HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Fra kl: Til kl: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til innkalling: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen Arnt Erling Paulsen Laila Furu Vold Brit Anne Karlsen Jan Tore Theimann Steinar Furu Anne Lise Gjengaar Yngve Magnussen Oddrunn S. Dahlheim Torgeir Lenning (fra kl ) Bente Helen Karlsen Vegar Dalen Kenneth Johansen Odd Kåre Larsen Stian Prestø Torsten Larsen Jim G. Dahl Andre Lund Ola Loe Olaf Paulsen Olaf Pettersen Trine Valberg Harald Thoresen Morten Sandbakken rådmann Liv Hansen formannskapssekretær Siv Nilsen kommunalleder 1 Roy Nilssen kommunalleder 3 Svein Lundestad IKT/informasjonsmedarbeider Det var ingen merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til sakslisten. Det var ingen merknader til referatsaklisten. Behandlede saker: 13/15 19/15 Det ble fortatt navneopprop og godkjenning av forfallsgrunn. Møtet ble åpnet med opptreden av kulturstkolen.

2 Det ble så åpnet for «spontan spørretime» jfr. kommunestyrets reglement 22 A. Repr. Parti Tema Besvart av Kenneth Johansen FRP Gamle kommunehuset finansiering K.leder 3 Roy Nilssen Oddrunn S. Dahlheim Fellesl. Inngangspartiet til prestekontoret - Automatisk døråpner - Asfaltering - HC parkering K.leder 3 Roy Nilssen Vegar Dalen FRP Dypvannskaia på Hestøya K.leder 3 Roy Nilssen Yngve Magnussen Fellesl. Rus-situasjonen i HALD-regionen K.leder 1 Siv Nilsen Elbjørg Larsen AP Kunnskapsnivået på Helgeland Ordfører Vegar Dalen FRP Politiberedskap båt og responstid Ordfører Arnt E. Paulsen AP Nærpolitireformen Ordfører Det ble enighet om at til neste kommunestyremøte ønskes en orientering av politiet om Rus situasjonen Nærpolitireformen Underskrifter: Arnt Frode Jensen Vegar Dalen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Herøy,

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/15 14/1125 ENDRING AV VEDTEKTER - OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) 14/15 15/29 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN /15 15/498 TERTIALRAPPORT PR /15 15/395 BOSETTING AV FLYKTNINGER 17/15 15/458 KOMMUNEREFORMEN - RÅDMANNENS RAPPORT OM UTREDNING AV KOMMUNESTRUKTUR 18/15 15/457 KOMMUNEREFORMEN - INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE 19/15 12/1494 INNSIGELSE - REGULERINGSENDRING FOR MINDRE DEL AV FLOSTAD INDUSTRIOMRÅDE

4 13/15 ENDRING AV VEDTEKTER - OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Kommunestyrets vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Herøy kommune ved kommunestyret bifaller vedlagte forslag til vedtaksendring for overordnet samarbeidsorgan (OSO). Kommunestyret støtter med dette at OSO utvikles til et faglig/administrativt samarbeidsorgan. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Formannskapets innstilling tiltres. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: Herøy kommune ved kommunestyret bifaller vedlagte forslag til vedtaksendring for overordnet samarbeidsorgan (OSO). Kommunestyret støtter med dette at OSO utvikles til et faglig/administrativt samarbeidsorgan.

5 14/15 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2014 Kommunestyrets vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Herøy kommunes regnskap for 2014 med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr godkjennes. 2. Overskuddet avsettes til disposisjonsfondet 3. Årsmeldingen for 2014 godkjennes. 4. Revisors og kontrollutvalgets rapport tas til etterretning. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Formannskapets innstilling tiltres. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: 1. Herøy kommunes regnskap for 2014 med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr godkjennes. 2. Overskuddet avsettes til disposisjonsfondet 3. Årsmeldingen for 2014 godkjennes. 4. Revisors og kontrollutvalgets rapport tas til etterretning.

6 15/15 TERTIALRAPPORT PER Kommunestyrets vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1.Framlagt tertialrapport per godkjennes. 2.Forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet i henhold til vedlagt føringsskjema godkjennes. 3.Statstilskuddet på kroner til bygging av industrikai, omdisponeres fra ekstraordinær nedbetaling av lån, til ubrukte lånemidler, og brukes i finansieringen av overskridelser i prosjekt 224 bygging av industrikai, prosjekt 658 Herøyhallen ombygging inngangsparti og lager og prosjekt 661 Herøy skole oppgradering basseng. 4.Oppgradering av utstyr til Herøyhallen, spesielt lyd og lys kr ,- Tak gamle kommunehus + sprosser « ,- Henrikvalen Brasøy « ,- Asfaltering og reasfaltering av veier: Vangsholmveien ,- Seljeholmveien ,- Strandveien (ny) ,- Færøyveien ,- Karsvikveien ,- Grindvikveien ,- Askmyra ,- Kjerkåsen ,- Gjengaarsveien ,- Valsåsveien m/gang og sykkelvei ,- Valsåsstubben ,- Vesternesveien (ny) ,- Vei til Gerd Værnes m.fl. (ny) ,- Riggkostnader ,- Høvelleie ,- « ,- Næringsfond ll « ,- Formannskapskonto tilføres « ,- Barne- og ungdomsrådet «10 000,- Vedlikeholdsplan eldreboliger/leiligheter « , Vedlikehold økes med ,- Totalt kr

7 INNDEKNING: Dette dekkes inn ved reduksjon av post Ut i øyan kr Disposisjonsfond drift Disposisjonsfond investering Vedlikehold reduseres med Totalt kr &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

8 Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende endringsforslag; Oppgradering av utstyr til Herøyhallen, spesielt lyd og lys kr ,- Tak gamle kommunehus + sprosser « ,- Henrikvalen Brasøy « ,- Asfaltering og reasfaltering av veier: Vangsholmveien ,- Seljeholmveien ,- Strandveien (ny) ,- Færøyveien ,- Karsvikveien ,- Grindvikveien ,- Askmyra ,- Kjerkåsen ,- Gjengaarsveien ,- Valsåsveien m/gang og sykkelvei ,- Valsåsstubben ,- Vesternesveien (ny) ,- Vei til Gerd Værnes m.fl. (ny) ,- Riggkostnader ,- Høvelleie ,- « ,- Næringsfond ll « ,- Formannskapskonto tilføres « ,- Barne- og ungdomsrådet «10 000,- Vedlikeholdsplan eldreboliger/leiligheter « , Vedlikehold økes med ,- Totalt kr INNDEKNING: Dette dekkes inn ved reduksjon av post Ut i øyan kr Disposisjonsfond drift Disposisjonsfond investering Vedlikehold reduseres med Totalt kr

9 Repr. Yngve Magnussen framsatte på vegne av Felleslisten v/høyre og Venstre og FRP følgende endringsforslag; Punkt 2 forandres til: a) «Det settes av kr til innvendig renovering av de eldste HVPU enheter i Valsåsen i henhold til uttalelse fra rådet for eldre og funskjonshemmede», b) « kr i støtte til folkehelsefremmende tiltak i Herøy kommune. Dette bidra til ett vedvarende fokus med gjensidig forpliktelse for saken, dette i steden for de mange sponsesøknader som kommunen får der det er umiddelbart vanskelig å se de konkrete tiltak på det som blir gitt av midler». c) « kr til veivedlikehold og sikkerhetsfremmende tiltak i Herøy kommune». d) Dette tas av posten for oppgradering basseng på kr pga at denne saken må utredes for å få frem en mere helhetlig og fremtidsrettet plan. Votering: Det ble først votert over formannskapets innstilling som ble enst. vedtatt. Det ble så votert alternativt over endringsforslaget fra AP og endringsforslaget fra Felleslisten v/høyre og Venstre og FRP. Det ble avgitt 13 st. for Arbeiderpartiets forslag og 6 st. for Felleslisten/FRP s forslag.

10 &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: 1. Framlagt tertialrapport per godkjennes. 2. Forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet i henhold til vedlagt føringsskjema godkjennes. 3. Statstilskuddet på kroner til bygging av industrikai, omdisponeres fra ekstraordinær nedbetaling av lån, til ubrukte lånemidler, og brukes i finansieringen av overskridelser i prosjekt 224 bygging av industrikai, prosjekt 658 Herøyhallen ombygging inngangsparti og lager og prosjekt 661 Herøy skole oppgradering basseng.

11 16/15 BOSETTING AV FLYKTNINGER Kommunestyrets vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. For å imøtekomme Stortingets anmodning om å bosette syriske flyktninger tar Herøy kommune imot 20 flyktninger i 2015, 20 i Fra 2017 og videre tar Herøy kommune imot pr. år. 2. Det bosettes ikke enslige, mindreårige flyktninger. 3. Det etableres en egen fagenhet for å ivareta flyktningetjenesten bestående av 100 % stilling som leder og en 50 % stilling som miljøarbeider. I tillegg styrkes helsetjenesten med en 50 % stillingsressurs og NAV med en 50 % stillingsressurs. Lederen for flyktningetjenesten koordinerer på tvers av enhetene. Flyktningetjenesten legges under kommunalleder 1. Den nye organiseringen skal være på plass innen Det inngås en avtale med Herbo AS om en rask utbygging av flyktningeboliger med ca. 10 enheter pr. år i 3 år framover. I første omgang prioriteres boliger for enslige flyktninger. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle en avtale. Avtalen behandles av formannskapet. 5. Tiltaket innarbeides i budsjettet for 2015 ved revisjonen pr. 2.tertial og økonomiplanen for &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Formannskapets innstilling tiltres med 11 mot 8 st. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen

12 Innstilling: 1. For å imøtekomme Stortingets anmodning om å bosette syriske flyktninger tar Herøy kommune imot 20 flyktninger i 2015, 20 i Fra 2017 og videre tar Herøy kommune imot pr. år. 2. Det bosettes ikke enslige, mindreårige flyktninger. 3. Det etableres en egen fagenhet for å ivareta flyktningetjenesten bestående av 100 % stilling som leder og en 50 % stilling som miljøarbeider. I tillegg styrkes helsetjenesten med en 50 % stillingsressurs og NAV med en 50 % stillingsressurs. Lederen for flyktningetjenesten koordinerer på tvers av enhetene. Flyktningetjenesten legges under kommunalleder 1. Den nye organiseringen skal være på plass innen Det inngås en avtale med Herbo AS om en rask utbygging av flyktningeboliger med ca. 10 enheter pr. år i 3 år framover. I første omgang prioriteres boliger for enslige flyktninger. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle en avtale. Avtalen behandles av formannskapet. 5. Tiltaket innarbeides i budsjettet for 2015 ved revisjonen pr. 2.tertial og økonomiplanen for

13 17/15 KOMMUNEREFORMEN - RÅDMANNENS RAPPORT OM UTREDNING AV KOMMUNESTRUKTUR Kommunestyrets vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Kommunestyret tar rapport om utredning av kommunestruktur til orientering. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Formannskapets innstilling tiltres. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: Kommunestyret tar rapport om utredning av kommunestruktur til orientering.

14 18/15 KOMMUNEREFORMEN - INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE Kommunestyrets vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Herøy kommune tar framlagte intensjonsplan mellom Vefsn, Leirfjord, Dønna, Alstahaug og Herøy til orientering og vil komme tilbake til saken i forbindelse med ferdigbehandling av kommunestrukturprosjektet. I denne sammenheng bør også en sammenslåing med Dønna kommune utredes, slik at kommunestyret får følgende alternativ til vurdering; Hald + Vefsn Hald Herøy + Dønna Fremdeles egen kommune &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Repr. Vegar Dalen framsatte på vegne av FRP følgende endringsforslag; Herøy kommune slutter seg til framlagte intensjonsplan mellom kommunene Vefsn, Leirfjord, Dønna, Alstahaug og Herøy. Votering: Det ble votert alternativt over formannskapets innstilling og repr. Vegar Dalens forslag. Det ble avgitt 13 st. for formannskapets innstilling og 6 st. for repr. Vegar Dalens forslag. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: Herøy kommune tar framlagte intensjonsplan mellom Vefsn, Leirfjord, Dønna, Alstahaug og Herøy til orientering og vil komme tilbake til saken i forbindelse med ferdigbehandling av kommunestrukturprosjektet. I denne sammenheng bør også en sammenslåing med Dønna kommune utredes, slik at kommunestyret får følgende alternativ til vurdering; Hald + Vefsn Hald Herøy + Dønna Fremdeles egen kommune

15 19/15 INNSIGELSE - REGULERINGSENDRING FOR MINDRE DEL AV FLOSTAD INDUSTRIOMRÅDE Kommunestyrets vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Innsigelse, datert , fra Nordland Fylkeskommune, gitt til detaljregulering Herøy kommune Flostad rorbuer og boligfelt, gitt plan id 50469, tas til følge. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven vedtar kommunestyret reguleringsplan for Flostad rorbuer og boligfelt, gitt plan id , med tilhørende bestemmelser, datert og med tilhørende planbeskrivelse, datert Planen kunngjøres på vanlig måte. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Formannskapets innstilling tiltres. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: Innsigelse, datert , fra Nordland Fylkeskommune, gitt til detaljregulering Herøy kommune Flostad rorbuer og boligfelt, gitt plan id 50469, tas til følge. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven vedtar kommunestyret reguleringsplan for Flostad rorbuer og boligfelt, gitt plan id , med tilhørende bestemmelser, datert og med tilhørende planbeskrivelse, datert Planen kunngjøres på vanlig måte.

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen Arnt Erling Paulsen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 21.03.2012 Fra kl: 14.00 Til kl: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 30.06.2009 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.10.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 20.01.2009 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 23.02.2009 Fra kl: 09.05 Til kl: 10.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen, Sylvia Radloff

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Margit Pernille Langseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 20.06.2006 Tid: 09.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Wivi Jakobsen, Kjell Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2014

REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2014 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/516 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2014 Barne- og ungdomsrådets uttalelse: Saksutredning: Saken skal behandles i kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness, Knut

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 30.06.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall Varamedlemmer: Trond Abelsen. Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.03.2015 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness Winther, Bill Rønning, Helge Johansen,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 29/15 Til saknr.: 40/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Elisabeth

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.12.2013 Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen,

Detaljer