MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet."

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 20:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle * tilstede: unntatt: (autokorr.) Hans Olav Søreng (AP), Susanne Solhaug (AP), Kolbjørn Haug (AP) og Hans Ingwald Gamst (Felleslista/V). I tillegg møtte heller ikke Gro-Anita Steingrimsen (AP) og Kjell Erik Stabekk. Dessuten møtte heller ikke innkalt varamedlem Kari Nereng (AP). Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader: Wenche B. Svensdstad (AP) og Oddbjørn Solhaug (AP). Rådmann og kontorsjef, samt kommunalsjefene og økonomisjefen. Det var ingen merknader til innkallingen som ble godkjent. Mht til sakslisten, fremmet representant Kai Werner Evensen (SV) forslag om at sak 49/13 ble behandlet som første sak da utfallet av behandlingen av sak 49/13 kan ha konsekvenser for behandlingen av budsjettet i sak 48/13. Forslaget ble avvist med 14 mot 7 stemmer. 21 av 25 representer var til stede. Til å underskrive protokollen ble følgende utpekt: Finn Øksne og Lars Nybakke. Behandlede saker: Sakene 47 53/13 Før behandling av sakene, orienterte seniorkonsulent Ole Helmer E. Bjørlien om program for økt bosetting i Land med tittelen Liv i alle husa. Landsbyen Næringshage har ansvar for gjennomføring av programmet i samarbeid med kommunene i Nordre Land og Søndre Land. Avslutningsvis orienterte ordfører om følgende aktuelle saker: Styret for AS Vinmonopolet har gjort vedtak om å søke Søndre Land kommune om etablering av vinmonopolutsalg i Hov Oppfølging av prosjektet Stor Oslo i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen, Hadelands kommunene og Nittedal. Status aktuelle samarbeidstiltak innen Gjøvikregionen, herunder diskusjoner om prinsipper for kostnadsfordeling og lokalisering. Status vedr. TOPROS virksomhet i Hov

2 Etablering av ladestasjon for elbiler i Hov Videre takket ordfører både administrasjonen og kommunestyret for samarbeidet i 2013 og ønsket alle en riktig god jul. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Sted, dato

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/13 13/1752 KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT /13 13/782 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN /13 13/354 HENVENDELSE FRA KONTROLLUTVALGET VEDR. SPØRSMÅL OM UFORSVARLIG UTREDNING I SPØRSMÅLET OM LOKALISERING AV NY BARNEHAGE I FLUBERG 50/13 13/1768 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET /13 10/1935 BRUK AV FOND TIL KJØP AV GRUNN FRA GRETTE GBNR 59/101 52/13 13/1793 SAMMENSLÅING AV FRIE DRIFTSFOND OG FRIE INVESTERINGSFOND 53/13 13/1799 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE

4 47/13 KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2014 Kommunestyret vedtar at kontrollutvalgets budsjett for 2014 settes til kr ,-. Representant Wenche Bjor Sætre (Bygdelista) fremmet følgende endringsforslag: Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets budsjett for 2014 iht til kontrollutvalgets eget forslag, dvs at budsjettet fastsettes til kr Endringsforslaget ble nedstemt med 7 mot 14 stemmer. Dermed ble formannskapets innstilling vedtatt. Kommunestyret vedtar at kontrollutvalgets budsjett for 2014 settes til kr ,-. 48/13 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN I. Kommunestyret vedtar følgende skattesatser: 1. På inntekt: maksimalt skatteøre 2. På formue: maksimalt skatteøre II. 1. Kommunestyret vedtar endringer i kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av Vedlegg 1 Kommunale gebyrer og egenbetalinger 2. Formannskapet gis fullmakt til, om nødvendig, å foreta ytterligere detaljeringer utover hva som framgår av de nevnte punkter. III. 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det fremgår i budsjettskjema 1A og 1B i Budsjett 2014 og økonomiplan med unntak av: Budsjettrammen for Oppvekst økes med kr i 2014 Avsetning til inflasjons- og bufferfond reduseres med kr i Kommunestyret vedtar de økonomiske rammer som er satt for kommunalområdene med de konsekvenser og tiltak som er beskrevet for de respektive kommunalområder med unntak av: Kommunalområde for Oppvekst hvor budsjettrammen økes med kr i Det presiseres følgende for kommunalområde Oppvekst;

5 * Forslaget om nedleggelse av Grime barnehage utsettes i påvente av kostnadsanalyse for barnehageområdet * Iverksatt kostnadsanalyse for barnehageområdet ferdigstilles i løpet av 2013 * Kostnadsanalyse for grunnskolen ferdigstilles innen 1. mars 2014 * På bakgrunn av gjennomførte kostnadsanalyser fremlegges en sak til kommunestyret 7. april 2014 som grunnlag for eventuell budsjettjustering av budsjettrammene til kommunalområde Oppvekst. IV. 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av oppstilling over investeringsprosjekter med finansiering i budsjettskjema 2A og 2B. 2. Det presiseres at investeringsprogrammet i planperioden 2015 til 2017 må gjennomgås for å sikre et forsvarlig investeringsnivå i takt med kommunens inntektsgrunnlag. 3. Kommunestyret vedtar at det i 2014 kan opptas lån med til sammen kr Lånet tas opp som serielån med løpetid på 20 år, uten avdragsfri periode. 4. Kommunestyret vedtar at det i 2014 kan brukes til sammen kr av fond til å finansiere investeringer. V. Rådmannen gis fullmakt til å disponere følgende poster: Lønnsreserve på kr ,-.

6 SØNDRE LAND KOMMUNE side 6 Rådmannen redegjorde innledningsvis for budsjettprosessen, samt status mht fastsatte omstillingsmål og forslag på gjennomgående målkart med tilhørende resultatindikatorer. Deretter presenterte kommunalsjef Pål Rønningen følgende hovedpunkter i budsjettforslaget: Budsjettprofil Revidert omstillingsstrategi Investeringsprogram Driftsbudsjettet Det ble opplyst om mulige konsekvenser for kommunens inntekter som følge av stortingets behandling av statsbudsjettet for 2014 etter regjeringsskiftet, men at dette ikke er hensyntatt i budsjettforslaget. Det ble deretter foretatt en oppsummering av budsjettforslaget og gjennomgang av formannskapets innstilling. Representant Kai Werner Evensen (SV) fremmet følgende endringsforslag: Kommunestyret vedtar investeringsprogrammet for i samsvar med rådmannens opprinnelige forslag som ble fremmet i formannskapets møte Kommunestyret vedtar at omstillingsmålet for kommunalområdet oppvekst utsettes til Dette med bakgrunn i forventet synkende elevtall innen den tid. I den påfølgende debatten fremkom det ulike synspunkter og kommentarer til budsjettforslaget. Videre ble det stilt noen spørsmål som ble besvart av rådmannen og de respektive kommunalsjefene. Representant Erik Bjørnsveen (Bygdelista) fremmet følgende endringsforslag: Da Søndre Land kommune står foran store investeringsprosjekter/byggeprosjekter de nærmeste årene vil det være lønnsomt for kommunen å ansette egen byggeleder. Vi foreslår at den ansettes foreløpig for tre år med mulighet for forlengelse. Ordfører foreslo at endringsforslaget fra Bygdelista oversendes formannskapet for videre behandling. Det ble gitt tilslutning til dette. Under avstemmingen, ble det først votert over endringsforslagene som ble fremmet av representant Kai Werner Evensen (SV). Endringsforslagene oppnådde 2 stemmer og ble dermed nedstemt. Deretter ble innstillingen vedtatt mot 2 stemmer. Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: 2860 HOV HOVTelefaks:

7 I. Kommunestyret vedtar følgende skattesatser: 1. På inntekt: maksimalt skatteøre 2. På formue: maksimalt skatteøre II. 1. Kommunestyret vedtar endringer i kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av Vedlegg 1 Kommunale gebyrer og egenbetalinger 2. Formannskapet gis fullmakt til, om nødvendig, å foreta ytterligere detaljeringer utover hva som framgår av de nevnte punkter. III. 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det fremgår i budsjettskjema 1A og 1B i Budsjett 2014 og økonomiplan med unntak av: Budsjettrammen for Oppvekst økes med kr i 2014 Avsetning til inflasjons- og bufferfond reduseres med kr i Kommunestyret vedtar de økonomiske rammer som er satt for kommunalområdene med de konsekvenser og tiltak som er beskrevet for de respektive kommunalområder med unntak av: Kommunalområde for Oppvekst hvor budsjettrammen økes med kr i Det presiseres følgende for kommunalområde Oppvekst; * Forslaget om nedleggelse av Grime barnehage utsettes i påvente av kostnadsanalyse for barnehageområdet * Iverksatt kostnadsanalyse for barnehageområdet ferdigstilles i løpet av 2013 * Kostnadsanalyse for grunnskolen ferdigstilles innen 1. mars 2014 * På bakgrunn av gjennomførte kostnadsanalyser fremlegges en sak til kommunestyret 7. april 2014 som grunnlag for eventuell budsjettjustering av budsjettrammene til kommunalområde Oppvekst. IV. 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av oppstilling over investeringsprosjekter med finansiering i budsjettskjema 2A og 2B. 2. Det presiseres at investeringsprogrammet i planperioden 2015 til 2017 må gjennomgås for å sikre et forsvarlig investeringsnivå i takt med kommunens inntektsgrunnlag. 3. Kommunestyret vedtar at det i 2014 kan opptas lån med til sammen kr Lånet tas opp som serielån med løpetid på 20 år, uten avdragsfri periode. 4. Kommunestyret vedtar at det i 2014 kan brukes til sammen kr av fond til å finansiere investeringer. V. Rådmannen gis fullmakt til å disponere følgende poster: Lønnsreserve på kr ,-. 49/13 HENVENDELSE FRA KONTROLLUTVALGET VEDR. SPØRSMÅL OM UFORSVARLIG UTREDNING I SPØRSMÅLET OM LOKALISERING AV NY BARNEHAGE I FLUBERG Se vedtak i kontrollutvalget under bakgrunn nedenfor. Side 7 av 10

8 Ordfører redegjorde kort innledningsvis om bakgrunnen for saken. Representant Kai Werner Evensen (SV) fremmet forslag om at kommunestyret ber kontrollutvalget om at det igangsettes undersøkelser omkring rådmannens saksforberedende arbeid i saken. Representant Erik Bjørnsveen (Bygdelista) fremmet forslag om at kommunestyret ikke finner grunnlag for at det igangsettes nærmere undersøkelser. Under voteringen oppnådde forslaget fra representant Kai Werner Evensen 7 stemmer og dermed nedstemt, og forslaget fra Erik Bjørnsveen oppnådde 14 stemmer og ble dermed vedtatt. Med henvisning til kontrollutvalgets forespørsel i sin sak 41/13, finner ikke kommunestyret grunnlag for at det igangsettes nærmere undersøkelser omkring rådmannens saksforberedelser i saken om lokalisering av ny barnehage i Fluberg, jfr. kommunestyresakene 76/12 og 39/13. 50/13 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2014 Kommunestyret vedtar å gjøre Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv gjeldene for 2014 med følgende endringer: A: Det anlegges et kunstgrasanlegg for fotball med minstemål 68m x 106m på Hov stadion. Dette er en oppgradering av eksisterende grasbane til å bli kunstgrasbane. B: Det anlegges et anlegg for friidrett på Hov stadion. Anlegget bygges med fasiliteter for løp, kast og sprangøvelser. Anlegget bygges med mulighet for senere anlegg av rundbaneløping. Dette er en oppgradering av eksisterende friidrettsanlegg og skal ha kunststoffdekke. Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer. Kommunestyret vedtar å gjøre Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv gjeldene for 2014 med følgende endringer: A: Det anlegges et kunstgrasanlegg for fotball med minstemål 68m x 106m på Hov stadion. Dette er en oppgradering av eksisterende grasbane til å bli kunstgrasbane. Side 8 av 10

9 B: Det anlegges et anlegg for friidrett på Hov stadion. Anlegget bygges med fasiliteter for løp, kast og sprangøvelser. Anlegget bygges med mulighet for senere anlegg av rundbaneløping. Dette er en oppgradering av eksisterende friidrettsanlegg og skal ha kunststoffdekke. 51/13 BRUK AV FOND TIL KJØP AV GRUNN FRA GRETTE GBNR 59/ Kommunestyret vedtar å bevilge kroner til kjøp av ca 37 dekar areal til tomteformål m.v. I tillegg bevilges inntil kroner til kommunens kostnader til fradeling, konsesjon, kjøpekontrakt, oppmåling, skjøte og tinglysing i forbindelse med kjøpet. 2. Bevilgningen på inntil kroner belastes post: , og finansieres ved bruk av disposisjonsfond med inntektsføring på post Saldo på disposisjonsfondet etter vedtak er på kr ,47. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar å bevilge kroner til kjøp av ca 37 dekar areal til tomteformål m.v. I tillegg bevilges inntil kroner til kommunens kostnader til fradeling, konsesjon, kjøpekontrakt, oppmåling, skjøte og tinglysing i forbindelse med kjøpet. 2. Bevilgningen på inntil kroner belastes post: , og finansieres ved bruk av disposisjonsfond med inntektsføring på post Saldo på disposisjonsfondet etter vedtak er på kr ,47. 52/13 SAMMENSLÅING AV FRIE DRIFTSFOND OG FRIE INVESTERINGSFOND Kommunestyret vedtar sammenslåing av frie fond slik det fremgår av vedlagte oversikt. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar sammenslåing av frie fond slik det fremgår av vedlagte oversikt. Side 9 av 10

10 53/13 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE Referatsakene tas til orientering Følgende referatsaker var til behandling iht innkallingen: 1. Protokoll fra kommunestyrets møte Protokoll fra kontrollutvalgets møte Under behandlingen av referatsakene, ble noen av sakene som kontrollutvalget hadde til behandling i sitt møte kommentert, jfr. referatsak nr. 2. I tillegg ble det orientert om den planlagte opplæringsdagen for kommunestyret i regi av KS som er berammet til 27. januar I tillegg til de temaene som det ble informert om, ble det fremmet ønske om også å ha kommunestyret rolle som skoleeier som tema. For øvrig fremkom det ingen merknader, og innstillingen ble enstemmig vedtatt Referatsakene tas til orientering Side 10 av 10

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Følgende gruppeledere møtte: Forfall:

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Wenche Låg Breivik Brynjulf

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

SOSIALISTISK VENSTREPARTI STOKKE KOMMUNE Kommunestyre Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 05.05.2008 Tidspunkt: Fra 1900 til 2205 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET (Ap): 1. Nils Ingar Aabol

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 02.06.2010 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren,

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2010 Tid: kl. 13.00 15.35 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Hans B. Meland Beate Bonvik Kjell Fremstad Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer