Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes"

Transkript

1 Referat frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Til stades: Harald Lie, Finn Egil Adolfsen, Jorulf Refsnes, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby (for Bodil Mannsverk) Frå adm: Frode Alfarnes, Romar Skeie Olsen, Tor Skeie Olsen Sak 51/13 Godkjenning av protokoll frå førre styremøte Harald Lie gjekk igjennom sakene frå førre møte. Samrøysta godkjend Sak 52/13 Gjennomføring av haustsamlingane Dato for haustsamlingane er: Nord - Rica Hell Hotel, Værnes oktober Sør - Quality Airport Hotel, Gardermoen november Innstilling frå administrasjon Forslag til arbeidsoppgåver 1. Registrering; Elin og Wenche/Bodil (Nord og Sør) 2. Ønskje velkomen; Harald (Nord og Sør) 3. Møteleiing dag 1; Harald (Nord) og Jorulf (Sør) 4. Møteleiing dag 2; Finn Egil (Nord) og Bodil (Sør) 5. Årets avløysar; Jorulf (Nord) og Harald (Sør) 6. Markering adm; Frode (Nord og Sør) 7. Toastmaster; Gjermund (Nord og Sør) 8. Verveaksjon; Gjermund med gruppe (Nord og Sør) 9. Standardisering; Harald (Nord og Sør) 10. Tillitsvalgt time; Styret (Nord og Sør) 11. Tilsettes time; Administrasjon (Nord og Sør) pluss Gjermund 12. fylkevalg: Møre og Romsdal - Harald, Nordland - Gjermund, Nord-Trøndelag - Finn Egil, Rogaland - Jorulf, Sør- Trøndelag - Elin,Troms - Wenche Frode Alfarnes gjekk igjennom arbeidsfordelinga. Styret fordeler seg på fylkesvise samlingar, for å registrera utsendingar til neste års årsmøte, valnemnd og kontaktperson for LV-kurs. Når det gjeld kurs skal nokon frå styret ønskje velkomen og ta namneopprop. I utgangspunktet til det kurset dei er påmeldt.

2 Gjennomgang av deltakerliste; Er det nokon som treng ekstra oppfølging Lag som ikkje deltar, eller med få påmeldte Gjester eller andre som skal pleiast Når det gjelder andre gjester så inviterer vi og dekker kostnadene for samarbeidspartnare i «landbruksfamilien» og der vi har medlemskap. Primærleverandørar vert invitert etter eiga rekning. Alle deltakarar vert oppmoda til å vera med på begge samlingane, slik at det vert mest mogleg likt. Det er viktig at oversikt over val vert sendt ut til valnemnd i fylket før samling. Sak 53/13 Evaluering av deltaking på messer I år er første år vi har delteke på fleire messer. Siste messe er no gjennomført og kva inntrykk sit vi igjen med; Kva fungerte godt? Kva fungerte ikkje? Kven skal delta? Profileringsprodukt Konkurransar Anna Viktig at administrasjonen deltek på messene, men då heile messa og ikkje bare ein dag. Administrasjon avgjer sjølv til ei kvar tid kor mange ein sender på desse messene. Ein representant frå styret skal og delta. Viktig å presisere at det er dei lokale laga som har ansvaret for stand og påmelding, men at administrasjonen stiller med den hjelp som eventuelt trengs. Positive erfaringar med å dela stand med LHMS. Ved bestilling av nye profileringsprodukt (rollups og liknande), bør ein tenkje meir på kva som fungerer og ser best ut på stands. Administrasjonen har ansvaret for at det vert laga til ein ny PP-presentasjon, til bruk på storskjerm for neste år. Basert på innspel på møtet vert det utarbeidd ein mal som inneheld oversikt over korleis vi vil at stand skal sjå ut, kven som deltek frå sentralt hold, kva aktivitetar vi skal ha, profileringsprodukt med meir. Sak 54/13 Kravspesifikasjon Viser til sak 42/13. i denne saka seier at vi skal stille krav til namn, logo og heimesider, men ikkje konkret kva namn, logo og heimesider som skal nyttast. Alle lag skal nytte eit namn som består av NLT og namn på lag, og nytte NLT sin logo. Laga skal vera medlem i ein arbeidsgjevarorganisasjon, ha internkontroll etter forskriftene og minimum ha heimesider som inneheld kontaktinformasjon til laget. Medlemslag skal ha moglegheit til å søkje styret om dispensasjon.

3 Sak 55/13 Rekruttering- og etterutdanningsutval Syner til sak 43/13. Her vart det vedtatt at vi skal opprette eit rekruttering- og etterutdanningsutval. Det skal sjåast på om dette utvalet kan integrerast i eksisterande utval for å unngå parallell arbeid. Bodil Mannsverk, Harald Lie og Frode Alfarnes har arbeidd med saka sidan førre styremøte. Dagens Landbruksvikarutval vert utvida til eit Rekruttering- og etterutdanningsutval. Ellen Svarstad går inn i dette utvalet. Frå administrasjonen fortset Romar Skeie Olsen i det utvida utvalet, medan Tor Skeie Olsen fortset i verveutvalet. Viktig at det er tett kommunikasjon mellom desse to utvala i arbeidet som skal gjerast framover. Sak 56/13 Møter i lag Ein del møter er gjennomført og andre står på timeplanen. Det skal evaluerast ut i frå ressursbruk og avstand om opprinneleg plan bør omarbeidast. Frå administrasjonen er det utarbeidd ein oversikt over dei laga som skal møtast. Denne vart gjennomgått på styremøtet. Styrerepresentantane følgjer den planen som er oppsett, med unnatak av at Bodil Mannsverk møter utan Finn Egil Adolfsen i Finnmark. Alle møter skal vera fullført innan årsmøte Sak 57/13 Dataprogram Syner til sak 17/13. I denne saka vart framtidige samarbeid med programleverandørar diskutert. i saka er; «NLT ønskjer å ta vare på alle våre medlemslag. NLT skal ikkje sjølv vera programleverandør, men skal arbeide for å få på plass ein rammeavtale med programleverandør i løpet av 2013.» Det er ikkje gjort noko meir frå NLT si side i saka i påvente av resultatet frå forhandlingane mellom SunPro og Agrodata. Ein del lag meiner at NLT er for passive i denne saka, og at vi burde kome med klare anbefalingar. Det har vi foreløpig valt å ikkje gjera. Vi har eit ønske om å få innført Webtemp i organisasjonen, utan at pilotfasen så langt har vore ein suksess. Ved ei innføring av Webtemp vil vi stå friare til å velga programleverandør og ikkje vera avhengige av to leverandørar som i dag. Frode Alfarnes informerte om situasjonen i dag, og styret er samde i at Webtemp er komen for å bli, og at ein bør få på plass ein rammeavtale slik at prosessen kan gå vidare. For å få ein fortgang i innføringa av Webtemp vert det til neste år lagt opp til workshop med ein del utvalde lag. Vi skal og få på plass ei rammeavtale med ein programleverandør innan 1. halvår 2014, som tilfredstillar visse kravspesifikasjonar (med anna kompatibel med Webtemp). Administrasjonen får fullmakt til å sette kravspesifikasjonane, og hente inn tilbod frå leverandørar.

4 Sak 58/13 Administrasjonshandbok Det er sett av midlar på budsjettet til eit forprosjekt om administrasjonshandbok. Sjå sak 26/13. Wenche Husby har sagt seg villig til å delta, men det har vært vanskelig å få andre interessert. Det er kome eit ønske frå Jan Klemmetvold i Nord-Østerdal om vi vil delta på eit møte saman med Infotjenester, der han har etterspurd ei personal- og leiarhandbok. Møtet vert i samband med haustsamling på Gardermoen, 12. november. Vi har i dag ein avtale med Compendia på personalhandbok. Tal på abonnement hos laga går ned år for år. Det kan vera fornuftig at administrasjonen arrangerer eit møte i forbindelse med haustsamlinga på Gardermoen, og så tek vi det derifrå. Primært så ønskjer vi å få i gong forprosjektet i samarbeid med Ingvild Våg i Eskaler AS. Det vil vera interessant å få informasjon om kva Infotjenester har å tilby, og vi tilbyr oss å arrangere og vera med på møtet på Gardermoen. Sak 59/13 Kriseplan Til tider dukkar det opp saker i media, i laga og NLT sentralt som vi treng å handtera på ein korrekt måte. Det å ikkje ha retningslinjer for slike saker kan gjere ei sak verre enn den er. Det er viktig at det på førehand er avklart kven som svarer på kva i organisasjonen og kor tid vi nyttar ekstern hjelp. Eit eksempel er denne saka frå Buskerud; Andre saker som kan vera aktuelle er; Dødsfall Større ulykker Uregelmessigheiter i lag Kritikk av prosesser i organisasjonen Harald Lie informerte litt om denne spesifikke saka. Det er greit å vera førevar til den gongen noko eventuelt skjer innafor vår organisasjon. Ein kan fort bli stressa når ein journalist ringer. Då er det særs viktig å ha ein mal ein kan gå utifrå, og at ein alltid bed om tid til å sjekke fakta i saker før ein uttaler seg. Arbeidsutvalet ser på korleis vi kan lage ein kriseplan, som vi brukar som ein mal, dersom det skulle oppstå hendingar av negativ karakter som angår oss. Det kan og vera aktuelt å bruke dette i dei einskilde NLT-lag. Saka kjem opp att på eit seinare styremøte.

5 Sak 60/13 Orienteringssaker A. Landbrukets HMS-utval Jorulf Refsnes orienterte styret om arbeidet Landbrukets HMS utval har lagt ned i forbindelse med å få fokus på HMS på neste års Mat og Landbruk konferanse. Det vart og gjeve ei oppsummering frå Agrovisjon. B. Mal for HMS-skjema Finn Egil Adolfsen orienterte om ein mal for å kartlegge HMS som er utarbeidd lokalt. Dette kan brukast av alle dersom ynskjeleg. C. Årsmøte EMR Frode Alfarnes orienterte frå årsmøtet i EMR, der han og Romar Skeie Olsen deltok. D. Ny regjering Harald Lie orienterte om det arbeidet som NHO Mat og Landbruk no gjer i samband med regjeringskiftet, og kva dei ønskjer frå oss. Styret tok orienteringssakene til etterretning. TSO oktober 2013