1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten"

Transkript

1 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP OG EVENTUELLE FULLMAKTER - møteleiar Johan Arnt Gjeten 5) ÅRSMELDING FOR styreleiar Harald Lie 6) REKNESKAP FOR dagleg leiar Frode Alfarnes REVISJONSMELDING - styremedlem Aud Fossøy 7) STRATEGISK PLAN styreleiar Harald Lie 8) VEDTEKTSENDRING 3. MEDLEMSKAP - styreleiar Harald Lie 9) FASTSETJING AV KONTINGENT FOR styremedlem Bodil Mannsverk 10) ARBEIDSPLAN FOR nestleiar Jorulf Refsnes 11) BUDSJETT FOR 2015, TIL ORIENTERING - styremedlem Finn Egil Adolfsen 12) VAL ETTER VEDTEKTENE - valnemnd A. Leiar for 1 år B. To styremedlem for 2 år C. Nestleiar for 1 år D. Tre nummererte varamedlemer til styret for 1 år E. Val av revisor F. Møteleiar og varamøteleiar til neste årsmøte G. Ein medlem til valnemnda for 3 år Eit varamedlem til valnemnda for 1 år H. Godtgjersle til tillitsvalde

2 Akershus Trond Korvald Tillitsvald Lt. Akershus Jon Tore Beitenes Tillitsvald Lt. Akershus Aust-Agder Knut Retterholt Tillitsvald Lt. Sør Øivind Aakhus Tillitsvald Lt. Sør Buskerud Magne Lindtvedt Tillitsvald Lt. Buskerud Torbjørn Aalton Tilsett Lt. Folgefonna Finnmark Mari Derås Tillitsvald Sør-Varanger Avl. Roar Haug Tilsett Finnmark Landbruksrådgiving Hedmark Lars Idar Røsten Tillitsvald Lt. Nord-Østerdal Harald Enge Tillitsvald Os Avl. Jan Ove Lyseggen Tillitsvald Lt. Øst Jan Klemmetvold Tilsett Lt. Nord-Østerdal Hordaland Kari H Kvammen Tillitsvald NLT Hordaland Arne Presthus Tillitsvald Lt. Folgefonna Heidi Synnøve Hvidevold Tillitsvald Lt. Folgefonna Nils Mossefinn Tillitsvald NLT Voss Solfrid Aasen Tilsett Sveio Avl. Møre og Romsdal Inge Røyrhus Tillitsvald Storfjord Lt. Grete Misfjord Tillitsvald Landbruk Nordvest Endre Roaldset Tillitsvald Indre Nordmøre Lt. Knut Strand Tillitsvald Landbruk Nordvest Nord-Trøndelag Stig Fossum Tillitsvald Innherred Lt. Hans Petter Krogstad Tillitsvald Levanger Avl. Paul Olav Bjerken Tillitsvald Namdal Lt. Halvor Prestvik Tilsett Ytre Namdal Lt. Nordland Gjøran Larssen Tillitsvald Brønnøy Lt. Tove Berre Tillitsvald Lt. Salten Sissel Hallingen Tillitsvald Helgeland Lt. Wenche M L Husby Tilsett Helgeland Lt. Oppland Karl Emil Grina Tillitsvald Lt. Hadeland-Toten Ola Norvald Hagen Tillitsvald Vang Avl. Øyvind Sandvold Tillitsvald Fron Avl. Tove Grethe Kolstad Tillitsvald Valdres Lt. Anita Ødegård Tilsett Lt. Hadeland-Toten Rogaland Paul Gravdal Tillitsvald Eigersund Avl. Noralf Herikstad Tillitsvald Eigersund Avl. Ole Motland Tillitsvald Avl. Nord-Jæren Merita Øvrebø Tillitsvald Haugaland Avl. Reidun Bjaanes Hov Tilsett Avl. Nord-Jæren Sogn og Fjordane Anders Hopland Tillitsvald Ytre Sogn og Sunnfjord Lt. Knut Anfinn Horne Tillitsvald NLT Sunnfjord Linda Kristin Oppedal Tillitsvald NLT Sunnfjord Leidulf Bogstad Tillitsvald Gloppen Avl. Tone H Sørland Tilsett Lt. Nordfjord

3 Sør-Trøndelag Ingrid Meslo Tillitsvald Lt. Rennebu Arne Langmo Tillitsvald Fosen Bygdetjenester Line Ølstøren Tillitsvald Agdenes Avl. Olav Vasseljen Tillitsvald Trondheim og Omegn Avl. Åse Torevik Tilsett Lt. i Sør-Trøndelag Telemark Regina Brackovic Tillitsvald Lt. Telemark Barbro Stordalen Tillitsvald Lt. Telemark Troms Tor Sivertsen Tillitsvald Landbruk Nord Hilde Nyland Tillitsvald Landbruk Nord Vest-Agder Odd Arild Eikeland Tillitsvald Lt. Sør Elisabeth S. Johnsen Tilsett Lt. Sør Vestfold Bjørnar Langklepp Tillitsvald Vestfold Lt. Runar Wold Tilsett Vestfold Lt. Østfold Trygve Eivind Dahl Tillitsvald Lt. Østfold Marit Hegglund Strøm Tilsett Lt. Indre Østfold Møteleiar Johan Arnt Gjeten Sør-Trøndelag Styret Harald Lie Styreleiar Vestfold Jorulf Refsnes Nestleiar Rogaland Bodil Mannsverk Medlem Finnmark Aud Fossøy Medlem Sogn og Fjordane Finn Egil Adolfsen Medlem Nord-Trøndelag Marianne H Lie 2. vara Oppland Valnemnd Einar Kristiansen Leiar Nordland Liv Lian Kosberg Medlem Sør-Trøndelag Jan Egil Skjørestad Medlem Rogaland

4 ÅRSMØTE 2013 Årsmøte 2013 var halde på Quality Airport Hotel Gardermoen april Frammøte: 58 valde utsendingar, 6 frå styret, 1 frå valnemda, 12 gjester, 3 frå administrasjonen og møteleiar. Årsmøtet vart opna av leiar i styret Harald Lie. Valt møteleiar hadde meldt forfall. Møtet vart leia av varamøteleiar Johan Arnt Gjeten frå Sør-Trøndelag. Alle punkt på saklista vart godkjent utan merknad. Val: Leiar for 1. år: To Styremedlemmer for 2 år: Nestleiar for 1 år: Tre vara til styret for 1 år: Valnemd: Varamedlem valkomite for 1 år: Harald Lie, Vestfold - attval Bodil Mannsverk, Finnmark - attval Aud Fossøy, Sogn og Fjordane - ny Jorulf Refsnes, Rogaland - attval Ivar Aae, Møre og Romsdal - ny Marianne Hagen Lie, Oppland - ny Ola Mjølhus, Rogaland - ny Einar Kristiansen, Nordland - leiar Liv Lian Kosberg, Sør-Trøndelag Jan Egil Skjørestad, Rogaland - ny Jan Gunnar Eilertsen, Nordland - ny DRIFTA AV NLT STYRET ADMINISTRASJONEN Styret har i 2014 hatt 6 styremøte og handsama 72 saker. Dei fleste møta har gått over to dagar. Desse arbeidde på hovudkontoret i Rosendal i 2014: Frode Alfarnes, dagleg leiar Romar Skeie Olsen Tor Skeie Olsen MEDLEMSUTVIKLING NLT hadde ved årsskiftet 95 medlemslag, ein nedgang på 5 lag frå i fjor. Dette skuldast fusjonar og ein utmelding. Total lønsomsetnad i medlemslaga er på kr ,- som er ein auke på ca. 50 millionar eller 3,6 %. ØKONOMI Årets drift syner eit underskott etter skatt på kr ,-. Det var budsjettert med eit underskott på kr ,-. Viktigaste årsaka til differansen er; Auka driftsinntekter på ca. kr ,- Auka varekostnad på ca. kr ,- Lågare lønskostnad på ca. kr ,- Lågare driftskostnader på ca. kr ,- Lågare renteinntekter på ca. kr ,-

5 ARBEIDSOPPGÅVER VELFERDSORDNINGANE Arbeidet med å få betre velferdsordningar for bonden er ei kontinuerleg oppgåve. Dialogen med faglaga er god og dei fleste av innspela våre er med i jordbruket sitt krav. Av erfaring ser vi at det er viktig å setja fokus på få, men viktige saker i forhandlingane. For 2014 vart det fokusert på desse oppgåvene: Ferie/fritid o Dokumentasjonskravet må oppretthaldast o Tidlegare utbetaling av tilskott ferie/fritid o Tilskottet må følgja kostnadsutviklinga Landbruksvikarordninga o Sikre kvalifisert arbeidskraft o Administrasjonstilskotet o Tilskottet må følgje kostnadsutviklinga o Fordeling av overskot/underskot Sjukdom o Krav til næringsinntekt for nyetablerte o Avkorting mot andre lønsinntekter o Tilskottet må følgje kostnadsutviklinga Resultatet av årets forhandlingar gav 2% auke i tilskottet for ferie/fritid, og inga auke i tilskottet ved sjukdom. Tilskott til årsverk i Landbruksvikarordninga er ikkje justert sidan HØRINGAR Regjeringa har hatt fokus på kursendring av politikken ved hjelp av forskriftsendringar. Innanfor velferdsordningane er det i 2014 gjort endringar både for ferie/fritid og sjukdom. Det er opna opp for at landbrukstenestene skal få konkurranse om å tilby arbeidskraft, noko som i utgangspunktet er greitt. Det som er verre, er at det samtidig vert gått vekk frå prinsippet om eit arbeidsgjevar-/arbeidstakarforhold, og opna opp for kjøp av fakturerbare tenester. Dette styrkjer ikkje tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. I tillegg så skal ikkje bonden kunne bestemme at tilskottet skal kunne utbetalast direkte til dei som dokumenterer. Dette vil gå ut over likviditeten, og gjera det vanskeleg å hjelpa med forskotering i lengre sjukdomsperiodar. NLT har vore høringsinstans til forskriftsendringane, og har i samarbeid med medlemslaga levert våre synspunkt. Våre innspel er og formidla og diskutert med faglag, forvaltning og politiske miljø. I tillegg har vi vore i direkte møter med sentrale politikarar i Næringskomiteen frå Krf, Venstre og Høgre for å fremma vårt syn i saken. Diverre så tok ikkje Landbruks- og matdepartementet hensyn til dei motseiingar som kom inn frå fleire partar i høyringa, og har innført endringar utan å gjera ei grundig konsekvensutgreiing av desse. Vi er redd for at resultatet blir at vi får ei svekka velferdsordning i landbruket. ORGANISASJON Strategisk plan saman med Marknads- og kommunikasjonsplan dannar grunnlaget for mykje av arbeidet i NLT. Eit overordna mål er å hjelpa laga til å bli så profesjonelle som råd.

6 OPPNÅING AV MÅL Det er satt ein del mål med arbeidet vårt i strategisk plan. Oppfylling av desse måla er noko som er med å pregar mykje av arbeidet i løpet av året. Følgjande hovudpunkt er definert; NLT skal forvalte velferdsmidlane i landbruket og vere norsk faglag for velferdsordningane Profesjonelle medlemslag 90 % av bøndene med rett til tilskot skal vera aktive medlemar NLT skal dekke minst 80 % av leigd arbeidskraft i landbruket Styrkje inntektsgrunnlaget Nokre mål er nådd, men ikkje alle. I 2014 har styret utarbeida ny strategisk plan for , som vert presentert på årsmøtet. NEMDER / UTVAL Verveutval; Verveutvalet har i 2014 bestått av Gjermund Stuve - NLT Hordaland og Tor Skeie Olsen frå administrasjonen. Utvalet har som oppgåve å hjelpe laga med å verva nye medlemer, eit arbeid som er godt i gong. Rekruttering - og etterutdanningsutvalet; Utvalet har i 2014 bestått av Bodil Mannsverk - styret, Tove Berre - SNS, Ellen Svarstad - Helgeland Landbrukstjenester og Romar Skeie Olsen frå administrasjonen. Hovudfokuset for utvalet i 2014 har vore å få på plass landbruksvikarkurs til alle landbruksvikarane i landet. I februar 2015 vert det arrangert eit «oppsamlingskurs» i Stjørdal, der alle landbruksvikarar som ikkje har hatt kurs i 2014 vert invitert til å delta. Nemnda har hausten 2014 hatt mest fokus på utdanningsprogrammet 2+2 innan agronom og gartnar. Strukturutval; Styret sette ned eit eige utval for å sjå om vi har den rette strukturen for å møte utfordringane framover. Utvalet bestod av Jorulf Refsnes - styret, Finn Egil Adolfsen - styret, Grete Misfjord - Landbruk Nordvest, Åse Ingebjørg Flateland - Landbrukstjenester Sør, Marie Strangstadstuen - Landbrukstjenester Hedemarken og Frode Alfarnes frå administrasjonen. Utvalet kom med innstilling til styret i NLT 30. november og har hatt følgjande mandat; o Korleis organiserer vi oss for å møte framtidas utfordringar med tanke på: - storleik og geografisk dekning - tilbod av tenester i medlemslag - felles namn, profil med meir - administrative verktøy - kompetanse/opplæring - tilknyting mellom NLT og medlemslag Landbrukets HMS-Utval; Jorulf Refsnes frå styret i NLT er nestleiar i utvalet. Utvalet skal med anna arbeide for betre registreringar og meir påliteleg statistikk når det gjeld skader, ulykker og yrkeslidingar i landbruket. Styret i NHO Mat og Landbruk; Styreleiar Harald Lie i NLT er styremedlem i NHO Mat og Landbruk og bidreg til å utforma arbeidet i arbeidsgjevarorganisasjonen. Nasjonalt samarbeidsforum; Forumet vart vedteke oppretta etter vedtak i jordbruksforhandlingane for å gjennomgå utviklinga på HMS- området, vurdere effekten av gjennomførte tiltak og fremma forslag til nye tiltak,

7 koordinere aktiviteten på området og sikre eit godt samarbeid mellom aktørane. Jorulf Refsnes frå styret i NLT representerer gjennom Landbrukets HMS- utval. MØTER Utanom faste kontaktmøter med faglag og stat/forvaltning i samband med jordbruksforhandlingar har NLT i 2014 deltek på /i; Styre-/årsmøter i medlemslag Kurs/samlingar i medlemslag Årsmøte - Norges Bondelag Representantskapsmøte i Norges Bondelag Mat og Landbruk - Norsk Landbrukssamvirke Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Samarbeidsmøte Norsk Landbruksrådgiving Generalforsamling - NHO Mat og Landbruk Styremøter - NHO Mat og Landbruk Samarbeidsmøte - NHO Mat og Landbruk Tariffkonferanse - NHO Mat og Landbruk Forhandlingsutvalet - NHO Mat og Landbruk Møte med Norsk Bygdeungdomslag Årsmøte - Studieforbundet næring og samfunn Møter i samarbeid med Willis - forsikringar Møte med KLP Fagseminar - eigarskap i samvirkeforetak Rekrutteringsverkstad HAUSTSAMLINGANE Det vart arrangert to haustsamlingar; i sør på Quality Airport Hotel Gardermoen, og i nord på Scandic Hell Hotel Værnes. På samlingane deltok: 195 representantar frå medlemslag (229 i fjor) 74 lag var representerte (79 i fjor) 24 medlemslag møtte ikkje (22 i fjor) Hovudtema i år var ny strategisk plan for organisasjonen. KURS Det er nytta kr ,- til kurssamlingar for kontortilsette og tillitsvalde, med totalt 270 deltakarar Vårsamlinga vart arrangert på Quality Airport Hotel, Gardermoen 107 deltakarar. Kurs i samband med haustsamling på Quality Airport Hotel og Rica Hell Hotel, 143 deltakarar. Salskurs, 20 deltakarer Medlemslag har fått til saman kr ,- i støtte frå opplæringsfondet. AKTIVITET I MEDLEMSLAGA Regionale kurs for landbruksvikar Kurs for avløysarar Fylkesvise samlingar for daglege leiarar

8 ANDRE SAKER Fått på plass ny heimesideløysing for medlemslaga. Starta pilotprosjekt for innføring av Webtemp i organisasjonen. Oppstart av arbeid med Administrasjonshandbok. MEDLEMSSKAP NLT har i løpet av 2014 blitt medlem i representantskapet til Norges Bondelag. MEDLEMSLAGA NLT si viktigaste oppgåve er å gjera medlemslaga til profesjonelle bedrifter for å kunne tilby kvalifisert arbeidskraft til sine medlemar. Vi har fokus på å få utarbeidd rutinar, løysingar med meir som gjer kvardagen enklare for alle. Det er eit mål å få fleire til å nytta laga til utlønning. I år står medlemar i NLT-lag for 58 % av tilskotet, 62 % av utbetalte midlar går gjennom lag. Dette er likt som i fjor. Vi har som mål at 90 % av føretaka som har rett på avløysartilskot skal vera aktive medlemmer i lag, i dag er denne delen 60 %. MARKNADSFØRING I 2014 har vi arbeidd med å gjera merkevaren NLT endå meir synleg mellom anna ved å ha faste spalter i Bondebladet, samt arbeidd med å få alle laga til å nytte lik profilering. Vi har levert ut diverse profileringsartiklar, til laga og på stand. Brosjyrene som vi har fått produsert er eit flott profileringsprodukt, og vert brukt i heile organisasjonen. NLT har i saman med medlemslag delteke på stand på følgjande messer i år; Agrisjå Dyrsku n KÅRING / MARKERING Årets avløysar Kjell Vangen tilsett i Valdres Landbrukstjenester, Oppland Karoline Klokkhammer tilsett i Landbrukstjenester Sør, Aust-Agder Roy Lennert Almedal tilsett i Landbrukstjenester Sør, Vest-Agder Terje Skåre tilsett i NLT Hordaland, Hordaland Raymond Myrvold tilsett i Landbrukstjenester Solør Odal, Hedmark Ann Kathrin Pedersen tilsett i Landbrukstjenester Akershus, Akershus Jan Pål Fugledal tilsett i Landbruk Nordvest, Møre og Romsdal Magne Engdal tilsett i Oppdal Avløserlag, Sør-Trøndelag Alf Børge Vonheim tilsett i Brønnøy Landbrukstjenester, Nordland Tilsette med lang fartstid, 25 års teneste Reidun Mæland Hjelmeland Avløysarlag Dagfrid Humlestøl - Flora Avløysarlag Berit Sand - Landbrukstjenester Akershus ØKONOMI Tilskot til fusjonering I 2014 vart det utbetalt tilskot til ein fusjon med totalt kr ,00 Tilskot til opplæring Retningslinene for bruk av opplæringsfondet gjev høve til tilskot for opplæring i laga. Det vart i 2014 utbetalt kr ,- til opplæring i medlemslaga.

9 SLUTTORD Vi ser no resultatet av politikken til regjeringa. Landbruket vert pressa til effektivisering og marknadsliberalisering frå alle kantar. Om vi er einig eller ikkje i politikken må vi forhalda oss til realitetane, og møte utfordringane om vi fortsatt skal ha gode velferdsordningar. To viktige saker som kan få innverknad på vårt arbeid er; 1. Arbeidsgruppa som skal sjå på forenklingar av jordbruksavtala sine verkemiddel, og kome med forslag til færre og enklare ordningar. Skal vera ferdig i Landbruksdirektoratet si evaluering av ordninga som gjeld avløysing ved sjukdom, med sikte på forenkling for å oppnå mindre krevjande forvaltning. Skal vera klar til jordbruksforhandlingar i Vår oppgåve er å arbeide for profesjonelle og robuste medlemslag, slik at vi fortsatt kan vera garantistar for eit tilbod om kvalifisert arbeidskraft. Etterspørsel etter ferie/fritid og behov for avløysing ved sjukdom vil fortsatt vere stort. Det er difor viktig at vi og i framtida er organisert, slik at vi er den naturlege part å vende seg til. Takk for godt samarbeid i året! Med helsing styret

10 NORSKE LANDBRUKSTENESTER er ein landsdekkjande medlemsorganisasjon, som skal arbeide for medlemslaga sine interesser for å betre bøndene sin arbeidssituasjon, velferd og økonomi. Organisasjonen har vekslande medlemstal og kapital. Organisasjonen vart starta i 1991 og hovudkontoret ligg i Kvinnherad Kommune i Hordaland. Styret kjenner ikkje til noko viktige forhold, for å bedømme selskapet si stilling og resultat, som ikkje kjem fram av resultatrekneskap og balanse med noter. Det har heller ikkje etter rekneskapsåret gjekk ut skjedd ting som etter styret si meining har betyding ved bedømming av rekneskapet. Forutsetjing for vidare drift er lagt til grunn i årsrekneskapen. Etter styret si meining vil denne forutsetjinga også vera tilstade i tida framover. I meldingsåret løna organisasjonen ut 3 tilsette. Løn og godtgjersle til dagleg leiar er utbetalt med kr ,-. Det er betalt ut styrehonorar og møtegodtgjersle med kr ,-. Dei tilsette utgjer i dag 3 menn. I styret set det 2 kvinner og 3 menn. Styret arbeider for å fremja likestilling og lik handsaming av dei tilsette og tillitsvalde etter lov om likestilling mellom kjønn. Det er oppretta kollektiv pensjonsordning for dei tilsette i administrasjonen. Styret meinar at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillande. Det har ikkje vært skader eller ulykker i 2014, heller ikkje noko unormalt sjukefråvær. Selskapet forureinar ikkje det ytre miljø. Rosendal, den Harald Lie styreleiar Jorulf Refsnes nestleiar Bodil Mannsverk Aud Fossøy Finn Egil Adolfsen Frode Alfarnes dagleg leiar

11 DRIFTSINNTEKTER: Sal (Note 4) , ,32 Kursinntekter (Note 5) , ,00 Medlemskontingent , ,32 Forsikringspakke , ,89 Andre driftsinntekter 7,88 0,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,53 DRIFTSKOSTNADER: Kjøp (Note 6) , ,83 Kurskostnader (Note 5) , ,75 Varekostnad , ,58 Lønskostnader styret/adm (Note 7) , ,06 Lønskostnader årsmøtet (Note 8) , ,87 Lønskostnad , ,93 Avskrivingar (Note 11) , ,00 Kontorhald (Note 9) , ,68 Reiser , ,05 Møter styret/adm , ,19 Årsmøte (Note 8) , ,80 Marknadsføring , ,84 Støtte/hjelp 6.250, ,00 Haustsamlingar (Note 5) , ,42 Andre kostnader , ,58 Andre driftskostnader , ,56 SUM DRIFTSKOSTNADER , ,07 DRIFTSRESULTAT , ,54 Finansposter , ,00 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT , ,54 Skattekostnad (Note 10) , ,00 ÅRSRESULTAT , ,54 OVERFØRING MARKNADSFØRINGSFOND , ,00 OVERFØRING OPPLÆRINGSFOND , ,00 OVERFØRING EIGENKAPITAL 6.923, ,54 SUM DISPONERT , ,54

12 EIGA: Terminalserver , ,80 Firmabil , ,30 Kjølepumpe 5.330, ,80 Anleggsmidlar (Note 11) , ,90 Kundefordringar , ,21 Andre fordringar , ,00 Forskottsbetalt kostnad , ,36 Sum fordringar , ,57 Bankinnskot - driftskonto , ,96 Bankinnskot - skattekonto (Note 12) , ,50 Sum bankinnskot , ,46 SUM EIGA , ,93 EIGENKAPITAL: Anna eigenkapital (Note 13) , ,85 Sum eigenkapital , ,85 GJELD: Leverandørgjeld , ,68 Betalbar skatt (Note 10) , ,00 Skuldig skattetrekk (Note 12) , ,50 Skuldig arb.gj.avgift , ,13 Skuldig arb.gj.avgift av feriepengar , ,28 Skuldige feriepengar , ,58 Påløpt kostnad , ,00 Anna kortsiktig gjeld , ,92 Sum gjeld , ,09 SUM GJELD OG EIGENKAPITAL , ,94 Rosendal, 23. februar 2015 Harald Lie styreleiar Jorulf Refsnes nestleiar Bodil Mannsverk Aud Fossøy Finn Egil Adolfsen BDO AS Revisjon Frode Alfarnes Dagleg leiar

13 NOTE 1: REKNESKAPSPRINSIPP Årsrekneskapen er satt opp i samsvar med rekneskapsloven og god rekneskapsskikk for små føretak. Det er utarbeidd etter norske rekneskapsstandardar. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter oppteningsprinsippet som normalt vil vera tidspunkt for levering av varer og tenester. Kostnad vert teke med etter samanstillingsprinsippet dvs. at kostnader vert teke med i same periode som tilhøyrande inntekter vert inntektsførd. Hovudregel for vurdering og klassifisering av eigenlutar og gjeld Eigenlutar som er vurdert til varig eige eller bruk er klassifisert som anleggsmidlar. Andre eigenlutar er klassifisert som omløpsmidlar. Fordringar som skal betalast tilbake innan eit år er uansett klassifisert som omløpsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriteria lagt til grunn. Anleggsmidlar vert vurdert til anskaffingskost, men vert skreve ned til verkleg verdi når verdifall ikkje er venta å vera forbigåande. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid vert avskreve planmessig. Langsiktig gjeld vert balanseført til nominelt mottatt beløp på tidspunkt for etablering. Omløpsmidlar vert vurdert til lågaste av anskaffingskost og verkleg verdi. Kortsiktig gjeld vert balanseført til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar vert avskreve over forventa økonomisk levetid. Avskrivingane er i hovudregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar vert ført opp med pålydande etter frådrag for avsetting til forventa tap. Avsetting til tap vert gjort på grunnlag av ei individuell vurdering av dei einskilde fordringane. Skatt Skattekostnaden i resultatrekneskap omfattar perioden si betalbare skatt på inntekter og formue. Grunnlag for utsett skatt er negativ. Det er valt å ikkje balanseføre utsett skattefordel. NOTE 2: PENSJONSFORSIKRING NLT har plikt til å ha pensjonsordning. NLT har kollektiv pensjonsforsikring gjennom DNB Liv som stetter minstekrava i lov om OTP. NOTE 3: MEIRVERDIAVGIFT På bakgrunn av arbeidsfordeling i administrasjonen brukar NLT ei forholdsmessig fordeling på 50 % av inngåande avgift på felleskostnader som vert brukt under eitt i verksemda, dvs. vanlege driftsutgifter. NOTE 4: SAL Sal dataprogram/lisensar 0,00 850,00 Sal tenester/arbeid , ,52 Abonnementsinntekter , ,00 Anna varesal 2.958, , , ,32

14 NOTE 5: KURS/SAMLINGAR Totale kostnader for kurs i 2014 er kr ,-. Det er utbetala støtte på kr ,- for kvar deltakar på salskurs. Andre kurs er arrangert i samband med Vårsamling og Haustsamling. Total tal på deltakarar er 270. Det er betalt ut kr ,- i støtte til opplæring i medlemslag. NOTE 6: KJØP Kjøp dataprogram/lisensar , ,00 Kjøp tenester/arbeid , , , ,83 NOTE 7: LØNSKOSTNADER STYRET/ADM Administrasjon , ,05 Tillitsvalde , ,00 Kjøregodtgjersle , ,89 Feriepengar , ,64 Arbeidsgjevaravgift , ,33 Forsikring pensjon , ,15 Andre lønskostnader , ,00 Refusjon av sjukepengar ,00 0, , ,06 Det er tilsett 3 årsverk i administrasjonen. Utgifter til dagleg leiar; kr ,- i løn, kr ,- i godtgjersle og kr ,- i pensjonskostnader. Utgifter til styret; kr ,- i løn og kr ,- i godtgjersle. Kostnadsførd lovpålagt revisjonshonorar for rekneskapsåret 2013 utgjer kr ,- eksl. mva. NOTE 8: ÅRSMØTE Årsmøtekostnader , ,00 Møtegodtgjersle , ,00 Kjøregodtgjersle , ,67 Reiseoppgjer , ,80 Arbeidsgjevaravgift , , , ,67 NOTE 9: KONTORHALD Husleige , ,70 Elektrisk kraft , ,64 Datautstyr 1.505, ,50 Kontorutstyr 6.075, ,35 Revisjon , ,00 Økonomisk/juridisk bistand 1.687,50 0,00 Kontorrekvisita 2.747, ,90 Kopiering/trykking , ,26 Aviser, tidsskrifter mv , ,00 Telefon , ,77 Porto , ,28 Gebyr , ,18 Forsikring , , , ,68

15 NOTE 10: SKATTEKOSTNAD Med eit negativt driftsresultat og ein formue på kr ,- vert årets skatt kr ,-. Med kr. 30,- for mykje avsett tidlegare år vert årets skattekostnad kr ,-. NOTE 11: VARIGE DRIFTSMIDLAR Varige driftsmiddel er terminalserverløysing, kjølepumpe og firmabil. Driftsløysøyre Transportmidlar Bokførd verdi Tilgang i året Akkumulerte avskrivingar pr Bokførd verdi Avskriving i året NOTE 12: BUNDNE MIDLAR I posten inngår bundne bankinnskott med kr ,00 i skuldig skattetrekk for 6. termin NOTE 13: ANNA EIGENKAPITAL Oppspart eigenkapital , ,94 Avsett til forsikringsfond , ,00 Avsett til opplæringsfond , ,91 Avsett til årsmøtekostnader , ,00 Avsett til marknadsføring , ,00 Sum eigenkapital , ,85

16 STRATEGISK PLAN Styret legg ny strategisk plan for fram til godkjenning på årsmøtet. VEDTEKTSENDRING 3. MEDLEMSKAP INNHALD I DAG For å bli medlem må laget godta desse vilkåra: a. Laget må vera ope for medlemskap frå gardbrukarar i sitt virkeområde. b. Laget må forplikta seg til å følgja vedtak fatta av styret eller årsmøtet i NLT. c. Laget må betala den kontingenten som vert fastsett av årsmøte i NLT. d. Laget skal så langt det er mogeleg bruke/nytte seg av dei fellestilbod som NLT tilbyr. e. Laget skal ha rekneskap som er revidert av registrert/statsautorisert revisor. f. Laget skal ha vedtekter som styret i NLT kan godkjenna. g. Laget har rapporteringsplikt til NLT etter nærare retningsliner. h. Laget skal fylle krav stilt i norsk lov om registrering, rekneskap og revisjon. Søknad om medlemskap skal sendast styret i NLT. Laga vert tekne opp som medlemmer etter godkjenning av styret i NLT. FORSLAG TIL ENDRING For å bli medlem må laget godta desse vilkåra: a. Laget må vera ope for medlemskap frå gardbrukarar i sitt virkeområde. b. Laget må forplikta seg til å følgja vedtak fatta av styret eller årsmøtet i NLT. c. Laget må betala den kontingenten som vert fastsett av årsmøte i NLT. d. Laget skal bruke/nytte seg av dei fellestilbod som NLT tilbyr. e. Laget skal ha rekneskap som er revidert av registrert/statsautorisert revisor. f. Laget skal ha vedtekter som styret i NLT kan godkjenna. g. Laget har rapporteringsplikt til NLT etter nærare retningsliner. h. Laget skal fylle krav stilt i norsk lov om registrering, rekneskap og revisjon. i. Laget skal ikkje ha hatt forsikringsskade dei 2 siste år. Søknad om medlemskap skal sendast styret i NLT. Laga vert tekne opp som medlemmer etter godkjenning av styret i NLT.

17 Vedtak på førre årsmøte; Det vert sett ein grunnkontingent pr. lag på kr ,-. Alle lag vil kunne redusere denne til kr ,- dersom dei rapporterar til NLT innanfor tidsfrist. Kontingent av den delen som går på omsetning vert på 0,18%. INNSTILLING TIL ÅRSMØTE: Det vert sett ein grunnkontingent pr. lag på kr ,-. Alle lag vil kunne redusere denne til kr ,- dersom dei rapporterar til NLT innanfor tidsfrist. Kontingent av den delen som går på omsetning vert på 0,18%. KONTINGENT 2015: 95 lag à kr ,-: ,- Kr ,- x 0,18%: ,- Samla kontingent ,-

18 STRATEGI I løpet av 1. kvartal i 2015 skal ein ny strategiplan vera klar. Denne strategiplanen skal vedtakast på årsmøte, og skal vera gjeldane frå årsmøtet i 2015 til årsmøtet i Det vil vera ein del punkt som vert vidareført frå den førre strategiplanen, samt ein del nye punkt for at organisasjonen skal vera best mogleg rusta for framtida. VELFERDSORDNINGANE Grunnlaget for drifta i NLT og medlemslaga er velferdsordningar som fungerer. Arbeidet for best moglege velferdsordningar er ei viktig oppgåve. Endringane i forskriftene som tredde i kraft vil få innverknad på arbeidet vårt. Det vil vera viktig å ha ei tett oppfølging på desse endringane i året som kjem. Vi vil og ha fokus på Landbruksvikarordninga. Her er no forutsetningane endra i forhold til då ein gjekk inn på denne avtalen. Vidare vil vi arbeide for å få opp tilskota i dei ulike ordningane slik at dei fylgjer kostnadsutviklinga. For 2015 vert det fokusert på følgjande punkt i prioritert rekkefylgje: - Evaluering av Landbruksvikarordninga. - Tilskota må fylgje kostnadsutviklinga. I tillegg vil ein ha fokus på å vidareføre den gode dialogen med faglaga, både sentralt og på fylkesplan. Velferdsordningane engasjerer på alle nivå. I tillegg må ein heile tida sjå på korleis ein skal få inn våre synspunkt i dei ulike politiske parti på stortinget. Refusjon av sjukdomsavløysing er fortsatt ei stor utfordring. Dette tar i dag altfor lang tid. Det er i dag medlemslag som vert betalt av kommunen for å ta deira del av arbeidet. Dette er noko, vi i samarbeid med NHO Mat og Landbruk, vil sjå om det er råd å få eit prøveprosjekt på i fleire kommunar. ORGANISASJON Vi vil fortsette med kontaktmøter med avtalepartane og det politiske miljø både i forbindelse med jordbruksoppgjeret og elles i året. Dette gjeld både på lokalt og nasjonalt plan. Eit tettare samarbeid med andre landbruksorganisasjonar er og prioritet. NLT skal vera den naturlege kontakt når det gjeld velferdsordningane i landbruket, og vera ein premissleverandør i saker som gjeld landbruket generelt. NLT skal jobbe for å ha profesjonelle og robuste lag som gjev dei same gode tenestene over heile landet. I tillegg ser ein det som viktig at ein jobbar for å kome seg inn i lokale samarbeidsråd rundt om i landet. Her har dei tillitsvalde i NLT-laga ein viktig jobb å gjera. Dette er prioriterte oppgåver i år: - Oppfølging i nemnder og utval vi er representerte i. - Alle lag skal gjera ein solid eigeninnsats på verving av nye medlemer. - Alle Landbruksvikarar skal ha fått tilbod om kurs. - Få på plass vakttelefon i alle lag. - Vidare utvikling av prosjekt Webtemp % av laga skal ha aktiv heimeside % av laga skal bruke same namn og profil.

19 - Utviklingsprogram for tillitsvalde modul 2 og 3 skal gjennomførast. - Vårsamling Scandic Hell, Værnes april. - Haustsamling Scandic Hell, Værnes oktober. - Vidare oppfølging og heidring av trufaste medarbeidarar i administrasjonen i laga. - Kåring av årets avløysar. - Kåring av årets lag. - Deltaking på ulike messer. MEDLEMER Alle lag i NLT-organisasjonen skal i løpet av 2015 kontaktast for å kartlegge kor langt ein er komen i sal og meirsal, samt kor mykje utbytte deltakare på salskurset har hatt no når det har gått ei tid. Målet er å få auka fokus på verving og auka sal av våre produkt. I tillegg skal ein jobbe for å setje fokus på dei prioriterte oppgåvene som er lagt til organisasjonen for Verveutvalet, som består av Gjermund Stuve - NLT Hordaland og Tor Skeie Olsen - NLT-administrasjonen, skal fortsetja arbeidet som er godt i gong. Organisasjonen skal jobbe for at alle bønder vert informert om alle fordelar med eit aktivt medlemskap i ein NLT-lag. Det er no viktigare enn nokon gong å vera aktivt ute og selja. Det skal arbeidast vidare med å styrke organisasjonen. Dette inkluderer med anna felles namn, logo og heimeside. Det er viktig at vi har profesjonelle og robuste lag, i tillegg til stor oppslutnad. Organisasjonen må vera representert i heile landet, og vi må vera førebudd på å møte auka konkurranse. REKRUTTERING OG ETTERUTDANNING NLT sitt utval for rekruttering og etterutdanning av avløysarar/landbruksvikarar består no av Tove Berre - Studieforbundet næring og samfunn og Romar Skeie Olsen - NLT-administrasjonen. Hovudfokus til utvalet er å syte for at alle landbruksvikarar i landet skal få tilbod om kurs i I tillegg skal det arbeidast vidare med 2+2 ordninga. WEBTEMP Prosjektet som vart starta i 2014 er godt i gong. Det har vore jamlege samlingar, og dette arbeidet kjem ein til å fortsetja med i Ein har og leigd ekstern hjelp for å ha nok ressursar til å drive prosjektet vidare. NLT vil arbeida aktivt for å samle ei ny gruppe til prosjektet. Denne gruppa vil starta opp i forbindelse med vårsamlinga PROFILERING Delta på Dyrsku`n september. Delta på Agroteknikk november. Bidra til deltaking på messer og stand for medlemslag. Faste innlegg i Bondebladet.

20 DRIFTSINNTEKTER: Budsjett 2014 Faktisk 2014 Budsjett 2015 Sal (Note 1) , , ,00 Kursinntekter , , ,00 Medlemskontingent , , ,00 Forsikringspakke , , ,00 Andre driftsinntekter 2.500,00 7,88 500,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , , ,00 DRIFTSKOSTNADER: Kjøp (Note 1) , , ,00 Kurskostnader , , ,00 Varekostnad , , ,00 Lønskostnader styret/adm (Note 2) , , ,00 Lønskostnader årsmøtet (Note 3) , , ,00 Lønskostnad , , ,00 Avskrivingar , , ,00 Kontorhald (Note 4) , , ,00 Reiser , , ,00 Møter styret/adm , , ,00 Årsmøte (Note 3) , , ,00 Marknadsføring (Note 5) , , ,00 Støtte/hjelp , , ,00 Haustsamlingar , , ,00 Andre kostnader (Note 6) , , ,00 Andre driftskostnader , , ,00 SUM DRIFTSKOSTNADER , , ,00 DRIFTSRESULTAT , , ,00 Finansposter , , ,00 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT , , ,00 Skattekostnad , , ,00 ÅRSRESULTAT , , ,00 OVERFØRING MARKNADSFØRING , ,00 OVERFØRING OPPLÆRINGSFOND , ,00 OVERFØRING EIGENKAPITAL , , ,00 SUM DISPONERT , , ,00

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2014. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2014. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2014 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen Lie og Ola Mjølhus.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen Lie og Ola Mjølhus. Referat Frå Styremøte 26. og 27. mai, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Referat. Harald Lie, Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby, Ivar Aae.

Referat. Harald Lie, Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby, Ivar Aae. Referat frå styremøte 29. april kl. 12:00 på hovudkontoret i Rosendal. Til stades: Forfall: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby, Ivar Aae. Bodil

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Nina Vangen Ranøien

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Nina Vangen Ranøien 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Nina Vangen Ranøien 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Nina Vangen Ranøien 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Frå styremøte 23. september Hotell Santi, Krakow

Frå styremøte 23. september Hotell Santi, Krakow Referat Frå styremøte 23. september 2016 - Hotell Santi, Krakow Dato.: 3. november 2016 Til stades: Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Tor Inge Eidesen. Linda Kristin Oppedal. Frå Administrasjonen:

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

Frå styremøte 1-2. februar, Jotka fjellstue - Alta

Frå styremøte 1-2. februar, Jotka fjellstue - Alta Referat -- Frå styremøte 1-2. februar, Jotka fjellstue - Alta Til stades: Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Linda Kristin Oppedal, Aud Fossøy og Tor Inge Eidesen Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Referat frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Til stades: Harald Lie, Finn Egil Adolfsen, Jorulf Refsnes, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby (for Bodil Mannsverk) Frå adm: Frode

Detaljer

Frå adm: Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen

Frå adm: Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen Referat Frå styremøte 5. april 2016, Quality Airport Hotel Gardermoen Til stades:harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Linda Kristin Oppedal, Tor Inge Eidesen og Aud Fossøy. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen (kun dag 2)

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen (kun dag 2) Referat Frå Styremøte 3.- 4. desember Thon Hotel Opera - Oslo -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen (kun dag 2) Frå adm: Frode Alfarnes,

Detaljer

Frå styremøte 7-8. februar, Thon Hotel Polar - Tromsø

Frå styremøte 7-8. februar, Thon Hotel Polar - Tromsø Referat -- Frå styremøte 7-8. februar, Thon Hotel Polar - Tromsø Til stades: Styreleiar Harald Lie, nestleiar Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Tor Inge Eidesen, Aud Fossøy. Fråfall: Dagleg leiar Frode

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Norske Landbrukstenester

Norske Landbrukstenester Norske Landbrukstenester Velkomen til Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 10.-11. 11. april 2013 Sakliste... 3 Utsendingar... 4 Forretningsorden... 6 Driftsåret... 7 Årsmelding... 12 Rekneskap...

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 4.- 5. februar, Jotktaelva Fjellstue - Alta -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm: Frode Alfarnes,

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Protokoll. Vedtak: Protokoll frå styremøte 30.11 1.12. 2010 på Gardermoen er godkjent.

Protokoll. Vedtak: Protokoll frå styremøte 30.11 1.12. 2010 på Gardermoen er godkjent. Protokoll Frå styremøte 8. 10 februar 2011 på First Marin, Bergen Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Elin R. Haugen, Ola Thune og Liv Julie Wågan. Frå adm. møtte Frode Alfarnes,

Detaljer

-- Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Linda Kristin Oppedal, Tor Inge Eidesen og Aud Fossøy.

-- Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Linda Kristin Oppedal, Tor Inge Eidesen og Aud Fossøy. Referat Frå styremøte 6. september 2015, Hotel Novotel Paris, Paris. -- Til stades: Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Linda Kristin Oppedal, Tor Inge Eidesen og Aud Fossøy. Frå adm: Frode

Detaljer

Referat. Frode Alfarnes, Evald Storaas og Romar Skeie Olsen.

Referat. Frode Alfarnes, Evald Storaas og Romar Skeie Olsen. Referat frå styremøte 21. og 22. mai 2012 på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde (ikkje til stades under handsaming av sak 33/12), Jorulf

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2011

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2011 Norske Landbrukstenester Årsmelding 2011 2 innhald sakliste 3 Sakliste...3 Utsendingar...4 Driftsåret...6 Årsmelding...16 Rekneskap...17 Balanse...18 Noter til rekneskap...19 Revisjonsmelding...22 Kontingent...24

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 1. og 2. februar 2012 på Thon Hotel Opera, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes,

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Strategisk plan

Norske Landbrukstenester. Strategisk plan Norske Landbrukstenester Strategisk plan 2015-2018 2 strategisk plan 2015-2018 Forord Norske Landbrukstenester (NLT) vart starta i 1991 ved fusjon mellom Landbrukets Maskinringar og Norske Avløysarlag.

Detaljer

Styremøte 8-9. februar i Bergen

Styremøte 8-9. februar i Bergen Styremøte 8-9. februar i Bergen 01/06 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknad 02/06 liste til årsmøtet 2005. Årsmøte startar 31.03 kl. 13:00 og skal vera avslutta til lunsj 01.04. Det

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

REFERAT. Per Skorge, Norges Bondelag, skal halde eit innlegg om velferdsordningane. Innlegget er på ca ein halv time.

REFERAT. Per Skorge, Norges Bondelag, skal halde eit innlegg om velferdsordningane. Innlegget er på ca ein halv time. frå styremøte i Bergen, 8. og 9. februar 2010 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes, Finn Hoff og Ingrid Løset. Frå administrasjonen møtte Frode Alfarnes

Detaljer

Strategisk plan. For Norske Landbr ukstenester

Strategisk plan. For Norske Landbr ukstenester Strategisk plan 2010-2015 For Norske Landbr ukstenester Vedteken i styremøte 09.02.2010 Forord Norske Landbrukstenester (NLT) vart starta i 1991 ved fusjon mellom Landbrukets Maskinringar og Norske Avløysarlag.

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Nina Vangen Ranøien

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Nina Vangen Ranøien 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Nina Vangen Ranøien 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Nina Vangen Ranøien 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Frå styremøte 25. og 26. mai 2016 Quality Airport Hotel, Gardermoen

Frå styremøte 25. og 26. mai 2016 Quality Airport Hotel, Gardermoen Referat Frå styremøte 25. og 26. mai 2016 Quality Airport Hotel, Gardermoen -- Til stades : Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Tor Inge Eidesen, Marianne Hagen Lie, Einar Åbergsjord

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen.

Referat. Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen. Referat frå styremøte 6. og 7. februar 2013 på Rica Nidelven - Trondheim. Til stades: Forfall: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan Frå adm: Frode

Detaljer

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA 1 Organisasjon. Landbrukstjenester Sør SA, org. nr. 979 271 603, nedafor kalla laget, er eit andelslag etter samvirkeprinsipp med avgrensa økonomisk ansvar (SA),

Detaljer

Vakttelefonen er betjent 24 timar i døgeret 9908 ÅÅÅ 2013 ÅÅÅÅ

Vakttelefonen er betjent 24 timar i døgeret 9908 ÅÅÅ 2013 ÅÅÅÅ Vakttelefonen er betjent 24 timar i døgeret 9908 ÅÅÅ 2013 ÅÅÅÅ 1 Årsmøte 2013 for Lt.Folgefonna vert halde på Park Hotel Vossevangen, Voss tysdag 8. april kl 1345 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Årsmelding 2009. Med årsmøtereferat. Norske Landbrukstenester. Informasjon har ingen verdi før den er distribuert

Årsmelding 2009. Med årsmøtereferat. Norske Landbrukstenester. Informasjon har ingen verdi før den er distribuert Årsmelding 2009 Med årsmøtereferat Informasjon har ingen verdi før den er distribuert Norske Landbrukstenester INNHALD Leiaren har ordet... 3 Sakliste... 4 Utsendingar... 5 Forretningsorden... 7 Driftsåret...

Detaljer

Årsmelding 2008. Med årsmøtereferat. "Informasjon har ingen verdi før den er distribuert" Norske Landbrukstenester. Postboks 21 5486 Rosendal

Årsmelding 2008. Med årsmøtereferat. Informasjon har ingen verdi før den er distribuert Norske Landbrukstenester. Postboks 21 5486 Rosendal Årsmelding 2008 Med årsmøtereferat "Informasjonharingenverdiførdenerdistribuert" Norske Landbrukstenester Postboks21 5486Rosendal Telefon:53482280 Telefaks:53482281 Epost:post@nlt.no www.landbrukstenester.no

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Vedtak Rekneskap per 30. november er teke til etterretting med stipulert årsresultat.

Vedtak Rekneskap per 30. november er teke til etterretting med stipulert årsresultat. Referat -- Styremøte 6-7. desember Thon Hotel Opera - Oslo Til stades: Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Tor Inge Eidesen og Linda Kristin Oppedal Frå Administrasjonen : Frode

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Strategisk plan 2 0 1 1-2 0 1 6. F o r H e l g e l a n d L a n d b r u k s t j e n e s t e r

Strategisk plan 2 0 1 1-2 0 1 6. F o r H e l g e l a n d L a n d b r u k s t j e n e s t e r Strategisk plan 2 0 1 1-2 0 1 6 F o r H e l g e l a n d L a n d b r u k s t j e n e s t e r V e d t a t t i s t y r e m ø t e... Forord Norske Landbrukstenester (NLT) vart starta i 1991 ved fusjon mellom

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2015 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 2013

Invitasjon til kurs og haustsamling 2013 Invitasjon til kurs og haustsamling 2013 Det er også i år to samlingar som vert haldne slik: 22., 23. og 24. oktober Rica Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. oktober! Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag,

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Torsdag 10. mars 2016 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Oppstart utbygging av 800 da. landbruksområde, på Vagle i Sandnes Kommune. www.jordvernforeningen.no

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 Stad: Tysnes bedehus Tid: Måndag 5. mai kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar, referent og 2 medlemer til å skriva under møteboka

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2016 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

Referat frå styremøte 10.-11. mai 2010 i Rosendal

Referat frå styremøte 10.-11. mai 2010 i Rosendal Styret Dykkar ref.: Styret Vår ref.: Klikk her for vår ref.] Dato.: tysdag, 20. september 2011 Referat frå styremøte 10.-11. mai 2010 i Rosendal - Til stades: Liv-Julie Wågan, Jorulf Refsnes, Jørn Haugli

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling oktober 2016

Invitasjon til kurs og haustsamling oktober 2016 Invitasjon til kurs og haustsamling 25.-27. oktober 2016 Stad: Thon Hotel Oslo Airport. Påmeldingsfrist 26. september! 25.-26.oktober Kurs : lunsj 25.oktober klokka 11:30. Kursstart klokka 12:30. 26.-27.

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei første av varamedlemene.

Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei første av varamedlemene. GENERALFORSAMLING I KVINNHERAD ENERGI AS Side 1 vert halde i Rådhuset i Rosendal. Torsdag, kl 1500. Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2013 Årsmøtet med fagdag blei halde på Mjonøy kultursenter i Vinje 2. og 3. februar 2013. Laurdag 2. februar Ellen Nordstoga, som m. a. har vore distriktsmusikar

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3. Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.vara Linda Dyrnes, dagleg leiar Ingrid Stuhaug

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsmelding frå styret Resultatrekneskap Balanse Noter Revisors melding Org.nr.: 913 301 439 RESULTATREKNESKAP SPAREBANKSTIFTINGA TIME OG HÅ DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 08:30 11:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIGAR /ÅRSMØTE I SKOGEIGARLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIGAR /ÅRSMØTE I SKOGEIGARLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIGAR /ÅRSMØTE I SKOGEIGARLAGET SKOGEIGARLAG: SØRE SUNNMØRE STAD: EIDSÅTUN DATO: MANDAG 13. MARS KLOKKESLETT: KL 19.00 Andelseigar/års møte er arena for ALLSKOG sine andelseigarar

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Etne E-lag. 7. Fastsetje godtgjersle for tillitsvalde

Etne E-lag. 7. Fastsetje godtgjersle for tillitsvalde Etne E-lag Etne E-lag held vanleg årsmøte på Etne E-lag sitt møtelokale på Nyvoll, onsdag 01. juni 2016 kl. 19.00. Medlemmer som ynskjer å delta på årsmøte må registrera seg til kontoret på telefon 53771155,

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok 3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Vedteken i årsmøte 131210 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/8 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Utkast januar 2016 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/9 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene har

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2015 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2015 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-14 TIL 31/8-15 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2014-2015

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer