MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 12: Tilstede på møtet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: 12:00 16.15. Tilstede på møtet:"

Transkript

1 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 12: Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Helge Johansen, Arnt Jakobsen Forfall: Ann Karin Edvardsen, Margit Pernille Langseth, Silje Aaker Hansen, Finn Jakobsen Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling - Saksliste Peter Talseth, Øyvind Toft Administrasjonssjef Børge Toft, sekretær Grethe Tønder. Monica Meisfjordskar og Stian Theting orientering om Studiesenteret. Leder for takstutvelaget Arve Matberg, orientering om eiendomsskatt(eloven) Fung. fagsjef Erlend Aksnes sak 20/11 og 27/11 Ass.adm.sjef Hans Aarsund sak 30/11 Ingen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Underskrifter:

2 Side2

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/11 11/598 KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER /11 11/711 KOMMUNALT TILSKUDD FOR IKKEKOMMUNALE BARNEHAGER /11 11/368 HANDLINGSPLAN FOR HAVBRUK PÅ HELGELAND - PROSJEKT KOMOPP 29/11 09/483 FRIVILLIGHETSSENTRAL 30/11 11/692 FORSLAG TIL NYTT DELEGASJONSREGLEMENT Orienteringer: Studiesenter v/rkk Eiendomsskatt(eloven) Eventuelt FORMANNSKAPSMØTE Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Sakspapirene er i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag og biblioteket i Sandnessjøen, samt på Til stede på møtet: 7 representanter. Sakslisten ble vedtatt med flg. tillegg: SPØRSMÅL Representanten Arnt Jakobsen - Spørsmål vedr forlengelse av rullebanen ved Stokka flyplass Representanten Helge Johansen - Tjøtta eldresenter fremtidig bruk av bygget. Representanten Norvald Ruderaas Side3

4 - Videregående skole - Alstahaug kommune eventuell kjøp av bygget. Orientering. 17-mai arrangementet 2011 v/sektorleder Svein Harald Carlsen Agenda for møtet ble etter forslag fra ordfører vedtatt som følger: Orienteringer, oppsatte saker, innkomne spørsmål. Orienteringer: Studiesenter Monica Meisfjordskar fra RKK og Stian Theting fra Studisenteret orienterte om Studiesenter Ytre Helgeland (se vedlegg) 17.mai-arrangementet Sektorleder for kultur Svein Harald Carlsen orienterte 17. mai har tidligere vært avviklet ved utlysing lag og foreninger Budsjettpost Ingen har i år meldt sin interesse. Kultur påtar seg ansvar for arrangementet. Barnetog og borgertog slås sammen Sektorleder anmodet om at 4 representanter fra formannskapet måtte delta i flaggborg. Tilbakemelding nødvendig. Eiendomsskatt(eloven) V/leder for takstutvalget Arve Matberg Mulighet for differensiering av eiendomsskatt se vedlegg. Innkomne klagesaker Takstutvalget har avholdt 6 møter enkel rettelse faktafeil stort sett til skatteyters favør Klage på prinsippet åpenbare feil går til overskattetakstnemnda Matberg påpekte at arbeidet hadde tatt lang tid og bemerket at det var avsatt for lite ressurser til etterarbeid. Representanten Arnt Jakobsen stilte spørsmål vedr. Fritak for eiendomsskatt - 10-årsregelen Matberg orienterte om vedtatte retningslinjer som la til grunn - Nybygg - Hovedombygging byggesak - 60% av et nybygg (eiendommen) Representantene ønsket informasjon om i forhold til hvor stor andel av eiendomsskatten representerer, boliger, fritidseiendommer, næringseiendommer, verker og bruk (økonomiplan) Matberg bemerket at fritaksregler ikke kan endres innenfor de neste 10 år. Side4

5 Informasjon om eiendomsskatt(loven) vil også bli gitt i f.k. kommunestyremøte. Saker til behandling. 20/11 KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER 2010 Administrasjonssjefens innstilling: Alstahaug formannskap vedtar at i beregningsgrunnlaget for sammenligning av kostnadsnivået mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager skal følgende gjelde: Grunnlag for beregning. For barnehager som har eksistert siden 2003 brukes regnskap for 2003 som grunnlag for beregning, jf forskrift. Sandnessjøen barnehage AS ble åpnet Ved beregning av kommunalt tilskudd for denne barnehage er regnskapet for 2009 lagt til grunn. Regnbuen barnehage hadde en større utvidelse av barnehagen i Regnskap for 2008 er lagt til grunn for beregning av denne barnehagen Søskenmoderasjon. Godtgjøring for søskenmoderasjon holdes utenfor beregningen av tilskudd, og utbetales forskuddsvis hvert halvår. Lav bemanning/lave lønnskostnader og urimelig utbytte/overskudd. 4 i forskriften gir kommunen anledning til å avkorte tilskuddet til ikke-kommunale barnehager dersom barnehagen har vesentlig lavere bemanning eller lønnskostnader per årsverk en det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager og eier samtidig tar ut urimelig utbytte/budsjetterer med urimelig overskudd. I beregning av kommunalt tilskudd for 2010 er det gjort avkorting for lav bemanning/lave lønnskostnader og urimelig utbytte/overskudd i beregningen for Sandnessjøen barnehage AS. Kommunalt tilskudd i Følgende kommunale tilskudd utbetales til de ikke-kommunale barnehagene i Alstahaug kommune i 2010: Segelbergan barnehage: kr Posthornet barnehage: kr Gråkallen barnehage: kr Regnbuen barnehage: kr Sandnessjøen barnehage AS kr Utbetalt tilskudd for 2010 utgjør til sammen kr Rest til utbetaling utgjør til sammen kr Utbetaling finansieres ved bruk av fond avsatt til barnehage. Økonomisk oversikt Segelbergan Posthornet Gråkallen Regnbuen Sandnessjøen Side5

6 Dekning 86,75% kr kr kr kr kr Ujustert tilskudd kr kr kr kr Kr Avkorting K r 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Kommunalt driftstilskudd kr kr kr Utbetalt tilskudd i Rest til utbetaling Kr kr kr kr kr Klageadgang. Vedtaket om kommunalt tilskudd er å betrakte som et enkeltvedtak etter Forvaltningslovens kapittel V. I loven er frist for å klage på vedtaket satt til 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part (Forvaltningslovens 29). Sandnessjøen den Hans Jan Aarsund Ass. Administrasjonssjef Formannskapet den Fung. fagsjef for undervisning/barnehage Erlend Aksnes orienterte. Administrasjonssjefens forslag ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Alstahaug formannskap vedtar at i beregningsgrunnlaget for sammenligning av kostnadsnivået mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager skal følgende gjelde: Grunnlag for beregning. For barnehager som har eksistert siden 2003 brukes regnskap for 2003 som grunnlag for beregning, jf forskrift. Sandnessjøen barnehage AS ble åpnet Ved beregning av kommunalt tilskudd for denne barnehage er regnskapet for 2009 lagt til grunn. Regnbuen barnehage hadde en større utvidelse av barnehagen i Regnskap for 2008 er lagt til grunn for beregning av denne barnehagen Søskenmoderasjon. Godtgjøring for søskenmoderasjon holdes utenfor beregningen av tilskudd, og utbetales forskuddsvis hvert halvår. Lav bemanning/lave lønnskostnader og urimelig utbytte/overskudd. 4 i forskriften gir kommunen anledning til å avkorte tilskuddet til ikke-kommunale barnehager dersom barnehagen har vesentlig lavere bemanning eller lønnskostnader per årsverk en det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager og eier samtidig tar ut urimelig utbytte/budsjetterer med urimelig overskudd. I beregning av kommunalt tilskudd for 2010 er det gjort avkorting for lav bemanning/lave lønnskostnader og urimelig utbytte/overskudd i beregningen for Sandnessjøen barnehage AS. Kommunalt tilskudd i Følgende kommunale tilskudd utbetales til de ikke-kommunale barnehagene i Alstahaug kommune i 2010: Side6

7 Segelbergan barnehage: kr Posthornet barnehage: kr Gråkallen barnehage: kr Regnbuen barnehage: kr Sandnessjøen barnehage AS kr Utbetalt tilskudd for 2010 utgjør til sammen kr Rest til utbetaling utgjør til sammen kr Utbetaling finansieres ved bruk av fond avsatt til barnehage. Økonomisk oversikt Segelbergan Posthornet Gråkallen Regnbuen Sandnessjøen Dekning 86,75% kr kr kr kr kr Ujustert tilskudd kr kr kr kr Kr Avkorting K r 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Kommunalt driftstilskudd kr kr kr Utbetalt tilskudd i Rest til utbetaling Kr kr kr kr kr Klageadgang. Vedtaket om kommunalt tilskudd er å betrakte som et enkeltvedtak etter Forvaltningslovens kapittel V. I loven er frist for å klage på vedtaket satt til 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part (Forvaltningslovens 29). 27/11 KOMMUNALT TILSKUDD FOR IKKEKOMMUNALE BARNEHAGER 2011 Administrasjonssjefens innstilling: Formannskapet vedtar å fordele tilskudd til enavdelingsbarnehagene ut fra sats beregnet av alle kommunens barnehager, mens de store barnehagene beregnes tilskudd ut fra mer likeverdige, dvs kommunes sentrumsbarnehager. Alle ikke-kommunale barnehager får i dette forslaget dekket tilskudd etter forskriftens rettigheter. Side7

8 Differansen mellom dette forslaget og en minimumsberegning for alle barnehager utgjør kr Differansen til budsjettert tilskudd, før avkorting, utgjør kr Differansen til budsjettert tilskudd, etter avkorting, utgjør kr Avkorting. Avkorting er gjort for en av barnehagene i tråd med forskrift om vesentlig lavere bemanning/lønnskostnader enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager og samtidig urimelig utbytte. Avkorting i tilskudd gjelder en barnehage og utgjør kr Sum tilskudd til ikke-kommunale barnehager Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale utgjør totalt kr Utbetalt tilskudd for 2011 utgjør til sammen kr 4,76 mill Rest til utbetaling utgjør til sammen kr Finansiering Ansvar 2550 budsjettjusteres med kr for 2011 Forslag til finansiering legges frem i møtet. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den Administrasjonssjefen la frem tillegg til innstillingen, i denne forbindelse denne kommentar: Det normale er at en regulerer finansposter første gang gjennom budsjettregulering/ regnskapsrapportering pr. 1. tertial i juni. Ved å foreta reguleringer allerede nå, vil en ha mindre muligheter til å finansiere evt. overskridelser i junimøtet. Dette kan medføre av evt. overskridelser må finansieres gjennom reduksjoner i drift. Budsjettopplegget vil bli mer sårbart, men adm. sjefen ser på dette tidspunkt få andre alternativer. BUDSJETTREGULERING FORSLAG. Nr. Kontostreng Navn Opprinnelig budsjett Tilskudd private barnehager Inntektsposter opp/ utgiftsposter ned Inntekstposter ned/ utgiftsposter opp Regulert budsjett Utbytte Side8

9 aksjer og andeler Inntektsutje vning Skatt på formue og inntekt Dekning underskudd Renter SUM Tilskudd private barnehager økes i.h.t. saksframlegg. 2. I.h.t styrebehandling av regnskapet for Helgelandskraft A/S den foreslås et utbytte stort 85,6 millioner kroner for Alstahaug kommune eier 10,1 % av aksjene i Helgelandskraft A/S og vil således få utbetalt et utbytte stort ca. 8,6 mill. kr. 3. Inntektsutjevningen reguleres ned med ca. 2,4 mill. kr. i.h.t siste prognoser. 4. Sees i sammenheng med pkt. 3. Skatteanslaget økes med ca. 2,6 mill. kr. 5. Regnskapet som er overlevert revisjonen, er ikke oppgjort med underskudd. Avsettingen foreslås benyttet til delvis finansiering av tilskuddet til private barnehager. 6. Anslaget på renter foreslås justert ned. Rentenivået forventes å stige utover året, men nytt anslag burde likevel holde. Fung. fagsjef Erlend Aksnes orienterte. Representanten Arnt Jakobsen satte frem flg. forslag: Som administrasjonssjefens innstilling, eksklusive avkorting for Sandnessjøen barnehage. Votering: Administrasjonssjefens innstilling ble satt opp mot repr. Arnt Jakobsens forslag. Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer FORMANNSKAPETS VEDTAK: Formannskapet vedtar å fordele tilskudd til enavdelingsbarnehagene ut fra sats beregnet av alle kommunens barnehager, mens de store barnehagene beregnes tilskudd ut fra mer likeverdige, dvs kommunes sentrumsbarnehager. Alle ikke-kommunale barnehager får i dette forslaget dekket tilskudd etter forskriftens rettigheter. Side9

10 Differansen mellom dette forslaget og en minimumsberegning for alle barnehager utgjør kr Differansen til budsjettert tilskudd, før avkorting, utgjør kr Differansen til budsjettert tilskudd, etter avkorting, utgjør kr Avkorting. Avkorting er gjort for en av barnehagene i tråd med forskrift om vesentlig lavere bemanning/lønnskostnader enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager og samtidig urimelig utbytte. Avkorting i tilskudd gjelder en barnehage og utgjør kr Sum tilskudd til ikke-kommunale barnehager Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale utgjør totalt kr Utbetalt tilskudd for 2011 utgjør til sammen kr 4,76 mill Rest til utbetaling utgjør til sammen kr Formannskapet ønsket en. Gjennomgang av organiserer barnehagetilbudet i kommunen. fremlagt som sak. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Alstahaug kommunestyre vedtar at ansvar 2550 budsjettjusteres med kr for 2011: BUDSJETTREGULERING FORSLAG. Nr. Kontostreng Navn Opprinnelig budsjett Tilskudd private barnehager Utbytte aksjer og andeler Inntektsutje vning Skatt på formue og inntekt Dekning Inntektsposter opp/ utgiftsposter ned Inntekstposter ned/ utgiftsposter opp Regulert budsjett underskudd Renter SUM Tilskudd private barnehager økes i.h.t. saksframlegg. Side10

11 2. I.h.t styrebehandling av regnskapet for Helgelandskraft A/S den foreslås et utbytte stort 85,6 millioner kroner for Alstahaug kommune eier 10,1 % av aksjene i Helgelandskraft A/S og vil således få utbetalt et utbytte stort ca. 8,6 mill. kr. 3. Inntektsutjevningen reguleres ned med ca. 2,4 mill. kr. i.h.t siste prognoser. 4. Sees i sammenheng med pkt. 3. Skatteanslaget økes med ca. 2,6 mill. kr. 5. Regnskapet som er overlevert revisjonen, er ikke oppgjort med underskudd. Avsettingen foreslås benyttet til delvis finansiering av tilskuddet til private barnehager. 6. Anslaget på renter foreslås justert ned. Rentenivået forventes å stige utover året, men nytt anslag burde likevel holde. 28/11 HANDLINGSPLAN FOR HAVBRUK PÅ HELGELAND - PROSJEKT KOMOPP Administrasjonssjefens innstilling: Alstahaug kommunestyre vedtar Helgeland Regionråd sin anbefaling om å vedta mål og tiltak som er foreslått i Handlingsplan for KomOpp-prosjektet. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Alstahaug kommunestyre vedtar Helgeland Regionråd sin anbefaling om å vedta mål og tiltak som er foreslått i Handlingsplan for KomOpp-prosjektet. 29/11 FRIVILLIGHETSSENTRAL IV Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å opprette frivillighetssentral i Alstahaug kommune. 2. Kommunestyret tilslutter seg interimsstyrets modell 2. for organisering av frivillighetssentralen med tilhørende vedtekter. 3. Formannskapet oppnevner styre, og setter for øvrig i gang prosessen med etablering av frivillighetssentralen, herunder nødvendige tilpassninger av vedtektene. Side11

12 Sandnessjøen Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den Ordfører foreslo flg. tillegg til innstillingen: Prosjektet evalueres etter 2 år. Administrasjonssjefens innstilling m/tillegg foreslått av ordfører ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar å opprette frivillighetssentral i Alstahaug kommune. 2. Kommunestyret tilslutter seg interimsstyrets modell 2. for organisering av frivillighetssentralen med tilhørende vedtekter. 3. Formannskapet oppnevner styre, og setter for øvrig i gang prosessen med etablering av frivillighetssentralen, herunder nødvendige tilpassninger av vedtektene. Prosjektet evalueres etter 2 år. 30/11 FORSLAG TIL NYTT DELEGASJONSREGLEMENT Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til reglement for delegering av myndighet i Alstahaug kommune og at dette trer i kraft med virkning fra Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den Administrasjonssjefens la frem flg. endringer til fremlagte delegasjonsforslag: FORMANNSKAPET s. 8 Kulepunkt 4 vedr. kommunikasjonsnemnda utgår. Side12

13 SKOGBRUKSLOVA s. 24 Delegasjon til formannskapet Kommunestyre delegerer all myndighet til å avgjøre prinsipielle saker innen lovens virkeområde til formannskapet. VILTLOVEN s. 28 Kommunestyre delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen lovens virkeområde til Naturressursutvalget som Alstahaug kommunes viltnemnd. Votering: Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til reglement for delegering av myndighet i Alstahaug kommune og at dette trer i kraft med virkning fra SPØRSMÅL Representanten Arnt Jakobsen - Spørsmål vedr status for forlengelse av rullebanen ved Stokka flyplass Ordfører redegjorde kort om at det er avholdt et møte i Avinors konsernledelse i uke 13 hvor Stokka var tema. Videre er kommunen gjort kjent med at Avinor har vært i dialog med Samferdselsdepartementet påfølgende uke hvor Stokke ble diskutert. På bakgrunn av disse to møtene har Avinor signalisert at de skal sende Alstahaug kommune og Nordland fylkeskommune et skriv vedrørende baneforlengelsen av Stokka. Representanten Helge Johansen - Tjøtta eldresenter fremtidig bruk av bygget. Administrasjonssjefen orienterte om at kommunen hadde hatt noen næringsrelaterte henvendelser. Ordfører bemerket at aktivitet i bygget er ønskelig og at administrasjonen setter i gang en prosess for avhending av bygget. Aktuelle tiltak: Reiseliv/overnatting. Representanten Norvald Ruderaas - Videregående skole - Alstahaug kommune eventuell kjøp av bygget. Alstahaug videregående skole som en ressurs i forbindelse med samhandlingsreformen Administrasjonssjefen opplyste at kun bygget selges fra Fylkeskommunen Adm.sjef opplyste videre at bygget er i svært dårlig forfatning og anbefalte å ikke kjøpe bygget. Utb. HORVNES Representanten Peter Talseth (havnestyrets leder) orienterte til slutt om Horvnes - Kai mill vedtatt i kommunestyret Finansieres ved Lån. Søknad sendes Fylkeskommunen om tilskudd på 40% Side13

14 Må dette behandles i kommunestyret? Tilbakemelding fra formannskapet : Nei Ordførerens kommentar: Strategiplan Helgeland logistikksenter Sluttrapport/ veien videre bør kunne danne grunnlag for tilskudd fra Fylkeskommunen Møtet slutt kl Ref.: Grethe Tønder Sekr. Side14

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Margit Pernille Langseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Asgeir Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness, Knut

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad(møtte kl. 12.15), Helge Johansen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Knut Nilsen, Odd Arnold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Helge Johansen, Guri Bosness, Magne Steinholt,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.03.2015 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness Winther, Bill Rønning, Helge Johansen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer:

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2009 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne Benedikte Wiig,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.11.2012 12/707 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Torsdag 6. desember

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/11 11/566 STARTLÅN FOR VIDERETILDELING - TILLEGGSBEVILGNING FOR 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/11 11/566 STARTLÅN FOR VIDERETILDELING - TILLEGGSBEVILGNING FOR 2011 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.09.2011 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Seløy kystferie. Avreise 7.11 kl 08.30, retur 8.11 kl 14.10 Møtedato: 07.11.2012 Tid: Avreise kl 08.30 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 61/09 09/1666 ETABLERING AV AVLASTNINGSBOLIG I ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 61/09 09/1666 ETABLERING AV AVLASTNINGSBOLIG I ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/15 11/169 OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) - HELGELANDSSYKEHUSET OG KOMMUNENE NYE VEDTEKTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/15 11/169 OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) - HELGELANDSSYKEHUSET OG KOMMUNENE NYE VEDTEKTER Leirfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 16.04.2015 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes alle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 17.09.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen. Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:30 17:00. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer