MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: Tid: Tilstede på møtet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:"

Transkript

1 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: Tid: Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Asgeir Johansen, Norvald Ruderaas, Hanne Benedikte Wiig, Tore Vikedal Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Hanne Nora Nilssen Heidi Norunn Klaussen, sekretær Grethe Tønder, Jordbruk- og miljøvernsjef Hans Løvmo sak 2, 3 og 4/13. Økonomisjef Frank Pedersen vedr. verbalforslag Kommuneoverlege Kirsten Toft- orientering om hverdagsrehabilitering. Merknader til: - Innkalling - Saksliste Ingen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Underskrifter:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/1371 ERVERV AV FAST EIENDOM 2/13 12/938 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM 3/13 12/392 RULLERING AV TILTAKSSTRATEGIER /13 11/1294 KOMMUNAL PLANSTRATEGI HØRINGSUTTALELSE FORMANNSKAP 5/13 12/2590 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SCANDINAVIE MAT OG VINHUS AS 6/13 13/121 VANNOMRÅDEUTVALGET FOR VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN OPPNEVNING AV REPRESENTANT Gjennomgang av vedtatte verbalforslag vedr. budsjett 2013 fra kommunestyremøte Referatsaker: fra møte i sakkyndig nemnd årsrapport for sceneinstruktøren Ytre Helgeland MØTE I FORMANNSKAPET Sakspapirene ble sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Sakspapirene ble i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på Til stede: 7 representanter Sakslisten ble vedtatt med flg. tillegg: Orienteringer Kommuneoverlege Kirsten Toft hverdagsrehabilitering. Ordfører Bård Anders Langø vedr. Utvidelse av rullebanen ved Stokka flyplass Side2

3 Hurtigruta, redusert liggetid i Sandnessjøen Møteplan for formannskap og kommunestyre, 1. HA 2013 vedr. Profilhåndbok for Alstahaug kommune Spørsmål: Fra repr. Tore Vikedal vedr. Flyplassutvalget ønske om orientering vedr. utvalgets arbeid. Fra repr. Norvald Ruderaas vedr. kommunestyrets budsjettvedtak i møte Rammenedskjæringer, konkretisering? Nytt sykehjem, framdrift i prosjektet, prosjektgruppe. Fra repr. Trond Johansen vedr. HALD IKS avslutning. Gjennomgang av vedtatte verbalforslag vedr. budsjett 2013 i kommunestyremøte Etter forslag fra ordfører ble møtets agenda vedtatt som følger: Oppsatte saker på sakslisten, orienteringer, spørsmål, gjennomgang av verbalforslag Fra Fylkesmannen i Nordland, datert fikk formannskapets representanter utdelt kopi av Rapport etter forvaltningskontroll innen landbruk Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SHMIL) og Regionalt miljøprogram (Miljøtilskudd). (Landbruk- og miljøvernsjef Hans Løvmo orienterte.) Side3

4 1/13 ERVERV AV FAST EIENDOM ens innstilling: Alstahaug kommunestyre vedtar å overta eiendommene GnBr 38/10 og GnBr38/931. Det tas opp et lån på kroner til innfrielse av eksisterende heftelser og utbedring av eiendommene. Lånet finansieres ved utleie. Sandnessjøen den orienterte. ens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Alstahaug kommunestyre vedtar å overta eiendommene GnBr 38/10 og GnBr38/931. Det tas opp et lån på kroner til innfrielse av eksisterende heftelser og utbedring av eiendommene. Lånet finansieres ved utleie. 2/13 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM ens innstilling: Alstahaug formannskap vedtar at John Egil Karlsen, etter rekvisisjon av oppmålingsforretning datert , ikke gis tillatelse til fradeling av to hyttetomter fra gnr. 22 bnr. 3 m.fl., jfr jordlovens 1,9 og 12. Sandnessjøen den Landbruk og miljøvernsjef Hans Løvmo orienterte. Representanten Norvald Ruderaas satte frem flg. utsettelsesforslag: Side4

5 Formannskapet ber om at det arbeides fram mot en omforent løsning som legges frem til behandling. Saken ble vedtatt utsatt med 5 mot 2 stemmer. 3/13 RULLERING AV TILTAKSSTRATEGIER 2013 ens innstilling: Formannskapet vedtar tiltaksstrategiene for Spesielle Miljøtiltak I Landbruket (SMIL) og Nærings- og Miljøtiltak i Skogbruket (NMSK) slik de ligger ved saken. Sandnessjøen den ens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Formannskapet vedtar tiltaksstrategiene for Spesielle Miljøtiltak I Landbruket (SMIL) og Nærings- og Miljøtiltak i Skogbruket (NMSK) slik de ligger ved saken. 4/13 KOMMUNAL PLANSTRATEGI HØRINGSUTTALELSE FORMANNSKAP ens innstilling: Formannskapet som landbruksutvalg foreslår følgende tillegg i høringsforslag til Planstrategi for Alstahaug kommune, kapittel Næring og infrastruktur avs. 7: Primærnæringen vil i mange tilfeller være en premissleverandør eller aktør for etablering av infrastruktur i et økende fritidshussegment. Det er derfor viktig at en tilrettelegger for dette. Fritidshussegmentet vil også kunne støtte opp om bostedsattraktivitet og utvikling av lokalsamfunn. Sandnessjøen den ens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Side5

6 Formannskapet som landbruksutvalg foreslår følgende tillegg i høringsforslag til Planstrategi for Alstahaug kommune, kapittel Næring og infrastruktur avs. 7: Primærnæringen vil i mange tilfeller være en premissleverandør eller aktør for etablering av infrastruktur i et økende fritidshussegment. Det er derfor viktig at en tilrettelegger for dette. Fritidshussegmentet vil også kunne støtte opp om bostedsattraktivitet og utvikling av lokalsamfunn. 5/13 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SCANDINAVIE MAT OG VINHUS AS ens innstilling: 1. Alstahaug formannskap gir firma Scandinavie Mat og Vinhus AS( org.nr ) skjenkebevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i kafe/restaurant i Torolv Kveldulvsonsgt. 43, Sandnessjøen. 2. Skjenkebevillingen gis kun for skjenking i 1. etasje, inntil brukstillatelse for hele bygget foreligger. 3. Som skjenkebestyrer godkjennes Gina Ludviksen og som stedfortreder godkjennes Sverre Knut Andresen. 4. Bevillingsperioden er i utgangspunktet fra d.d. til Skjenketiden for øl og vin er fra kl til alle dagene i uken hele året. Når det gjelder brennevin starter skjenkingen kl til alle dagene i uken. (Det tas forebehold om eventuelle endringer i skjenketider i forbindelse med kommunens behandling av alkoholpolitisk plan våren 2013). 6. Følgende vilkår stilles: Ved større arrangementer skal restauranten ha godkjente vakter fra kl til kl Sandnessjøen den ens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: 1. Alstahaug formannskap gir firma Scandinavie Mat og Vinhus AS( org.nr ) skjenkebevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i kafe/restaurant i Torolv Kveldulvsonsgt. 43, Sandnessjøen. 2. Skjenkebevillingen gis kun for skjenking i 1. etasje, inntil brukstillatelse for hele bygget foreligger. 3. Som skjenkebestyrer godkjennes Gina Ludviksen og som stedfortreder godkjennes Sverre Knut Andresen. 4. Bevillingsperioden er i utgangspunktet fra d.d. til Skjenketiden for øl og vin er fra kl til alle dagene i uken hele året. Når det gjelder brennevin starter skjenkingen kl til alle dagene i uken. (Det tas forebehold om eventuelle endringer i skjenketider i forbindelse med kommunens behandling av alkoholpolitisk plan våren 2013). 6. Følgende vilkår stilles: Side6

7 Ved større arrangementer skal restauranten ha godkjente vakter fra kl til kl /13 VANNOMRÅDEUTVALGET FOR VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN OPPNEVNING AV REPRESENTANT ens innstilling: Alstahaug formannskap oppnevner som kommunens politisk valgte representant til vannområdeutvalget for Vefsnfjorden/Leirfjorden. Sandnessjøen den Representanten Norvald Ruderaas satte frem flg. forslag om politisk representant i vannområdeutvalget for Vefsnfjorden/Leirfjorden: Ordfører Bård Anders Langø. ens innstilling m/repr. Norvald Ruderaas forslag ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Alstahaug formannskap oppnevner ordfører Bård Anders Langø som kommunens politisk valgte representant til vannområdeutvalget for Vefsnfjorden/Leirfjorden. Orienteringer Hverdagsrehabilitering. Kommuneoverlege Kirsten Toft orienterte om hverdagsrehabilitering, en ny måte å arbeide på i omsorgstjenesten der en ser ressurser hos klientene, ikke begrensninger, og hvor tanken om hjelp til egenmestring er gjennomgående. Kirsten Toft opplyste at kommunen hadde søkt prosjektmidler til et større prosjekt i Alstahaug kommune, får å øke kunnskap og bevissthet om hverdagsrehabilitering innenfor alle nivåer i helsesektoren. Utvidelse av rullebanen ved Stokka flyplass Ordfører og administrasjonssjef orienterte om at politisk press fra flere hold hadde gitt resultater. Alstahaug kommune hadde mottatt kopi av brev fra departementet til Avinor hvor Avinor oppfordres til å ta kontakt med Alstahaug kommune for å komme i gang med prosjektet. Alstahaug kommune skal ha møte med Avinor f.k. fredag vedr. inngåelse av avtale og forskuttering av kostnader m.m. Når forslag til avtale foreligger vil denne bli lagt frem til politisk behandling. Side7

8 Hurtigruta forslag om redusert liggetid i Sandnessjøen. Ordfører opplyste at kommunen v/næringssjefen hadde tatt kontakt med Hurtigruten både pr. telefon og e-post, for å bli hørt i sakens anledning. Dette har vist seg svært vanskelig, og det viser seg at det skal være fattet et administrativt vedtak i Hurtigruten om kortere liggetid i Sandnessjøen til fordel for lengre liggetid i Brønnøysund. Ordføreren bemerket at prosessen som var kjørt var både provoserende og dårlig. De siste dagene var det imidlertid kommet signaler om at endelig avgjørelse ikke var tatt og at Hurtigruten ønsker møte med berørte parter vedr. liggetid. Alstahaug kommune planlegger nå møte med Hurtigruten om saken. Møteplan for formannskap og kommunestyre, 1. HA 2013 Fremlagte møteplan ble diskutert. I juni var kommunestyremøte lagt til 19. juni, alternativt 26. juni. Formannskapet satte kommunestyremøte i juni til 26. juni. Møteplanen ble for øvrig godkjent. Profilhåndbok for Alstahaug kommune en orienterte om og fra Alstahaug kommunes Profilhåndbok. ( Del av E-kommuneprosjektet.) Spørsmål: Fra repr. Tore Vikedal vedr. Flyplassutvalget ønske om orientering vedr. utvalgets arbeid. Ordfører viste til at arbeidet mot utvidelse av rullebanen ved Stokka Flyplass var fullført, og at Flyplassutvalgets oppgave i henhold til mandat dermed var avsluttet. Representanten Guri Bosness foreslo at Flyplassutvalget burde legges ned. Ordfører opplyste at leder for Flyplassutvalget, Hanne Nora Nilssen, skulle delta på et møte med Avinor i Oslo sammen med repr. for administrasjonen og ordfører. Sak om nedleggelse av Flyplassutvalget vil bli forberedt til behandling til f.k. kommunestyremøte. Fra repr. Norvald Ruderaas vedr. kommunestyrets budsjettvedtak i møte Rammenedskjæringer, konkretisering? en viste til budsjettvedtak og manglende tydelighet fra politikernes side om hvilke nedtrekk som skulle gjennomføres. en mente at dette først og fremst var en politisk sak. Nytt sykehjem, framdrift i prosjektet, prosjektgruppe. en opplyste at man var i gang med å engasjere en prosjektleder, og å nedsette flere grupper i forskjellige fagområder for å jobbe med saken. Planprosessen går sin gang og en skisse vil foreligge om relativt kort tid. en bemerket imidlertid at div. formaliteter måtte vær på plass, slik som reguleringsendring av et LNF område (Rishatten) til offentlige formål. Prosessen starter i løpet av våren, men kan ta noe tid. Fra repr. Trond Johansen vedr. Side8

9 HALD IKS avslutning. en opplyste at nødvendige vedtak om avvikling av HALD IKS var fattet. Sluttregnskapet var imidlertid ikke avsluttet. en sjekker opp status til neste møte Oppfølging av verbalforslag budsjett 2013, vedtatt i kommunestyremøte Planlegging og bygging av nytt sykehjem Alstahaug kommunestyre vedtar at planlegging og bygging av nytt sykehjem skal skje parallelt med bygging av kulturbadet. Det nye sykehjemmet skal stå ferdig senest i løpet av Forslag vedtatt med 17 mot 10 stemmer oversendt formannskapet. Formannskapsmøte Etter forslag fra ordfører Bård Anders Langø vedtok formannskapet enstemmig flg: Formannskapet tar verbalforslaget til orientering, og forholder oss til kommunestyrets vedtak av juni Grunderpris Helgeland er en region som et best i landet på entreprenørskap. Nytenking og innovasjon skaper utvikling og vekst. Alstahaug kommune etablerer en grunderpris for ungdom under 30 år. Forslag enstemmig vedtatt oversendt formannskapet. Formannskapsmøte Etter forslag fra ordfører Bård Anders Langø vedtok formannskapet enstemmig flg.: Forslaget oversendes administrasjonssjefen og sak fremlegges formannskapet til politisk behandling innen 30.april Økonomiplan Kommunestyret ønsker at økonomiplanen skal være grunnlaget for en god økonomistyring i kommunen. Mange kommuner /fylkeskommuner har derfor valgt å rullere økonomiplanen i juni. Kommunestyret vedtar å behandle økonomiplanen heretter i juni måned. Forslag enstemmig vedtatt oversendt formannskapet. Formannskapsmøte Under denne sekvensen møtte økonomisjef Frank Pedersen. Han viste til gjeldende økonomireglement for Alstahaug kommune hvor det var vedtatt at budsjett og økonomiplan skulle behandles parallelt, i desember måned. Pedersen minnet også om at Alstahaug kommune var vertskommune for økonomisamarbeid i HALD og at det var viktig å kjøre parallelle prosesser for å kunne utnytte ressursene (ansatte) best mulig. Etter forslag fra ordfører Bård Anders Langø vedtok formannskapet enstemmig flg.: Formannskapet ber administrasjonen om å legge frem sak til politisk behandling for endring av økonomireglementet, slik at økonomiplan kan behandles i juni og budsjett i desember. Side9

10 Gjennomgang av kommunens organisering og strukturløsninger Alstahaug kommune står foran store investeringer de nærmeste årene. Kulturbad og sykehjemsutbygging er store prosjekter som krever effektivisering av kommunens drift. Likeså er det store utfordringer i forbindelse med manglende vedlikehold av kommunens eiendomsmasse. Kommunestyret må snarest starte en gjennomgang av kommunens organisering og strukturløsninger. Kommunen må i kommende økonomiplanperiode redusere sine netto driftskostnader. Formannskapet delegeres ansvaret for igangsettelse av overnevnte arbeid og rapportere til kommunestyret om fremdriften. Vedtatt med 25 mot 2 stemmer. Formannskapsmøte Representanten Trond Johansen la først frem et forslag om at Alstahaug kommune skulle undersøke muligheten for overtakelse/kjøp av Alstahaug videregående skole og tidl. Søvik omsorgssenter, med det formål å benytte bygningene til fremtidige sykehjemsplasser. ga flg. kommentar: Dette blir ingen økonomisk fordel for kommunen. Skal man få realisert noe på Søvik, må man sanere bygningsmassen, for bygningene er ikke hensiktsmessig i forhold til dagens krav. Husbanken gir også klare signal om at for å få lån og tilskudd må sykehjem plasseres sentralt. Dessuten ligger det et enstemmig vedtak fra kommunestyret om at det skal bygges sykehjem på Rishatten. Prosessen er kommet såpass langt at om det skal utredes flere alternative plasseringer må det gjøres vedtak om dette i kommunestyret. en minnet også om at spørsmål om overtakelse av Alstahaug videregående skole var forelagt formannskapet tidligere, hvor han hadde fått tilbakemelding om at dette ikke var av interesse for Alstahaug kommune. Formannskapet diskuterte saken, og stilte seg positiv til at administrasjonen skulle ta kontakt med Nordland Fylkeskommune og Statsbygg om overtakelse av henholdsvis Alstahaug videregående skole og Søvik omsorgssenter. Flertallet ville imidlertid ikke ta stilling til bruken av bygningene. Representanten Trond Johansen endret sitt forslag til kun å gjelde mulig overtakelse av bygningene, ikke fremtidig bruk av bygningsmassen. Etter forslag fra repr. Trond Johansen vedtok formannskapet enstemmig flg.: Alstahaug kommune tar kontakt med Nordland fylkeskommune om å overta Alstahaug videregående skole på Søvik, bygningsmasse og tomt ( ca. 25 mål tomt). Alstahaug tar kontakt med Statsbygg om mulig overtakelse av tidligere Søvik omsorgssenter. Bygningsmasse og tomt ( ca. 23 mål) tenkes brukt i tilknytning til tidligere Alstahaug videregående skole. Side10

11 Det startes et arbeide som kartlegger kostnader og mulig fremtidig bruk av bygningsmasse og uteareal I forhold til kommunestyrets vedtak Kommunestyret må snarest starte en gjennomgang av kommunens organisering og strukturløsninger. Kommunen må i kommende økonomiplanperiode redusere sine netto driftskostnader. Formannskapet delegeres ansvaret for igangsettelse av overnevnte arbeid og rapportere til kommunestyret om fremdriften hevdet flere av representantene at det var viktig å starte en prosess så snart som mulig. Etter forslag fra repr. Trond Johansen vedtok formannskapet enstemmig flg.: Formannskapet igangsetter arbeidet med gjennomgang av kommunens drift. Det avholdes arbeidsmøter på samme måte som budsjett/økonomiprosessen gjennomføres. Behov for flere plasser pleie og omsorg På grunn av den akutte situasjonen i Pleie- og omsorgssektoren i Alstahaug kommune, skal administrasjonen sørge for at de 8 ledige rommene på Tjøtta blir tatt i bruk fra Dette medfører ikke økte utgifter, men reduserte kostnader da man ved å samordne pleien, vil få mer pleie for hver krone. Forslag enstemmig vedtatt oversendt formannskapet. Formannskapsmøte en opplyste at det uansett vil føre til økte utgifter å ta i bruk Tjøtta eldresenter. Behovet for sykehjemsplasser var ikke konstant, men går i bølgedaler. P. t er behovet for sykehjemsplasser under kontroll. Fagenheten har heller ikke ønske om å gjenåpne Tjøtta eldresenter. en opplyste videre om planer om å bygge om Tjøtta eldresenter (nydelen) til 4 omsorgsleiligheter. Representanten Guri Bosness etterlyste undersøkelse blant eldre om trivsel, tilbud osv. Etter forslag fra ordfører Bård Anders Langø vedtok formannskapet enstemmig flg.: Formannskapet ber administrasjonen utrede muligheten for å se på endring/ombygging av tidligere Tjøtta eldresenter (nydelen) til omsorgsboliger/utleieboliger. Sak legges frem til politisk behandling. Møtet slutt kl Ref.: Grethe Tønder Sekr. Side11

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness, Knut

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer:

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne Benedikte Wiig,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.03.2015 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness Winther, Bill Rønning, Helge Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Margit Pernille Langseth,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Helge Johansen, Guri Bosness, Magne Steinholt,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Pga den store mengden av saksdokumenter, har en av tekniske grunner måttet dele opp saklisten i en hovedliste og en tilleggsliste.

MØTEINNKALLING. Pga den store mengden av saksdokumenter, har en av tekniske grunner måttet dele opp saklisten i en hovedliste og en tilleggsliste. Sak 147/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 22.08.2012 Tid: Kl. 08.30 NB Merk tiden Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/12 11/360 KJØP AV NYTT UTRYKNINGSKJØRETØY FOR OVERORDNET VAKT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/12 11/360 KJØP AV NYTT UTRYKNINGSKJØRETØY FOR OVERORDNET VAKT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2012 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 11.30 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side RETAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 31. mai 2007 Tid: kl 10.00 13.45 (inkl lunsj) Om arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer