Norske Landbrukstenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske Landbrukstenester"

Transkript

1 Norske Landbrukstenester Velkomen til Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen april 2013

2 Sakliste... 3 Utsendingar... 4 Forretningsorden... 6 Driftsåret... 7 Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til orientering Noter til budsjett Innstilling valkomité Kandidater til verv Notater Side 2 av 32

3 1) OPNING - styreleiar Finn Hoff 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Ole Martin Petteresen 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Ole Martin Petteresen 4) NAMNEOPPROP OG EVENTUELLE FULLMAKTER - møteleiar Ole Martin Petteresen 5) ÅRSMELDING FOR styreleiar Finn Hoff 6) REKNESKAP FOR dagleg leiar Frode Alfarnes REVISJONSMELDING - styremedlem Jorulf Refsnes 7) FASTSETJING AV KONTINGENT FOR styremedlem Jørn Haugli Lunde 8) ARBEIDSPLAN FOR nestleiar Liv-Julie Wågan 9) BUDSJETT FOR 2013, TIL ORIENTERING - styremedlem Gjermund Stuve 10) VAL ETTER VEDTEKTENE - valnemnd A. Leiar for 1 år B. To styremedlem for 2 år Eit styremedlem for 1 år C. Nestleiar for 1 år D. Tre nummererte varamedlemer til styret for 1 år E. Val av revisor F. Møteleiar og varamøteleiar til neste årsmøte G. Ein medlem til valnemnda for 3 år Eit varamedlem til valnemnda for 1 år H. Godtgjersle til tillitsvalde Side 3 av 32

4 Akershus Tor Arne Karterud Tillitsvald Lt. Akershus Gunnar Mathisen Tillitsvald Lt. Akershus Aust-Agder Knut Retterholt Tillitsvald Lt. Sør Elisabeth S. Johnsen Tilsett Lt. Sør Buskerud Magne Lindtvedt Tillitsvald Lt. Buskerud Kari Bøhn Tilsett Lt. Buskerud Finnmark Pål Danielsen Tillitsvald Sør-Varanger Avl. Anne Marie Ulriksborg Tilsett Sør-Varanger Avl. Hedmark Henning Mangset Tillitsvald Lt. Solør Odal Harald Enge Tillitsvald Os Avløserlag Jan Ove Lyseggen Tillitsvald Lt. Øst Jan Klemmetvold Tilsett Lt. Nord-Østerdal Hordaland Jostein Ljones Tillitsvald NLT Hordaland Arne Presthus Tillitsvald Lt. Folgefonna Øystein Børtveit Tillitsvald NLT Hordaland Nils Mossefinn Tillitsvald NLT Voss Solfrid Aasen Tilsett Sveio Avl. Møre og Romsdal Ivar Aae Tillitsvald Landbruk Nordvest Leidulf Tafjord Tillitsvald Storfjord Lt. Grete Misfjord Tillitsvald Landbruk Nordvest Nord-Trøndelag Kristine Altin Tillitsvald Namdal Lt. Finn Egil Adolfsen Tillitsvald Steinkjer og omland Avl. Liv Toril Berg Tillitsvald Steinkjer og omland Avl. Halvor Prestvik Tilsett Ytre Namdal Lt. Nordland Kurt Ediassen Tillitsvald Nord-Salten Avl. Jim Dahl Tillitsvald Helgeland Lt. Wenche M L Husby Tilsett Helgeland Lt. Oppland Karl Emil Grina Tillitsvald Lt. Hadeland-Toten Ola Norvald Hagen Tillitsvald Vang Avl. Øyvind Sandvold Tillitsvald Fron Avl. Tone Grethe Kolstad Tillitsvald Valdres Lt. Anita Ødegård Tilsett Lt. Hadeland-Toten Rogaland Ruedi Huber Tillitsvald Haugaland Avl. Merita Øvrebø Tillitsvald Haugaland Avl. Noralf Herikstad Tillitsvald Eigersund Avl. Jan Bjorland Tillitsvald Lt. Nærbø Jonas Lea Tilsett Time Avl. Side 4 av 32

5 Sogn og Fjordane Jens K. Nes Tillitsvald Lt. Sogn Knut Anfinn Horne Tillitsvald Sunnfjord Lt. Linda Kristin Oppedal Tillitsvald Gaular Avl. Leidulf Bogstad Tillitsvald Gloppen Avl. Aud Fossøy Tilsett Lt. Sogn Sør-Trøndelag Arne Langmo Tillitsvald Fosen Bygdetjenester Bernt Forseth Tillitsvald Lt. Gauldal og Røros Kåre Sunnset Tillitsvald Lt. Melhus og omegn Lars Snoen Tillitsvald Meldal Avl. Janne Østgaard Aagesen Tilsett Agdenes Avl. Telemark Regina Brackovic Tillitsvald Lt. Telemark Barbro Stordalen Tilsett Lt. Telemark Troms Kirsti Skog Tilsett Landbruk Nord Vest-Agder Åsmund Forgard Tillitsvald Lt. Sør Anne Lisbeth Thorsland Tilsett Lt. Sør Vestfold Lene S. Haslestad Tillitsvald Vestfold Lt. Øyvind Bjune Tillitsvald Vestfold Lt. Østfold Trygve Eivind Dahl Tillitsvald Lt. Østfold Marit Hegglund Strøm Tilsett Indre Østfold Avl. Møteleiar Johan Arnt Gjeten Sør-Trøndelag Styret Finn Hoff Leiar Sør-Trøndelag Jorulf Refsnes Medlem Rogaland Jørn Haugli Lunde Medlem Hedmark Gjermund Stuve Medlem Hordaland Elin R. Haugen 1. vara Oppland Valnemnd Steinar Klev Leiar Nord-Trøndelag Siri K. Fuglestad Medlem Rogaland Einar Kristiansen Medlem Nordland Gjester Einar Frogner Styremedlem Norges Bondelag Gaute Lenvik Adm. direktør NHO Mat og Landbruk Petter Nilsen Fagsjef NHO Mat og Landbruk Monica Flatabø Studieforbundet næring og samfunn Mette Hågensen Direktør Landbrukets HMS-tjeneste Kristine Sylling Landbrukets HMS-tjeneste Kari-Anne Aanerud Landbrukets HMS-tjeneste Administrasjon Frode Alfarnes Dagleg leiar Romar Skeie Olsen Side 5 av 32

6 For å avklare forretningsorden i årsmøtet, vil møteleiinga handsame følgjande i starten på møtet: 1. MØTELEIINGA FORESLÅR AT MØTET ER OPENT 2. DELTAKARANE SINE RETTER Full tale, forslags- og stemmerett har valte årsmøteutsendingar. Styremedlemmer har talerett, stemmerett og forslagsrett. Styremedlemmer har ikkje stemmerett under årsmelding og rekneskap. 3. FORSLAG Alle forslag må leverast skriftleg til møteleiar. Alle forslag skal vera underskreve med forslagsstiller sitt namn og delegatnummer. Det er ikkje høve til å setja fram forslag etter at strek for debatten er satt. 4. TALETID Taletida er i utgangspunktet ikkje avgrensa, men vil vurderast utover dagen dersom det blir vanskeleg å halde tidsplanen. Kvar delegat kan berre få ordet to gonger til ei sak. Det vert gjeve høve til to replikkar og ein svarreplikk, kvar på eit minutt, dersom ikkje anna vert bestemt. Dei første som teiknar seg får replikken. Ordet til innlegg vert kravd ved å halde delegatkortet i været. Ordet til replikk vert kravd ved å halde delegatkortet i været med to fingre føre kortet. Møteleiar skal opplyse når strek for debatten er satt. Dette skjer før eit innlegg, og årsmøtedelegatane får høve til å teikne seg for innlegg/replikk under siste innlegg. Møteleiar les deretter opp gjenståande innlegg og spør om alle er registrert før strek vert satt. Møteleiar kan til ei kvar tid foreslå avgrensa taletid. Taletida vert avgrensa dersom fleirtalet av delegatane ønskjer det. Ordet til forretningsorden må ikkje overskrida 1 minutt. 5. AVSTEMMING - ÅRSMELDING, REKNESKAP OG ARBEIDSPLAN Møteleiinga foreslår at desse sakene vert behandla kvar for seg ved handsopprekking. Dei som stemmer for godkjenning held seg i ro. Dei som ikkje stemmer for godkjenning viser det ved å rekkje opp delegatnummeret sitt. Innleiing og debatt vert tatt samla for Årsmelding og Rekneskap. 6. VAL Vedtektene krev skriftleg val av styreleiar og nestleiar, men ikkje av ordinære medlemmer i styret, møteleiar og varamøteleiar. Styret har bede møteleiar om at det vert helde skriftleg val av ordinære medlemmer til styret. Andre val kan skje på annan måte dersom årsmøtet samrøystes godtek det. Møteleiinga vil foreslå at dei andre vala vert tatt ved akklamasjon dersom det ikkje er motkandidatar. Dersom det er motkandidatar vert vala gjort skriftleg. 7. GODTGJERSLE TIL SELSKAPET SINE TILLITSVALTE Møteleiinga vil foreslå avstemming ved handsopprekking i denne saka. Dei som stemmer for valkomiteens forslag held seg i ro. Dei som stemmer mot valkomiteen sitt forslag syner dette ved å rekkje opp delegatnummeret sitt. Side 6 av 32

7 ÅRSMØTE 2011 Årsmøte 2011 vart halde på Quality Airport Gardermoen Hotel 11. og 12. april Frammøtte: 36 valde utsendingar, 6 frå styret, 1 frå valnemnda, 3 gjester, 3 frå administrasjonen og møteleiar. Årsmøtet vart opna av leiar i styret Finn Hoff før ordet vart overlete til møteleiar Ole Martin Pettersen. Alle punkt på sakslista vart godkjende. Val: Leiar for 1 år. To styremedlemmer for 2 år: Nestleiar for 1 år: Tre vara til styret for 1 år: Valnemnd: Finn Hoff, Sør-Trøndelag attval Gjermund Stuve, Hordaland attval Liv-Julie Wågan, Nordland attval Jorulf Refsnes, Rogaland - ikkje på val Jørn Haugli Lunde, Hedmark - ikkje på val Liv-Julie Wågan, Nordland attval 1. Elin R. Haugen, Oppland attval 2. Wenche M. Lamo Husby, Nordland attval 3. Finn Egil Adolfsen, Nord-Trøndelag attval Steinar Klev, Nord-Trøndelag leiar Siri Klovning Fuglestad, Rogaland ikkje på val Terje Johansen, Troms ny DRIFTA AV NLT STYRET - ADMINISTRASJON Styret har i 2012 hatt 6 styremøte og handsama 68 saker. Dei fleste møta har gått over to dagar. Desse arbeidde på hovudkontoret i Rosendal i 2012: Frode Alfarnes, dagleg leiar Romar Skeie Olsen Evald Storaas MEDLEMSUTVIKLING NLT hadde ved årsskiftet 103 medlemslag, ein nedgang på 5 lag frå i fjor. Dette skuldast fusjonar. Total lønsomsetnad i medlemslaga er på ,- som er ein auke på ca. 57 millionar eller 4,5%. ØKONOMI Årets drift syner eit underskot på kr ,91, etter skatt som er foreslått dekka av eigenkapital. Det var budsjettert med eit underskot på kr ,-. Viktigaste årsak til differanse er; Høgare driftsinntekter på kr ,-. Høgare varekostnad på kr ,- Lågare driftskostnader på kr ,- Høgare avskrivingar på kr ,- Side 7 av 32

8 ARBEIDSOPPGÅVER VELFERDSORDNINGANE Arbeidet med å få betre velferdsordningar for bonden er ei kontinuerleg oppgåve. Dialogen med faglaga er god og dei fleste av innspela våre er med i jordbruket sitt krav. Av erfaring ser vi at det er viktig å setja fokus på få, men viktige saker i forhandlingane. For 2012 vart det fokusert på desse oppgåvene: Landbruksvikarordninga o Administrasjonstilskottet o Fordeling av overskott/underskott o Fordeling av unytta årsverk Sjukdom o Avkorting mot andre lønnsinntekter o Tilpassing til folketrygda o Krav til næringsinntekt for nyetablerte Ferie/fritid Ekstra utbetaling av tilskott ferie/fritid Det er og viktig at alle tilskota følgjer kostnadsutviklinga, slik at ein ikkje får mindre arbeid utført frå år til år. Det er viktig at Landbruksvikarordninga fungerer, då denne er ein målestokk for kor dyktige vi er til å forvalte offentlege ordningar. Det var difor eit sterkt fokus på denne ordninga i 2012, for å prøva å retta opp delar av forskrifta som skapar vanskar i laga. NLT har og arbeidd for å få lik handsaming av ordninga i heile landet. Siste utgjevne statistikk syner at ordninga fungerer bra; Tal på lag 99 Tildelte årsverk 240 Tal på årsverk det er mottatt tilskott for 242 Tal på vikarar, totalt 937 faste 271 beredskap 582 andre 121 Tal på dagar sjukdomsavløysing Tal på dagar anna avløysing Tal på føretak som har nytta landbruksvikar Kommunar utan vikar 26 ORGANISASJON Strategisk plan saman med Marknads- og kommunikasjonsplan dannar grunnlaget for mykje av arbeidet i NLT. Eit overordna mål er å hjelpa laga til å bli så profesjonelle som råd. Oppnåing av mål Det er satt ein del mål med arbeidet vårt i strategisk plan. Oppfylling av desse måla er noko som er med å pregar mykje av arbeidet i løpet av året. Følgjande hovudpunkt er definert; NLT skal forvalte velferdsmidlane i landbruket og vere norsk faglag for velferdsordningane Profesjonelle medlemslag 90 % av bønder med rett til tilskott skal vera aktive medlemmer NLT skal dekke minst 80 % av leigd arbeidskraft i landbruket Styrkje inntektsgrunnlaget Side 8 av 32

9 Nokre mål er nådd, men her er endå mykje arbeid å gjera. For å oppnå måla er det viktig at heile organisasjonen arbeidar felles. I år er det sett fokus på å få på plass kontaktmøte med avtalepartane og oppstart av vervekampanje. Nemnder/ utval Landbrukets HMS-Utval; Jorulf Refsnes frå styret i NLT er nestleiar i utvalet. Utvalet skal med anna arbeide for betre registreringar og meir påliteleg statistikk når det gjeld skader, ulykker og yrkeslidingar i landbruket. Styret i NHO Mat og Landbruk; Styreleiar Finn Hoff i NLT er styremedlem i NHO Mat og Landbruk og bidreg til å utforma arbeidet i arbeidsgjevarorganisasjonen. Nasjonalt samarbeidsforum; Forumet vart vedtatt oppretta etter vedtak i jordbruksforhandlingane for å gjennomgå utviklinga på HMS-området, vurdere effekten av gjennomførte tiltak og fremme forslag til nye tiltak, koordinere aktiviteten på området og sikre eit godt samarbeid mellom aktørane. Jorulf Refsnes frå styret i NLT representerar gjennom Landbrukets HMS-Utval. Møter Utanom faste kontaktmøte med faglag og stat/forvaltning i samband med jordbruksforhandlingar har NLT i 2012 delteke på/i; Styre-/årsmøte i medlemslag Kurs/samlingar i medlemslag Temakonferanse Norsk Landbrukssamvirke Arbeidsmøte Statens Landbruksforvaltning Årsmøte NHO Mat og Landbruk Arbeidsmøter Landbrukets HMS-utval Arbeidsmøte NHO Mat og Landbruk Arrangør av EMR-Årsmøte Jubileumsseminar Norsk Landbruksrådgiving Tariffkonferanse NHO Mat og Landbruk Fagtur til Austerrike Samvirkedagen i regi av Samvirkesenteret Møte om pålegg frå Arbeidstilsynet Møter med Willis, forsikringar Landbrukskonferanse i Ullensvang Haustsamlingane Det vert arrangert to haustsamlingar; i sør på Quality Airport Hotel, Gardermoen og i nord på Rica Hell Hotel, Værnes. På samlingane deltok: 242 representantar frå medlemslag (230 i fjor) 84 lag var representerte (83 i fjor) 19 medlemslag møtte ikkje (24 i fjor) Sidan samlinga i sør var i største laget flytta vi i år Rogaland til samlinga i nord. Då fekk vi to samlingar med tilnærma likt tal på deltakarar. Eit av hovudtema i år var vervekampanjen. Side 9 av 32

10 Kurs Det er nytta kr ,- til kurssamlingar for kontortilsette og tillitsvalde, med totalt 272 deltakare. Vårsamling vart arrangert på Rica Hell Hotel, 114 deltakarar Kurs i samband med haustsamling på Quality Airport Hotel og Rica Hell Hotel, 158 deltakarar Aktivitet i medlemslaga Regionale kurs for Landbruksvikar Kurs for avløysarar Fylkesvise samlingar for daglege leiarar Andre saker I samarbeid med NHO Mat og Landbruk å få på plass avtaler som stetter krava i det nye vikarbyrådirektivet. I samarbeid med medlemslag, Arbeidstilsynet og NHO Mat og Landbruk få kartlegge ulike risiko ein kjem borti i arbeidet i laga. Dette er ein viktig del av internkontrollsystemet til laga. Oppdatert handbok for avløysar og gjort denne tilgjengleg på nettsidene, i samarbeid med Helgeland Landbrukstjeneste og i Litausk versjon. MEDLEMSLAGA NLT si viktigaste oppgåve er å gjera medlemslaga til profesjonelle bedrifter til det beste for sine medlemmer. Vi har fokus på å få utarbeidd rutinar, løysingar med meir som gjer kvardagen enklare for alle. Det er eit mål å få fleire til å nytta laga til utlønning. I år står medlemmer i avløysarlag for 58 % av tilskottet, 62 % av utbetala midlar går gjennom lag. NLT har som mål at 90 % av føretaka som har rett på avløysartilskott skal vera aktive medlemmer i lag, i dag er denne delen 61 %. WEBTEMP Vi har enda eit sterkt ønske om å få på plass ei løysing som på sikt vil gje innsparingar i dei administrative rutinane i laga. Elektronisk kommunikasjon med både tilsette og medlemmer/kunder er framtida. I dette arbeidet er eit pilotprosjekt med programvara Webtemp i gang og alle medlemslag er invitert til å delta. Foreløpig er det to lag som testar programmet fullt ut, men det er behov for fleire. Eit problem er at det i dag diverre berre er integrasjon mot ein av programleverandørane våre. Dei som ønskjer å ta programmet i bruk må nytte seg av Duett og Lønn 5. Ikkje alle er villige til å skifte leverandør, så vi får håpe at press kan få SunPro til å gjere ferdig sin integrasjon. MARKNADSFØRING I samband med Marknads- og kommunikasjonsplan er det vedteke ei satsing på profilering. I 2012 har vi arbeidd med å gjera merkevaren NLT meir synleg med anna ved å ha faste spalter i Bondebladet. Det og kjøpt inn diverse profileringsartiklar som laga kan få tilsendt om dei ønskjer. Di fleire medlemer, dess betre tilbod. Ein vervingsaksjon er under planlegging. NLT ønskjer alle norske bønder som aktive brukarar av tenestene som laga tilbyr. Eit av våre strategiske mål er at 90 % av norske bønder skal vera aktive medlemer i eit av medlemslaga. Styret i NLT har engasjert ei arbeidsgruppe til planlegging av ein samordna aksjon, for å auka medlemstalet. Arbeidsgruppa som består av Ellen A Svarstad - Helgeland Landbrukstenester, Harald Lie - Vestfold Landbrukstenester og Gjermund Stuve - NLT Hordaland er i gang med planlegginga. Planen er å mobilisera heile NLT-organisasjonen, og motivera laga til å setja seg mål om kor stor auke i medlemstalet dei vil oppnå. Det vart informert om dette på haustsamlingane i 2012, og planen er at startskotet for ein sentralt fronta aksjon skal gå på haustsamlingane i Det er og vedteke at NLT skal heidra «årets lag» på årsmøtet. Dette skal vera på bakgrunn av den totale drifta til laget. Side 10 av 32

11 REGIONAL UTDANNING AV LANDBRUKSVIKARAR NLT er opptatt av ansvaret vi har fått for å ha ei operativ landbruksvikarordning over heile landet. For å få til ei mest mogleg samkøyrt teneste som fungerer best mogleg, ønskjer NLT å få til regionale samlingar for landbruksvikarane og dei som sit med det administrative ansvaret i kvart NLT-lag, i løpet av Poenget er erfaringsutveksling og harmonisering av korleis ordninga vert gjennomført, slik at vi får til best practice over heile landet. Det er og eit mål at vi skal ha erfaringsutveksling med SLF og FMLA sine folk, slik at vi arbeidar saman mot ei hensiktsmessig forståing av regelverk, og lik praktisering av dette i heile landet. NLT har difor satt ned eit eige utval for å følgje opp dette. KÅRING/MARKERING Årets avløysar Frå Sogn og Fjordane Roy Andre Bruvoll Landbrukstenester Nordfjord Frå Buskerud Øystein Olberg Landbrukstjenester Buskerud Frå Østfold Lars Erling Spydevold Landbrukstjenester Østfold Frå Aust-Agder Carol Ann Hugget Landbrukstjenester Sør Frå Vest-Agder Annette Trippler Landbrukstjenester Sør Frå Nordland Inger Haugen Helgeland Landbrukstjenester Frå Sør-Trøndelag Annett Kerber Landbrukstjenester Midt-Trøndelag Frå Rogaland Magnor Eidsheim Haugaland Avløysarlag Frå Møre og Romsdal Olav Jan Snekvik Indre Nordmøre Landbrukstenester Tilsette med lang fartstid, 25 års teneste Elisabeth S. Johnsen Landbrukstjenester Sør Jørn Eriksen Levanger Avløserlag ØKONOMI Tilskot til fusjonering I 2012 vart det utbetalt tilskot til 1 fusjon med totalt kr ,00 Tilskot til opplæring Retningslinene for bruk av opplæringsfondet gjev høve til tilskot for opplæring i laga. Det vart i 2012 utbetalt kr ,- til opplæring i medlemslaga. SLUTTORD Året 2012 er historie, og det er tid for evaluering og nye planar. Året slutta med sorg og sakn, ved at Evald gjekk bort, berre timar før året var omme. Dette vil sjølvsagt setja preg på starten på det nye året i ein så liten administrasjon. NLT har ikkje mangel på planar, og me har høgthengjande målsetjingar. Det siste året er det sett i gang arbeid på fleire felt, som alle vil føra organisasjonen og NLT-laga framover. Det skal vervast i åra som kjem, og målsetjinga om at dei fleste bønder skal vera aktive medlemer i eit NLT-lag, skal framleis liggja framføre oss. Samordna kompetanseheving og organisering av landbruksvikarordninga er og eit steg i retning meir profesjonelle lag. Nytt i 2012 er og at styret i NLT ønskjer å knyta nærare kontakt med laga, og inviterer seg på besøk til laga, helst eit styremøte. Skal me i fellesskap nå våre mål, må me dra i lag, og då er det viktig å snakka same språket. Me har vårt arbeid i ei næring i stadig endring, og med eit mangfald som ingen annan næring kan visa maken til. Dette vil sjølvsagt vera krevjande, der våre tenester skal tilpassast ulike kulturar, driftsmåtar og ikkje minst ein utfordrande geografi. Samstundes har me ein organisasjon med aktivitet over heile landet, med over 100 lag, som arbeider for trivnad og tryggleik for alle bønder. Dette gjev oss eit potensiale, og grunn til å tru på ei framtid. Men ein ting er sikkert; ingenting er som det har vore, og det kjem det heller aldri til å verta. Me må i fellesskap vera kreative, og finna nye vegar å gå, til beste for norsk jordbruk. Takk for godt samarbeid i året! Med helsing styret Side 11 av 32

12 NORSKE LANDBRUKSTENESTER er ein landsdekkjande medlemsorganisasjon, som skal arbeide for medlemslaga sine interesser for å betre bøndene sin arbeidssituasjon, velferd og økonomi. Organisasjonen har vekslande medlemstal og kapital. Organisasjonen vart starta i 1991 og hovudkontoret ligg i Kvinnherad Kommune i Hordaland. Styret kjenne ikkje til noko viktige forhold, for å bedømme selskapet si stilling og resultat, som ikkje kjem fram av resultatrekneskap og balanse med noter. Det har heller ikkje etter rekneskapsåret gjekk ut skjedd ting som etter styret si meining har betyding ved bedømming av rekneskapet. Forutsetjing for vidare drift er lagt til grunn i årsrekneskapen. Etter styret si meining vil denne forutsetjinga også vera tilstade i tida framover. I meldingsåret løna organisasjonen ut 3 tilsette. Løn og godtgjersle til dagleg leiar er utbetalt med kr ,-. Det er betalt ut styrehonorar med kr ,-. Dei tilsette utgjer i dag 3 menn. I styret set det 1 kvinne og 4 menn. Styret arbeider for å fremja likestilling og lik handsaming av dei tilsette og tillitsvalde etter lov om likestilling mellom kjønn. Det er oppretta kollektiv pensjonsordning for dei tilsette i administrasjonen. Styret meinar at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillande. Det har ikkje vært skader eller ulykker i 2012, heller ikkje noko unormalt sjukefråvær. Selskapet forureinar ikkje det ytre miljø. Rosendal, den Finn Hoff styreleiar Liv-Julie Wågan nestleiar Jorulf Refsnes Jørn Haugli Lunde Gjermund Stuve Frode Alfarnes dagleg leiar Side 12 av 32

13 DRIFTSINNTEKTER: Sal (Note 4) , ,64 Kursinntekter (Note 5) , ,40 Medlemskontingent , ,65 Forsikringspakke , ,10 Andre driftsinntekter 4,00 0,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,79 DRIFTSKOSTNADER: Kjøp (Note 6) , ,40 Kurskostnader (Note 5) , ,00 Varekostnad , ,40 Lønskostnader styret/adm (Note 7) , ,61 Lønskostnader årsmøtet (Note 8) , ,95 Lønskostnad , ,56 Avskrivingar (Note 11) ,00 0 Kontorhald (Note 9) , ,34 Reiser , ,74 Møter styret/adm , ,00 Årsmøte (Note 8) , ,47 Marknadsføring , ,08 Støtte/hjelp , ,00 Haustsamlingar (Note 5) , ,27 Andre kostnader , ,06 Andre driftskostnader , ,96 SUM DRIFTSKOSTNADER , ,92 DRIFTSRESULTAT , ,87 Finansposter , ,00 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT , ,87 Skattekostnad (Note 10) , ,00 ÅRSRESULTAT , ,87 OVERFØRT FRÅ MARKNADSFØRINGSFOND ,00 AVSETT TIL ANNA EIGENKAPITAL , ,87 SUM DISPONERT , ,87 Side 13 av 32

14 EIGA: Terminalserver ,10 0 Firmabil ,30 0 Kjølepumpe ,80 0 Anleggsmidlar (Note 11) ,20 0 Kundefordringar , ,02 Andre fordringar , ,73 Avsetning tap på fordringar ,99 Forskottsbetalt kostnad , ,00 Sum fordringar , ,76 Bankinnskot - driftskonto , ,78 Bankinnskot - skattekonto (Note 12) , ,00 Sum bankinnskot , ,78 SUM EIGA , ,54 EIGENKAPITAL: Anna eigenkapital (Note 13) , ,29 Sum eigenkapital , ,29 GJELD: Leverandørgjeld , ,15 Betalbar skatt (Note 10) , ,00 Skuldig skattetrekk (Note 12) , ,00 Skuldig arb.gj.avgift , ,14 Skuldig arb.gj.avgift av feriepengar , ,90 Skuldige feriepengar , ,95 Anna kortsiktig gjeld 8.238,91 367,10 Sum gjeld , ,24 SUM GJELD OG EIGENKAPITAL , ,53 Rosendal, 12. mars 2013 Finn Hoff styreleiar Liv-Julie Wågan nestleiar Jorulf Refsnes Jørn Haugli Lunde Gjermund Stuve BDO AS Revisjon Frode Alfarnes Dagleg leiar Side 14 av 32

15 NOTE 1: REKNESKAPSPRINSIPP Årsrekneskapen er satt opp i samsvar med rekneskapsloven og god rekneskapsskikk for små føretak. Det er utarbeidd etter norske rekneskapsstandardar. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter oppteningsprinsippet som normalt vil vera tidspunkt for levering av varer og tenester. Kostnad vert teke med etter samanstillingsprinsippet dvs. at kostnader vert teke med i same periode som tilhøyrande inntekter vert inntektsførd. Hovudregel for vurdering og klassifisering av eigenlutar og gjeld Eigenlutar som er vurdert til varig eige eller bruk er klassifisert som anleggsmidlar. Andre eigenlutar er klassifisert som omløpsmidlar. Fordringar som skal betalast tilbake innan eit år er uansett klassifisert som omløpsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriteria lagt til grunn. Anleggsmidlar vert vurdert til anskaffingskost, men vert skreve ned til verkleg verdi når verdifall ikkje er venta å vera forbigåande. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid vert avskreve planmessig. Langsiktig gjeld vert balanseført til nominelt mottatt beløp på tidspunkt for etablering. Omløpsmidlar vert vurdert til lågaste av anskaffingskost og verkleg verdi. Kortsiktig gjeld vert balanseført til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar vert avskreve over forventa økonomisk levetid. Avskrivingane er i hovudregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar vert ført opp med pålydande etter frådrag for avsetting til forventa tap. Avsetting til tap vert gjort på grunnlag av ei individuell vurdering av dei einskilde fordringane. Skatt Skattekostnaden i resultatrekneskap omfattar perioden si betalbare skatt på inntekter og formue. Grunnlag for utsett skatt er negativ. Det er valt å ikkje balanseføre utsett skattefordel. NOTE 2: PENSJONSFORSIKRING NLT har plikt til å ha pensjonsordning. NLT har kollektiv pensjonsforsikring gjennom DNB Liv som stetter minstekrava i lov om OTP. NOTE 3: MEIRVERDIAVGIFT På bakgrunn av arbeidsfordeling i administrasjonen brukar NLT ei forholdsmessig fordeling på 50 % av inngåande avgift på felleskostnader som vert brukt under eitt i verksemda, dvs. vanlege driftsutgifter. NOTE 4: SAL Sal tenester/arbeid , ,98 Abonnementsinntekter , ,00 Anna varesal 2.417, , , ,64 Side 15 av 32

16 NOTE 5: KURS/SAMLINGAR Totale kostnader for kurs i 2012 er kr ,62. Det er i år arrangert kurs i samband med Vårsamling og Haustsamling. Total tal på deltakarar er 272. Det er betalt ut kr ,- i støtte til opplæring i medlemslag. NOTE 6: KJØP Kjøp dataprogram/lisensar , ,20 Kjøp tenester/arbeid , ,50 Anna varekjøp 0, , , ,40 NOTE 7: LØNSKOSTNADER STYRET/ADM Administrasjon , ,80 Tillitsvalde , ,00 Kjøregodtgjersle , ,53 Feriepengar , ,01 Arbeidsgjevaravgift , ,35 Forsikring pensjon , ,10 Forsikringar , ,82 Andre lønskostnader , , , ,61 Det er tilsett 3 årsverk i administrasjonen. Utgifter til dagleg leiar; kr ,- i løn, kr ,- i godtgjersle og kr ,- i pensjonskostnader. Utgifter til styret; kr ,- i løn og kr ,- i godtgjersle. Kostnadsførd lovpålagt revisjonshonorar for rekneskapsåret 2012 utgjer kr ,- eksl. mva. NOTE 8: ÅRSMØTE Årsmøtekostnader , ,00 Møtegodtgjersle , ,00 Kjøregodtgjersle , ,15 Reiseoppgjer , ,47 Arbeidsgjevaravgift , , , ,42 NOTE 9: KONTORHALD Husleige , ,54 Elektrisk kraft 7.255, ,71 Datautstyr 3.067, ,10 Kontorutstyr 1.614, ,78 Programvare ,00 140,00 Revisjon , ,50 Økonomisk/juridisk bistand 0, ,00 Kontorrekvisita 5.728, ,32 Kopiering/trykking , ,28 Aviser, tidsskrifter mv , ,50 Telefon , ,29 Porto , ,15 Gebyr 8.873, , , ,34 Side 16 av 32

17 NOTE 10: SKATTEKOSTNAD Med eit negativt driftsresultat og ein formue på kr ,- vert årets skattekostnad kr ,-. NOTE 11: VARIGE DRIFTSMIDLAR Terminalserverløysinga er i år fornya. Det er investert i firmabil som erstattar bil som gjekk ut på leasing i år. I tillegg så er kjølepumpe til serverrom erstatta. Driftsløysøyre Transportmidlar Tilgang i året Akkumulerte avskrivingar pr Bokførd verdi Avskriving i året NOTE 12: BUNDNE MIDLAR I posten inngår bundne bankinnskott med kr ,- i skuldig skattetrekk for 6. termin NOTE 13: ANNA EIGENKAPITAL Oppspart eigenkapital , ,38 Avsett til forsikringsfond , ,00 Avsett til opplæringsfond , ,91 Avsett til årsmøtekostnader , ,00 Avsett til marknadsføring , ,00 Sum eigenkapital , ,29 Side 17 av 32

18 Side 18 av 32

19 Side 19 av 32

20 Vedtak på førre årsmøte; Det vert sett ein grunnkontingent pr. lag på kr ,-. Alle lag vil kunne redusere denne til kr ,- dersom dei rapporterar til NLT innanfor rette tidsfristar. Kontingent av den delen som går på omsetning vert på 0,16%. INNSTILLING TIL ÅRSMØTE: Det vert sett ein grunnkontingent pr. lag på kr ,-. Alle lag vil kunne redusere denne til kr ,- dersom dei rapporterar til NLT innanfor rette tidsfristar. Kontingent av den delen som går på omsetning vert på 0,16%. KONTINGENT 2013: 102 lag à kr ,-: ,- Kr ,- x 0,16%: ,- Samla kontingent ,- Side 20 av 32

21 GENERELT Også for 2013 er det Strategisk Plan som legg føringar for arbeidsplanen for året. I planar må det likevel takast omsyn til utviklinga av føresetnadene for velferdsordningane og landbruket elles. I tillegg vil det ofte kome saker i løpet av året som må handsamast der og då. Styret vil arbeide for at det i løpet av året skal setjast i gong ein prosess, som inneber krav til; namn og logo, tilknyting til arbeidsgjevarorganisasjon, heimeside og internkontroll. VELFERDSORDNINGANE Grunnlaget for drifta i NLT og medlemslaga er velferdsordningane som fungerer. Arbeidet for best moglege velferdsordningar er ei viktig oppgåva. For 2013 vert det fokusert på desse sakene i prioritert rekkefølgje: Landbruksvikarordninga Tilskott til administrasjon. Tilskottet må følgja kostnadsutviklinga. Fordeling av overskott/underskott. Sjukdom Krav til næringsinntekt for nyetablerte. Avkorting mot andre lønsinntekter. Tilskottet må følgja kostnadsutviklinga. Nedre aldersgrense arbeidskraft. Ferie/fritid Tidlegare utbetaling av tilskott ferie/fritid. Tilskottet må følgja kostnadsutviklinga. Nedre aldersgrense arbeidskraft. Tidleg pensjon Satsen må følgje kostnadsutviklinga. Inntekt utanom næringsinntekt frå bruket. Tidlegpensjonsalder for bonden bør reduserast frå 62 til 60 år. ORGANISASJON Vi vil fortsette med kontaktmøter med avtalepartane både i forbindelse med jordbruksoppgjeret og elles i året. Eit tettare samarbeid med andre landbruksorganisasjonar er og prioritet. NLT skal vera fagorganisasjon for velferdsordningane i landbruket. Vi ser at vi vert lytta til, ikkje berre når det gjeld velferdsordningane. Det ser vi og ved at vi vert invitert til å vera med som premissleverandør i saker som gjeld landbruket generelt. Dette er prioriterte oppgåver i år: Oppfølging i nemnder og utval vi er representerte i. Medlemskap i arbeidsgjevarorganisasjon. Vi vil i denne samanheng vurdere krav til medlemskap for våre medlemslag. Kommunikasjon både utad og innad. Det er viktig at arbeidet med kjennskap og kunnskap om NLT må gjerast både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kontaktar i landbruksfamilien ; både formelle og uformelle møte vil bli lagt stor vekt på. Halda kurs og samlingar for tillitsvalde og tilsette. o Vårsamling; mai, Rica Hell, Værnes Side 21 av 32

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Referat frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Til stades: Harald Lie, Finn Egil Adolfsen, Jorulf Refsnes, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby (for Bodil Mannsverk) Frå adm: Frode

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

Referat. Harald Lie, Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby, Ivar Aae.

Referat. Harald Lie, Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby, Ivar Aae. Referat frå styremøte 29. april kl. 12:00 på hovudkontoret i Rosendal. Til stades: Forfall: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby, Ivar Aae. Bodil

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen Lie og Ola Mjølhus.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen Lie og Ola Mjølhus. Referat Frå Styremøte 26. og 27. mai, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Protokoll. Vedtak: Protokoll frå styremøte 30.11 1.12. 2010 på Gardermoen er godkjent.

Protokoll. Vedtak: Protokoll frå styremøte 30.11 1.12. 2010 på Gardermoen er godkjent. Protokoll Frå styremøte 8. 10 februar 2011 på First Marin, Bergen Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Elin R. Haugen, Ola Thune og Liv Julie Wågan. Frå adm. møtte Frode Alfarnes,

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2011

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2011 Norske Landbrukstenester Årsmelding 2011 2 innhald sakliste 3 Sakliste...3 Utsendingar...4 Driftsåret...6 Årsmelding...16 Rekneskap...17 Balanse...18 Noter til rekneskap...19 Revisjonsmelding...22 Kontingent...24

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 1. og 2. februar 2012 på Thon Hotel Opera, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes,

Detaljer

Referat. Frode Alfarnes, Evald Storaas og Romar Skeie Olsen.

Referat. Frode Alfarnes, Evald Storaas og Romar Skeie Olsen. Referat frå styremøte 21. og 22. mai 2012 på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde (ikkje til stades under handsaming av sak 33/12), Jorulf

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 4.- 5. februar, Jotktaelva Fjellstue - Alta -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm: Frode Alfarnes,

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2014. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2014. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2014 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen (kun dag 2)

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen (kun dag 2) Referat Frå Styremøte 3.- 4. desember Thon Hotel Opera - Oslo -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen (kun dag 2) Frå adm: Frode Alfarnes,

Detaljer

Styremøte 8-9. februar i Bergen

Styremøte 8-9. februar i Bergen Styremøte 8-9. februar i Bergen 01/06 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknad 02/06 liste til årsmøtet 2005. Årsmøte startar 31.03 kl. 13:00 og skal vera avslutta til lunsj 01.04. Det

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Nina Vangen Ranøien

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Nina Vangen Ranøien 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Nina Vangen Ranøien 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Nina Vangen Ranøien 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Frå styremøte 1-2. februar, Jotka fjellstue - Alta

Frå styremøte 1-2. februar, Jotka fjellstue - Alta Referat -- Frå styremøte 1-2. februar, Jotka fjellstue - Alta Til stades: Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Linda Kristin Oppedal, Aud Fossøy og Tor Inge Eidesen Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Frå adm: Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen

Frå adm: Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen Referat Frå styremøte 5. april 2016, Quality Airport Hotel Gardermoen Til stades:harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Linda Kristin Oppedal, Tor Inge Eidesen og Aud Fossøy. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Frå styremøte 7-8. februar, Thon Hotel Polar - Tromsø

Frå styremøte 7-8. februar, Thon Hotel Polar - Tromsø Referat -- Frå styremøte 7-8. februar, Thon Hotel Polar - Tromsø Til stades: Styreleiar Harald Lie, nestleiar Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Tor Inge Eidesen, Aud Fossøy. Fråfall: Dagleg leiar Frode

Detaljer

Frå styremøte 23. september Hotell Santi, Krakow

Frå styremøte 23. september Hotell Santi, Krakow Referat Frå styremøte 23. september 2016 - Hotell Santi, Krakow Dato.: 3. november 2016 Til stades: Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Tor Inge Eidesen. Linda Kristin Oppedal. Frå Administrasjonen:

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen.

Referat. Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen. Referat frå styremøte 6. og 7. februar 2013 på Rica Nidelven - Trondheim. Til stades: Forfall: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan Frå adm: Frode

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Årsmelding 2009. Med årsmøtereferat. Norske Landbrukstenester. Informasjon har ingen verdi før den er distribuert

Årsmelding 2009. Med årsmøtereferat. Norske Landbrukstenester. Informasjon har ingen verdi før den er distribuert Årsmelding 2009 Med årsmøtereferat Informasjon har ingen verdi før den er distribuert Norske Landbrukstenester INNHALD Leiaren har ordet... 3 Sakliste... 4 Utsendingar... 5 Forretningsorden... 7 Driftsåret...

Detaljer

REFERAT. Per Skorge, Norges Bondelag, skal halde eit innlegg om velferdsordningane. Innlegget er på ca ein halv time.

REFERAT. Per Skorge, Norges Bondelag, skal halde eit innlegg om velferdsordningane. Innlegget er på ca ein halv time. frå styremøte i Bergen, 8. og 9. februar 2010 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes, Finn Hoff og Ingrid Løset. Frå administrasjonen møtte Frode Alfarnes

Detaljer

Årsmelding 2008. Med årsmøtereferat. "Informasjon har ingen verdi før den er distribuert" Norske Landbrukstenester. Postboks 21 5486 Rosendal

Årsmelding 2008. Med årsmøtereferat. Informasjon har ingen verdi før den er distribuert Norske Landbrukstenester. Postboks 21 5486 Rosendal Årsmelding 2008 Med årsmøtereferat "Informasjonharingenverdiførdenerdistribuert" Norske Landbrukstenester Postboks21 5486Rosendal Telefon:53482280 Telefaks:53482281 Epost:post@nlt.no www.landbrukstenester.no

Detaljer

-- Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Linda Kristin Oppedal, Tor Inge Eidesen og Aud Fossøy.

-- Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Linda Kristin Oppedal, Tor Inge Eidesen og Aud Fossøy. Referat Frå styremøte 6. september 2015, Hotel Novotel Paris, Paris. -- Til stades: Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Linda Kristin Oppedal, Tor Inge Eidesen og Aud Fossøy. Frå adm: Frode

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA 1 Organisasjon. Landbrukstjenester Sør SA, org. nr. 979 271 603, nedafor kalla laget, er eit andelslag etter samvirkeprinsipp med avgrensa økonomisk ansvar (SA),

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Strategisk plan. For Norske Landbr ukstenester

Strategisk plan. For Norske Landbr ukstenester Strategisk plan 2010-2015 For Norske Landbr ukstenester Vedteken i styremøte 09.02.2010 Forord Norske Landbrukstenester (NLT) vart starta i 1991 ved fusjon mellom Landbrukets Maskinringar og Norske Avløysarlag.

Detaljer

Referat frå styremøte 10.-11. mai 2010 i Rosendal

Referat frå styremøte 10.-11. mai 2010 i Rosendal Styret Dykkar ref.: Styret Vår ref.: Klikk her for vår ref.] Dato.: tysdag, 20. september 2011 Referat frå styremøte 10.-11. mai 2010 i Rosendal - Til stades: Liv-Julie Wågan, Jorulf Refsnes, Jørn Haugli

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Strategisk plan

Norske Landbrukstenester. Strategisk plan Norske Landbrukstenester Strategisk plan 2015-2018 2 strategisk plan 2015-2018 Forord Norske Landbrukstenester (NLT) vart starta i 1991 ved fusjon mellom Landbrukets Maskinringar og Norske Avløysarlag.

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 2013

Invitasjon til kurs og haustsamling 2013 Invitasjon til kurs og haustsamling 2013 Det er også i år to samlingar som vert haldne slik: 22., 23. og 24. oktober Rica Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. oktober! Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag,

Detaljer

Strategisk plan 2 0 1 1-2 0 1 6. F o r H e l g e l a n d L a n d b r u k s t j e n e s t e r

Strategisk plan 2 0 1 1-2 0 1 6. F o r H e l g e l a n d L a n d b r u k s t j e n e s t e r Strategisk plan 2 0 1 1-2 0 1 6 F o r H e l g e l a n d L a n d b r u k s t j e n e s t e r V e d t a t t i s t y r e m ø t e... Forord Norske Landbrukstenester (NLT) vart starta i 1991 ved fusjon mellom

Detaljer

Vakttelefonen er betjent 24 timar i døgeret 9908 ÅÅÅ 2013 ÅÅÅÅ

Vakttelefonen er betjent 24 timar i døgeret 9908 ÅÅÅ 2013 ÅÅÅÅ Vakttelefonen er betjent 24 timar i døgeret 9908 ÅÅÅ 2013 ÅÅÅÅ 1 Årsmøte 2013 for Lt.Folgefonna vert halde på Park Hotel Vossevangen, Voss tysdag 8. april kl 1345 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 Stad: Tysnes bedehus Tid: Måndag 5. mai kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar, referent og 2 medlemer til å skriva under møteboka

Detaljer

Frå styremøte 25. og 26. mai 2016 Quality Airport Hotel, Gardermoen

Frå styremøte 25. og 26. mai 2016 Quality Airport Hotel, Gardermoen Referat Frå styremøte 25. og 26. mai 2016 Quality Airport Hotel, Gardermoen -- Til stades : Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Tor Inge Eidesen, Marianne Hagen Lie, Einar Åbergsjord

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte Protokoll frå årsmøte Årsmøte vart halde på Banehuset på Hatland 16. mars 2016 kl. 19.00. 1. Godkjenna stemmeretten til dei frammøtte Frammøte: Det møtte 9 medlemmar. Desse møtte: Magne Espelid, Elin Herland,

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA NLT Hordaland - ditt lokale vikarbyrå - 2 1 Organisasjon. Norske Landbrukstenester Hordaland SA. Org.nr. : 971 358 017 MVA nedafor kalla laget, er eit partlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Utkast januar 2016 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/9 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene har

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling oktober 2016

Invitasjon til kurs og haustsamling oktober 2016 Invitasjon til kurs og haustsamling 25.-27. oktober 2016 Stad: Thon Hotel Oslo Airport. Påmeldingsfrist 26. september! 25.-26.oktober Kurs : lunsj 25.oktober klokka 11:30. Kursstart klokka 12:30. 26.-27.

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2013 Årsmøtet med fagdag blei halde på Mjonøy kultursenter i Vinje 2. og 3. februar 2013. Laurdag 2. februar Ellen Nordstoga, som m. a. har vore distriktsmusikar

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Torsdag 10. mars 2016 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Oppstart utbygging av 800 da. landbruksområde, på Vagle i Sandnes Kommune. www.jordvernforeningen.no

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Etne E-lag. 7. Fastsetje godtgjersle for tillitsvalde

Etne E-lag. 7. Fastsetje godtgjersle for tillitsvalde Etne E-lag Etne E-lag held vanleg årsmøte på Etne E-lag sitt møtelokale på Nyvoll, onsdag 01. juni 2016 kl. 19.00. Medlemmer som ynskjer å delta på årsmøte må registrera seg til kontoret på telefon 53771155,

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Vedteken i årsmøte 131210 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/8 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Nina Vangen Ranøien

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Nina Vangen Ranøien 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Nina Vangen Ranøien 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Nina Vangen Ranøien 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

VEDTEKTER FOR SUNNFJORD LANDBRUKSTENESTER

VEDTEKTER FOR SUNNFJORD LANDBRUKSTENESTER VEDTEKTER FOR SUNNFJORD LANDBRUKSTENESTER 1 Organisasjon Sunnfjord Landbrukstenester SA med org. nr 971365145 nedafor kalla laget, er eit lutlag etter samvirkeprinsippet med avgrensa økonomisk ansvar,

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Vedtak Rekneskap per 30. november er teke til etterretting med stipulert årsresultat.

Vedtak Rekneskap per 30. november er teke til etterretting med stipulert årsresultat. Referat -- Styremøte 6-7. desember Thon Hotel Opera - Oslo Til stades: Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Tor Inge Eidesen og Linda Kristin Oppedal Frå Administrasjonen : Frode

Detaljer

Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei første av varamedlemene.

Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei første av varamedlemene. GENERALFORSAMLING I KVINNHERAD ENERGI AS Side 1 vert halde i Rådhuset i Rosendal. Torsdag, kl 1500. Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 2014

Invitasjon til kurs og haustsamling 2014 Invitasjon til kurs og haustsamling 2014 Det er også i år to samlingar som vert haldne slik: 21., 22. og 23. oktober Quality Airport Hotel Gardermoen. Påmeldingsfrist 2. oktober. Sogn og Fjordane, Hordaland,

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer