Norske Landbrukstenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske Landbrukstenester"

Transkript

1 Norske Landbrukstenester Velkomen til Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen april 2013

2 Sakliste... 3 Utsendingar... 4 Forretningsorden... 6 Driftsåret... 7 Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til orientering Noter til budsjett Innstilling valkomité Kandidater til verv Notater Side 2 av 32

3 1) OPNING - styreleiar Finn Hoff 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Ole Martin Petteresen 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Ole Martin Petteresen 4) NAMNEOPPROP OG EVENTUELLE FULLMAKTER - møteleiar Ole Martin Petteresen 5) ÅRSMELDING FOR styreleiar Finn Hoff 6) REKNESKAP FOR dagleg leiar Frode Alfarnes REVISJONSMELDING - styremedlem Jorulf Refsnes 7) FASTSETJING AV KONTINGENT FOR styremedlem Jørn Haugli Lunde 8) ARBEIDSPLAN FOR nestleiar Liv-Julie Wågan 9) BUDSJETT FOR 2013, TIL ORIENTERING - styremedlem Gjermund Stuve 10) VAL ETTER VEDTEKTENE - valnemnd A. Leiar for 1 år B. To styremedlem for 2 år Eit styremedlem for 1 år C. Nestleiar for 1 år D. Tre nummererte varamedlemer til styret for 1 år E. Val av revisor F. Møteleiar og varamøteleiar til neste årsmøte G. Ein medlem til valnemnda for 3 år Eit varamedlem til valnemnda for 1 år H. Godtgjersle til tillitsvalde Side 3 av 32

4 Akershus Tor Arne Karterud Tillitsvald Lt. Akershus Gunnar Mathisen Tillitsvald Lt. Akershus Aust-Agder Knut Retterholt Tillitsvald Lt. Sør Elisabeth S. Johnsen Tilsett Lt. Sør Buskerud Magne Lindtvedt Tillitsvald Lt. Buskerud Kari Bøhn Tilsett Lt. Buskerud Finnmark Pål Danielsen Tillitsvald Sør-Varanger Avl. Anne Marie Ulriksborg Tilsett Sør-Varanger Avl. Hedmark Henning Mangset Tillitsvald Lt. Solør Odal Harald Enge Tillitsvald Os Avløserlag Jan Ove Lyseggen Tillitsvald Lt. Øst Jan Klemmetvold Tilsett Lt. Nord-Østerdal Hordaland Jostein Ljones Tillitsvald NLT Hordaland Arne Presthus Tillitsvald Lt. Folgefonna Øystein Børtveit Tillitsvald NLT Hordaland Nils Mossefinn Tillitsvald NLT Voss Solfrid Aasen Tilsett Sveio Avl. Møre og Romsdal Ivar Aae Tillitsvald Landbruk Nordvest Leidulf Tafjord Tillitsvald Storfjord Lt. Grete Misfjord Tillitsvald Landbruk Nordvest Nord-Trøndelag Kristine Altin Tillitsvald Namdal Lt. Finn Egil Adolfsen Tillitsvald Steinkjer og omland Avl. Liv Toril Berg Tillitsvald Steinkjer og omland Avl. Halvor Prestvik Tilsett Ytre Namdal Lt. Nordland Kurt Ediassen Tillitsvald Nord-Salten Avl. Jim Dahl Tillitsvald Helgeland Lt. Wenche M L Husby Tilsett Helgeland Lt. Oppland Karl Emil Grina Tillitsvald Lt. Hadeland-Toten Ola Norvald Hagen Tillitsvald Vang Avl. Øyvind Sandvold Tillitsvald Fron Avl. Tone Grethe Kolstad Tillitsvald Valdres Lt. Anita Ødegård Tilsett Lt. Hadeland-Toten Rogaland Ruedi Huber Tillitsvald Haugaland Avl. Merita Øvrebø Tillitsvald Haugaland Avl. Noralf Herikstad Tillitsvald Eigersund Avl. Jan Bjorland Tillitsvald Lt. Nærbø Jonas Lea Tilsett Time Avl. Side 4 av 32

5 Sogn og Fjordane Jens K. Nes Tillitsvald Lt. Sogn Knut Anfinn Horne Tillitsvald Sunnfjord Lt. Linda Kristin Oppedal Tillitsvald Gaular Avl. Leidulf Bogstad Tillitsvald Gloppen Avl. Aud Fossøy Tilsett Lt. Sogn Sør-Trøndelag Arne Langmo Tillitsvald Fosen Bygdetjenester Bernt Forseth Tillitsvald Lt. Gauldal og Røros Kåre Sunnset Tillitsvald Lt. Melhus og omegn Lars Snoen Tillitsvald Meldal Avl. Janne Østgaard Aagesen Tilsett Agdenes Avl. Telemark Regina Brackovic Tillitsvald Lt. Telemark Barbro Stordalen Tilsett Lt. Telemark Troms Kirsti Skog Tilsett Landbruk Nord Vest-Agder Åsmund Forgard Tillitsvald Lt. Sør Anne Lisbeth Thorsland Tilsett Lt. Sør Vestfold Lene S. Haslestad Tillitsvald Vestfold Lt. Øyvind Bjune Tillitsvald Vestfold Lt. Østfold Trygve Eivind Dahl Tillitsvald Lt. Østfold Marit Hegglund Strøm Tilsett Indre Østfold Avl. Møteleiar Johan Arnt Gjeten Sør-Trøndelag Styret Finn Hoff Leiar Sør-Trøndelag Jorulf Refsnes Medlem Rogaland Jørn Haugli Lunde Medlem Hedmark Gjermund Stuve Medlem Hordaland Elin R. Haugen 1. vara Oppland Valnemnd Steinar Klev Leiar Nord-Trøndelag Siri K. Fuglestad Medlem Rogaland Einar Kristiansen Medlem Nordland Gjester Einar Frogner Styremedlem Norges Bondelag Gaute Lenvik Adm. direktør NHO Mat og Landbruk Petter Nilsen Fagsjef NHO Mat og Landbruk Monica Flatabø Studieforbundet næring og samfunn Mette Hågensen Direktør Landbrukets HMS-tjeneste Kristine Sylling Landbrukets HMS-tjeneste Kari-Anne Aanerud Landbrukets HMS-tjeneste Administrasjon Frode Alfarnes Dagleg leiar Romar Skeie Olsen Side 5 av 32

6 For å avklare forretningsorden i årsmøtet, vil møteleiinga handsame følgjande i starten på møtet: 1. MØTELEIINGA FORESLÅR AT MØTET ER OPENT 2. DELTAKARANE SINE RETTER Full tale, forslags- og stemmerett har valte årsmøteutsendingar. Styremedlemmer har talerett, stemmerett og forslagsrett. Styremedlemmer har ikkje stemmerett under årsmelding og rekneskap. 3. FORSLAG Alle forslag må leverast skriftleg til møteleiar. Alle forslag skal vera underskreve med forslagsstiller sitt namn og delegatnummer. Det er ikkje høve til å setja fram forslag etter at strek for debatten er satt. 4. TALETID Taletida er i utgangspunktet ikkje avgrensa, men vil vurderast utover dagen dersom det blir vanskeleg å halde tidsplanen. Kvar delegat kan berre få ordet to gonger til ei sak. Det vert gjeve høve til to replikkar og ein svarreplikk, kvar på eit minutt, dersom ikkje anna vert bestemt. Dei første som teiknar seg får replikken. Ordet til innlegg vert kravd ved å halde delegatkortet i været. Ordet til replikk vert kravd ved å halde delegatkortet i været med to fingre føre kortet. Møteleiar skal opplyse når strek for debatten er satt. Dette skjer før eit innlegg, og årsmøtedelegatane får høve til å teikne seg for innlegg/replikk under siste innlegg. Møteleiar les deretter opp gjenståande innlegg og spør om alle er registrert før strek vert satt. Møteleiar kan til ei kvar tid foreslå avgrensa taletid. Taletida vert avgrensa dersom fleirtalet av delegatane ønskjer det. Ordet til forretningsorden må ikkje overskrida 1 minutt. 5. AVSTEMMING - ÅRSMELDING, REKNESKAP OG ARBEIDSPLAN Møteleiinga foreslår at desse sakene vert behandla kvar for seg ved handsopprekking. Dei som stemmer for godkjenning held seg i ro. Dei som ikkje stemmer for godkjenning viser det ved å rekkje opp delegatnummeret sitt. Innleiing og debatt vert tatt samla for Årsmelding og Rekneskap. 6. VAL Vedtektene krev skriftleg val av styreleiar og nestleiar, men ikkje av ordinære medlemmer i styret, møteleiar og varamøteleiar. Styret har bede møteleiar om at det vert helde skriftleg val av ordinære medlemmer til styret. Andre val kan skje på annan måte dersom årsmøtet samrøystes godtek det. Møteleiinga vil foreslå at dei andre vala vert tatt ved akklamasjon dersom det ikkje er motkandidatar. Dersom det er motkandidatar vert vala gjort skriftleg. 7. GODTGJERSLE TIL SELSKAPET SINE TILLITSVALTE Møteleiinga vil foreslå avstemming ved handsopprekking i denne saka. Dei som stemmer for valkomiteens forslag held seg i ro. Dei som stemmer mot valkomiteen sitt forslag syner dette ved å rekkje opp delegatnummeret sitt. Side 6 av 32

7 ÅRSMØTE 2011 Årsmøte 2011 vart halde på Quality Airport Gardermoen Hotel 11. og 12. april Frammøtte: 36 valde utsendingar, 6 frå styret, 1 frå valnemnda, 3 gjester, 3 frå administrasjonen og møteleiar. Årsmøtet vart opna av leiar i styret Finn Hoff før ordet vart overlete til møteleiar Ole Martin Pettersen. Alle punkt på sakslista vart godkjende. Val: Leiar for 1 år. To styremedlemmer for 2 år: Nestleiar for 1 år: Tre vara til styret for 1 år: Valnemnd: Finn Hoff, Sør-Trøndelag attval Gjermund Stuve, Hordaland attval Liv-Julie Wågan, Nordland attval Jorulf Refsnes, Rogaland - ikkje på val Jørn Haugli Lunde, Hedmark - ikkje på val Liv-Julie Wågan, Nordland attval 1. Elin R. Haugen, Oppland attval 2. Wenche M. Lamo Husby, Nordland attval 3. Finn Egil Adolfsen, Nord-Trøndelag attval Steinar Klev, Nord-Trøndelag leiar Siri Klovning Fuglestad, Rogaland ikkje på val Terje Johansen, Troms ny DRIFTA AV NLT STYRET - ADMINISTRASJON Styret har i 2012 hatt 6 styremøte og handsama 68 saker. Dei fleste møta har gått over to dagar. Desse arbeidde på hovudkontoret i Rosendal i 2012: Frode Alfarnes, dagleg leiar Romar Skeie Olsen Evald Storaas MEDLEMSUTVIKLING NLT hadde ved årsskiftet 103 medlemslag, ein nedgang på 5 lag frå i fjor. Dette skuldast fusjonar. Total lønsomsetnad i medlemslaga er på ,- som er ein auke på ca. 57 millionar eller 4,5%. ØKONOMI Årets drift syner eit underskot på kr ,91, etter skatt som er foreslått dekka av eigenkapital. Det var budsjettert med eit underskot på kr ,-. Viktigaste årsak til differanse er; Høgare driftsinntekter på kr ,-. Høgare varekostnad på kr ,- Lågare driftskostnader på kr ,- Høgare avskrivingar på kr ,- Side 7 av 32

8 ARBEIDSOPPGÅVER VELFERDSORDNINGANE Arbeidet med å få betre velferdsordningar for bonden er ei kontinuerleg oppgåve. Dialogen med faglaga er god og dei fleste av innspela våre er med i jordbruket sitt krav. Av erfaring ser vi at det er viktig å setja fokus på få, men viktige saker i forhandlingane. For 2012 vart det fokusert på desse oppgåvene: Landbruksvikarordninga o Administrasjonstilskottet o Fordeling av overskott/underskott o Fordeling av unytta årsverk Sjukdom o Avkorting mot andre lønnsinntekter o Tilpassing til folketrygda o Krav til næringsinntekt for nyetablerte Ferie/fritid Ekstra utbetaling av tilskott ferie/fritid Det er og viktig at alle tilskota følgjer kostnadsutviklinga, slik at ein ikkje får mindre arbeid utført frå år til år. Det er viktig at Landbruksvikarordninga fungerer, då denne er ein målestokk for kor dyktige vi er til å forvalte offentlege ordningar. Det var difor eit sterkt fokus på denne ordninga i 2012, for å prøva å retta opp delar av forskrifta som skapar vanskar i laga. NLT har og arbeidd for å få lik handsaming av ordninga i heile landet. Siste utgjevne statistikk syner at ordninga fungerer bra; Tal på lag 99 Tildelte årsverk 240 Tal på årsverk det er mottatt tilskott for 242 Tal på vikarar, totalt 937 faste 271 beredskap 582 andre 121 Tal på dagar sjukdomsavløysing Tal på dagar anna avløysing Tal på føretak som har nytta landbruksvikar Kommunar utan vikar 26 ORGANISASJON Strategisk plan saman med Marknads- og kommunikasjonsplan dannar grunnlaget for mykje av arbeidet i NLT. Eit overordna mål er å hjelpa laga til å bli så profesjonelle som råd. Oppnåing av mål Det er satt ein del mål med arbeidet vårt i strategisk plan. Oppfylling av desse måla er noko som er med å pregar mykje av arbeidet i løpet av året. Følgjande hovudpunkt er definert; NLT skal forvalte velferdsmidlane i landbruket og vere norsk faglag for velferdsordningane Profesjonelle medlemslag 90 % av bønder med rett til tilskott skal vera aktive medlemmer NLT skal dekke minst 80 % av leigd arbeidskraft i landbruket Styrkje inntektsgrunnlaget Side 8 av 32

9 Nokre mål er nådd, men her er endå mykje arbeid å gjera. For å oppnå måla er det viktig at heile organisasjonen arbeidar felles. I år er det sett fokus på å få på plass kontaktmøte med avtalepartane og oppstart av vervekampanje. Nemnder/ utval Landbrukets HMS-Utval; Jorulf Refsnes frå styret i NLT er nestleiar i utvalet. Utvalet skal med anna arbeide for betre registreringar og meir påliteleg statistikk når det gjeld skader, ulykker og yrkeslidingar i landbruket. Styret i NHO Mat og Landbruk; Styreleiar Finn Hoff i NLT er styremedlem i NHO Mat og Landbruk og bidreg til å utforma arbeidet i arbeidsgjevarorganisasjonen. Nasjonalt samarbeidsforum; Forumet vart vedtatt oppretta etter vedtak i jordbruksforhandlingane for å gjennomgå utviklinga på HMS-området, vurdere effekten av gjennomførte tiltak og fremme forslag til nye tiltak, koordinere aktiviteten på området og sikre eit godt samarbeid mellom aktørane. Jorulf Refsnes frå styret i NLT representerar gjennom Landbrukets HMS-Utval. Møter Utanom faste kontaktmøte med faglag og stat/forvaltning i samband med jordbruksforhandlingar har NLT i 2012 delteke på/i; Styre-/årsmøte i medlemslag Kurs/samlingar i medlemslag Temakonferanse Norsk Landbrukssamvirke Arbeidsmøte Statens Landbruksforvaltning Årsmøte NHO Mat og Landbruk Arbeidsmøter Landbrukets HMS-utval Arbeidsmøte NHO Mat og Landbruk Arrangør av EMR-Årsmøte Jubileumsseminar Norsk Landbruksrådgiving Tariffkonferanse NHO Mat og Landbruk Fagtur til Austerrike Samvirkedagen i regi av Samvirkesenteret Møte om pålegg frå Arbeidstilsynet Møter med Willis, forsikringar Landbrukskonferanse i Ullensvang Haustsamlingane Det vert arrangert to haustsamlingar; i sør på Quality Airport Hotel, Gardermoen og i nord på Rica Hell Hotel, Værnes. På samlingane deltok: 242 representantar frå medlemslag (230 i fjor) 84 lag var representerte (83 i fjor) 19 medlemslag møtte ikkje (24 i fjor) Sidan samlinga i sør var i største laget flytta vi i år Rogaland til samlinga i nord. Då fekk vi to samlingar med tilnærma likt tal på deltakarar. Eit av hovudtema i år var vervekampanjen. Side 9 av 32

10 Kurs Det er nytta kr ,- til kurssamlingar for kontortilsette og tillitsvalde, med totalt 272 deltakare. Vårsamling vart arrangert på Rica Hell Hotel, 114 deltakarar Kurs i samband med haustsamling på Quality Airport Hotel og Rica Hell Hotel, 158 deltakarar Aktivitet i medlemslaga Regionale kurs for Landbruksvikar Kurs for avløysarar Fylkesvise samlingar for daglege leiarar Andre saker I samarbeid med NHO Mat og Landbruk å få på plass avtaler som stetter krava i det nye vikarbyrådirektivet. I samarbeid med medlemslag, Arbeidstilsynet og NHO Mat og Landbruk få kartlegge ulike risiko ein kjem borti i arbeidet i laga. Dette er ein viktig del av internkontrollsystemet til laga. Oppdatert handbok for avløysar og gjort denne tilgjengleg på nettsidene, i samarbeid med Helgeland Landbrukstjeneste og i Litausk versjon. MEDLEMSLAGA NLT si viktigaste oppgåve er å gjera medlemslaga til profesjonelle bedrifter til det beste for sine medlemmer. Vi har fokus på å få utarbeidd rutinar, løysingar med meir som gjer kvardagen enklare for alle. Det er eit mål å få fleire til å nytta laga til utlønning. I år står medlemmer i avløysarlag for 58 % av tilskottet, 62 % av utbetala midlar går gjennom lag. NLT har som mål at 90 % av føretaka som har rett på avløysartilskott skal vera aktive medlemmer i lag, i dag er denne delen 61 %. WEBTEMP Vi har enda eit sterkt ønske om å få på plass ei løysing som på sikt vil gje innsparingar i dei administrative rutinane i laga. Elektronisk kommunikasjon med både tilsette og medlemmer/kunder er framtida. I dette arbeidet er eit pilotprosjekt med programvara Webtemp i gang og alle medlemslag er invitert til å delta. Foreløpig er det to lag som testar programmet fullt ut, men det er behov for fleire. Eit problem er at det i dag diverre berre er integrasjon mot ein av programleverandørane våre. Dei som ønskjer å ta programmet i bruk må nytte seg av Duett og Lønn 5. Ikkje alle er villige til å skifte leverandør, så vi får håpe at press kan få SunPro til å gjere ferdig sin integrasjon. MARKNADSFØRING I samband med Marknads- og kommunikasjonsplan er det vedteke ei satsing på profilering. I 2012 har vi arbeidd med å gjera merkevaren NLT meir synleg med anna ved å ha faste spalter i Bondebladet. Det og kjøpt inn diverse profileringsartiklar som laga kan få tilsendt om dei ønskjer. Di fleire medlemer, dess betre tilbod. Ein vervingsaksjon er under planlegging. NLT ønskjer alle norske bønder som aktive brukarar av tenestene som laga tilbyr. Eit av våre strategiske mål er at 90 % av norske bønder skal vera aktive medlemer i eit av medlemslaga. Styret i NLT har engasjert ei arbeidsgruppe til planlegging av ein samordna aksjon, for å auka medlemstalet. Arbeidsgruppa som består av Ellen A Svarstad - Helgeland Landbrukstenester, Harald Lie - Vestfold Landbrukstenester og Gjermund Stuve - NLT Hordaland er i gang med planlegginga. Planen er å mobilisera heile NLT-organisasjonen, og motivera laga til å setja seg mål om kor stor auke i medlemstalet dei vil oppnå. Det vart informert om dette på haustsamlingane i 2012, og planen er at startskotet for ein sentralt fronta aksjon skal gå på haustsamlingane i Det er og vedteke at NLT skal heidra «årets lag» på årsmøtet. Dette skal vera på bakgrunn av den totale drifta til laget. Side 10 av 32

11 REGIONAL UTDANNING AV LANDBRUKSVIKARAR NLT er opptatt av ansvaret vi har fått for å ha ei operativ landbruksvikarordning over heile landet. For å få til ei mest mogleg samkøyrt teneste som fungerer best mogleg, ønskjer NLT å få til regionale samlingar for landbruksvikarane og dei som sit med det administrative ansvaret i kvart NLT-lag, i løpet av Poenget er erfaringsutveksling og harmonisering av korleis ordninga vert gjennomført, slik at vi får til best practice over heile landet. Det er og eit mål at vi skal ha erfaringsutveksling med SLF og FMLA sine folk, slik at vi arbeidar saman mot ei hensiktsmessig forståing av regelverk, og lik praktisering av dette i heile landet. NLT har difor satt ned eit eige utval for å følgje opp dette. KÅRING/MARKERING Årets avløysar Frå Sogn og Fjordane Roy Andre Bruvoll Landbrukstenester Nordfjord Frå Buskerud Øystein Olberg Landbrukstjenester Buskerud Frå Østfold Lars Erling Spydevold Landbrukstjenester Østfold Frå Aust-Agder Carol Ann Hugget Landbrukstjenester Sør Frå Vest-Agder Annette Trippler Landbrukstjenester Sør Frå Nordland Inger Haugen Helgeland Landbrukstjenester Frå Sør-Trøndelag Annett Kerber Landbrukstjenester Midt-Trøndelag Frå Rogaland Magnor Eidsheim Haugaland Avløysarlag Frå Møre og Romsdal Olav Jan Snekvik Indre Nordmøre Landbrukstenester Tilsette med lang fartstid, 25 års teneste Elisabeth S. Johnsen Landbrukstjenester Sør Jørn Eriksen Levanger Avløserlag ØKONOMI Tilskot til fusjonering I 2012 vart det utbetalt tilskot til 1 fusjon med totalt kr ,00 Tilskot til opplæring Retningslinene for bruk av opplæringsfondet gjev høve til tilskot for opplæring i laga. Det vart i 2012 utbetalt kr ,- til opplæring i medlemslaga. SLUTTORD Året 2012 er historie, og det er tid for evaluering og nye planar. Året slutta med sorg og sakn, ved at Evald gjekk bort, berre timar før året var omme. Dette vil sjølvsagt setja preg på starten på det nye året i ein så liten administrasjon. NLT har ikkje mangel på planar, og me har høgthengjande målsetjingar. Det siste året er det sett i gang arbeid på fleire felt, som alle vil føra organisasjonen og NLT-laga framover. Det skal vervast i åra som kjem, og målsetjinga om at dei fleste bønder skal vera aktive medlemer i eit NLT-lag, skal framleis liggja framføre oss. Samordna kompetanseheving og organisering av landbruksvikarordninga er og eit steg i retning meir profesjonelle lag. Nytt i 2012 er og at styret i NLT ønskjer å knyta nærare kontakt med laga, og inviterer seg på besøk til laga, helst eit styremøte. Skal me i fellesskap nå våre mål, må me dra i lag, og då er det viktig å snakka same språket. Me har vårt arbeid i ei næring i stadig endring, og med eit mangfald som ingen annan næring kan visa maken til. Dette vil sjølvsagt vera krevjande, der våre tenester skal tilpassast ulike kulturar, driftsmåtar og ikkje minst ein utfordrande geografi. Samstundes har me ein organisasjon med aktivitet over heile landet, med over 100 lag, som arbeider for trivnad og tryggleik for alle bønder. Dette gjev oss eit potensiale, og grunn til å tru på ei framtid. Men ein ting er sikkert; ingenting er som det har vore, og det kjem det heller aldri til å verta. Me må i fellesskap vera kreative, og finna nye vegar å gå, til beste for norsk jordbruk. Takk for godt samarbeid i året! Med helsing styret Side 11 av 32

12 NORSKE LANDBRUKSTENESTER er ein landsdekkjande medlemsorganisasjon, som skal arbeide for medlemslaga sine interesser for å betre bøndene sin arbeidssituasjon, velferd og økonomi. Organisasjonen har vekslande medlemstal og kapital. Organisasjonen vart starta i 1991 og hovudkontoret ligg i Kvinnherad Kommune i Hordaland. Styret kjenne ikkje til noko viktige forhold, for å bedømme selskapet si stilling og resultat, som ikkje kjem fram av resultatrekneskap og balanse med noter. Det har heller ikkje etter rekneskapsåret gjekk ut skjedd ting som etter styret si meining har betyding ved bedømming av rekneskapet. Forutsetjing for vidare drift er lagt til grunn i årsrekneskapen. Etter styret si meining vil denne forutsetjinga også vera tilstade i tida framover. I meldingsåret løna organisasjonen ut 3 tilsette. Løn og godtgjersle til dagleg leiar er utbetalt med kr ,-. Det er betalt ut styrehonorar med kr ,-. Dei tilsette utgjer i dag 3 menn. I styret set det 1 kvinne og 4 menn. Styret arbeider for å fremja likestilling og lik handsaming av dei tilsette og tillitsvalde etter lov om likestilling mellom kjønn. Det er oppretta kollektiv pensjonsordning for dei tilsette i administrasjonen. Styret meinar at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillande. Det har ikkje vært skader eller ulykker i 2012, heller ikkje noko unormalt sjukefråvær. Selskapet forureinar ikkje det ytre miljø. Rosendal, den Finn Hoff styreleiar Liv-Julie Wågan nestleiar Jorulf Refsnes Jørn Haugli Lunde Gjermund Stuve Frode Alfarnes dagleg leiar Side 12 av 32

13 DRIFTSINNTEKTER: Sal (Note 4) , ,64 Kursinntekter (Note 5) , ,40 Medlemskontingent , ,65 Forsikringspakke , ,10 Andre driftsinntekter 4,00 0,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,79 DRIFTSKOSTNADER: Kjøp (Note 6) , ,40 Kurskostnader (Note 5) , ,00 Varekostnad , ,40 Lønskostnader styret/adm (Note 7) , ,61 Lønskostnader årsmøtet (Note 8) , ,95 Lønskostnad , ,56 Avskrivingar (Note 11) ,00 0 Kontorhald (Note 9) , ,34 Reiser , ,74 Møter styret/adm , ,00 Årsmøte (Note 8) , ,47 Marknadsføring , ,08 Støtte/hjelp , ,00 Haustsamlingar (Note 5) , ,27 Andre kostnader , ,06 Andre driftskostnader , ,96 SUM DRIFTSKOSTNADER , ,92 DRIFTSRESULTAT , ,87 Finansposter , ,00 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT , ,87 Skattekostnad (Note 10) , ,00 ÅRSRESULTAT , ,87 OVERFØRT FRÅ MARKNADSFØRINGSFOND ,00 AVSETT TIL ANNA EIGENKAPITAL , ,87 SUM DISPONERT , ,87 Side 13 av 32

14 EIGA: Terminalserver ,10 0 Firmabil ,30 0 Kjølepumpe ,80 0 Anleggsmidlar (Note 11) ,20 0 Kundefordringar , ,02 Andre fordringar , ,73 Avsetning tap på fordringar ,99 Forskottsbetalt kostnad , ,00 Sum fordringar , ,76 Bankinnskot - driftskonto , ,78 Bankinnskot - skattekonto (Note 12) , ,00 Sum bankinnskot , ,78 SUM EIGA , ,54 EIGENKAPITAL: Anna eigenkapital (Note 13) , ,29 Sum eigenkapital , ,29 GJELD: Leverandørgjeld , ,15 Betalbar skatt (Note 10) , ,00 Skuldig skattetrekk (Note 12) , ,00 Skuldig arb.gj.avgift , ,14 Skuldig arb.gj.avgift av feriepengar , ,90 Skuldige feriepengar , ,95 Anna kortsiktig gjeld 8.238,91 367,10 Sum gjeld , ,24 SUM GJELD OG EIGENKAPITAL , ,53 Rosendal, 12. mars 2013 Finn Hoff styreleiar Liv-Julie Wågan nestleiar Jorulf Refsnes Jørn Haugli Lunde Gjermund Stuve BDO AS Revisjon Frode Alfarnes Dagleg leiar Side 14 av 32

15 NOTE 1: REKNESKAPSPRINSIPP Årsrekneskapen er satt opp i samsvar med rekneskapsloven og god rekneskapsskikk for små føretak. Det er utarbeidd etter norske rekneskapsstandardar. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter oppteningsprinsippet som normalt vil vera tidspunkt for levering av varer og tenester. Kostnad vert teke med etter samanstillingsprinsippet dvs. at kostnader vert teke med i same periode som tilhøyrande inntekter vert inntektsførd. Hovudregel for vurdering og klassifisering av eigenlutar og gjeld Eigenlutar som er vurdert til varig eige eller bruk er klassifisert som anleggsmidlar. Andre eigenlutar er klassifisert som omløpsmidlar. Fordringar som skal betalast tilbake innan eit år er uansett klassifisert som omløpsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriteria lagt til grunn. Anleggsmidlar vert vurdert til anskaffingskost, men vert skreve ned til verkleg verdi når verdifall ikkje er venta å vera forbigåande. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid vert avskreve planmessig. Langsiktig gjeld vert balanseført til nominelt mottatt beløp på tidspunkt for etablering. Omløpsmidlar vert vurdert til lågaste av anskaffingskost og verkleg verdi. Kortsiktig gjeld vert balanseført til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar vert avskreve over forventa økonomisk levetid. Avskrivingane er i hovudregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar vert ført opp med pålydande etter frådrag for avsetting til forventa tap. Avsetting til tap vert gjort på grunnlag av ei individuell vurdering av dei einskilde fordringane. Skatt Skattekostnaden i resultatrekneskap omfattar perioden si betalbare skatt på inntekter og formue. Grunnlag for utsett skatt er negativ. Det er valt å ikkje balanseføre utsett skattefordel. NOTE 2: PENSJONSFORSIKRING NLT har plikt til å ha pensjonsordning. NLT har kollektiv pensjonsforsikring gjennom DNB Liv som stetter minstekrava i lov om OTP. NOTE 3: MEIRVERDIAVGIFT På bakgrunn av arbeidsfordeling i administrasjonen brukar NLT ei forholdsmessig fordeling på 50 % av inngåande avgift på felleskostnader som vert brukt under eitt i verksemda, dvs. vanlege driftsutgifter. NOTE 4: SAL Sal tenester/arbeid , ,98 Abonnementsinntekter , ,00 Anna varesal 2.417, , , ,64 Side 15 av 32

16 NOTE 5: KURS/SAMLINGAR Totale kostnader for kurs i 2012 er kr ,62. Det er i år arrangert kurs i samband med Vårsamling og Haustsamling. Total tal på deltakarar er 272. Det er betalt ut kr ,- i støtte til opplæring i medlemslag. NOTE 6: KJØP Kjøp dataprogram/lisensar , ,20 Kjøp tenester/arbeid , ,50 Anna varekjøp 0, , , ,40 NOTE 7: LØNSKOSTNADER STYRET/ADM Administrasjon , ,80 Tillitsvalde , ,00 Kjøregodtgjersle , ,53 Feriepengar , ,01 Arbeidsgjevaravgift , ,35 Forsikring pensjon , ,10 Forsikringar , ,82 Andre lønskostnader , , , ,61 Det er tilsett 3 årsverk i administrasjonen. Utgifter til dagleg leiar; kr ,- i løn, kr ,- i godtgjersle og kr ,- i pensjonskostnader. Utgifter til styret; kr ,- i løn og kr ,- i godtgjersle. Kostnadsførd lovpålagt revisjonshonorar for rekneskapsåret 2012 utgjer kr ,- eksl. mva. NOTE 8: ÅRSMØTE Årsmøtekostnader , ,00 Møtegodtgjersle , ,00 Kjøregodtgjersle , ,15 Reiseoppgjer , ,47 Arbeidsgjevaravgift , , , ,42 NOTE 9: KONTORHALD Husleige , ,54 Elektrisk kraft 7.255, ,71 Datautstyr 3.067, ,10 Kontorutstyr 1.614, ,78 Programvare ,00 140,00 Revisjon , ,50 Økonomisk/juridisk bistand 0, ,00 Kontorrekvisita 5.728, ,32 Kopiering/trykking , ,28 Aviser, tidsskrifter mv , ,50 Telefon , ,29 Porto , ,15 Gebyr 8.873, , , ,34 Side 16 av 32

17 NOTE 10: SKATTEKOSTNAD Med eit negativt driftsresultat og ein formue på kr ,- vert årets skattekostnad kr ,-. NOTE 11: VARIGE DRIFTSMIDLAR Terminalserverløysinga er i år fornya. Det er investert i firmabil som erstattar bil som gjekk ut på leasing i år. I tillegg så er kjølepumpe til serverrom erstatta. Driftsløysøyre Transportmidlar Tilgang i året Akkumulerte avskrivingar pr Bokførd verdi Avskriving i året NOTE 12: BUNDNE MIDLAR I posten inngår bundne bankinnskott med kr ,- i skuldig skattetrekk for 6. termin NOTE 13: ANNA EIGENKAPITAL Oppspart eigenkapital , ,38 Avsett til forsikringsfond , ,00 Avsett til opplæringsfond , ,91 Avsett til årsmøtekostnader , ,00 Avsett til marknadsføring , ,00 Sum eigenkapital , ,29 Side 17 av 32

18 Side 18 av 32

19 Side 19 av 32

20 Vedtak på førre årsmøte; Det vert sett ein grunnkontingent pr. lag på kr ,-. Alle lag vil kunne redusere denne til kr ,- dersom dei rapporterar til NLT innanfor rette tidsfristar. Kontingent av den delen som går på omsetning vert på 0,16%. INNSTILLING TIL ÅRSMØTE: Det vert sett ein grunnkontingent pr. lag på kr ,-. Alle lag vil kunne redusere denne til kr ,- dersom dei rapporterar til NLT innanfor rette tidsfristar. Kontingent av den delen som går på omsetning vert på 0,16%. KONTINGENT 2013: 102 lag à kr ,-: ,- Kr ,- x 0,16%: ,- Samla kontingent ,- Side 20 av 32

21 GENERELT Også for 2013 er det Strategisk Plan som legg føringar for arbeidsplanen for året. I planar må det likevel takast omsyn til utviklinga av føresetnadene for velferdsordningane og landbruket elles. I tillegg vil det ofte kome saker i løpet av året som må handsamast der og då. Styret vil arbeide for at det i løpet av året skal setjast i gong ein prosess, som inneber krav til; namn og logo, tilknyting til arbeidsgjevarorganisasjon, heimeside og internkontroll. VELFERDSORDNINGANE Grunnlaget for drifta i NLT og medlemslaga er velferdsordningane som fungerer. Arbeidet for best moglege velferdsordningar er ei viktig oppgåva. For 2013 vert det fokusert på desse sakene i prioritert rekkefølgje: Landbruksvikarordninga Tilskott til administrasjon. Tilskottet må følgja kostnadsutviklinga. Fordeling av overskott/underskott. Sjukdom Krav til næringsinntekt for nyetablerte. Avkorting mot andre lønsinntekter. Tilskottet må følgja kostnadsutviklinga. Nedre aldersgrense arbeidskraft. Ferie/fritid Tidlegare utbetaling av tilskott ferie/fritid. Tilskottet må følgja kostnadsutviklinga. Nedre aldersgrense arbeidskraft. Tidleg pensjon Satsen må følgje kostnadsutviklinga. Inntekt utanom næringsinntekt frå bruket. Tidlegpensjonsalder for bonden bør reduserast frå 62 til 60 år. ORGANISASJON Vi vil fortsette med kontaktmøter med avtalepartane både i forbindelse med jordbruksoppgjeret og elles i året. Eit tettare samarbeid med andre landbruksorganisasjonar er og prioritet. NLT skal vera fagorganisasjon for velferdsordningane i landbruket. Vi ser at vi vert lytta til, ikkje berre når det gjeld velferdsordningane. Det ser vi og ved at vi vert invitert til å vera med som premissleverandør i saker som gjeld landbruket generelt. Dette er prioriterte oppgåver i år: Oppfølging i nemnder og utval vi er representerte i. Medlemskap i arbeidsgjevarorganisasjon. Vi vil i denne samanheng vurdere krav til medlemskap for våre medlemslag. Kommunikasjon både utad og innad. Det er viktig at arbeidet med kjennskap og kunnskap om NLT må gjerast både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kontaktar i landbruksfamilien ; både formelle og uformelle møte vil bli lagt stor vekt på. Halda kurs og samlingar for tillitsvalde og tilsette. o Vårsamling; mai, Rica Hell, Værnes Side 21 av 32

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding 2014. ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200

Årsmelding 2014. ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200 2 Årsmelding 2014 Innhold 2014 - blå vind over landet 5 Medlemmar og lokallag

Detaljer

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004 Landbruket i Møre og Romsdal står for ein tidel av grovfôrbasert husdyrhald i landet og gir Mat og Miljø frå levande Bygder og Arbeid til kvar tiande sysselsette ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

Detaljer

år smelding & rekne sk ap 2011

år smelding & rekne sk ap 2011 år smelding & rekne sk ap 2011 innhald året 2011 3 4 6 20 26 28 31 33 35 43 89 92 94 96 Året 2011 Eigarstyring og selskapsleiing Styret si årsmelding 2011 Temasider Stadfesting frå styret og dagleg leiar

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet.

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet. ÅRSMELDING 2005 HMS HSD har som øvste målsetting at verksemda skal drivast utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er såleis overordna andre omsyn i den daglege drifta. Dette

Detaljer

Innhald. Konsernleiargruppa

Innhald. Konsernleiargruppa ( årsmelding 2004 ) Innhald Konsernleiargruppa, bakre rad frå venstre: Knut Vollstad, Jarle Molde, Arne Sandnes og Magne Hetle. Foran frå venstre: Hallgeir Kleppe, Olav Smørdal, Vidar Skaar, Anker Grøvdal

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

Årsmelding. Statens innkrevjingssentral

Årsmelding. Statens innkrevjingssentral Årsmelding Statens innkrevjingssentral Forteljinga frå side til side 4 5 Milepælane 6 7 Nøkkeltal SI Oppdragsgjevarane Historiske tal 8 9 Orda frå direktøren 10 11 Organisasjonskart Leiarar 12 19 Dei gode

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2012 12. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2012 2012 har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2011 Årsmelding og rekneskap 2011 Hovudtrekk i rekneskapen Bankåret 2011 Samarbeidspartnarar Økonomisk utvikling Resultat og balanse 2011 Risikotilhøve Personale - arbeidsmiljø

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Året 2013 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,81 % i 2013. Dette

Detaljer