Norske Landbrukstenester. Årsmelding Med årsmøtereferat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat"

Transkript

1 Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat

2 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til orientering Noter til budsjett Innstilling valkomité Kandidater til verv Referat

3 sakliste 3 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP OG EVENTUELLE FULLMAKTER - møteleiar Johan Arnt Gjeten 5) ÅRSMELDING FOR styreleiar Harald Lie 6) REKNESKAP FOR dagleg leiar Frode Alfarnes REVISJONSMELDING - styremedlem Gjermund Stuve 7) FASTSETJING AV KONTINGENT FOR styremedlem Bodil Mannsverk 8) ARBEIDSPLAN FOR styremedlem Jorulf Refsnes 9) BUDSJETT FOR 2014, TIL ORIENTERING - styremedlem Finn Egil Adolfsen 10) VAL ETTER VEDTEKTENE - valnemnd A. Leiar for 1 år B. C. To styremedlem for 2 år Nestleiar for 1 år D. Tre nummererte varamedlemer til styret for 1 år E. Val av revisor F. Møteleiar og varamøteleiar til neste årsmøte G. Ein medlem til valnemnda for 3 år Eit varamedlem til valnemnda for 1 år H. Godtgjersle til tillitsvalde

4 4 utsendingar og gjester Akershus Tor Arne Karterud Tillitsvald Lt. Akershus Gunnar Mathisen Tillitsvald Lt. Akershus Aust-Agder Knut Retterholt Tillitsvald Lt. Sør Øyvind Aakhus Tillitsvald Lt. Sør Buskerud Magne Lindtvedt Kari Bøhn Tillitsvald Tilsett Lt. Buskerud Lt. Buskerud Finnmark Tore Karlstrøm Tillitsvald Finnmark Landbruksrådgiving Roar Haug Tilsett Finnmark Landbruksrådgiving Hedmark Henning Mangset Tillitsvald Lt. Solør Odal Kristian Haug Tillitsvald Lt. Hedemarken Jan Ove Lyseggen Tillitsvald Lt. Øst Jan Klemmetvold Tilsett Lt. Nord-Østerdal Hordaland Knut Erik Berget Tillitsvald Lt. Folgefonna Arne Presthus Tillitsvald Lt. Folgefonna Lars Ove Rimmereide Tillitsvald Lt. Sunnhordland Nils Mossefinn Tillitsvald NLT Voss Njål Forthun Tilsett NLT Voss Frå Årsmøte 2013 Foto: NLT

5 utsendingar og gjester 5 Møre og Romsdal Endre Roaldset Tillitsvald Indre Nordmøre Lt. Leidulf Tafjord Tillitsvald Storfjord Lt. Sigurd Rovde Tillitsvald Vanylven Avl. Grete Misfjord Tillitsvald Landbruk Nordvest Nord-Trøndelag Kristine Altin Tillitsvald Namdal Lt. Paul Olav Bjerken Tillitsvald Namdal Lt. Stig Fossum Halvor Prestvik Tillitsvald Tilsett Innherad Lt. Ytre Namdal Lt. Nordland Tove Berre Tillitsvald Lt. Salten Torgeir Løkås Tillitsvald Lt. Salten Einar Åbergsjord Tillitsvald Lt. Midtre Hålogaland Wenche M L Husby Tilsett Helgeland Lt. Oppland Per Erik Stutlien Tillitsvald Lt. Hadeland-Toten Ola Norvald Hagen Tillitsvald Vang Avl. Øyvind Sandvold Tillitsvald Fron Avl. Tove Grethe Kolstad Tillitsvald Valdres Avl. Anita Ødegård Tilsett Lt. Hadeland-Toten

6 6 utsendingar og gjester Rogaland Ruedi Huber Tillitsvald Haugaland Avl. Noralf Herikstad Tillitsvald Eigersund Avl. Liv Haukås Tillitsvald Haugaland Avl. Merita Øvrebø Tillitsvald Haugaland Avl. Reidun Bjaanes Hov Tilsett Avl. Nord-Jæren Sogn og Fjordane Salvatore Ligia Tillitsvald Vest Lt. Knut Anfinn Horne Linda Kristin Oppedal Tillitsvald Tillitsvald Sunnfjord Lt. Gaular Avl. Leidulf Bogstad Tillitsvald Gloppen Avl. Aud Fossøy Tilsett Lt. Sogn Sør-Trøndelag John Leirvik Tillitsvald Ørland/Bjugn Avl. Roar Grøtting Tillitsvald Åfjord Avl. Line Ølstøren Tillitsvald Agdenes Avl. Ola Vasseljen Tillitsvald Trondheim og Omegn Avl. Åse Torevik Tilsett Lt. i Sør-Trøndelag Telemark Regina Brackovic Tillitsvald Lt. Telemark Carl Norman Namløs Tillitsvald Lt. Telemark Troms Tor Sivertsen Tillitsvald Landbruk Nord Hilde Nyland Tillitsvald Landbruk Nord Anne Kariin Staff Tilsett Landbruk Nord Vest-Agder Oddgeir Bryggeså Tillitsvald Lt. Sør Elisabeth S. Johnsen Tilsett Lt. Sør Vestfold Jon Hermann Wold Hansen Tillitsvald Vestfold Lt. Runar Wold Tilsett Vestfold Lt. Østfold Trygve Eivind Dahl Tillitsvald Lt. Østfold Marit Hegglund Strøm Tilsett Indre Østfold Avl.

7 utsendingar og gjester 7 Møteleiar Johan Arnt Gjeten Sør-Trøndelag Styret Harald Lie Leiar Vestfold Jorulf Refsnes Nestleiar Rogaland Bodil Mannsverk Medlem Finnmark Gjermund Stuve Medlem Hordaland Finn Egil Adolfsen Medlem Nord-Trøndelag Elin R. Haugen 1. vara Oppland Valnemnd Liv Lian Kosberg Medlem Sør-Trøndelag Gjester Bjørn Gimming Erik Yggeseth Nikolai Astrup Westlie Mette Hågensen Per Joleik Obrestad Line Silberg Van der Velde Christian Theodorsen Ivar Aae Marianne Hagen lie Ola Mjølhus Jan Egil Skjørestad Toralv Huse Norges Bondelag NHO Mat og Landbruk NHO Mat og Landbruk Norsk Landbruksrådgiving - HMS Norsk Landbruksrådgiving - HMS Statens Lndbruksforvaltning Willis Landbruk Nordvest Lillehammer Avl. Hjelmeland Avl. Avl. Nord-Jæren NLT Hordaland Administrasjon Frode Alfarnes Romar Skeie Olsen Tor Skeie Olsen Dagleg leiar Møteleiar Johan Arnt Gjeten Foto: NLT

8 8 driftsåret ÅRSMØTE 2012 Årsmøte 2012 var halde på Quality Airport Hotel Gardermoen april Frammøte: 56 valde utsendingar, 5 frå styret, 3 frå valnemda, 6 gjester, 2 frå administrasjonen og møteleiar. Årsmøtet vart opna av leiar i styret Finn Hoff. Då både møteleiar og varamøteleiar hadde meldt forfall, vart Johan Arnt Gjeten frå Sør-Trøndelag føreslått som møteleiar og samrøysta valt. Alle punkt på saklista vart godkjent utan merknad. Val: Leiar for 1. år: To Styremedlemmer for 2 år: Harald Lie, Vestfold - ny Jorulf Refsnes, Rogaland attval Finn Egil Adolfsen, Nord-Trøndelag ny 1 styremedlem for 1 år: Bodil Mannsverk, Finnmark ny Gjermund Stuve, Hordaland ikkje på val Nestleiar for 1 år: Tre vara til styret for 1. år: Valnemd: Varamedlem valkomite for 1 år: Jorulf Refsnes, Rogaland - ny Elin R.Haugen, Oppland attval Wenche M. Lamo Husby, Nordland attval Ivar Aae, Møre og Romsdal ny Siri Klovning Fuglestad, Rogaland leiar Einar Kristiansen, Nordland Trond Ellingsbø, Oppland ny Liv Lian Kosberg, Sør-Trøndelag ny

9 driftsåret 9 DRIFTA AV NLT Styret - Administrasjon Styret har i 2013 hatt 7 styremøte og handsama 74 saker. Dei fleste møta har gått over to dagar. Desse arbeidde på hovudkontoret i Rosendal i 2013: Frode Alfarnes, dagleg leiar Romar Skeie Olsen Tor Skeie Olsen ( frå 1. august) Medlemsutvikling NLT hadde ved årsskiftet 100 medlemslag, ein nedgang på 3 lag frå i fjor. Dette skuldast fusjonar. Total lønsomsetnad i medlemslaga er på kr ,- som er ein auke på ca. 34 millionar eller 2,6 % Årets lag 2013, NLT- Hordaland her representert med (f.v.) Toralv Huse og Gjermund Stuve Foto: NLT

10 10 driftsåret Økonomi Årets drift syner eit underskot på kr ,- etter skatt som er foreslått dekka av eigenkapital. Det var budsjettert med eit underskot på kr ,- Viktigaste årsak til differansen er; Lågare driftsinntekter på kr ,- Auka varekostnader på kr ,- Lågare lønnskostnader på kr ,- Ein skal tidleg krøkast for å verte ein god bonde! Foto: NLT

11 driftsåret 11 ARBEIDSOPPGÅVER Velferdsordningane Arbeidet med å få betre velferdsordningar for bonden er ei kontinuerleg oppgåve. Dialogen med faglaga er god og dei fleste av innspela våre er med i jordbruket sitt krav. Av erfaring ser vi at det er viktig å setja fokus på få, men viktige saker i forhandlingane. For 2013 vart det fokusert på desse oppgåvene: Landbruksvikarordninga Administrasjonstilskotet Fordeling av overskot/underskot Tilskottet må følgje kostnadsutviklinga Sjukdom Krav til næringsinntekt for nyetablerte Avkorting mot andre lønsinntekter Tilskottet må følgje kostnadsutviklinga Nedre aldersgrense arbeidskraft Ferie/fritid Tidlegare utbetaling av tilskot ferie/fritid Tilskottet må følgja kostnadsutviklinga Nedre aldersgrense arbeidskraft Tidleg pensjon Pensjonsbeløp må følgje kostnadsutviklinga Inntekt utanom næringsinntekt frå bruket Tidlegpensjonsalder for bonden bør reduserast frå 62 til 60 år Resultatet av årets forhandlingar gav ei auke i tilskottet ferie/fritid med kr ,- til kr ,-, ei auke i tilskott sjukdom med kr. 100,- til kr ,- frå og reduksjon i nedre aldersgrense frå 16 til 15 år ved ferie/fritid og sjukdom frå Auken i dagsats til kr ,- under sjukdom vil og gjelda som ny eigendel for betaling av landbruksvikar. Organisasjon Strategisk plan saman med Marknads- og kommunikasjonsplan dannar grunnlaget for mykje av arbeidet i NLT. Eit overordna mål er å hjelpa laga til å bli så profesjonelle som råd. Oppnåing av mål Det er satt ein del mål med arbeidet vårt i strategisk plan. Oppfylling av desse måla er noko som er med å pregar mykje av arbeidet i løpet av året. Følgjande hovudpunkt er definert; NLT skal forvalte velferdsmidlane i landbruket og vere norsk faglag for velferdsordningane. Profesjonelle medlemslag. 90 % av bøndene med rett til tilskot skal vera aktive medlemar. NLT skal dekke minst 80 % av leigd arbeidskraft i landbruket. Styrkje inntektsgrunnlaget Nokre mål er nådd, men her er enno mykje arbeid å gjera. For å oppnå måla er det viktigare enn nokon gong å arbeide ilag i heile organisasjonen. I år er det satt ekstra fokus på vervekampanjen. Vi har hatt eit omfattande salskurs, og det er viktig at ein brukar aktivt det som er investert i medlemslaga, vi forventar at vi får igjen for investeringa etter kvart.

12 12 driftsåret Nemnder/ utval Møter Landbrukets HMS-Utval; Jorulf Refsnes frå styret i NLT er nestleiar i utvalet. Utvalet skal med anna arbeide for betre registreringar og meir påliteleg statistikk når det gjeld skader, ulykker og yrkeslidingar i landbruket. Styret i NHO Mat og Landbruk; Styreleiar Harald Lie i NLT er styremedlem i NHO Mat og Landbruk og bidreg til å utforma arbeidet i arbeidsgjevarorganisasjonen. Nasjonalt samarbeidsforum; Forumet vart vedteke oppretta etter vedtak i jordbruksforhandlingane for å gjennomgå utviklinga på HMS- området, vurdere effekten av gjennomførte tiltak og fremma forslag til nye tiltak, koordinere aktiviteten på området og sikre eit godt samarbeid mellom aktørane. Jorulf Refsnes frå styret i NLT representerar gjennom Landbrukets HMS- utval. Utanom faste kontaktmøter med faglag og stat/forvaltning i samband med jordbruksforhandlingar har NLT i 2013 deltek på/i; Styre-/årsmøte i medlemslag Kurs/samlingar i medlemslag Mat og Landbruk - Norsk Landbrukssamvirke Årsmøte - Norges Bondelag Generalforsamling - NHO Mat og Landbruk Årsmøte - EMR Årsmøte - Studieforbundet næring og samfunn Tariffkonferanse - NHO Mat og Landbruk Kampanjen trygghet og helse i landbruket Konferanse - Kompetanse for framtida Arbeidsmøte - NHO Mat og Landbruk Bioforsk-konferansen Møter i samarbeid med Willis - forsikringar Frå NLT og LHMS sin stand på Agrivisjon i Stavanger. Foto: NLT

13 driftsåret 13 Haustsamlingane Det vart arrangert to haustsamlingar; i nord på Rica Hell Hotel Værnes, og i sør på Quality Airport Hotel Gardermoen. På samlingane deltok: 253 representatar frå medlemslag ( 242 i fjor) 82 lag var representerte (84 i fjor) 18 medlemslag møtte ikkje ( 19 i fjor) Rogaland var også i år flytta til samlinga i nord, då samlinga i sør var i største laget. Då fekk vi to samlingar med om lag likt tal på deltakarar. Eit av hovudtema i år var vervekampanjen som vart skoten i gong på samlingane. Kurs Det er nytta kr ,- til kurssamlingar for kontortilsette og tillitsvalde, med totalt 292 deltakarar. Vårsamlinga vart arrangert på Rica Hell Hotel, Værnes 93 deltakarar. Kurs i samband med haustsamling på Quality Airport Hotel og Rica Hell Hotel, 169 deltakarar. Salskurs, 30 deltakarer Medlemslag har fått til saman kr ,- i støtte frå opplæringsfondet Aktivitet i medlemslaga Regionale kurs for Landbruksvikar Kurs for avløysarar Fylkesvise samlingar for daglege leiarar Andre saker Arbeidd for å informere om velferdsordningane i samband med regjeringsskifte. I samarbeid med NHO Mat og Landbruk og NLT Hordaland utarbeidd oppdragsavtale for bruk ved utleige av arbeidskraft mot eksterne kundar. I samarbeid med Norges Bondelag, NHO Mat og Landbruk og lokallag arbeidd for å få avklaring på HMS-ansvar ute på bruk. I samarbeid med NHO Mat og Landbruk avklare kva ny forskrift for bemanningsforetak vil seia for medlemslaga. Få på plass ny heimesideløysing for medlemslaga Innarbeiding av Webtemp i organisasjonen Medlemsskap NLT har i løpet av 2013 meldt seg inn i følgjande organisasjonar; Studieforbundet næring og samfunn Samvirkesenteret

14 14 driftsåret Medlemslaga NLT si viktigaste oppgåve er å gjera medlemslaga til profesjonelle bedrifter til det beste for sine medlemar. Vi har fokus på å få utarbeidd rutinar, løysingar med meir som gjer kvardagen enklare for alle. Det er eit mål å få fleire til å nytta laga til utlønning. I år står medlemar i NLT-lag for 58 % av tilskotet, 62 % av utbetalte midlar går gjennom lag. NLT har som mål at 90 % av føretaka som har rett på avløysartilskot skal vera aktive medlemmer i lag, i dag er denne delen 59 %. Verveaksjon Verveaksjonen starta med eit smell på haustsamlinga. NLT ynskjer alle bønder som aktive brukarar av tenestene som laga tilbyr. Eit av våre strategiske mål er at 90 % av bøndene skal vera aktive medlemer i eit av medlemslaga. Det er oppretta eit verveutval som består av følgjande personar; Gjermund Stuve, NLT-styret Finn Egil Adolfsen, NLT-styret Ellen A. Svarstad, Helgeland Landbrukstjenester Jan Egil Skjørestad, Avløysarlaget Nord-Jæren Tor Skeie Olsen, NLT Salskurset er vel gjennomført, og det er ein motivert gjeng som no er klare for å setja i gong aksjonen. Det er viktig at ein no framover motiverer kvarandre og nyttar/deler all den kunnskapen og motivasjonen kursdeltakarane har fått til arbeidet vidare. Rekruttering- og etterutdanningsutval Det er oppretta eit rekruttering- og etterutdanningsutval som består av fylgjande personar; Bodil Mannsverk, NLT-styret Tove Berre, Landbrukstjenester Salten Ellen A. Svarstad, Helgeland Landbrukstjenester Romar Skeie Olsen, NLT Utvalet skal arbeide for å synleggjere den viktige rolla landbruksvikarane, avløysarane og andre tilsette i NLT-laga har for å tilby kvalifisert arbeidskraft til landbruket og andre aktuelle oppdragsgjevarar ved å; Bygge tillit til landbruksvikarordninga. Ved å legge til rette for regionale samlingar og standardisering og systematisering av ordninga. Fremme NLT si aktiv rolle som naturleg partnar innan etter- og vidareutdanning i landbruket. Styrke samarbeidet mellom NLT og det offentlege innan skule, valfag og lærlingordningar. Legge til rette for rekruttering, først og fremst av norsk arbeidskraft, men og arbeidskraft frå utlandet. Profilere NLT og kva moglegheiter som finnes i organisasjonen.

15 driftsåret 15 Kåring / markering Årets avløysar Frå Hedmark Øyvind Nytrøen Landbrukstjenester Nord-Østerdal- Frå Akershus Irene Kaupang Tangen Landbrukstjenester Akershus Frå Aust-Agder Lene Hoksrud Landbrukstjenester Sør Frå Østfold Ann-Marlen Hagen Landbrukstjenester Østfold Frå Vest-Agder Arkadiusz Josef Cichy Landbrukstjenester Sør Frå Sogn og Fjordane Stein Roar Haugen Landbrukstenester Sogn Frå Oppland Frank Reidar Larsson Landbrukstjenester Hadeland-Toten Frå Nord-Trøndelag Erling Hanssen Steinkjer og Omegn Avløserlag Frå Møre og Romsdal Lars Jakob Løset Indre Nordmøre Landbrukstenester Frå Rogaland Morten Tunge Avløysarlaget Nord-Jæren Tilsette med lang fartstid, 25 års teneste Olav Larsen Landbrukstenester Jæren Årets avløysarar, Haustsamling Sør, frå venstre Øyvind Nytrøen, Irene Kaupang Tangen, Lene Hoksrud, Ann-Marlen Hagen, Arkadiusz Josef Cichy, Stein Roar Haugen, Frank Reidar Larsson. Foto: NLT Årets avløysarar Haustsamling Nord, frå venstre: Morten Tunge, Erling Hanssen, Lars Jakob Løset. Foto: NLT

16 16 driftsåret Økonomi Tilskot til fusjonering I 2013 vart det utbetalt tilskot til to fusjonar med totalt kr ,00 Tilskot til opplæring Retningslinene for bruk av opplæringsfondet gjev høve til tilskot for opplæring i laga. Det vart i 2013 utbetalt kr ,- til opplæring i medlemslaga. Sluttord Året som gjekk gav oss ei ny regjering og ein Landbruk- og matminister frå Frp. Dette har medført stort fokus på landbruket, noko som er positivt. Signala som foreløpig er kome syner at rammevilkåra sannsynlegvis ikkje gjer arbeid innan næringa enklare framover. Eit av nøkkelorda er forenkling, noko som vår organisasjon og kjem til å merke. Det er store sjansar at dokumentasjonsordninga ved ferie/fritid vil verta vurdert som ein del av prosessen. Det er difor viktigare enn nokon gong at vi er budd på framtida. Vår oppgåve er å arbeide for stadig utvikling av NLT-laga, slik at vi og kan vera budd på endringar. Ein del av denne prosessen er fokus på profesjonalitet i alle ledd, vervekampanje og tilretteleiing for å yte tenester til andre utanfor næringa. Vi må vera klar til å ta imot dei utfordringar som kjem. Ei politisk omlegging kan medføre større ansvar for næringa sjølv. Takk for godt samarbeid i året! Med helsing styret Mellom bakkar og berg Foto: NLT

17 årsmelding 17 NORSKE LANDBRUKSTENESTER er ein landsdekkjande medlemsorganisasjon, som skal arbeide for medlemslaga sine interesser for å betre bøndene sin arbeidssituasjon, velferd og økonomi. Organisasjonen har vekslande medlemstal og kapital. Organisasjonen vart starta i 1991 og hovudkontoret ligg i Kvinnherad Kommune i Hordaland. Styret kjenne ikkje til noko viktige forhold, for å bedømme selskapet si stilling og resultat, som ikkje kjem fram av resultatrekneskap og balanse med noter. Det har heller ikkje etter rekneskapsåret gjekk ut skjedd ting som etter styret si meining har betyding ved bedømming av rekneskapet. Forutsetjing for vidare drift er lagt til grunn i årsrekneskapen. Etter styret si meining vil denne forutsetjinga også vera tilstade i tida framover. I meldingsåret løna organisasjonen ut 3 tilsette. Løn og godtgjersle til dagleg leiar er utbetalt med kr ,-. Det er betalt ut styrehonorar med kr ,-. Dei tilsette utgjer i dag 3 menn. I styret set det 1 kvinne og 4 menn. Styret arbeider for å fremja likestilling og lik handsaming av dei tilsette og tillitsvalde etter lov om likestilling mellom kjønn. Det er oppretta kollektiv pensjonsordning for dei tilsette i administrasjonen. Styret meinar at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillande. Det har ikkje vært skader eller ulykker i 2013, heller ikkje noko unormalt sjukefråvær. Selskapet forureinar ikkje det ytre miljø. Rosendal, den Harald Lie styreleiar Jorulf Refsnes nestleiar Gjermund Stuve Bodil Mannsverk Finn Egil Adolfsen Frode Alfarnes

18 18 rekneskap Driftsinntekter: Sal (Note 4) , ,94 Kursinntekter (Note 5) , ,38 Medlemskontingent , ,90 Forsikringspakke (Note 6) , ,68 Andre driftsinntekter 0,00 4,00 Sum driftsinntekter , ,90 Driftskostnader: Kjøp (Note 7) , ,67 Kurskostnader (Note 5) , ,00 Varekostnad , ,67 Lønskostnader styret/adm (Note 8) , ,39 Lønskostnader årsmøtet (Note 9) , ,95 Lønskostnad , ,34 Avskrivingar (Note 12) , ,00 Kontorhald (Note 10) , ,76 Reiser , ,07 Møter styret/adm , ,06 Årsmøte (Note 9) , ,92 Marknadsføring , ,65 Støtte/hjelp , ,00 Haustsamlingar (Note 5) , ,83 Andre kostnader , ,51 Andre driftskostnader , ,80 Sum driftskostnader , ,81 Driftsresultat , ,91 Finansposter , ,00 Ordinært resultat før skatt , ,91 Skattekostnad (Note 11) , ,00 Årsresultat , ,91 Overført frå marknadsføringsfond , ,00 Overføring opplæringsfond ,00 0 Overføring eigenkapital , ,09 Sum disponert , ,91

19 balanse 19 Eiga: Terminalserver , ,10 Firmabil , ,30 Kjølepumpe , ,80 Anleggsmidlar (Note 12) , ,20 Kundefordringar , ,99 Andre fordringar , ,99 Forskottsbetalt kostnad , ,25 Sum fordringar , ,23 Bankinnskot - driftskonto , ,92 Bankinnskot - skattekonto (Note 13) , ,00 Sum bankinnskot , ,92 Sum eiga , ,35 Eigenkapital: Anna eigenkapital (Note 14) , ,38 Sum eigenkapital , ,38 Gjeld: Leverandørgjeld , ,26 Betalbar skatt (Note 11) , ,00 Skuldig skattetrekk (Note 13) , ,00 Skuldig arb.gj.avgift , ,54 Skuldig arb.gj.avgift av feriepengar , ,34 Skuldige feriepengar , ,92 Anna kortsiktig gjeld , ,91 Sum gjeld , ,97 Sum gjeld og eigenkapital , ,35 Rosendal, 6. februar 2014 Harald Lie styreleiar Jorulf Refsnes - nestleiar Gjermund Stuve Bodil Mannsverk Finn Egil Adolfsen BDO AS Revisjon Frode Alfarnes Dagleg leiar

20 20 noter til rekneskap NOTE 1: REKNESKAPSPRINSIPP Årsrekneskapen er satt opp i samsvar med rekneskapsloven og god rekneskapsskikk for små føretak. Det er utarbeidd etter norske rekneskapsstandardar. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter oppteningsprinsippet som normalt vil vera tidspunkt for levering av varer og tenester. Kostnad vert teke med etter samanstillingsprinsippet dvs. at kostnader vert teke med i same periode som tilhøyrande inntekter vert inntektsførd. Hovudregel for vurdering og klassifisering av eigenlutar og gjeld Eigenlutar som er vurdert til varig eige eller bruk er klassifisert som anleggsmidlar. Andre eigenlutar er klassifisert som omløpsmidlar. Fordringar som skal betalast tilbake innan eit år er uansett klassifisert som omløpsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriteria lagt til grunn. Anleggsmidlar vert vurdert til anskaffingskost, men vert skreve ned til verkleg verdi når verdifall ikkje er venta å vera forbigåande. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid vert avskreve planmessig. Langsiktig gjeld vert balanseført til nominelt mottatt beløp på tidspunkt for etablering. Omløpsmidlar vert vurdert til lågaste av anskaffingskost og verkleg verdi. Kortsiktig gjeld vert balanseført til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar vert avskreve over forventa økonomisk levetid. Avskrivingane er i hovudregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar vert ført opp med pålydande etter frådrag for avsetting til forventa tap. Avsetting til tap vert gjort på grunnlag av ei individuell vurdering av dei einskilde fordringane. Skatt Skattekostnaden i resultatrekneskap omfattar perioden si betalbare skatt på inntekter og formue. Grunnlag for utsett skatt er negativ. Det er valt å ikkje balanseføre utsett skattefordel. NOTE 2: PENSJONSFORSIKRING NLT har plikt til å ha pensjonsordning. NLT har kollektiv pensjonsforsikring gjennom DNB Liv som stetter minstekrava i lov om OTP. NOTE 3: MEIRVERDIAVGIFT På bakgrunn av arbeidsfordeling i administrasjonen brukar NLT ei forholdsmessig fordeling på 50 % av inngåande avgift på felleskostnader som vert brukt under eitt i verksemda, dvs. vanlege driftsutgifter. NOTE 4: SAL Sal dataprogram/lisensar Sal tenester/arbeid 850, ,52 0, ,45 Abonnementsinntekter , ,00 Anna varesal 7.556, , , ,94

21 noter til rekneskap 21 NOTE 5: KURS/SAMLINGAR Totale kostnader for kurs i 2013 er kr ,-. Det er i år arrangert salskurs dekka av NLT i tillegg til kurs i samband med Vårsamling og Haustsamling. Total tal på deltakarar er 292. Det er betalt ut kr ,- i støtte til opplæring i medlemslag. NOTE 6: FORSIKRINGSPAKKE NLT driv formidling av forsikringstenester. Tidlegare har forsikringsåret omfatta perioden 1.5 til Kostnaden og inntektene har vore ført i årsrekneskapen utan å ha vorte periodisert. På denne måten har det i rekneskapen vorte inntektsført og kostnadsført forsikring for 12 månader. Dette har medført at resultatpostar i det einskilde året har vært korrekt, men balansen har ikkje vore riktig. No er forsikringsåret endra til å omfatta perioden 1.10 til Selskapet vil ved dette høvet retta opp den feilperiodisering som har vore gjort tidlegare. Dette medfører ein netto kostnad i året på kr ,-. NOTE 7: KJØP Kjøp dataprogram/lisensar , ,00 Kjøp tenester/arbeid , , , ,67 NOTE 8: LØNSKOSTNADER STYRET/ADM Administrasjon , ,20 Tillitsvalde , ,00 Kjøregodtgjersle , ,50 Feriepengar , ,85 Arbeidsgjevaravgift , ,64 Forsikring pensjon , ,68 Forsikringar , ,52 Andre lønskostnader , , , ,39 Det er tilsett 3 årsverk i administrasjonen. Utgifter til dagleg leiar; kr ,- i løn, kr ,- i godtgjersle og kr ,- i pensjonskostnader. Utgifter til styret; kr ,- i løn og kr ,- i godtgjersle. Kostnadsførd lovpålagt revisjonshonorar for rekneskapsåret 2013 utgjer kr ,- eksl. mva. NOTE 9: ÅRSMØTE Årsmøtekostnader , ,50 Møtegodtgjersle , ,00 Kjøregodtgjersle , ,75 Reiseoppgjer , ,42 Arbeidsgjevaravgift , , , ,87

22 22 noter til rekneskap NOTE 10: KONTORHALD Husleige , ,47 Elektrisk kraft , ,24 Datautstyr , ,08 Kontorutstyr 4.510, ,82 Programvare 0, ,00 Revisjon , ,50 Kontorrekvisita 2.763, ,90 Kopiering/trykking , ,97 Aviser, tidsskrifter mv , ,50 Telefon , ,50 Porto , ,74 Gebyr , , , ,76 NOTE 11: SKATTEKOSTNAD Med eit negativt driftsresultat og ein formue på kr ,- vert årets skatt kr ,-. Med manglande avsett tidlegare år på kr ,- vert årets skattekostnad kr ,-. NOTE 12: VARIGE DRIFTSMIDLAR Varige driftsmiddel er terminalserverløysing, kjølepumpe og firmabil. Driftsløysøyre Transportmidlar Bokførd verdi Tilgang i året Akkumulerte avskrivingar pr Bokførd verdi Avskriving i året NOTE 13: BUNDNE MIDLAR I posten inngår bundne bankinnskott med kr ,50 i skuldig skattetrekk for 6. termin NOTE 14: ANNA EIGENKAPITAL Oppspart eigenkapital , ,47 Avsett til forsikringsfond , ,00 Avsett til opplæringsfond , ,91 Avsett til årsmøtekostnader , ,00 Avsett til marknadsføring , ,00 Sum eigenkapital , ,38

23 revisjonsmelding 23

24 24 revisjonsmelding

25 kontingent 25 Vedtak på førre årsmøte; Det vert sett ein grunnkontingent pr. lag på kr ,-. Alle lag vil kunne redusere denne til kr ,- dersom dei rapporterar til NLT innanfor rette tidsfristar. Kontingent av den delen som går på omsetning vert på 0,16%. INNSTILLING TIL ÅRSMØTE: Det vert sett ein grunnkontingent pr. lag på kr ,-. Alle lag vil kunne redusere denne til kr ,- dersom dei rapporterar til NLT innanfor tidsfrist. Kontingent av den delen som går på omsetning vert på 0,18%. KONTINGENT 2014: 100 lag à kr ,-: ,- Kr ,- x 0,18%: ,- Samla kontingent ,- BANG! Startskotet på verveaksjonen frå haustsamlinga i Nord Foto: NLT

26 26 arbeidsplan STRATEGI Det er i år siste året med gjeldande strategiplan. Denne legg føringar for arbeidsplanen for året. Styret vil i løpet av 2014 utarbeide ein ny strategiplan. Ein viktig del av dette arbeidet vil vera ei vurdering av organisasjonen, for å vera førebudd for framtida.. VELFERDSORDNINGANE Grunnlaget for drifta i NLT og medlemslaga er velferdsordningane som fungerer. Arbeidet for best moglege velferdsordningar er ei viktig oppgåva. For 2014 vert det fokusert på desse sakene i prioritert rekkefølgje: Ferie/fritid Dokumentasjonskravet. Tilskottet må følgja kostnadsutviklinga. Landbruksvikarordninga Evaluering av ordninga for å sjå om denne fungerer etter intensjonen. Tilskottet må følgja kostnadsutviklinga. Sjukdom Evaluering av refusjonsordninga med tanke på forenkling. Tilskottet må følgja kostnadsutviklinga. ORGANISASJON Vi vil fortsette med kontaktmøter med avtalepartane både i forbindelse med jordbruksoppgjeret og elles i året. Eit tettare samarbeid med andre landbruksorganisasjonar er og prioritet. NLT skal vera fagorganisasjon for velferdsordningane i landbruket og vera ein premissleverandør i saker som gjeld landbruket generelt. Dette er prioriterte oppgåver i år: Oppfølging i nemnder og utval vi er representerte i. Selje NLT. Det er viktig at arbeidet med kjennskap og kunnskap om NLT vert gjort både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kontaktar i landbruksfamilien, både formelle og uformelle møte vil bli lagt stor vekt på. Salskurs; Oppstart 30. januar, Rica Hell Hotel, Værnes Nytt kurs Oppfølging av deltakare frå fjorårets kurs Utviklingsprogram for tillitsvalde; Oppstart på haustsamlingane 2014 Vere seg bevisst si rolle som tillitsvald i eit samvirkeføretak Tenke strategisk og bidra til å utvikle verksemda Oppnå personleg utvikling og motivasjon Få grunnlag til å gå vidare i organisasjonen Bli bevisst på eigen kommunikasjon Administrasjonshandbok Halda kurs og samlingar for tillitsvalde og tilsette. Vårsamling; mai, Quality Airport Hotel Gardermoen. Kurs- og haustsamling; Sør oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen. Kurs- og haustsamling; Nord november, Rica Hell Hotel, Værnes. Vidare oppfølging og heidring av trufaste medarbeidarar i administrasjonen i laga (25-års heidring). Kåring av årets avløysarar. Kåring av årets lag.

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

år smelding & rekne sk ap 2011

år smelding & rekne sk ap 2011 år smelding & rekne sk ap 2011 innhald året 2011 3 4 6 20 26 28 31 33 35 43 89 92 94 96 Året 2011 Eigarstyring og selskapsleiing Styret si årsmelding 2011 Temasider Stadfesting frå styret og dagleg leiar

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004 Landbruket i Møre og Romsdal står for ein tidel av grovfôrbasert husdyrhald i landet og gir Mat og Miljø frå levande Bygder og Arbeid til kvar tiande sysselsette ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Årsmelding 2014. ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200

Årsmelding 2014. ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200 2 Årsmelding 2014 Innhold 2014 - blå vind over landet 5 Medlemmar og lokallag

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2010

Å r s r a p p o r t 2010 Å r s r a p p o r t 2010 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2012 12. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2012 2012 har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under

Detaljer

Vest SA NB! Best i landet. MEDLEMSTILBOD Mange gode tilbod i avisa! Coop Marked Syvde blei kåra til beste butikk i landet i 4. kvartal 2009.

Vest SA NB! Best i landet. MEDLEMSTILBOD Mange gode tilbod i avisa! Coop Marked Syvde blei kåra til beste butikk i landet i 4. kvartal 2009. Å R S M E L D I N G O G R E K N E S K A P 2 0 0 9 Vest SA NB! I 2010 vert valet av medlemstillitsvalde i Coop Vest flytta frå krinsårsmøta og inn i butikkane. Valdagane er 12. og 13. mars. Best i landet

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2001 Foto: Johan Brun. NORGES FJORDHESTLAG Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 1. mai kl. 13.00 2002 Sakliste Sak 1. Sak 2. Sak

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet.

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet. ÅRSMELDING 2005 HMS HSD har som øvste målsetting at verksemda skal drivast utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er såleis overordna andre omsyn i den daglege drifta. Dette

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer