REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret."

Transkript

1 REFERAT Frå styremøte desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen Sak 41/08 Godkjenning av referat frå førre styremøte Det kom ønske om at alle styrepapir skulle ha sidenummer : Godkjend Sak 42/08 Rekneskap pr Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. Overskot Det ser ut til at NLT går mot eit overskot på 1,1 millionar. Hovudårsaka til dette er at at Gjensidige har brukt forsikringsgrunnlaget frå 2007 til å berekna premien på forsikring for o Dette utgjer ca kr ,- mindre innbetalt til Gjensidige o I tillegg fekk vi kr ,- som vart tilbakebetalt som bonus for 2007 Styret må tenke gjennom ei disponering av overskot til styremøte i januar Moms Vidare var det spørsmål om kvifor nokre postar i rekneskapen var momsfritt medan andre ikkje. Grunnen til dette er at revisor meiner vi ikkje skal ha full refusjon av moms på vanlig drift. Etter skriv til skattedirektoratet vart resultatet ei deling på moms. Haustsamlingane Styret ville vita kvifor vi gjekk kr ,- i underskot på haustsamlingane i år. Grunnen er at hotellutgiftene har stige med 50% frå i fjor. I tillegg kostar forelesarane litt meir enn i fjor. Revisjon Revisjon har stege i forhold til auka prisnivå generelt. Rekneskap teke til etterretning

2 Sak 43/08 Grunnlag for budsjett 2009 Kontingent Frode orienterte styret om grunnlaget for budsjettet neste år. Medlemstalet på vil sannsynligvis halde seg nokolunde. Vi har fått inntrykk av det vil verte ein liten lønnsauke i laga dette året. Frode har snakka med nokre lag som ligg litt over fjoråret Det er tidlegare budsjettert med medlemer for 2009, nytt forslag vert Omsetning på løn er budsjettert med millionar, nytt forslag millionar. Med dagens satsar på kr. 50,- pr. medlem og 0.16% på lønsomsetning vil budsjettert inntekt på kontingent for 2009 bli kr ,-. Forsikringsprisar Kr 1.8 millionar i inntekt, prisane til laga vil bli justert etter dette. Fortenesta på forsikringspakken i 2009 er tidlegare satt til 1,8 millionar. Denne fortenesta vert satt som eit utgangspunkt for budsjettet. Dersom det viser seg vanskeleg å få budsjettet til å gå opp kan denne justerast. Administrasjonen får fullmakt til å fastsetje prisane på dei ulike forsikringane ut frå medlemstal, lønsomsetning og fastsett forteneste. Kurs I diskusjonen under dette tema vart det lagt fram synspunkt på at kursing ikkje burde bli sponsa av NLT. Det burde vera eigenbetaling av deltakarane. Eit anna synspunkt er å nytte pengane vi fekk frå Gjensidige til gratis kurs til laga, sidan det eigentleg er deira pengar. Det er truleg lettare å få laga på kurs ved gratis kurs, og det er viktig at vi har kurs til å byggje opp kunnskapen i laga. Ein bør kanskje på sikt kanskje dreie mot betalingskurs. Det vart fremma eit forslag frå Widar: Kurs skal dekkast inn ved eigenbetaling frå laga Votering Forslag frå Widar 1 stemme Innstilling til administrasjonen 4 stemmer Det vert satt av kr ,- i tillegg på ordinært budsjett for å dekkja tilbod om kurs. Støtte til fusjonering opplæring/hjelp. Styret meiner at signaleffekten støtte til fusjonering og opplæring/hjelp gjer er god. Det vert budsjettert med kr ,- til fusjonar og i Ordninga med midlar til opplæring/hjelp til laga har ikkje vore nytta dei siste åra, men den gir ein signaleffekt som bør vidareførast. I 2008 er det budsjettert med kr ,- på denne posten som vert vidareført i 2009.

3 Resultat Resultat for 2009 er satt til , det vart diskutert om dette skal reduserast. Ein kom fram til at ein organisasjon med god eigenkapital og økonomi er bra i dagens økonomiske situasjon. Ein organisasjon som NLT bør budsjettere med eit overskot. Sak 44/08 Evaluering av haustsamlingane Astrid gjekk gjennom evalueringane. God evaluering, tydleg ein nøgd organisasjon, men vi må ikkje la den gode evalueringa stoppe utviklinga av samlingane. Det vart litt diskusjon rundt størrelse på samlingane som vi skal ha i Skal vi ta steget til ei samling eller to? Ved ei stor samling kan ein få betre forelesarar, og ein kan dele samlinga opp i workshop osv. Kanskje vi skal lære litt av Norsk Landbruksrådgiving. Lage ei veke med kurs, og eit par dagar som hovuddagar med haustsamling? Størrelse på hotell vart diskutert som eit problem dersom vi gjekk til ei samling, ein muligheit er å avgrensa tal på utsendingar frå laga. Dette vil i tilfelle utelate ein del, og det er ikkje ideelt det heller, dess fleir tillitsvalte dess betre. Kva gjer vi med laga som ikkje møter? I år veit vi det var kollisjon med andre kurs, men det er nokre lag som aldri møter, desse må vi ta kontakt med og høyre kvifor dei ikkje møter. Vi bør legge til rette for kurs for nye formenn og kurs for nye dagleg leiarar. Det bør utarbeidast forslag til fleire modellar for å få ein oversikt over korleis vi skal organisere haustsamlingane. Skisse bør vere klar om nokre veker for å få gjort vedtak. Det hastar med å bestille hotell. Ved ei samling kan vi ha kursdag før og etter. Vi har og muligheit til å utvide sjølve samlinga til tre dagar. Lag ein modell på 1 og 2 samlingar 1 eller 2 kursdagar bør vera med i modellen Administrasjonen lager ei skisse på ei og to samlingar, som vert lagt fram om eit par veker for styret. Beredskapsordninga vart diskutert litt under denne saka. Ønske om statusrapport om kven som tar seg av beredskapsordninga Ser at små lag ikkje kan drive skikkelig beredskap, dersom vi skyv desse bort og ut av organisasjonen blir dei der ute likevel, er det bra for oss? NLT har gått høgt ut med at beredskap skal vi klare, då må vi ikkje lene oss tilbake og la det gå som det går, det vil ikkje vere bra for NLT

4 Sak 45/08 Jordbruksforhandlingane Frode gjekk gjennom innspel frå laga og NLT sitt forslag. Styret meinte det var eit bra notat administrasjonen hadde laga, tonen i notatet er positivt, bra å byggja vidare på. Er det mulig å få meir pengar inn i beredskapsordninga? o Vi kravde kr 1.375,- pr dag under sjukdom i fjor. Vi bør forlange i alle fall kr 1.375,- pluss lønsjusteringa i år også. Ta med dette i krav på framsida, meir utfyllande i vedlegg. o Taktisk bør vi ikkje sleppe saka, sida dette var ei stor sak i fjor o Vi bør forventa at beredskapsordninga får tilført midlar som gjer at den fungerar slik den er meint å fungere. Fleire utbetalingar er viktig, mange har ikkje råd å forskottera. : Styret går for forslaget med dei justeringar som er nemnd. Sak 46/08 Temakonferanse Astrid orienterte Kor mange skal møte? : Astrid og Frode møter for NLT Sak 47/08 Medlemskap i Norsk Landbrukssamvirke Ole-Jakob Ingeborgrud frå Norsk Landbrukssamvirke (NL) orienterte styret om kva eventuelle fordelar NLT ville få ved å verte medlemer i NL. NL er ein interesseorganisasjon for bøndenes samvirkeføretak o Næringspolitikk/rammebetingingar o Kommunikasjon o Kompetansebygging Tilbyr kursing i styrearbeid mm til bedriftene i organisasjonen Fokus på kvinner i verv i styrer Gjekk gjennom medlemmene i samvirke, der dei største er Tine, Felleskjøpet og Nortura Norsk Landbruksrådgiving er formelt blitt medlemmer. Gjensidige forsikring er og medlemmer Formelle samarbeidsavtaler o Norges Bondelag o Norges Bonde og Småbrukarlag o LA Generelt er NL landbrukets sentrale møteplass Organisering: Rådet er øvste organ som tar seg av val og godkjenning av årsmøtesaker. o Består av dagleg leiar og styreleiar i alle organisasjonane o Minst 2 representantar frå kvar organisasjon. Dei største organisasjonane har 3 representantar

5 I Styret har dei tre største organisasjonane fast plass. Seks medlemmer blir valt blant resten av organisasjonane. I tillegg har NB to medlemmer og NBS ein NL kallar inn eit toppforum ved store saker, t.d. ved diskusjon av WTOavtalen Medlemskapfordelar for NLT Viktig å kunne være med i dei store samtalene Kursing Næringspolitisk retta mot den landbruksbaserte industrien Kontingent til NL pluss førehandsbetalt service til servicekontor o Størrelse på kontingent er avhengig av omsetninga i heile NLT, dvs at alle lag teller med o Vår organisasjon ha 1,1 milliard i lønnsomsetning, men vil sannsynlegvis få ein avkorting pga lite verdiskaping. Da blir det kr ,- i kontingent, mesteparten servicekjøp o I tillegg til dette er ein med å sponse nokre organisasjonar t.d. 4H med til saman ca kr ,- o Pengebidrag til nei til EU, for å halde ja sida i sjakk Spørsmål. Er de synlege/utadvendt o NL er ansvarleg for formelle høyringsuttalar opp mot t.d. SLF. o Stått bak mykje av det som er i pressen, bla undersøking som går på om den norske forbrukar er nøgd med bøndene osv. o Positiv merksemd på arbeid for å få kvinner inn styrearbeid Administrasjon o Kr 19,5 millionar i driftsbudsjett til administrasjon, 19 stk. tilsett, ei av dei i Brüssel, resten i Oslo Gjensidig representasjon o NL har 7 plassar i bondelagets og 4 plasser i småbrukarlagets representantskap. o Har i tillegg 3 i styret i bondelaget og 1 i styret i småbrukarlaget o Bondelaget har to plasser i styret til NL og småbrukarlaget har ein o Kva som bestemmer dette Vedtekter NBS sine representantar vert peikt ut av styret i NL NB er interesseorganisasjon for bonden o Jordbruksforhandlingane er NL lite inne i. Har meir fokus mot internasjonale handelspolitikk, ilag med bla bondelaget osv. o Kan i liten grad hjelpe med krav til jordbruksforhandlingane, dette er faglaga sitt bord. Diskusjon etterpå. Kr ,- er mykje pengar for å gjera oss synlege internt i NL men lite ut. Kanskje vi bør bruke pengane på offensiv lobbyverksemd og liknande. For å t.d. synleggjere behovet for arbeidskraft er nok ikkje dette rette vegen å gå. Vi skal ikkje breitt ut, vi kan bruke pengar opp mot bøndene Det er meir målretta å delta på møter der bonden er og fortelje om

6 velferdsordningane. Vi veit kven kunden og produktet vårt er, vi må nå ut til bøndene Syte for at laga blir store nok til heile stillingar, slik at dei ikkje berre vert eit lønningskontor Lage ein kort powerpoint om kva som er aktuelt for tida og tilby denne ut til laga, be laga bruke det på messer, møter og liknande. Kompetansebase, der alt laga treng for reklame ligg Det skal vera naturlig at faglaga tar kontakt med oss når noko innan velferdsordningane skal diskuterast På tide at NLT definere grunnplan for kva vi skal vere, styret må ta tak. Vi har ingen pisk, men vi kan legge føringar for laga Det er mange lag som ikkje føl formålsparagrafen i vedtektene om at laga skal bidra med å skaffe kvalifisert arbeidskraft til bonden Forslag frå Jorulf: Sende skriv til bondelaget om å få møte i representantskapet. Lage powerpoint til å presentere oss i lokale bondelagsmøter. NLT søker ikkje medlemsskap i NL. Forslag til Jorulf vedteke. Sak 48/08 Andre saker A. Representasjon til årsmøte NLT Aust- og Vest Agder. Aust Agder har ikkje utsendingar til årsmøte pga samanslåing med Vest Agder. o Problem og med dei som strekkjer seg over fleire fylke t.d. Hordaland og Buskerud. o Fylkestenking forsvinn vel kanskje etter kvart som laga slår seg saman, då må ein revurdere annan samansetning på utsendingar. Forslag frå Jorulf: Alle fylker kan vera representert med minimum 2 representantar til årsmøtet Forslag frå Jorulf er vedteke Sak 49/08 Referatsaker A. Rekruttering av arbeidskraft frå Tyskland Ellen orienterte frå turen. Stor arbeidsmesse i Rostock. Bra å få snakke med søkjarar. Tilbod om norskkurs. 15 søkjarar totalt, veldig godt kvalifiserte og villege til å flytte på seg. B. Kompetansekrav i husdyrproduksjon Astrid orienterte Bra brev frå administrasjonen. Styret er lite nøgd med mattilsynet, spesielt med omsyn til at agronomutdanning ikkje skal vera nok utdanning til å stella dyr. Vi får sjå kva som kjem ut av brevet.

7 C. Møte med arbeidstilsynet Frode orienterte Liv Lian Kosberg stiller for NLT i møte med arbeidstilsynet i Stjørdal torsdag 4. Desember. I tillegg har vi invitert med Petter Nilsen frå LA. Møtet vert halde for å utveksla erfaringar innan tilsetting av arbeidskraft, med hovudvekt på utanlandsk arbeidskraft. Vi reknar med å få eit referat frå møtet.

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner

Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner 22. - 24. oktober i Stavanger Forum Landbrukpolitisk konferanse Program Landbruksutstilling/-messe Bondepub/ Festmiddag Gratis buss Til og frå Jernbanestasjonen

Detaljer