MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita Roaldsen Anita Karlsen Roger Markussen Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader: Arnold Paulsen Elin Wilsgård (Rådmann) André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann Sendt IPAD Saksnr, 8/13 utgår Behandlede saker: 1/14 13/14 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gratangen

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 14/137 GODKJENNING AV FORMANNSKAPET`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 16.12, 11.12, 27.11, OG /14 14/136 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPSMØTE /14 13/1336 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1.JANUAR /14 13/1383 TJENSTETILBUD TIL EIERKOMMUNENE - HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 5/14 13/1485 FORSLAG TIL ENDRING I SELSKAPSAVTALE 6/14 13/795 SØKNAD OM STØTTE TIL UTBEDRING VED LABERG KIRKEGÅRD 7/14 13/604 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - SØKNAD OM FRITAK FOR BOPLIKT G/BNR 45/7-46/2 OG 50% AV 46/4 BOPLIKTEN 13/14 14/101 DISPONERING AV SKOLELOKALENE VED NORD-GRATANGEN SKOLE 9/14 13/463 OVERFØRING AV SORTEBEKKEN VANNVENNER A/L SITT VANNANLEGG TIL GRATANGEN KOMMUNE 10/14 14/100 POST I BUTIKK 11/14 14/89 STRATEGIKONFERANSE DEBATTGRUNNLAG 12/14 13/1024 DELEGASJON: OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS ARBEIDSGIVERANSVAR FOR RÅDMANN

3 1/14 GODKJENNING AV FORMANNSKAPET`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 16.12, 11.12, 27.11, OG Formannskapets møteprotokoll av den 25.11, 27.11, og godkjennes Omforent forslag: Saken utsettes til neste møte. Votering: Omforent forslag enstemmig vedtatt. Saken utsettes til neste møte. 2/14 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPSMØTE Referatsaker tas til orientering Referatsaker tas til orientering 3/14 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1.JANUAR 2014 Ordfører Ronny Grindstein erklærte seg innhabil og fratrådte møtet. Varaordfører Rita Roaldsen overtok. Omforent enighet til alternativ 1. som innstilling.

4 Innlemmelse i den ordinære pensjonsordningen for de ansatte. Dvs. samme pensjonsregler som de ansatte, med noen få særbestemmelser. 4/14 TJENSTETILBUD TIL EIERKOMMUNENE - HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS Ordfører fremmet følgende forslag til innstilling: Gratangen kommune slutter seg til vedtak gjort av Representantskapet i HRS IKS, den , sak 12/13. Gratangen kommune slutter seg til vedtak gjort av Representantskapet i HRS IKS, den , sak 12/13. 5/14 FORSLAG TIL ENDRING I SELSKAPSAVTALE Gratangen kommune godkjenner endringen i selskapsavtalen for Hålogaland Ressursselskap IKS 2 og 8 pkt. 1. Gratangen kommune godkjenner endringen i selskapsavtalen for Hålogaland Ressursselskap IKS 2 og 8 pkt. 1. 6/14 SØKNAD OM STØTTE TIL UTBEDRING VED LABERG KIRKEGÅRD

5 Alt 1: Søknaden fra Laberg Kapellforening om tilskudd på kr ,- til diverse utbedringer på Laberg Kirkegård, avslås av budsjettmessige årsaker. Alt 2: Laberg Kapellforening innvilges et investeringstilskudd på kr ,- til diverse utbedringer på Laberg Kirkegård. Bevilgningen tas av den rammen som Gratangen Kirkelige Fellesråd har blitt innvilget til investeringer for Gratangen Kirkelige Fellesråd har etter dette en investeringsramme på kr ,- til disposisjon. SP v/ Rita Roaldsen foreslo alt. 2 med følgende tillegg som innstilling: Bevilgningen gis ved å auke rammen til Gratangen Kirkelige Fellesråd med Kr ,- til investeringer i Dekkes av ubrukte lånemidler. Votering: Alt. 2 med tillegg enstemmig vedtatt. Laberg Kapellforening innvilges et investeringstilskudd på kr ,- til diverse utbedringer på Laberg Kirkegård. Bevilgningen tas av den rammen som Gratangen Kirkelige Fellesråd har blitt innvilget til investeringer for Gratangen Kirkelige Fellesråd har etter dette en investeringsramme på kr ,- til disposisjon. Bevilgningen gis ved å auke rammen til Gratangen Kirkelige Fellesråd med Kr ,- til investeringer i Dekkes av ubrukte lånemidler. 7/14 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - SØKNAD OM FRITAK FOR BOPLIKT G/BNR 45/7-46/2 OG 50% AV 46/4 - BOPLIKTEN Gratangen kommune innvilger varig fritak fra boplikten ved Jon Ole Lyngaas sitt erverv av landbrukseiendommen gnr 46 bnr 2, gnr 45 bnr 7 og en ½ del av gnr 46 bnr 4 i grenda Fjelldal og Holtås, jfr. konsesjonsloven 1og 9. Det gis ikke fritak fra driveplikten, driveplikten kan ivaretas ved at det inngås langsiktige skriftlige kontrakter på 10 år eller mer, jfr. jordlovens 8. Det settes om vilkår: -skogen skal drives i samråd med skogoppsynet i kommunen. - det må ikke legges hindringer i veien for eventuelt bygging av felles skogsvei i grenda. Vedtaket kan påklages, jfr. vedlagte orientering.

6 Gratangen kommune innvilger varig fritak fra boplikten ved Jon Ole Lyngaas sitt erverv av landbrukseiendommen gnr 46 bnr 2, gnr 45 bnr 7 og en ½ del av gnr 46 bnr 4 i grenda Fjelldal og Holtås, jfr. konsesjonsloven 1og 9. Det gis ikke fritak fra driveplikten, driveplikten kan ivaretas ved at det inngås langsiktige skriftlige kontrakter på 10 år eller mer, jfr. jordlovens 8. Det settes om vilkår: -skogen skal drives i samråd med skogoppsynet i kommunen. - det må ikke legges hindringer i veien for eventuelt bygging av felles skogsvei i grenda. Vedtaket kan påklages, jfr. vedlagte orientering. 13/14 DISPONERING AV SKOLELOKALENE VED NORD-GRATANGEN SKOLE 1. NGS Montessorri a/s (SUS) overtar Nord-Gratangen skole med tilhørende fotballbane, som de er, for kr ,-. 2. Det foretas utskilling av tomt til svømmehall, vei og parkeringsplass. 3. Gratangen kommune yter et årlig driftstilskudd til NGS Montessorri a/s (SUS) som skal dekke renter og avdrag på et lån opptil 3 mill, med 20 års løpetid. Driftstilskuddet ytes så lenge det drives skole eller barnehage i bygget. 4. NGS Montessorri a/s (SUS) overtar driften av Myrlandshaugen barnehage fra 01/ Det forutsettes at barnehagen drives i bygningsmassen til NGS. 5. Det forutsettes også at de som er ansatt i dag får arbeidsavtale med NGS Montessorri a/s (SUS), og at det gis tilbud til de ansatte om utdanning og dekning av utdannelse. 6. Det utarbeides avtale Mellom Gratangen kommune og NGS Montessorri a/s (SUS) på bruksrett til vei og parkeringsplass. 7. Myrlandshaugen barnehage selges. Ordfører la fram følgende alternativer som forslag til innstilling: 1) Nord-Gratangen skole legges ut for salg innen 1.mars 2013, med forbehold om at Gratangen kommune forbeholder seg retten til å velge kjøper uavhengig av budenes størrelse. 2) Saken tas opp til ny behandling innen 1.mai Høyeste bud vil ansees som reell verdi og skal ligge til grunn for vurderinger og forhandlinger med Montessorriskolen Morgan, eller andre kjøpere. Ordfører trakk senere dette forslaget. AP v/ Arnold Paulsen foreslo at pkt 6 endres til: Det utarbeides avtale Mellom Gratangen kommune og NGS Montessorri a/s (SUS) på bruksrett til vei, parkeringsplass og fotballbane. Votering: Innstilling med endring enstemmig vedtatt.

7 1. NGS Montessorri a/s (SUS) overtar Nord-Gratangen skole med tilhørende fotballbane, som de er, for kr ,-. 2. Det foretas utskilling av tomt til svømmehall, vei og parkeringsplass. 3. Gratangen kommune yter et årlig driftstilskudd til NGS Montessorri a/s (SUS) som skal dekke renter og avdrag på et lån opptil 3 mill, med 20 års løpetid. Driftstilskuddet ytes så lenge det drives skole eller barnehage i bygget. 4. NGS Montessorri a/s (SUS) overtar driften av Myrlandshaugen barnehage fra 01/ Det forutsettes at barnehagen drives i bygningsmassen til NGS. 5. Det forutsettes også at de som er ansatt i dag får arbeidsavtale med NGS Montessorri a/s (SUS), og at det gis tilbud til de ansatte om utdanning og dekning av utdannelse. 6. Det utarbeides avtale Mellom Gratangen kommune og NGS Montessorri a/s (SUS) på bruksrett til vei, parkeringsplass og fotballbane. 7. Myrlandshaugen barnehage selges. 9/14 OVERFØRING AV SORTEBEKKEN VANNVENNER A/L SITT VANNANLEGG TIL GRATANGEN KOMMUNE Gratangen kommune tilbyr seg å overta hovedledningen som forsyner hyttefeltet på Sortebekk. Ledningens lengde er 560 m fra tilkoblingspunktet på hovedledningen på Sortebekkmyra fram til gnr. 60, bnr. 53. Ledningsdimensjonen er 63 mm PVC. Kommunen overtar ikke stikkledninger eller tilknytningspunktene for disse. Kommunen forutsetter at ledningen overtas vederlagsfritt, og kommunen overtar driftsog vedlikeholdsansvaret for 63 mm ledningen. Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide kontrakt for overtakelsen. Gratangen kommune tilbyr seg å overta hovedledningen som forsyner hyttefeltet på Sortebekk. Ledningens lengde er 560 m fra tilkoblingspunktet på hovedledningen på Sortebekkmyra fram til gnr. 60, bnr. 53. Ledningsdimensjonen er 63 mm PVC. Kommunen overtar ikke stikkledninger eller tilknytningspunktene for disse. Kommunen forutsetter at ledningen overtas vederlagsfritt, og kommunen overtar driftsog vedlikeholdsansvaret for 63 mm ledningen.

8 Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide kontrakt for overtakelsen. 10/14 POST I BUTIKK Gratangen kommune er positiv til flytting av posttjenesten fra kommunens servicekontor til butikk. Dersom posten kommer til enighet med driver av butikken om driftsavtale Post i Butikk, avsluttes avtalen mellom Posten og Gratangen kommune. Gratangen kommune er positiv til flytting av posttjenesten fra kommunens servicekontor til butikk. Dersom posten kommer til enighet med driver av butikken om driftsavtale Post i Butikk, avsluttes avtalen mellom Posten og Gratangen kommune. 11/14 STRATEGIKONFERANSE DEBATTGRUNNLAG Anita Karlsen lurte på sin habilitet, funnet OK. Følgende omforente forslag ble utarbeidet: 1. Ja 2. Frontfagmodellen videreføres 3. Generelle tillegg Dagens nivå Votering: Omforent innstilling enstemmig vedtatt. 1. Ja 2. Frontfagmodellen videreføres 3. Generelle tillegg

9 5. Dagens nivå 12/14 DELEGASJON: OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS ARBEIDSGIVERANSVAR FOR RÅDMANN Saken legges frem uten innstilling. Elsa Holm fremmet følgende forslag til innstilling: Saken følges opp av Forhandlingsutvalget. Saken følges opp av Forhandlingsutvalget.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 09.12.2014 Tid: 09:00 10:50 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Terje Sørensen Elsa Holm Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Terje Sørensen Elsa Holm Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 24.05.2012 Tid: 12:00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Harald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 022/15-038/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen, Sylvia Radloff

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Havnestyret Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jan Erling Akselsen, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen Forfall: Svein-Rune Wian, Arnkjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.01.2013 Fra: 1800 Til: 19:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen, Alf Magne Karlsen, Solveig

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 07.06.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-056/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer