Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen"

Transkript

1 Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen Sak 17/14 Godkjenning av protokoll frå sist styremøte Protokoll frå førre styremøte er godkjent Sak 18/14 Sak frå Arbeidsutval Arbeidsutvalet orienterte. Saka er teke til orientering Sak 19/14 Årsmøte og 3. april A. Fordeling av arbeidsoppgåver 1. Opning v/styreleiar Harald Lie. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste v/møteleiar Johan Arnt Gjeten. 3. Val av skrivar og to til å skrive under møteboka v/møteleiar Johan Arnt Gjeten. 4. Namneopprop, - eventuelle fullmakter v/møteleiar Johan Arnt Gjeten. 5. Årsmelding for 2013 v/styreleiar Harald Lie. 6. Rekneskap for 2013 v/dagleg leiar Frode Alfarnes. Revisjonsmelding v/gjermund Stuve 7. Fastsetting av kontingent for 2014 v/bodil Mannsverk 8. Arbeidsplan for 2014, v/nestleiar Jorulf Refsnes 9. Budsjett 2014 til orientering v/finn Egil Adolfsen 10. Val etter vedtektene v/liv Lian Kosberg - valnemnd B. Debatt om framtidas organisering, opplegg for dette. C. Kåring av årets lag under middagen. D. Gjennomgang av materiell som skal brukast på årsmøte. E. Eventuelt møte med møteleiar Johan Arnt Gjeten, og valnemnda ved Liv Lian Kosberg F. Festmiddag G. Diverse Årsmøtesakene vart gjennomgått punkt for punkt. Styret tar saka til etterretning

2 Sak 20/14 Webtemp Frode orienterte. SunPro er framleis ikkje kompatibelt så ein må køyre Duett for å bruke Webtemp. Dei laga som er interessert vert kalla inn til informasjon om Webtemp dagen før vårsamlinga. Ein vil invitere alle lag til å vera med. Gjermund Stuve og Trude Soma Augestad i NLT Hordaland vil leia denne dagen. Etter samlinga vil laga som ynskjer det forplikta seg til å ta Webtemp i bruk frå Dei laga som vel å vera med vil då få grundig opplæring i programmet. Det vert ei samling i august/september og ei samling i januar 2015, med dei aktuelle laga. Utgiftene til dette vil vera i henhold til budsjettet. Vedlagte plan vert godkjent som prosjektplan Sak 21/14 Kriseplan Arbeidsutvalet har vore i samtale med NHO Mat og landbruk (NHOML) ved Caroline Weedon Heide for å få råd om kor omfattande ein kriseplan bør vera og korleis denne bør byggast opp. NHOML har nettopp innført kriseplan i eigen bedrift, der dei nytta ekstern hjelp. NHOML kom med gode innspel. I vårt eige internkontrollsystem er det utarbeida eit dokument for korleis vi skal handtera varsel av på ulykker og dødsfall. Dette dokumentet tek for seg det meir formelle, men ikkje noko om handtering av media. Ein kriseplan i laga bør i utgangspunktet vera eit kortfatta dokument med nokre få punkt, som kan laminerast og henge lett tilgjengeleg på veggen. Det kan vera aktuelt å sjå på denne saka i samband med administrasjonshandbok. Her er eit av måla å kartlegge kva som eksisterer av rutinar og malar i laga i dag og koordinera dette. Mediahandtering skal og inn i ein slik plan, dette skal det arbeidast vidare med. Det vert utarbeidd ein kortfatta kriseplan til laga. Seinare skal ein meir omfattande kriseplan bli ein del av administrasjonshandboka. Sak 22/14 Vidare drift av verveutval Gjermund orienterte Einigheit i styret om å redusere tal personar i vervegruppa. Verveutvalet vert redusert til to personar. Gjermund Stuve og Tor Skeie Olsen fortset i eit mindre utval. Resursar i styret kan brukast. Styret skal orienterast på styremøte i NLT.

3 Sak 23/14 Årets unge bonde Harald Lie orienterte. Det er knytt kontakt med Norges Bygdeungdomslag og prosjektgruppa for Grønn Utdanning. NLT foreslår at vi finansierer avløysar i samband med premie til Årets unge bonde mot at vi blir profilert i samband med kåringa. Det er og eit ynskje om samarbeid på andre områder for å profilere NLT til unge i næringa. Sak 24/14 Innspel frå Landbruk Nord Bodil Mannsverk og Gjermund Stuve orienterte. Landbruk Nord ynskjer ei endring på haustsamlingane. Det er stor skilnad på laga og ein bør prøve å samle lag med like utfordringar i kvardagen. Landbruk Nord meiner at NLT bør væra opne i forhold til ei fusjonering med Norsk Landbruksrådgiving. Landbruk Nord ynskjer meir systematisk arbeid av NLT for å få dialog med avtalepartane. Det ser ut til at NLT får plass i representantskapet til Norges Bondelag, dette kan hjelpe oss i dette arbeidet. Innspel vert tatt med i utarbeiding av ny strategiplan. Dette vert formidla til Landbruk Nord i svarbrev. Sak 25/14 Orienteringssaker A. Arbeid i utval Bodil Mannsverk orienterte frå arbeidet i rekruttering og etterutdanningsutvalet Har sendt ut spørjeundersøking angåande interesse for LV-kurs. Positive tilbakemeldingar Kort orientering om 2+2, samt om kurset som skal haldast i Bodø for tilsette i Nordland. Gjermund Stuve orienterte om arbeidet i verveutvalet Vervearbeidet er i full gong i nokre lag, medan andre lag ikkje har, eller ynskjer å starta arbeidet. Personlig aktivt ved sal er naudsynt. B. Tilsynssaker i lag Frode Alfarnes orienterte. Det er skilnad på tilsyna, avhengig av kven frå arbeidstilsynet som kjem på tilsyn. Kartlegging av avvik på garden. Bondelaget vil ha KSL som bransjestandard. Samarbeid med NHOML. Overordna plan er under utarbeiding. Håpet er at overordna plan kan godkjennast av arbeidstilsynet når den er klar. Styret tar sakene til orientering

4 Sak 26/14 Referatsaker A. Møte med faglag og LMD Styreleiar, nestleiar og dagleg leiar har hatt møte med Bondelaget, Småbrukarlaget og Landbruks- og matdepartementet i samband med våre innspel til jordbruksforhandlingane. Harald Lie refererte. Fokus på dokumentasjonskrav. B. HMS - Nasjonalt forum og Landbrukets HMS-utval Jorulf Refsnes representerte NLT på desse møta. C. Fagseminar om eigarskap i samvirkeforetak Jorulf Refsnes representerte NLT på dette seminaret. D. Møte med KLP Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen har i samarbeid med Willis hatt eit møte med KLP i samband med dei problem laga opplever med OTP-forsikringa. Romar Skeie Olsen refererte. Ny kontaktperson i KLP, Anne Sofie Oseide. Ho tek kontakt med alle lag og ordnar opp i alle avtalane. E. Samarbeidsmøte med NHO Mat og landbruk Administrasjonen har hatt sitt årlege samarbeidsmøte med Nikolai A Westlie og Petter Nilsen i NHOML. Frode Alfarnes refererte. Gjekk gjennom årshjulet. Avtalar bør gå gjennom Nikolai A. Westlie. F. Tariffkonferanse NHO Harald Lie, Jorulf Refsnes og Frode Alfarnes representerte NLT på Tariffkonferansen Frode Alfarnes og Harald Lie refererte. G. Årsmøte Time Avløysarlag Tor Skeie Olsen og Jorulf Refsnes var på Time Avløysarlag sitt årsmøte. H. Styremøte NHO Mat og Landbruk Harald Lie representerer NLT i styret. Harald Lie refererte. I. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Harald Lie representerte NLT Harald Lie refererte. Strukturdebatt, -konsernmodell, regionmodell, aksjeselskap. Ein regionmodell var det som peika seg ut på møtet.

5 J. Årsmøte Levanger Avløserlag Finn Egil Adolfsen representerte NLT Finn Egil Adolfsen refererte. Forslag til vedtak Styret tar referata til orientering Sak 27/14 Eventuelt A. Annonsering i Landbruk Nord sin multimedia brosjyre NLT har fått førespurnad om å kjøpe annonse i denne brosjyren. Styret positiv til annonse p.g.a. samansetninga i laget. B. Regionsårsmøte i SNS NLT er invitert til møtet Det er positivt om NLT deltek. Bodil Mannsverk deltek om ho kan. C. Ikkje offentleg D. Utmelding frå Dalane Avløysarlag Frode Alfarnes orienterte Referent: Romar Skeie Olsen..

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE Rådmannen, januar 2011 INNHALD SLUTTRAPPORT 1 INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE 1 1. INNLEIING 3 SIE-GARDEN, MOLLANDSMARKI (TILBOD TIL DEMENTE I TIDLEG FASE). 3 LINGJERDE-GARD

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD Stad: Stort møterom, Helse Vest RHF Tid: Tysdag 24. februar 2009, kl 1300 kl 1600 Deltakarar: Aslaug Husa, Leif Johnsen, Reidun Mattingsdal, Janet

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeidd av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Tid: Tysdag

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

I denne utgåva. Hovedtema på desemberplenum Eige firma? Inviter med deg ein gjest på plenum!

I denne utgåva. Hovedtema på desemberplenum Eige firma? Inviter med deg ein gjest på plenum! I denne utgåva Styreinnlegg President 2 Påtroppende pres. 2 Hovedtema på desemberplenum Eige firma? Verdskongressen 2006 3 Referat frå nov.plenum 4-5 Plenumsinnkalling 6 Medlemsoversikt 7 Kva skjer? 8

Detaljer

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Til Høyanger kommune ved Ordførar Leikanger kommune ved Ordførar Sogndal kommune ved Ordførar Luster kommune ved Ordførar Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Me viser til hyggjeleg møte i

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2012 ÅRSMELDING OG REKNESKAP TA DET RETTE VALGET! 2% etableringsrabatt i 2 år Webrabatt ved handel på www.fkra.no lett som bare det! Ta del i fordelene med Min side på www.fkra.no Kvantumsrabatt for kraftfôr

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer