1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten"

Transkript

1 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP OG EVENTUELLE FULLMAKTER - møteleiar Johan Arnt Gjeten 5) ÅRSMELDING FOR styreleiar Harald Lie 6) REKNESKAP FOR dagleg leiar Frode Alfarnes REVISJONSMELDING - styremedlem Aud Fossøy 7) STRATEGISK PLAN styreleiar Harald Lie 8) VEDTEKTSENDRING 3. MEDLEMSKAP - styreleiar Harald Lie 9) FASTSETJING AV KONTINGENT FOR styremedlem Bodil Mannsverk 10) ARBEIDSPLAN FOR nestleiar Jorulf Refsnes 11) BUDSJETT FOR 2015, TIL ORIENTERING - styremedlem Finn Egil Adolfsen 12) VAL ETTER VEDTEKTENE - valnemnd A. Leiar for 1 år B. To styremedlem for 2 år C. Nestleiar for 1 år D. Tre nummererte varamedlemer til styret for 1 år E. Val av revisor F. Møteleiar og varamøteleiar til neste årsmøte G. Ein medlem til valnemnda for 3 år Eit varamedlem til valnemnda for 1 år H. Godtgjersle til tillitsvalde

2 Akershus Trond Korvald Tillitsvald Lt. Akershus Jon Tore Beitenes Tillitsvald Lt. Akershus Aust-Agder Knut Retterholt Tillitsvald Lt. Sør Øivind Aakhus Tillitsvald Lt. Sør Buskerud Magne Lindtvedt Tillitsvald Lt. Buskerud Torbjørn Aalton Tilsett Lt. Folgefonna Finnmark Mari Derås Tillitsvald Sør-Varanger Avl. Roar Haug Tilsett Finnmark Landbruksrådgiving Hedmark Lars Idar Røsten Tillitsvald Lt. Nord-Østerdal Harald Enge Tillitsvald Os Avl. Jan Ove Lyseggen Tillitsvald Lt. Øst Jan Klemmetvold Tilsett Lt. Nord-Østerdal Hordaland Kari H Kvammen Tillitsvald NLT Hordaland Arne Presthus Tillitsvald Lt. Folgefonna Heidi Synnøve Hvidevold Tillitsvald Lt. Folgefonna Nils Mossefinn Tillitsvald NLT Voss Solfrid Aasen Tilsett Sveio Avl. Møre og Romsdal Inge Røyrhus Tillitsvald Storfjord Lt. Grete Misfjord Tillitsvald Landbruk Nordvest Endre Roaldset Tillitsvald Indre Nordmøre Lt. Knut Strand Tillitsvald Landbruk Nordvest Nord-Trøndelag Stig Fossum Tillitsvald Innherred Lt. Hans Petter Krogstad Tillitsvald Levanger Avl. Paul Olav Bjerken Tillitsvald Namdal Lt. Halvor Prestvik Tilsett Ytre Namdal Lt. Nordland Gjøran Larssen Tillitsvald Brønnøy Lt. Tove Berre Tillitsvald Lt. Salten Sissel Hallingen Tillitsvald Helgeland Lt. Wenche M L Husby Tilsett Helgeland Lt. Oppland Karl Emil Grina Tillitsvald Lt. Hadeland-Toten Ola Norvald Hagen Tillitsvald Vang Avl. Øyvind Sandvold Tillitsvald Fron Avl. Tove Grethe Kolstad Tillitsvald Valdres Lt. Anita Ødegård Tilsett Lt. Hadeland-Toten Rogaland Paul Gravdal Tillitsvald Eigersund Avl. Noralf Herikstad Tillitsvald Eigersund Avl. Ole Motland Tillitsvald Avl. Nord-Jæren Merita Øvrebø Tillitsvald Haugaland Avl. Reidun Bjaanes Hov Tilsett Avl. Nord-Jæren Sogn og Fjordane Anders Hopland Tillitsvald Ytre Sogn og Sunnfjord Lt. Knut Anfinn Horne Tillitsvald NLT Sunnfjord Linda Kristin Oppedal Tillitsvald NLT Sunnfjord Leidulf Bogstad Tillitsvald Gloppen Avl. Tone H Sørland Tilsett Lt. Nordfjord

3 Sør-Trøndelag Ingrid Meslo Tillitsvald Lt. Rennebu Arne Langmo Tillitsvald Fosen Bygdetjenester Line Ølstøren Tillitsvald Agdenes Avl. Olav Vasseljen Tillitsvald Trondheim og Omegn Avl. Åse Torevik Tilsett Lt. i Sør-Trøndelag Telemark Regina Brackovic Tillitsvald Lt. Telemark Barbro Stordalen Tillitsvald Lt. Telemark Troms Tor Sivertsen Tillitsvald Landbruk Nord Hilde Nyland Tillitsvald Landbruk Nord Vest-Agder Odd Arild Eikeland Tillitsvald Lt. Sør Elisabeth S. Johnsen Tilsett Lt. Sør Vestfold Bjørnar Langklepp Tillitsvald Vestfold Lt. Runar Wold Tilsett Vestfold Lt. Østfold Trygve Eivind Dahl Tillitsvald Lt. Østfold Marit Hegglund Strøm Tilsett Lt. Indre Østfold Møteleiar Johan Arnt Gjeten Sør-Trøndelag Styret Harald Lie Styreleiar Vestfold Jorulf Refsnes Nestleiar Rogaland Bodil Mannsverk Medlem Finnmark Aud Fossøy Medlem Sogn og Fjordane Finn Egil Adolfsen Medlem Nord-Trøndelag Marianne H Lie 2. vara Oppland Valnemnd Einar Kristiansen Leiar Nordland Liv Lian Kosberg Medlem Sør-Trøndelag Jan Egil Skjørestad Medlem Rogaland

4 ÅRSMØTE 2013 Årsmøte 2013 var halde på Quality Airport Hotel Gardermoen april Frammøte: 58 valde utsendingar, 6 frå styret, 1 frå valnemda, 12 gjester, 3 frå administrasjonen og møteleiar. Årsmøtet vart opna av leiar i styret Harald Lie. Valt møteleiar hadde meldt forfall. Møtet vart leia av varamøteleiar Johan Arnt Gjeten frå Sør-Trøndelag. Alle punkt på saklista vart godkjent utan merknad. Val: Leiar for 1. år: To Styremedlemmer for 2 år: Nestleiar for 1 år: Tre vara til styret for 1 år: Valnemd: Varamedlem valkomite for 1 år: Harald Lie, Vestfold - attval Bodil Mannsverk, Finnmark - attval Aud Fossøy, Sogn og Fjordane - ny Jorulf Refsnes, Rogaland - attval Ivar Aae, Møre og Romsdal - ny Marianne Hagen Lie, Oppland - ny Ola Mjølhus, Rogaland - ny Einar Kristiansen, Nordland - leiar Liv Lian Kosberg, Sør-Trøndelag Jan Egil Skjørestad, Rogaland - ny Jan Gunnar Eilertsen, Nordland - ny DRIFTA AV NLT STYRET ADMINISTRASJONEN Styret har i 2014 hatt 6 styremøte og handsama 72 saker. Dei fleste møta har gått over to dagar. Desse arbeidde på hovudkontoret i Rosendal i 2014: Frode Alfarnes, dagleg leiar Romar Skeie Olsen Tor Skeie Olsen MEDLEMSUTVIKLING NLT hadde ved årsskiftet 95 medlemslag, ein nedgang på 5 lag frå i fjor. Dette skuldast fusjonar og ein utmelding. Total lønsomsetnad i medlemslaga er på kr ,- som er ein auke på ca. 50 millionar eller 3,6 %. ØKONOMI Årets drift syner eit underskott etter skatt på kr ,-. Det var budsjettert med eit underskott på kr ,-. Viktigaste årsaka til differansen er; Auka driftsinntekter på ca. kr ,- Auka varekostnad på ca. kr ,- Lågare lønskostnad på ca. kr ,- Lågare driftskostnader på ca. kr ,- Lågare renteinntekter på ca. kr ,-

5 ARBEIDSOPPGÅVER VELFERDSORDNINGANE Arbeidet med å få betre velferdsordningar for bonden er ei kontinuerleg oppgåve. Dialogen med faglaga er god og dei fleste av innspela våre er med i jordbruket sitt krav. Av erfaring ser vi at det er viktig å setja fokus på få, men viktige saker i forhandlingane. For 2014 vart det fokusert på desse oppgåvene: Ferie/fritid o Dokumentasjonskravet må oppretthaldast o Tidlegare utbetaling av tilskott ferie/fritid o Tilskottet må følgja kostnadsutviklinga Landbruksvikarordninga o Sikre kvalifisert arbeidskraft o Administrasjonstilskotet o Tilskottet må følgje kostnadsutviklinga o Fordeling av overskot/underskot Sjukdom o Krav til næringsinntekt for nyetablerte o Avkorting mot andre lønsinntekter o Tilskottet må følgje kostnadsutviklinga Resultatet av årets forhandlingar gav 2% auke i tilskottet for ferie/fritid, og inga auke i tilskottet ved sjukdom. Tilskott til årsverk i Landbruksvikarordninga er ikkje justert sidan HØRINGAR Regjeringa har hatt fokus på kursendring av politikken ved hjelp av forskriftsendringar. Innanfor velferdsordningane er det i 2014 gjort endringar både for ferie/fritid og sjukdom. Det er opna opp for at landbrukstenestene skal få konkurranse om å tilby arbeidskraft, noko som i utgangspunktet er greitt. Det som er verre, er at det samtidig vert gått vekk frå prinsippet om eit arbeidsgjevar-/arbeidstakarforhold, og opna opp for kjøp av fakturerbare tenester. Dette styrkjer ikkje tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. I tillegg så skal ikkje bonden kunne bestemme at tilskottet skal kunne utbetalast direkte til dei som dokumenterer. Dette vil gå ut over likviditeten, og gjera det vanskeleg å hjelpa med forskotering i lengre sjukdomsperiodar. NLT har vore høringsinstans til forskriftsendringane, og har i samarbeid med medlemslaga levert våre synspunkt. Våre innspel er og formidla og diskutert med faglag, forvaltning og politiske miljø. I tillegg har vi vore i direkte møter med sentrale politikarar i Næringskomiteen frå Krf, Venstre og Høgre for å fremma vårt syn i saken. Diverre så tok ikkje Landbruks- og matdepartementet hensyn til dei motseiingar som kom inn frå fleire partar i høyringa, og har innført endringar utan å gjera ei grundig konsekvensutgreiing av desse. Vi er redd for at resultatet blir at vi får ei svekka velferdsordning i landbruket. ORGANISASJON Strategisk plan saman med Marknads- og kommunikasjonsplan dannar grunnlaget for mykje av arbeidet i NLT. Eit overordna mål er å hjelpa laga til å bli så profesjonelle som råd.

6 OPPNÅING AV MÅL Det er satt ein del mål med arbeidet vårt i strategisk plan. Oppfylling av desse måla er noko som er med å pregar mykje av arbeidet i løpet av året. Følgjande hovudpunkt er definert; NLT skal forvalte velferdsmidlane i landbruket og vere norsk faglag for velferdsordningane Profesjonelle medlemslag 90 % av bøndene med rett til tilskot skal vera aktive medlemar NLT skal dekke minst 80 % av leigd arbeidskraft i landbruket Styrkje inntektsgrunnlaget Nokre mål er nådd, men ikkje alle. I 2014 har styret utarbeida ny strategisk plan for , som vert presentert på årsmøtet. NEMDER / UTVAL Verveutval; Verveutvalet har i 2014 bestått av Gjermund Stuve - NLT Hordaland og Tor Skeie Olsen frå administrasjonen. Utvalet har som oppgåve å hjelpe laga med å verva nye medlemer, eit arbeid som er godt i gong. Rekruttering - og etterutdanningsutvalet; Utvalet har i 2014 bestått av Bodil Mannsverk - styret, Tove Berre - SNS, Ellen Svarstad - Helgeland Landbrukstjenester og Romar Skeie Olsen frå administrasjonen. Hovudfokuset for utvalet i 2014 har vore å få på plass landbruksvikarkurs til alle landbruksvikarane i landet. I februar 2015 vert det arrangert eit «oppsamlingskurs» i Stjørdal, der alle landbruksvikarar som ikkje har hatt kurs i 2014 vert invitert til å delta. Nemnda har hausten 2014 hatt mest fokus på utdanningsprogrammet 2+2 innan agronom og gartnar. Strukturutval; Styret sette ned eit eige utval for å sjå om vi har den rette strukturen for å møte utfordringane framover. Utvalet bestod av Jorulf Refsnes - styret, Finn Egil Adolfsen - styret, Grete Misfjord - Landbruk Nordvest, Åse Ingebjørg Flateland - Landbrukstjenester Sør, Marie Strangstadstuen - Landbrukstjenester Hedemarken og Frode Alfarnes frå administrasjonen. Utvalet kom med innstilling til styret i NLT 30. november og har hatt følgjande mandat; o Korleis organiserer vi oss for å møte framtidas utfordringar med tanke på: - storleik og geografisk dekning - tilbod av tenester i medlemslag - felles namn, profil med meir - administrative verktøy - kompetanse/opplæring - tilknyting mellom NLT og medlemslag Landbrukets HMS-Utval; Jorulf Refsnes frå styret i NLT er nestleiar i utvalet. Utvalet skal med anna arbeide for betre registreringar og meir påliteleg statistikk når det gjeld skader, ulykker og yrkeslidingar i landbruket. Styret i NHO Mat og Landbruk; Styreleiar Harald Lie i NLT er styremedlem i NHO Mat og Landbruk og bidreg til å utforma arbeidet i arbeidsgjevarorganisasjonen. Nasjonalt samarbeidsforum; Forumet vart vedteke oppretta etter vedtak i jordbruksforhandlingane for å gjennomgå utviklinga på HMS- området, vurdere effekten av gjennomførte tiltak og fremma forslag til nye tiltak,

7 koordinere aktiviteten på området og sikre eit godt samarbeid mellom aktørane. Jorulf Refsnes frå styret i NLT representerer gjennom Landbrukets HMS- utval. MØTER Utanom faste kontaktmøter med faglag og stat/forvaltning i samband med jordbruksforhandlingar har NLT i 2014 deltek på /i; Styre-/årsmøter i medlemslag Kurs/samlingar i medlemslag Årsmøte - Norges Bondelag Representantskapsmøte i Norges Bondelag Mat og Landbruk - Norsk Landbrukssamvirke Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Samarbeidsmøte Norsk Landbruksrådgiving Generalforsamling - NHO Mat og Landbruk Styremøter - NHO Mat og Landbruk Samarbeidsmøte - NHO Mat og Landbruk Tariffkonferanse - NHO Mat og Landbruk Forhandlingsutvalet - NHO Mat og Landbruk Møte med Norsk Bygdeungdomslag Årsmøte - Studieforbundet næring og samfunn Møter i samarbeid med Willis - forsikringar Møte med KLP Fagseminar - eigarskap i samvirkeforetak Rekrutteringsverkstad HAUSTSAMLINGANE Det vart arrangert to haustsamlingar; i sør på Quality Airport Hotel Gardermoen, og i nord på Scandic Hell Hotel Værnes. På samlingane deltok: 195 representantar frå medlemslag (229 i fjor) 74 lag var representerte (79 i fjor) 24 medlemslag møtte ikkje (22 i fjor) Hovudtema i år var ny strategisk plan for organisasjonen. KURS Det er nytta kr ,- til kurssamlingar for kontortilsette og tillitsvalde, med totalt 270 deltakarar Vårsamlinga vart arrangert på Quality Airport Hotel, Gardermoen 107 deltakarar. Kurs i samband med haustsamling på Quality Airport Hotel og Rica Hell Hotel, 143 deltakarar. Salskurs, 20 deltakarer Medlemslag har fått til saman kr ,- i støtte frå opplæringsfondet. AKTIVITET I MEDLEMSLAGA Regionale kurs for landbruksvikar Kurs for avløysarar Fylkesvise samlingar for daglege leiarar

8 ANDRE SAKER Fått på plass ny heimesideløysing for medlemslaga. Starta pilotprosjekt for innføring av Webtemp i organisasjonen. Oppstart av arbeid med Administrasjonshandbok. MEDLEMSSKAP NLT har i løpet av 2014 blitt medlem i representantskapet til Norges Bondelag. MEDLEMSLAGA NLT si viktigaste oppgåve er å gjera medlemslaga til profesjonelle bedrifter for å kunne tilby kvalifisert arbeidskraft til sine medlemar. Vi har fokus på å få utarbeidd rutinar, løysingar med meir som gjer kvardagen enklare for alle. Det er eit mål å få fleire til å nytta laga til utlønning. I år står medlemar i NLT-lag for 58 % av tilskotet, 62 % av utbetalte midlar går gjennom lag. Dette er likt som i fjor. Vi har som mål at 90 % av føretaka som har rett på avløysartilskot skal vera aktive medlemmer i lag, i dag er denne delen 60 %. MARKNADSFØRING I 2014 har vi arbeidd med å gjera merkevaren NLT endå meir synleg mellom anna ved å ha faste spalter i Bondebladet, samt arbeidd med å få alle laga til å nytte lik profilering. Vi har levert ut diverse profileringsartiklar, til laga og på stand. Brosjyrene som vi har fått produsert er eit flott profileringsprodukt, og vert brukt i heile organisasjonen. NLT har i saman med medlemslag delteke på stand på følgjande messer i år; Agrisjå Dyrsku n KÅRING / MARKERING Årets avløysar Kjell Vangen tilsett i Valdres Landbrukstjenester, Oppland Karoline Klokkhammer tilsett i Landbrukstjenester Sør, Aust-Agder Roy Lennert Almedal tilsett i Landbrukstjenester Sør, Vest-Agder Terje Skåre tilsett i NLT Hordaland, Hordaland Raymond Myrvold tilsett i Landbrukstjenester Solør Odal, Hedmark Ann Kathrin Pedersen tilsett i Landbrukstjenester Akershus, Akershus Jan Pål Fugledal tilsett i Landbruk Nordvest, Møre og Romsdal Magne Engdal tilsett i Oppdal Avløserlag, Sør-Trøndelag Alf Børge Vonheim tilsett i Brønnøy Landbrukstjenester, Nordland Tilsette med lang fartstid, 25 års teneste Reidun Mæland Hjelmeland Avløysarlag Dagfrid Humlestøl - Flora Avløysarlag Berit Sand - Landbrukstjenester Akershus ØKONOMI Tilskot til fusjonering I 2014 vart det utbetalt tilskot til ein fusjon med totalt kr ,00 Tilskot til opplæring Retningslinene for bruk av opplæringsfondet gjev høve til tilskot for opplæring i laga. Det vart i 2014 utbetalt kr ,- til opplæring i medlemslaga.

9 SLUTTORD Vi ser no resultatet av politikken til regjeringa. Landbruket vert pressa til effektivisering og marknadsliberalisering frå alle kantar. Om vi er einig eller ikkje i politikken må vi forhalda oss til realitetane, og møte utfordringane om vi fortsatt skal ha gode velferdsordningar. To viktige saker som kan få innverknad på vårt arbeid er; 1. Arbeidsgruppa som skal sjå på forenklingar av jordbruksavtala sine verkemiddel, og kome med forslag til færre og enklare ordningar. Skal vera ferdig i Landbruksdirektoratet si evaluering av ordninga som gjeld avløysing ved sjukdom, med sikte på forenkling for å oppnå mindre krevjande forvaltning. Skal vera klar til jordbruksforhandlingar i Vår oppgåve er å arbeide for profesjonelle og robuste medlemslag, slik at vi fortsatt kan vera garantistar for eit tilbod om kvalifisert arbeidskraft. Etterspørsel etter ferie/fritid og behov for avløysing ved sjukdom vil fortsatt vere stort. Det er difor viktig at vi og i framtida er organisert, slik at vi er den naturlege part å vende seg til. Takk for godt samarbeid i året! Med helsing styret

10 NORSKE LANDBRUKSTENESTER er ein landsdekkjande medlemsorganisasjon, som skal arbeide for medlemslaga sine interesser for å betre bøndene sin arbeidssituasjon, velferd og økonomi. Organisasjonen har vekslande medlemstal og kapital. Organisasjonen vart starta i 1991 og hovudkontoret ligg i Kvinnherad Kommune i Hordaland. Styret kjenner ikkje til noko viktige forhold, for å bedømme selskapet si stilling og resultat, som ikkje kjem fram av resultatrekneskap og balanse med noter. Det har heller ikkje etter rekneskapsåret gjekk ut skjedd ting som etter styret si meining har betyding ved bedømming av rekneskapet. Forutsetjing for vidare drift er lagt til grunn i årsrekneskapen. Etter styret si meining vil denne forutsetjinga også vera tilstade i tida framover. I meldingsåret løna organisasjonen ut 3 tilsette. Løn og godtgjersle til dagleg leiar er utbetalt med kr ,-. Det er betalt ut styrehonorar og møtegodtgjersle med kr ,-. Dei tilsette utgjer i dag 3 menn. I styret set det 2 kvinner og 3 menn. Styret arbeider for å fremja likestilling og lik handsaming av dei tilsette og tillitsvalde etter lov om likestilling mellom kjønn. Det er oppretta kollektiv pensjonsordning for dei tilsette i administrasjonen. Styret meinar at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillande. Det har ikkje vært skader eller ulykker i 2014, heller ikkje noko unormalt sjukefråvær. Selskapet forureinar ikkje det ytre miljø. Rosendal, den Harald Lie styreleiar Jorulf Refsnes nestleiar Bodil Mannsverk Aud Fossøy Finn Egil Adolfsen Frode Alfarnes dagleg leiar

11 DRIFTSINNTEKTER: Sal (Note 4) , ,32 Kursinntekter (Note 5) , ,00 Medlemskontingent , ,32 Forsikringspakke , ,89 Andre driftsinntekter 7,88 0,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,53 DRIFTSKOSTNADER: Kjøp (Note 6) , ,83 Kurskostnader (Note 5) , ,75 Varekostnad , ,58 Lønskostnader styret/adm (Note 7) , ,06 Lønskostnader årsmøtet (Note 8) , ,87 Lønskostnad , ,93 Avskrivingar (Note 11) , ,00 Kontorhald (Note 9) , ,68 Reiser , ,05 Møter styret/adm , ,19 Årsmøte (Note 8) , ,80 Marknadsføring , ,84 Støtte/hjelp 6.250, ,00 Haustsamlingar (Note 5) , ,42 Andre kostnader , ,58 Andre driftskostnader , ,56 SUM DRIFTSKOSTNADER , ,07 DRIFTSRESULTAT , ,54 Finansposter , ,00 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT , ,54 Skattekostnad (Note 10) , ,00 ÅRSRESULTAT , ,54 OVERFØRING MARKNADSFØRINGSFOND , ,00 OVERFØRING OPPLÆRINGSFOND , ,00 OVERFØRING EIGENKAPITAL 6.923, ,54 SUM DISPONERT , ,54

12 EIGA: Terminalserver , ,80 Firmabil , ,30 Kjølepumpe 5.330, ,80 Anleggsmidlar (Note 11) , ,90 Kundefordringar , ,21 Andre fordringar , ,00 Forskottsbetalt kostnad , ,36 Sum fordringar , ,57 Bankinnskot - driftskonto , ,96 Bankinnskot - skattekonto (Note 12) , ,50 Sum bankinnskot , ,46 SUM EIGA , ,93 EIGENKAPITAL: Anna eigenkapital (Note 13) , ,85 Sum eigenkapital , ,85 GJELD: Leverandørgjeld , ,68 Betalbar skatt (Note 10) , ,00 Skuldig skattetrekk (Note 12) , ,50 Skuldig arb.gj.avgift , ,13 Skuldig arb.gj.avgift av feriepengar , ,28 Skuldige feriepengar , ,58 Påløpt kostnad , ,00 Anna kortsiktig gjeld , ,92 Sum gjeld , ,09 SUM GJELD OG EIGENKAPITAL , ,94 Rosendal, 23. februar 2015 Harald Lie styreleiar Jorulf Refsnes nestleiar Bodil Mannsverk Aud Fossøy Finn Egil Adolfsen BDO AS Revisjon Frode Alfarnes Dagleg leiar

13 NOTE 1: REKNESKAPSPRINSIPP Årsrekneskapen er satt opp i samsvar med rekneskapsloven og god rekneskapsskikk for små føretak. Det er utarbeidd etter norske rekneskapsstandardar. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter oppteningsprinsippet som normalt vil vera tidspunkt for levering av varer og tenester. Kostnad vert teke med etter samanstillingsprinsippet dvs. at kostnader vert teke med i same periode som tilhøyrande inntekter vert inntektsførd. Hovudregel for vurdering og klassifisering av eigenlutar og gjeld Eigenlutar som er vurdert til varig eige eller bruk er klassifisert som anleggsmidlar. Andre eigenlutar er klassifisert som omløpsmidlar. Fordringar som skal betalast tilbake innan eit år er uansett klassifisert som omløpsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriteria lagt til grunn. Anleggsmidlar vert vurdert til anskaffingskost, men vert skreve ned til verkleg verdi når verdifall ikkje er venta å vera forbigåande. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid vert avskreve planmessig. Langsiktig gjeld vert balanseført til nominelt mottatt beløp på tidspunkt for etablering. Omløpsmidlar vert vurdert til lågaste av anskaffingskost og verkleg verdi. Kortsiktig gjeld vert balanseført til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar vert avskreve over forventa økonomisk levetid. Avskrivingane er i hovudregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar vert ført opp med pålydande etter frådrag for avsetting til forventa tap. Avsetting til tap vert gjort på grunnlag av ei individuell vurdering av dei einskilde fordringane. Skatt Skattekostnaden i resultatrekneskap omfattar perioden si betalbare skatt på inntekter og formue. Grunnlag for utsett skatt er negativ. Det er valt å ikkje balanseføre utsett skattefordel. NOTE 2: PENSJONSFORSIKRING NLT har plikt til å ha pensjonsordning. NLT har kollektiv pensjonsforsikring gjennom DNB Liv som stetter minstekrava i lov om OTP. NOTE 3: MEIRVERDIAVGIFT På bakgrunn av arbeidsfordeling i administrasjonen brukar NLT ei forholdsmessig fordeling på 50 % av inngåande avgift på felleskostnader som vert brukt under eitt i verksemda, dvs. vanlege driftsutgifter. NOTE 4: SAL Sal dataprogram/lisensar 0,00 850,00 Sal tenester/arbeid , ,52 Abonnementsinntekter , ,00 Anna varesal 2.958, , , ,32

14 NOTE 5: KURS/SAMLINGAR Totale kostnader for kurs i 2014 er kr ,-. Det er utbetala støtte på kr ,- for kvar deltakar på salskurs. Andre kurs er arrangert i samband med Vårsamling og Haustsamling. Total tal på deltakarar er 270. Det er betalt ut kr ,- i støtte til opplæring i medlemslag. NOTE 6: KJØP Kjøp dataprogram/lisensar , ,00 Kjøp tenester/arbeid , , , ,83 NOTE 7: LØNSKOSTNADER STYRET/ADM Administrasjon , ,05 Tillitsvalde , ,00 Kjøregodtgjersle , ,89 Feriepengar , ,64 Arbeidsgjevaravgift , ,33 Forsikring pensjon , ,15 Andre lønskostnader , ,00 Refusjon av sjukepengar ,00 0, , ,06 Det er tilsett 3 årsverk i administrasjonen. Utgifter til dagleg leiar; kr ,- i løn, kr ,- i godtgjersle og kr ,- i pensjonskostnader. Utgifter til styret; kr ,- i løn og kr ,- i godtgjersle. Kostnadsførd lovpålagt revisjonshonorar for rekneskapsåret 2013 utgjer kr ,- eksl. mva. NOTE 8: ÅRSMØTE Årsmøtekostnader , ,00 Møtegodtgjersle , ,00 Kjøregodtgjersle , ,67 Reiseoppgjer , ,80 Arbeidsgjevaravgift , , , ,67 NOTE 9: KONTORHALD Husleige , ,70 Elektrisk kraft , ,64 Datautstyr 1.505, ,50 Kontorutstyr 6.075, ,35 Revisjon , ,00 Økonomisk/juridisk bistand 1.687,50 0,00 Kontorrekvisita 2.747, ,90 Kopiering/trykking , ,26 Aviser, tidsskrifter mv , ,00 Telefon , ,77 Porto , ,28 Gebyr , ,18 Forsikring , , , ,68

15 NOTE 10: SKATTEKOSTNAD Med eit negativt driftsresultat og ein formue på kr ,- vert årets skatt kr ,-. Med kr. 30,- for mykje avsett tidlegare år vert årets skattekostnad kr ,-. NOTE 11: VARIGE DRIFTSMIDLAR Varige driftsmiddel er terminalserverløysing, kjølepumpe og firmabil. Driftsløysøyre Transportmidlar Bokførd verdi Tilgang i året Akkumulerte avskrivingar pr Bokførd verdi Avskriving i året NOTE 12: BUNDNE MIDLAR I posten inngår bundne bankinnskott med kr ,00 i skuldig skattetrekk for 6. termin NOTE 13: ANNA EIGENKAPITAL Oppspart eigenkapital , ,94 Avsett til forsikringsfond , ,00 Avsett til opplæringsfond , ,91 Avsett til årsmøtekostnader , ,00 Avsett til marknadsføring , ,00 Sum eigenkapital , ,85

16 STRATEGISK PLAN Styret legg ny strategisk plan for fram til godkjenning på årsmøtet. VEDTEKTSENDRING 3. MEDLEMSKAP INNHALD I DAG For å bli medlem må laget godta desse vilkåra: a. Laget må vera ope for medlemskap frå gardbrukarar i sitt virkeområde. b. Laget må forplikta seg til å følgja vedtak fatta av styret eller årsmøtet i NLT. c. Laget må betala den kontingenten som vert fastsett av årsmøte i NLT. d. Laget skal så langt det er mogeleg bruke/nytte seg av dei fellestilbod som NLT tilbyr. e. Laget skal ha rekneskap som er revidert av registrert/statsautorisert revisor. f. Laget skal ha vedtekter som styret i NLT kan godkjenna. g. Laget har rapporteringsplikt til NLT etter nærare retningsliner. h. Laget skal fylle krav stilt i norsk lov om registrering, rekneskap og revisjon. Søknad om medlemskap skal sendast styret i NLT. Laga vert tekne opp som medlemmer etter godkjenning av styret i NLT. FORSLAG TIL ENDRING For å bli medlem må laget godta desse vilkåra: a. Laget må vera ope for medlemskap frå gardbrukarar i sitt virkeområde. b. Laget må forplikta seg til å følgja vedtak fatta av styret eller årsmøtet i NLT. c. Laget må betala den kontingenten som vert fastsett av årsmøte i NLT. d. Laget skal bruke/nytte seg av dei fellestilbod som NLT tilbyr. e. Laget skal ha rekneskap som er revidert av registrert/statsautorisert revisor. f. Laget skal ha vedtekter som styret i NLT kan godkjenna. g. Laget har rapporteringsplikt til NLT etter nærare retningsliner. h. Laget skal fylle krav stilt i norsk lov om registrering, rekneskap og revisjon. i. Laget skal ikkje ha hatt forsikringsskade dei 2 siste år. Søknad om medlemskap skal sendast styret i NLT. Laga vert tekne opp som medlemmer etter godkjenning av styret i NLT.

17 Vedtak på førre årsmøte; Det vert sett ein grunnkontingent pr. lag på kr ,-. Alle lag vil kunne redusere denne til kr ,- dersom dei rapporterar til NLT innanfor tidsfrist. Kontingent av den delen som går på omsetning vert på 0,18%. INNSTILLING TIL ÅRSMØTE: Det vert sett ein grunnkontingent pr. lag på kr ,-. Alle lag vil kunne redusere denne til kr ,- dersom dei rapporterar til NLT innanfor tidsfrist. Kontingent av den delen som går på omsetning vert på 0,18%. KONTINGENT 2015: 95 lag à kr ,-: ,- Kr ,- x 0,18%: ,- Samla kontingent ,-

18 STRATEGI I løpet av 1. kvartal i 2015 skal ein ny strategiplan vera klar. Denne strategiplanen skal vedtakast på årsmøte, og skal vera gjeldane frå årsmøtet i 2015 til årsmøtet i Det vil vera ein del punkt som vert vidareført frå den førre strategiplanen, samt ein del nye punkt for at organisasjonen skal vera best mogleg rusta for framtida. VELFERDSORDNINGANE Grunnlaget for drifta i NLT og medlemslaga er velferdsordningar som fungerer. Arbeidet for best moglege velferdsordningar er ei viktig oppgåve. Endringane i forskriftene som tredde i kraft vil få innverknad på arbeidet vårt. Det vil vera viktig å ha ei tett oppfølging på desse endringane i året som kjem. Vi vil og ha fokus på Landbruksvikarordninga. Her er no forutsetningane endra i forhold til då ein gjekk inn på denne avtalen. Vidare vil vi arbeide for å få opp tilskota i dei ulike ordningane slik at dei fylgjer kostnadsutviklinga. For 2015 vert det fokusert på følgjande punkt i prioritert rekkefylgje: - Evaluering av Landbruksvikarordninga. - Tilskota må fylgje kostnadsutviklinga. I tillegg vil ein ha fokus på å vidareføre den gode dialogen med faglaga, både sentralt og på fylkesplan. Velferdsordningane engasjerer på alle nivå. I tillegg må ein heile tida sjå på korleis ein skal få inn våre synspunkt i dei ulike politiske parti på stortinget. Refusjon av sjukdomsavløysing er fortsatt ei stor utfordring. Dette tar i dag altfor lang tid. Det er i dag medlemslag som vert betalt av kommunen for å ta deira del av arbeidet. Dette er noko, vi i samarbeid med NHO Mat og Landbruk, vil sjå om det er råd å få eit prøveprosjekt på i fleire kommunar. ORGANISASJON Vi vil fortsette med kontaktmøter med avtalepartane og det politiske miljø både i forbindelse med jordbruksoppgjeret og elles i året. Dette gjeld både på lokalt og nasjonalt plan. Eit tettare samarbeid med andre landbruksorganisasjonar er og prioritet. NLT skal vera den naturlege kontakt når det gjeld velferdsordningane i landbruket, og vera ein premissleverandør i saker som gjeld landbruket generelt. NLT skal jobbe for å ha profesjonelle og robuste lag som gjev dei same gode tenestene over heile landet. I tillegg ser ein det som viktig at ein jobbar for å kome seg inn i lokale samarbeidsråd rundt om i landet. Her har dei tillitsvalde i NLT-laga ein viktig jobb å gjera. Dette er prioriterte oppgåver i år: - Oppfølging i nemnder og utval vi er representerte i. - Alle lag skal gjera ein solid eigeninnsats på verving av nye medlemer. - Alle Landbruksvikarar skal ha fått tilbod om kurs. - Få på plass vakttelefon i alle lag. - Vidare utvikling av prosjekt Webtemp % av laga skal ha aktiv heimeside % av laga skal bruke same namn og profil.

19 - Utviklingsprogram for tillitsvalde modul 2 og 3 skal gjennomførast. - Vårsamling Scandic Hell, Værnes april. - Haustsamling Scandic Hell, Værnes oktober. - Vidare oppfølging og heidring av trufaste medarbeidarar i administrasjonen i laga. - Kåring av årets avløysar. - Kåring av årets lag. - Deltaking på ulike messer. MEDLEMER Alle lag i NLT-organisasjonen skal i løpet av 2015 kontaktast for å kartlegge kor langt ein er komen i sal og meirsal, samt kor mykje utbytte deltakare på salskurset har hatt no når det har gått ei tid. Målet er å få auka fokus på verving og auka sal av våre produkt. I tillegg skal ein jobbe for å setje fokus på dei prioriterte oppgåvene som er lagt til organisasjonen for Verveutvalet, som består av Gjermund Stuve - NLT Hordaland og Tor Skeie Olsen - NLT-administrasjonen, skal fortsetja arbeidet som er godt i gong. Organisasjonen skal jobbe for at alle bønder vert informert om alle fordelar med eit aktivt medlemskap i ein NLT-lag. Det er no viktigare enn nokon gong å vera aktivt ute og selja. Det skal arbeidast vidare med å styrke organisasjonen. Dette inkluderer med anna felles namn, logo og heimeside. Det er viktig at vi har profesjonelle og robuste lag, i tillegg til stor oppslutnad. Organisasjonen må vera representert i heile landet, og vi må vera førebudd på å møte auka konkurranse. REKRUTTERING OG ETTERUTDANNING NLT sitt utval for rekruttering og etterutdanning av avløysarar/landbruksvikarar består no av Tove Berre - Studieforbundet næring og samfunn og Romar Skeie Olsen - NLT-administrasjonen. Hovudfokus til utvalet er å syte for at alle landbruksvikarar i landet skal få tilbod om kurs i I tillegg skal det arbeidast vidare med 2+2 ordninga. WEBTEMP Prosjektet som vart starta i 2014 er godt i gong. Det har vore jamlege samlingar, og dette arbeidet kjem ein til å fortsetja med i Ein har og leigd ekstern hjelp for å ha nok ressursar til å drive prosjektet vidare. NLT vil arbeida aktivt for å samle ei ny gruppe til prosjektet. Denne gruppa vil starta opp i forbindelse med vårsamlinga PROFILERING Delta på Dyrsku`n september. Delta på Agroteknikk november. Bidra til deltaking på messer og stand for medlemslag. Faste innlegg i Bondebladet.

20 DRIFTSINNTEKTER: Budsjett 2014 Faktisk 2014 Budsjett 2015 Sal (Note 1) , , ,00 Kursinntekter , , ,00 Medlemskontingent , , ,00 Forsikringspakke , , ,00 Andre driftsinntekter 2.500,00 7,88 500,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , , ,00 DRIFTSKOSTNADER: Kjøp (Note 1) , , ,00 Kurskostnader , , ,00 Varekostnad , , ,00 Lønskostnader styret/adm (Note 2) , , ,00 Lønskostnader årsmøtet (Note 3) , , ,00 Lønskostnad , , ,00 Avskrivingar , , ,00 Kontorhald (Note 4) , , ,00 Reiser , , ,00 Møter styret/adm , , ,00 Årsmøte (Note 3) , , ,00 Marknadsføring (Note 5) , , ,00 Støtte/hjelp , , ,00 Haustsamlingar , , ,00 Andre kostnader (Note 6) , , ,00 Andre driftskostnader , , ,00 SUM DRIFTSKOSTNADER , , ,00 DRIFTSRESULTAT , , ,00 Finansposter , , ,00 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT , , ,00 Skattekostnad , , ,00 ÅRSRESULTAT , , ,00 OVERFØRING MARKNADSFØRING , ,00 OVERFØRING OPPLÆRINGSFOND , ,00 OVERFØRING EIGENKAPITAL , , ,00 SUM DISPONERT , , ,00

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2010

Å r s r a p p o r t 2010 Å r s r a p p o r t 2010 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet.

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet. ÅRSMELDING 2005 HMS HSD har som øvste målsetting at verksemda skal drivast utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er såleis overordna andre omsyn i den daglege drifta. Dette

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING 2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING Høgdepunkt i 2014 33. personar formidla til arbeid. Overskot på kr. 2 059 770.- Langsiktig gjeld redusert til kr. 1.8 mill. frå 4.1 mill. i 2013 Ingen skadar, uhell eller alvorlige

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår ÅRSMELDING 2013 Banken sitt 168. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2013 Side 3 Årsmelding 2013 4 Bankåret 2013 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk Årsmelding 2009 Fisking rekreasjon og matauk Eit historisk godt resultat for 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk legg fram eit historisk godt resultat for 2009. Dette skuldast mellom anna den generelle økonomiske

Detaljer

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for rein vekst Årsrapport 2013 HMT Helse, miljø og tryggleik Helse, Miljø og sikkerheit, er viktige element i FjellVAR sin policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2011 Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon var tilbake i full drift den 6. september etter generatorhavari

Detaljer