-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae."

Transkript

1 Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode Alfarnes, Tor Skeie Olsen og Romar Skeie Olsen Sak 53/14 Godkjenning av protokoll frå førre styremøte Ingen merknader. Protokoll frå sist styremøte vert godkjent Sak 54/14 Rekneskap til dags dato Frode Alfarnes orienterte om rekneskapen pr. 20. oktober. På forsikring står det att å fakturera bilforsikring og forsikringane til bygdeserviceføretaka. Vi har «kickback» på helseforsikringa som enno ikkje er betalt ut frå Vertikal. Her skal også laga ha litt for deira sal ute i laga. Det kjem meir utgifter på kurs og kjøp av tenester samt på lisensar Foreløpig ligg vi under budsjett på lønn til tillitsvalte, dette kjem av at besøk i medlemslaga har vore nedprioritert. Posten for WebTemp ligg kr ,- under budsjett Kurs/møter er kr ,- over budsjett På reiseutgifter ligg vi kr ,- under budsjett pr. i dag Vi ynskjer profilering gjennom NBU, der dei nemner oss i ulike fora. Her er det snakk om kr ,- i året og vi ventar på forslag på kontrakt frå dei. Vi treng meir profileringsartiklar, dette legg vi på neste års budsjett. Foreløpig underskudd viser kr ,- Rekneskap tatt til orientering Sak 55/14 Gjennomføring av haustsamlingane Dato for haustsamlingane er: Sør - Quality Airport Hotel, Gardermoen oktober Nord - Rica Hell Hotel, Værnes november Innstilling frå administrasjon Forslag til arbeidsoppgåver 1. Registrering; Aud og Ivar (Sør) Aud og Finn-Egil (Nord) 2. Ønskje velkomen; Harald (Sør og Nord)

2 3. Møteleiing dag 1; Harald (Sør) og Jorulf (Nord) 4. Møteleiing dag 2; Finn Egil (Sør) og Bodil (Nord) 5. Årets avløysar; Harald (Sør og Nord) 6. Markering adm; Frode (Sør og Nord) 7. Toastmaster; Jorulf (Sør) og Harald (Nord) 8. Rekruttering; Utval (Sør og Nord) 9. Verveaksjon; Utval (Sør og Nord) 10. Strategidebatt; Harald (Sør og Nord) 11. Tillitsvalt time; Styret (Sør og Nord) 12. Tilsettes time; Administrasjon (Sør og Nord) 13. Informasjon; Administrasjon (Sør og Nord) I sør er det i år færre deltakarar enn tidlegare år. Det vart ein diskusjon på om tida var inne for ei samling for heile landet. Dette vert ei sak på seinare styremøte. Fylkesvise samlingar fungerer dårleg i enkelte fylker. Her må vi ha ein person som leier møtet. NLT set opp ein møteleiar. Styremedlemene vart fordelt på fylka for innsamling av valresultat Haustsamlingane er gjennomgått og alle tek ansvar for sine oppgåver under samlinga. Sak 56/14 Strategisk Syner til sak 44/14. Utkast som vart presentert frå administrasjonen dannar utgangspunkt for vidare arbeid med strategisk plan. Foreløpig plan ligg vedlagt. Saker som er avgjort Årsmøte vert eit eiga møte Vårsamling og haustsamling som i dag o Her må det diskuterast om vi skal ha ei haustsamling for heile landet. Ikkje diskusjon om fusjon med NLR på noverande tidspunkt Strategiplan til debatt på haustsamlingane Strukturutval med innstilling 30. november Strategiplan klar i desember Saker som vart diskutert Visjon NLT skal gjennom sine medlemslag sørgje for : o at landbruket sitt behov for arbeidskraft vert dekka over heile landet. o effektiv gjennomføring av velferdsordningar av god kvalitet. o å byggja på organisasjonen sitt verdigrunnlag. Overordna mål o NLT skal forvalta velferdsmidlane i landbruket og vera norsk faglag for velferdsordningane. Her må formuleringane gjennomgåast. Bør faglag nyttast? Kva tankar har vi om at NLT skal forvalte velferdsmidlane? Vi må formulere ord og uttrykk slik at dei vert forstått slik vi ynskjer. o Profesjonelle medlemslag.

3 o Alle bønder som har rett til avløysartilskott skal få tilbod om å vera aktive medlemer. o Dekke minst 80% av leigd arbeidskraft i landbruket. o Styrkje inntektsgrunnlaget. Delmål o Det må setjast realistiske tidsfesta delmål til kvart overordna mål Vurdering av underpunkt Årsmøte over ein eller to dagar o Det er ikkje noko problem å avvikle årsmøtet på ein dag o Vil ikkje vera rom for andre saker enn årsmøtesaker o Ein vil misse det sosiale ved ei slik omlegging o Sparte kostnader til godtgjersle ca ,- o Sparte kostnader på møte ca ,- Eksterne personar til vurdering av strategiplan Vi bør ha to personar utanfor vår organisasjon som går gjennom planen vår. Viktig at planen ikkje vert for statisk, den må vere fleksible for endringar i åra som kjem. Planen må ha nokre målbare punkt vi skal arbeida mot. Ein må auka aktiviteten mot det politiske. Det er viktig at vi nyttar dei kanalane vi har i politikken. Innspela som vi får inn på haustsamlingane skal gjennomgåast og takast i betraktning ved vidare arbeid av planen. NLT vil spare ca. kr ,- på å halde årsmøtet på ein dag. Det sosiale vil falle bort ved eit slikt møte. Det bør vurderast å halde årsmøtet over ein dag dersom vi går for ei haustsamling for heile landet. Administrasjonen sjekkar opp kapasitet på hotell. Administrasjonen innarbeider innspel i vidare arbeid med strategiplan Sak 57/14 Høyring - forskrift produksjons- og avløysartilskott Det er gjort eit godt forarbeid og det er oppretta kontakt med mange personar i systemet. Innspel er formidla til faglag sentralt og på fylke, og politikare sentralt. Det har vore gjort eit godt arbeid lokalt rundt om i landet. Vi må gjere laga merksame på kva innspel deira kommune har, det er lett å miste oversikten med alle forslaga. Arbeidet er ikkje ferdig sjølv om høyringsfristen er gått ut. Vi bør finne personar som kan gå i pressa med korleis desse endringane kan påverka bondens kvardag negativt. Fjorårets «Årets unge bonde» kunne vore ein god kandidat. Styremedlemene vert oppfordra til å bruka sitt kjennskap til politikarane for å påverka. Frode Alfarnes jobbar vidare opp mot departementet og Krf. Jorulf Refsnes tek kontakt med Høgre og Ivar Aae tek kontakt med Venstre.

4 NLT går ut med offisielt standpunkt på facebook og heimesida. Her kan innlegget til Harald Lie i Nationen nyttast. Det er lagt ut ein ny høyring på sjukdomsavløysing; «Høring av ny forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel m.v.» Høyringsfrist er 1. desember og vi må starte arbeidet med eit høyringssvar. Styret gjev arbeidsutvalet fullmakt til å lage svar til høyringa. Vidare strategi i saka er bestemt på styremøtet og vert fylgd opp. Sak 58/14 Markering av tillitsvalde med lang fartstid Det er kome eit spørsmål frå eit medlemslag om å heidre styreleiar i laget. Han har hatt ei fartstid på 25 år. NLT har ikkje oversikt på kor lenge tillitsvalte har vore i sine verv og styret ser det som naturleg at denne markeringa vert teke lokalt i laga. Det er viktig å verdsette det arbeidet tillitsvalde gjer i organisasjonen. Det vil nok ikkje vera mange som når 25 år i vervet. Det kan vera meir naturleg at laga lokalt har dette ansvaret. Sak 59/14 Orienteringssaker A. Etterutdanning- og rekrutteringsutval Bodil Mannsverk orienterte frå Etterutdanning- og rekrutteringsutval. Landbruksvikarkurs: SNS Nordenfjellske søker for alle laga Utvalet har laga kursplan og budsjettmal til laga o Nettverksbygging og det sosiale er viktig på slike kurs Det vert oppsamlingskurs for dei som ikkje har tilbod om kurs. Planen er å få til eit slikt kurs i samarbeid med Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag på nyåret Rogaland har landbruksvikarkurs i regi av Tine. Her er vi i dialog om samarbeid og har hatt kontakt med nokre lag samt Tine. 2+2 NLT si oppgåve her er å koordinera. Ellen Svarstad er vår kontaktperson Det er planlagt eit informasjonsmøte november i Bodø. Her vert pilotfylka invitert samt fylkeskommunane og andre som har ei rolle i dette prosjektet. Det er søkt OU-midlar gjennom NHOML for denne samlinga og vidare arbeid med 2+2. Mykje avheng av om vi får støtte sidan det ikkje føl med midlar til igangsetting av 2+2 prosjektet. B. Verveutval Tor Skeie Olsen orienterte frå Verveutvalet. Oppdaterte lagslister skal no ut til laga.

5 C. Prosjekt Webtemp Frode Alfarnes orienterte. Første samling med nye brukara av Webtemp er no gjennomført på Hell. Totalt så møtte det 10 lag, NLT Hordaland og to pers frå WebTemp. Deltakarane var positive til WebTemp. Vi hadde lagt inn alle data, slik at ein fekk arbeid med reelle data. Det er viktig å få inn data for å få reell innsikt i korleis programmet fungerer. Det er oppretta ei facebookgruppe for dei som er med i prosjektet. D. Administrasjonshandbok Tor Skeie Olsen orienterte på møtet. Første møte i gruppa som arbeider med Administrasjonshandbok vart gjennomført 1. oktober. Ingvild Våg tok kommandoen og det er no laga ei grunnskissa. Nytt møte på haustsamlinga i Nord og det er mogleg at ein får lagt fram eit forslag på neste styremøte. På neste møte skal det vurderast kor djupt ein skal gå i materien. Skal ein nytte henvisningar eller skal alt inn i boka. E. Fusjon NHO Mat og Landbruk/Mat og Drikke Eit utkast til fusjonsavtale er no godkjent i styrene til Mat og Landbruk og Mat og Drikke. Ved ein slik fusjon vil ein få større påverknadskraft. Landbruk forsvinn i val av nytt namn. Viktig at vi har ein plass i styret og at vi er representert på generalforsamlinga. Vi ynskjer og vidareføring av kontingenten slik som idag. Om det vert fusjon vil tida vise, ingenting er avgjort enno. F. MRSA-smitte Det er kome eit innspel frå Ellen Svarstad, Helgeland Landbrukstjenester, på korleis vi bør takle utanlandske arbeidstakarar og testing av smitte. Det er eit ønske at dette skal gjelde fleire enn dei som arbeidar med gris. Her er det viktig at laga fylgjer rutinar og reglar. Vi bør sende ut ei påminning til medlemslaga. Her kan vi sende ut skrivet som Ellen Svarstad har laga. Viktig at tilsette i NLT-laga ikkje forårsakar MRSA-smitte. G. Bemanning i NLT administrasjonen. Frode Alfarnes orienterte. Skal vi få WebTemp opp og gå må vi satse 100 %. Vi har fått eit tilbod frå NLT- Hordaland om å få kjøpe 50% av Trude Soma Saugestad si arbeidstid. Ho får då hovudansvar for satsinga på WebTemp i 2015 og Kostnadar er rekna til kr ,-. Trude har eigenskapar som vi har bruk for i NLT. Orientering er teke til etterretting Sak 60/14 Referatsaker A. Samarbeidsmøte NLR Jorulf Refsnes og Frode Alfarnes møtte for NLT Jorulf Refsnes refererte.

6 NLR er inne i ein strukturdebatt. Dei arbeidar med nokolunde dei same problemstillingane som NLT. Det er store utfordringar i eigen organisasjon, så fusjonsplanar er lite aktuelt på noverande tidspunkt. Det er ynskje om eit godt samarbeid mellom organisasjonane, og det er avtalt to samarbeidsmøter i året. B. Styremøte NHO Mat og landbruk Jorulf Refsnes møtte for NLT Jorulf Refsnes refererte. Eit godt og interessant møte der fusjonsplanane var hovudtema. C. Representantskapsmøte Harald Lie møtte for NLT Gjekk på talarstolen og takka for at NLT vart tekne inn i representantskapet. Orienterte litt om velferdsordningane og om NLT. D. Dyrsku n Administrasjonen og Harald Lie møtte for NLT Frode Alfarnes orienterte Av lokale lag var det bare NLT Hordaland som var med på NLT sin stand. Det var bra med folk innom, både medlemer, bønder og avløysarar. Vi hadde ein god og funksjonell stand, der vi hadde høve til å setja oss ned å snakka med dei som var interessert. Vi må ta nokre investeringar i utstyr til stand for neste år. Referat er teke til etterretting Sak 61/14 Eventuelt A. Studieforbundet Næring og Samfunn. Høgre og Frp vil redusere 20% av midlane til studieforbundet. SNS ynskjer underskrift av oss på eit opprop for å unngå denne reduksjonen. Heile styret skreiv under på oppropet. B. Søknad om refusjon av reiseutgifter frå Landbruk Nord Landbruk Nord søkjer om dekking av reiseutgiftene til møte med Stortinget. NLT vart invitert av Landbruk Nord til å delta på møtet. Dagleg leiar deltok for NLT. Dagleg leiar avgjer om dette skal dekkast.

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 Årsrapport 2003

Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 Årsrapport 2003 Fylkesmannen I Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 INNHALD Innleiing... 3... 3 1. Økonomi og administrasjon... 3 2. Sentrale politiske føringar... 6 3 Dei einskilde resultatområde inndelte etter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer