Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger"

Transkript

1 Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall. Frå adm: Frode Alfarnes, Evald Storaas og Romar Skeie Olsen. Kommentar til innkalling og saksliste: Jørn Haugli Lunde ville ha med orientering om WebTemp; også på kvart styremøte framover. Sak 38/12 Godkjenning av protokoll frå sist styremøte Protokoll frå sist styremøte er godkjent Sak 39/12 Rekneskap pr. 31. august 2012 Oppdatert rekneskap vart utlevert på styremøtet. Frode Alfarnes orienterte Det er litt mindre sal på forsikring til Bygdeservice. Det skuldast m.a. at Bygdeservice Norge har inngått eigne forsikringsavtalar. Auka inntekt på helseforsikring i forhold til budsjett. Det er ein auke i medlemskontingenten grunna større omsetning i laga. Dette får også innverknad på resultatet for forsikringspakken. Det vart litt diskusjon om innskotsrenta. Styret tek rekneskapen til etterretning, men administrasjonen vurderer alternative innskotsrenter/folierenter minst ein gong i året. Sak 40/12 Vervingsaksjonen Gjermund Stuve orienterte ut frå vedlagde referat og forslag til framdriftsplan. Gruppa, som utanom han består av Harald Lie frå Vestfold og Ellen Svarstad frå Nordland, hadde hatt eitt fysisk møte og jamleg kontakt pr. telefon og e-post. Målsetjingar og framdriftsplan vart diskutert i styret ut frå forslaga som låg føre i notatet. Når det gjeld utgiftene, vert dei i denne omgang først og fremst til m.a. møter. Dessutan er det viktig å bruke lister frå SLF og frå Produsentregisteret. Styret meiner at kostnadene med dette ikkje er større enn ein må rekne med. Når det gjeld den vidare framdriftsplanen, var også styret samd om det var viktig alt no å bruka haustsamlingane i år for å informere og bruka laga til innspel. Det er også viktig å fortelja om dei marknadsplanane som ligg føre i notatet. Ikkje minst gjeld dette bruk av fagmedia vi alt har byrja å bruka, spesielt Bondebladet og jamlege drypp der. Det er også tanke om ein JS brosjyre. Det er også lagt opp til ein kampanje med premiering av beste lag totalt og årets lag i løpet av kampanjen. Når det gjeld kriteria for dette, vil gruppa koma attende med forslag og innstilling til styret om dette. Gruppa hadde også laga forslag til brev som dei vil senda ut til alle lag alt no for å informera i forkant av haustsamlingane i år.

2 Arbeidet i vervingsgruppa held fram etter skissert opplegg. Gruppa skal ha ein tidshorisont fram til haustsamlingane i Gruppa får mandat til å kjøpa inn nødvendige lister frå Produsentregisteret. Kostnadene med dette skal førast mot marknadsføringsmidlane som er sett av i årets budsjett. Det vert lagt inn i budsjett 2013 kostnader med godtgjersle til gruppa og føreslått vervepremie. Sak 41/12 EMR, årsmøte og samling Jorulf Refsnes og Evald Storaas orienterte. I høve til opprinneleg utsendt program, var det berre nokre små praktiske endringar. Dette skuldast m.a. forfall frå fylkesordførar som sender varaordførar i staden. Fredag 7.9. vart også noko korta ned grunna tidlege fly for nokre av deltakarane. Styreleiar i NLT ønskjer velkomen og vert leiar for første del av møtet 5.9. Andre oppgåver vert fordelt etter behov. Sak 42/12 Pensjonsforsikring Romar Skeie Olsen orienterte. Han og Frode Alfarnes hadde vore på møte med Willis der det var semje om ny anbodsprosess om leverandør for OTP. Det er ingen tvil om det har vore delte meiningar om Nordea som leverandør sidan Willis hadde sendt forhandlingsoversikt frå fleire aktuelle aktørar for evt. flytting. Styret gjekk gjennom oversikten som synte at KLP klart merka seg ut. Spørsmålet er om NLT skal gå ut og anbefale dette til laga. Skal vi binde dei? Styret trur at laga frivillig vil vere med oss vidare dersom vi kjem med eit godt tilbod, som med KLP. Adm. i NLT får fullmakt til å forhandla vidare via Willis etter det som vert anbefalt etter anbodsprosessen. Alle medlemslag vert oppmoda om å nytta dette selskapet. Sak 43/12 Administrasjonshandbok Frode Alfarnes orienterte. Han såg på dette som ein del av internkontrollen for laga. Ikkje minst er det viktig å ha ein oversikt med tanke på kontinuitet og overtaking, t.d. ved nye tilsetjingar i administrasjonen i laga. Administrasjonen får fullmakt til å ta vidare kontakt med Ingvild Våg i Eskaler for å få eit kostnadsoverslag til utarbeiding og hjelp til forprosjektet som er omtala i skissa få Eskaler. Sak 44/12 NetCom Frode Alfarnes orienterte. Skal NLT vere salskanal for omtala telefonitilbod og vere økonomisk ansvarleg dersom det ikkje vert nok abonnentar? Vi har dårleg erfaring med å garantere for sal

3 til laga og enkeltpersonar. Det er truleg best at Netcom tek direkte kontakt med laga. Då vil ikkje NLT stå økonomisk ansvarleg. NLT viser til forslag til avtale med Netcom og presiserer at tilbodet må gå direkte til kvart enkelt lag. NLT seier nei til å stå økonomisk ansvarleg for opplegget. Sak 45/12 Haustsamlingar 2012 Når det gjeld kursdelen av samlinga, er denne klar. Med atterhald om prissetting av Daldata sin del av kursa, er det klart at begge programleverandørane (Daldata og SunPro) ha kvart sitt kurs. Dette er mest for adm. tilsette. I tillegg vert det kurs for tillitsvalde ved Ola Jordhøy. Dette er eit kurs som også er mynta på daglege leiarar, m.a. er bedriftsleiing ein viktig del av kursinnhaldet. Vi må vere bevisste på kva som står i invitasjonen til både kursa og sjølve haustsamlingane. På sjølve haustsamlingane blir Vervingskampanjen hovudtema. Det skal vurderast om gruppearbeidet i samband med dette temaet, skal leggjast til dei fylkesvise samlingane. Det vart også diskutert å få haustsamlingane meir jamstore. Elles vart det presisert at det er viktig å sende ut all relevant informasjon på førehand. Spesielt gjeld dette i forarbeidet til fylkesvise val av utsendingar til årsmøtet. Vi bør setje opp ein agenda for fylkesvise samlingar som i fjor. Administrasjonen arbeider vidare med innhald på haustsamlingane etter innspel frå styremøtet. Rogaland vert flytta til samlinga i Nord og Troms og Finnmark til samlinga i Sør om dei ynskjer det. Heile styret møter på begge samlingane. Sak 46/12 Oppfølgingssaker A. Arbeidsgruppe regional opplæring av LV Dette er ei oppfølging av sak 30/12. Administrasjonen var på den regionale samlinga for Hordaland og Sogn og Fjordane. Deltakarane var ei blanding av landbruksvikarar, fast tilsette avløysarar og adm. tilsette. NLT var der for å profilera oss og få erfaring om korleis ei slik regional samling vart gjennomført. Det var også representantar frå Fylkesmannen i begge fylka. Også Bondelaget var representert. Skal NLT laga eit liknande opplegg for resten av landet? Foreslå regionar? Kva føringar skal NLT leggja på laga? Ei arbeidsgruppe med Silje Namtvedt frå Norske Landbrukstenester Hordaland, Jørn Haugli Lunde frå styret i NLT og Evald Storaas frå administrasjonen i NLT, skal arbeide vidare med dette med tanke på å stimulere regionar i landet til å skipa til samlingar etter lest frå arbeidet i Hordaland og Sogn og Fjordane. B. Representasjon i årsmøte i laga Dette er også ei oppfølging frå sak 30/12. Det er viktig at styremedlemmene reiser ut og møter laga, men dei bør ikkje reisa i eigen region. Vidare må det vurderast kva for møter det vert reist til både når det gjeld styret og administrasjonen.

4 Det utarbeidast ein felles mal med info som skal brukast ved vitjing i laga. Det vert utarbeidd ein oversikt over kven som reiser kor og når. Administrasjonen får ansvar for å invitere oss til det einskilde lag. Sak 47/12 Andre saker A. Årsmøte for 2012 Årsmøtet vert halde i veke 15 ( april) 2012 på Gardermoen enten på Quality Airport eller SAS Radisson. B. Styremøte resten av året oktober 2012 på Gardermoen i samband med haustsamlinga desember 2012 i Bergen i samband med juleavslutning. 3. Administrasjonen legg fram eit forslag og overslag om innkjøp og opplæring av Ipad til styremedlemene. 4. Styret melder seg på til nyhetsbrev frå NHOML Sak 48/12 Orienteringssaker A. Finn Hoff orienterte frå siste styremøte i NHOML. M.a. var dette eit møte om reguleringar av tollsatsar for landbruket. Han hadde merka seg nye konstellasjonar med samarbeid på tvers av gamle grenser. B. HMS kampanjen. Jorulf Refsnes orienterte. Han hadde merka seg at NHOML gjorde ein god jobb på møtet august. Det er viktig at vi brukar deira ekspertise. Kampanjen går sin gang. Bondelaget held noko igjen. Spennande å sjå kva som skjer med LHMS og samanslåing med NLR. Begge har no fått ny leiing. C. Unnateke D. Frode Alfarnes orienterte litt om WebTemp. Mange er interesserte, men vi manglar noko i høve til SunPro. Elles er mange detaljar på plass. Webtemp prioriterer ikkje oss enno og sit litt på gjerde i venta på utviklinga hos oss. Nokre lag testar det no. Konklusjon seinare i haust. Leige inn hjelp for å implementere dette? Orientering er teke til etterretning Ref. Evald Storaas..

5

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Årsrapport 2009. bygdemobiliserings-prosjektet. Godt mot, Todalen

Årsrapport 2009. bygdemobiliserings-prosjektet. Godt mot, Todalen Årsrapport 2009 bygdemobiliserings-prosjektet Godt mot, Todalen Godt mot, Todalen 1 Årsrapport 2009 INNHALD 1.0 SAMANDRAG... 3 2.0 2.1 Lystlista... 3 2.2 Bustader... 3 2.3 Trivsel, samhald og møteplassar...

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Valkamputvalet sin sluttrapport

Valkamputvalet sin sluttrapport Valkamputvalet sin sluttrapport Vi slår det fast med ein gong: Sogn og Fjordane Venstre nådde målsetjinga vi har slåss for sidan 1969. Gunvald Ludvigsen vart etter nervepirrande oppteljingar vald som stortingsrepresentant

Detaljer