REFERAT. Per Skorge, Norges Bondelag, skal halde eit innlegg om velferdsordningane. Innlegget er på ca ein halv time.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Per Skorge, Norges Bondelag, skal halde eit innlegg om velferdsordningane. Innlegget er på ca ein halv time."

Transkript

1 frå styremøte i Bergen, 8. og 9. februar 2010 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes, Finn Hoff og Ingrid Løset. Frå administrasjonen møtte Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen. Sak 1/10 Godkjenning av referat frå sist styremøte Godkjent med små endringar Sak 2/10 Sakliste til årsmøtet Saklista vart gått gjennom sak for sak. Vi tar kontakt med representant frå fylkesmannen for å høyra om nokon kan ønskja årsmøtet velkomen. Per Skorge, Norges Bondelag, skal halde eit innlegg om velferdsordningane. Innlegget er på ca ein halv time. Styret presenterer den strategiske planen til NLT, før ein går på saklista. Kommentarar vil ein ta etter kvart punkt i planen. Styret fordelte oppgåver seg i mellom: Astrid tek innleiing og avslutning Jorulf Velferdsordningane Jørn Organisasjon Finn Medlemer og Økonomi Ellen Arbeidskraft Gjester som skal inviterast: Faglag, LA, BSF, NLR, Landbrukets-HMS, Bygdeservice Norge, LMD og SLF, tidlegare styreleiarar i NLT. Vi kontaktar folkehøgskule i nærområde til Gardermoen om å ha eit innslag under festmiddagen. Musikk skal tingast dersom det ikkje er musikk på hotellet. Fordeling av arbeidsoppgåver på saklista Sak 1 Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 5 Årsmelding for Astrid 6 Rekneskap for 2009 Frode, revisjonsmelding - Ellen 7 Vedtektsendringar - Jørn 8 Fastsetjing av kontingent for Jorulf 9 Arbeidsplan for Finn 10 Budsjett for Frode 11 Val Leiar i valnemnda

2 Sak 3/10 Årsmelding Astrid og Frode gjekk gjennom årsmeldinga. Det er framleis lag som ikkje stiller på haustsamlingane. Det er stort sett dei same laga som ikkje stiller år etter år, vi må sjekke opp kva lag dette er og kontakte dei. Vidare vart det diskutert korleis vi skal nå ut til lag som ikkje fungerar og korleis vi skal klare å bevisstgjera dei tillitsvalde i styra rundt i laga. Styret ynskjer litt meir om haustsamlingane i årsmeldinga. T.d. innhald og evaluering. Vi bør og ha med at vi har støtta Duettkurs gjennom opplæringsfondet. Årsmeldinga kan godt ha med litt om kjent aktivitet i laga, t.d. bilordninga som fleire og fleire lag sluttar seg til. Elles er årsmelding god. Vedtak Årsmelding vedteke med dei justeringane som styret har gjort Sak 4/10 Rekneskap styret. Rekneskapen syner eit underskot før disposisjonar på kr ,89. Med disponering av midlar frå opplæringsfond blir underskotet kr ,89. Det er budsjettert med eit underskot på drift med kr etter vedtak på årsmøtet i fjor. Bakgrunn for dette er å kompensera for utbytte på, og ekstra inntekt av, forsikring i fjor. Vedtak Heile underskotet vert dekka av fri eigenkapital. Sak 5/10 Fastsetjing av kontingent styret. Kontingentsystemet til NLT er basert på ein fast pris pr. medlem i laga og ein prosentsats av omsetning lønn. Vi har fått tilbakemeldingar med jamne mellomrom på at laga ikkje får skattemessig frådrag for heile kontingenten til NLT. Slik reglane er i dag så kan laga få frådrag for kontingent, betalt til andre enn godkjende serviceorganisasjonar, for inntil 0,2% av utbetalt lønn. For dei fleste lag så gjeld dette kontingent betalt til NLT og Landbrukets Arbeidsgiverforening. Dersom vi skal etterkoma dette kravet frå medlemene må vi gjera endringar Styret meiner at å omorganisera administrasjonen slik at vi får ein serviceorganisasjon ikkje er hensiktsmessig i forhold til storleik på administrasjon. I strategiplan legg vi føringar for meir profesjonelle lag og med å gå inn på ein fast grunnpris på kontingent, der dei fleste får ein reduksjon mens dei aller minste får ei lita auke er i tråd med dette. Denne endringa er og med på å stetta medlemslaga sitt ønske i høve til frådrag av kontingent.

3 Vedtak Ein vel å omdisponera inntekter for å stetta medlemslag sitt ønske om skattemessig frådrag for kontingent. Inntil kr ,- av inntekter vert overført til inntekt på forsikring. Dette forutset at NLT fortsatt er konkurransedyktige på pris forsikringar. Auka aktivitet vil medføre auka kontingent. Kontingenten vert etter dette ein fast grunnkontingent på kr ,- pr lag + 0,16% av lønsomsetning. Alle medlemslag kan får redusert grunnkontingent med inntil kr ,- dersom dei rapporterer inn til NLT innan fristane som vert sett. Sak 6/10 Arbeidsplan Arbeidsplanen vart gjennomgått Arbeidsplanen er knytt opp mot styrets forslag til strategisk plan og skal syte for at planen er forankra i det daglege arbeidet Velferdsorningane: Ok Organisasjon: Bør ta inn at vi vil starte arbeidet med tilpassing til den nye samvirkelova. Vise at vi eksisterar også for dei laga som er fusjonert med forsøksringar. Viktig at vi får inn informasjon om problemstillingar ute i desse laga. Kanskje vi skal be om ei evaluering etter fusjonering frå desse laga for då å få meir kjennskap til kor skoen trykkjer, kartlegging av situasjonen. Frode har hatt møte med Anders Heen og har fortløpande kontakt der. Heen viser interesse for samarbeid innan felles dataløysingar og liknande, men i og med at dei enkelte ringane er sjølvstendige einingar er det ikkje lett å få gjennomslag. Referere til kulepunkt i strategiplanen; o uniformering av organisasjonen, felles profilering. o Innrapportering, avgift via kontingenten som laga får tilbake ved fullført innrapportering til NLT. Medlemer: Her er det satt opp at vi skal utarbeide ein marknads og kommunikasjonsplan for heile organisasjonen. Styret vart samde om at det vert sett av 80000,- til dette arbeidet for Vi skal ut på marknaden og be om tilbod på dette arbeidet frå minst tre aktørar. Ved eit eventuelt samarbeid med Hanen kan det vere aktuelt og bruke dei. Arbeidskraft: Landbruksvikarordninga bør inn her Fleire lag ynskjer å arrangere avløysarkurs, men har for få deltakare. Dette bør vi få systematisert på eit vis slik at når eit lag ynskjer kurs, så tek det kontakt med andre lag i nærleiken om dei ynskjer vera med. Ein kan og nytte seg av kurs i Tine, Geno osv.

4 Økonomi: Fortsetje arbeid med å forhandle fram fellesløysingar for å styrkje laga og organisasjonen. Aktuelle løysingar er revisjon, inkasso og bank Arbeidsplan vedteke med dei endringar som styret har gjort Sak 7/10 Budsjett styret om budsjett for Det vart ein diskusjon på om renteinntekter skulle budsjetterast under driftsinntekter. Styret kom fram til at renteinntekter skal ut av budsjett under drifsinntekter og inn på eige punkt. Sal tenester/arbeid vert oppjustert til kr ,- Hjelp til fusjonering vert redusert med kr ,- Marknadsføring vert lagt inn med kr ,- Abonnementsinntekter vil truleg verte redusert i framtida. Dette er i hovudsak på grunn av at Lotus Notes vert fasa ut når fleir lag går over til Windows 7. Vi har ikkje brukarlisensar på Lotus Notes som taklar Windows 7 og kostnadene med å oppgradere kan ikkje forsvarast i bruken. Ein skal budsjettera med ca. kr ,- i overskot for Budsjett er vedteke med endringar Sak 8/10 Endringar i vedtekter om saka. Styret har vedtatt å endra i 5 når det gjeld handsaming av budsjett på årsmøtet. o Styret valde å ta bort heile punktet om budsjett under saker Årsmøtet skal handsame, dette på grunn av at det vert feil å ha det der når det berre skal vere ei orienteringssak og ikkje sak til handsaming. Revisor ønska nokre endringar i Formålsparagraf. Dette vil og få innverknad for punktet Forretningside i strategiplan. Elles vart siste setning i punkt 2. under 5 diskutert som litt diffus. Valkomiteen er utsendingar utan røysterett. o Medlemer i valkomiteen har røysterett dersom dei er valde utsendingar Budsjett til orientering vert teken ut av saker til handsaming. Formålsparagrafen vert endra i henhold til innstilling. Først og fremst dekkje behovet for kvalifisert arbeidskraft og del av setning i siste avsnitt og yte tenester til vert fjerna

5 Siste setning i punkt 2 under 5 vert endra til Valkomiteen deltar på årsmøtet med talerett. Sak 9/10 Innspel til jordbruksforhandlingane om kva som er gjort frå NLT sentralt. Nokre punkt som gjeld innspelet: Utbetaling avløysartilskot i januar, same budsjettår Landbruksvikarordninga Sjuke barn under 12 år Sambuarskap likestilt med reglane elles i samfunnet Vi bør oppfordre medlemslaga til å invitere seg sjølve til møte i lokale faglag i forkant av jordbruksforhandlingane. Innspel frå NLT er sendt ut til alle avløysarlaga, fylkeslaga til faglaga og sentralt til departementet og faglaga. I tillegg er det sendt til Næringskomiteen på Stortinget. Det er avtalt møte med Bondelaget og LMD/SLF, 2. mars. Vedtak Styreleiar og dagleg leiar møter avtalepartane for å legge fram NLT sitt syn på velferdsordningane. Sak 10/10 Samarbeid med Hanen? Hanen er ei samanslåing av Norsk Gardsmat og Norsk Bygdeturisme. Jan Tjosås sit som nestleiar i organisasjonen og har teke kontakt med NLT for eit eventuelt samarbeid. Hanen slit økonomisk og er interessert i å sjå etter måtar å få ned utgifter, og tilbyr no tenester til NLT. Blant anna kan vi nytte Ole Jonny Trangsrud til marknadsføring og liknande. Hanen har kontor i Landbrukets Hus som vi kan få tilgong til ved eit samarbeid. Hanen fører i dag sitt rekneskap hjå Bondelaget. Dette kan ein sjå på om NLT kan ta over. Styret meinte at her er det spørsmål om kva tenester og økonomiske rammer ein skal ha. Eit møte med Hanen må til for å drøfte eit eventuelt samarbeid. Administrasjonen tek kontakt med Hanen og avtalar eit møte for vidare drøftingar. Sak 11/10 Strategisk plan Innspela frå laga vart gjennomgått punkt for punkt. Nokre endringar vart gjort med omsyn til innspela. Administrasjonen oppdaterar planen.

6 Alle lag som har kome med innspel skal ha svar på motteke innspel og at det er teke opp i styret. På Årsmøtet vil kvart styremedlem ta føre seg kvar sine punkt i Strategiplanen. Det vart gjort arbeidsfordeling for styret til Årsmøte Strategisk Plan er vedteke med dei endringar som vart gjort på møtet. Sak 12/10 Orienteringssaker A. Forsikring. Det vert full anbodsrunde for forsikringspakken i år. Behandlingsforsikring vert innført snarast. Møte med aktuell tilbyder skjer i næraste framtid. Provisjonsinntekt. Reiseforsikring for privatpersonar vert innført frå 1.5 B. Banktenester. Det er gjort avtale med Landkredit Bank om å få tilbod på sentral avtale om banktenester. Ventar på tilbakemelding frå Landkreditt C. Skatteplikt SkattVest meiner at vi i den form vi er organisert i dag er skattepliktige. Vi har tatt saka opp med revisor for å høyre om vi skal forsøke å anke vedtaket. Skatteadvokat hos revisor meiner at det ikkje har noko for seg. o Dette på bakgrunn av at vi driv meir med sal av tenester enn foreiningsverksemd slik vi driv i dag. D. Skaugum Jørn orienterte om saka. Det er framleis ingenting avklart om kva som skal skje med drifta av Skaugum. Innan må ting vera klart. Ola Ånonsen, som i dag er driftsleiar på Skaugum, ynskjer å høyre kva vi kan tilby. Lt. Akershus er kontakta om eventuell utleige av arbeidskraft til Skaugum. Det skal vera fullt mogleg å rekruttere til ei slik stilling, men ein kan ikkje nytte Skaugum i ein eventuell stillingsannonse, ei heller som reklame seinare. Jørn held kontakten med aktørane vidare fram mot E. Revisor NLT. Revisorutgiftene i NLT har stege dei siste åra. NLT har sendt brev til valnemnda der dei vert oppmoda til å drøfte om ein skal eventuelt skifte revisor. Det viser seg at det er stor skilnadar ute i laga på denne tenesta. Valnemnda har i brev til NLT eit ønske om at vi skal gå ut og be om tilbod på revisortenester for å gjera eit val før 2011.

7 F. Lønn til dagleg leiar i NLT Styret har gjeve tilbod om ny lønsavtale til dagleg leiar som er akseptert Sak 13/10 Andre saker A. Neste styremøte Neste styremøte vert halde i samband med årsmøte. Styret møter om kvelden 15. mars til middag ca. kl. 20:00, og har styremøte på formiddagen 16. mars. B. Retningslinjer for valnemnd. Det er vanskeleg å setje noko økonomiske avgrensingar for arbeidet som ein valnemnd skal gjera, men ein bør kanskje be valnemnda ta økonomiske vurderingar under arbeidet. Ressursbruken må takast omsyn til i høve til nytteverdien. Styret meiner intervju av kandidatar er naudsynt, men at i den grad det let seg gjera bør bruke telefonmøter. Samlingar som NLT arrangerer gjennom året kan kanskje og vera eit fora der intervju kan gjerast. Leiar i valnemnda skal ta kontakt med NLT før arbeidet i valnemnda tek til. C. Invitasjon til samling og Årsmøte Norsk Bygdeservice Samlinga er helga mars. Jørn stiller på årsmøtet for NLT D. Søknad frå Landbrukstjenester i Sør Trøndelag Frode gjekk gjennom søknaden Agdenes Avløserlag, Melhus Avløserlag, Rennebu Avløserlag, Landbrukstjenester Gauldal & Røros og Landbrukstjenester i Sør Trøndelag har starta eit samarbeid for å få på plass HMS og IK i eigne bedrifter. Dei har hatt nokre møter i 2009, prosjektet vart litt større enn først planlagd og dei søkjer no om støtte frå NLT og LA. Støtta der er snakk om er ¼ av utgifter på ,- Styret meiner dette er eit godt prosjekt som andre i organisasjonen kan nytta seg av når det er ferdig. I tillegg betalar laga som er med i prosjektet halvparten sjølve i eigendel. Det vart diskutert om det kunne søkjast støtte frå BSF. NLT kan gje støtte for inntil ¼ av summen på kr ,-, men ein skal oppmode prosjektaktørane om og å søkje støtte gjennom BSF. Dersom dei får støtte frå BSF skal NLT sin støtte reduserast forholdsmessig med det som kjem frå BSF. Vilkår er at NLT får løyve til å nytta prosjektmaterialet i organisasjonen.

8 Sak 14/10 Referatsaker A. Temakonferansen på Lillestrøm Hovudtema på konferansen i år var; Samvirke under press og matsituasjonen i verda. Frode og Astrid deltok på konferansen B. Møte med Norsk Landbruksrådgiving Samarbeidområder vart diskutert på møtet Dataløysingar, kursing og samarbeid generelt. Ynskjer minimum eitt møte i året med NLT C. Møte med Landbrukets HMS-tjeneste Omlegging av kontingent i LHMS Internkontroll; LHMS har ein internkontroll der vi ynskjer å byggja opp nokolunde likt. Administrasjonen skal ha møte med L-HMS på Haukeli for å diskutere eit samarbeid her. Dyretragediar vart diskutert. Her har LHMS utarbeida ein modell dei kallar Sør-Helgeland modellen, der fleire aktørar innan landbruket er inne. Dette er ein kanal for bekymringsmeldingar i landbruket.

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Norske Landbrukstenester

Norske Landbrukstenester Norske Landbrukstenester Velkomen til Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 10.-11. 11. april 2013 Sakliste... 3 Utsendingar... 4 Forretningsorden... 6 Driftsåret... 7 Årsmelding... 12 Rekneskap...

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Egil Lekven (Sp) Jo Kåre Herfjord (Krf) Åse Sælensminde

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no Møteinnkalling Nissedal kontrollutval Dato: 21.08.2015 kl. 11:00 Møtestad: Møterom Teknisk, Kommunehuset, Treungen Arkivsak: 15/09394 Arkivkode: 033 Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie

Detaljer

Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden

Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden Årsmelding 2008 Ope fagmøte: Fredag 13. mars kl. 10.30 i møtelokalet 11. etasje i Statens Hus, Kaigaten 9, Bergen rett ved Bergen Storsenter Økonomi for Vestlandsbonden Torbjørn Haukås, NILF: Virkemiddel

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon Rapport Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon 211 Føreord Kontrollutvala i Leikanger, Luster og Sogndal kommune har tinga forvaltningsrevisjon retta mot den interkommunale barnevernstenesta

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 200804221-10 KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Her skal det leggjast inn eit bilete i den endelege versjonen Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2008 Måla til kontrollutvalet

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 ÅRSMELDING OG REKNESKAP Landbruk på dagsorden Landbruk på dagsorden 2009 er storsatsinga til organisasjonen. Dette er ei viktig satsing både opp mot jordbruksforhandlingane og ikkje minst opp mot

Detaljer