(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)"

Transkript

1 Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: Org.nr:NO MVA E-post tenester: Telefax Bankgiro nr: Sunndalsøra 26. januar 2012 kommune namn postnr adresse telefon mobil e-post Averøy Ivar Aae 6530 Averøy Volda Per Bjarne Skarstein 6100 Volda Aure Svein Skar 6697 VIHALS Eide Knut Strand 6490 EIDE Bente Bjerkeset Solenes 6631 Batnfjordsøra Morten Feiring 6101 VOLDA Maud Grøtta 6630 Tingvoll Vara som får sakspapir og blir innkalla dersom vi får avbud: 1. vara Odd Harald Solheim 6670 Smøla Administrativ Leiing Avd.-leiar Nina Bjørnstad 6600 Sunndalsøra Avd.-leiar Jon Geirmund Lied valldal Dagleg leiar Ivar Bakken 6600 Sunndalsøra Innkalling til styremøte Landbruk Nordvest Hotel Aleksandra, Molde 1. februar kl (Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Dersom nokon blir forhindra, så vær så snill å seie frå til: Ivar Bakken /12 Godkjenning av innkalling og dagsorden og underskriving av protokoll frå siste tyremøte. (vedlegg 1) Innkalling og sakliste blir vedteke. Møtebok frå styremøtet 20. desember. 02/12 Forslag til revisor Styret foreslår revisjonsselskapet Ole Enge Botten AS som revisor i /12 Årsmelding 2011 (Årsmøtesak nr 3a.) (vedlegg 2) Vi behandlar årsmeldinga for 2011 Kontoradresse: Avd Molde Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Volda Hovsvegen 25 Boks 2023 Felleskjøpet Boks 123 Boks Sunndalsøra 6402 Molde 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6101 Volda

2 Styret tek denne foreløpige årsmeldinga til vitande og forutset at ferdig årsmelding blir lagt fram på neste styremøte. 04/12 Rekneskapen 2011 foreløpig versjon (Årsmøtesak nr 3b.) (vedlegg 3) Det ligg ved ein foreløpig versjon av rekneskapet. Det har lenge sett ut til å bli eit svært stort underskot. No har vi fått studert regnskapet og funne ein del inntekter som mangla. Framleis er det eit stort underskot på kr Dette er før vi har godskreve rente på medlemsinnskot. 1,5 % rente på medlemsinnskota vart i fjor ein kostnad på nr Styret diskuterer rekneskapen og vedtek rentesats for medlemsinnskot hos Landbruk Nordvest. Styret tek orienteringa om rekneskapen til vitande og forutset at administrasjonen arbeider vidare med rekneskapen. Styret set rentesats for medlemsinnskot i 2011 på 1,5 %. 05/12 Medlemsbetaling (Årsmøtesak nr 7.) (vedlegg 4) Medlemsbetalinga i Landbruk Nordvest består av medlemskontingent, påslag og timeprisar. Kontingenten blir bestemt for inneverande år av Årsmøtet. Påslag og timesatsar blir bestemt av styret med rask verknad.. Forslaget til ny medlemsbetaling har vore diskutert i felles medarbeidarmøte. Der kom det desse innspela til endringar i utkastet som føreligg: Timepris. Denne bør vere høgare. Helst opp mot TINE sin timepris. Det må presiserast at jordprøvetakinga skal fakturerast (etter medgått tid) At gjødslingsplanen skal fakturerast etter medgått tid At grønsaker, poteter, frukt og bær bør ha eitt gratisbesøk i sesongen Forslag til vedtak. Styret vedtok endringar i medlemsbetalinga etter forslaget frå arbeidsgruppa men med desse endringane:. 06/12 Budsjett for Landbruk Nordvest 2012 (Årsmøtesak nr 8a.) (vedlegg 5) Foreløpig utkast til budsjett for dei tre avdelingane blir diskuterte på styremøtet 07/12 Arbeidsplan for Landbruk Nordvest 2012 (Årsmøtesak nr 8b.) (vedlegg 6) Styret har starta arbeid med å endre utforminga av arbeidsplan. Dette arbeidet er ikkje ferdig. Styreleiaren planlegg eti to dagars arbeidsmøte til hausten der det er meininga å sjå på både strategiplan og arbeidsplan. Derfor er årets arbeidsplan skreve litt etter same lest som tidlegare samtidig som vi har prøva å endra den i 2

3 retning av dei signala som vi har fått så langt. Styret vedtok arbeidsplana for 2012 med desse endringane. 08/12 Saker nemnde i innkallinga (Årsmøtesak nr 9) a. Vedtekter Sjå sak 55/11 (vedlegg 7) 09/12 Planlegge Årsmøtet 2012 Stad: Alexandra i Molde. Dato: April 2012 kl (veke 16) Saksliste: Namneopprop Opning av møtet 1. Godkjenne innkalling og sakliste 2. Velje referent og 2 medlemar til å skrive under møteboka saman med møteleiar. 3. Handsame årsmelding og revidert regnskap. 4. Fastsetje kontingentsatsar for neste år. 5. Få framlagt styret sitt budsjett og arbeidsplan for inneverande år. 6. Handsame saker som er nemnde i innkallinga. a. Vedtekter 7. Halde val som er førebudd av valnemnda i følgje valnemndinstruksen: a. Val av styreleiar for 1 år b. Val av 1 (ev 2) styremedlemar for 2 år. c. Val av nestleiar for 1 år mellom styremedlemane d. Val av 2 varamedlemar til styret i nummerorden for 1 år e. Val av leiar, nestleiar (for 1 år) og 1 medlem (for 3 år) i valnemnda. f. Val av 3 personlege varamedlemar i valnemnda for 1 år. g. Val av møteleiar med varamedlem for neste år. h. Årsmøtet vel revisor for eit år om gongen etter forslag frå styret. Alle personval under punkt 7 a c skal vere skriftlege. Andre val blir skriftlege dersom nokon krev det. Årsmøtet vedtek instruks for valkomiteen. 8. Handsame innkomne saker. Desse må være sendt styret seinast ein månad før årsmøtet vert halde. 9. Fastsetje godtgjersle til tillitsvalde etter innstilling frå valkomiteen. Forslag til vedtak. Årsmøtet blir på Hotel Alexandra i Molde den... april. Sakslista blir som vist i styreinnkallinga. 3

4 10/12 Medlemsmøterunden før årsmøtet 2012 (Drøftingssak) (vedlegg 8 blir) Vi går gjennom programmet som styremedlemmen skal gjennomgå i medlemsmøterunden februar.. 11/12 Økonomien i ev. å sette bort LNV-rekneskapen Vedlegg 9 Administrasjonen har på oppdrag frå styret innhenta eit prisanslag frå eit rekneskapskontor for å kunne vurdere om det vil lønne seg å sette bort delar av rekneskapen til Landbruk Nordvest.. Vi har henta ut tal frå Duett (rekneskapsprogrammet) som støtte til å spesifisere kva for omfang ulike arbeidsoppgåver i rekneskapen vår har. Dette har vi bede Sunndal Rekneskap om å bruke til å berekne kva det vil koste å få gjort dei ulike oppgåvene hos dei. Resultatet av dette er vist i vedlegg 5. Vi har fått sin permisjonssøknad frå Nils Nekim Engdal for perioden 1. mai til Etter samtalar med Nils har vi innvilga denne. Både det at vi ikkje har fått erstatta Tor enno og det at Nils blir borte ein periode tilseier at vi må sette bort delar av rekneskapen i ein periode. I denne perioden vil vi få ein del erfaringar som kan nyttast vi ved eit seinare høve eventuelt vil vurdere å sette bort delar av rekneskapen. Landbruk Nordvest leier inn hjelp tildelar av rekneskapsføringa i den perioden vi har underkapasitet på dette arbeidet i eigen organisasjon. Landbruk Nordvest fortset å bruke eigne tilsette til å føre rekneskapen til laget i det omfang vi har kapasitet til det.. 12/12 Høring om seniorpolitikk i NLR (vedlegg 10 er sendt tidlegare) Vi arbeider med høring om seniorpolitikk i NLR Forslag til Vedtak: 13/12 Spørjeundersøking lokalmat (Drøftingssak) (vedlegg 11) Vi har no fått sett saman svara frå 11 stk. som svara på spørjeundersøkinga om arbeidet med lokalmat i Møre og Romsdal. Det kan sjå ut til at dei fleste er positive til at Landbruk Nordvest utvidar sitt rådgivingstilbod til også å omfatte lokalmatområdet. Ein del av desse produsentane er allereie medlemmar. Det er vanskeleg å seie om ei satsing på lokalmat vil gje 4

5 Landbruk Nordvest (LNV) mange nye medlemmar. Det er tydeleg at fleire har tru på at LNV-rådgivarar kan ha mykje nyttig kunnskap å bidra med, men dei greier ikkje å finne frem til denne kunnskapen. LNV må sjølv kunne konkretisere og marknadsføre sine tilbod som er aktuelle for denne gruppa spesifikt slik at travle produsentar lettare finn kva som kan vera aktuelt å kjøpe av rådgiving frå LNV av ønska kvalitet. Produsenten som har uttrykt seg negativt til Landbruk Nordvest som en tilbydar av tenester mot lokalmatprodusentar, ser ikkje ut til å kjenne omfanget av kva Landbruk Nordvest har å tilby av topp kompetanse innan agronomi, maskinteknikk, bygningsteknisk planlegging, økonomi, vegvalgsrådgiving etc. - anten i frå eigen organisasjon, frå andre Norsk Landbruksrådgivingseiningar eller gjennom å ha tilgang til spisskompetanse frå andre miljø. Orienteringssaker Driftsorientering. Seminar og Årsmøte i Økologisk Landbruk (fagbladet) på Fokhol gård 6. og 7. mars. Nytt stort grovfôrprosjekt under planlegging For leiaren i styret Ivar Aae Ivar Bakken

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

RINGBLAD nr 1 15. mars 2010

RINGBLAD nr 1 15. mars 2010 RINGBLAD nr 1 15. mars 2010 2 Været 2009 Været for oss bønder var todelt i 2009. Etter ein behageleg vinter fekk vi godt vær og gode arbeidsforhold i april. Dette gode været, til tider med for lite vatn,

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

Forsøksringane i Gudbrandsdalen

Forsøksringane i Gudbrandsdalen Forsøksringane i Gudbrandsdalen Medlemsskriv nr 1 - februar 2010 - Årgang 10 Innhald Landbruksrådgivingen i en brytningstid... s 1 Innkalling til årsmøte Øko-Gudbrand, Lesja og Dovre, Midt-Gudbrandsdal

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Norske Landbrukstenester

Norske Landbrukstenester Norske Landbrukstenester Velkomen til Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 10.-11. 11. april 2013 Sakliste... 3 Utsendingar... 4 Forretningsorden... 6 Driftsåret... 7 Årsmelding... 12 Rekneskap...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 23. april 2012

Årsmøte Valldal Idrettslag 23. april 2012 Årsmøte Valldal Idrettslag 23. april 2012 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004 Landbruket i Møre og Romsdal står for ein tidel av grovfôrbasert husdyrhald i landet og gir Mat og Miljø frå levande Bygder og Arbeid til kvar tiande sysselsette ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS 1 Namn Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA) er ei interkommunal verksemd som er oppretta med heimel i lov om interkommunale

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing Eigarstyring og selskapsleiing Rekneskapspliktige som har utstedt verdipapir notert på regulert marknad i Noreg, skal i årsrapporten eller i dokument det er henvist til i årsrapporten, gjere greie for

Detaljer

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Selskapskontroll av Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Vinje kommune og Telemark Fylkeskommune Selskapskontrollrapport nr.: 434 004 2013 ii Innhald SAMANDRAG... 4 1 INNLEIING... 6 1.1 Bakgrunn,

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer