SAKSFRAMLEGG SAK: ETABLERING AV OMRAMMINGSSJETE, OPPARBEIDELSE AV OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE I K2 OG K3, SAMT GROVPLANERING AV TOMT PÅ I3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG SAK: ETABLERING AV OMRAMMINGSSJETE, OPPARBEIDELSE AV OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE I K2 OG K3, SAMT GROVPLANERING AV TOMT PÅ I3"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Nygård Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 15/614 Arkivnr.: 251 SAK: ETABLERING AV OMRAMMINGSSJETE, OPPARBEIDELSE AV OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE I K2 OG K3, SAMT GROVPLANERING AV TOMT PÅ I3 I II Saksdokumenter (vedlagt): Oversiktstegning som viser det aktuelle området og føringsanlegg for elektro og VA i Horvnesstøa og område K3, tegning1003 rev D01, datert Oversiktstegning som viser planlagt omrammingssjete utenfor småbåthavna på Horvnes, tegning 820 rev E02, datert Kopi av figurene 1-2 og 7-8 i denne saksutredningen Estimater I3 K3 renter og avdrag Møteprotokoll fra Alstahaug havnestyre Saksdokumenter (ikke vedlagt): Figurene 3-4 og 6 u.off. i hht. Off.l. 23 III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Nedenfor følger kopi av saksfremlegg fra styremøte i Alstahaug Havnevesen KF vedrørende H-sak 1/15: ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF Utvalg: Havnestyret Møtedato: Sak: H-SAK 1/15 ETABLERING AV OMRAMMINGSSJETE, OPPARBEIDELSE AV OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE I K2 OG K3, SAMT GROVPLANERING AV TOMT PÅ I3

2 H-SAK 1/15 ETABLERING AV OMRAMMINGSSJETE, OPPARBEIDELSE AV OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE I K2 OG K3, SAMT GROVPLANERING AV TOMT PÅ I3 Med bakgrunn i saksutredningen tilrår havnedirektøren at Alstahaug havnestyre fremmer saken for Alstahaug kommunestyre med slik innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre tiltakene - etablering av omrammingssjete, opparbeidelse av område K2 og K3, samt grovplanering av havnevesenets tomt på område I3, i henhold til de spesifikasjoner som fremgår av saksfremlegget. 2. Kommunestyret vedtar å finansiere tiltaket ved å ta opp lån på NOK. 42,2 mill., med avdragstid på 40 år. 3. Kommunestyret vedtar å søke Nordland fylkeskommune om tilskudd til tilrettelegging for næringsutvikling - Horvnes Utviklingsområde etablering av omrammingssjete med offentlig kjørevei samt opparbeidelse av offentlig trafikkområde i områdene K2 og K3. Innvilgelse av tilskudd fra Nordland fylkeskommune vil redusere låneopptaket. 4. Ordfører bemyndiges til å anta låneinstitusjon og godkjenne lånebetingelsene i henhold til rammebetingelsene anført foran. Forslag til alternative vedtak: Alternativ 1: Med bakgrunn i de store investeringene Alstahaug havnevesen KF og Alstahaug kommune allerede har påtatt seg i forbindelse med Horvnes utviklingsområde, velger kommunestyret ikke å vedta en videre opparbeidelse av områdene K2, K3 og tomt på I3 samt utbygging av omrammingssjete. Kommunestyret lar det derfor, med de konsekvenser dette medfører, være opp til de relevante kommersielle aktørene på området å finansiere nødvendig videreføring av beskrevne hovedanlegg og utviklingsaktiviteter. SAKSUTREDNING: Etablering av omrammingssjete, opparbeidelse av offentlig trafikkområde i område K2 og K3, samt grovplanering av tomt på område I3

3 1. Innledning 1.1 Saksdokumenter (vedlagt): Oversiktstegning som viser det aktuelle området og føringsanlegg for elektro og VA i Horvnesstøa og område K3, tegning1003 rev D01, datert Oversiktstegning som viser planlagt omrammingssjete utenfor småbåthavna på Horvnes, tegning 820 rev E02, datert Kopi av figurene 1-4 og 6-8 i denne saksutredningen Estimater I3 K3 renter og avdrag 1.2 Saksdokumenter (ikke vedlagt): Utskrifter av tidligere saksutredninger og vedtak i kommunestyret i perioden 2006 til 2013 vedrørende behandling av de ulike byggetrinnene i utviklingen av Helgeland Logistikksenter på Horvnes. 1.3 Bakgrunn Alstahaug kommunestyre vedtok i sak 0051/06 i møte den Forretningsplan for Helgeland Logistikksenter, sitat: Kommunestyret vedtar den fremlagte forretningsplan som det overordnede planleggings- og styringsdokument for utvikling av Helgeland Logistikksenter. Forretningsplanen inneholdt kostnadssammenstilling samt finansierings- og fremdriftsplan for første utbyggingsfase (Del 1) som omfattet åtte (8) byggetrinn i forbindelse med utvikling av offentlige hovedanlegg som vei, vann, el/tele, elektro installasjoner, kaier, samt tilhørende terminalområder/offentlige trafikkområder med områdesikring. Vedtatte kostnadssammenstillingen samt finansierings- og fremdriftsplan var basert på en trinnvis utbygging av hovedanleggene i perioden 2006 til Rekkefølge og fremdrift av de ulike byggetrinnene ble planlagt ut fra en overordnet målsetning om, etter behov og i naturlige byggetrinn å utvikle området på en måte som medførte minimal økonomisk risiko for kommunen, og som også kunne utløse gunstige fylkeskommunale utviklingstilskudd. Arbeidene med overflater bak sist bygde kai 2 ble ferdigstilt i Med dette var samtlige planlagte åtte byggetrinn ferdig, 2 år før opprinnelig plan. De åtte byggetrinnene i regi av Alstahaug havnevesen KF og Alstahaug kommune ble i sum ferdigstilt til en prosjektkostnad på ca. NOK 200 mill. Dette var i overkant av NOK 40 mill. foran godkjente budsjettrammer, se figur 1. Totalt ble det innvilget NOK 30 mill. i tilskudd fra Nordland fylkeskommune. I tråd med inngått festeavtale med ASCO, som omfatter langtids feste av område I2, påtok Alstahaug havnevesen KF seg i tillegg å forestå feltintern oppbygging og ferdigstillelse av dette området. Disse arbeidene ble etter oppføring av nye kontor/lagerbygg sluttført våren 2013.

4 Økonomisk oversikt - utvikling av Helgeland Logistikksenter - Del 1 (AK og AH) (status per ) Alle tall ex mva og i mill. NOK Byggetrinn Ansvarlig utførende Godkjent Budsjett Ferdigstilte + antatte kostnader Overskudd/ (underskudd) Kommentarer Sjete/K1 AH 20,2 17,4 2,8 Ferdigstilt Del 1, hovedvei A-B og B-D AK 0,8 1,4 (0,6) Ferdigstilt Opprinnelig Byggetrinn 1: 21,0 18,8 Pga godt resultat kunne oppr. byggetrinn 1 utvides til også å omfatte 2,2 El/tele for området uten å øke rammene i godkjent budsjett. El/tele (OPI) Opprinnelig kalkulert eget budsjett på NOK 2,3 mill AK 1,9 Ferdigstilt Sum utvidet Byggetrinn 1 21,0 20,7 0,3 Innvilget tilskudd fra Nordland Fylkeskommune 5,0 5,0 Byggetrinn 1 - Netto Sum 16,0 15,7 0,3 Ferdigstilt Byggetrinn 2: Kai nr. 1 AH 25,0 27,1 AH inngikk tilleggsavtale med entreprenør på NOK 4 mill for dekning av (2,1) merkostnader for uttak av nisjer for kaipilarer med saging Innvilget tilskudd fra Nordland Fylkeskommune 5,0 5,0 Byggetrinn 2 - Netto Sum 20,0 22,1 (2,1) Ferdigstilt Byggetrinn 3.1. VA- anlegg C-B-D-E og C-ØL gt. (Hovedvei D-E flyttet til Bt. 3.3) AK 24,8 27,4 (2,6) Ferdigstilt. Sluttoppgjør mottatt fra AK Byggetrinn 3.2. Elektro i K1 - Hovedtavle, lys kai nr.1, lysmaster i K1, ITV AH 3,7 3,3 0,4 Ferdigstilt 4. kvartal Tibakeholder NOK 100 mot SINUS /FDV Byggetrinn 3.3. Terminalområdet i K1 (brosteinlegging/asfalt) + Hovedvei D-E AH 4,8 4,0 Ferdigstilt. 0,8 Hovedvei D-E (Bt.3.1) er utført av AH og tilhørende budsjett overført Byggetrinn 3.4. ISPS i K1 AH 2,3 1,3 1,0 Ferdigstilt 4. kvartal 2011 Sum Byggetrinn 3 35,6 36,0 (0,4) Innvilget tilskudd fra Nordland Fylkeskommune 5,0 5,0 Byggetrinn 3 - Netto Sum 30,6 31,0 (0,4) Ferdigstilt Byggetrinn 4a: Grovplanering Område I2 og K2 AH 35,8 21,7 14,1 Ferdigstilt høsten Ikke søkt tilskudd fra NfK (ikke tilskuddsberettiget) Byggetrinn 4 - Netto Sum 35,8 21,7 14,1 Ferdigstilt Byggetrinn 4b: Feltinteren oppbygging av I2. Dekkes inn gjennom festeavtale med ASCO AH 36,1 25,0 11,1 Ferdigstillt, med unntak av avklaring vei og avkjørsel i Horvensstøa. Overtakelse/kjøp og utleie kontor- og lagerbygg til ASCO AH 26,8 26,8 0,0 Ferdigstilt. Utleid til ASCO Byggetrinn 4 b) - Netto Sum 62,9 51,8 11,1 Ikke endelig ferdigstilt (se merkand ovenfor) Byggetrinn 5: Kai nr. 3 AH 32,4 20,8 11,6 Ferdigstilt. Innvilget tilskudd fra Nordland Fylkeskommune 10,0 10,0 Byggetrinn 5 - Netto Sum 22,4 10,8 11,6 Ferdigstilt Byggetrinn 6: Ferdigst. hovedveier (A-B, B-D, B-Ø. Langes gt.) AK 15,8 16,7 (0,9) Ferdigstilt. tilskudd fra Nordland Fylkeskommune 0 Avslag Byggetrinn 4 - Netto Sum 15,8 16,7 (0,9) Ferdigstilt Byggetrinn 7. Kai nr. 2 AH 42,8 34,6 Ferdigstilt. Ikke tatt med kostnader til tilpasning kai 2 samt kulvert for 8,2 HBE. Dekkes direkte mot HBE. Innvilget tilskudd fra Nordland Fylkeskommune 5,0 5,0 Byggetrinn 7 - Netto Sum 37,8 29,6 8,2 Ferdigstilt Byggetrinn 8 Terminalområde bak kai 2 AH 1,4 1,0 0,4 Ferdigstillt Tilskudd fra Nordland Fylkeskommune 0 0 Avslag Sum byggetrinn 8 1,4 1,0 0,4 Ferdigstilt Sum budsjett (ex. tilskudd) Sum påløpte og antatte kostnader (ex. tilskudd) Resultat (budsjett - påløpte og antatte kostnader) Sum tilskudd Sum netto kostnader (påløpt og antatt - tilskudd) 272,7 230,4 30,0 200,4 42,3 Positivt result ift vedtatt budsjett Figur 1: Økonomisk oversikt - utvikling av Helgeland Logistikksenter - Del 1 2. Status i utviklingen av Helgeland Logistikksenter på Horvnes For nærmere informasjon om utviklingen av Horvnes Logistikksenter - del 1 og planlagte del 2, se figur 2 og etterfølgende sammendrag over de ulike gjennomførte byggetrinnene.

5 Horvnes utvikling - Del 1 og planlagt del 2 (blått) Rv 17 A Til Sandnessjøen sentrum HBE - utleiebygg HBE Kontorbygg Småbåthavn I 4,5 mål Øyvind Lambes vei Sjødeponi Framtidig innvinning F B I3 I1 - HBE I2 - Asco AHs tomt i I3 D C E Terminalområde K1 Terminalomårde K2 Term.område K3 Kai 1 Kai 2 Kai 3 Subseasenter (under etablering) Nye sjeteer Tegnforklaring: Sjete Riksveg VA-anlegg Offentlig (Kommunal) hovedveg Del 2 - Planlagte utbyggingselement Figur 2. Skisse - Utførte (del 1) og planlagte nye utbyggingselement ( del 2) Byggetrinn 1 Avkjøring fra Rv 17, etablering av sjete E-F og grovplanering av offentlige arealer i terminalområde K1, samt offentlige hovedanlegg, el- og tele på strekning B-D-E, B-C og C- Øyvind Lambes vei ble ferdigstilt i Område I1 ble i henhold til inngått avtale solgt fra Alstahaug havnevesen KF til Helgelandsbase Eiendom AS, som har forestått utviklingen av dette området samt utfylling i sjø bak sjete E-F. Byggetrinn 2 Kai 1 ble ferdigstilt sommeren Formell åpning av kai 1 ble foretatt i januar Byggetrinn 3 - Ferdigstillelse av hovedanlegg; hovedvei D-E, VA- anlegg, elektro i K1, terminalområde/offentlig trafikkområde bak kai samt ISPS- sikring. Dette byggetrinnet bestod av 4 ulike delbyggetrinn, som ble ferdigstilt i perioden 2009 til Byggetrinn 4 - Klargjøring av industriområde I2 og offentlig trafikkområde i K2, ble i hovedtrekk ferdigstilt 3. kvartal Hele industriområde I2, med unntak av en mindre tomt som Alstahaug havnevesen KF har holdt igjen, er bortfestet til ASCO AS på lang kontrakt. Byggetrinn 5 - kai 3, ble ferdigstilt 2. kvartal Terminalområdet/ offentlig trafikkområde bak kai 3 ble ferdigstilt umiddelbart etter kai 3, dvs. høsten Byggetrinn 6 - ferdigstillelse av hovedvei A-B, B-D og hovedvei B Ø. Lambes vei, ble ferdigstilt første halvår Byggetrinn 7 kai 2 ble ferdigstilt i 2 kvartal Byggetrinn 8 Terminalområde/ offentlig trafikkområde bak kai 2, ble ferdigstilt i 3 kvartal 2012

6 3. Nye behov for videre utvikling på Horvnes - Del 2 Etableringen av Helgeland Logistikksenter Del 1 på Horvnes har vært en suksess. Sandnessjøen har gjennom etableringen av Logistikksenteret utviklet seg til et naturlig lokaliseringsvalg og Helgeland til et regionalt industrielt tyngdepunkt for base- og vedlikeholds tjenester rettet mot utvikling, drift og vedlikehold av offshore olje og gassfelt, primært i Norskehavet. Dette har resultert i nye arbeidsplasser både i Sandnessjøen og i regionen rundt. Opparbeidede industriarealer på Logistikksenteret er imidlertid nå fullt utnyttet, og det er behov for tilrettelegging av nye industriarealer for å kunne etterkomme ønsker og behov både hos etablerte virksomheter og nye bedrifter som ønsker å etablere seg på Helgeland Logistikksenter. Som eksempel på behov for nye næringsarealer kan nevnes: I 2013 besluttet Statoil og BP å etablere et felles subseasenter på Logistikksenteret på Horvnes. En slik etablering representerer en milepæl og et meget viktig bidrag i ytterligere å posisjonere og utvikle Sandnessjøen/Helgeland i forhold til pågående og framtidige offshore olje og gassaktivitet i Norskehavet og andre nære havområder. Helgelandsbase Eiendom AS vant kontrakten med å etablere subseasenteret med tilhørende industriarealer, som vil bli lokalisert på deres område I3 og I5 på Horvnes. Ferdigstillelse, overtakelse og idriftsettelse skal i henhold til inngåtte avtaler finne sted andre halvår Forsynings- og baseselskapet ASCO fester per i dag på lang kontrakt området I2 fra Alstahaug havnevesen KF. I forbindelse med at selskapets enhet i Sandnessjøen den senere tid har vunnet flere nye store kontrakter, har ASCO signalisert behov for ytterligere leie av industriarealer på Horvnes. De har i denne forbindelse tiltrådt tidligere inngått opsjonsavtale for langtids feste/leie av Alstahaug havnevesen KF sin tomt på ca. 12 dekar på område I3. Nevnte kontrakter/avtaler vil beslaglegge største delen av områdene I3 og I5. Dette medfører at det er lite tilgjengelige nye arealer for eksisterende eller nye aktører, som ønsker å utvide eller etablere seg på Horvnes. 4. Løsning Statoil og BP har satt som krav for etableringen av Subsea senteret i Sandnessjøen at det etableres tilfredsstillende offentlige hovedanlegg som Subseasenteret kan koble seg til, samt adkomst for skjermet og tung næringstrafikk til/fra Subsea- senteret og etablerte industrikaier i områdene K1 og K2. Både ASCOs og Statoil/BPs behov/krav nødvendiggjør videre tilrettelegging og utvikling av offentlige hovedanlegg i området Horvnesstøa og K3 innen vei, VA, el/tele, samt nedsprengning og klargjøring av offentlig trafikkområder i K3 samt Horvnesstøa og K2. For Alstahaug kommunes del medfører dette blant annet opparbeidelse av belysning og delvis fortau (52 m langs havnevesenets tomt) i vei ned til Horvnesstøa, samt videreføring av eksisterende kommunaltekniske hovedanlegg fra Horvnesstøa og gjennom (i bakkant av) det

7 offentlige trafikkområdet i K3. Feltinterne/private tilknytninger mot disse offentlige hovedanleggene fra tomtene i I3 og I5 kan deretter gjennomføres av/for de ulike næringsaktørene. Avslutning av hovedanleggene i sørvestre del av K3, bør som i Horvnesstøa, gjøres på en slik måte at det muliggjør en eventuell framtidig videreføring inn i område I5, samt mot eksisterende anlegg i Vågen. For Alstahaug havnevesen KF medfører dette at det er nødvendig å opparbeide relevant offentlig trafikkareal gjennom Horvnesstøa, sprenge ned og planere område K3, etablere nødvendig områdebelysning og områdesikring, samt ferdigstille overflate i nødvendig offentlige trafikkareal i K3 (ca. 20 m bred kjørebane), inklusive sikring mot sjø. ASCOs behov og erklæring av opsjonsavtale for feste av tomt på I3 (12 dekar) gjør det naturlig og økonomisk fordelaktig samtidig å sprenge ned og grovplanere denne tomten. Nedsprengning av område K3 og I3 samt opplasting og transport bort av relevante sprengsteinsmasser, utgjør et vesentlig kostnadselement. Det er i forprosjektet kalkulert med produksjon på i overkant av am3 overskuddsmasser i form av sprengstein, som det er nødvendig å transportere bort. Denne type masser er velegnet til utfylling i sjø. Ved å benytte disse til utlegging av omrammingssjete med kjørevei/offentlig trafikkareal i forlengelsen av eksisterende sjete utenfor småbåthavna på Horvnes, tilrettelegges det for senere innfylling, se figur 2 og vedlagte tegninger. Sammen med allerede etablert sjødeponi vil en med dette kunne tilrettelegge i overkant av 48 dekar med nye industriarealer på Horvnes. Denne måte å gjenbruke egnede overskuddsmasser på, uten mellomlagring og med kortest mulig masseflyttingsdistanse, vil både gi lavest byggekostnad og samtidig representere en samfunnsøkonomisk fornuftig og optimal bruk av slike overskuddsmasser. 4. Hovedelement/delbyggetrinn og kostnader Alstahaug kommune og Alstahaug havnevesen KF vil samarbeide om gjennomføring av de ulike offentlige hovedanleggene (oppdelt i ulike delbyggetrinn). Hvor det er hensiktsmessig vil de ulike arbeidene og delbyggetrinnene samkjøres. Alstahaug kommune vil ha ansvaret for følgende delbyggetrinn: Videreføring av nødvendige kommunaltekniske anlegg (VA) i grøft fra Horvnesstøa og gjennom K3, inklusive relevante kummer og forgreninger Etablering av OPI kanal med relevante kummer i tilknytning til kommunenes VA grøft gjennom K3, klargjort for forgreninger mot lysmaster, industriarealer og mulig framtidig kai. Etablering av veibelysning for kommunal vei i Horvnesstøa, samt oppbygging av fortau (52 m utenfor havnevesenets tomt) Alstahaug havnevesen KF vil ha ansvaret for følgende delbyggetrinn: Nedsprenging og grovplanering av område K3 Klargjøring av offentlig trafikkområde med overflate i K2 og gjennom Horvnesstøa, inkl. betongmur langs sjø med rekkverk langs sjøsiden

8 Klargjøring av nødvendig offentlig trafikkområde med overflate i område K3 (ca. 20 m bred kjørevei) fram til port mot subseasenteret. Områdesikring og overvåking langs de offentlige trafikkarealene i K2 og K3, inklusive kjøretøysport og personell inngang ved kommunal vei i Horvnesstøa. Nedsprenging og grovplanering av Alstahaug havnevesen KF sin tomt på I3 Etablering av omrammingssjete utenfor småbåthavna på Horvnes, ved bruk av overskuddsmasser fra nedplanering av område K3 og tomt på I3. I figur 3 er vist en grov kostnadssammenstilling fra forprosjekt (usikkerhet +/- 20 %) for samtlige planlagte hovedelement/delbyggetrinn som Alstahaug kommune og Alstahaug havnevesen KF i felleskap har ansvaret for. Kostnadene relatert til klargjøring og nedsprengning av områdene K3 og tomt på I3 er ført på hovedelement 2, etablering av omrammingssjete. Dette ut fra at det både er behov for å benytte alt uttak av sprengsteinsmasser i etableringen av planlagte omrammingssjete, samt og få massene transportert bort fra område K3 og I3. Kostnadene ved nedsprengning av massene i K3 og I3, samt opplasting og transport uten mellomlagring og med kort transportvei til sjeteområdet, er vurdert å være konkurransedyktig mot alternativt kjøp i markedet. Figur 3. Kostnadssammenstilling for samtlige planlagte hovedelement/delbyggetrinn som Alstahaug kommune og Alstahaug havnevesen KF i felleskap har ansvaret for.

9 I figur 4 er vist en grov kostnadssammenstilling fra forprosjekt (usikkerhet +/- 20 %) for de planlagte hovedelement/delbyggetrinn som Alstahaug havnevesen KF naturlig har ansvaret for. Figur 4. Kostnadssammenstilling for de oppgaver Alstahaug havnevesen KF har ansvaret for. 5. Framdrift, kostnadskalkyler, finansiering og investeringsanalyse 5.1 Framdrift Det er opplyst fra Helgelandsbase Eiendom AS at kontrakten med etablering av subseasenteret på oppdrag for Statoil og BP, fastsetter overlevering og idriftsetting av ferdig anlegg tidlig i 4 kvartal De beskrevne offentlige hovedelement/delbyggetrinn (hovedanlegg) i regi av Alstahaug kommune og Alstahaug havnevesen KF anses som vesentlig for å kunne sette i drift subseasenteret. Det opplyste overleveringstidspunktet gir imidlertid svært knapp tidsfrist til planlegging, behandling, søknadsprosesser, utlysinger samt gjennomføring og ferdigstillelse av relevante hovedanlegg og aktiviteter. Ved vedtak i kommunestyret om gjennomføring av beskrevne hovedelement/delbyggetrinn, er imidlertid Alstahaug havnevesen KF innstilt på å forsøke å få ferdigstilt sine delbyggetrinn før tidspunkt for overlevering og oppstart av subseasenteret.

10 5.2 Kostnadssammenstilling og kalkyler I figur 3, 4 og 6 er vist ulike kostnadssammenstillinger fra utført forprosjekt for beskrevne hovedelement/delbyggetrinn. I alle slike kostnadskalkyler og kostnadssammenstillinger må det gjøres forutsetninger. I dette tilfellet er følgende forutsetninger gjort: Prisstigning på 3 % fram til start byggetrinn (vår 2015) og i byggetiden (7 måneder) Det opptas byggelån ved byggestart. Renten på lån er satt til 3 % Rente i byggeperioden er lagt inn med 3 % p.a. på halve beløpet i hele byggetiden (7 måneder) Prisposter, mengder, enhetspriser, kalkyler m.m. er hentet fra gjennomført forprosjekt Utarbeidede kostnadsestimater i forprosjekt er antatt å ha en nøyaktighet på ± 20 % Alle kostnadsposter er eksklusive MVA. Mer detaljerte beregninger (underark) ligger til grunn for postene vist i kostnadssammenstillingene 5.3 Finansiering Sum utbyggingskostnad for de hovedelement/delbyggetrinn som Alstahaug havnevesen KF naturlig har ansvaret for, er i forprosjekt kalkulert til i overkant av NOK 47,1 mill., se figur 4. Usikkerheten er på dette stadiet (forprosjekt) på +/- 20 %. Med unntak av OPI, elektro og SRO samt parkbelte, anses planlagte hovedelement/delbyggetrinn å kvalifisere til fylkeskommunal med finansiering/tilskudd - tilrettelegging for næringsutvikling. Det legges derfor til grunn for fremleggelsen av denne sak at Alstahaug kommune søker Nordland fylkeskommune om tilskudd/med finansiering for relevante hovedelement/delbyggetrinn. Etter vedtak om gjennomføring, vil det søkes avklart og inngått avtaler med relevante aktører om naturlig fordeling av kostnader. Finansiering vil måtte gjennomføres med låneopptak i regi av Alstahaug kommune. Eventuell tilskudd/med finansiering fra Nordland fylkeskommune vil komme til fradrag i endelig lånesum. 5.4 Investeringsanalyse For på et tidlig stadium å kunne vurdere mulige økonomiske konsekvenser ved å gjennomføre beskrevne prosjekt, er det gjennomført en grov investeringsanalyse med ulike økonomiske simuleringer. Begrepet kontantstrøm Kontantstrøm er et vesentlig begrep i en investeringsanalyse og viser forskjellen mellom penger inn og penger ut for en bedrift eller prosjekt i en definert periode. Kontantstrøm gir dermed vesentlig informasjon om hvorvidt det løpende kommer nok penger inn til å dekke forpliktelser (utbetalinger). Kontantstrøm må ikke forveksles med overskudd/resultat blant annet med bakgrunn i:

11 At enkelte kostnader ikke er betalbare (avskrivninger) Tidsavgrensninger Figur 5: Kontantstrøm - forenklet illustrasjon I figur 5 illustreres kontantstrøm, der en med utgangspunkt i driftsresultat (ebitda) trekker fra renter og avdrag på lån. Det er to grupper som vil gjøre krav på kontantstrømmen, de som har lånt ut penger (bankene), og de som eier prosjektet. Alstahaug havnevesen KF som prosjekteier, vil være ansvarlig for det som står tilbake (+/-) etter at långivere har fått sine krav dekket (renter og avdrag). I samfunns-/ infrastrukturprosjekter vil ulike andre gevinster og nytteeffekter kunne regnes med Økonomisk simulering Figur 6 viser, etter fordeling av ulike kostnader mellom relevante aktører/parter, Alstahaug havnevesen KFs antatt reelle (netto) andeler av kostnader for de ulike hovedelement/delbyggetrinn. Det er disse kostnadene som er lagt til grunn i de økonomiske simuleringene, hvor: Kostnadene vedrørende etablering av grøft og legging av OPI-kanal er delt mellom de ulike aktørene som antas å ha eierskap til trekkerør og kabler i OPI-kanalen. Det er benyttet samme kostnadsfordelingsfaktor som for etablert OPI - kanal i K2/Horvnesstøa. Alstahaug havnevesen KFs andel er grovt beregnet å utgjøre i overkant av 32 %. Alstahaug havnevesen KF andel av kostnadsdekning vedrørende videreføring av nødvendig VA-anlegg til området vil utgjøre NOK 182 per m2. Samlet for tomten på I3 utgjør dette NOK 2,19 mill. Ulike kostnadsposter vedrørende elektro og SRO er fordelt mellom relevante aktører. Områdebelysningen i i K3 (2 lysmaster) er eksempelvis fordelt 50/50 mellom Alstahaug Havnevesen KF og henholdsvis ASCO og HBE.

12 Figur 6: Kostnadssammenstilling som viser Alstahaug havnevesen KFs antatt reelle (netto) andel av kostnader for de i de ulike delbyggetrinn/hovedelement. Som det framgår av figur 6 vil gjennomføring av beskrevne tiltak gi en (netto) utbyggingskostnad for Alstahaug havnevesen KF på NOK 44,7 mill., fordelt på ulike hovedelement/delbyggetrinn. Prosjektet er planlagt finansiert ved lån og eventuelle offentlig tilskudd/med finansiering fra Nordland Fylkeskommune. Klargjøring og bortfeste av ny tomt (12 dekar) på I3 samt idriftsetting av subseasenteret under etablering, er antatt å bidra til økt aktivitet på Horvnes og gi økt trafikk og bruk av offentlige trafikkarealer og kaier. Dette forventes igjen å gi nye festeinntekter og økte inntekter fra bruk av offentlig infrastruktur/kaier. Hovedspørsmålet i økonomisk sammenheng vil være om beskrevne tiltak direkte eller indirekte genererer nok penger inn til å betale forpliktelser (driftskostnader, renter og avdrag)? Følgende forutsetninger er lagt til grunn for gjennomførte økonomiske simuleringer: Størrelsen på låneopptaket valgt ut fra kalkulert utbyggingskostnad for Alstahaug havnevesen KF sine oppgaver i figur 4, dvs. NOK 47,2 mill. Benyttet lånerente på 2,12 %, som er basert på dagens fastrente i 10 år med 40 års avdragstid (Kommunalbanken). Per januar 2015 ble det opplyst av banken at løpende rente var på 1,82 %, og 5 års fastrente på 1,58 % Benyttet serielån med 40 års avdragstid, hvor det ikke betales avdrag første år. Avdragstid kan ved behov og avtale økes til 50 år Råtomt / grovplanert areal og omrammingssjete avskrives ikke. Toppdekke og tekniske anlegg avskrives over 40 år Grovplanert tomt på område I3 bortfestes på lang kontrakt. Foreligger erklært opsjonsavtale

13 Størrelser på økte driftskostnader samt merinntekter fra bortfeste av tomt på I3 og økt bruk av offentlige anlegg (kaier etc.) er antatt/stipulert av Alstahaug havnevesen KF, med bakgrunn i erfaringstall og etter beste skjønn Framtidige utvikling i inntekter og kostnader tilrås knyttet til utviklingen i konsumprisindeksen (KPI). I simuleringene er det antatt en årlig økning i KPI på 2,5 % I 2015 er det ikke medregnet merinntekter fra offentlige trafikkarealer og kaie. Det er videre kun kalkulert med festeinntekt for 2. halvår 2015 Det foreligger en del usikkerhetsmomenter ved beregningene som det er viktig å være klar over samt å søke redusert/eliminert. Slike usikkerhetsmomenter er: Usikkerheter i inntekter fra bortfeste av areal samt merinntekter fra bruk av offentlig infrastruktur, som kaier mm. Usikkerheter i kostnadskalkyler fra forprosjekt (+/- 20 %) Usikkerhet i lånebehov med bakgrunn i usikkerhet om tilskudd/med finansiering fra Nordland Fylkeskommune. Dialog med Nordland Fylkeskommune bør snarest gjennomføres for å avklare mulige tilskuddsbeløp og vilkår Renterisiko oppstår når låntaker har rentebærende eiendeler og/eller gjeld. Dialog med långiver vil belyse ytterligere usikkerhet (fremtidig rentebane) og hvordan risikoen kan håndteres. Nedenfor er vist resultatet av utført økonomisk simulering Alternativ 1, der det konservativt er antatt at det ikke mottas tilskudd/med finansiering fra Nordland Fylkeskommune samtidig som Alstahaug havnevesen KF må dekke alle kostnader ved etablering av omrammingssjetè. Det er inntatt kr 5 millioner i egenkapital til prosjektet fra Alstahaug havnevesen sitt disposisjonsfond.

14 Figur 7: Økonomisk simulering Alternativ 1 Av simuleringsresultatene framgår det at driftsresultatet blir negativt i inneværende år, for deretter å forbli økende positivt. Kontantstrømmen vil være negativ i perioden Økonomisk simulering Alternativ 2 vist under er antatt å være det mest realistiske scenarioet. Her er det kalkulert med NOK 5 mill. i tilskudd/med finansiering fra Nordland Fylkeskommune til etablering av omrammingssjete. Dette utgjør knappe 17 % av kalkulert utbyggingskost på i overkant av NOK 25,9 mill., se figur 6. Det er i simuleringen antatt at Alstahaug havnevesen KF dekker øvrige etableringskostnader. Det er inntatt kr 5 millioner i egenkapital til prosjektet fra Alstahaug havnevesen sitt disposisjonsfond. Det er videre kalkulert med NOK 2,5 mill. i tilskudd/med finansiering fra Nordland Fylkeskommune til opparbeidelse av offentlige trafikkområder i områdene K2, Horvnesstøa og K3. Dette utgjør knappe 25 % av kalkulerte netto utbyggingskost for disse hovedelementene (3,4 og 6), se figur 6.

15 Figur 8: Økonomisk simulering Alternativ 2 Av simuleringsresultatene for alternativ 2 framgår det at driftsresultatet blir positiv fra første år. Kontantstrømmen vil være positiv og økende i hele perioden. Det må tas med i vurderingen av resultatene at begge simuleringene inneholder samtlige kostnader ved etablering av omrammingssjete utenfor småbåthavna på Horvnes, uten at det er kalkulert med kostnadsdeling eller medregnet inntekter på denne. Framtidig innvinning bak omrammingssjete er dermed muliggjort, og vil kunne gi grunnlag for nye arealer i størrelsesorden opp mot 50 dekar. Dette vil igjen kunne gi sikre og betydelig nye langsiktige festeinntekter. 6. Havnedirektørens sluttkommentar Det å skulle utvikle K3 og I3, samt bygging av en omrammingssjetè, vil være et stort løft for Alstahaug havnevesen KF. Det er store kostnader forbundet med prosjektet, og inntjeningen i form av økt aktivitet over kai, som følge av sub-sea senteret er usikre. Alstahaug kommune og Alstahaug havnevesen KF har som en grunnleggende strategi, at kai og K-områder skal være i det offentliges eie, for å sikre alle aktører lik tilgang til kaier og de kainære områdene. Dette medfører selvsagt forpliktelser for å tilrettelegge for nye kaier og K-områder når behovet fra offshorenæringen oppstår.

16 I forbindelse med sub-sea satsingen på Horvnes, er det nå et behov for å sikre en effektiv transport av tungt utstyr mellom sub-sea anlegget og kaiene. Dette er nå planlagt å gjøre gjennom K3 tomten. Alstahaug havnevesen sin del av I3 tomten grenser opp mot K3 tomten. Dette gjør det ønskelig å grovplanere dette området samtidig med opparbeidelse av K3 tomten. Dette for å få ned kostnadene ved å samkjøre disse arbeidene. I og med at det er svært mye steinmasser på K3 og I3 vil det være ønskelig å benytte disse til en omrammingssjetè i nord-øst. Sjetèen vil muliggjøre et nytt industriområde i NØ på ca 48 da. Det er muligheten for et nytt stort industriområde som gjør det mulig å søke tilskudd fra Nordland Fylkeskommune. Den gevinst som det nye industriområdet representerer, er så langt, ikke lagt inn i kalkylene. Området når det er ferdig utfylt vil sikre offshoremiljøet på Horvnes en mulig utvikling, og vil av den grunn ha en potensielt stor verdi, for Alstahaug Havnevesen og Alstahaug kommune. 7. Tilrådning Med bakgrunn i saksutredningen tilrår havnestyret at Alstahaug kommunestyre vedtar følgende innstilling: innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre tiltakene - etablering av omrammingssjete, opparbeidelse av område K2 og K3, samt grovplanering av havnevesenets tomt på område I3, i henhold til de spesifikasjoner som fremgår av saksfremlegget. 2. Kommunestyre vedtar å finansiere tiltaket ved å ta opp lån på NOK.42,2 mill., med avdragstid på 40 år. 3. Kommunestyre vedtar å søke Nordland fylkeskommune om tilskudd til tilrettelegging for næringsutvikling - Horvnes Utviklingsområde etablering av omrammingssjete med offentlig kjørevei samt opparbeidelse av offentlig trafikkområde i områdene K2 og K3. Innvilgelse av tilskudd fra Nordland fylkeskommune vil redusere låneopptaket. 4. Ordfører bemyndiges til å anta låneinstitusjon og godkjenne lånebetingelsene i henhold til rammebetingelsene anført foran. 5. Alstahaug havnevesen KF bruker kr 5 mill. av disposisjonsfond som egenkapital i prosjektet 6. Forutsatt inngått festeavtale som sikrer festeinntekter som budsjettert i alternativ 2. Forslag til alternative vedtak: Alternativ 1:

17 Med bakgrunn i de store investeringene Alstahaug havnevesen KF og Alstahaug kommune allerede har påtatt seg i forbindelse med Horvnes utviklingsområde, velger kommunestyret ikke å vedta en videre utbygging av omrammingssjete og opparbeidelse av områdene K2, K3 og tomt på I3. Kommunestyret lar det derfor, med de konsekvenser dette medfører, være opp til de relevante kommersielle aktørene på området å finansiere nødvendig videreføring av beskrevne hovedanlegg og utviklingsaktiviteter. Sandnessjøen, 9. mars 2015 Trond Nygård Havnedirektør Havnestyret behandlet saken i møte Havnedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 mot 1 stemme. IV Havnestyrets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre tiltakene - etablering av omrammingssjete, opparbeidelse av område K2 og K3, samt grovplanering av havnevesenets tomt på område I3, i henhold til de spesifikasjoner som fremgår av saksfremlegget. 2. Kommunestyre vedtar å finansiere tiltaket ved å ta opp lån på NOK.42,2 mill., med avdragstid på 40 år. 3. Kommunestyre vedtar å søke Nordland fylkeskommune om tilskudd til tilrettelegging for næringsutvikling - Horvnes Utviklingsområde etablering av omrammingssjete med offentlig kjørevei samt opparbeidelse av offentlig trafikkområde i områdene K2 og K3. Innvilgelse av tilskudd fra Nordland fylkeskommune vil redusere låneopptaket. 4. Ordfører bemyndiges til å anta låneinstitusjon og godkjenne lånebetingelsene i henhold til rammebetingelsene anført foran. 5. Alstahaug havnevesen KF bruker kr 5 mill. av disposisjonsfond som egenkapital i prosjektet 6. Forutsatt inngått festeavtale som sikrer festeinntekter som budsjettert i alternativ 2.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom A. Johansen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom A. Johansen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom A. Johansen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Evy Hesjedal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Nei.

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Evy Hesjedal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Nei. SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Evy Hesjedal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Arkivsaksnr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: U01 SAK: BYGGETRINN 5 - FERDIGSTILLELSE AV ELEKTROINSTALLASJONER I DET OFFENTLIGE TERMINALOMRÅDET K1

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: U01 SAK: BYGGETRINN 5 - FERDIGSTILLELSE AV ELEKTROINSTALLASJONER I DET OFFENTLIGE TERMINALOMRÅDET K1 Saksbehandler: Evy Hesjedal SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Evy Hesjedal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunstyret Dok. offentlig: Nei.

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Evy Hesjedal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunstyret Dok. offentlig: Nei. SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Evy Hesjedal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunstyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Arkivsaksnr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: P10 SAK: OPPSTART UTBYGGING AV KAI 1 OG INDUSTRIOMRÅDE 12 OG TERMINALOMRÅDE K2.

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: P10 SAK: OPPSTART UTBYGGING AV KAI 1 OG INDUSTRIOMRÅDE 12 OG TERMINALOMRÅDE K2. Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: U01 SAK: BEHANDLING OG GODKJENNELSE AV BYGGETRINN 3 - KAI 2

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: U01 SAK: BEHANDLING OG GODKJENNELSE AV BYGGETRINN 3 - KAI 2 Saksbehandler: Evy Hesjedal SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer:

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET/KOMMUNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov :

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kulturbadet ble vedtatt gjennomført i Kommunestyrevedtak 87/

SAKSFRAMLEGG. Kulturbadet ble vedtatt gjennomført i Kommunestyrevedtak 87/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Berg Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 05/1484 AVDRAGSUTSETTELSE LÅN NR. 20060716 SANDNESSJØEN FJERNVARMANLEGG AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 05/1484 AVDRAGSUTSETTELSE LÅN NR. 20060716 SANDNESSJØEN FJERNVARMANLEGG AS Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterommet helse/sosial Møtedato: 02.04.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Arve Berg SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.03.2015 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness Winther, Bill Rønning, Helge Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/15 15/639 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST - GNR 37 BNR 130 SNR 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/15 15/639 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST - GNR 37 BNR 130 SNR 1 Utvalg: SAKKYNDIG NEMND Møtested: Skjæringen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterommet helse/sosial Møtedato: 02.04.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Kongsvinger kommune Etablering av adkomst til Siva næringsområde fra Riksveg 2

Kongsvinger kommune Etablering av adkomst til Siva næringsområde fra Riksveg 2 Saknr. 12/7115-5 Ark.nr. 223 Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken Kongsvinger kommune Etablering av adkomst til Siva næringsområde fra Riksveg 2 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Arkivsak-dok. 16/01941-1 Saksbehandlar Kristian Damstuen Saksgang Formannskapet Kommunestyret AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Saka vert avgjort av: Kommunestyret i Gol kommune

Detaljer

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49.

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49. Saksbehandler: Trond Olsen Saksnr.: 2014/69-20 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014 Saksdokumenter ikke vedlagt: Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/14 13/2176 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR SKATTEÅRET FEILRETTING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/14 13/2176 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR SKATTEÅRET FEILRETTING Utvalg: SAKKYNDIG NEMND Møtested: Skjæringen, Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Med bakgrunn i overstående vedtak har Mosjøen og omegn næringsselskap KF utarbeidet følgende forslag til avtale mellom NærLab og PreBio.

SAKSFRAMLEGG. Med bakgrunn i overstående vedtak har Mosjøen og omegn næringsselskap KF utarbeidet følgende forslag til avtale mellom NærLab og PreBio. Saksbehandler: Børge Toft SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010 Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT FOR GNR 37 BNR 131 SCANDINAVIE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT FOR GNR 37 BNR 131 SCANDINAVIE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. 29/12 Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 424920 Arkivsaksnr: 2009/3834-39 Saksbehandler: Arne Fridthjof Venæs Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Bergkunstmuseum - Bygging og finansiering

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 16.12.2014 kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til ordføreren. SAKSKART Side 51/14 12/00753-81 Tilleggssak til

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Saknr. 14/4977-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/2340 Arkivnr.: GNR 38/26

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/2340 Arkivnr.: GNR 38/26 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØKNAD OM FRADELING AV TO HYTTETOMTER, GNR 19 BNR 26 SØKER: THORE JENSSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØKNAD OM FRADELING AV TO HYTTETOMTER, GNR 19 BNR 26 SØKER: THORE JENSSEN MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. 89/08 Arkivsaksnr.

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag 12.07.04 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6180 Klassering: 256/D11 Saksbehandler: Trond Waldal STEINKJERHALLEN AS - ENDRING AV TIDLIGERE KOMMUNAL LÅNEGARANTI,

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.11.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.11.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.11.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Siv Helen Sigerstad, Inge Skjemstad, Helge Johansen,

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET HÅREKS GT/ TOROLV KVELDULVSONS GATE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET HÅREKS GT/ TOROLV KVELDULVSONS GATE SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ellen Karin Kolle Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: Nei. Hjemmel: Møte offentlig Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner Boligstiftelse for kr 100 000

1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner Boligstiftelse for kr 100 000 Arkivsaksnr.: 10/1028-1 Arkivnr.: 230 H40 &55 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SALG AV TIDLIGERE FURUMO BARNEHAGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425914 Arkivsaksnr: 2013/4387-7 Saksbehandler: Håvard Krislok Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret 425914 - Ole Richters gate 45 finansiering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Einar B. Sund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE BADEANLEGG/KULTURHUSPROSJEKT I SENTRUM 2. GANGS BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR GNR. 21 BNR. 3 - AUSTBØ

MØTEINNKALLING SAKSLISTE BADEANLEGG/KULTURHUSPROSJEKT I SENTRUM 2. GANGS BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR GNR. 21 BNR. 3 - AUSTBØ MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. 6/09 Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/16 16/214 VALG AV STYREMEDLEMMER HELGELAND KRAFT AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/16 16/214 VALG AV STYREMEDLEMMER HELGELAND KRAFT AS MØTEINNKALLING Utvalg: VALGNEMND Møtested: Skjæringen, Rådhuset Møtedato: 10.02.2016 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Forlengelse av Ragnis veg inkl. detaljplanlegging, prosjektering og klargjøring av nye tomter gjennomføres i 2012. Forventet kostnad kr. 2.000.

Forlengelse av Ragnis veg inkl. detaljplanlegging, prosjektering og klargjøring av nye tomter gjennomføres i 2012. Forventet kostnad kr. 2.000. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Olav Nordsjø Tlf: 75 10 18 84 Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 12/492-1 ANDÅS BOLIGFELT - ETAPPE 2 PLANLEGGING, PROSJEKTERING OG OPPSTART AV ARBEIDER Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM

VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 100/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 03.05.2016 46/16 Kommunestyret 10.05.2016 VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona, Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 09.00 NB! MERK TIDSPUNKT!!! Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall Dato: 06. november 2009 Byrådssak /09 Byrådet Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall GOMI SARK-15-200900104-28 Hva saken gjelder: BiR AS har søkt om et langsiktig lån

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TERRASSE M/BASSENG PÅ EIENDOMMEN GNR 6 BNR 8.

SAKSFRAMLEGG SAK: KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TERRASSE M/BASSENG PÅ EIENDOMMEN GNR 6 BNR 8. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunikasjonsutvalget Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunikasjonsutvalget Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunikasjonsutvalget Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 10:00-13:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 10:00-13:00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Botnkrona Møtedato: 04.05.2016 Tid: 10:00-13:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling

Hammerfest kommune. Møteinnkalling Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 3/05 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.02.05 Tidspunkt: CA. kl. 14:00 Saksnr Innhold PS 017/05 Leasing av tråkkemaskin

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja

Detaljer

VEDLEGG NR.1 Page 1 of 5 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE Type Kunngjøring: bygge- og anleggskontrakt Er denne kontrakten dekket av GPA/WTO? Ja SEKSJON I: OPPDRAGSGIVER I.1) Oppdragsgivers navn og adresse Alstahaug

Detaljer

Tilleggssak Saksfremlegg

Tilleggssak Saksfremlegg Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2012/817-3 Tilleggssak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15 Formannskapet 29.01.15 Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Forprosjektering lager- logistikkhall

Detaljer

PS 10/15Hammerfest Havn KlF- Fiskerihavninvesterhiger Fuglenes og Rypefjord Radmannens forslag til vedtak:

PS 10/15Hammerfest Havn KlF- Fiskerihavninvesterhiger Fuglenes og Rypefjord Radmannens forslag til vedtak: PS 10/15Hammerfest Havn KlF- Fiskerihavninvesterhiger Fuglenes og Rypefjord Radmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar å søke om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak for statsbudsjettet

Detaljer

SAK: SAMARBEID MED SIIS - SAMAORDNA INNKJØP I SALTEN

SAK: SAMARBEID MED SIIS - SAMAORDNA INNKJØP I SALTEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inga Marie Lund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/941 SYSTEM FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/941 SYSTEM FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.11.2011 2008/786-0 / L12 Monika Olsen monika.olsen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Brannstasjonen i Sandnessjøen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret MUDRING I INDRE HAVN - POLITISKE AVKLARINGER Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret 22.03.2012 Vedtak: Etablering av liggehavn for fiskeflåten

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 70/11 11/1986 SØKNAD NÆRINGSFOND - RULLERING LANDBRUKSPLAN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 70/11 11/1986 SØKNAD NÆRINGSFOND - RULLERING LANDBRUKSPLAN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/14 11/1294 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - HØRING FORMANNSKAPET SOM LANDBRUKSNEMD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/14 11/1294 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - HØRING FORMANNSKAPET SOM LANDBRUKSNEMD Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.05.2014 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer