Vakttelefonen er betjent 24 timar i døgeret 9908 ÅÅÅ 2013 ÅÅÅÅ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vakttelefonen er betjent 24 timar i døgeret 9908 ÅÅÅ 2013 ÅÅÅÅ"

Transkript

1 Vakttelefonen er betjent 24 timar i døgeret 9908 ÅÅÅ 2013 ÅÅÅÅ 1

2 Årsmøte 2013 for Lt.Folgefonna vert halde på Park Hotel Vossevangen, Voss tysdag 8. april kl 1345 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Val av møteleiar og skrivar 4. Val av to til å skriva under møteboka 5. Årsmelding for Rekneskap for Arbeidsplan for 2013/ 2015 til orientering 8. Budsjett for til orientering 9. Val etter vedtektene: A. Styreleiar for 1 år. B. Val av 4 styremedlemer for 2 år. C. Val av nestleiar for 1 år. D. Val av 3 nummererte varamedlemer til styret for 1 år. E. Val av 1 medlem til valnemnda for 4 år. F. Val av 2 varamedlemer til valnemnda for 1 år. 10. Val av revisor for 1 år. 11. Godtgjerdsle til tillitsvalde. 12. Andre saker Me ynskjer alle utsendingane velkomne til årsmøte som startar med ein lunsj. Helsing Styret 2

3 Utsendingar til årsmøte for 2013 Krins 1 Hardanger. 1. Terje Jordal, Odda 2. Åse Marie Reiseter, Ullensvang 3. Leif Magne Hovland, Tysnes 4. Helge Arne Espeland, Jondal 5. Magne Ljostveit, Kvinnherad 6. Lars Børge Sæberg, Kvinnherad 7. Helge Hjortland, Kvinnherad 8. Ingfrid Øyre, Kvinnherad 9. Svein Hjelmeland, Kvinnherad 10. Einar Langballe, Ulvik Varautsendingar: 1. Helge Reiseter, Ullensvang 2. Aslak Aurdal, Ulvik 3. Kåre Johannes Åse, Odda Krins 2 Øvre Buskerud. 1. Åse Liv Hamarsbøen, Hol 2. Ole Egil Trintrud, Ål 3. Halvor Lesteberg, Nore og Uvdal 4. Ole Kai Sørbøl, Gol 5. Olav Huso, Hemsedal 6. Egil Håheim, Ål 7. Ivar Bjørkedokken, Gol 8. Ole Asbjørn Rasch, Nes 9. Knut Kleivedalen, Rollag Varautsendingar: 1. Hilde Midtgård, Gol 2. Vidar Kolbjørnsgard, Ål 3. 3

4 Referat frå årsmøte 2012 på Park Hotel Vossevangen, Voss 4. april 2013 kl Det møtte 17 utsendingar, 8 frå styret og 3 frå administrasjonen. Lars Børge Sæberg vart valgt til møteleiar og Britt Karen Alfarnes til skrivar. Til å skriva under møteboka vart Helge Hjortland og Åse Liv Hamarsbøen valgt. Årsmelding, rekneskap og arbeidsplan vart samrøystes godkjent. Arbeidsplan og budsjett for 2013 vart gjennomgått til orientering Følgjande val vart gjort etter vedtektene: Magne Øynebråten, Gol Styreleiar - 1 år att Første gong vald inn 2005 Jacob Johs. Hjeltnes, Ulvik Nestleiar - 1 år att Første gong vald inn 2005 Arne Presthus, Kvinnherad - 2 år attval Første gong vald inn 2006 Jon Øen, Hol - 2 år ny Første gong vald inn 2013 Reidar Stenberg, Hol - 1 år att Første gong vald inn 2012 Sverre Leo Handegard, Jondal - 1 år att Første gong vald inn 2010 Tore Gunnar Hjortland, Kvinnherad - 2 år attval Tilsetterepresentant Første gong vald inn

5 3 nummererte varamedlemmer til styret for 1 år 1. Hilde Marie Larsson Ro - ny 2. Svein Hjelmeland - attval 3. Egil Håheim - attval Valnemd 2013 Kjersti M. Herland - Hol - leiar 2013 Erling Aga -Ullensvang - leiar 2014 Knut Kleivedalen - Rollag - leiar 2015 Heidi Hvidevold - Kvinnherad - leiar 2016 To varamedlemmer til valnemd for 1 år Hilde Midtgård - Gol - 1 år Bjørn Kåre Øye - Jondal - 1 år Revisor for 1 år Odda Revisjon - 1 år Godtgjerdsla er uendra i Styreleiar Kr ,- pr.år Styremedlemer Kr. 1500,- pr.dag Andre utsendingar Kr. 1500,- pr.dag Godtgjersle inkluderer reisetid, kostnader utover dette må dokumenterast. Krossdalen i Jondal Kommune Driftsåret

6 Styret Styret har i meldingsåret hatt 6 styremøter og 29 saker er handsama. I styret har vore: Magne Øynebråten - leiar Jacob Johs.Hjeltnes - nestleiar Reidar Stenberg Jon Øen Arne Presthus Sverre Leo Handegard Tore Gunnar Hjortland tilsetterepresentant 1.varamedlem Hilde Marie Larsson Ro vert kalla inn til alle styremøte. Medlemene Laget hadde ved årsskiftet 564 medlemer med rett til avløysarrefusjon og vi hadde lønnsansvar for 160 som ikkje er bønder. I alt har vi hatt arbeidsgivaransvar for 724 medlemer. Økonomi Resultatet for 2013 vart eit overskot på kr ,- før skatt. Finansinntektene viser eit positivt resultat på kr ,- Drift av laget utanom finans viser eit overskotskot på kr ,- Omsetninga på bruk av landbruksvikarane er god. Også i år har vi fått ansvar for ein del store aktørar som vi lønnar for, dette er medlemer som ikkje er bønder, men store brukarar av laget på utlønning andre oppdrag. Eigenkapitalen er ved årsskiftet på 7,44 % av omsetninga. Ein god eigenkapital er viktig for å kunna yta gode tenester til bøndene. Styret føreslåg at overskot for 2013 vert overført til fri eigenkapital. Styret er tilfreds med laget sin økonomiske situasjon. God eigenkapital og tilfredsstillande likviditet gjev armslag for vidare utvikling i bonden si teneste. Administrasjon I administrasjonen arbeidde i 2013: Inger Berge Eik - dagleg leiar 100% stilling (80% frå 1.8.) Torbjørn Aalton - avdelingsleiar Gol 100% stilling Sølvi Gundersen - kontormedarbeider 100% stilling Britt Karen Vik Alfarnes - kontormedarbeider 80 % stilling Jane E. Haaranes - kontormedarbeider 100% stilling I tillegg har vi samarbeidsavtale med Hemsedal Innkjøpslag. Drift 1073 personar fekk utbetalt lønn gjennom laget i Brutto lønn, honorar og feriepengar er utbetalt med kr ,- Innbetalt skattetrekk var kr ,- Det vart utført 76 årsverk ferie og fritid, 14 årsverk sjukdom og 16 årsverk andre oppdrag. I administrasjonen er det utført 3,8 årsverk. 6

7 Arbeidsmarknaden er framleis stram, men det er ikkje umogeleg å skaffa kvalifisert arbeidskraft dersom vi kan tilby konkurransedyktige vilkår. Dei arbeidssøkjande ynskjer helst heile og stabile stillingar. I avløysarordninga vert tilfeldig arbeidskraft mykje brukt, difor har vi ei utfordring som vi må løysa i fellesskap med bøndene. Krav om arbeidsavtale på alle arbeidsforhold har vore krevjande. Faste arbeidstakarar som vi lønnar over fleire år har vi også måtta skriva avtale med. Kor lenge arbeidsforholdet skal vara er alltid ei utfordring. Utanlandsk arbeidskraft er eit viktig supplement som sesongarbeidskraft, bøndene skaffar stort sett sjølv arbeidskrafta, men laget står som arbeidsgivar når utlønning går via oss. Vi tar på oss ansvaret for at alt det praktiske vert rett gjort. For våre tilsette er vi pålagt å følgja gjeldande HMS-regelverk, det er oppdragsgivar som har ansvaret for at desse vert følgd opp. Laget har ansvar for landbruksvikarordninga i 15 kommunar, 8 i Buskerud og 7 i Hordaland. Samla fekk vi tilskot til 11,0 årsverk i Vi har for tida 7 faste landbruksvikarar i 100 % stilling, i tillegg har vi fleire vi har beredskapsavtale med. Det er viktig at bøndene nyttar landbruksvikarane til ferie/fritidavløysing også i kvardagane. I 2013 avløyste landbruksvikarane 977 dagar ved sjukdom og 1388 dagar anna avløysing. Arbeidet vart utført på 153 gardsbruk. Også i år har vi vore på kurs med landbruksvikarane. Denne gongen var kurset lagt til Panorama Hotell på Sotra og tema var bl.a. dyrehelse, smittevern, mjølkekvalitet og førstehjelp. Styret vil takka administrasjon, alle avløysarane og landbruksvikarane for stor fleksibilitet og godt utført arbeid. 7

8 Vi har også eiga Face-book side. Vakttelefonen er betjent 24 timar i døgnet av ein i administrasjonen. Representasjon. Personar frå styret/administrasjonen har delteke på desse tilskipingane/møtene i 2013: - Kurs for landbruksvikarane og kontortilsette på Sotra Dette var 6. året med slike samlingar saman med laga i Hordaland og Sogn og Fjordane. Desse kursa er nyttige både for landbruksvikarane og administrasjonen. Her utvekslar vi fagleg erfaring og har det sosialt ilag. - Sølvi frå administrasjonen har gått på salgskurs. - I tillegg har vi delteke på ymse møter som har interesse for vår verksemd. - Adminstrasjonen og nokon av styremedlene har delteke på haustsamling i regi av NLT. Tankar om framtida. SLF har i ei utreiing før årets landbruksforhandlingane 2014 foreslått å fjerne kravet om dokumentasjon ved avløysing ferie/fritid. Dei ønskjer at tilskotet skal utbetalast direkte til bonden. Slik vi ser det kan dette få mange uheldige konsekvensar, noko vi må prøva å argumentera for. Vi trur at mange bønder i ein stram likviditetssituasjon ikkje vil sjå seg råd til ferie og fritid. Det kan føra til at vi ved mindre bruk av avløysarar ikkje klarar å skaff nok kvalifisert hjelp til dei som ønskjer det. Mindre ferie til bonden vil på sikt kunna føra til større slitasje og dermed meir sjukefråvær. Dersom vi ikkje har stor nok etterspørsel kan dette gå ut over landbruksvikarordninga. Ut frå bl.a. desse argumenta håpar vi at dokumentasjonskrav ikkje vil verta fjerna. 8

9 Sluttord LT Folgefonna har ein framtidsretta og robust struktur, tilfredsstillande økonomi, og stabil drift. Administrasjonen har tilstrekkeleg kunnskap og erfaring for å kunna utføra oppgåvene som til kvar tid skal løysast. Medlemene er flinke til å nytta laget sine tenester, vi har tenester som er fullt konkurransedyktig både i kvalitet og pris. LT Folgefonna sin eksistens er bygd på gjensidig samarbeid og tillit mellom medlemmene og laget, vi har ei felles målsetjing. Ideellt skulle såleis beste måten å marknadsføre seg på vera gode tenester og tilfredse medlemmer. Bonden er sjølvstendig næringsdrivande, inntekta kjem frå ein produksjon det tek lang tid å byggja opp. Dårleg trivsel eller tryggleik kan snart gå ut over produktiviteten, som i neste omgang fører til dårlegare inntening. LT Folgefonna har sjølvsagt begrensa innverknad på bonden sin totale situasjon, men vi veit at god utnytting av velferdsordningane vil vera eit positivt bidrag i denne samanheng. Eit prioritert mål for oss er å kunna dekka alle bønder sitt behov for kvalifisert arbeidskraft, både til ferie og fritid og sjukdom. Det er vårt viktigaste bidrag for å skapa trivsel og tryggleik for medlemane. Til slutt vil styret takka alle medlemene, avløysarane og administrasjonen for godt samarbeid, og vonar du vil vera med oss vidare i Helsing styret Hyping av poteter på gamlemåten. 9

10 ÅRSMELDING 2013 LANDBRUKSTENESTER FOLGEFONNA SA, er eit medlemsstyrt lag som skal arbeide for å betra medlemmene sin arbeidssituasjon, velferd og økonomi. Laget har vekslande medlemstal og kapital. Hovedkontoret ligg i Rosendal, Kvinnherad Kommune, med avdelingskontor på Gol. Styret kjenner ikkje til noko viktige forhold for å bedømme laget si stilling og resultat som ikkje kjem fram av resultatrekneskap og balanse. Det har heller ikkje etter rekneskapsåret gjekk ut skjedd ting som etter styret si meining har betydning ved bedømming av rekneskapet. Forutsetjinga for vidare drift er lagt til grunn i årsrekneskapen. Årets drift syner eit overskot på kr ,- Ordinært resultat før skattekostnad er kr ,- I meldingsåret løna laget ut 1073 tilsette, dette utgjer 109 årsverk. Løn og godtgjersle til administrasjonen er utbetalt med kr ,- Godtgjersle til tillitsvalde er utbetalt med kr ,- I styret har det vore 7 menn Det er oppretta avtale om kollektiv pensjonsordning for alle tilsette som kjem inn under lov om Obligatorisk Tenestepensjon. Arbeidsmiljøet i laget er godt, og det har ikkje vore skader eller ulykker i 2013, heller ikkje noko unormalt sjukefråvær. Laget forureinar ikkje det ytre miljø. Rosendal, 28. januar 2014 Styret i Landbrukstenester Folgefonna 10

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Norske Landbrukstenester

Norske Landbrukstenester Norske Landbrukstenester Velkomen til Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 10.-11. 11. april 2013 Sakliste... 3 Utsendingar... 4 Forretningsorden... 6 Driftsåret... 7 Årsmelding... 12 Rekneskap...

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

Landbrukstenester Sogn

Landbrukstenester Sogn 1 Årsmelding 2014 Henny Skildheim, 6872 Luster, leiar Sigmund Feten, nestleiar, 6899 Balestrand Ole Jørgen Lerum, 6856 Sogndal Ingmar Hjellum, 5745 Aurland Heidi Eiken, 6863 Leikanger Rolf Steinar Bøe,

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden

Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden Årsmelding 2008 Ope fagmøte: Fredag 13. mars kl. 10.30 i møtelokalet 11. etasje i Statens Hus, Kaigaten 9, Bergen rett ved Bergen Storsenter Økonomi for Vestlandsbonden Torbjørn Haukås, NILF: Virkemiddel

Detaljer

REFERAT. Per Skorge, Norges Bondelag, skal halde eit innlegg om velferdsordningane. Innlegget er på ca ein halv time.

REFERAT. Per Skorge, Norges Bondelag, skal halde eit innlegg om velferdsordningane. Innlegget er på ca ein halv time. frå styremøte i Bergen, 8. og 9. februar 2010 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes, Finn Hoff og Ingrid Løset. Frå administrasjonen møtte Frode Alfarnes

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Årsmelding 2013. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2013. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2013 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland 1 Innhald: Side Program til årsmøtet i 2014 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2014 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5-37 HSG si heimeside

Detaljer

Program for årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit

Program for årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit 1 Innhald: Sakliste og program til årsmøte 2013 3 HSG si heimeside 4 Styret 6 Årsmøtet 2012 6 Lokallag 13 Beitesesongen 2012 13 Årsmelding for Geit i vekst 2012 16 Info rovvilt 19 Arbeid i fylkeslaget

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no Årsmøtet vart halde på Løa 11. medlemer møtte. 1. OPNING. Leiar J.J. Øvrebø opna møtet og ønskte alle velkomne. 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Innkalling og sakliste vart godkjente utan merknad.

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2008 Innhald Framsida : Helga Fossheim, Odd Arne Espeland og Bjørn Lothe på Stavali.1 Program årsmøte 7.-8.mars 2009.4 Tillitsvalde i HBS 2008...5 Lokallagsleiarar

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende!

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Hilsen fra lederen Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Det har vært utfordrende for Norges Bondelag, med valgkamp, ny regjering, ny landbruksminister fra FrP og en helt ny retning på landbrukspolitikken.

Detaljer

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 1 Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 Vi medvirkar til å halde Noreg levande og grønt...fordi vi bryr oss og fordi vi kan. I meir enn 100 år har vi vore ein av landbruket sine viktigaste samarbeidspartnar.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane ÅRSMØTEPAPIRER 2014 NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane Årsmøte for årsmeldingsperioden 2014 Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster 7. februar 2015 Kl. 14.00 Side! 2 av! 14 ÅRSMELDING

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2012

Å r s m e l d i n g 2012 Å r s m e l d i n g 2012 1 Innhald 3 Nøkkeltal, forretningsidé og samandrag 4 Årsmelding 17 Resultatrekneskapet 19 Balansen 21 Kontantstraumanalyse 22 Oversikt over notar 23 Notar 35 Revisor si melding

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2010

Å r s r a p p o r t 2010 Å r s r a p p o r t 2010 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19

Detaljer