MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Til å underskrive protokollen ble følgende utpekt: Gro-Anita Steingrimsen og Rune Selj.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Til å underskrive protokollen ble følgende utpekt: Gro-Anita Steingrimsen og Rune Selj."

Transkript

1 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt: Ine Lindalen (AP), Kjell Erik Stabekk (AP), Bjørg H. Rønningen (AP), Kolbjørn Haug (AP) og Hans Ingwald Gamst (Felleslista/V) Wenche B. Svendstad (AP), Thor Pettersen (AP), Oddbjørn Solhaug (AP), Jon-Olav Johansen (AP) og Roger Kongolo Matungulu (Felleslista/KrF) Fra adm. (evt. andre): Rådmann og kontorsjef, samt kommunalsjefene og økonomisjefen. Innkalling: Merknader: Innkallingen og saklisten ble godkjent, herunder tilleggslisten. Representant Eva Røise (SV) ba om at innkomne høringsuttalelser til budsjettet for ettertiden ble sendt ut fortløpende og ikke som nå først etter at høringsfristen var ute. Ordføreren sa seg enig i dette. Sak 88/12 Budsjett 2013/Økonomiplan ble behandlet først. Vararepresentant Jon-Olav Johansen (AP) og representant Kai Werner Evensen (SV) måtte fratre møtet under behandlingen av budsjettsaken deretter var det 23 stemmeberettigede representanter til stede resten av møtet. Til å underskrive protokollen ble følgende utpekt: Gro-Anita Steingrimsen og Rune Selj. Behandlede saker: Sakene 86/12 95/12 (inkl. tilleggslisten) Innledningsvis ble resultatet av den gjennomførte ungdomsundersøkelsen i Søndre Land for 2012 presentert (sammenholdt med tilsvarende undersøkelse fra 2010) ved SLTkoordinator Silje Ludvigsen fra NAV og Johs Nermo og Kåre Rørhus fra kompetansesenteret KoRus Øst. Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: 2860 HOV HOVTelefaks:

2 Avslutningsvis takket ordføreren både kommunestyret og administrasjonen for samarbeidet i løpet av året og for innsatsen til det beste for innbyggerne i kommunen og ønsket alle en riktig god jul. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Side 2 av 12

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/12 12/1794 UTVIDELSE AV BARNEHAGEPLASSER I LAND MONTESORRIBARNEHAGE - ØKONOMISK STØTTE 87/12 12/1808 KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT /12 12/1275 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN /12 12/1821 REGNSKAP BRUK AV FLYKTNINGEFOND 90/12 12/1747 KVALITETSSYSTEM FOR BARNEHAGETJENESTEN I SØNDRE LAND 91/12 12/1815 NY SELSKAPSAVTALE OG UTVIDELSE AV GJØVIKREGIONEN HELSE- OG MILJØTILSYN IKS GHMT 92/12 12/1730 MØTEPLAN I FOLKEVALGTE ORGANER FOR /12 12/94 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET MØTE DEN /12 12/1829 NY SELSKAPSAVTALE FOR GLT-AVFALL IKS 95/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2013 Side 3 av 12

4 86/12 UTVIDELSE AV BARNEHAGEPLASSER I LAND MONTESORRIBARNEHAGE - ØKONOMISK STØTTE Kommunestyret vedtar at kommunen imøtekommer søknaden delvis, det vil si et kommunalt tilskudd til 2 plasser begrenset fram til 1.august Dette under forutsetning av at det er anledning til kun å gi tilskudd for en begrenset periode. Kostnaden dekkes over barnehagebudsjettet. Saksprotokollen med formannskapets innstilling fra møte ble lagt ut i møtet. Representant Terje Brenner (Felleslista/V) og vararepresentant Roger Kongolo Matungulu (Felleslista/KrF) erklærte seg innhabile da de er medlemmer av styret for barnehagen. Kommunestyret ga tilslutning til dette, og begge representantene fratrådte møtet under behandlingen av saken. Varamedlem Eva Fløystad (Felleslisten/V) tiltrådte møtet, og det var 22 stemmeberettigede til stede under behandlingen av saken. Representant Ole Christian Dalby (H) fremmet subsidiært forslag om at det kommunale tilskuddet for 2 plasser gjelder frem til 1. august Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar at kommunen imøtekommer søknaden delvis, det vil si et kommunalt tilskudd til 2 plasser begrenset fram til 1.august Dette under forutsetning av at det er anledning til kun å gi tilskudd for en begrenset periode. Kostnaden dekkes over barnehagebudsjettet. 87/12 KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2013 Kommunestyret vedtar at kontrollutvalgets budsjett for 2013 holdes på tilsvarende nivå som i 2012, det vil si kroner ,-. Saksprotokollen med formannskapets innstilling fra møte ble lagt ut i møtet. Videre ble det lagt ut tilleggsnotat fra rådmannen vedlagt budsjettforslaget fra kontrollutvalget. Side 4 av 12

5 Rådmannen gjorde nærmere rede for det vedlagte budsjettforslaget fra kontrollutvalget kontra formannskapets innstilling. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar at kontrollutvalgets budsjett for 2013 holdes på tilsvarende nivå som i 2012, det vil si kroner ,-. 88/12 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN Kommunestyret vedtar: I. Kommunestyret vedtar følgende skattesatser: 1. På inntekt: maksimalt skatteøre 2. På formue: maksimalt skatteøre II. 1. Kommunestyret vedtar endringer i kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av Vedlegg 1 Kommunale avgifter/egenbetalinger og av særskilt vedlegg Eiendomsgebyrer teknisk drift Formannskapet gis fullmakt til å foreta om nødvendige ytterligere detaljeringer utover hva som framgår av de nevnte punkter. III. 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det fremgår i budsjettskjema 1A og 1B i Budsjett 2013 og økonomiplan med unntak av: * finanskostnader økes med kr * avsetning til ubundne fond reduseres med kr Kommunestyret vedtar de økonomiske rammer som er satt for kommunalsjefsområdene med de konsekvenser og tiltak som er beskrevet for de respektive kommunalsjefsområder. IV. 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av oppstilling over investeringsprosjekter med finansiering i budsjettskjema 2A og 2B med unntak av: * kunstgressbane økes med kr * bruk av lånemidler økes med kr Det presiseres at investeringsprogrammet i planperioden 2014 til 2016 må gjennomgås for å sikre et forsvarlig investeringsnivå i takt med kommunens inntektsgrunnlag. 3. Kommunestyret vedtar at det i 2013 kan opptas lån med til sammen kr som inkluderer unntaket i punkt 1. Lånet tas opp som serielån med løpetid 20 år, uten avdragsfri periode. Side 5 av 12

6 V. Formannskapet gis fullmakt til å disponere følgende poster: Årets budsjettreserve kr 0, Avsetning lønnsøkning kr ,-. Følgende innkomne uttalelser/innspill ble lagt ut i møtet: 1. Søndre Land Kirkelige Fellesråd 2. Utdanningsforbundet ved Fryal skole 3. Skolemiljøutvalget ved Søndre Land Ungdomsskole 4. Foreldreutvalget ved Odnes skole 5. Utdanningsforbundet i Søndre Land 6. FAU ved Søndre Land Ungdomsskole 7. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 8. Eldrerådet Rådmannen redegjorde innledningsvis for status mht til kommunestyrets tidligere vedtatte omstillingsmål med en budsjettreduksjon på ca 23 millioner kroner i perioden Rådmannen orienterte videre om prosessen i budsjettbehandlingen, og ga uttrykk for at han mislikte at det fra enkelte ledere og ansatte kommer innspill og kommentarer i media etter at rådmannen har fremlagt sitt budsjettforslag og at budsjettforslaget er under politisk behandling. Kommunalsjef Pål Rønningen presenterte deretter hovedinnholdet i budsjettdokumentet med fokus på følgende hovedtema: Inntekter og tilskudd Budsjettprofil Omstillingsprogram Investeringsprogram Fordeling av driftsbudsjettet Usikkerhet og risiko Deretter redegjorde ordføreren for den politiske prosessen knyttet til budsjettbehandlingen og fastsatte omstillingsmål. Han berømmet innsatsen fra administrasjonen både relatert gjennomføringen av omstillingsmålet for 2012, og til utarbeidelsen av budsjettforslaget for I den forbindelse ga han uttrykk for utfordringer både knyttet til omstillingsmålene for helse, omsorg og velferd, samt innen oppvekstområdet. Videre poengterte ordføreren at på tross av fastsatte omstillingsmål, har formannskapet likevel funnet rom for flere viktige investeringstiltak. Representant Eva Røise (SV) fremmet følgende endringsforslag: Det kuttes 2 ½ stilling i skolen. De resterende 3 stillingene som er foreslått tatt ut, finansieres ved mindre låneopptak og ved å bruke kr 1 mill. av den foreslåtte overføringen fra driftsbudsjettet. Side 6 av 12

7 Representant Terje Brenner (Felleslista/V) fremmet på vegne av Felleslista følgende endringsforslag: Driftsbudsjettet for oppvekst økes med kr 1 mill. kr., herav kr til spesialundervisning og kr til tidlig innsats på småskoletrinnet. Inndekkingen skjer ved at avsetningen til ubundne fond reduseres med 1 mill. kr. Formannskapets forslag om investeringer til kunstgressbanen utgår, og rådmannens opprinnelige forslag vedtas. Varaordfører Rune Selj (H) fremmet på vegne av Høyre følgende endringsforslag: Skolebudsjettet styrkes med kr 1,6 mill. finansiert gjennom tilsvarende reduserte avsetninger til pensjonsfond. For øvrig fremkom det ulike spørsmål og synspunkter som ble besvart og kommentert av rådmannen. Representant Per Briskodden (AP) anmodet om at ordføreren tok med seg formannskapet og gruppelederne i et felles møte for å samordne endringsforslagene og om mulig kunne samordne et felles budsjettforslag som alle kunne gi sin tilslutning til. Ordføreren etterkom anmodningen og det ble vedtatt pause for å gjennomføre felles gruppemøte. Etter pausen fremmet ordføreren følgende omforente endringsforslag i forhold til formannskapets innstilling i hovedpkt. III: Budsjettet for oppvekst styrkes med kr 1,2 mill. som finansieres gjennom tilsvarende redusert avsetning til ubundne driftsfond. Felleslista oppretthold sitt forslag om at avsatte midler til investering av ny kunstgressbane utsettes. Voteringen ble gjennomført på følgende måte: Innstillingens hovedpkt. I ble enstemmig vedtatt Innstillingens hovedpkt. II ble enstemmig vedtatt Deretter ble det votert over innstillingens hovedpkt. IV som ble vedtatt med 14 mot 9 stemmer. Det omforente endringsforslaget relatert til hovedpkt. III ble enstemmig vedtatt Innstillingens hovedpkt. V ble også enstemmig vedtatt Kommunestyret vedtar: I. Kommunestyret vedtar følgende skattesatser: 1. På inntekt: maksimalt skatteøre 2. På formue: maksimalt skatteøre Side 7 av 12

8 II. 1. Kommunestyret vedtar endringer i kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av Vedlegg 1 Kommunale avgifter/egenbetalinger og av særskilt vedlegg Eiendomsgebyrer teknisk drift Formannskapet gis fullmakt til å foreta om nødvendige ytterligere detaljeringer utover hva som framgår av de nevnte punkter. III. 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det fremgår i budsjettskjema 1A og 1B i Budsjett 2013 og økonomiplan med unntak av: * budsjettrammen for oppvekst økes med kr * finanskostnader økes med kr * avsetning til ubundne fond reduseres med kr Kommunestyret vedtar de økonomiske rammer som er satt for kommunalsjefsområdene med de konsekvenser og tiltak som er beskrevet for de respektive kommunalsjefsområder med unntak av: * kommunalsjefsområde for oppvekst hvor budsjettrammen økes med kr IV. 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av oppstilling over investeringsprosjekter med finansiering i budsjettskjema 2A og 2B med unntak av: * kunstgressbane økes med kr * bruk av lånemidler økes med kr Det presiseres at investeringsprogrammet i planperioden 2014 til 2016 må gjennomgås for å sikre et forsvarlig investeringsnivå i takt med kommunens inntektsgrunnlag. 3. Kommunestyret vedtar at det i 2013 kan opptas lån med til sammen kr som inkluderer unntaket i punkt 1. Lånet tas opp som serielån med løpetid 20 år, uten avdragsfri periode. V. Formannskapet gis fullmakt til å disponere følgende poster: Årets budsjettreserve kr 0, Avsetning lønnsøkning kr ,-. 89/12 REGNSKAP BRUK AV FLYKTNINGEFOND Kommunestyret vedtar at det brukes kr ,75 av flyktningfondet i 2012 for å dekke anslåtte merutgifter ved bosetting av flyktninger. Saksprotokollen med formannskapets innstilling fra møte ble lagt ut i møtet. Side 8 av 12

9 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar at det brukes kr ,75 av flyktningfondet i 2012 for å dekke anslåtte merutgifter ved bosetting av flyktninger. 90/12 KVALITETSSYSTEM FOR BARNEHAGETJENESTEN I SØNDRE LAND 1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til kvalitetssystem for barnehagetjenesten. 2. Kvalitetssystemet trer i kraft fra 1. januar Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til kvalitetssystem for barnehagetjenesten. 2. Kvalitetssystemet trer i kraft fra 1. januar /12 NY SELSKAPSAVTALE OG UTVIDELSE AV GJØVIKREGIONEN HELSE- OG MILJØTILSYN IKS GHMT 1. Kommunestyret godkjenner utvidelse av GHMT til også å omfatte Gran kommune. 2. Kommunestyret godkjenner foreliggende forslag til selskapsavtale. Saksprotokollen med formannskapets innstilling fra møte ble lagt ut i møtet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret godkjenner utvidelse av GHMT til også å omfatte Gran kommune. 2. Kommunestyret godkjenner foreliggende forslag til selskapsavtale. Side 9 av 12

10 92/12 MØTEPLAN I FOLKEVALGTE ORGANER FOR 2013 Kommunestyret fastsetter følgende møteplan for gjennomføring av møter i kommunestyret, fagkomiteene og formannskapet for 2013: Organer \ møtedag JAN FEBR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES Kommunestyret (mandag kl 1700) *) Formannskapet (onsdag kl ) **) 30. Komité for oppvekst og kultur Komité for helse, omsorg og velferd Komité for plan, miljø og teknisk *) Dagmøte kl 0900 med tema økonomi- og strategiplanlegging **) Utvidet formannskapsmøte (gruppeledere) med budsjett- og økonomi som tema Rådmannen gjorde rede for bakgrunnen for saken og innstillingen, og opplyste samtidig om at formannskapet har vedtatt å oppnevne en politisk sammensatt arbeidsgruppe som skal revidere reglementene for kommunestyret, formannskapet og fagkomiteene. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret fastsetter følgende møteplan for gjennomføring av møter i kommunestyret, fagkomiteene og formannskapet for 2013: Organer \ møtedag JAN FEBR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES Kommunestyret (mandag kl 1700) *) Formannskapet (onsdag kl ) **) 30. Komité for oppvekst og kultur Komité for helse, omsorg og velferd Komité for plan, miljø og teknisk *) Dagmøte kl 0900 med tema økonomi- og strategiplanlegging **) Utvidet formannskapsmøte (gruppeledere) med budsjett- og økonomi som tema Side 10 av 12

11 93/12 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET MØTE DEN Referatsakene tas til orientering. Følgende referatsaker ble behandlet iht innkallingen: 1. Protokoll fra kommunestyrets møte Protokoller fra formannskapsmøtene 3. Protokoll fra møte i kontrollutvalget Det fremkom ingen merknader, og innstillingen ble enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til orientering. 94/12 NY SELSKAPSAVTALE FOR GLT-AVFALL IKS Kommunestyret vedtar at revidert selskapsavtale for GLT-avfall godkjennes. Saksprotokollen med formannskapets innstilling fra møte ble lagt ut i møtet. Ordføreren gjorde nærmere rede for saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar at revidert selskapsavtale for GLT-avfall godkjennes. Side 11 av 12

12 95/12 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2013 Kommunestyret vedtar å gjøre Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv gjeldene for 2013 med følgende endringer: A: Det anlegges et kunstgrasanlegg for fotball med minstemål 68m x 106m på Hov stadion. Dette er en oppgradering av eksisterende grasbane til å bli kunstgrasbane. B: Det anlegges et anlegg for friidrett på Hov stadion. Anlegget bygges med fasiliteter for løp, kast og sprangøvelser. Anlegget bygges med mulighet for rundbaneløping. Dette er en oppgradering av eksisterende friidrettsanlegg og skal ha kunststoffdekke. Saksprotokollen med formannskapets innstilling fra møte ble lagt ut i møtet. Innstillingen ble vedtatt mot en stemme. Kommunestyret vedtar å gjøre Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv gjeldene for 2013 med følgende endringer: A: Det anlegges et kunstgrasanlegg for fotball med minstemål 68m x 106m på Hov stadion. Dette er en oppgradering av eksisterende grasbane til å bli kunstgrasbane. B: Det anlegges et anlegg for friidrett på Hov stadion. Anlegget bygges med fasiliteter for løp, kast og sprangøvelser. Anlegget bygges med mulighet for rundbaneløping. Dette er en oppgradering av eksisterende friidrettsanlegg og skal ha kunststoffdekke. Side 12 av 12

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle * tilstede: unntatt: (autokorr.) Hans Olav Søreng (AP),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt : Forfall: Reidar Eriksen,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 25.11.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 25.11.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 25.11.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerd A.Myklebust Wang, Erik Bjørnsveen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Pga den store mengden av saksdokumenter, har en av tekniske grunner måttet dele opp saklisten i en hovedliste og en tilleggsliste.

MØTEINNKALLING. Pga den store mengden av saksdokumenter, har en av tekniske grunner måttet dele opp saklisten i en hovedliste og en tilleggsliste. Sak 147/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 22.08.2012 Tid: Kl. 08.30 NB Merk tiden Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2495-4775/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.05.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

45/13 LÅNEOPPTAK AREMARK MENIGHETSRÅD - SELVSKYLDNERKAUSJON 46/13 INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING INDRE ØSTFOLD

45/13 LÅNEOPPTAK AREMARK MENIGHETSRÅD - SELVSKYLDNERKAUSJON 46/13 INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING INDRE ØSTFOLD ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Kommunestyret innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 12.12.2013 kl. 18:00 Fra kl 18.00 til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Følgende gruppeledere møtte: Forfall:

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

IPAS v/hanne Lind orienterer fra kl 17:10. Kommunestyret settes umiddelbart etter orienteringen

IPAS v/hanne Lind orienterer fra kl 17:10. Kommunestyret settes umiddelbart etter orienteringen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 07.12.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtedato: 11.12.2013 Møtetidspunkt: Kl.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 29/15 Til saknr.: 40/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 09.12.2010 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 (Andakt kl. 18.15) SAKLISTE: 55/10 BUDSJETT 2011 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009 FRA SAKSNR: 71/09 FRA KL: 15.30 TIL SAKSNR: 82/09 TIL KL: 20.25 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer