Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen."

Transkript

1 Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen. Sak 54/12 Godkjenning av protokoll frå førre styremøte Protokoll frå førre styremøte er godkjent Sak 55/12 Rekneskap per 30. november Frode Alfarnes orienterte. Det er budsjettert med kr ,- i underskot, medan det ser ut til at vi hamner på eit overskot på ca kr ,-. Dei største avvika er kurs, kr ,- i pluss medlemskontingent, kr ,- i pluss forsikring kr ,- i pluss varekostnad kr ,- meir enn budsjett løn ligg an til ca kr ,- mindre enn budsjett driftskostnadar kr mindre enn budsjett, då vi ikkje er kome skikkeleg i gong med WebTemp årsmøte kr ,- meir pga ekstrakostnader med jubileum Elles har det vore mindre utbetalt til fusjonar i forhold til budsjett. Vi ventar framleis på fleire reiserekningar etter haustsamlingane, men det ser ut til at vi hamnar på rundt kr ,- under budsjetterte kostnadar. Skatten vert rundt rekna kr ,- med dette resultatet. På balanse sida har vi eit tap på fordringar på kr ,- grunna manglande innbetaling frå Bindal Avløysarlag. Styret ville vita om administrasjonen hadde gjort seg nokre tankar rundt pensjonsordninga. Frode Alfarnes svarte at administrasjonen vil avvente og sjå kva som skjer i løpet av 2014 då det kjem nye pensjonsordningar på marknaden. Willis vil då hjelpe oss med dette

2 NLT-Hordaland vart bedt om å sende utgifter dei har hatt i samband med WebTemp til NLT. Rekneskap pr. 30. november er teke til etterretting Sak 56/12 Kvalitetskrav lag Finn Hoff orienterte Styret diskuterte saka og kom fram til nokre punkt som skal vera med i det vidare arbeidet i tillegg til dei som ligg i sakspapira: Alle lag skal ha internkontroll Alle lag bør ha heimeside Alle lag skal nytta NLT logo og NLT profil generelt Laga må rapportere til NLT etter fristane Kvalitetskrava skal liggje til grunn for kåring av årets lag. Kåringa skal skje ved å vektlegg krava med poeng. Det laget med høgast poengsum vert årets lag. Under vektlegginga vil laga og få poeng for; å ha bedriftshelseteneste, tilgjenge administrasjon (i samband med stillingsprosent), vervekampanjeeffekten laget har hatt, og for å vera knytt til ein arbeidsgjevarorganisasjon. Det skal opprettast ein komité som set ned punkt til kvalitetskrav. Styreleiar, Dagleg leiar og ein representant frå vervegruppa er valt til representantar i komiteen. Komiteen tek med seg innspela styret har diskutert seg fram til i denne saka. Sak 57/12 Møteplan lag Frode Alfarnes orienterte Det er vedteke at alle medlemslag skal få tilbod om besøk av NLT i løpet av dei neste tre åra. Laga er delt inn i kategori 1, 2 og 3, der dei laga som er i kategori 1 skal få invitasjon om besøk fyrste året, nokre lag har vi allereie vore hos og dei er satt i kategori 3. Vi sender ut brev til styret i laga der vi inviterar oss sjølve til styremøte, årsmøte eller anna møte som er av interesse for laget. Viktig at alle styremedlemene kjem med same bodskap, presentasjonar vert laga i forkant. Det må undersøkjast på førehand om det er spesielle problemstillingar det einskilde lag vil ta opp. Møtene vert så godt det lar seg gjera delt inn geografisk slik at det ikkje vert altfor lange reiser. Styremedlemene skal i god tid få møte- og reiseplan slik at dei har høve til å bytte innbyrdes. Administrasjonen utarbeider presentasjonar og set opp møteplan basert på vedteken plan.

3 Sak 58/12 Administrasjonshandbok LT Helgeland med Wenche Husby er særs interessert i å gå i gong med administrasjonshandbok-prosjektet. Styret meinte at dette er positivt og at det bør settast i gong i løpet av februar. Ved positive tilbakemeldingar frå andre lag kan eit forprosjekt starta opp i februar til neste år. Kostnader vert avgrensa til kr ,-. Sak 59/12 Webtemp Frode Alfarnes orienterte. Styret gjekk inn for at alle lag så snart som råd får tilbod om å nytta seg av WebTemp. SunPro er ikkje klart pr. i dag, men laga får velje om dei då vil bytte til Duett for å setje i gong med WebTemp Det er vert vanskeleg å krevje obligatorisk bruk av Webtemp i organisasjonen allereie frå årsskiftet, sidan endå 50% av medlemslaga våre nyttar SunPro som programleverandør.. Pilotfasen vi er i no syner at det er mykje positivt med løysinga, men at ein overgang er tidkrevjande både for oss og laga. Vi må berre arbeide for å få fleire og fleire lag til å ta i bruk Webtemp, og alle lag skal få tilbod om å setje i gang. Sak 60/12 Evaluering av haustsamlingane Evaluering vart gjennomgått Det er stort sett gode tilbakemeldingar på haustsamling, men dårleg på kurs frå leverandørane på Gardermoen. Det var einigheit i styret om at NLT ikkje vil arrangere kurs med programleverandørane fleire gonger, det er ikkje ønskeleg at NLT får risen når det er programleverandørane som ikkje leverar. Evaluering er tatt til etterretning. Sak 61/12 Jordbruksforhandlingane Tidlegare innspel vart gjennomgått. Gjermund ynskjer at ein kan få avløysaryrket inn som valfag i ungdomsskulen. Styret meinte og at då måtte grensa for å nytta ferie og fritid ned til 15 år Kostnadskompensasjon i forhold kostnadsutviklinga er naudsynt å få med. Desse punkta kom styret fram til skal vera med i innspelet frå NLT Krav som vart levert inn i fjor skal liggja i botnen Forslaget til Gjermund med valfag i ungdomsskulen Pensjonsalder frå for bonden ned til 60 år i staden for 62. (jamfør punkt. 4 tidligpensjon frå innspel i 2011)

4 Innspel vert utarbeidd basert på prioriteringar frå styremøtet. Dette vert så lagt ut på høyring i medlemslaga før endeleg innspel vert oversendt forhandlingspartane. Sak 62/12 Evaluering årets avløysar Finn Hoff orienterte. Saka vart diskutert. Det verkar litt tilfeldig kven som vert kåra til årets avløysar. Styret kom fram til at slik det er i dag får årets avløysar ein del lokal merksemd i media. Dersom ein skal ned til ein årets avløysar vil ein misse dette. Det vart drøfta om eit fylke som fekk årets avløysar eitt år ikkje kunne nominera årets avløysar året etter, men styret kom fram til at det var betre å ha det slik det er no med nokre endringar. Endringane vert at all nominasjon skal gjerast på eit standard skjema utforma av NLT. Forslaga til nominasjon vert å senda til NLT som sender dei vidare til valnemndene i fylka. I tillegg skal ansiennitet og punktlighet vera eit av kriteria som det skal svarast på i nomineringsskjema. Administrasjonen omarbeidar retningslinjer til årets avløysar basert på evalueringa på styremøtet.. Retningslinjer vert godkjent på eit seinare styremøte. Sak 63/12 Utkast til budsjett for 2013 Frode Alfarnes orienterte Administrasjonen må få melding frå vervegruppa om kor mykje pengar dei ser føre seg til å bruke til marknadsføring komande år. Dersom alle går inn på WebTemp i 2013 er det satt av for lite pengar til dette. Frode Alfarnes ser det som lite sannsynleg at alle hoppar på dette allereie i 2013, men får ryggdekning i styret til å ta av fri eigenkapital dersom det skulle verte naudsynt. Det er budsjettert med kr ,- i underskot medan styret ynskjer å gå i null. Kr ,- skal dekkast av marknadsføringsavsetting, vidare skal lønsomsettinga i laga budsjetterasthøgare. Årsmøtet for 2012 vert større og då meir kostnadskrevjande enn tidlegare, dette må inn i budsjettet. Styret meiner at ein snart må diskutere om ein skal auke bemanninga i organisasjonen med eit årsverk. Vidare ynskjer styret at det til neste styremøte skal setjast opp eit langtidsbudsjett. Administrasjon redigerer budsjett etter innstilling frå styret. Redigert budsjett vert lagt fram på styremøte i februar til godkjenning. Administrasjonen utarbeidar og eit forslag til budsjett for framtidig verksemd i NLT

5 Sak 64/12 Oversettingstenester Frode Alfarnes orienterte. Styret meiner at vi skal ta på oss oversettingar i dokument som alle laga har bruk for. Er det lokale dokument/skjema som ikkje gjeld alle må laga ta dette sjølve. Andre organisasjonar har mykje dokument/skjema liggjande på internett som er oversatt, t.d. Tine og NAV, dette kan og laga nytta seg av. Saka vert vurdert i samband med forprosjekt til administrasjonshandbok. Sak 65/12 Ikkje offentleg Sak 66/12 Deltaking på møter/konferansar A. Temakonferansen Her møter Frode Alfarnes og Finn Hoff B. Nasjonalt samarbeidsforum Finn Hoff deltek C. Bioforsk Ingen frå NLT deltek D. Storfekongress Ser det an til vi eventuelt får ein invitasjon E. Dyrskuen Frist for påmelding skal sjekkast opp Saka teke til etterretting Sak 67/12 Orienteringssaker A. Tilsyn frå arbeidstilsynet Oppfølging av sak 54/12 D. Etter at denne saka har vært oppe i Trøndelag har vi kontakta Arbeidstilsynet ved Laila Grødal. Det vert arbeida med å få ei lik forståing i alle avdelingar i arbeidstilsynet landet over. Slik det ser ut i dag så kan mykje av arbeidet her bli gjort sentralt. Frode Alfarnes orienterte Laila Grødal har signalisert at Arbeidstilsynet ikkje kan pålegge laga å reise ut på kvar gard, slik det er skissert i Trøndelag, men heller kartlegge kva scenario ein kan komme opp i i ulike arbeidssituasjonar. Vi ser føre oss at vi kan utarbeide dette sentralt og avtale med Laila Grødal at dette skal tolkast likt over heile landet. B. Samarbeid Bondelaget Oppfølging av sak 53/12 B. Svar frå bondelaget er kome. Bondelaget vil samarbeide med NLT og vi skal ta kontakt når vi ynskjer eit møte.

6 C. Agrovisjon Jorulf Refsnes orienterte NLT burde absolutt hatt stand på messa. Til neste gong ynskjer dei at torget til landbruksorganisasjonane skal utvidast. Viktig at vi er med då. D. Landbruksvikarkurs Jørn Haugli Lunde orienterte. Mange planar om landbruksvikarkurs opp til Trøndelag, nord for Trøndelag er det lite aktivitet enno. Orientering er tatt til etterretning. Sak 68/12 Brev frå Oppland Det vart diskutert om det skulle betalast noko tilbake til kursdeltakarane som var på leverandørkursa på Gardermoen. Det er beklageleg at desse kursa var så dårlege, men vi kan ikkje betale noko attende til laga når leverandørane ikkje leverer det vi forventar at dei gjere Styret har diskutert saka og beklagar dårleg utbytte på desse kursa. Styret vil ikkje betale tilbake utgifter laga har hatt i samband med kursa, men vil også i framtida arbeide for å få til best moglege kurs. Ref. Romar Skeie Olsen..

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD Stad: Stort møterom, Helse Vest RHF Tid: Tysdag 24. februar 2009, kl 1300 kl 1600 Deltakarar: Aslaug Husa, Leif Johnsen, Reidun Mattingsdal, Janet

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 18.01.07 kl 18.30 og 19.01.07 kl 08.00 Stad: Bykle hotell og Bykle rådhus Desse møtte: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Årsrapport 2012 Innhald Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Mål 1... 6 Breibandsmarknadene... 6 Marknadene for overføringskapasitet...

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 2014 i Trondheim, Bergen og Oslo Framtidsfylket AS Postboks 600 6804

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer