MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tilstede på møtet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:"

Transkript

1 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir Johansen, Stig Sørra (møtte kl ), Norvald Ruderaas, Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Hanne Benedikte Wiig Tore Vikedal, sekretær Grethe Tønder, konsulent Svein Åsen, sak 29/12. Orientering/presentasjon v/klp (Kommunenes Landspensjonskasse) v/ole Fredrik Hynne og Christoffer Høgseth Merknader til: - Innkalling - Saksliste Ingen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Underskrifter:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 29/12 11/1838 KLAGESAK - DELINGSSØKNAD 30/12 12/331 SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT FOR GNR 37 BNR 131 SCANDINAVIE 31/12 10/823 FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - GNR 5 BNR 2 BELSVÅG BYGNING MED HISTORISK VERDI 32/12 10/2990 SØKNAD OM MIDLERTIDIG FRITAK FRA EIENDOMSSKATT FOR SYV SØSTRES GATE 7A 33/12 12/826 REGNSKAPSRAPPORTERING PR /12 12/923 STATEGI OG INVESTERING FOR SKOLEBIBLIOTEK 35/12 12/844 BYGGETRINN 8 - TERMINALOMRÅDE KAI 2 - HELGELAND LOGISTIKKSENTER 36/12 11/365 REGIONAL TRANSPORTPLAN - TRANSPORTPLAN NORDLAND /12 12/789 VEDTEKTSENDRINGER HELGELAND REGIONRÅD 38/12 12/164 VALG AV STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR I HELGELANDSKRAFT AS 39/12 12/522 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SYV SØSTRE DRIFT AS 40/12 11/1487 ENDRING - SALGSBEVILLING FOR BUNNPRIS SANDNESSJØEN AS OVERFØRING TIL: NG KIWI MIDT-NORGE A FORMANNSKAPSMØTE Side2

3 Sakspapirene ble sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Sakspapirene ble i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, ICA Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på Til stede ved møtets begynnelse: 6 representanter. Representanten Stig Sørra møtte kl Til stede: 7 representanter. Sakslisten ble vedtatt med flg. tillegg: Orientering/presentasjon v/klp (Kommunenes Landspensjonskasse) v/ole Fredrik Hynne og Christoffer Høgseth Spørsmål fra repr. Hanne Benedikte Wiig vedr, avtale mellom kommunen og SIL bruk av Stamnes kunstgressbane Representanten Tore Vikedal vedr. Handelslekkasje i kommunen behov for undersøkelse/rapport. Formannskapet antydet at dette burde være en oppgave for næringslivet og regionrådet. Orientering v/administrasjonssjefen om administrasjonens oppstart av arbeid med gjennomgang av mulige strukturendringer (eks. skolestruktur) vedlikeholdsbehov for kommunale bygg m.m. Sak vil bli forelagt formannskapet i september. Etter forslag fra ordfører ble sak 36/12 flytte frem til behandling som sak 1. Spørsmål fra repr. Hanne Benedikte Wiig refereres: Undertegnede har blitt gjort oppmerksom på at Sandnessjøen ungdomsskole har vært møte/mottatt brev fra SIL der det settes frem krav om leie fra kommunen når det gjelder bruk av kunstgressbanen. Leien er på og skal, så vidt jeg kan forstå, dekke bruk fra 2003 frem til høsten Slik situasjonen er nå har ikke de kommunale skolene mulighet for å bruke banen, blant annet i friminutt. Denne situasjonen har vært slik siden september Slik jeg opplever situasjonen er ungdomsskolen i en gissel situasjon, der de verken har penger på den ene siden til å imøtekomme SIL og der SIL muligens er i sin fulle rett til å ta leie. Uansett er dette ungenes skolehverdag denne situasjonen går ut over. Jeg er blitt fortalt intensjonen da SIL fikk leie området av kommunen (på en periode på 40 år) var at de kommunale skolene skulle kunne benytte området til aktivitet i skoletiden, om banen var ledig. Jeg kan ikke se å finne dette i noen kontrakt så langt, selv om dette muligens var en muntlig forutsetning på tidspunktet ved kontraktskriving. Korrespondanse mellom rektor og SIL skal være videreformidlet til fagansvarlig ved skole og kultur & fritid, så vidt meg bekjent. Spørsmålet er videre: Er det kontraktfestet at de kommunale skolene har bruksrett til kunstgressbanen? Vil kommunen komme SIL i møte når det gjelder det økonomiske kravet fremlagt i brev til Sandnessjøen ungdomsskole, slik at ungene kan benytte seg av banen? Side3

4 Jeg tillater meg også å spørre om rullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser er satt i gang, og også om arbeid med å søke midler til ny kunstgressbane er prioritert. Dette er av svært stor viktighet for barn og ungdom i vår kommune. I tillegg ønsker jeg et svar på om det ligger i kommunens intensjoner for fremtiden og eventuelt overta drift av kunstgressbanen. Formannskapet ga administrasjonssjefen i oppdrag å kontakte SIL, for og få en avklaring og videre legge frem en sak for politisk behandling. 29/12 KLAGESAK - DELINGSSØKNAD Alstahaug formannskap vedtar at Kjersti Nilsen, 1339 Vøyenenga, gis medhold i sin klage på vedtak av Det gis tillatelse til fradeling av parsell på om lag 4,2 dekar, med påstående fritidshus, fra gnr. 91 bnr. 13 i Alstahaug, jf. jordlovens 12 og søknad datert Konsulent Svein Åsen orienterte og svarte på spørsmål. Hanne Nilssen satte frem flg. forslag.: Alstahaug formannskap vedtar at Kjersti Nilsen, 1339, Vøyenenga, ikke gis tillatelse til fradeling av parsell på om lag 4,2 dekar fra gnr. 91, bnr. 13 i Alstahaug, jf. jordlovens 12. Repr. Guri Bosness satte frem flg. utsettelsesforslag: Saken utsettes til etter formannskapets befaring/møte på Skålvær i juni Votering: Saken ble vedtatt utsatt med 4 mot 3 stemmer 30/12 SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT FOR GNR 37 BNR 131 Side4

5 SCANDINAVIE Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas eiendommen "Scandinavie", gnr 37 bnr 131, fra eiendomsskatt. Fritaket gjelder fra og til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. ens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas eiendommen "Scandinavie", gnr 37 bnr 131, fra eiendomsskatt. Fritaket gjelder fra og til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 31/12 FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - GNR 5 BNR 2 BELSVÅG BYGNING MED HISTORISK VERDI Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 bokstav b, fritas eiendommen gnr 5 bnr 2 for eiendomsskatt. Fritaket gjelder fra og til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. ens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Side5

6 Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 bokstav b, fritas eiendommen gnr 5 bnr 2 for eiendomsskatt. Fritaket gjelder fra og til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 32/12 SØKNAD OM MIDLERTIDIG FRITAK FRAEIENDOMSSKATT FOR SYV SØSTRES GATE 7A Formannskapet avslår søknad om midlertidig fritak fra eiendomsskatt for Syv søstres gt 7 A, jf. eiendomsskatteloven 28. ens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Formannskapet avslår søknad om midlertidig fritak fra eiendomsskatt for Syv søstres gt 7 A, jf. eiendomsskatteloven /12 REGNSKAPSRAPPORTERING PR Alstahaug formannskap tar foreliggende regnskapsrapport pr til etterretning. en orienterte om foreløpige økonomiske konsekvenser av Samhandlingsreformen, Videre orienterte konsulent Heidi Mathisen om regnskapsrapporten, Votering: Side6

7 ens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Alstahaug formannskap tar foreliggende regnskapsrapport pr til etterretning. 34/12 STRATEGI OG INVESTERING FOR SKOLEBIBLIOTEK Strategiplan for skolebibliotek, Alstahaug kommune vedtas. Planen legger ingen absolutte føringer for investeringer eller ressursbruk, men beskriver prinsipper for utvikling av skolebibliotekene i Alstahaug kommune. Finansiering av eventuelle investeringer vurderes i forbindelse med ordinært budsjett-/ økonomiplanarbeid. administrasjonssjef Repr. Stig Sørra etterlyste samarbeid mellom Alstahaug kommune og Fylkeskommunen vedr. bibliotektjeneste Ungdomsskolen Sandnessjøen videregående. Representanten Guri Bosness etterlyste nye oppdaterte opplysninger i forb. med vurderinger av bibliotektjenesten/tilbudet på Tjøtta. Representanten Stig Sørra satt frem flg. tilleggsforslag: Administrasjonen bes å ta kontakt med Sandnessjøen videregående skole for å se på mulige samarbeidsløsninger for skolebiblioteket ved Sandnessjøen ungdomsskole. Votering: ens innstilling ble enstemmig vedtatt Tillegg fra repr. Stig Sørra, ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Strategiplan for skolebibliotek, Alstahaug kommune vedtas. Planen legger ingen absolutte føringer for investeringer eller ressursbruk, men beskriver prinsipper for utvikling av skolebibliotekene i Alstahaug kommune. Finansiering av eventuelle investeringer vurderes i forbindelse med ordinært budsjett-/ økonomiplanarbeid. Side7

8 Administrasjonen bes å ta kontakt med Sandnessjøen videregående skole for å se på mulige samarbeidsløsninger for skolebiblioteket ved Sandnessjøen ungdomsskole. 35/12 BYGGETRINN 8 - TERMINALOMRÅDE KAI 2 - HELGELAND LOGISTIKKSENTER IV Havnestyrets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å starte utbygging av terminalområde kai 2 byggetrinn 8, i henhold til de spesifikasjoner som fremgår av saksfremlegget. 2. Kommunestyret vedtar å søke finansiert ferdigstillelse av byggetrinn 8 -terminalområde kai 2. De oppgaver Alstahaug Havnevesen KF har ansvaret for finansieres som følger: Terminalområde kai 2: Totalkostnad NOK Lån til grunnlagsinvesteringer: NOK Tilskudd fra Nordland fylkeskommune NOK Kommunestyret vedtar å søke Nordland fylkeskommune om NOK i tilskudd til tilrettelegging for næringsutvikling Horvnes Utviklingsområde - ferdigstillelse av byggetrinn 8 - terminalområde for kai nr For ikke å forsinke oppstart av arbeidene, vedtar Kommunestyret å ta opp lån på NOK til finansiering av tiltaket, med avdragstid på 30 år. Innvilgelse av tilskudd fra Nordland fylkeskommune vil redusere låneopptaket. Ordfører bemyndiges til å anta låneinstitusjon og godkjenne lånebetingelsene i henhold til rammebetingelsene anført foran. Votering: Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar å starte utbygging av terminalområde kai 2 byggetrinn 8, i henhold til de spesifikasjoner som fremgår av saksfremlegget. Side8

9 2. Kommunestyret vedtar å søke finansiert ferdigstillelse av byggetrinn 8 -terminalområde kai 2. De oppgaver Alstahaug Havnevesen KF har ansvaret for finansieres som følger: Terminalområde kai 2: Totalkostnad NOK Lån til grunnlagsinvesteringer: NOK Tilskudd fra Nordland fylkeskommune NOK Kommunestyret vedtar å søke Nordland fylkeskommune om NOK i tilskudd til tilrettelegging for næringsutvikling Horvnes Utviklingsområde - ferdigstillelse av byggetrinn 8 - terminalområde for kai nr For ikke å forsinke oppstart av arbeidene, vedtar Kommunestyret å ta opp lån på NOK til finansiering av tiltaket, med avdragstid på 30 år. Innvilgelse av tilskudd fra Nordland fylkeskommune vil redusere låneopptaket. Ordfører bemyndiges til å anta låneinstitusjon og godkjenne lånebetingelsene i henhold til rammebetingelsene anført foran. 36/12 REGIONAL TRANSPORTPLAN - TRANSPORTPLAN NORDLAND Alstahaug Formannskap ber Nordland Fylkeskommune fremme følgende forhold relatert til spørsmålet om flyplasstruktur på Helgeland; Etterutredning der de samfunnsmessige konsekvensene vurderes på kort og lengre sikt ved en etablering av stor flyplass på Helgeland. Dette også med bakgrunn i de senere nyheter ift etablering relatert til olje og gass, samt innspill fra Vefsn Kommune om at de ønsker Stokka som sitt alternativ til 2000 meters rullebane. Ift en evt stor flyplass bør begge alternativer, Hauan og Stokka, utredes nærmere slik at alle forhold blir belyst relatert til oppdaterte tall ift investeringskostnader inkl infrastruktur mm.videre bør de flyoperative anmerkninger/anførsler i Avinorrapporten sjekkes ut. Nordland Fylkeskommune bør stille seg positiv til en evt etablering av stor flyplass på Helgeland, men holde åpent hvor denne skal lokaliseres, Hauan eller Stokka. Side9

10 Representantene fikk utdelt et skriv fra Avinor v/snekkerbakken, datert vedr, utvidelse av rullebanen ved flyplassen på Stokka. Jeg har i dag hatt dialog med Samferdselsdepartementet knyttet til kommunenes ønske om å forsere fremdriften for bygging av 1199 meter rullebane på Stokka. Samferdselsdepartementet var tydelig på at hørings- og beslutningsprosessen knyttet til NTP må følges som forutsatt. Det vi si at alle lokale politiske innspill skal gå fra kommunen til Fylkeskommunen, og at Fylkeskommunen i sin høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet vil gi sin helhetlige vurdering og prioritering for Helgeland. Hvis kommunen skulle ønske å engasjere Avinor som konsulent for å prosjektere utvidelsen av rullebanen før Stortinget endelig beslutter ny struktur på Helgeland, kan kommunen henvende seg til Samferdselsdepartementet skriftlig med en slik forespørsel, på samme måte som Alstahaug kommune gjorde i tilknytning til prosjektet Sikkerhetsområder og lysanlegg. Rammene for et slikt eventuelt oppdrag blir så definert fra departementet i behandlingen av henvendelsen. ens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Alstahaug Formannskap ber Nordland Fylkeskommune fremme følgende forhold relatert til spørsmålet om flyplasstruktur på Helgeland; Etterutredning der de samfunnsmessige konsekvensene vurderes på kort og lengre sikt ved en etablering av stor flyplass på Helgeland. Dette også med bakgrunn i de senere nyheter ift. etablering relatert til olje og gass, samt innspill fra Vefsn Kommune om at de ønsker Stokka som sitt alternativ til 2000 meters rullebane. Ift. en evt. stor flyplass bør begge alternativer, Hauan og Stokka, utredes nærmere slik at alle forhold blir belyst relatert til oppdaterte tall ift investeringskostnader inkl infrastruktur mm.videre bør de flyoperative anmerkninger/anførsler i Avinorrapporten sjekkes ut. Nordland Fylkeskommune bør stille seg positiv til en evt. etablering av stor flyplass på Helgeland, men holde åpent hvor denne skal lokaliseres, Hauan eller Stokka. 37/12 VEDTEKTSENDRINGER HELGELAND REGIONRÅD IV Side10

11 Kommunestyret godkjenner den foreslått endring i vedtektene til Helgeland Regionråd samt i selskapsavtalen for Helgeland Regionråd IKS. ens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Kommunestyret godkjenner den foreslått endring i vedtektene til Helgeland Regionråd samt i selskapsavtalen for Helgeland Regionråd IKS. 38/12 VALG AV STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR I HELGELANDSKRAFT AS Alstahaug formannskap foreslår flg. kandidater til styret for HelgelandsKraft AS: Styremedlem: Varamedlem: Funksjonstid: Representanten Stig Sørra satte frem forslag om gjenvalg av Ann Karin Edvardsen Alstahaug og Ivan Haugland, Leirfjord, Votering Enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Alstahaug formannskap foreslår flg. kandidater til styret for HelgelandsKraft AS: Styremedlem: Varamedlem: Side11

12 Ann Karin Edvardsen (Alstahaug) Ivan Haugland (Leirfjord) Funksjonstid: /12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SYV SØSTRE DRIFT AS Syv Søstre Drift as v/styreleder Morten Guttormsen gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i lokalene Rica hotell syv søstre, samt skjenking ute på terrassen ved siden av inngangspartiet. Bevillingsperioden er fra d.d. til I henhold til vedtatte fellesbestemmelser for skjenketider i Alstahaug kommune settes skjenketiden fra kl til alle dager i uken for øl og vin. Brennevin kan skjenkes fra kl Skjenking ute på terrassen: fra kl på hverdager, og fra kl til fredag og lørdag. Brennevin kan skjenkes fra kl Syv Søstre drift skal ha godkjente vakter i forbindelse med driften av Rica hotell syv søstre ved arrangement på fredager og lørdager fra kl til kl Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Kristian Skar Som stedfortreder godkjennes Annie Jenssen ens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Syv Søstre Drift as v/styreleder Morten Guttormsen gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i lokalene Rica hotell syv søstre, samt skjenking ute på terrassen ved siden av inngangspartiet. Bevillingsperioden er fra d.d. til I henhold til vedtatte fellesbestemmelser for skjenketider i Alstahaug kommune settes skjenketiden fra kl til alle dager i uken for øl og vin. Brennevin kan skjenkes fra kl Side12

13 Skjenking ute på terrassen: fra kl på hverdager, og fra kl til fredag og lørdag. Brennevin kan skjenkes fra kl Syv Søstre drift skal ha godkjente vakter i forbindelse med driften av Rica hotell syv søstre ved arrangement på fredager og lørdager fra kl til kl Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Kristian Skar Som stedfortreder godkjennes Annie Jenssen 40/12 ENDRING - SALGSBEVILLING FOR BUNNPRIS SANDNESSJØEN AS OVERFRØING TIL: NG KIWI MIDT-NORGE AS Alstahaug formannskap gir NG Kiwi Midt-Norge AS bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyest 4,7% alkohol i butikken KIWI 149, Sandnessjøen, jf. alkohollovens 1-7. Bevillingen gjelder fra d.d. til I henhold til vedtatte fellesbestemmelser i Alstahaug kommune er salgstiden fra kl til kl på hverdager og til kl på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Sandnessjøen den ens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Alstahaug formannskap gir NG Kiwi Midt-Norge AS bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyest 4,7% alkohol i butikken KIWI 149, Sandnessjøen, jf. alkohollovens 1-7. Bevillingen gjelder fra d.d. til I henhold til vedtatte fellesbestemmelser i Alstahaug kommune er salgstiden fra kl til kl på hverdager og til kl på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Møtet slutt kl Ref.: Grethe Tønder Sekr. Side13

14 Side14