. 4. Rådmannen i vertskommunen gis myndighet til å arbeide videre med saken, og bes legge fram et forslag til ny samarbeidsavtale om framtidig PP-tjeneste for kommunestyrene i samarbeidskommunene innen 1. april Det opprettes en referansegruppe for arbeidet fram mot ny samarbeidsavtale som består av rådmennene i samarbeidskommunene, eller de disse delegerer dette til. Repr. Elbjørg Larsen fratrådte som inhabil jfr. FVL 6 1.ledd pkt. e. 1. Dagens samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna om pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT ytre Helgeland, sies opp/opphører ved inngåelse av ny avtale. 2. Ny samarbeidsavtale bygd på Kommuneloven 28b iverksettes fra samme dato. 3. Alstahaug kommune settes som vertskommune i den nye avtalen. 4. Rådmannen i vertskommunen gis myndighet til å arbeide videre med saken, og bes legge fram et forslag til ny samarbeidsavtale om framtidig PP-tjeneste for kommunestyrene i samarbeidskommunene innen 1. april Det opprettes en referansegruppe for arbeidet fram mot ny samarbeidsavtale som består av rådmennene i samarbeidskommunene, eller de disse delegerer dette til.

9 82/11 MØTEPLAN 2012 Formannskapets innstilling: 1) Forslag til veiledende møteplan for 2012 tiltres. 2) Ordfører/leder av utvalg gis fullmakt til å fastsette møtetidspunkt. 1) Forslag til veiledende møteplan for 2012 tiltres. 2) Ordfører/leder av utvalg gis fullmakt til å fastsette møtetidspunkt.

10 83/11 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Formannskapets vedtak: 1) Da det ser ut for at det ikke er nødvendig vilje til å etablere interkommunalt næringsselskap, ønsker ikke Herøy kommune å gå videre med denne saken. 2) I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012 skal det vurderes hvordan næringsarbeidet i kommunen skal organiseres. Ordfører Arnt-Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende endringsforslag: 1) Da det ser ut for at det ikke er nødvendig vilje til å etablere interkommunalt næringsselskap, ønsker ikke Herøy kommune å gå videre med denne saken. 2) I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012 skal det vurderes hvordan næringsarbeidet i kommunen skal organiseres. Votering: Det ble avgitt 3 st. for rådmannens innstilling og 4 st. for ordfører Arnt-Frode Jensens forslag. 1.Herøy kommune går inn som eier av det nye interkommunale næringsselskapet, basert på det mandat, arbeidsoppgaver og budsjetter som ligger i saksutredningen. 2.Herøy kommune går inn med 25 % av aksjekapitalen, tilsvarende ,-, og tegner også grunnavtalen med selskapet. Grunnavtalen gjelder for 4 år, og er oppsigelig etter 3 av disse. Ved en oppsigelse av avtalen vil den bli avsluttet etter det 4. året. For grunnavtalen betaler Herøy kommune ,- pr. år. Beløpet indeksreguleres hvert år. 3.Rådmann/administrasjonssjef får fullmakt til å ferdigforhandle avtalen med selskapet. Ved stiftelse av selskapet er det ordfører, eller den som blir gitt fullmakt av ordfører, som representerer kommunen. 4.Herøy kommunes tilslutning er avhengig av tilslutning fra de andre tre kommunene i HALD

11 84/11 SALG AV HERØYGUTTEN Formannskapets innstilling: 1) Rådmannen gis fullmakt til å forhandle frem salg av MS Herøygutten. 2) Forslag til salgsavtale legges frem for formannskapet til godkjennelse. Ordfører Arnt-Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende endringsforslag: 1) Rådmannen gis fullmakt til å forhandle frem salg av MS Herøygutten. 2) Forslag til salgsavtale legges frem for formannskapet til godkjennelse. Ordførerens endringsforslag ble enst. vedtatt. Rådmann gis fullmakt til å foreta salg av MS Herøygutten

12 85/11 VEDTEKTER FOR HERØY BARNEHAGE Formannskapets innstilling: Vedlagt forslag til nye vedtekter for Herøy barnehage vedtas, og iverksettes fra vedtaksdatoen. Vedlagt forslag til nye vedtekter for Herøy barnehage vedtas, og iverksettes fra vedtaksdatoen.

13 86/11 TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLEN 2011 Formannskapets innstilling: Tilstandsrapporten for skolen i Herøy 2011 tas til orientering. Tilstandsrapporten for skolen i Herøy 2011 tas til orientering.

14 87/11 SØKNAD OM TILSKUDD - KJØP AV LEILIGHET Formannskapets enst. vedtak: Søker Eva Marie Vestvik tilfredsstiller krav for å få tilskudd i forhold til det utlyste tiltaket Tilskudd for kjøp av nye leiligheter. Vestvik tilfredsstiller også krav satt i tiltak Etablerertilskudd. Kjøpskontrakt er vedlagt søknaden. Eva Marie Vestvik får tildelt kr ,- som etablerertilskudd. Søker Eva Marie Vestvik tilfredsstiller krav for å få tilskudd i forhold til det utlyste tiltaket Tilskudd for kjøp av nye leiligheter. Vestvik tilfredsstiller også krav satt i tiltak Etablerertilskudd. Kjøpskontrakt er vedlagt søknaden. Eva Marie Vestvik får tildelt kr ,- som etablerertilskudd.

15 88/11 SØKNAD OM TILSKUDD - KJØP AV LEILIGHET Formannskapets vedtak: Søker Roar Isaksen tilfredsstiller krav for å få tilskudd i forhold til det utlyste tiltaket Tilskudd for kjøp av nye leiligheter. Isaksen tilfredsstiller også krav satt i tiltak Etablerertilskudd. Kjøpskontrakt er vedlagt søknaden. Roar Isaksen får tildelt kr ,- som etablerertilskudd. Søker Roar Isaksen tilfredsstiller krav for å få tilskudd i forhold til det utlyste tiltaket Tilskudd for kjøp av nye leiligheter. Isaksen tilfredsstiller også krav satt i tiltak Etablerertilskudd. Kjøpskontrakt er vedlagt søknaden. Roar Isaksen får tildelt kr ,- som etablerertilskudd.

16 89/11 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DRIFT SMISO Formannskapets vedtak: 1) Herøy kommune innvilger søknaden om økonomisk støtte på kr til SMISO Nordland. 2) Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto. Ordfører Arnt-Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende endringsforslag: 1) Herøy kommune innvilger søknaden om økonomisk støtte på kr til SMISO Nordland. 2) Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto. Ordførerens endringsforslag ble enst. vedtatt. Herøy kommune avslår søknaden om økonomisk støtte på kr 4000,- til SMISO- Nordland

17 90/11 SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND - NORGES BLINDEFORBUND NORDLAND Formannskapets vedtak: 1) Herøy kommune innvilger søknad fra Norges Blindeforbund Nordland med kr ) Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto. Ordfører Arnt-Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende endringsforslag: 1) Herøy kommune innvilger søknad fra Norges Blindeforbund Nordland med kr ) Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto. Ordførerens endringsforslag ble enst. vedtatt. Herøy kommune avslår søknad om støtte på kr 1800,- fra Norges Blindeforbund Nordland.

18 91/11 SØKNAD OM TILSKUDD TIL MIDLER I PROSJEKT "SNAKK OM SEKSUELLE OVERGREP I NÆRE RELASJONER" Formannskapets vedtak: 1) Herøy kommune innvilger søknad fra Blålys på kr ) Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto. Ordfører Arnt-Frode Jensen fratrådte som inhabil jfr. FVL 6 1.ledd pkt. b, og møtet ble ledet av varaordfører Elbjørg Larsen under behandlingen av denne saken. Varaordfører Elbjørg Larsen framsatte på vegne av Herøy AP følgende endringsforslag: 1) Herøy kommune innvilger søknad fra Blålys på kr ) Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto. Endringsforslag ble enst. vedtatt. Herøy kommune avslår søknaden om økonomisk støtte på kr 6000,- til Blålys

19 92/11 ET HELHETLIG OPPLÆRINGSLØP - ET AKSJONSLÆRINGSPROSJEKT OM SAMMENHENGEN MELLOM BAREHAGE OG SKOLE Formannskapets vedtak: Sluttrapporten fra prosjektet Et helhetlig opplæringsløp tas til orientering. Følgende planer vedtas å gjelde for alle skoler og barnehager i Herøy: 9-månederskurset i språklig oppmerksomhet og begrepsinnlæring for 4-5-åringer i Herøy kommune. Helhetlig plan for språkstimulering/leseopplæring for barnehage/1. 4. trinn. Kommunal plan for begrepsundervisning i barnehager og skole. Kommunal plan for overgang mellom barnehage og skole. Sluttrapporten fra prosjektet Et helhetlig opplæringsløp tas til orientering. Følgende planer vedtas å gjelde for alle skoler og barnehager i Herøy: 9-månederskurset i språklig oppmerksomhet og begrepsinnlæring for 4-5-åringer i Herøy kommune. Helhetlig plan for språkstimulering/leseopplæring for barnehage/1. 4. trinn. Kommunal plan for begrepsundervisning i barnehager og skole. Kommunal plan for overgang mellom barnehage og skole.

20 93/11 INVITASJON TIL ØKT SATSING PÅ BARN OG UNGES OPPVEKST I NORDLAND "VÅRES UNGA - VÅRES FRAMTID" Formannskapets innstilling: Herøy kommune takker ja til Fylkesmannens invitasjon om deltakelse i økt satsning på barn og unges oppvekst i Nordland gjennom Vårres unga vårres framtid og gir rådmannen de nødvendige fullmakter i oppfølgingen av kommunens deltakelse Herøy kommune takker ja til Fylkesmannens invitasjon om deltakelse i økt satsning på barn og unges oppvekst i Nordland gjennom Vårres unga vårres framtid og gir rådmannen de nødvendige fullmakter i oppfølgingen av kommunens deltakelse

21 94/11 ENDRING AV REGLEMENT FOR GRENDEUTVALG Formannskapets innstilling: Framlagte forslag til revidert reglement for grendeutvalg i Herøy godkjennes. Framlagte forslag til revidert reglement for grendeutvalg i Herøy godkjennes.

22 95/11 ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR FRITAK AV EIENDOMSSKATT Formannskapets innstilling: 1. Retningslinjer for fritak av eiendomsskatt endres i.h.t. vedtatt delegeringsreglement. 2. Reviderte retningslinjer gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 1. Retningslinjer for fritak av eiendomsskatt endres i.h.t. vedtatt delegeringsreglement. 2. Reviderte retningslinjer gjøres gjeldende fra vedtaksdato.

23 96/11 SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD FRA DET KOMMUNALE NÆRINGSFOND Formannskapets vedtak: Svein Olav Heggheim innvilges kr ,- i tilskudd til investeringer som omsøkt. Tilskuddet utbetales mot fremlagt investeringsregnskap fra regnskapsfører. Tilskuddet belastes næringsfond I Svein Olav Heggheim innvilges kr ,- i tilskudd til investeringer som omsøkt. Tilskuddet utbetales mot fremlagt investeringsregnskap fra regnskapsfører. Tilskuddet belastes næringsfond I

24 97/11 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV GARNHALER Formannskapets vedtak: Svein Eriksen innvilges tilskudd kr ,- til investeringer som omsøkt. Tilskuddet utbetales mot framlagt dokumentasjon. Tilskuddet belastes næringsfond I Svein Eriksen innvilges tilskudd kr ,- til investeringer som omsøkt. Tilskuddet utbetales mot framlagt dokumentasjon. Tilskuddet belastes næringsfond I

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 20.01.2009 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 21.03.2012 Fra kl: 14.00 Til kl: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 23.02.2009 Fra kl: 09.05 Til kl: 10.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen Arnt Erling Paulsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Margit Pernille Langseth,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kvænangstunet Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem H Irene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 09.00 14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik Skjellnes Johansen, Mari

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.03.2015 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness Winther, Bill Rønning, Helge Johansen,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.2012 Tid: 09:30 13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Behandlede saker:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 022/15-038/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer