1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka"

Transkript

1 SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter 5) Årsmelding for ) Rekneskap for 2009, med revisjonsmelding 7) Vedtektsendring 5. Årsmøtet 8) Fastsetjing av kontingent for ) Arbeidsplan for ) Budsjett for ) Val etter vedtektene: a. Leiar for 1 år b. To styremedlemmer for 2 år c. Nestleiar for 1 år d. Tre nummererte varamedlemer til styret for 1 år e. Revisor f. Møteleiar og varamøteleiar til neste årsmøte g. Ein medlem til valnemnda for 3 år Ein varamedlem til valnemnda for 1 år h. Godtgjersle til tillitsvalde.

2 DRIFTSÅRET ÅRSMØTE 2008 Årsmøte 2008 vart halde på Quality Airport Gardermoen 1. og 2. april Frammøtte: 38 valde utsendingar, 5 frå styret, 3 frå valnemnda, 6 gjester, 4 frå administrasjonen og 4 observatørar. Før offisiell opning, helsa nestleiar i Akershus Bondelag, Odd Einar Hjortnæs, velkomen til Akershus. Han fortalde litt om jordbruket i Akershus, der mest 90% av arealet er korn, resten fordelt på mjølk og kjøtproduksjon. Årsmøtet vart opna av styreleiar Astrid Westberg. Ho presiserte at velferdsordningane er og blir vår viktigaste oppgåve. Vi har brukt mykje ressursar for å bli høyrde i samband med jordbruksforhandlingane. Vonleg vil dette gje resultat også framover. NLT har også ei viktig oppgåve med å skapa møteplassar for både dei tillitsvalde og tilsette i laga. Dette skjer gjennom haustsamlingar, kurs og andre møter. Dette vil vi halda fram med. I løpet av året vil det bli laga ein ny strategisk plan for På vegne av styret takka ho samarbeidspartnarar, tillitsvalde og tilsette for gode relasjonar og godt arbeid i året som har gått. Og sist, men ikkje minst, takk til avløysarane som er den viktigaste leddet i arbeidet vårt. Ordet vart så overlete til møteleiar Kjetil Larsgard. Alle punkt på sakslista vart godkjende, med tilføyingar. Val: Leiar for 1 år. To styremedlemmer for 2 år: Nestleiar for 1 år: Tre vara til styret for 1 år: Valnemnd: Astrid Westberg, Østfold attval Jorulf Refsnes, Rogaland attval Jørn Haugli Lunde, Hedmark ny Ellen Svarstad, Nordland ikkje på val Finn Hoff, Sør-Trøndelag ikkje på val Finn Hoff, Sør-Trøndelag attval 1. Ingrid Løset, Møre og Romsdal attval 2. Ola Thune, Oppland attval 3. Turid L. Øverås, Møre og Romsdal attval Hans Nummestad, Østfold leiar Åse Ingebjørg Homme, Aust-Agder Elisabeth Holand, Nordland ny Årsmøtet vart avslutta kl Under festmiddagen vart årets avløysar, Anne Karin Hofset, frå Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag, heidra med gåver, blomar og diplom.

3 DRIFTSÅRET DRIFTA AV NLT STYRET - ADMINISTRASJON Styret har i 2009 hatt 6 styremøte og handsama 57 saker. Dei fleste møta har gått over to dagar. Styret er: Astrid Westberg leiar Finn Hoff nestleiar Ellen Svarstad Jørn Haugli Lunde Jorulf Refsnes Første varamedlem Ingrid Løset er kalla inn til alle styremøta. Desse arbeider på hovudkontoret i Rosendal: Frode Alfarnes, dagleg leiar Romar Skeie Olsen Evald Storaas, 50%, 100% stilling frå Trygve Fredheim, 50%, gått av med pensjon KONGENS FORTENSTMEDALJE I SØLV Trygve Fredheim gjekk av med pensjon i august, etter å ha vore med i NLT sidan starten frå Den innsats Trygve har gjort for organisasjonen er uvurderleg og vi syntes det var vel fortent då Trygve fekk Kongens Fortenestmedalje i sølv. Sjølve overrekkinga skjedde på haustsamlinga på Gardermoen, til stor overrasking for både hovudpersonen og deltakare. Vi ønskjer Trygve til lukke og takkar samtidig for innsatsen gjennom alle år. MEDLEMSUTVIKLING NLT hadde ved årsskiftet 115 medlemslag, ein nedgang på 4 lag frå i fjor. Dette skuldast fusjonar. Desse laga hadde i aktive enkeltmedlemmer som utgjer medlemsgrunnlaget i NLT. Det er ein nedgang på 623 medlemmer frå i fjor. Færre bruk utgjer det meste av nedgangen; likevel har lønsomsetnaden i laga auka med 70 millionar til kr ,00. Vi har endå ein jobb å gjera med å få fleire gardsbruk med rett til tilskot å bruka avløysarlaga. ØKONOMI Underskotet for 2009 vart kr ,89. Det var budsjettert med eit underskot på kr ,- Ei viktig årsak til at det var budsjettert med underskot er vedtak på årsmøte i fjor om å betale tilbake overskot og utbytte på forsikring. Dei viktigaste årsakene til avvik frå budsjetter er; Meir inntekt på forsikring på ca ,- Meir inntekt på kontingent på ca ,- Mindre inntekter eigendel på haustsamling på ca ,- Mindre finansinntekter på ca ,- Større utgifter styremøte på ca ,- Resten er mindre differansar på inntekter og utgifter, sjå notar i rekneskap

4 DRIFTSÅRET ARBEIDSOPPGÅVER STRATEGISK PLAN Styret starta arbeidet med ny strategisk plan for våren Det vart i byrjinga av arbeidet henta inn ekstern ekspertise. Tanken bak det var å få hjelp til ei meir oversiktleg oppbygging av planen etter innspel frå styret, laga og administrasjon. Ikkje minst vart innspel til planen grundig gått gjennom på haustsamlingane. Den har også til slutt vore lagt ut på heimesida vår for kommentarar frå laga. Tidsplanen har heile tida vore at planen skal presenterast på årsmøtet for VELFERDSORDNINGANE Arbeidet med å få betre velferdsordningar for bonden er ei kontinuerleg oppgåve. Dialogen med faglaga er god og vi føler at vi når gjennom her med det vi meiner er det viktigaste. Det er ofte hos staten forslaga stoppar. Det er difor viktig at vi set fokus på få, men viktige saker og held oppe presset på desse. For 2009 vart det fokusert på desse oppgåvene: Ekstra dokumentert utbetaling av tilskot ferie/fritid Vi kom ikkje i mål med dette kravet i året som gjekk, men det er tydeleg at vi har møtt forståing for dette i faglaga. Det er klart at likviditeten til bonden vil styrkast ved ei ekstra utbetaling. Han vil då ha betre råd til å til å ta ferie og fri når han sjølv ynskjer det gjennom ei meir stabil sysselsetjing av leigd hjelp. Tilskot til pass av sjuke barn under 12 år Dette punktet fekk vi diverre ikkje gjennomslag for. Tilskota må følgja løns- og prisutviklinga Vi fekk ikkje auka satsane så mykje som vi kunne ynskja, men det vart auke både på maks tilskot til ferie/fritid, auke i dagsatsen for sjukdom og auke i tilskotet til landbruksvikar. Vi er glade for å registrera at faglaga nyttar store delar av NLT sine forslag i sitt krav. Vi vert og nytta som faginstans i prosessen. Det er viktig at heile organisasjonen arbeider saman mot felles mål og påverkar avtalepartane frå grasrota og til topps. ARBEIDSKRAFT Verknadene av finanskrisa og den påfølgjande tendens til resesjon prega også i nokon grad avløysarlaga og organisasjonen. I den grad ein kan snakka om positive biverknader, så har dette gitt noko utslag i betre tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Frå fleire lag har vi fått beskjed om at tilsetjing av m.a. landbruksvikarar er blitt lettare. Det er framleis stor pågang av søkjarar frå deler av EØS. Vi ser no resultat av våre kontaktar med Tyskland og Baltikum. Fleire stader i landet er det no blitt tilsett folk frå desse landa, med gode resultat også for busetjinga i mange område. Det skjer stadig endringar og forenklingar i å tilsetja arbeidskraft frå EØS-landa. Det er difor viktig å vera oppdaterte på desse endringane. NLT informerer fortløpande via e-postar og på heimesida vår. Vi ser også at mange lag er blitt meir profesjonelle når det gjeld personalhandsaming generelt. Dette gjeld så vel norsk som utanlandsk arbeidskraft. Dei siste åra har det vore mykje fokus på sosial dumping i landbruket. NLT har heile tida meint, og har også fått dette stadfesta frå fleire hald, at dette i veldig liten grad er noko avløysarlaga har del i.

5 DRIFTSÅRET MEDLEMSLAGA NLT si viktigaste oppgåve er å hjelpa avløysarlaga/landbrukstenestene til å gjera ein så god jobb som råd er for sine medlemmer. Mange problem vert løyste via telefonen, men vi ser etterkvart som laga vert større og meir mangearta eit klart behov for profesjonalisering. Difor er det viktig at både laga sjølvstendig og gjennom NLT får oppdateringar på kurs og samlingar. Våre samarbeidspartar har vore gode medhjelparar både som førelesarar og ved akutte problem i kvardagen. Og våre samarbeidspartar inkluderer også kunnskapen som eksisterer i mange av medlemslaga. NLT arbeider heile tida med å utvikle tenester og støtte til medlemslaga. I år har vi m.a. arbeidd med: Deltaking i fusjonsprosessar Forsikringsordningane Brukarstøtte Rapportering LANDBRUKSVIKARORDNINGA Vi har no bak oss det første heile året der laga har hatt ansvaret for den nye Landbruksvikarordninga. Etter det vi kan sjå, begynner dette no å fungera veldig greitt. Laga har teke utfordringa på ein framifrå måte. Ikkje minst har vi fått mange gode tilbakemeldingar frå brukarane - bøndene. Det har også vore mange gode og positive presseoppslag om dette. Dette siste er også veldig god marknadsføring av både ordninga og laga. TILSKOT TIL FUSJONERING I 2009 vart det utbetalt tilskot til 4 fusjonar med totalt kr ,00 TILSKOT TIL OPPLÆRING Retningslinene for bruk av opplæringsfondet gjev høve til tilskot for opplæring i laga. Det vart i 2009 utbetalt kr ,- til brukarsamling for Duett-brukere. REPRESENTASJON/MØTER/KURS HAUSTSAMLINGANE I år var det første gongen med to haustsamlingar; Stjørdal og Gardermoen. På samlingane deltok: 266 representantar frå medlemslag (258 i fjor) 90 lag var representerte (94 i fjor) 25 medlemslag møtte ikkje (som i fjor) Vi fekk ein del fråfall grunna svineinfluensa. Også i år hadde vi kursdag i forkant av haustsamlingane. Kursa er så populære at vi ikkje får plass til alle og tilbakemeldingane tyder på at vi treffe bra med innhaldet. I år vart det arrangert kurs i lokal lønnspolitikk. Det er spesielt gledeleg at så mange tillitsvalde tar seg tid til å delta på kursa. Evalueringa av sjølve haustsamlingane viser at fleirtalet var godt nøgd med samlingane og det ser ut til at vi treffe bra på innhald. Nokre punkt frå evalueringa; 79,5% i nord og 80% i sør var nøgd med lokalitetar og opplegg 81,8% i nord og 72,7% i sør synes at dei ulike tema hadde stor aktualitet

6 DRIFTSÅRET Nytt i år var at Årets Avløysar vart kåra frå det einskilde fylke. Ikkje alle fylke hadde utnemnd sin Årets Avløysar, men der dette var gjort, vart det markert på haustsamlingane. Desse avløysarane var: Frå Nord-Trøndelag Kjell Vegard Furunes Ytre Namdal Landbrukstjenester Frå Nordland Werner Lindgaard Lofoten Avløserlag Frå Oppland Knut Andersen Gjøvik Avløserlag Frå Hordaland Per Gunnar Erga Landbrukstenester Hordaland Frå Vest-Agder Karl Tveiten Landbrukstjenester Sør Frå Aust-Agder Thomas Viki Landbrukstjenester Sør KURS Det er nytta kr ,- til kurssamlingar for kontortilsette og tillitsvalde, med totalt 172 deltakarar. Av dette er det nytta kr ,- frå opplæringsfondet. Leiarsamlinga på Gardermoen 3. og 4. juni samla 78 kontortilsette og tillitsvalde. Temaet for kurset var Ledelse og motivasjon eller korleis byggje ein Blå pil kultur som mange kalla kurset etterpå. Kurset var ved Per T. Aakvaag i HRM-group og vart godt motteke. Vi får berre gode tilbakemeldingar på kursinnhald og kurset var fullbooka innan kort tid. Kursa i forkant av haustsamlingane, ved Negotia og LA samla totalt 94. I tillegg er det halde eigne kurs i ThinkPage (heimesider) og Lotus Notes. MØTE/REPRESENTASJON Styreleiar og dagleg leiar hadde møte med Norges Bondelag, Landbruks- og matdepartementet og Statens Landbruksforvaltning for å gjera vårt syn klart i forkant av jordbruksforhandlingane. NLT har jamn kontakt med avtalepartane når det gjeld forvaltninga av velferdsordningane. Det er positivt å registrera at NLT blir sett på som ein viktig faginstans. I tillegg har vi deltatt på/i: årsmøte i avløysarlag/landbruktenester Norsk Landbruksrådgiving sitt årsmøte Landbrukets Arbeidsgiverforening sitt årsmøte Norsk Landbrukssamvirke sin temakonferanse seksjonskonferanse til Landbrukets Arbeidsgiverforening arbeidsmøte med Bygdefolkets Studieforbund arbeidsmøte med Landbrukets HMS-tjeneste arbeidsmøte med Norsk Landbruksrådgiving møte med Norsk Bygdeservice møte i UDI om utanlandsk arbeidskraft møter med Arbeidstilsynet møte om handtering av dyreverntragediar møte i samband med allmenngjering av tariffavtale kurs for landbruksvikarar møte og samlingar med programleverandørar møte med forsikringsmeklar, utviding av forsikringar

7 DRIFTSÅRET AKTIVITET I MEDLEMSLAGA Regionale kurs for Landbruksvikar Kurs for avløysarar Fylkesvise samlingar for daglege leiarar SLUTTORD Engasjerte og aktive eigarar er nødvendig for alle samvirkeføretak og avløysarlaga/ landbrukstenestene skil seg ikkje ut her. Det er ved eit aktivt eigarforhold bonden er med og sikrar ei utvikling etter eigne premissar. Avløysarlaga/landbrukstenestene si hovudoppgåve er å tilby kvalifisert arbeidskraft til medlemmene. Dette er viktig, ikkje minst under sjukdom, men og når bonden trenge fri. Laget kan ikkje vera nøgd før medlemmene er nøgde med den tenesta dei får. Norske Landbrukstenester (NLT) sitt ansvar er å syte for at medlemslaga til ei kvar tid er rusta til å gjera den jobben eigarane krev. I det daglege vil det sei å hjelpa laga med dei problem som oppstår. I tillegg skal NLT arbeida for å gjera rammevilkåra så gode som råd. Dette arbeidet vert gjort både ved utvikling i eigen organisasjon og ved samarbeid med andre aktørar i landbruket. NLT har i 2009 arbeidd med ein ny strategisk plan som skal gjelda for dei neste 5 åra. Ein viktige målsetting er at organisasjonen skal dekke landbruket sitt behov for arbeidskraft, med eit likt kjernetilbod over heile landet. Vi skal vera den naturlege organisasjonen og vende seg til når det gjeld velferdsordningane i landbruket. Då er det viktig at vi har profesjonalitet i alle ledd og at eigarane får dei tenestene dei etterspør. Styret har lagt ned mykje tid og innsats i strategiplanen, ikkje berre for at dette skal verta ein strategiplan til bruk sentralt, men og at medlemslaga ser at dei kan gjera seg nytte av den. Vi skal ikkje vera til for eigen del, men for å yte ei teneste som eigarane våre er nøgd med. Då er det viktig at vi er lydhøyre for dei signal som kjem og at vi engasjerer. Det er ved å ha ein velfungerande organisasjon frå grasrota og opp vi forvaltar den tillit vi er gitt. Med helsing Styret

8 ÅRSMELDING NORSKE LANDBRUKSTENESTER er ein landsdekkjande medlemsorganisasjon, som skal arbeide for medlemslaga sine interesser for å betre bøndene sin arbeidssituasjon, velferd og økonomi. Organisasjonen har vekslande medlemstal og kapital. Organisasjonen vart starta i 1991 og hovudkontoret ligg i Kvinnherad Kommune i Hordaland. Styret kjenne ikkje til noko viktige forhold, for å bedømme selskapet si stilling og resultat, som ikkje kjem fram av resultatrekneskap og balanse med noter. Det har heller ikkje etter rekneskapsåret gjekk ut skjedd ting som etter styret si meining har betyding ved bedømming av rekneskapet. Forutsetjing for vidare drift er lagt til grunn i årsrekneskapen. Etter styret si meining vil denne forutsetjinga også vera tilstade i tida framover. Årets drift syner eit underskot på kr ,89, som er foreslått disponert slik: Overført frå opplæringsfond kr ,00 Avsetting skatt kr ,00 Overført frå fri eigenkapital kr ,89 Totalt kr ,89 I meldingsåret løna organisasjonen ut 4 tilsette. Løn og godtgjersle til dagleg leiar er utbetalt med kr ,-. Det er betalt ut styrehonorar med kr ,-. Dei tilsette utgjer i dag 3 menn. I styret set det 2 kvinner og 3 menn. Styret arbeider for å fremja likestilling og lik handsaming av dei tilsette og tillitsvalde etter lov om likestilling mellom kjønn. Det er oppretta kollektiv pensjonsordning for dei tilsette i administrasjonen. Styret meinar at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillande. Det har ikkje vært skader eller ulykker i 2009, heller ikkje noko unormalt sjukefråvær. Selskapet forureinar ikkje det ytre miljø. Rosendal, den Astrid Westberg styreleiar Finn Hoff nestleiar Ellen Svarstad Jorulf Refsnes Jørn Haugli Lunde Frode Alfarnes

9 REKNESKAP INNTEKTER: Rekn Rekn Budsjett 2009 Sal varer/tenester , , ,00 Forteneste forsikringar (Note 3) , , ,00 Medlemskontingent , , ,00 Abonnementsinntekter , , ,00 Andre inntekter 4.658, , ,00 SUM INNTEKTER , , ,00 UTGIFTER: Kjøp varer/tenester (Note 4) , , ,00 Lønskostnader styret/adm (Note 5) , , ,00 Kontorhald (Note 6) , , ,00 Reiseoppgjer , , ,00 Kurs/Møter (Note 7) , , ,00 Data-/kontorutstyr , , ,00 Andre kostnader (Note 8) , , ,00 Årsmøte (Note 9) , , ,00 Støtte/hjelp , , ,00 Profilering , , ,00 Haustsamlingar (Note 10) , , ,00 SUM UTGIFTER , , ,00 DRIFTSRESULTAT , , ,00 Finansinntekter , , ,00 ÅRSRESULTAT , , ,00 OVERFØRT FRÅ OPPLÆRINGSFOND , , ,00 OVERFØRING SKATT ,00 RESULTAT ETTER OVERFØRING , , ,00 Forslag til disponering: Overført frå fri eigenkapital ,89

10 BALANSE Eiga: Kundefordringar , ,74 Heime-PC, administrasjon 8.524,03 0,00 Avsetning tap på fordringar , ,98 Forskottsbetalt kostnad 0, ,25 Bankinnskot - driftskonto , ,50 Bankinnskot - skattekonto (Note 11) , ,00 Sum eiendeler , ,51 Eigenkapital: Fri eigenkapital , ,03 Avsett til forsikringsfond , ,00 Avsett til opplæringsfond , ,91 Avsett til årsm.kostn , ,00 Sum eigenkapital , ,94 Gjeld: Leverandørgjeld , ,15 Betalbar skatt ,00 0,00 Skuldig skattetrekk , ,00 Andre lønnstrekk ,00 0,00 Oppgjerskonto - meirverdiavg , ,00 Skuldig arb.gj.avgift , ,00 Skuldig arb.gj.avgift av feriepengar , ,40 Skuldige feriepengar , ,01 Anna kortsiktig gjeld 1.198,50 0,00 Kortsiktig gjeld fusjonering ,00 0,00 Sum gjeld , ,56 Sum gjeld og eigenkapital , , Rosendal, 9. februar 2010 Astrid Westberg styreleiar Finn Hoff nestleiar Ellen Svarstad Jorulf Refsnes KPMG AS Revisjon Jørn Haugli Lunde Frode Alfarnes Dagleg leiar

11 NOTER TIL REKNESKAP NOTE 1: REKNESKAPSPRINSIPP Årsrekneskapen er satt opp i samsvar med rekneskapsloven og god rekneskapsskikk for små føretak. Inntektsføring ved sal av varer/tenester skjer ved leveringstidspunktet. NOTE 2: PENSJONSFORSIKRING NLT har plikt til å ha pensjonsordning. NLT har kollektiv pensjonsforsikring gjennom Vital som stetter minstekrava i lov om OTP. NOTE 3: FORTENESTE FORSIKRINGAR Kommentar: Forteneste på forsikring i år gjenspeglar vedtak på årsmøtet i fjor om at medlemslaga skal få fjorårets overskot forholdsmessig tilbake. Difor er forteneste på forsikringar i endeleg budsjett redusert med kr ,- i forhold til ordinært budsjett. Forsikringspakken har i år bestått av Yrkesskade (Grunnlag: kr ,-), Ansvar (Grunnlag: kr ,-), Ulykke/Fritid (550 stk.), Reiseforsikring (179 stk.), Underslag (56 stk.) og Formuetap (77 stk.). NOTE 4: KJØP VARER/TENESTER Budsjett Anna varekjøp ,64 639, ,00 Kjøp datalisensar , , ,00 Kjøp tenester , , , , , ,00 Kommentar: Datalisensar er vedlikehald av lisensar for Norman, Lotus Notes, Citrix, Sticos og løysing for support over internett. Kjøp tenester er leasing av servar, kjøp av breiband, kjøp av Compendia Personal, vedlikehald heimeside, vedlikehald domene og kjøp av arbeid frå lag. NOTE 5: LØNSKOSTNADER STYRET/ADM Budsjett Administrasjon , , ,00 Tillitsvalde , , ,00 Heime-PC ,17 0,00 0,00 Bilkostnader , , ,00 Feriepengar , , ,00 Arbeidsgjevaravgift , , ,00 Forsikring pensjon , , ,00 Forsikring , , ,00 Refusjon av sjukepengar ,00 0,00 0,00 Andre lønskostnader , , , , , ,00 Kommentar: Det er tilsett 3 årsverk i administrasjonen. Løn og godtgjersle til dagleg leiar er utbetalt med kr ,-. Det er betalt ut styrehonorar med kr ,-. Kostnadsførd revisjonshonorar for rekneskapsåret 2009 utgjer kr ,-.

12 NOTER TIL REKNESKAP NOTE 6: KONTORHALD Budsjett Kontorleige , , ,00 Elektrisk kraft , , ,00 Revisjon , , ,00 Økonomisk/juridisk bistand ,50 0,00 0,00 Kontorrekvisita 7.925, , ,00 Kopiering/trykking , , ,00 Aviser, tidsskrifter mv , , ,00 Porto/gebyr , , ,00 Programvare 312, , ,00 Telefon , , , , , ,00 NOTE 7: KURS/MØTER I samband med arbeidet med strategisk plan er det i 2009 helde ekstra styremøte. I tillegg er det leigd inn ekstern kompetanse for ca ,- NOTE 8: ANDRE KOSTNADER Budsjett Gåver 8.792, , ,00 Annonsar 3.088,13 0, ,00 Kontingent , , ,00 Andre driftskostnader , , ,00 Øreavrunding 7,88 11,01 0,00 Tap på fordringar 0, ,98 0, , , ,00 Kommentar: Det er betalt kontingent til Landbrukets Arbeidsgiverforening, Europeiske Maskinring og Bygdefolkets Studieforbund. NOTE 9: ÅRSMØTE Budsjett Årsmøtekostnader , , ,00 Møtegodtgjersle , , ,00 Bilgodtgjersle , , ,00 Reiseoppgjer , , ,00 Arbeidsgjevaravgift , , , , , ,00 NOTE 10: HAUSTSAMLINGAR Budsjett Kostnader samlingar , , ,00 Reisekostnader , , ,00 Eigendel , , , , , ,00 NOTE 11: BUNDNE MIDLAR I posten inngår bundne bankinnskott med kr ,- i skuldig skattetrekk for 6. termin

13 ANDRE SAKER VEDTEKTSENDRINGAR Med bakgrunn i innspel frå årsmøtet i fjor og tilbakemeldingar frå revisor legg styret fram forslag til endringar i vedtektene til årsmøtet. I følgjande tekst er ny tekst i vedtektene markert med utheva kursiv og tekst som går ut er markert med gjennomstreking; 2. FØREMÅL NLT si hovudoppgåve er å arbeida for at medlemslaga skal kunne tilby bøndene tenester av høg kvalitet. Først og fremst for å dekkje behovet for kvalifisert arbeidskraft. I tillegg skal organisasjonen vera eit kreativt forum for utvikling av velferdsordningar, samarbeidstiltak, bygdetenester og andre tenester som styrkjer landbruksnæringa og er utviklande for lokalmiljøet. NLT skal vera eit koordinerande ledd for styrking av samarbeid, kunnskap og felles målsetjing. NLT skal vera opne for samarbeid med og yte tenester til andre organ i landbruket for å utnytte næringa sine samla ressursar på beste måte. 5. ÅRSMØTET Årsmøtet er NLT sitt høgaste organ og skal haldast kvart år innan utgangen av april. 1. Samansetjing: Kvart fylkje har representantar ut frå talet på lokallagsmedlemmer: 1 til 1999 medl - 2 representant 2000 til 2999 medl - 3 representantar 3000 til 3999 medl - 4 representantar over 4000 medl - 5 representantar Det er betalt kontingent pr siste år som er medlemsgrunnlaget. Alle fylker kan vera representert med minimum 2 representantar til årsmøtet. NLT sitt styre er ansvarleg for at det vert gjennomført fylkesvis val av utsendingar til årsmøtet. Lagsmedlemmer (bønder) og tilsette i administrasjonen i medlemslaga er valgbare som utsendingar til årsmøtet. Kvart fylkje kan velja inntil 1 -ein- tilsett i administrasjonen i medlemslag som utsending til årsmøtet. Representantane til årsmøtet kan møta med fullmakt, men kvar representant som møter kan berre ha 1 -ei- fullmakt. 2. Styret i NLT er utsendingar til årsmøtet med røysterett. Styremedlemmer har ikkje røysterett under godkjenning av årsmelding og rekneskap. Valkomiteen deltek på årsmøtet med talerett. er utsendingar utan røysterett. 3. Styret skal med 3 -tre- vekers varsel innkalla til årsmøte. Med skriftleg innkalling følgjer sakliste og saksdokument. Saker som dei einskilde lag vil ha handsama på årsmøtet må vera styret i hende innan 1. januar.

14 ANDRE SAKER Årsmøtet skal handsama: 1. Godkjenning av innkalling og saklister. 2. Val av referent, og to til å underskrive protokollen. 3. Årsmelding og revidert rekneskap. 4. Fastsetjing av kontingent. 5. Arbeidsplan. 6. Budsjett. 7. Andre saker som er nemnt i innkallinga. 8. Val: a. Leiar for 1 år. Valet skal vera skriftleg. b. Styremedlemmer for 2 år. For å oppnå kontinuitet i styret, skal 2 -to- medlemmer kvart år stå på val, fyrste år etter loddtrekning mellom styremedlemmene. Dersom styremedlem som har funksjonstid igjen i styret vert valt til leiar, må nytt medlem til styret veljast for resten av perioden. c. Val av nestleiar for 1 år. Valet skal vera skriftleg. d. 3 -tre- nummererte varamedlemmer for 1 år. e. Val av revisor. f. Val av møteleiar og varamøteleiar til neste årsmøte. g. Valkomité på 3 -tre- medlemmer og 1 -eit- varamedlem. Det vert oppmoda til brei geografisk dekning blant valkomiteen sine medlemmer. Valperioden er 3 år. For varamedlem 1 år. Første og andre år går 1 -eit- av medlemmene ut etter loddtrekning. Den som har lengst valperiode fungerer som leiar i valkomiteen. Medlemmer som går ut, kan ikkje attveljast. h. Godtgjersle til tillitsvalde etter innstilling frå valkomiteen.

15 KONTINGENT Årsmøte for 2008 fastsette kontingenten for 2009 til kr. 50,- pr. aktiv brukar/kunde, og 0,16% av brutto utlønning i laget (grunnlag til yrkesskadeforsikring). Einskilde lag har gjeve uttrykk for at dei ikkje får frådragsrett for heile kontingenten til NLT. Andre meinar at kontingentsystemet ikkje er noko spore for laga til å slå seg i lag slik det er bygd opp i dag. Styret har diskutert fleire modellar for kontingentsystem og har kome frem til ein modell der kontingentsats pr. aktiv brukar/kunde vert byta ut med ein fast grunnkontingent pr. lag. Snitt på aktive brukar/kundar i 2009 var 180 noko som tilseie ein grunnkontingent på kr ,- pr. lag. Forventa lønnsomsetning er sett til milliard kroner. INNSTILLING TIL ÅRSMØTE: Det vert sett ein grunnkontingent pr. lag på kr ,-. Alle lag vil kunne redusere denne til kr ,- dersom dei rapporterar til NLT innanfor rette tidsfristar. Kontingent av den delen som går på omsetning vert uendra på 0,16%. KONTINGENT 2010: 113 lag à kr ,-: ,- Kr ,- x 0,16%: ,- Sum: ,-

16 ARBEIDSPLAN STRATEGISK PLAN Arbeidet med ny strategisk plan for vart starta våren Den endelege planen vert lagt fram på årsmøtet. Både hovudmål og delmål må følgjast opp og vurderast kontinuerleg. Ikkje minst arbeidsplanen må syna dette. VELFERDSORDNINGANE NLT er ingen part i jordbruksforhandlingane, men arbeider kontinuerleg med innspel til forhandlingspartane. Det er NLT si plikt å bringa vidare bonden og avløysarlaga/ landbrukstenestene sine erfaringar. Difor er det veldig viktig at medlemmene kjem med innspel til oss, både det som fungerer og det som er mindre bra. NLT blir lytta til, men erfaring syner at det beste er å konsentrera seg om få og viktige saker framfor forhandlingane. For 2010 vert det fokusert på desse sakene: Landbruksvikarordninga Ordninga er positivt motteke av næringa. Truleg vil me nå målet om 240 årsverk gjennom ordninga via avløysarlaga/landbrukstenestene. Det er no viktig at intensjonen vert følgt opp med nok midlar. Ekstra utbetaling/forskottering av refusjon ferie/fritid Ei ekstra utbetaling i januar på grunnlag av dokumenterte utgifter dei 8 første månadane året før vil vera til god hjelp med å betre likviditeten og bidra til stabil tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Tilpassing til Folketrygda Tilskot til avløysing under sjukdom må i større grad tilpassast reglane i Folketrygda. Ikkje minst gjeld dette regelverk ved svangerskap. Indeksregulerte satsar på ferie/fritidsrefusjon og sjukdomsrefusjon Det har vore ei positiv utvikling av tilskot til ferie/fritid og sjukdomsavløysing, men etterslepet er framleis stort. Det er naudsynt med ei kraftig auke i tilskotet. ORGANISASJON NLT vil halda fram arbeidet for at alle bønder skal ha dei same gode tenestene over heile landet. Det er viktig å stimulera laga til profesjonalisering og effektivisering. Spennet i medlemslaga er stort og dette er ei utfordring. NLT skal arbeida for at alle lag skal ha utbyte av å vera medlem. Ein del lag har fusjonert med andre organisasjonar, noko som gjer oss nye utfordringar. NLT skal ved samarbeid og dialog legge til rette for fellesløysingar til det beste for alle partar. Vi vil og arbeide med: Vidare utvikling av felles dataløysingar Bygge opp felles databasar, kunnskapsbasar med meir Oppdatering av gjeldande reglar, lovverk, forskrifter, vedtekter, internkontroll og ny samvirkelov. Støtte til samarbeid og fusjonar i lokallag, også mot andre samarbeidande organisasjonar Uniformering, felles profil, logo med meir. Halda kurs og samlingar for tillitsvalde og tilsette: o Leiarsamling på Gardermoen 2. og 3. juni, Scandic Oslo Airport o Haustsamling og kurs sør oktober, Scandic Oslo Airport o Haustsamling og kurs nord november, Rica Hell Tema for kurs og hovudtema på haustsamlingane vert vurdert fortløpande for at desse skal vera så aktuelle som råd. Vi vil også vurdere omlegging av strukturen på sjølve haustsamlingane.

Norske Landbrukstenester

Norske Landbrukstenester Norske Landbrukstenester Velkomen til Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 10.-11. 11. april 2013 Sakliste... 3 Utsendingar... 4 Forretningsorden... 6 Driftsåret... 7 Årsmelding... 12 Rekneskap...

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

år smelding & rekne sk ap 2011

år smelding & rekne sk ap 2011 år smelding & rekne sk ap 2011 innhald året 2011 3 4 6 20 26 28 31 33 35 43 89 92 94 96 Året 2011 Eigarstyring og selskapsleiing Styret si årsmelding 2011 Temasider Stadfesting frå styret og dagleg leiar

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

år smelding & rekne sk ap 2012

år smelding & rekne sk ap 2012 år smelding & rekne sk ap 2012 innhald året 2012 3 4 7 20 26 28 31 34 36 44 90 93 95 97 Året 2012 Eigarstyring og selskapsleiing Styret si årsmelding 2012 Temasider Stadfesting frå styret og dagleg leiar

Detaljer

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004 Landbruket i Møre og Romsdal står for ein tidel av grovfôrbasert husdyrhald i landet og gir Mat og Miljø frå levande Bygder og Arbeid til kvar tiande sysselsette ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS

ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Hardangerrådet iks Til Representantane. ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Dato: 21.03.2013 Stad: Litteraturhuset i Odda Tid: Klokka 14.00 Regionrådet /Representantskapet er Årsmøte Agenda: Kl. 09.30 Regionrådsmøte

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 ÅRSMELDING OG REKNESKAP Landbruk på dagsorden Landbruk på dagsorden 2009 er storsatsinga til organisasjonen. Dette er ei viktig satsing både opp mot jordbruksforhandlingane og ikkje minst opp mot

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

Årsmelding. Statens innkrevjingssentral

Årsmelding. Statens innkrevjingssentral Årsmelding Statens innkrevjingssentral Forteljinga frå side til side 4 5 Milepælane 6 7 Nøkkeltal SI Oppdragsgjevarane Historiske tal 8 9 Orda frå direktøren 10 11 Organisasjonskart Leiarar 12 19 Dei gode

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2010

Å r s r a p p o r t 2010 Å r s r a p p o r t 2010 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet.

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet. ÅRSMELDING 2005 HMS HSD har som øvste målsetting at verksemda skal drivast utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er såleis overordna andre omsyn i den daglege drifta. Dette

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132 Kvam herad Årsmelding 2003 Side 1 av 132 1 VEDTAK...5 2 KOMMENTARAR, OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL DISPONERING AV RESULTAT...6 2.1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR...6 2.1.1 Eksterne rammevilkår...6 2.1.2 Interne

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer