MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M."

Transkript

1 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne Solhaug, Erik Bjørnsveen og Finn Øksne. Ine Lindalen og Gerd M. Wang Varamedlemmer: Jon Odden og Kai W. Evensen Fra adm. (evt. andre): Rådmann Nils Hesthagen og formannskapssekretær Kjeld Dag Svendsen. Kommunalsjef Fred Sørensen til sak 271/12. Innkalling: Merknader: Innkallingen og sakslisten ble godkjent med følgende merknader: Kai W. Evensen lurte på hvorfor han ikke var innkalt til partssammensatt møte? Rådmannen undersøker dette. Finn Øksne var forundret over ta endringer i møteplanen ikke var meddelt formannskapet på et tidligere tidspunkt. Behandlede saker: F.o.m. sak 271/12 t.o.m 284/12 I forkant av møtet orienterte ordføreren om en sak som foreløpig ikke skal behandles av formannskapet. Hvorvidt saken skal behandles på et senere tidspunkt er ikke avklart. Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offentleglova 14 intern saksforberedelse. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Hov, 12.desember 2012 Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: 2860 HOV HOVTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 271/12 12/1794 UTVIDELSE AV BARNEHAGEPLASSER I LAND MONTESORRIBARNEHAGE - ØKONOMISK STØTTE 272/12 12/1789 ANSKAFFELSESSTRATEGI - GJØVIKREGIONEN 273/12 12/1815 NY SELSKAPSAVTALE OG UTVIDELSE AV GJØVIKREGIONEN HELSE- OG MILJØTILSYN IKS GHMT 274/12 12/1808 KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT /12 12/1812 LØNNSOPPGJØR FORDELING AV AVSETNING 276/12 12/1816 AVSKRIVNING AV FORDRINGER - DELEGERING 277/12 12/1821 REGNSKAP BRUK AV FLYKTNINGEFOND 278/12 12/1784 REVIDERING AV REGLEMENTENE FOR DE FOLKEVALGTE ORGANENE 279/12 12/1521 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR. 63/2 TEIG 1 OG 2 280/12 12/1513 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GBNR. 63/2 281/12 12/57 REFERATSAKER FORMANNSKAPET MØTE /12 12/1829 NY SELSKAPSAVTALE FOR GLT-AVFALL IKS 283/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2013 Side 2 av 11

3 284/12 12/1585 SØKNAD OM STØTTE TIL INNGJERDING AV HESTEBEITE Side 3 av 11

4 271/12 UTVIDELSE AV BARNEHAGEPLASSER I LAND MONTESORRIBARNEHAGE - ØKONOMISK STØTTE Kommunestyret vedtar at søknaden om kommunalt tilskudd til nyopprettede barnehageplasser i Land Montesorribarnehage avslås. Det er ikke rom for å dekke kostnadene innenfor den tildelte ramme for barnehagen. Kommunalsjef Fred Sørensen møtte og orienterte om saken. Man ble enige om at kommunen skal imøtekomme søknaden delvis, det vil si et kommunalt tilskudd til 2 plasser begrenset fram til 1.august Dette under forutsetning av at det er anledning til kun å gi tilskudd for en begrenset periode. Kostnaden dekkes over barnehagebudsjettet. Enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar at kommunen imøtekommer søknaden delvis, det vil si et kommunalt tilskudd til 2 plasser begrenset fram til 1.august Dette under forutsetning av at det er anledning til kun å gi tilskudd for en begrenset periode. Kostnaden dekkes over barnehagebudsjettet. 272/12 ANSKAFFELSESSTRATEGI - GJØVIKREGIONEN Formannskapet tar anskaffelsesstrategi for Gjøvikregionen for til etterretning. Formannskapet tar anskaffelsesstrategi for Gjøvikregionen for til etterretning. Side 4 av 11

5 273/12 NY SELSKAPSAVTALE OG UTVIDELSE AV GJØVIKREGIONEN HELSE- OG MILJØTILSYN IKS GHMT 1. Kommunestyret godkjenner utvidelse av GHMT til også å omfatte Gran kommune. 2. Kommunestyret godkjenner foreliggende forslag til selskapsavtale. 1. Kommunestyret godkjenner utvidelse av GHMT til også å omfatte Gran kommune. 2. Kommunestyret godkjenner foreliggende forslag til selskapsavtale. 274/12 KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2013 Kommunestyret vedtar at kontrollutvalgets budsjett for 2013 holdes på tilsvarende nivå som i 2012, det vil si kroner ,-. Kai W. Evensen foreslo at budsjettet for kontrollutvalget 2013 skal være på kr ,-. Det er et ønske om at detaljbudsjettet framskaffes til kommunestyrets behandling av saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt mot 1 stemme. Kommunestyret vedtar at kontrollutvalgets budsjett for 2013 holdes på tilsvarende nivå som i 2012, det vil si kroner ,-. 275/12 LØNNSOPPGJØR FORDELING AV AVSETNING Formannskapet vedtar å fordele avsetningen til årets lønnsoppgjør på kr. 9,2 mill. på følgende måte: Stab kr Lokalsamfunn: kr Side 5 av 11

6 Oppvekst kr Helse, Omsorg og Velferd: kr Administrativ ledelse: kr Totalt: kr Formannskapet vedtar å fordele avsetningen til årets lønnsoppgjør på kr. 9,2 mill. på følgende måte: Stab kr Lokalsamfunn: kr Oppvekst kr Helse, Omsorg og Velferd: kr Administrativ ledelse: kr Totalt: kr /12 AVSKRIVNING AV FORDRINGER - DELEGERING Formannskapet delegerer sin myndighet til å skrive av fordringer etter økonomireglementets pkt til rådmannen. Fullmakten gjelder inntil nytt økonomireglement er vedtatt. Formannskapet delegerer sin myndighet til å skrive av fordringer etter økonomireglementets pkt til rådmannen. Fullmakten gjelder inntil nytt økonomireglement er vedtatt. 277/12 REGNSKAP BRUK AV FLYKTNINGEFOND Side 6 av 11

7 Kommunestyret vedtar at det brukes kr ,75 av flyktningfondet i 2012 for å dekke anslåtte merutgifter ved bosetting av flyktninger. Kommunestyret vedtar at det brukes kr ,75 av flyktningfondet i 2012 for å dekke anslåtte merutgifter ved bosetting av flyktninger. 278/12 REVIDERING AV REGLEMENTENE FOR DE FOLKEVALGTE ORGANENE 1. Formannskapet vedtar at det oppnevnes en politisk sammensatt arbeidsgruppe som får i oppdrag å foreta en revidering av reglementene for kommunestyret, formannskapet og fagkomiteene med slik sammensetting: Rådmannen Tre folkevalgte representanter oppnevnt av formannskapet Sekretær utpekt av rådmannen 2. Formannskapet oppnevner følgende folkevalgte representanter som medlemmer av arbeidsgruppen: 3. Tidligere fastsatte reglement om myndigheten for ordfører og rådmannen oppheves med henvisning til kapittel 9 og 10 i det nye delegeringsreglementet, vedtatt av kommunestyret , sak 82/12. Kai W. Evensen foreslo at komitélederne samt ordfører, til sammen fire, utgjør de folkevalgte i denne arbeidsgruppa. Innstillingen ble enstemmig vedtatt med Evensens forslag til folkevalgte representanter. 1. Formannskapet vedtar at det oppnevnes en politisk sammensatt arbeidsgruppe som får i oppdrag å foreta en revidering av reglementene for kommunestyret, formannskapet og fagkomiteene med slik sammensetting: Side 7 av 11

8 Rådmannen Tre folkevalgte representanter oppnevnt av formannskapet Sekretær utpekt av rådmannen 2. Formannskapet oppnevner følgende folkevalgte representanter som medlemmer av arbeidsgruppen: Komitélederne + ordfører. 3. Tidligere fastsatte reglement om myndigheten for ordfører og rådmannen oppheves med henvisning til kapittel 9 og 10 i det nye delegeringsreglementet, vedtatt av kommunestyret , sak 82/ /12 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR. 63/2 TEIG 1 OG 2 I medhold av lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. 2 og gjeldende delegasjonsfullmakter, gir formannskapet konsesjon på erverv av eiendommen Dølseterteigen, gbnr 63/2 i Søndre Land til Anne Hoff Backe som omsøkt. Prisen for skogeiendommen er samfunnsmessig forsvarlig. Konsesjonseiendommen skal sammenføyes med Anne Hoff Backes landbrukseiendom Hov søndre, gbnr 61/2 og skal drives sammen med denne som én driftsenhet etter jordloven. Konsesjonssøknaden er med dette ferdig behandlet. (Vedtaket må sendes med ved tinglysing av skjøtet.) I medhold av lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. 2 og gjeldende delegasjonsfullmakter, gir formannskapet konsesjon på erverv av eiendommen Dølseterteigen, gbnr 63/2 i Søndre Land til Anne Hoff Backe som omsøkt. Prisen for skogeiendommen er samfunnsmessig forsvarlig. Side 8 av 11

9 Konsesjonseiendommen skal sammenføyes med Anne Hoff Backes landbrukseiendom Hov søndre, gbnr 61/2 og skal drives sammen med denne som én driftsenhet etter jordloven. Konsesjonssøknaden er med dette ferdig behandlet. (Vedtaket må sendes med ved tinglysing av skjøtet.) 280/12 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GBNR. 63/2 I medhold av lov om jord av 12. mai og gjeldende delegasjonsfullmakter gir Formannskapet tillatelse til fradeling av 727 daa fra Opplysningsvesenets fond skoger, gbnr 63/2 teig 1 og 2 i Søndre Land som omsøkt. I medhold av lov om jord av 12. mai og gjeldende delegasjonsfullmakter gir Formannskapet tillatelse til fradeling av 727 daa fra Opplysningsvesenets fond skoger, gbnr 63/2 teig 1 og 2 i Søndre Land som omsøkt. 281/12 REFERATSAKER FORMANNSKAPET MØTE Referatsakene tas til orientering. Følgende referatsaker var til behandling iht innkallingen og tilleggslisten: 1. Protokollen fra formannskapsmøte Melding om delegert vedtak: Søknad om bygging av enkel driftsveg Sven Sandvik. Innvilget som omsøkt. 3. GLT-avfall: Dom fra Gjøvik Tingrett og ankevurdering. 4. Resultatet av TV-aksjonen Oppdaterte tall ble distribuert på ipad under møtet. 5. Boka Landkviss, ble utdelt i møtet. Referatsakene tas til orientering. Side 9 av 11

10 282/12 NY SELSKAPSAVTALE FOR GLT-AVFALL IKS Kommunestyret vedtar at revidert selskapsavtale for GLT-avfall godkjennes. Kommunestyret vedtar at revidert selskapsavtale for GLT-avfall godkjennes. 283/12 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2013 Kommunestyret vedtar å gjøre Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv gjeldene for 2013 med følgende endringer: A: Det anlegges et kunstgrasanlegg for fotball med minstemål 68m x 106m på Hov stadion. Dette er en oppgradering av eksisterende grasbane til å bli kunstgrasbane. B: Det anlegges et anlegg for friidrett på Hov stadion. Anlegget bygges med fasiliteter for løp, kast og sprangøvelser. Anlegget bygges med mulighet for rundbaneløping. Dette er en oppgradering av eksisterende friidrettsanlegg og skal ha kunststoffdekke. Kommunestyret vedtar å gjøre Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv gjeldene for 2013 med følgende endringer: A: Det anlegges et kunstgrasanlegg for fotball med minstemål 68m x 106m på Hov stadion. Dette er en oppgradering av eksisterende grasbane til å bli kunstgrasbane. B: Det anlegges et anlegg for friidrett på Hov stadion. Anlegget bygges med fasiliteter for løp, kast og sprangøvelser. Anlegget bygges med mulighet for rundbaneløping. Dette er en oppgradering av eksisterende friidrettsanlegg og skal ha kunststoffdekke. 284/12 Side 10 av 11

11 SØKNAD OM STØTTE TIL INNGJERDING AV HESTEBEITE Formannskapet vedtar: 1. Å vente med å ta stilling til salg av eiendommene GBNR 65/35 og 39 til kommuneplanens arealdel er endelig behandlet. Ved salg av arealene til Sørhagen på et senere tidspunkt, trekkes tilskudd til inngjerding tilbake ved at det legges til i salgsprisen. 2. Å bevilge inntil kroner som støtte til inngjerding av kommunal grunn. Bevilgningen belastes post og finansieres ved bruk av Kommunens næringsfond. Utbetaling av tilskuddet skjer med 50 % av godkjent kostnad etter framlagt rapport med dokumentasjon på utgifter og egeninnsats. Kai W. Evensen foreslo å utsette saken. Evensens forslag ble vedtatt mot 1 stemme. Formannskapet vedtar å utsette saken. Side 11 av 11

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Følgende gruppeledere møtte: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: 10.02.2014 Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Harald

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 01.06.2015 Fra kl. 10:10 Til behandling: Sakene 039/15-050/15 Møte nr: 5/2015 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.2012 Tid: 09:30 13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Behandlede saker:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 12:20 Til behandling: Sakene 101/13-113/13 Møte nr: 12/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen,

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Terje Sørensen Elsa Holm Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Terje Sørensen Elsa Holm Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 24.05.2012 Tid: 12:00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 02.06.2010 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.01.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.01.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.01.2008 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer