Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll"

Transkript

1 Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Dato: Tidspunkt: 16:00-18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Rune Vereide Leiar Wencke Sissel Olsen Nestleiar Siri Holm Lønseth Medlem Kirsten Emilie Aasen Medlem Jostein Støylen Medlem Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen Følgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Merknader Siri Holm Lønseth måtte gå under handsaming av sak SS-09/15. Andre som møtte: Navn Hogne Haktorson Stilling Dagleg leiar Per Rune Vereide styreleiar Hogne Haktorson dagleg leiar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. 1

2 Saksliste Utvalgssaksnr SS 1/15 SS 2/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte SS 3/15 Fagkonferanse juni tredje idèdugnad 2014/212 SS 4/15 Arbeidsgruppe om arkivering for sekretariata - 4. status 2014/222 SS 5/15 Årsmelding /338 SS 6/15 Regnskap /210 SS 7/15 RS 1/15 Referatsaker Brev om ikrafttreding av endringar i kommunelova og offentleglova 2015/8 RS 2/15 KMD om innsyn i deleigde selskap 2014/286 RS 3/15 KMD om evaluering av kontrollutval og sekretariat 2014/286 RS 4/15 KS - Kommunalpolitisk toppmøte /375 RS 5/15 KonSek - Høyring om IKS 2014/214 RS 6/15 FKT - Sekretariatskonferanse program 2014/211 RS 7/15 Deloitte - redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale 2014/210 RS 8/15 SS 8/15 Sør-Trøndelag fylkeskommune - Fritak frå fylkeskommunale verv Eventuelt 2014/341 SS 9/15 Framtidig sekretariatsordning for FKT 2014/223 SS 1/15 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Det var ikkje merknader til innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste vart samrøystes godkjent. 2

3 SS 2/15 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte Det var ingen merknader til protokoll frå styremøte Protokoll frå styremøte vart samrøystes godkjent. SS 3/15 Fagkonferanse juni tredje idèdugnad Forslag til vedtak Styret ber sekretariatet om å ferdigstilla programmet og invitera til fagkonferansen, basert på tidlegare innspel og drøfting i saka. Sekretariatet orienterte om status for arbeidet med fagkonferansen. Styret gav sine merknader og innspel, herunder desse: Fleire framlegg om tema og aktuelle førelesarar. FKT held apertiff for deltakarane i forkant av middag FKT hyrer inn underhaldning til middagen, i tråd med forslag frå styreleiar. FKT inviterer NKRF som gjest, i tillegg til tidlegare styreleiarar og juridisk rådgjevar. Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. Styret ber sekretariatet om å ferdigstilla programmet og invitera til fagkonferansen, basert på tidlegare innspel og drøfting i saka. SS 4/15 Arbeidsgruppe om arkivering for sekretariata - 4. status Forslag til vedtak Styret tar informasjonen til orientering. Wencke gav slik informasjon: Sluttrapport nærmar seg ferdigstilling. Her inngår m.a. o Vegleiar o Forslag til arkivplan o arkivnøklar lagt ved ikkje teke stilling til desse o Forslag til avleveringslister mv. Framleis planen at arbeidet er ferdig til FKT sin sekretariatskonferanse 12. mars

4 Under drøftinga var styret innom dette: Produktet vert sendt til nokre utvalde sekretariat, samt IKA Rogaland, for gjennomsyn og evnt. merknader. Når arbeidsgruppa har levert sin sluttrapport, tar styret denne til eterretning, utan at styret skal ha opp noko formell vedtakssak om godkjenning. Presentasjon på FKT sin sekretariatskonferanse 12. mars -15. Forslag til vedtak var samrøystes vedteke. Styret tar informasjonen til orientering. SS 5/15 Årsmelding 2014 Forslag til innstilling FKT årsmøte 2015 godkjenner styret sin årsmelding for Behandling i møtet: Det ble foretatt noen mindre redigeringsmessige endringer. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling: FKT årsmøte 2015, godkjenner styret sin årsmelding for SS 6/15 Regnskap 2014 Forslag til innstilling FKT årsmøte 2015, godkjenner FKT sitt regnskap for Behandling i møtet: Opplysninger om FKT sitt regnskap, fremgår også av årsmelding 2014, pkt. 3. Styret supplerte med noen tilleggsopplysninger i dette punkt, som del av de redigeringsmesige endringene av årsmeldingen. Styret vedkjente seg FKT sitt årsregnskap for 2014, og signerte regnskapet med sine underskrifter. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling: FKT årsmøte 2015, godkjenner FKT sitt regnskap for

5 SS 7/15 Referatsaker RS 01/15 Brev om ikrafttreding av endringar i kommunelova og offentleglova RS 02/15 KMD om innsyn i deleigde selskap RS 03/15 KMD om evaluering av kontrollutval og sekretariat RS 04/15 KS Kommunalpolitisk toppmøte 2015 Styret opprettheld tidlegare vedtak om å delta på stand under kommunalpolitisk toppmøte 2015 med to personer. Per Rune deltar. Siri deltar dersom ho har anledning, med Hogne som vara. RS 05/15 KonSek Høyring om IKS Styret vel å ikkje gje høyringsuttale ifm. KMD si høyring om IKS. RS 06/15 FKT Sekretariatskonferanse program RS 07/15 Deloitte redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale RS 08/15 Sør-Trøndelag fylkeskommune Fritak frå fylkeskommunale verv. Siri har fått fritak frå verv som leiar i kontrollutvalet i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Styret fatta m.a. slik vedtak , under styresak SS-64/14: «Styret vedtek at Siri held fram i vervet som styremedlem i FKT, i første omgang fram til FKT sitt årsmøte i juni 2015.» Siri orienterte styret om at ho ikkje ønskjer å halda fram i styrevervet etter årsmøte i juni Styret hadde forståing for dette, og ba sekretariatet orientera valkomiteen om hennar val. Forslag til vedtak var samrøystes vedteke. Referatsakene vert tekne til orientering. Sekretariatet følgjer opp ift. RS-04/14 og RS-08/14. SS 8/15 Eventuelt Sekretariatet orienterte om: A) Transparency International Norge (TIN) Informasjonsbrev av (Sendt styret i e-post ) Grunna styremøte i Gloppen mai 2015, vert ikkje FKT representert på TIN sitt årsmøte 6. mai -15. Medlemsmøte 13. febr. -15 i Oslo. Styret opna for at Kirsten kunne delta, men ho hadde ikkje mulighet for det. 5

6 B) TIN: Håndbok i antikorrupsjon for norsk næringsliv. Nyredigert utgåve er no komen ut. Styret mottok skriftleg informasjon om denne. C) Konsumprisauke for FKT sine sekretariatstenester. Sekretariatet refererte vedr. fast honorar og evnt. timepris for ekstraarbeid i 2015, knytt til sekretariatstenester frå HFK. Sum samsvarar med prisjustering iht. gjeldande kontrakt. D) Fakturering av medlemskontingent. Sekretariatet orienterte om at fakturaene denne gongen er sendt ut i brev, sidan FKT ikkje har etablert ordning med EHF-fakturering enno. Noko meirarbeid med fakturering denne gongen, men papirfakturaene er ikkje blitt avvist så langt. E) Oppseiingstid på heimeside dersom det skulle vera aktuelt. Motteken informasjon kan tyda på at oppseiingstida er 12 mnd., frå dato til dato. Styret ville seia opp avtale om heimesida med noverande leverandør. F) Status for medlemsskap i FKT pr. årsskiftet 2014/15. Pkt. E) FKT si heimeside. FKT seier opp avtale om heimeside med noverande leverandør, med verknad innan eit år fram i tid. Styret tok elles informasjonen til orientering. SS 9/15 Framtidig sekretariatsordning for FKT Forslag til vedtak Det føreligg ikkje forslag til vedtak. Arbeidsgruppa gav innleiande informasjon, før styret drøfta saka. Siri deltok på første del av drøftinga, men måtte gå før avrøysting. Vedtak i saka var samrøystes. Styret er innstilt på å inngå avtale med NKRF om levering av sekretariatstenester frå 1. juli Styret vel Per Rune og Jostein til å gjennomføre forhandlingar med NKRF. Styret ber om å få avtalen framlagt for endeleg godkjenning. Styret viser til vedtak i sak SS 87/2014 og legg dette til grunn som vårt utgangspunkt for evt. framtidig samarbeid med NKRF. Styret ynskjer å halde fram samtalar om eventuelt samarbeid med NKRF, og vil rå til at det vert sett ned eit partssamansett utval med 4 el. 6 personar for å føre desse drøftingane vidare. FKT ynskjer å starte dette arbeidet etter vårt årsmøte i juni 2015 og slik at desse samtalane skal vere avslutta innan utgangen av

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret i Tynes kommune Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/254 Vår dato: 23.02.2015 Årsmelding for kontrollutvalet i Tysnes

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U.off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 17.september 2010 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Wenche

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Årsmelding 2011. Kontrollutvalet. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Kontrollutvalet. www.sfj.no Årsmelding 2011 Kontrollutvalet www.sfj.no Innhald 1 Innleiing... 4 2 Samansetting av kontrollutvalet... 4 2.1 Kontrollutvalet 2007-2011... 4 2.2 Kontrollutvalet 2011-2015... 5 3 Kontrollutvalet sitt formål...

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: TIRSDAG 17. OKTOBER 2006 KL10.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RØYRVIK Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall vert melde på tlf. 71 11 14 52, evt. mobil 99 70 80 19. E-post: aase.eriksen(dmolde.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall vert melde på tlf. 71 11 14 52, evt. mobil 99 70 80 19. E-post: aase.eriksen(dmolde.kommune.no WKONTROLLUTVALET AUKRA KOMMUNE I Til medlemmene i kontrollutvalet Aukra, 17.februar 2015 MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/15 TID: 25.02.2015 kl. 09:30 STED: Kommunestyresalen, Aukra kommunehus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF 1 Namn og heimel Føretaket sitt namn er Luster bad KF. Føretaket er oppretta med heimel i kommunelova kap. 11, jf vedlegg til vedtektene. 2 Lokalisering Forretningskontoret

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Side 1 Side 2 Side 3 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: 11.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 20.februar 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/13 TID: 27.02.2013 kl. 12:00 MØTEINNKALLING STED: Formannskapssalen, Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR.

Detaljer