MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tilstede på møtet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:"

Transkript

1 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Hanne Benedikte Wiig Peter Talseth, sekretær Grethe Tønder, Økonomisjef Frank Pedersen, konsulent Heidi Mathisen sak 28/13-32/13, regnskapssjef Kjell Erling Bardal sak 28/13, fagsjef Connie Pettersen, sak 40/13, enhetsleder Arve Berg sak 22/13 Merknader til: - Innkalling - Saksliste Ingen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Underskrifter:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/13 13/939 ÅRSMELDING/REGNSKAP ALSTAHAUG HAVNEVESEN 27/13 13/1246 ÅRSMELDING OG REGNSKAP ALSTAHAUG MOTTAK FOR ASYLSØKERE /13 13/267 ÅRSMELDING/REGNSKAP /13 13/1207 ALSTAHAUG HAVNEVESEN - TERTIALRAPPORT BUDSJETTENDRINGER 30/13 13/1247 REGNSKAPSRAPPORTERING - ASYLMOTTAKET PR TERTIAL 31/13 13/1200 REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORTERING PR TERTIAL 32/13 13/1231 BUDSJETT ØP , RAMMER, PROSESS M.V. 33/13 11/2650 FORESPØRSEL OM KJØP AV NÆRINGSEIENDOM - FORSLAG TIL KJØPEKONTRAKT 22/13 12/2231 GAMMELT SKOLEHUS I HUSVIKA 34/13 13/1065 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 35/13 13/1098 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 36/13 13/1245 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING FOR TJØTTA GJESTEGÅRD SØKNAD FRA TØMMERVIKA OPPLEVELSESSENTER 37/13 13/1150 Side2

3 TV-AKSJONEN NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 38/13 13/1234 FRITAK FRA POLITISKE VERV - SØKNAD FRA REPRESENTANTEN ODD ARNOLD SKOGSHOLM 39/13 13/1102 FINANSIERINGSPLAN, AVLASTNINGSBOLIG ALSTAHAUG KOMMUNE 40/13 13/1303 ORGANISERING AV MIDLERTIDIGE BARNEHAGEPLASSER FOR 2013/2014 FORMANNSKAPSMØTE Sakspapirene ble sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad. Sakspapirene ble i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på Til stede: 7 representanter. Sakslisten ble enstemmig vedtatt m fl. tillegg: Spørsmål: Fra repr. Guri Bosness vedr. Vedlikehold/gressklipping på kirkegårdene i kommunen, da spesielt russekirkegården. Representanten Bosness bemerket at manglende gressklipping ved kommunens kirkegårder var kritikkverdig og ba ordfører og administrasjonssjef følge opp saken umiddelbart. Ordfører opplyste om Fellesrådsmøte hvor han skulle delta, og lovte å ta opp saken med kirkeverge og Fellesrådet. Fra repr. Norvald Ruderaas vedr. Salg av Alstahaug videregående skole - Alstahaug kommunes holdning til saken? Ordfører Bård Anders Langø viste til informasjon i formannskapsmøte 4. juni og opplyste at det ikke var kommet ytterligere informasjon i saken. Fra repr. Hanne Nora Nilssen vedr. Ordførerens ferieavvikling behov for stedfortreder( varaordfører) og godtgjørelse i denne forbindelse. Side3

4 Ordføreren viste til at han selv avgjorde hvorvidt han hadde behov for stedfortreder under ferieeavvikling. Formannskapet kom til at dette var en sak som måtte avklares mellom ordfører og varaordfører. Orienteringer v/administrasjonssjefen. Tjenesten for utviklingshemmede økte kostnader. Tjenesten for utviklingshemmede. Vil i løpet av året motta 2 tunge brukere som medfører kostnader i størrelsesorden 2, 5 mill pr. år. Kirkegårdsutbygging økte kostnader. Kirkevergen har orientert om at planlaget kirkegårdutbygging ( avsatt 8 mill i øk.plan) vil medføre en merkostnad på ca. 2 mill ( låneopptak). Organisasjonsendringer i Alstahaug kommune. en viste til den prosess som var gjennomført i kommunen, i forbindelse med behov for organisasjonsendringer. Prosessen var nå avsluttet og administrasjonssjefen hadde en kort gjennomgang av resultatet Forslag fra repr. Trond Johansen: Uttalelse. Staten ved Bufetat la i 2012 ned omsorgssenteret på Søvik. Alstahaug kommune har fått forespørsel fra Statsbygg om kommunen er interessert i å overta bygningsmassen og arealene. Alstahaug formannskap ønsker å henvende seg til ansvarlig departement for å kunne overta boligmassen og arealene vederlagsfritt som en kompensasjon for tapte arbeidsplasser i kommunen. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. Side4

5 Saker til behandling: 26/13 ÅRSMELDING/REGNSKAP ALSTAHAUG HAVNEVESEN IV Havnestyrets innstilling: 1. Alstahaug Havnevesen KFs drifts-og investeringsregnskap for 2012 godkjennes av Alstahaug kommunestyre slik det fremlegges. Driftsregnskapets regnskapsmessige mindreforbruk, stort kr ,21, avsettes i sin helhet til disposisjonsfond. 2. Årsberetning for Alstahaug havnevesen KF for driftsåret 2012 vedtas av Alstahaug kommunestyre slik den fremlegges. 3. Alstahaug kommunestyre tar revisjonsberetningen for Alstahaug Havnevesen KF for 2012 til etterretning. Formannskapets representanter fikk utdelt Kontrollutvalgets vedtak i sak 6/2013 : Regnskap 2012 for Alstahaug Havnevesen KF. Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Alstahaug Havnevesen KFs drifts-og investeringsregnskap for 2012 godkjennes av Alstahaug kommunestyre slik det fremlegges. Driftsregnskapets regnskapsmessige mindreforbruk, stort kr ,21, avsettes i sin helhet til disposisjonsfond. 2. Årsberetning for Alstahaug havnevesen KF for driftsåret 2012 vedtas av Alstahaug kommunestyre slik den fremlegges. 3. Alstahaug kommunestyre tar revisjonsberetningen for Alstahaug Havnevesen KF for 2012 til etterretning. 27/13 ÅRSMELDING OG REGNSKAP ALSTAHAUG MOTTAK FOR ASYLSØKERE 2013 IV Styrets innstilling: 1. Regnskapet for Alstahaug Mottak KF for driftsåret 2012 godkjennes. 2. Årsberetningen for Alstahaug Mottak KF for driftsåret 2012 tas til etterretning. Formannskapets representanter fikk utdelt Kontrollutvalgets vedtak i sak 7/2013 Revisjonsberetning for 2012 for KF Alstahaug Mottakssted for Asylsøkere. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side5

6 FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Regnskapet for Alstahaug Mottak KF for driftsåret 2012 godkjennes. 2. Årsberetningen for Alstahaug Mottak KF for driftsåret 2012 tas til etterretning. 28/13 ÅRSMELDING/REGNSKAP 2012 ens innstilling: 1. Alstahaug kommunes regnskap for 2012 med et regnskapsmessig mindreforbruk stort kr ,46 godkjennes. 2. Det regnskapsmessige mindreforbruket disponeres slik: Kr ,- avsettes til disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 69/ 10. Kr avsettes til disposisjonsfond kulturskole. Kr avsettes til disposisjonsfond hjelpetjenesten. Kr avstettes til disposisjonsfond IKT. Kr avsettes til disposisjonsfond politikeropplæring. Kr avsettes til disposisjonsfond nødnett/ brann. Kr avsettes til disposisjonsfond planlegging barnehageutbygging. Restbeløpet, kr , 46 avsettes til uspesifisert disposisjonsfond. 3. Foreliggende årsmelding for driftsåret 2012 tas til etterretning. Formannskapets representanter fikk utdelt Kontrollutvalgets vedtak i sak 5/2013: Alstahaug kommunes regnskap for Representanten Hanne Nora Nilssen satte frem flg. forslag: Kr avsettes til disposisjon pleie og omsorg. Restbeløpet reduseres tilsvarende. Votering: Repr. Hanne Nora Nilssens ble forkastet med 6 mot 1 stemmer. ens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INSTILLING 1. Alstahaug kommunes regnskap for 2012 med et regnskapsmessig mindreforbruk stort kr ,46 godkjennes. Side6

7 2. Det regnskapsmessige mindreforbruket disponeres slik: Kr ,- avsettes til disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 69/ 10. Kr avsettes til disposisjonsfond kulturskole. Kr avsettes til disposisjonsfond hjelpetjenesten. Kr avstettes til disposisjonsfond IKT. Kr avsettes til disposisjonsfond politikeropplæring. Kr avsettes til disposisjonsfond nødnett/ brann. Kr avsettes til disposisjonsfond planlegging barnehageutbygging. Restbeløpet, kr , 46 avsettes til uspesifisert disposisjonsfond. 3. Foreliggende årsmelding for driftsåret 2012 tas til etterretning. 29/13 ALSTAHAUG HAVNEVESEN - TERTIALRAPPORT BUDSJETTENDRINGER IV Havnestyrets innstilling: 1. Alstahaug kommunestyre tar fremlagte regnskapsrapport pr. 1. tertial 2013 til etterretning. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar de budsjettjusteringer som fremgår av saksframlegget. Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Alstahaug kommunestyre tar fremlagte regnskapsrapport pr. 1. tertial 2013 til etterretning. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar de budsjettjusteringer som fremgår av saksframlegget. 30/13 REGNSKAPSRAPPORTERING - ASYLMOTTAKET PR TERTIAL Styrets innstilling: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr tertial til etterretning. Side7

8 Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr tertial til etterretning. 31/13 REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORTERING PR TERTIAL ens innstilling: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskaps- og sykefraværsrapport pr tertial til etterretning. De budsjettreguleringer som fremgår av saksframlegget vedtas. Repr. Tore Vikedal, repr. Guri Bosness og repr. Hanne Nora Nilssen stilte spørsmål ved konsekvensene av redusert veivedlikehold. Repr. Trond Johansen satte frem flg. tilleggsforslag: Formannskapet ber om å få seg forelagt en oversikt over ansettelser/prosjektstillinger og midlertidige stillinger som er besatt siden Votering: ens innstilling ble enstemmig vedtatt. Repr. Trond Johansens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILING: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskap- og sykefraværsrapport pr tertial til etterretning. De budsjettreguleringer som fremgår av saksframlegget vedtas. Formannskapet ber om å få seg forelagt en oversikt over ansettelser/prosjektstillinger og midlertidige stillinger som er besatt siden /13 BUDSJETT ØP , RAMMER, PROSESS M.V. Side8

9 IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre vedtar at den prosessplan og de økonomiske rammene som framgår av saksframlegget legges til grunn for arbeidet med budsjett 2014 og økonomiplan en får fullmakt til å fordele den foreløpige driftsrammen sektorvis. Sandnessjøen, den V ens innstilling: Frank Pedersen Økonomisjef Saksbehandlers innstilling tiltres. Representantene diskuterte forrige års budsjettprosess. Repr. Norvald Ruderaas stilte spørsmål om hvorvidt det er mulig å starte budsjettprosessen tidligere? Kvalitetssikring av tiltak er viktig. en og ordfører bemerket at de politiske partiene kan starte sitt budsjettarbeid når de ønsker og bestille utredninger allerede fra august. Representanten Hanne Nora Nilssen satte frem flg. endringsforslag : november - Frist for partiene om å melde inn tiltak i Arena Ansvarlig: Gruppelederne i KS 2. Endringsforslag: pkt 3 - Frist 16. oktober Tilleggsforslag: Formannskapet ber administrasjon om å legge fram utkast til planprosess for Økonomiplan år , i løpet av høsten Votering: Representanten Hanne Nora Nilssens endringsforslag nr. 1 ble forkastet med 6 mot 1 stemme. Representanten Hanne Nora Nilssens endringsforslag nr. 2 ble forkastet med 6 mot 1 stemme. Representanten Hanne Nora Nilssens tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Administrasjonsjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Side9

10 Alstahaug kommunestyre vedtar at den prosessplan og de økonomiske rammene som framgår av saksframlegget legges til grunn for arbeidet med budsjett 2014 og økonomiplan en får fullmakt til å fordele den foreløpige driftsrammen sektorvis Formannskapet ber administrasjon om å legge fram utkast til planprosess for Økonomiplan år , i løpet av høsten /13 FORESPØRSEL OM KJØP AV NÆRINGSEIENDOM - FORSLAG TIL KJØPEKONTRAKT ens innstilling: Formannskapet godkjenner vedlagt forslag til kjøpekontrakt mellom Alstahaug kommune og Apollon As pålydende kr ,- + omkostninger. ens innstilling ble enstemmig. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Formannskapet godkjenner vedlagt forslag til kjøpekontrakt mellom Alstahaug kommune og Apollon As pålydende kr ,- + omkostninger. 22/13 GAMMELT SKOLEHUS I HUSVIKA ens innstilling: Alstahaug kommunestyre vedtar at Våghalsen bygdeforening får overta skolebygg med tilhørende eiendom (gnr 258 bnr 18) til en pris som tilsvarer omkostningene ved overdragelsen. En overdragelse forutsetter at Våghalsen som organisasjon er en juridisk enhet. Overdragelsen gjøres med følgende klausul: Ved et eventuelt videresalg skal Alstahaug kommune ha rett til 50 % av en eventuell salgsgevinst. Dvs. salgssum fratrukket alle påløpte utgifter Våghals har dekket. Et eventuelt videresalg forutsettes å skje i det åpne markedet. Side10

11 En reell avtale for overdragelse forhandles administrativt fram ut fra det her prinsipielt skisserte. Sandnessjøen den Enhetsleder Arve Berg orienterte om saken. ens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING Alstahaug kommunestyre vedtar at Våghalsen bygdeforening får overta skolebygg med tilhørende eiendom (gnr 258 bnr 18) til en pris som tilsvarer omkostningene ved overdragelsen. En overdragelse forutsetter at Våghalsen som organisasjon er en juridisk enhet. Overdragelsen gjøres med følgende klausul: Ved et eventuelt videresalg skal Alstahaug kommune ha rett til 50 % av en eventuell salgsgevinst. Dvs. salgssum fratrukket alle påløpte utgifter Våghals har dekket. Et eventuelt videresalg forutsettes å skje i det åpne markedet. En reell avtale for overdragelse forhandles administrativt fram ut fra det her prinsipielt skisserte. 34/13 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM IV Enhetsleders innstilling: Rolv Johan Aakerøy gis etter søknad datert konsesjon for erverv av gnr. 23 bnr. 6. i Alstahaug. Det settes som vilkår at driveplikten skal oppfylles ved at jordbruksarealene leies ut til aktive gårdbrukere hvis det er interesse for slik leie, jfr. jordlovens 8. Side11

12 ens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Rolv Johan Aakerøy gis etter søknad datert konsesjon for erverv av gnr. 23 bnr. 6. i Alstahaug. Det settes som vilkår at driveplikten skal oppfylles ved at jordbruksarealene leies ut til aktive gårdbrukere hvis det er interesse for slik leie, jfr. jordlovens 8. 35/13 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ens innstilling: Rolv Johan Aakerøy gis etter søknad datert konsesjon for erverv av gnr. 23 bnr. 2. i Alstahaug. Det settes som vilkår at driveplikten skal oppfylles ved at jordbruksarealene leies ut til aktive gårdbrukere hvis det er interesse for slik leie, jfr. jordlovens 8. ens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Rolv Johan Aakerøy gis etter søknad datert konsesjon for erverv av gnr. 23 bnr. 2. i Alstahaug. Det settes som vilkår at driveplikten skal oppfylles ved at jordbruksarealene leies ut til aktive gårdbrukere hvis det er interesse for slik leie, jfr. jordlovens 8. 36/13 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING FOR TJØTTA GJESTEGÅRD SØKNAD FRA TØMMERVIKA OPPLEVELSESSENTER ens innstilling: 1. Alstahaug formannskap gir firma Tømmervika Opplevelsessenter (org.nr ) v/ Ove Tømmervik serveringsbevilling og skjenkebevilling for skjenking av øl, vin og brennevin ved Tjøtta Gestegård. 2. Som daglig leder og skjenkebestyrer godkjennes Ove Tømmervik Som stedfortreder godkjennes Sofia Alnerheim. 3. Bevillingsperioden er fra d.d. til Side12

13 4. I henhold Alstahaug kommunes fellesbestemmelser for skjenkebevilling er skjenketiden for øl og vin fra kl til alle dagene i uken hele året. Når det gjelder brennevin starter skjenkingen kl til alle dagene i uken. 5. Bevillingen gis under forutsetning av at stedfortreder har godkjent kunnskapsprøve om alkoholloven. Repr. Tore Vikedal opplyste at han var søkerens bror, og anså seg selv inhabil under behandling av saken. Repr. Tore Vikedal fratrådte. Formannskapets øvrige representanter vedtok at repr. Tore Vikedal var inhabil i hht. fvl. 6b. Til stede under behandling av saken: 6 representanter. Flg. dokument ble fremlagt i møtet: Bekreftelse på at stedfortreder Sofia Alnerheim har avlagt kunnskapsprøven i alkoholloven. Brev fra Lensmannen i Alstahaug og Leirfjord vedr. vandelskontroll av søker og stedfortreder. Lensmannen har ingen merknader. Avtale mellom Bioforsk Nord Tjøtta og Tømmervika Opplevelsessenter. en viste til at stedfortreder nå hadde forelagt bevis på godkjent kunnskapsprøve i alkoholloven, og at pkt. 5 derfor måtte utgå. Ordfører viste til at leieavtalen gikk frem til med mulighet til forlengelse til , og foreslo flg. endring til pkt.3: Bevillingsperioden er fra d.d. til under forutsetning av gyldig leieavtale. Votering: ens innstilling ( med stryking av pkt. 5) samt ordførerens endringsforslag til pkt. 3, ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: 1. Alstahaug formannskap gir firma Tømmervika Opplevelsessenter (org.nr ) v/ Ove Tømmervik serveringsbevilling og skjenkebevilling for skjenking av øl, vin og brennevin ved Tjøtta Gestegård. 2. Som daglig leder og skjenkebestyrer godkjennes Ove Tømmervik Som stedfortreder godkjennes Sofia Alnerheim. 3. Bevillingsperioden er fra d.d. til under forutsetning av gyldig leieavtale. Side13

14 4. I henhold Alstahaug kommunes fellesbestemmelser for skjenkebevilling er skjenketiden for øl og vin fra kl til alle dagene i uken hele året. Når det gjelder brennevin starter skjenkingen kl til alle dagene i uken. 37/13 TV-AKSJONEN NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN ens innstilling: Som medlemmer i kommunekomiteen for årets TV-aksjon 2013 Nasjonalforeningen for Folkehelsen oppnevnes flg.: Leder:. Sparebank I: 1 representant. Alstahaug kommuneadministrasjon: 1 representant. Formannskapet delegerer til administrasjonssjefen å oppnevne 5 øvrige medlemmer i komiteen. ens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapet valgte enstemmig ordfører som leder av komiteen. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Som medlemmer i kommunekomiteen for årets TV-aksjon 2013 Nasjonalforeningen for Folkehelsen oppnevnes flg.: Leder: ordfører Bård Anders Langø. Sparebank I: 1 representant. Alstahaug kommuneadministrasjon: 1 representant. Formannskapet delegerer til administrasjonssjefen å oppnevne 5 øvrige medlemmer i komiteen. 38/13 FRITAK FRA POLITISKE VERV - SØKNAD FRA REPRESENTANTEN ODD ARNOLD SKOGSHOLM ens innstilling: Med henvisning til kommunelovens 15.2 innvilger kommunestyret representanten Odd Arnold Skogsholm fritak fra sin verv som: Fast representant i kommunestyret Vararepresentant i formannskapet Leder i plan- og byggekomiteen Varerepresentant i kommunikasjonsutvalget. Fritak fra verv gjelder for perioden juni 2013 august Side14

15 Som ny 3. vararepresentant for Arbeiderpartiet i formannskapet velges:. Som ny representant i plan- og byggekomiteen velges Som ny leder i plan- og byggekomiteen velges. Som ny 1. vararepresentant i kommunikasjonsutvalget velges. Valgene gjelder for perioden juni 2013 august ens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING Med henvisning til kommunelovens 15.2 innvilger kommunestyret representanten Odd Arnold Skogsholm fritak fra sin verv som: Fast representant i kommunestyret Vararepresentant i formannskapet Leder i plan- og byggekomiteen Varerepresentant i kommunikasjonsutvalget. Fritak fra verv gjelder for perioden juni 2013 august Som ny 3. vararepresentant for Arbeiderpartiet i formannskapet velges:. Som ny representant i plan- og byggekomiteen velges Som ny leder i plan- og byggekomiteen velges. Som ny 1. vararepresentant i kommunikasjonsutvalget velges. Valgene gjelder for perioden juni 2013 august Hvis kommunestyret gir representanten Odd Arnold Skogsholm fritak i henhold til søknad foretas valg av representanter i nevnte utvalg for perioden juni 2013 august /13 FINANSIERINGSPLAN, AVLASTNINGSBOLIG ALSTAHAUG KOMMUNE ens innstilling: Alstahaug kommunestyre vedtar å ta opp et lån for realisering av avlastningsbolig for barn og unge på kr ,-. Avdragstid 40 år. Side15

16 får fullmakt til å godkjenne øvrige lånevilkår. Sandnessjøen den ens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Alstahaug kommunestyre vedtar å ta opp et lån for realisering av avlastningsbolig for barn og unge på kr ,-. Avdragstid 40 år. får fullmakt til å godkjenne øvrige lånevilkår. 40/13 ORGANISERING AV MIDLERTIDIGE BARNEHAGEPLASSER FOR 2013/2014 ens innstilling: Etter hovedopptak for barnehageplass høsten 2013, stod det igjen 15 småbarn med rett uten plass. De nevnte 15 barn med rett til barnehageplass ivaretas av en midlertidig ordning med 6 småbarnsplasser ved Søvik barnehage og 9 småbarnsplasser ved Sandnessjøen barnehage. Den midlertidige ordningen gjelder for barnehageåret 13/14. Kostnad Søvik: pedleder lønn, 5 mnd barne- og ungdomsarbeider lønn, 5 mnd Tilrettelegging i inventar sum kostnad Sandnessjøen barnehage Ca (samme sats som i tildeling a av tilskudd for 2013) pr småbarn i helplass på årsbasis = pr småbarn i helplass for 5 mnd 9 barn*67000 = Totalt ca 1,1 mill Finansiering: avklares til møtet. Sandnessjøen den Fagsjef Connie Pettersen orienterte. Side16

17 Ordfører Bård Anders Langø satte frem flg. forslag hva angikk finansiering. Beløpet, kr. 1.1 mill, tas av disposisjonsfondet, som dermed reduseres tilsvarende. ens innstilling samt ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Etter hovedopptak for barnehageplass høsten 2013, stod det igjen 15 småbarn med rett uten plass. De nevnte 15 barn med rett til barnehageplass ivaretas av en midlertidig ordning med 6 småbarnsplasser ved Søvik barnehage og 9 småbarnsplasser ved Sandnessjøen barnehage. Den midlertidige ordningen gjelder for barnehageåret 13/14. Kostnad Søvik: pedleder lønn, 5 mnd barne- og ungdomsarbeider lønn, 5 mnd Tilrettelegging i inventar sum kostnad Sandnessjøen barnehage Ca (samme sats som i tildeling a av tilskudd for 2013) pr småbarn i helplass på årsbasis = pr småbarn i helplass for 5 mnd 9 barn*67000 = Beløpet, kr. 1.1 mill, tas av disposisjonsfondet, som dermed reduseres tilsvarende. Møtet slutt kl Etter møtet satte ordfører møte i Valgstyret. Ref: Grethe Tønder Sekr. Side17

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.03.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1645 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset; Nygaardsg 16, Formannskapssalen Tidspunkt: 28.02.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82, e-post bjin@fredrikstad.kommune.no,

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS

MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS MØTEPROTOKOLL Styret for BVSR IKS Møtested: Sandnes brannstasjon Møtedato: 14.02.2014 Tid: 08:30-12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Per-Endre Bjørnevik, leder Mangor Malmin, nestleder Mirjam Ydstebø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Elisabeth Lyngedal, Thord Karlsen, Stine Akselsen, Johnny Myhre,

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 4. desember 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning 28. august 2014 ble det holdt et felles formannskapsmøte for Lardal

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer