Styremøte mai i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte 23-24. mai i Bergen"

Transkript

1 Styremøte mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er det ca. 6 styremøte i året. Hastesaker vert teke opp på telefonmøter mellom ordinære møter. Kommunikasjonsmåter og godtgjersle vart diskutert. Det kan vera problem å få fram all informasjon på Lotus Notes og styremedlem ønsker å få varsel på ordinær epost-adresse i tillegg til Notes då denne vert sjekka oftare enn Notes. Storleik på kompensasjon for bruk av eige datautstyr er på kr ,- og heng att frå då bruk av data vart innført i styret. Det vart ein diskusjon om det er korrekt å ha ein slik kompensasjon i dag når alle har eige datautstyr, evt. så burde den vere inkludert i vanleg godtgjersle. Instruks for styret vart gjennomgått. Kompensasjon for eige datautstyr vert vidareført i år, men frå neste år vert ansvaret for å bake godgjersla inn i ordinær godtgjersle overlete til valkomitè. Sak 25/07 Haustsamlingane Haustsamlingane er oppsett etter følgjande skjema; 1. Bergen oktober. Frå styret møter Astrid, Jorulf, Finn og Valborg. 2. Stjørdal 7-8 november. Frå styret møter Astrid, Finn, Widar, Jim og Jorulf. 3. Hamar november. Frå styret møter Astrid, Widar og Valborg. Malen på sjølve samlingane blir som i fjor, men i tillegg er det opna for ein kursdag i forkant av samlinga. Program for samlinga bør følgja ein raud tråd. Aktuelle programpostar: Rekruttering av arbeidskraft. Utanlandsk arbeidskraft, - bør NLT ha ein eigen rekrutteringsteneste? Landbruksvikarordninga Styrearbeid - Ansvaret til styret. Kurs: Tilsetjing av daglege leiar HMS - Alle lag bør kunne tilfredsstille krava for å få ein HMS-erklæring. Styret har ikkje fleire forslag no. Administrasjonen utarbeider program til styremøte i august. Eit særs aktuelt tema i år er den nye landbnruksvikarordninga. I samband med dette vil det og vera naturleg å fletta inn rekruttering av arbeidskraft og utandlandsk arbeidskraft (Time Avløysarlag har her eit samarbeid med NAV som kanskje kan nyttast). Andre tema; Styrets ansvar, HMS, tilsetjing av dagleg leiar i avløysarlaget. Det er satt av ein dag i forkant av samlingane til kurs. Denne dagen skal ha ein eigenandel som dekkar kostnadene.

2 Sak 26/07 Rekneskapstall hittil Rekneskap fram til 30. april vart gjennomgått. Det er for tideleg å seia noko konkret om korleis resultatet vil verta, då det meste av inntektene ikkje er på plass. Forsikring er fakturert ut og resultatet her vert noko betre enn budsjettet. Oversikt over medlemskontingent er enda ikkje klar. Teke til etterretning Sak 27/07 Juletur - Styremøte. Det viser seg at det er kun Astrid av styret som har fått informasjon om turen som er bestilt og ikkje resten av styret. Styret vart informert om tid og stad for turen. Det må setjast ein dato for tilbakemelding frå styret om kven og kor mange som skal vera med. Turen går i år til Riga, 30. november til 3. desember. Administrasjon informerer styret om svarfrist for påmelding evt. avbestilling. Sak 28/07 Jordbruksforhandlingar Sluttprotokoll for jordbruksforhandlingane vart gjennomgått. Vedtaka som er fatta om auke i tilskott til ferie/fritid til kr ,- og ei innføring av landbruksvikarordning i avløysarlaga er positive. Innføringa av landbruksvikarordninga vil gje ein del utfordringar for avløysarlaga som NLT må vera med å løysa. Dette er ei fjær i hatten for avløysarlaga og det er viktig at vi viser oss tilliten verdig. Intensjonen bak ordninga er at alle bønder som har rett på tilskot under sjukdom skal ha tilgang til ordninga, utan krav til medlemskap i eit avløysarlag. NLT er bedne om å leggja fram forslag til forskrift og reknar med at det vert eit møte med involverte partar før sommarferien. Det er kome signal frå dei kommunale landbruksvikarane si arbeidstakerorganisasjon om at dei ser på overføring av arbeidsgjevaransvaret som uheldig. Vi reknar med at representanter frå organisasjonane vil vera til stades på møte i LMD. Dei landbruksvikarar som arbeidar i kommunane i dag vil ha fortrinnsrett til ny stilling i avløysarlaga. Dette er ei utfordring som vi i samarbeid må løysa. Einskilde kommunar har i dag tilsett fleire vikarar enn kva ei ny ordning gjev grunnlag for. Avløysarlag må kunne seia nei til å tilsetje landbruksvikar, då må andre lag kunne overta deira område. Avløysarlaga bør ha ansvar for at alle områder er dekka. Alle landbruksvikarar har i dag pensjonsordning gjennom kommunen. Dette kan og bli ei utfordring på grunn av at ei bedrift ikkje kan ha fleire pensjonsordningar, avløysarlaga har som kjent OTP. Ei ny landbruksvikarordning, som skal vera lik over heile landet stiller mange spørsmål. Laga bør ikkje starta nokon prosess lokalt før det formelle er på plass. Styret meiner at dette er ei så viktig sak både for bonden, avløysarlaga og NLT at det formelle kring ordninga bør utgreiast av administrasjonen. Saka må

3 prioriterast, og alle naudsynte ressursar må setjast inn. Ein omfattande informasjon om ordninga skal gjerast på haustsamlingane. Informasjon må ut til laga om prosessen som er i gang, slik at laga ikkje startar eige arbeid no. Sak 29/07 Tilsetjing av ny dagleg leiar Trygve sluttar som dagleg leiar frå 1. september Styret har valgt å gje Frode Alfarnes tilbod om stilling som dagleg leiar og forslag til tilsetjingsavtale er sendt til Frode. Frode Alfarnes vert tilsett som ny dagleg leiar for NLT frå 1. september Tilsetjingsavtale vart underskreven. Lønn vert fastsett til trinn 67 i Statens Lønnsregulativ (hovedlønnstabellen.) Vidare blir det vist til skriftleg avtale med Trygve om blant anna hans vidare arbeid i NLT. Sak 30/07 Vikarformidling. Heile arbeidsgruppa, Turid, Gjermund og Evald, var til stades på styremøte under denne saka. Gruppa har hatt tre møter, og har utarbeidd ein rapport over arbeidet som er gjort, Gjermund orienterte styret. Arbeidsgruppa ser no arbeidet som avslutta, men er opne for å halda fram dersom styret ynskjer det. Dersom det vert løyvd midlar så meinar gruppa at det bør utvidast med representantar frå styret og evt. administrasjon. Bygdeservice Norge er interessert til å bidra i gruppa, men styret ser ikkje det som hensiktsmessig no. Gruppa ønsker å kunne hjelpa til ved opplæring av lag som ønsker å gå sterkare inn i arbeidet med vikarformidling. Av den grunn så ønskjer gruppa å få støtte til å delta på eit kurs i coaching, dette gjeld reise og opphald. Det arbeidet som er gjort hittil er positivt, men styret ynskjer å avventa resultat av søknad til Innovasjon Norge før vidare arbeid vert gjort. Likevel skal Gjermund og Frode sjå på programvare som eignar seg for vikarformidling. Turid og Romar skal prøva å sjå på marknadsføring og profilering som kan nyttast i NLT. Dette må og sjåast i samanheng med ny Landbruksvikarordning. Styret ynskjer gjerne at arbeidsgruppa held fram arbeidet, men på grunn av økonomiske årsaker vert gruppa sitt arbeid avslutta i denne omgang. Sak 31/07 Ikkje offentleg. Sak 32/07 Møteplan for styremøta framover. Styremedlemmene er opptekne personar på fleire felt, då kan det vera greitt å veta i god tid kva tid styremøta i NLT skal vera. Stavanger august. (Jorulf.) Riga 30. november? februar 2008 Stjørdal 2-3. April 2008 (Årsmøte, Rica Hell.)

4 Dersom det skulle dukka opp saker som må handsamast straks, kan det vera aktuelt å ha eit telefonmøte. Sak 33/07 Marknadsundersøking - brosjyre. Det har tidlegare vore diskutert om vi skal få utført undersøkingar om korleis andre ser på NLT og den jobben vi gjer. Kva gjer vi bra, kva gjer vi dårleg? Er det oppgåver som ikkje vert løyst mm.? I fyrste omgang kan det vera interessant å få utført ei undersøking mot medlemslaga, men det kan og vera fornuftig å høyra kva bøndene og kanskje andre aktørar innan landbruket seier. Det har vore snakk om å utforma ei brosjyre som skal utsendast til alle bønder. Det er innhenta pris på både brosjyre og annonse. Spørsmålet er kva effekt slik informasjon har, blir det lest? Vedtak. Det vert ikkje aktuelt å kjøpa marknadsundersøking no, styret er usikker på effekten. Haustsamlinga er eit eigna fora til marknadsundersøking, både av tillitsvalde og tilsette. Det skal lagast eit opplegg til haustsamlingane, der alle svarar skriftleg. Det er vanskeleg å sei kva som er mest effektivt av brosjyre eller annonse. I samband med at det skal ut informasjon om den nye landbruksvikarordninga, bør brosjyre sjå i samanheng med dette. Sak 34/07 Elektroniske timelister mm. NLT har samarbeida med Høyskulen i Alta om eit elevprosjekt som går på utvikling av elektroniske timelister for avløysarlag. Dette prosjektet er no inne i sluttfasen, skal vera ferdig 2. juni. Slik det ser ut i dag så vil prosjektet kome så langt at registrering av timelister på nett kan gjennomførast, men det ser ikkje ut til at noko integrering mot lønsssytem vil kome på plass i denne omgang. Eitt av krava til eit slik system er full integrasjon mot dagens løns- og rekneskapssystem. Vi ser at behova for eit godt system vil auka i avløysarlaga framover. Større lag som dekkjer eit stort geografisk område har andre krav til personal-/kundesystem enn det som ligg i programma vi nyttar i dag. For dei laga som skal utvikle vikarformidling er det naudsynt å ha eit godt verktøy på plass. Det er viktig at NLT ligg i forkant, og har tilbod på plass når laga bed om det. Administrasjonen arbeider vidare med dette og prøver å finna løysingar som alle kan bruka. Sak 35/07 Andre saker. A. Rekruttering Time Avløysarlag har annonse i Litauen i samarbeid me NAV Eures. NLT bør undersøkja korleis dette fungerer. B. Kvalitetssikring av avløysarlaget sine tenester. Er bonden tilfreds? Medarbeidersamtaler Kvaliteten i det einskilde lag. Det bør utarbeidast eit skjema over laget sin situasjon, som ein del av HMS/IK-systemet, som dagleg leiar skal leggja fram

5 for styret kvart år. Denne informasjonen bør og sendast NLT. Dette bør bli implementert i laga sitt IK-system. Eit skjema for å kartlegga tilstandsrapport i kvart lag vert lagt inn i IKsystemet i Notes. Finn skaffer forslag til skjema. C. NLT sin haldning til samarbeid med andre organisasjonar. Sjølv om forsøket til fusjon mellom NLT og LFR ikkje førte fram er det fleire drøftingar på gang mellom forskjellege organisasjonar på lokalplanet. Blant anna har NLT fått spørsmål frå Forsøksringen Hordaland om å koma med tilbod på aktuelle dataløysingar. Vi arbeidar og allereie med å hjelpa Landbruk Nord med dataløysing. Sjølv om det i første omgang kanskje ikkje er snakk om fusjon bør NLT ha ei positiv haldning til samarbeid mellom organisasjonar på lokalplanet. Dersom NLT har kunnskapar som andre kan gjera seg nytte av, og har kapasitet til å utvikla gode løysingar til ein konkurransedyktig pris, bør ein strekkja seg langt for å yta bistand til ymse organ innafor landbruksfamilien. Dersom det er snakk om fusjon er det viktig at partane som skal fusjonere blir oppfatta som likeverdige, slik at det er mogeleg å få til framtidsretta og robuste løysingar som er i bøndene si interesse. D. Ikkje offentleg. Sak 36/07 Referatsaker. A. Møte med Nordea - OTP. v/frode. Det har vore ein del vanskar med den elektronisk løysing som Nordea hadde lagt opp til. Det måtte gjerast meir manuellt arbeid enn forventa tildels på grunn av manglande informasjon frå laga, som igjen førte til sein utsending av sluttrekning for Dette er no i orden og me får vonar at alt går som det skal vidare. B. Kva skjer ute i avløysarlaga? V/Trygve. Trygve orienterte litt om nye fusjonsplanar som er på gang. NLT prøver å vera behjelpeleg i slike prosessar, og det set laga pris på.

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Norske Landbrukstenester

Norske Landbrukstenester Norske Landbrukstenester Velkomen til Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 10.-11. 11. april 2013 Sakliste... 3 Utsendingar... 4 Forretningsorden... 6 Driftsåret... 7 Årsmelding... 12 Rekneskap...

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE Rådmannen, januar 2011 INNHALD SLUTTRAPPORT 1 INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE 1 1. INNLEIING 3 SIE-GARDEN, MOLLANDSMARKI (TILBOD TIL DEMENTE I TIDLEG FASE). 3 LINGJERDE-GARD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006.

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Servicetorget ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Medlemer: Kjartan Kvien, Skjolden Ellen Susanna Haugen, Gaupne Per L. Kvam, Hafslo Gunhild Brun, Jostedal Erling Vigdal, Gaupne Elen Johanne Øygard, Hafslo

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer