MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet"

Transkript

1 Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans B. Meland Beate Bonvik Kjell Fremstad Leif Veland - fratrådte som inhabil i sak 50/11 Rådmannen, plankonsulenten Innkalling sendt: Merknader: Behandlede saker: 44/11 56/11 Rådmannen la fram søknad fra Kystmuseet i Sør-Trøndelag om tilskudd til prosjekt om havbruksnæringas historie. Formannskapet ønsket ikke å imøtekomme søknaden. Plankonsulenten orienterte fra Statnett sitt besøk her den Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Lensvik, Postadresse: Besøksadresse: RådhusetTelefon: LENSVIK LENSVIKTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Tittel Arkivsaksnr. 44/11 11/384 REFERATSAKER 45/11 11/213 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV REDSKAPSBOD/VEDBOD GNR 9/6 46/11 10/291 FORESPØRSEL OM OMREGULERING PÅ GNR. 103 BNR.48 OG 49 47/11 06/ GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN GNR 24/1 48/11 08/24 FORESPØRSEL OM REGULERINGSPLAN FOR DEL AV EIENDOMMEN GNR 7/1 49/11 11/173 FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN GNR 1/1 - FLYTTING AV TRE TOMTER 50/11 11/174 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NAUST GNR 9/6 51/11 11/230 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - TILLEGGSAREAL TIL EKS. FRITIDSBOLIG GNR 83/13 52/11 11/246 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV UTHUS - GNR 9/6, 9/5 53/11 11/257 FORESPØRSEL OM SALG AV HYTTER PÅ HEGG CAMPING GNR 9/95 54/11 11/359 SØKNAD OM FORTETTNING AV 2 HYTTETOMTER OG BOLIGTOMT - GNR 19/3 OG 7 55/11 11/385 FORESPØRSEL OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN RAUSTEIN 2 56/11 11/382 Side 2 av 12

3 SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD NY BOLIG Side 3 av 12

4 44/11 REFERATSAKER Referatsakene gjennomgått. Enstemmig som forslag i møtet. Referatsakene gjennomgått. 45/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV REDSKAPSBOD/VEDBOD GNR 9/6 Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan for Hegg gnr.9 bnr. 1, 5, 6 og 13, vedtatt , for oppføring av uthus på ca. 15 m2, lokalisert som vist i søknad datert Dispensasjon gis fordi omsøkte uthus pga. størrelse og plassering ikke vil være i strid med de hensyn gjeldende reguleringsplan skal ivareta. Det er også lagt vekt på at det ikke har kommet negative merknader fra naboer. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan for Hegg gnr.9 bnr. 1, 5, 6 og 13, vedtatt , for oppføring av uthus på ca. 15 m2, lokalisert som vist i søknad datert Dispensasjon gis fordi omsøkte uthus pga. størrelse og plassering ikke vil være i strid med de hensyn gjeldende reguleringsplan skal ivareta. Det er også lagt vekt på at det ikke har kommet negative merknader fra naboer. 46/11 Side 4 av 12

5 FORESPØRSEL OM OMREGULERING PÅ GNR. 103 BNR.48 OG 49 Formannskapet er positiv til omregulering av forkjøkkenet til bruk som klubblokale for motorsykkelklubben, samt ev. boenhet. Reguleringsplanen må endres i samsvar med ønsket bruk. Den del av bygningsmassen som ev. skal tas i bruk til boligformål må tilfredsstille gjeldende bestemmelser før bruksendring tillates. Arbeid med reguleringsendring kan settes i gang. Pålegg om rydding og sikring av eiendommen står ved lag, og må gjennomføres. Formannskapet er positiv til omregulering av forkjøkkenet til bruk som klubblokale for motorsykkelklubben, samt ev. boenhet. Reguleringsplanen må endres i samsvar med ønsket bruk. Den del av bygningsmassen som ev. skal tas i bruk til boligformål må tilfredsstille gjeldende bestemmelser før bruksendring tillates. Arbeid med reguleringsendring kan settes i gang. Pålegg om rydding og sikring av eiendommen står ved lag, og må gjennomføres. 47/11 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN GNR 24/1 Med hjemmel i plan- og bygningslovens anbefales at reguleringsplan for Løvneset del av gnr.24 bnr.1, høringsforslag jf. sak 39/11 den vedtas med de endringer som er nevnt over: Naustområdene N4-N6 i Strandplan for Verrafjorden, vises som eksisterende byggeområder med bestemmelse om at utvidelse og flere naust innen områdene ikke er tillatt. Naustområdene gis en betegnelse; N1-N6. Det tas inn i reguleringsbestemmelsene til det byggeområde- naust der det er åpnet for brygge i sjøen utenfor, at det tillates bryggekonstruksjon på land, etter godkjent byggesøknad. Endringene utføres på kart og bestemmelser før saken legges fram for sluttbehandling i kommunestyret. Side 5 av 12

6 Med hjemmel i plan- og bygningslovens anbefales at reguleringsplan for Løvneset del av gnr.24 bnr.1, høringsforslag jf. sak 39/11 den vedtas med de endringer som er nevnt over: Naustområdene N4-N6 i Strandplan for Verrafjorden, vises som eksisterende byggeområder med bestemmelse om at utvidelse og flere naust innen områdene ikke er tillatt. Naustområdene gis en betegnelse; N1-N6. Det tas inn i reguleringsbestemmelsene til det byggeområde- naust der det er åpnet for brygge i sjøen utenfor, at det tillates bryggekonstruksjon på land, etter godkjent byggesøknad. Endringene utføres på kart og bestemmelser før saken legges fram for sluttbehandling i kommunestyret. 48/11 FORESPØRSEL OM REGULERINGSPLAN FOR DEL AV EIENDOMMEN GNR 7/1 Ønsket regulering av hyttefelt på gnr.7 bnr.1 på østsida av fv. 710, som vist på skisse vedlagt brev fra K. Valseth den anbefales ikke igangsatt da arealbruken er i strid med kommuneplanen sin arealdel. Formannskapet foreslo: 1. Omsøkt regulering av hyttefelt på gnr. 7 bnr. 1 på østsida av fv. 710, som vist på skisse vedlagt brev fra K. Valseth den anbefales igangsatt. 2. Det forutsettes at omsøkte hyttefelt på østsida av fv. 710 erstatter vedtatte hyttefelt på vestsida av fv Området (inkl. hyttefeltet) på vestsida av fv. 710 ønskes satt på vent i forhold til mulig omregulering til industriformål. Enstemmig som forslag i møtet. Side 6 av 12

7 1. Omsøkt regulering av hyttefelt på gnr. 7 bnr. 1 på østsida av fv. 710, som vist på skisse vedlagt brev fra K. Valseth den anbefales igangsatt. 2. Det forutsettes at omsøkte hyttefelt på østsida av fv. 710 erstatter vedtatte hyttefelt på vestsida av fv Området (inkl. hyttefeltet) på vestsida av fv. 710 ønskes satt på vent i forhold til mulig omregulering til industriformål. 49/11 FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN GNR 1/1 - FLYTTING AV TRE TOMTER Med hjemmel i plan-og bygningslovens foreslås følgende reguleringsendring i Reguleringsplan for Agdenes gnr.1 bnr.1, vedtatt : Tomtene 4, 5 og 6 på østsida av vegen, flyttes slik at de blir liggende som vist i høringsforslaget, jf. sak FMS 29/11. Reguleringsbestemmelsenes 7 endres i samsvar med dette. Med hjemmel i plan-og bygningslovens foreslås følgende reguleringsendring i Reguleringsplan for Agdenes gnr.1 bnr.1, vedtatt : Tomtene 4, 5 og 6 på østsida av vegen, flyttes slik at de blir liggende som vist i høringsforslaget, jf. sak FMS 29/11. Reguleringsbestemmelsenes 7 endres i samsvar med dette. 50/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NAUST GNR 9/6 Søknad om dispensasjon for oppføring av naust på gnr.9 bnr.6 ved utløpet av Heggaelva, avslås med hjemmel i plan- og bygningslovens Avslaget begrunnes med at direkte Side 7 av 12

8 berørt sektormyndighet fraråder dispensasjonen, og at samme søknad ble avgjort og avslått av settefylkesmann den Formannskapet foreslo: Formannskapet ønsker å gi dispensasjon for omsøkte naust. Begrunnelsen er at man mener flere av retningslinjene for å tillate tiltak i hht. bestemmelser om differensiert strandsoneforvaltning er oppfylt. Søker driver kilnotfiske etter laks som tilleggsnæring. Søker oppfordres til å redegjøre for sine planer om næringsaktivitet i området. Enstemmig som forslag i møtet. Formannskapet ønsker å gi dispensasjon for omsøkte naust. Begrunnelsen er at man mener flere av retningslinjene for å tillate tiltak i hht. bestemmelser om differensiert strandsoneforvaltning er oppfylt. Søker driver kilnotfiske etter laks som tilleggsnæring. Søker oppfordres til å redegjøre for sine planer om næringsaktivitet i området. 51/11 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - TILLEGGSAREAL TIL EKS. FRITIDSBOLIG GNR 83/13 Med hjemmel i plan og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til eksisterende tomt til fritidsbolig, grn.83 bnr.13 i samsvar med arealet vist på kart vedlagt søknad datert Tomtas totale areal skal være på ca. 500 m2. Dispensasjonen begrunnes med at det ikke vil medføre endringer i arealbruken og vil ikke medføre utvidet privatisering av området innenfor 100-metersbeltet. Side 8 av 12

9 Med hjemmel i plan og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til eksisterende tomt til fritidsbolig, grn.83 bnr.13 i samsvar med arealet vist på kart vedlagt søknad datert Tomtas totale areal skal være på ca. 500 m2. Dispensasjonen begrunnes med at det ikke vil medføre endringer i arealbruken og vil ikke medføre utvidet privatisering av området innenfor 100-metersbeltet. 52/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV UTHUS - GNR 9/6, 9/5 Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan for Hegg, gnr.9 bnr. 1, 5, 6 og 13, vedtatt , for oppføring av uthus på ca. 15 m2, lokalisert som vist i søknad datert Dispensasjon gis fordi omsøkte uthus pga. størrelse og plassering ikke vil være i strid med de hensyn gjeldende reguleringsplan skal ivareta. Det er også lagt vekt på at det ikke har kommet negative merknader fra naboer. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan for Hegg, gnr.9 bnr. 1, 5, 6 og 13, vedtatt , for oppføring av uthus på ca. 15 m2, lokalisert som vist i søknad datert Dispensasjon gis fordi omsøkte uthus pga. størrelse og plassering ikke vil være i strid med de hensyn gjeldende reguleringsplan skal ivareta. Det er også lagt vekt på at det ikke har kommet negative merknader fra naboer. 53/11 FORESPØRSEL OM SALG AV HYTTER PÅ HEGG CAMPING GNR 9/95 Området Hegg Camping anbefales ikke omregulert til byggeområde for hytter eller annet utbyggingsformål. Dette begrunnes med at området ligger svært eksponert i landskapet samt av hensyn til det etablerte hytteområdet. Side 9 av 12

10 Området Hegg Camping anbefales ikke omregulert til byggeområde for hytter eller annet utbyggingsformål. Dette begrunnes med at området ligger svært eksponert i landskapet samt av hensyn til det etablerte hytteområdet. 54/11 SØKNAD OM FORTETTNING AV 2 HYTTETOMTER OG BOLIGTOMT - GNR 19/3 OG 7 Etablering av tomter for hytter og boliger på eiendommen gnr.19 bnr.3 og 7, og som ikke ligger inne i reguleringsplan for Værnes, Sletvika og Gravvika vedtatt avslås, da det vil være i strid med planen, jf. plan- og bygningslovens Det anbefales heller ikke å sette i gang endring av reguleringsplanen for å få inn flere hytter og boligtomter da området ansees som fult ubygd. Etablering av tomter for hytter og boliger på eiendommen gnr.19 bnr.3 og 7, og som ikke ligger inne i reguleringsplan for Værnes, Sletvika og Gravvika vedtatt avslås, da det vil være i strid med planen, jf. plan- og bygningslovens Det anbefales heller ikke å sette i gang endring av reguleringsplanen for å få inn flere hytter og boligtomter da området ansees som fult ubygd. 55/11 FORESPØRSEL OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN RAUSTEIN 2 Side 10 av 12

11 Formannskapet er positive til at det kan settes i gang reguleringsendring for reguleringsplan for Raustein II del av hyttefelt, vedt med hovedformål å finne en annen adkomsttrase til tomtene Det forutsettes at plan- og bygningslovens bestemmelser legges til grunn for planprosessen, og at hele planområdet må inngå i ev. revidert plan. Formannskapet er positive til at det kan settes i gang reguleringsendring for reguleringsplan for Raustein II del av hyttefelt, vedt med hovedformål å finne en annen adkomsttrase til tomtene Det forutsettes at plan- og bygningslovens bestemmelser legges til grunn for planprosessen, og at hele planområdet må inngå i ev. revidert plan. 56/11 SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD NY BOLIG Krf v/ Leif Veland foreslo: Omsøkte etableringstilskudd til ny bolig avslås. Ordføreren foreslo: Omsøkte etableringstilskudd til ny bolig innvilges. a) Tilskuddsbeløpet, kr ,- utbetales når ferdigattest er mottatt av kommunen. b) Tilskuddet gis som et rente- og avdragsfritt lån, og avskrives over 10 år med 10% årlig. Dersom boligen selges, leies eller fraflyttes, må den delen av tilskuddet som ikke er nedskrevet tilbakebetales. Side 11 av 12

12 c) Tilskuddet tinglyses på lik linje med ordinære pantelån. Søker bærer omkostningene med tinglysing. d) Innvilget etableringstilskudd er betinget av (ellers bortfall): -Innen 1 år fra vedtaksdato ( ) må søker kunne vise til reelle byggeplaner. -Innen 2 år fra vedtaksdato må byggearbeidet være igang Velands forslag fikk 2 stemmer og falt.. Ordførerens forslag fikk 3 stemmer. Omsøkte etableringstilskudd til ny bolig innvilges. a) Tilskuddsbeløpet, kr ,- utbetales når ferdigattest er mottatt av kommunen. b) Tilskuddet gis som et rente- og avdragsfritt lån, og avskrives over 10 år med 10% årlig. Dersom boligen selges, leies eller fraflyttes, må den delen av tilskuddet som ikke er nedskrevet tilbakebetales. c) Tilskuddet tinglyses på lik linje med ordinære pantelån. Søker bærer omkostningene med tinglysing. d) Innvilget etableringstilskudd er betinget av (ellers bortfall): -Innen 1 år fra vedtaksdato ( ) må søker kunne vise til reelle byggeplaner. -Innen 2 år fra vedtaksdato må byggearbeidet være igang Side 12 av 12

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2010 Tid: kl. 13.00 15.35 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Hans B. Meland Beate Bonvik Kjell Fremstad Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. 13.00-15.35 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.02.2008 Tid: kl. 13.00 15.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 14.02.08

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 PLAN-ID 162222010005 REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 Beskrivelse og bestemmelser til planforslag VEDTATT AV KST SAK 28/11 DEN 07.09.11 Reguleringsplan forløvneset hytteområde på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 09:00 14.30 Til stede på møtet: Magne Vik, Kjersti Gylseth, Odd Rikard Bredal,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.01.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.01.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.01.2008 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 09.12.2014 Tid: 09:00 10:50 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 05.11.2012 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober

Detaljer