MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Kl Gerd Myklebust Wang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang"

Transkript

1 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar Eriksen, Erik Bjørnsveen, Magna Svendsen, Kai Werner Evensen, Kirsten Eva Male og Tom Jevnesveen Gerd Myklebust Wang Sevald Forberg Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef og sekretær Innkalling: Merknader: Behandlede saker: Innkalling og sakliste ble godkjent. Det ble også godkjent å behandle tilleggssaklisten. Ingen. Sakene 17 32/11 (inkl. tilleggssaken) Det innkalles til ekstraordinært kommunestyremøte 7. mars 2011 kl Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Sted, dato Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: 2860 HOV HOVTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/11 11/176 OPPTUR SØNDRE LAND - RAPPORT FRA FORPROSJEKT 18/11 10/1990 UNGDOMMENS HUS 19/11 10/285 GJENNOPPBYGGING VESTSIDA SKOLE 20/11 11/161 SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER - KOMMUNALT RUSARBEID 21/11 11/216 NY FINANSIERINGSORDNING FOR BARNEHAGENE. SATSER FOR KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD 22/11 10/390 KOMMUNAL ENERGI- OG KLIMAPLAN 23/11 11/195 ENDRING AV REGULERINGSPLAN OG NY DRIFTSPLAN SKØIEN MASSETAK 24/11 08/1540 BERGSENG BILVERKSTED NABOFORHOLD MM 25/11 11/16 FORESPØRSEL OM NY VEG TIL BLÅKOLLEN HYTTEOMRÅDE 26/11 11/128 SØKNAD OM KONSESJON PÅ LANDBRUKSEIENDOMMEN SØRLI- GBNR. 48/3 27/11 11/194 KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER MONTERING AV VANNMÅLER 28/11 10/1935 TILBUD OM KJØP AV GRUNN FRA GBNR 59/1 29/11 11/215 KJØP AV TILLEGGSAREAL GBNR 27/61 FRA KOMMUNENS SKOGEIENDOM 27/2 Side 2 av 11

3 30/11 11/51 Unntatt offentlighet, jfr. Ofl 23. GNR 61 BNR 81 KJØP, MAKESKIFTE, VIDERESALG 31/11 11/17 REFERATSAKER - FORMANNSKAP MØTE DEN /11 11/237 ORGANISASJONSGJENNOMGANG - INNHENTING AV TILBUD FOR EKSTERN BISTAND Side 3 av 11

4 17/11 OPPTUR SØNDRE LAND - RAPPORT FRA FORPROSJEKT Rådmannen fremmet følgende innstilling (utdelt i møtet): 1. Kommunestyret tar forretningsplan for Opptur Søndre Land og synspunkter fra behandlingen av saken til etterretning. 2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å følge opp planen med hensyn til organisering, ressursbehov og finansiering. 1. Kommunestyret tar forretningsplan for Opptur Søndre Land og synspunkter fra behandlingen av saken til etterretning. 2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å følge opp planen med hensyn til organisering, ressursbehov og finansiering. 18/11 UNGDOMMENS HUS Kommunestyret viser til nedskjæringen på 20 årsverk, som skal gjennomføres i , for å bringe kommunens økonomi i balanse. Kommunestyret legger til grunn at dette også må være en rettesnor for vurderingen av store, nye tiltak. Det betyr at tiltak som Ungdommens hus ikke settes i gang før nedskjæringen er gjennomført og det er skapt nytt handlingsrom. Ordføreren redegjorde kort om bakgrunnen for saken og om hva som har skjedd tidligere i saken. Det ble uttrykt positivt vilje til at Ungdommens hus må kunne etableres, og at dette også ses på bakgrunn av det som kommunen ønsker å få til gjennom prosjekt Opptur Søndre Land. Side 4 av 11

5 Det ble fremmet et omforent forslag om at Ungdommens hus blir etablert slik det fremgår av arbeidsgruppens/komité 1 sitt forslag. Spørsmålet om budsjettmessig inndekning ble ikke avklart i møtet, men oversendes budsjettkomitéen for videre behandling. Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar at Ungdommens hus etableres i samsvar med de planene som er utredet i regi av den nedsatte arbeidsgruppen fra komité 1. Spørsmålet om budsjettmessig inndekning og grunnlaget for drift oversendes budsjettkomitéen for videre behandling. 19/11 GJENNOPPBYGGING VESTSIDA SKOLE Kommunestyret viser til nedskjæringen på 20 årsverk, som skal gjennomføres i , for å bringe kommunens økonomi i balanse. Kommunestyret legger til grunn at dette også må være en rettesnor for vurderingen av store, nye tiltak. Kommunestyret vedtar på denne bakgrunn at det prosjekteres en gjenoppbygging for de arealer og funksjoner som gikk tapt i brannen og som ligger innenfor forsikringssummen (alternativ 2 i saksutredningen). Tegninger av uteområdet ble utdelt i møtet. Ordføreren redegjorde kort om bakgrunnen for saken og om hva som har skjedd tidligere i saken. Ordføreren refererte om at det er kommet innspill på alternativ oppvarming. Det ble uttrykt positivt vilje til at det etableres et oppvekstssenter i samsvar med vedtak i kommunestyremøte , sak 79/10, og med bakgrunn i det som kommunen ønsker å få til gjennom prosjekt Opptur Søndre Land. Etableringen av et oppvekstsenter må likevel søkes innarbeidet innenfor forsikringssummen. Etter dette ble det fremmet omforent forslag om at det skal etableres et oppvekstsenter i samsvar med alternativ 1 i saksutredningen, jfr. arbeidsgruppens forslag. Formannskapet ba på denne bakgrunn om at administrasjonen forbereder innhenting av anbud for å få et mer eksakt kostnadsoverslag. Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. Side 5 av 11

6 Kommunestyret vedtar at Vestsida skole gjenoppbygges som et oppvekstsenter i tråd med arbeidsgruppens forslag, jfr. alternativ 1 i saksutredningen. 20/11 SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER - KOMMUNALT RUSARBEID Formannskapet godkjenner søknaden til Fylkesmannen om tilskudd til kommunalt rusarbeid. Formannskapet godkjenner søknaden til Fylkesmannen om tilskudd til kommunalt rusarbeid. 21/11 NY FINANSIERINGSORDNING FOR BARNEHAGENE. SATSER FOR KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD 1. Kommunestyret vedtar det foreliggende forslag til retningslinjer for kommunalt tilskudd til ikke kommunale barnehager 2. Satsene for kommunalt driftstilskudd til ikke kommunale barnehager i Søndre Land baseres på den til en hver tid gjeldende minimumssats i forhold til utgifter i kommunale barnehager/nasjonale satser, for tiden 88 %. 3. Hvis det viser seg at andelen på 88 % medfører en reduksjon av det offentlige tilskuddet til ikke kommunale barnehager i Søndre Land i forhold til 2010 vil rådmannen komme tilbake med forslag om ny prosentandel. Rådmannen la fram endringer om nærmere presisering av retningslinjene i 4, 5 og 6. Innstillingen ble enstemmig vedtatt med endringer i retningslinjene. 1. Kommunestyret vedtar det foreliggende forslag til retningslinjer for kommunalt tilskudd til ikke kommunale barnehager Side 6 av 11

7 2. Satsene for kommunalt driftstilskudd til ikke kommunale barnehager i Søndre Land baseres på den til en hver tid gjeldende minimumssats i forhold til utgifter i kommunale barnehager/nasjonale satser, for tiden 88 %. 3. Hvis det viser seg at andelen på 88 % medfører en reduksjon av det offentlige tilskuddet til ikke kommunale barnehager i Søndre Land i forhold til 2010 vil rådmannen komme tilbake med forslag om ny prosentandel. 22/11 KOMMUNAL ENERGI- OG KLIMAPLAN Formannskapet vedtar å legge forslag til energi- og klimaplan ut til offentlig ettersyn fram til 4.april Formannskapet vedtar å legge forslag til energi- og klimaplan ut til offentlig ettersyn fram til 4.april /11 ENDRING AV REGULERINGSPLAN OG NY DRIFTSPLAN SKØIEN MASSETAK Formannskapet vedtar å legge forslaget til endring av reguleringsplanen for Skøien masseuttak ut til offentlig ettersyn med frist mandag 4.april for å komme med uttalelse. Administrasjonen bes følge opp det videre arbeidet med driftsplan. Formannskapet vedtar å legge forslaget til endring av reguleringsplanen for Skøien masseuttak ut til offentlig ettersyn med frist mandag 4.april for å komme med uttalelse. Administrasjonen bes følge opp det videre arbeidet med driftsplan. Side 7 av 11

8 24/11 BERGSENG BILVERKSTED NABOFORHOLD MM Formannskapet tar saken til orientering. Ordføreren foreslo at saken utsettes. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Formannskapet vedtar at saken utsettes. 25/11 FORESPØRSEL OM NY VEG TIL BLÅKOLLEN HYTTEOMRÅDE Formannskapet ønsker å forholde seg til de vegløsninger som reguleringsplanen for Rostberget Blåkollen hyttefelt (vedtatt i kommunestyret ) viser. Formannskapet ønsker å forholde seg til de vegløsninger som reguleringsplanen for Rostberget Blåkollen hyttefelt (vedtatt i kommunestyret ) viser. 26/11 SØKNAD OM KONSESJON PÅ LANDBRUKSEIENDOMMEN SØRLI- GBNR. 48/3 I medhold av lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. 2 og gjeldende delegasjonsfullmakter, gir formannskapet konsesjon på erverv av eiendommen Sørli, gnr 48 bnr 3 i Søndre Land til Anne Marie og Stein Olav Berg som omsøkt. Side 8 av 11

9 Med hjemmel i konsesjonsloven 11 annet ledd settes det som vilkår for konsesjon at søkeren bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor denne i minst 5 år sammenhengende. Konsesjonssøknaden er med dette ferdig behandlet. (Vedtaket må sendes med ved tinglysing av skjøtet.) Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven. Det vises til vedlagte melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak. I medhold av lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. 2 og gjeldende delegasjonsfullmakter, gir formannskapet konsesjon på erverv av eiendommen Sørli, gnr 48 bnr 3 i Søndre Land til Anne Marie og Stein Olav Berg som omsøkt. Med hjemmel i konsesjonsloven 11 annet ledd settes det som vilkår for konsesjon at søkeren bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor denne i minst 5 år sammenhengende. Konsesjonssøknaden er med dette ferdig behandlet. (Vedtaket må sendes med ved tinglysing av skjøtet.) Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven. Det vises til vedlagte melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak. 27/11 KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER MONTERING AV VANNMÅLER Formannskapet tar saken til orientering. Det ble hevdet at det var en del abonnenter som ventet på rørlegger. Formannskapet ba om at administrasjonen undersøker saken nærmere før purrebrev sendes ut. Formannskapet tar saken til orientering. 28/11 Side 9 av 11

10 TILBUD OM KJØP AV GRUNN FRA GBNR 59/1 Formannskapet ønsker ikke å benytte seg av tilbudet om kjøp av grunn fra gbnr 59/1. Ordfører fremmet forslag om at saken utsettes. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Formannskapet vedtar å utsette saken. 29/11 KJØP AV TILLEGGSAREAL GBNR 27/61 FRA KOMMUNENS SKOGEIENDOM 27/2 Formannskapet vedtar: 1. Salg av ca 170 kvadratmeter fra Granumsenga gbnr 27/2 til Rolf Haugen. Fradelingssøknad med påfølgende behandling settes i gang umiddelbart. 2. Prisen settes til 30 kroner pr kvadratmeter. I tillegg kommer kostnader til delingsbehandling, oppmåling og tinglysing. Formannskapet vedtar: 1. Salg av ca 170 kvadratmeter fra Granumsenga gbnr 27/2 til Rolf Haugen. Fradelingssøknad med påfølgende behandling settes i gang umiddelbart. 2. Prisen settes til 30 kroner pr kvadratmeter. I tillegg kommer kostnader til delingsbehandling, oppmåling og tinglysing. 30/11 Unntatt offentlighet, jfr. ofl 23. GNR 61 BNR 81 KJØP, MAKESKIFTE, VIDERESALG 31/11 REFERATSAKER - FORMANNSKAP MØTE DEN Side 10 av 11

11 Referatsakene tas til orientering. Iht til innkallingen ble det fremlagt følgende referatsaker: 1. Protokollen fra formannskapets møte den Rådmannen refererte at brannvesenets tankbil var havarert og at priser til innkjøp av ny bil innhentes. Referatsakene tas til orientering. 32/11 ORGANISASJONSGJENNOMGANG - INNHENTING AV TILBUD FOR EKSTERN BISTAND Formannskapet gir tilslutning til at det innhentes tilbud fra aktuelle leverandører for å foreta en organisasjonsmessig gjennomgang slik det er presentert i vedlagte forslag på bestillingsgrunnlag. Formannskapet gir tilslutning til at det innhentes tilbud fra aktuelle leverandører for å foreta en organisasjonsmessig gjennomgang slik det er presentert i vedlagte forslag på bestillingsgrunnlag. Side 11 av 11

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle * tilstede: unntatt: (autokorr.) Hans Olav Søreng (AP),

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt)

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt) Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2009 Tid: 1000 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Kai Brox, Frank Myklebust, Ebba Svendsen, Kari-Anne Herland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Følgende gruppeledere møtte: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt : Forfall: Reidar Eriksen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 13.05.2015 Tid: 09:00 13:45 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Torbjørn Hjertø, Marita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Frank Broks,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.10.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.05.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Til å underskrive protokollen ble følgende utpekt: Gro-Anita Steingrimsen og Rune Selj.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Til å underskrive protokollen ble følgende utpekt: Gro-Anita Steingrimsen og Rune Selj. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 17.12.2012 Tid: Kl. 17.00 21.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: 10.02.2014 Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00 Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.02.2010 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.10.2012 Fra: 1800 Til: 2100 Tilstede: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle A. Olsen, Mona Wrengsted, Bjørn Johnny Eriksen,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.09.2012 Tid: etter PLA kl. 13:55-15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 08.06.2011 Fra kl: 0900 Til kl: 1215 Møteleder: Varaordfører Ellen Svarstad Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 08.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer