1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka"

Transkript

1 SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter 5) Årsmelding for ) Rekneskap for 2009, med revisjonsmelding 7) Vedtektsendring 5. Årsmøtet 8) Fastsetjing av kontingent for ) Arbeidsplan for ) Budsjett for ) Val etter vedtektene: a. Leiar for 1 år b. To styremedlemmer for 2 år c. Nestleiar for 1 år d. Tre nummererte varamedlemer til styret for 1 år e. Revisor f. Møteleiar og varamøteleiar til neste årsmøte g. Ein medlem til valnemnda for 3 år Ein varamedlem til valnemnda for 1 år h. Godtgjersle til tillitsvalde.

2 DRIFTSÅRET ÅRSMØTE 2008 Årsmøte 2008 vart halde på Quality Airport Gardermoen 1. og 2. april Frammøtte: 38 valde utsendingar, 5 frå styret, 3 frå valnemnda, 6 gjester, 4 frå administrasjonen og 4 observatørar. Før offisiell opning, helsa nestleiar i Akershus Bondelag, Odd Einar Hjortnæs, velkomen til Akershus. Han fortalde litt om jordbruket i Akershus, der mest 90% av arealet er korn, resten fordelt på mjølk og kjøtproduksjon. Årsmøtet vart opna av styreleiar Astrid Westberg. Ho presiserte at velferdsordningane er og blir vår viktigaste oppgåve. Vi har brukt mykje ressursar for å bli høyrde i samband med jordbruksforhandlingane. Vonleg vil dette gje resultat også framover. NLT har også ei viktig oppgåve med å skapa møteplassar for både dei tillitsvalde og tilsette i laga. Dette skjer gjennom haustsamlingar, kurs og andre møter. Dette vil vi halda fram med. I løpet av året vil det bli laga ein ny strategisk plan for På vegne av styret takka ho samarbeidspartnarar, tillitsvalde og tilsette for gode relasjonar og godt arbeid i året som har gått. Og sist, men ikkje minst, takk til avløysarane som er den viktigaste leddet i arbeidet vårt. Ordet vart så overlete til møteleiar Kjetil Larsgard. Alle punkt på sakslista vart godkjende, med tilføyingar. Val: Leiar for 1 år. To styremedlemmer for 2 år: Nestleiar for 1 år: Tre vara til styret for 1 år: Valnemnd: Astrid Westberg, Østfold attval Jorulf Refsnes, Rogaland attval Jørn Haugli Lunde, Hedmark ny Ellen Svarstad, Nordland ikkje på val Finn Hoff, Sør-Trøndelag ikkje på val Finn Hoff, Sør-Trøndelag attval 1. Ingrid Løset, Møre og Romsdal attval 2. Ola Thune, Oppland attval 3. Turid L. Øverås, Møre og Romsdal attval Hans Nummestad, Østfold leiar Åse Ingebjørg Homme, Aust-Agder Elisabeth Holand, Nordland ny Årsmøtet vart avslutta kl Under festmiddagen vart årets avløysar, Anne Karin Hofset, frå Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag, heidra med gåver, blomar og diplom.

3 DRIFTSÅRET DRIFTA AV NLT STYRET - ADMINISTRASJON Styret har i 2009 hatt 6 styremøte og handsama 57 saker. Dei fleste møta har gått over to dagar. Styret er: Astrid Westberg leiar Finn Hoff nestleiar Ellen Svarstad Jørn Haugli Lunde Jorulf Refsnes Første varamedlem Ingrid Løset er kalla inn til alle styremøta. Desse arbeider på hovudkontoret i Rosendal: Frode Alfarnes, dagleg leiar Romar Skeie Olsen Evald Storaas, 50%, 100% stilling frå Trygve Fredheim, 50%, gått av med pensjon KONGENS FORTENSTMEDALJE I SØLV Trygve Fredheim gjekk av med pensjon i august, etter å ha vore med i NLT sidan starten frå Den innsats Trygve har gjort for organisasjonen er uvurderleg og vi syntes det var vel fortent då Trygve fekk Kongens Fortenestmedalje i sølv. Sjølve overrekkinga skjedde på haustsamlinga på Gardermoen, til stor overrasking for både hovudpersonen og deltakare. Vi ønskjer Trygve til lukke og takkar samtidig for innsatsen gjennom alle år. MEDLEMSUTVIKLING NLT hadde ved årsskiftet 115 medlemslag, ein nedgang på 4 lag frå i fjor. Dette skuldast fusjonar. Desse laga hadde i aktive enkeltmedlemmer som utgjer medlemsgrunnlaget i NLT. Det er ein nedgang på 623 medlemmer frå i fjor. Færre bruk utgjer det meste av nedgangen; likevel har lønsomsetnaden i laga auka med 70 millionar til kr ,00. Vi har endå ein jobb å gjera med å få fleire gardsbruk med rett til tilskot å bruka avløysarlaga. ØKONOMI Underskotet for 2009 vart kr ,89. Det var budsjettert med eit underskot på kr ,- Ei viktig årsak til at det var budsjettert med underskot er vedtak på årsmøte i fjor om å betale tilbake overskot og utbytte på forsikring. Dei viktigaste årsakene til avvik frå budsjetter er; Meir inntekt på forsikring på ca ,- Meir inntekt på kontingent på ca ,- Mindre inntekter eigendel på haustsamling på ca ,- Mindre finansinntekter på ca ,- Større utgifter styremøte på ca ,- Resten er mindre differansar på inntekter og utgifter, sjå notar i rekneskap

4 DRIFTSÅRET ARBEIDSOPPGÅVER STRATEGISK PLAN Styret starta arbeidet med ny strategisk plan for våren Det vart i byrjinga av arbeidet henta inn ekstern ekspertise. Tanken bak det var å få hjelp til ei meir oversiktleg oppbygging av planen etter innspel frå styret, laga og administrasjon. Ikkje minst vart innspel til planen grundig gått gjennom på haustsamlingane. Den har også til slutt vore lagt ut på heimesida vår for kommentarar frå laga. Tidsplanen har heile tida vore at planen skal presenterast på årsmøtet for VELFERDSORDNINGANE Arbeidet med å få betre velferdsordningar for bonden er ei kontinuerleg oppgåve. Dialogen med faglaga er god og vi føler at vi når gjennom her med det vi meiner er det viktigaste. Det er ofte hos staten forslaga stoppar. Det er difor viktig at vi set fokus på få, men viktige saker og held oppe presset på desse. For 2009 vart det fokusert på desse oppgåvene: Ekstra dokumentert utbetaling av tilskot ferie/fritid Vi kom ikkje i mål med dette kravet i året som gjekk, men det er tydeleg at vi har møtt forståing for dette i faglaga. Det er klart at likviditeten til bonden vil styrkast ved ei ekstra utbetaling. Han vil då ha betre råd til å til å ta ferie og fri når han sjølv ynskjer det gjennom ei meir stabil sysselsetjing av leigd hjelp. Tilskot til pass av sjuke barn under 12 år Dette punktet fekk vi diverre ikkje gjennomslag for. Tilskota må følgja løns- og prisutviklinga Vi fekk ikkje auka satsane så mykje som vi kunne ynskja, men det vart auke både på maks tilskot til ferie/fritid, auke i dagsatsen for sjukdom og auke i tilskotet til landbruksvikar. Vi er glade for å registrera at faglaga nyttar store delar av NLT sine forslag i sitt krav. Vi vert og nytta som faginstans i prosessen. Det er viktig at heile organisasjonen arbeider saman mot felles mål og påverkar avtalepartane frå grasrota og til topps. ARBEIDSKRAFT Verknadene av finanskrisa og den påfølgjande tendens til resesjon prega også i nokon grad avløysarlaga og organisasjonen. I den grad ein kan snakka om positive biverknader, så har dette gitt noko utslag i betre tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Frå fleire lag har vi fått beskjed om at tilsetjing av m.a. landbruksvikarar er blitt lettare. Det er framleis stor pågang av søkjarar frå deler av EØS. Vi ser no resultat av våre kontaktar med Tyskland og Baltikum. Fleire stader i landet er det no blitt tilsett folk frå desse landa, med gode resultat også for busetjinga i mange område. Det skjer stadig endringar og forenklingar i å tilsetja arbeidskraft frå EØS-landa. Det er difor viktig å vera oppdaterte på desse endringane. NLT informerer fortløpande via e-postar og på heimesida vår. Vi ser også at mange lag er blitt meir profesjonelle når det gjeld personalhandsaming generelt. Dette gjeld så vel norsk som utanlandsk arbeidskraft. Dei siste åra har det vore mykje fokus på sosial dumping i landbruket. NLT har heile tida meint, og har også fått dette stadfesta frå fleire hald, at dette i veldig liten grad er noko avløysarlaga har del i.

5 DRIFTSÅRET MEDLEMSLAGA NLT si viktigaste oppgåve er å hjelpa avløysarlaga/landbrukstenestene til å gjera ein så god jobb som råd er for sine medlemmer. Mange problem vert løyste via telefonen, men vi ser etterkvart som laga vert større og meir mangearta eit klart behov for profesjonalisering. Difor er det viktig at både laga sjølvstendig og gjennom NLT får oppdateringar på kurs og samlingar. Våre samarbeidspartar har vore gode medhjelparar både som førelesarar og ved akutte problem i kvardagen. Og våre samarbeidspartar inkluderer også kunnskapen som eksisterer i mange av medlemslaga. NLT arbeider heile tida med å utvikle tenester og støtte til medlemslaga. I år har vi m.a. arbeidd med: Deltaking i fusjonsprosessar Forsikringsordningane Brukarstøtte Rapportering LANDBRUKSVIKARORDNINGA Vi har no bak oss det første heile året der laga har hatt ansvaret for den nye Landbruksvikarordninga. Etter det vi kan sjå, begynner dette no å fungera veldig greitt. Laga har teke utfordringa på ein framifrå måte. Ikkje minst har vi fått mange gode tilbakemeldingar frå brukarane - bøndene. Det har også vore mange gode og positive presseoppslag om dette. Dette siste er også veldig god marknadsføring av både ordninga og laga. TILSKOT TIL FUSJONERING I 2009 vart det utbetalt tilskot til 4 fusjonar med totalt kr ,00 TILSKOT TIL OPPLÆRING Retningslinene for bruk av opplæringsfondet gjev høve til tilskot for opplæring i laga. Det vart i 2009 utbetalt kr ,- til brukarsamling for Duett-brukere. REPRESENTASJON/MØTER/KURS HAUSTSAMLINGANE I år var det første gongen med to haustsamlingar; Stjørdal og Gardermoen. På samlingane deltok: 266 representantar frå medlemslag (258 i fjor) 90 lag var representerte (94 i fjor) 25 medlemslag møtte ikkje (som i fjor) Vi fekk ein del fråfall grunna svineinfluensa. Også i år hadde vi kursdag i forkant av haustsamlingane. Kursa er så populære at vi ikkje får plass til alle og tilbakemeldingane tyder på at vi treffe bra med innhaldet. I år vart det arrangert kurs i lokal lønnspolitikk. Det er spesielt gledeleg at så mange tillitsvalde tar seg tid til å delta på kursa. Evalueringa av sjølve haustsamlingane viser at fleirtalet var godt nøgd med samlingane og det ser ut til at vi treffe bra på innhald. Nokre punkt frå evalueringa; 79,5% i nord og 80% i sør var nøgd med lokalitetar og opplegg 81,8% i nord og 72,7% i sør synes at dei ulike tema hadde stor aktualitet

6 DRIFTSÅRET Nytt i år var at Årets Avløysar vart kåra frå det einskilde fylke. Ikkje alle fylke hadde utnemnd sin Årets Avløysar, men der dette var gjort, vart det markert på haustsamlingane. Desse avløysarane var: Frå Nord-Trøndelag Kjell Vegard Furunes Ytre Namdal Landbrukstjenester Frå Nordland Werner Lindgaard Lofoten Avløserlag Frå Oppland Knut Andersen Gjøvik Avløserlag Frå Hordaland Per Gunnar Erga Landbrukstenester Hordaland Frå Vest-Agder Karl Tveiten Landbrukstjenester Sør Frå Aust-Agder Thomas Viki Landbrukstjenester Sør KURS Det er nytta kr ,- til kurssamlingar for kontortilsette og tillitsvalde, med totalt 172 deltakarar. Av dette er det nytta kr ,- frå opplæringsfondet. Leiarsamlinga på Gardermoen 3. og 4. juni samla 78 kontortilsette og tillitsvalde. Temaet for kurset var Ledelse og motivasjon eller korleis byggje ein Blå pil kultur som mange kalla kurset etterpå. Kurset var ved Per T. Aakvaag i HRM-group og vart godt motteke. Vi får berre gode tilbakemeldingar på kursinnhald og kurset var fullbooka innan kort tid. Kursa i forkant av haustsamlingane, ved Negotia og LA samla totalt 94. I tillegg er det halde eigne kurs i ThinkPage (heimesider) og Lotus Notes. MØTE/REPRESENTASJON Styreleiar og dagleg leiar hadde møte med Norges Bondelag, Landbruks- og matdepartementet og Statens Landbruksforvaltning for å gjera vårt syn klart i forkant av jordbruksforhandlingane. NLT har jamn kontakt med avtalepartane når det gjeld forvaltninga av velferdsordningane. Det er positivt å registrera at NLT blir sett på som ein viktig faginstans. I tillegg har vi deltatt på/i: årsmøte i avløysarlag/landbruktenester Norsk Landbruksrådgiving sitt årsmøte Landbrukets Arbeidsgiverforening sitt årsmøte Norsk Landbrukssamvirke sin temakonferanse seksjonskonferanse til Landbrukets Arbeidsgiverforening arbeidsmøte med Bygdefolkets Studieforbund arbeidsmøte med Landbrukets HMS-tjeneste arbeidsmøte med Norsk Landbruksrådgiving møte med Norsk Bygdeservice møte i UDI om utanlandsk arbeidskraft møter med Arbeidstilsynet møte om handtering av dyreverntragediar møte i samband med allmenngjering av tariffavtale kurs for landbruksvikarar møte og samlingar med programleverandørar møte med forsikringsmeklar, utviding av forsikringar

7 DRIFTSÅRET AKTIVITET I MEDLEMSLAGA Regionale kurs for Landbruksvikar Kurs for avløysarar Fylkesvise samlingar for daglege leiarar SLUTTORD Engasjerte og aktive eigarar er nødvendig for alle samvirkeføretak og avløysarlaga/ landbrukstenestene skil seg ikkje ut her. Det er ved eit aktivt eigarforhold bonden er med og sikrar ei utvikling etter eigne premissar. Avløysarlaga/landbrukstenestene si hovudoppgåve er å tilby kvalifisert arbeidskraft til medlemmene. Dette er viktig, ikkje minst under sjukdom, men og når bonden trenge fri. Laget kan ikkje vera nøgd før medlemmene er nøgde med den tenesta dei får. Norske Landbrukstenester (NLT) sitt ansvar er å syte for at medlemslaga til ei kvar tid er rusta til å gjera den jobben eigarane krev. I det daglege vil det sei å hjelpa laga med dei problem som oppstår. I tillegg skal NLT arbeida for å gjera rammevilkåra så gode som råd. Dette arbeidet vert gjort både ved utvikling i eigen organisasjon og ved samarbeid med andre aktørar i landbruket. NLT har i 2009 arbeidd med ein ny strategisk plan som skal gjelda for dei neste 5 åra. Ein viktige målsetting er at organisasjonen skal dekke landbruket sitt behov for arbeidskraft, med eit likt kjernetilbod over heile landet. Vi skal vera den naturlege organisasjonen og vende seg til når det gjeld velferdsordningane i landbruket. Då er det viktig at vi har profesjonalitet i alle ledd og at eigarane får dei tenestene dei etterspør. Styret har lagt ned mykje tid og innsats i strategiplanen, ikkje berre for at dette skal verta ein strategiplan til bruk sentralt, men og at medlemslaga ser at dei kan gjera seg nytte av den. Vi skal ikkje vera til for eigen del, men for å yte ei teneste som eigarane våre er nøgd med. Då er det viktig at vi er lydhøyre for dei signal som kjem og at vi engasjerer. Det er ved å ha ein velfungerande organisasjon frå grasrota og opp vi forvaltar den tillit vi er gitt. Med helsing Styret

8 ÅRSMELDING NORSKE LANDBRUKSTENESTER er ein landsdekkjande medlemsorganisasjon, som skal arbeide for medlemslaga sine interesser for å betre bøndene sin arbeidssituasjon, velferd og økonomi. Organisasjonen har vekslande medlemstal og kapital. Organisasjonen vart starta i 1991 og hovudkontoret ligg i Kvinnherad Kommune i Hordaland. Styret kjenne ikkje til noko viktige forhold, for å bedømme selskapet si stilling og resultat, som ikkje kjem fram av resultatrekneskap og balanse med noter. Det har heller ikkje etter rekneskapsåret gjekk ut skjedd ting som etter styret si meining har betyding ved bedømming av rekneskapet. Forutsetjing for vidare drift er lagt til grunn i årsrekneskapen. Etter styret si meining vil denne forutsetjinga også vera tilstade i tida framover. Årets drift syner eit underskot på kr ,89, som er foreslått disponert slik: Overført frå opplæringsfond kr ,00 Avsetting skatt kr ,00 Overført frå fri eigenkapital kr ,89 Totalt kr ,89 I meldingsåret løna organisasjonen ut 4 tilsette. Løn og godtgjersle til dagleg leiar er utbetalt med kr ,-. Det er betalt ut styrehonorar med kr ,-. Dei tilsette utgjer i dag 3 menn. I styret set det 2 kvinner og 3 menn. Styret arbeider for å fremja likestilling og lik handsaming av dei tilsette og tillitsvalde etter lov om likestilling mellom kjønn. Det er oppretta kollektiv pensjonsordning for dei tilsette i administrasjonen. Styret meinar at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillande. Det har ikkje vært skader eller ulykker i 2009, heller ikkje noko unormalt sjukefråvær. Selskapet forureinar ikkje det ytre miljø. Rosendal, den Astrid Westberg styreleiar Finn Hoff nestleiar Ellen Svarstad Jorulf Refsnes Jørn Haugli Lunde Frode Alfarnes

9 REKNESKAP INNTEKTER: Rekn Rekn Budsjett 2009 Sal varer/tenester , , ,00 Forteneste forsikringar (Note 3) , , ,00 Medlemskontingent , , ,00 Abonnementsinntekter , , ,00 Andre inntekter 4.658, , ,00 SUM INNTEKTER , , ,00 UTGIFTER: Kjøp varer/tenester (Note 4) , , ,00 Lønskostnader styret/adm (Note 5) , , ,00 Kontorhald (Note 6) , , ,00 Reiseoppgjer , , ,00 Kurs/Møter (Note 7) , , ,00 Data-/kontorutstyr , , ,00 Andre kostnader (Note 8) , , ,00 Årsmøte (Note 9) , , ,00 Støtte/hjelp , , ,00 Profilering , , ,00 Haustsamlingar (Note 10) , , ,00 SUM UTGIFTER , , ,00 DRIFTSRESULTAT , , ,00 Finansinntekter , , ,00 ÅRSRESULTAT , , ,00 OVERFØRT FRÅ OPPLÆRINGSFOND , , ,00 OVERFØRING SKATT ,00 RESULTAT ETTER OVERFØRING , , ,00 Forslag til disponering: Overført frå fri eigenkapital ,89

10 BALANSE Eiga: Kundefordringar , ,74 Heime-PC, administrasjon 8.524,03 0,00 Avsetning tap på fordringar , ,98 Forskottsbetalt kostnad 0, ,25 Bankinnskot - driftskonto , ,50 Bankinnskot - skattekonto (Note 11) , ,00 Sum eiendeler , ,51 Eigenkapital: Fri eigenkapital , ,03 Avsett til forsikringsfond , ,00 Avsett til opplæringsfond , ,91 Avsett til årsm.kostn , ,00 Sum eigenkapital , ,94 Gjeld: Leverandørgjeld , ,15 Betalbar skatt ,00 0,00 Skuldig skattetrekk , ,00 Andre lønnstrekk ,00 0,00 Oppgjerskonto - meirverdiavg , ,00 Skuldig arb.gj.avgift , ,00 Skuldig arb.gj.avgift av feriepengar , ,40 Skuldige feriepengar , ,01 Anna kortsiktig gjeld 1.198,50 0,00 Kortsiktig gjeld fusjonering ,00 0,00 Sum gjeld , ,56 Sum gjeld og eigenkapital , , Rosendal, 9. februar 2010 Astrid Westberg styreleiar Finn Hoff nestleiar Ellen Svarstad Jorulf Refsnes KPMG AS Revisjon Jørn Haugli Lunde Frode Alfarnes Dagleg leiar

11 NOTER TIL REKNESKAP NOTE 1: REKNESKAPSPRINSIPP Årsrekneskapen er satt opp i samsvar med rekneskapsloven og god rekneskapsskikk for små føretak. Inntektsføring ved sal av varer/tenester skjer ved leveringstidspunktet. NOTE 2: PENSJONSFORSIKRING NLT har plikt til å ha pensjonsordning. NLT har kollektiv pensjonsforsikring gjennom Vital som stetter minstekrava i lov om OTP. NOTE 3: FORTENESTE FORSIKRINGAR Kommentar: Forteneste på forsikring i år gjenspeglar vedtak på årsmøtet i fjor om at medlemslaga skal få fjorårets overskot forholdsmessig tilbake. Difor er forteneste på forsikringar i endeleg budsjett redusert med kr ,- i forhold til ordinært budsjett. Forsikringspakken har i år bestått av Yrkesskade (Grunnlag: kr ,-), Ansvar (Grunnlag: kr ,-), Ulykke/Fritid (550 stk.), Reiseforsikring (179 stk.), Underslag (56 stk.) og Formuetap (77 stk.). NOTE 4: KJØP VARER/TENESTER Budsjett Anna varekjøp ,64 639, ,00 Kjøp datalisensar , , ,00 Kjøp tenester , , , , , ,00 Kommentar: Datalisensar er vedlikehald av lisensar for Norman, Lotus Notes, Citrix, Sticos og løysing for support over internett. Kjøp tenester er leasing av servar, kjøp av breiband, kjøp av Compendia Personal, vedlikehald heimeside, vedlikehald domene og kjøp av arbeid frå lag. NOTE 5: LØNSKOSTNADER STYRET/ADM Budsjett Administrasjon , , ,00 Tillitsvalde , , ,00 Heime-PC ,17 0,00 0,00 Bilkostnader , , ,00 Feriepengar , , ,00 Arbeidsgjevaravgift , , ,00 Forsikring pensjon , , ,00 Forsikring , , ,00 Refusjon av sjukepengar ,00 0,00 0,00 Andre lønskostnader , , , , , ,00 Kommentar: Det er tilsett 3 årsverk i administrasjonen. Løn og godtgjersle til dagleg leiar er utbetalt med kr ,-. Det er betalt ut styrehonorar med kr ,-. Kostnadsførd revisjonshonorar for rekneskapsåret 2009 utgjer kr ,-.

12 NOTER TIL REKNESKAP NOTE 6: KONTORHALD Budsjett Kontorleige , , ,00 Elektrisk kraft , , ,00 Revisjon , , ,00 Økonomisk/juridisk bistand ,50 0,00 0,00 Kontorrekvisita 7.925, , ,00 Kopiering/trykking , , ,00 Aviser, tidsskrifter mv , , ,00 Porto/gebyr , , ,00 Programvare 312, , ,00 Telefon , , , , , ,00 NOTE 7: KURS/MØTER I samband med arbeidet med strategisk plan er det i 2009 helde ekstra styremøte. I tillegg er det leigd inn ekstern kompetanse for ca ,- NOTE 8: ANDRE KOSTNADER Budsjett Gåver 8.792, , ,00 Annonsar 3.088,13 0, ,00 Kontingent , , ,00 Andre driftskostnader , , ,00 Øreavrunding 7,88 11,01 0,00 Tap på fordringar 0, ,98 0, , , ,00 Kommentar: Det er betalt kontingent til Landbrukets Arbeidsgiverforening, Europeiske Maskinring og Bygdefolkets Studieforbund. NOTE 9: ÅRSMØTE Budsjett Årsmøtekostnader , , ,00 Møtegodtgjersle , , ,00 Bilgodtgjersle , , ,00 Reiseoppgjer , , ,00 Arbeidsgjevaravgift , , , , , ,00 NOTE 10: HAUSTSAMLINGAR Budsjett Kostnader samlingar , , ,00 Reisekostnader , , ,00 Eigendel , , , , , ,00 NOTE 11: BUNDNE MIDLAR I posten inngår bundne bankinnskott med kr ,- i skuldig skattetrekk for 6. termin

13 ANDRE SAKER VEDTEKTSENDRINGAR Med bakgrunn i innspel frå årsmøtet i fjor og tilbakemeldingar frå revisor legg styret fram forslag til endringar i vedtektene til årsmøtet. I følgjande tekst er ny tekst i vedtektene markert med utheva kursiv og tekst som går ut er markert med gjennomstreking; 2. FØREMÅL NLT si hovudoppgåve er å arbeida for at medlemslaga skal kunne tilby bøndene tenester av høg kvalitet. Først og fremst for å dekkje behovet for kvalifisert arbeidskraft. I tillegg skal organisasjonen vera eit kreativt forum for utvikling av velferdsordningar, samarbeidstiltak, bygdetenester og andre tenester som styrkjer landbruksnæringa og er utviklande for lokalmiljøet. NLT skal vera eit koordinerande ledd for styrking av samarbeid, kunnskap og felles målsetjing. NLT skal vera opne for samarbeid med og yte tenester til andre organ i landbruket for å utnytte næringa sine samla ressursar på beste måte. 5. ÅRSMØTET Årsmøtet er NLT sitt høgaste organ og skal haldast kvart år innan utgangen av april. 1. Samansetjing: Kvart fylkje har representantar ut frå talet på lokallagsmedlemmer: 1 til 1999 medl - 2 representant 2000 til 2999 medl - 3 representantar 3000 til 3999 medl - 4 representantar over 4000 medl - 5 representantar Det er betalt kontingent pr siste år som er medlemsgrunnlaget. Alle fylker kan vera representert med minimum 2 representantar til årsmøtet. NLT sitt styre er ansvarleg for at det vert gjennomført fylkesvis val av utsendingar til årsmøtet. Lagsmedlemmer (bønder) og tilsette i administrasjonen i medlemslaga er valgbare som utsendingar til årsmøtet. Kvart fylkje kan velja inntil 1 -ein- tilsett i administrasjonen i medlemslag som utsending til årsmøtet. Representantane til årsmøtet kan møta med fullmakt, men kvar representant som møter kan berre ha 1 -ei- fullmakt. 2. Styret i NLT er utsendingar til årsmøtet med røysterett. Styremedlemmer har ikkje røysterett under godkjenning av årsmelding og rekneskap. Valkomiteen deltek på årsmøtet med talerett. er utsendingar utan røysterett. 3. Styret skal med 3 -tre- vekers varsel innkalla til årsmøte. Med skriftleg innkalling følgjer sakliste og saksdokument. Saker som dei einskilde lag vil ha handsama på årsmøtet må vera styret i hende innan 1. januar.

14 ANDRE SAKER Årsmøtet skal handsama: 1. Godkjenning av innkalling og saklister. 2. Val av referent, og to til å underskrive protokollen. 3. Årsmelding og revidert rekneskap. 4. Fastsetjing av kontingent. 5. Arbeidsplan. 6. Budsjett. 7. Andre saker som er nemnt i innkallinga. 8. Val: a. Leiar for 1 år. Valet skal vera skriftleg. b. Styremedlemmer for 2 år. For å oppnå kontinuitet i styret, skal 2 -to- medlemmer kvart år stå på val, fyrste år etter loddtrekning mellom styremedlemmene. Dersom styremedlem som har funksjonstid igjen i styret vert valt til leiar, må nytt medlem til styret veljast for resten av perioden. c. Val av nestleiar for 1 år. Valet skal vera skriftleg. d. 3 -tre- nummererte varamedlemmer for 1 år. e. Val av revisor. f. Val av møteleiar og varamøteleiar til neste årsmøte. g. Valkomité på 3 -tre- medlemmer og 1 -eit- varamedlem. Det vert oppmoda til brei geografisk dekning blant valkomiteen sine medlemmer. Valperioden er 3 år. For varamedlem 1 år. Første og andre år går 1 -eit- av medlemmene ut etter loddtrekning. Den som har lengst valperiode fungerer som leiar i valkomiteen. Medlemmer som går ut, kan ikkje attveljast. h. Godtgjersle til tillitsvalde etter innstilling frå valkomiteen.

15 KONTINGENT Årsmøte for 2008 fastsette kontingenten for 2009 til kr. 50,- pr. aktiv brukar/kunde, og 0,16% av brutto utlønning i laget (grunnlag til yrkesskadeforsikring). Einskilde lag har gjeve uttrykk for at dei ikkje får frådragsrett for heile kontingenten til NLT. Andre meinar at kontingentsystemet ikkje er noko spore for laga til å slå seg i lag slik det er bygd opp i dag. Styret har diskutert fleire modellar for kontingentsystem og har kome frem til ein modell der kontingentsats pr. aktiv brukar/kunde vert byta ut med ein fast grunnkontingent pr. lag. Snitt på aktive brukar/kundar i 2009 var 180 noko som tilseie ein grunnkontingent på kr ,- pr. lag. Forventa lønnsomsetning er sett til milliard kroner. INNSTILLING TIL ÅRSMØTE: Det vert sett ein grunnkontingent pr. lag på kr ,-. Alle lag vil kunne redusere denne til kr ,- dersom dei rapporterar til NLT innanfor rette tidsfristar. Kontingent av den delen som går på omsetning vert uendra på 0,16%. KONTINGENT 2010: 113 lag à kr ,-: ,- Kr ,- x 0,16%: ,- Sum: ,-

16 ARBEIDSPLAN STRATEGISK PLAN Arbeidet med ny strategisk plan for vart starta våren Den endelege planen vert lagt fram på årsmøtet. Både hovudmål og delmål må følgjast opp og vurderast kontinuerleg. Ikkje minst arbeidsplanen må syna dette. VELFERDSORDNINGANE NLT er ingen part i jordbruksforhandlingane, men arbeider kontinuerleg med innspel til forhandlingspartane. Det er NLT si plikt å bringa vidare bonden og avløysarlaga/ landbrukstenestene sine erfaringar. Difor er det veldig viktig at medlemmene kjem med innspel til oss, både det som fungerer og det som er mindre bra. NLT blir lytta til, men erfaring syner at det beste er å konsentrera seg om få og viktige saker framfor forhandlingane. For 2010 vert det fokusert på desse sakene: Landbruksvikarordninga Ordninga er positivt motteke av næringa. Truleg vil me nå målet om 240 årsverk gjennom ordninga via avløysarlaga/landbrukstenestene. Det er no viktig at intensjonen vert følgt opp med nok midlar. Ekstra utbetaling/forskottering av refusjon ferie/fritid Ei ekstra utbetaling i januar på grunnlag av dokumenterte utgifter dei 8 første månadane året før vil vera til god hjelp med å betre likviditeten og bidra til stabil tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Tilpassing til Folketrygda Tilskot til avløysing under sjukdom må i større grad tilpassast reglane i Folketrygda. Ikkje minst gjeld dette regelverk ved svangerskap. Indeksregulerte satsar på ferie/fritidsrefusjon og sjukdomsrefusjon Det har vore ei positiv utvikling av tilskot til ferie/fritid og sjukdomsavløysing, men etterslepet er framleis stort. Det er naudsynt med ei kraftig auke i tilskotet. ORGANISASJON NLT vil halda fram arbeidet for at alle bønder skal ha dei same gode tenestene over heile landet. Det er viktig å stimulera laga til profesjonalisering og effektivisering. Spennet i medlemslaga er stort og dette er ei utfordring. NLT skal arbeida for at alle lag skal ha utbyte av å vera medlem. Ein del lag har fusjonert med andre organisasjonar, noko som gjer oss nye utfordringar. NLT skal ved samarbeid og dialog legge til rette for fellesløysingar til det beste for alle partar. Vi vil og arbeide med: Vidare utvikling av felles dataløysingar Bygge opp felles databasar, kunnskapsbasar med meir Oppdatering av gjeldande reglar, lovverk, forskrifter, vedtekter, internkontroll og ny samvirkelov. Støtte til samarbeid og fusjonar i lokallag, også mot andre samarbeidande organisasjonar Uniformering, felles profil, logo med meir. Halda kurs og samlingar for tillitsvalde og tilsette: o Leiarsamling på Gardermoen 2. og 3. juni, Scandic Oslo Airport o Haustsamling og kurs sør oktober, Scandic Oslo Airport o Haustsamling og kurs nord november, Rica Hell Tema for kurs og hovudtema på haustsamlingane vert vurdert fortløpande for at desse skal vera så aktuelle som råd. Vi vil også vurdere omlegging av strukturen på sjølve haustsamlingane.

17 ARBEIDSPLAN Det er viktig at NLT har best mogleg kjennskap til drifta av dei lokale laga. Difor er innrapporteringa frå laga ei viktig kjelde til denne kunnskapen. Likevel ber vi om at dersom de har vanskar, snakk med oss snarast råd slik at vi kan vera ein aktiv støttespelar og hjelpa til med å koma ut av vanskane før det er for seint. Vi kjem i år til å innføre ei bonusordning for dei laga som innrapporterar til rett tid. MEDLEMER Sjølv om vi brukar dei nettbaserte tenestene aktivt for å koma ut med informasjon til medlemmene våre, er det likevel mykje å henta for at rett informasjon skal nå ut til alle; også til bøndene. NLT har difor starta arbeidet med å laga ein overordna marknads- og kommunikasjonsplan for heile organisasjonen. ARBEIDSKRAFT Dei siste åra har det vore mykje fokus på sosial dumping i landbruket. NLT har heile tida meint, og har også fått dette stadfesta frå fleire hald, at dette i veldig liten grad er noko avløysarlaga har del i. Det er likevel viktig at vi arbeider med å bygge vidare på den kompetansen som ligg i organisasjonen. God personalhandsaming i alle ledd i tråd med lover og avtaler er med på å rekruttera og halda på god og stabil arbeidskraft. Den nye landbruksvikarverksemda er endå i startgropa og vi kjem til å ha fokus på utvikling og oppfølging av denne. Det skal leggjast til rette for regionalt samarbeid når det gjeld kurs og opplæring av landbruksvikarar og avløysarar. ØKONOMI Sjølv om landbruksvikarverksemda i ei viss grad har hjelpt med å betre likviditeten, er det eit mål for NLT å legga til rette for at laga skal kunna utvida og utvikla tenestetilbodet. Gode tenester, samarbeid og felles løysingar er noko vi alle må arbeide for. Vi skal styrke NLT og laga sin økonomi ved å utvikle og tilby nye produkt og tenester.

18 BUDSJETT INNTEKTER: Budsj. 09 Faktisk 09 Budsj. 10 Sal varer/tenester (Note 1) Forteneste forsikringar Medlemskontingent Abonnementsinntekter Andre inntekter SUM INNTEKTER UTGIFTER: Kjøp varer/tenester (Note 1) Lønskostnader styret/adm (Note 2) Kontorhald (Note 3) Reiseoppgjer Kurs/Møter Data-/kontorutstyr Andre kostnader (Note 4) Årsmøte (Note 5) Støtte/hjelp (Note 6) Profilering/marknadsføring (Note 7) Haustsamlingar SUM UTGIFTER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter ÅRSRESULTAT OVERFØRT FRÅ OPPLÆRINGSFOND

19 NOTER TIL BUDSJETT NOTE 1: VARER/TENESTER Kommentar: Inntekter er sal av plass på terminalserver, datalisensar, heimesider, abonnementsinntekter Notes, Compendia Personal og sal av produkt og tenester. Utgifter er vedlikehald av terminalserver, datalisensar, server, internett, Compendia Personal og kjøp av arbeid frå andre. NOTE 2: LØNSKOSTNADER STYRET/ADM Budsj. 09 Faktisk 09 Budsj. 10 Administrasjon Tillitsvalde Bilgodtgjersle Feriepengar Arbeidsgjevaravgift Kollektiv pensjonsforsikring Forsikring Andre lønskostnader NOTE 3: KONTORHALD Dei største postane er; Budsj. 09 Faktisk 09 Budsj. 10 Husleige Porto Kopiering, trykking Telefon Revisjon Elektrisk kraft Kontorrekvisita Aviser/tidsskrift NOTE 4: ANDRE KOSTNADER Dei største postane er; Budsj. 09 Faktisk 09 Budsj. 10 Kontingent Andre driftskostnader NOTE 5: ÅRSMØTE Budsj. 09 Faktisk 09 Budsj. 10 Møtekostnader Møtegodtgjersle Bilgodtgjersle Reiseoppgjer Arbeidsgjevaravgift NOTE 6: STØTTE/HJELP Budsj. 09 Faktisk 09 Budsj. 10 Støtte fusjonering Midlar opplæring/hjelp NOTE 7: PROFILERING/MARKNADSFØRING Kommentar: Det er satt av kr ,- for å starte arbeidet med ein marknads og kommunikasjonsplan.

20 INNSTILLING VALKOMITÉ Vald første gong A: Leiar for 1 år: Finn Hoff, Sør-Trøndelag - ny 2006 B: 2 styremedlemer for 2 år: Liv-Julie Wågan, Nordland - ny Turid L Øverås, Møre og Romsdal ny, tils.repr. Jorulf Refsnes, Rogaland - ikkje på val 2006 Jørn Haugli Lunde, Hedmark - ikkje på val 2009 C: Nestleiar for 1 år: Liv-Julie Wågan, Nordland - ny D: 3 nummererte varamedlemer til styret for 1 år: 1. Elin Haugen, Oppland - ny 2. Ola Thune, Oppland - attval Jørn Eriksen, Nord-Trøndelag - ny E: Val av revisor: KPMG as, Bergen - attval F: Møteleiar: Ole Martin Pettersen, Nordland - ny Varamøteleiar: Kristian Haug, Hedmark - ny G: Nytt medlem til valkomiteen: Steinar Klev, Nord-Trøndelag Åse Ingebjørg Homme, Aust-Agder - ikkje på val 2008 Elisabeth Holand, Nordland - ikkje på val 2009 Varamedlem for 1 år: Jan Klemmetvold, Oppland - ny H: Godtgjersle til tillitsvalde: Leiar: Kr ,- + møtegodtgjersle Tlf.: kr ,- pr. år, eller etter rekning Nestleiar: Kr ,- + møtegodtgjersle Tlf.: kr ,- pr. år, eller etter rekning Styremedlem + 1. vara: Kr ,- + møtegodtgjersle Tlf.: kr ,- pr. år, eller etter rekning Møtegodtgjersle: Full dag: kr ,- Halv dag: kr. 900,- Satsane inkluderer reisetid. Utgifter ut over dette må dokumenterast. Godtgjersle til valte årsmøteutsendingar: Møtegodtgjersle til same sats som tillitsvalde. Astrid Westberg, Ellen Svarstad og Ingrid Løset har i brev sagt frå seg attval. Valkomiteen har vore: Hans Nummestad, Østfold - leiar, Åse Ingebjørg Homme, Aust-Agder og Elisabeth Holand, Nordland

Protokoll. Vedtak: Protokoll frå styremøte 30.11 1.12. 2010 på Gardermoen er godkjent.

Protokoll. Vedtak: Protokoll frå styremøte 30.11 1.12. 2010 på Gardermoen er godkjent. Protokoll Frå styremøte 8. 10 februar 2011 på First Marin, Bergen Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Elin R. Haugen, Ola Thune og Liv Julie Wågan. Frå adm. møtte Frode Alfarnes,

Detaljer

Årsmelding 2009. Med årsmøtereferat. Norske Landbrukstenester. Informasjon har ingen verdi før den er distribuert

Årsmelding 2009. Med årsmøtereferat. Norske Landbrukstenester. Informasjon har ingen verdi før den er distribuert Årsmelding 2009 Med årsmøtereferat Informasjon har ingen verdi før den er distribuert Norske Landbrukstenester INNHALD Leiaren har ordet... 3 Sakliste... 4 Utsendingar... 5 Forretningsorden... 7 Driftsåret...

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Årsmelding 2008. Med årsmøtereferat. "Informasjon har ingen verdi før den er distribuert" Norske Landbrukstenester. Postboks 21 5486 Rosendal

Årsmelding 2008. Med årsmøtereferat. Informasjon har ingen verdi før den er distribuert Norske Landbrukstenester. Postboks 21 5486 Rosendal Årsmelding 2008 Med årsmøtereferat "Informasjonharingenverdiførdenerdistribuert" Norske Landbrukstenester Postboks21 5486Rosendal Telefon:53482280 Telefaks:53482281 Epost:post@nlt.no www.landbrukstenester.no

Detaljer

REFERAT. Per Skorge, Norges Bondelag, skal halde eit innlegg om velferdsordningane. Innlegget er på ca ein halv time.

REFERAT. Per Skorge, Norges Bondelag, skal halde eit innlegg om velferdsordningane. Innlegget er på ca ein halv time. frå styremøte i Bergen, 8. og 9. februar 2010 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes, Finn Hoff og Ingrid Løset. Frå administrasjonen møtte Frode Alfarnes

Detaljer

Styremøte 8-9. februar i Bergen

Styremøte 8-9. februar i Bergen Styremøte 8-9. februar i Bergen 01/06 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknad 02/06 liste til årsmøtet 2005. Årsmøte startar 31.03 kl. 13:00 og skal vera avslutta til lunsj 01.04. Det

Detaljer

Strategisk plan. For Norske Landbr ukstenester

Strategisk plan. For Norske Landbr ukstenester Strategisk plan 2010-2015 For Norske Landbr ukstenester Vedteken i styremøte 09.02.2010 Forord Norske Landbrukstenester (NLT) vart starta i 1991 ved fusjon mellom Landbrukets Maskinringar og Norske Avløysarlag.

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Strategisk plan

Norske Landbrukstenester. Strategisk plan Norske Landbrukstenester Strategisk plan 2015-2018 2 strategisk plan 2015-2018 Forord Norske Landbrukstenester (NLT) vart starta i 1991 ved fusjon mellom Landbrukets Maskinringar og Norske Avløysarlag.

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 1. og 2. februar 2012 på Thon Hotel Opera, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes,

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Referat. Frode Alfarnes, Evald Storaas og Romar Skeie Olsen.

Referat. Frode Alfarnes, Evald Storaas og Romar Skeie Olsen. Referat frå styremøte 21. og 22. mai 2012 på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde (ikkje til stades under handsaming av sak 33/12), Jorulf

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA 1 Organisasjon. Landbrukstjenester Sør SA, org. nr. 979 271 603, nedafor kalla laget, er eit andelslag etter samvirkeprinsipp med avgrensa økonomisk ansvar (SA),

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2011

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2011 Norske Landbrukstenester Årsmelding 2011 2 innhald sakliste 3 Sakliste...3 Utsendingar...4 Driftsåret...6 Årsmelding...16 Rekneskap...17 Balanse...18 Noter til rekneskap...19 Revisjonsmelding...22 Kontingent...24

Detaljer

Strategisk plan 2 0 1 1-2 0 1 6. F o r H e l g e l a n d L a n d b r u k s t j e n e s t e r

Strategisk plan 2 0 1 1-2 0 1 6. F o r H e l g e l a n d L a n d b r u k s t j e n e s t e r Strategisk plan 2 0 1 1-2 0 1 6 F o r H e l g e l a n d L a n d b r u k s t j e n e s t e r V e d t a t t i s t y r e m ø t e... Forord Norske Landbrukstenester (NLT) vart starta i 1991 ved fusjon mellom

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen Lie og Ola Mjølhus.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen Lie og Ola Mjølhus. Referat Frå Styremøte 26. og 27. mai, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA NLT Hordaland - ditt lokale vikarbyrå - 2 1 Organisasjon. Norske Landbrukstenester Hordaland SA. Org.nr. : 971 358 017 MVA nedafor kalla laget, er eit partlag

Detaljer

Referat frå styremøte 10.-11. mai 2010 i Rosendal

Referat frå styremøte 10.-11. mai 2010 i Rosendal Styret Dykkar ref.: Styret Vår ref.: Klikk her for vår ref.] Dato.: tysdag, 20. september 2011 Referat frå styremøte 10.-11. mai 2010 i Rosendal - Til stades: Liv-Julie Wågan, Jorulf Refsnes, Jørn Haugli

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Frå styremøte 1-2. februar, Jotka fjellstue - Alta

Frå styremøte 1-2. februar, Jotka fjellstue - Alta Referat -- Frå styremøte 1-2. februar, Jotka fjellstue - Alta Til stades: Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Linda Kristin Oppedal, Aud Fossøy og Tor Inge Eidesen Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 4.- 5. februar, Jotktaelva Fjellstue - Alta -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm: Frode Alfarnes,

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen.

Referat. Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen. Referat frå styremøte 6. og 7. februar 2013 på Rica Nidelven - Trondheim. Til stades: Forfall: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan Frå adm: Frode

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Frå styremøte 7-8. februar, Thon Hotel Polar - Tromsø

Frå styremøte 7-8. februar, Thon Hotel Polar - Tromsø Referat -- Frå styremøte 7-8. februar, Thon Hotel Polar - Tromsø Til stades: Styreleiar Harald Lie, nestleiar Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Tor Inge Eidesen, Aud Fossøy. Fråfall: Dagleg leiar Frode

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Vedtekter for. Landbrukstenester Folgefonna

Vedtekter for. Landbrukstenester Folgefonna Vedtekter for Landbrukstenester Folgefonna Landbrukstenester Folgefonna - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon. Landbrukstenester Folgefonna SA. Org. Nr. 974254514 nedafor kalla laget, er eit andelslag

Detaljer

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Referat frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Til stades: Harald Lie, Finn Egil Adolfsen, Jorulf Refsnes, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby (for Bodil Mannsverk) Frå adm: Frode

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen (kun dag 2)

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen (kun dag 2) Referat Frå Styremøte 3.- 4. desember Thon Hotel Opera - Oslo -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen (kun dag 2) Frå adm: Frode Alfarnes,

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Frå styremøte 23. september Hotell Santi, Krakow

Frå styremøte 23. september Hotell Santi, Krakow Referat Frå styremøte 23. september 2016 - Hotell Santi, Krakow Dato.: 3. november 2016 Til stades: Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Tor Inge Eidesen. Linda Kristin Oppedal. Frå Administrasjonen:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Norske Landbrukstenester

Norske Landbrukstenester Norske Landbrukstenester Velkomen til Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 10.-11. 11. april 2013 Sakliste... 3 Utsendingar... 4 Forretningsorden... 6 Driftsåret... 7 Årsmelding... 12 Rekneskap...

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 2013

Invitasjon til kurs og haustsamling 2013 Invitasjon til kurs og haustsamling 2013 Det er også i år to samlingar som vert haldne slik: 22., 23. og 24. oktober Rica Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. oktober! Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag,

Detaljer

Vakttelefonen er betjent 24 timar i døgeret 9908 ÅÅÅ 2013 ÅÅÅÅ

Vakttelefonen er betjent 24 timar i døgeret 9908 ÅÅÅ 2013 ÅÅÅÅ Vakttelefonen er betjent 24 timar i døgeret 9908 ÅÅÅ 2013 ÅÅÅÅ 1 Årsmøte 2013 for Lt.Folgefonna vert halde på Park Hotel Vossevangen, Voss tysdag 8. april kl 1345 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av

Detaljer

Referat. Harald Lie, Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby, Ivar Aae.

Referat. Harald Lie, Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby, Ivar Aae. Referat frå styremøte 29. april kl. 12:00 på hovudkontoret i Rosendal. Til stades: Forfall: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby, Ivar Aae. Bodil

Detaljer

Frå adm: Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen

Frå adm: Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen Referat Frå styremøte 5. april 2016, Quality Airport Hotel Gardermoen Til stades:harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Linda Kristin Oppedal, Tor Inge Eidesen og Aud Fossøy. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Vedteken i årsmøte 131210 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/8 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Utkast januar 2016 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/9 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene har

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt SA

Vedtekter for Sognefrukt SA Side 1 av 5 Vedtekter for Sognefrukt SA 1 Laget Selskapet sitt namn er Sognefrukt SA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

VEDTEKTER FOR SUNNFJORD LANDBRUKSTENESTER

VEDTEKTER FOR SUNNFJORD LANDBRUKSTENESTER VEDTEKTER FOR SUNNFJORD LANDBRUKSTENESTER 1 Organisasjon Sunnfjord Landbrukstenester SA med org. nr 971365145 nedafor kalla laget, er eit lutlag etter samvirkeprinsippet med avgrensa økonomisk ansvar,

Detaljer

REFERAT. Gjester: NB, NBS, LA, BSF, LR, Landbrukets HMS, tidlegare styreleiarar i NLT, styreleiar i LT Akershus.

REFERAT. Gjester: NB, NBS, LA, BSF, LR, Landbrukets HMS, tidlegare styreleiarar i NLT, styreleiar i LT Akershus. Frå styremøte i Bergen 10. og 11. februar 2009. REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jorulf Refsnes, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Forfall: Finn Hoff, Widar Skogan. Frå administrasjonen: Frode Alfarnes,

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 2014

Invitasjon til kurs og haustsamling 2014 Invitasjon til kurs og haustsamling 2014 Det er også i år to samlingar som vert haldne slik: 21., 22. og 23. oktober Quality Airport Hotel Gardermoen. Påmeldingsfrist 2. oktober. Sogn og Fjordane, Hordaland,

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt BA

Vedtekter for Sognefrukt BA Vedtekter for Sognefrukt BA 1 Selskapet sitt namn er Sognefrukt BA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna partskapital. 2 Føremål

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag kl Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag kl Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND IKS Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag 25.04 2017 kl. 13.00 Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS Sak 01.17. Opprop og oppteljing

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2013 Årsmøtet med fagdag blei halde på Mjonøy kultursenter i Vinje 2. og 3. februar 2013. Laurdag 2. februar Ellen Nordstoga, som m. a. har vore distriktsmusikar

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

-- Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Linda Kristin Oppedal, Tor Inge Eidesen og Aud Fossøy.

-- Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Linda Kristin Oppedal, Tor Inge Eidesen og Aud Fossøy. Referat Frå styremøte 6. september 2015, Hotel Novotel Paris, Paris. -- Til stades: Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Linda Kristin Oppedal, Tor Inge Eidesen og Aud Fossøy. Frå adm: Frode

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Torsdag 10. mars 2016 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Oppstart utbygging av 800 da. landbruksområde, på Vagle i Sandnes Kommune. www.jordvernforeningen.no

Detaljer

Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei første av varamedlemene.

Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei første av varamedlemene. GENERALFORSAMLING I KVINNHERAD ENERGI AS Side 1 vert halde i Rådhuset i Rosendal. Torsdag, kl 1500. Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag

Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag Dato/tid: 26. mars 2017 /kl 10.00-12.00 Stad: Fosnavåg hotell Sakliste: 1. Registrering av deltakarar med stemmerett 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIGAR /ÅRSMØTE I SKOGEIGARLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIGAR /ÅRSMØTE I SKOGEIGARLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIGAR /ÅRSMØTE I SKOGEIGARLAGET SKOGEIGARLAG: SØRE SUNNMØRE STAD: EIDSÅTUN DATO: MANDAG 13. MARS KLOKKESLETT: KL 19.00 Andelseigar/års møte er arena for ALLSKOG sine andelseigarar

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling oktober 2016

Invitasjon til kurs og haustsamling oktober 2016 Invitasjon til kurs og haustsamling 25.-27. oktober 2016 Stad: Thon Hotel Oslo Airport. Påmeldingsfrist 26. september! 25.-26.oktober Kurs : lunsj 25.oktober klokka 11:30. Kursstart klokka 12:30. 26.-27.

Detaljer