HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte Saksliste:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:"

Transkript

1 HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning av inkalling og saksliste 6. Årsmelding og rekneskap for meldingsåret. 7. Val av: Styre og valnemd. 8. Medlemskontigent. 9. Bidrag til ulike lag og organisasjonar i bygda-kva kurs legg vi oss på? 10. Informasjon om stoda i høve fiber i bygda. Til stades: Line Balsnes Lefdal, Sunniva Priyani Rørstad, Nils-Helge Løkling, Jan Kristian Løkling, Siri Lund, Tor Gunnar Horne og Ove Mikal Haveland, Mette Opsal og Bente Iren Vonheim. 1. Opning av møtet. Line opna møtet og gjekk igang med sakslista. 2. Val av møteleiar Line Balsnes blei valgt til møteleiar. 3. Val av referent Ove Mikal blei valgt som referent. 4. Val av to til å skrive under protokollen Mette Opsal og Bente Iren Vonheim blei valgt til dette. 5. Godkjenning av inkalling og saksliste Dette blei godkjent. 6. Årsmelding og rekneskap for meldingsåret. Line leste gjennom årsmeldinga og enkelte ting blei endra til det som kan lesast under:

2 Årsmelding for 2013 Styret Styret har vore samansett av Mette Opsal, Tor Gunnar Horne, Ove Mikal Haveland, Nils- Helge Løkling (nestleiar) og Line Balsnes (leiar). Det har vore halde 3 styremøte i 2013 og 1 styremøte i Nyhendebrev Vi har forfatta to nyhendebrev i meldingsåret i april og november månad. Facebook- og heimeside Informasjon ut gjennom facebook og hjalma.no har vore variabel. Intensjonen er å auke aktiviteten på desse to foruma. Onsdagsturar Bygdelaget har arrangert onsdagsturar i mai, juni og august månad. Startpunktet for turane var ved Haugen skule og det vart gjennomført 11 turar i fjella i Haugen og Dalen. Oppmøtet var variabelt. Fiber I nyhendebreva både i april og november har status i høve utbygging av fiber til husstandane i bygda vore presentert. Vi fekk først ikkje noko særleg respons tilbake frå bygdafolket. I januar vart det igjen lagt ut informasjon på facebooksida, og mange melde her interesse. Skal vi få fiber til ein passande pris må nok melde si interesse. Status vidare vil kome som eiga sak etter årsmøtet. Ove Mikal Haveland vil presentere. Friidrettsanlegget på Klenkarberget I oktober månad vart friidrettsanlegget på Klenkarberget opna. HDBUL stilte med blomsterbukett og takketale til eldsjela Asgeir Bakke stor innsats i høve realiseringa av prosjektet. HDBUL ønskjer å bidra i høve vidare utvikling på Klenkarberget. Vi jobber med å utforme eit skriv til rådmannen innspel til prosjektplanen for klatrepark i Eid. Her vil vi ytre ønskje om ein klatrepark samlokalisert med aktivitetsparken på Klenkarberget. Dette for å skape ein stor arena for aktivitet, leik og moro. Dugnad på Sambraut Laget arrangerte dugnad på Sambraut i juni månad. Ein fekk måla klokketårnet og gjort førefallande arbeid.

3 Kryssing av RV15 m.m. I vår kontakta HDBUL kommunen og vegvesenet for å sette fokus på manglande løysing for trygg kryssing av Riksveg 15 ved Bjørlo/Haugen Industriområde. Det blei blant anna påpeika at intensivbelysninga ikkje var god nok, og vi kom med forslag til kryssing av vegen ved hjelp av ei gangbru. Dette blei tatt opp i eit møte, med Veg og trafikktrygging som tema, mellom kommunen, Statens vegvesen og representant frå fylkeskommunen. Strakstiltaket var å betre belysninga på krysningspunktet, og det ser vi er utført. Vidare skal Statens vegvesen vurdere om ny løysing for heile avkøyrsla og kryssing for fotgjengarar kan bli eit eige punkt på trafikksikrings-tiltakslista. Denne saka vil krevje stadig etterspurnad frå vår side. Julekafe og tenning av julegran Julekafeen i Vårtun har tradisjonelt vore eit godt bygdearrangement der Bygdekvinnelaget har stått som hovudarrangør. HIL, ilag med HDBUL, har no teke over dette arrangementet. HDBUL har teke på oss ansvaret for å få på plass julegran, sørgje for oppbevaring og vedlikehald av utstyret. Kommunedelplanane Bygdelaget har inneverande år kome med skriftlege innspel til kommunedelplanen for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse. Medlemstal/økonomi Laget hadde 30 medlemmar i 2013, 29 enkeltmedlemmar og 1 bedrift. Dette er ein nedgang i høve medlemstalet frå førre år. Likviditeten i laget er god. Bidrag til lag/råd/organisasjonar i bygda Med jamne mellomrom får vi førespurnad om å bidra økonomisk til ulike prosjekt i bygda. Laget har gjennom tida lagt seg på den linja at ein vel å hjelpe til/bidra ved å søke på prosjektmidlar. Styret ønskjer på slutten av årsmøtet og få ein tilbakemelding frå medlemmane på dette. **************************** Rekneskap: Tor Gunnar som kasserar for laget gjekk gjennom årsrekneskapet for Dette blei godkjent. Tor Gunnar hadde også sett opp eit budsjett for 2014 som viste at vi ville gå i pluss med vel 2000kr om ein tok med dei faste inntekter og utgifter basert på foregåande år.

4 7. Val av styre og valnemd Det nye styret: Ove Mikal Haveland, på val, tok attval, 2 år i styre og 1 år som leiar. Tor Gunnar Horne, ikkje på val, 1 år igjen Nils-Helge Løkling (nestleiar), ikkje på val, 1 år igjen Mette Opsal, ikkje på val, 1 år igjen Bente Iren Vonheim innvalgt for 2 år. Vara: Andrè Nesthun 1. vara - 1 år igjen Siri Lund 2. vara 1 år igjen Noverande revisor: Gunn Bakke, på val tok attval Valnemd: Sunniva 1 år igjen Margareth Denton Sunniva Priyani Rørstad går inn som leder i valnemda.

5 Alle på val blei klappa inn i sine nye verv og det vil bli avheldt eit styremøte i nærmaste framtid der styret inkl. varamedlemmer vil bli kalla inn for å konstituere styret og stake ut kursen vidare. Line fekk blomar for si tid i styretog vi takker ho for god innsats. 8. Medlemskontigent Medlemskontigenten blir ståande på noverande satsar. 250kr for privat 600 for bedrift 9. Bidrag til ulike lag/råd organisasjonar i bygda - Kva kurs legg vi oss på? Her blei det ingen klar styrande konklusjon anna enn at ein i spørsmål om økonomisk støtte vil ta stilling til kvar enkelt sak for seg og at desse må dekke breidt i bygda for at det skal være aktuelt. Hovedsaklig så ønskjer vi å stille med støtte til søknadsskriving og til å øke fokus på dei enkelte arrangement i bygda som ynskjer det. 10. Informasjon om stoda i høve fiber i bygda. Ove Mikal hadde laga ein powerpoint i stikkordsform og oppsummerte status. Ein fekk ein god diskusjon rundt tema der ein kom fram til at ein samtidig som ein ventar på å få tilbud på fiberkabel også bør etterspørre ein kraftigare radiolink då dette vil dekke behovet for mange husstander og har kortare installasjonstid. Presentasjonen kan ein få sett på forespørsel.

6 Det var ikkje meldt inn andre saker til årsmøtet i forkant og det som ellers blei tatt opp er då heller ikkje med i referatet, men vil bli tatt tak i på førstkommande styremøte. Referent: Ove Mikal Havelandasasasfas Til å underskrive protokoll: Mette Oppsal Bente Iren Vonheim

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no Årsmøtet vart halde på Løa 11. medlemer møtte. 1. OPNING. Leiar J.J. Øvrebø opna møtet og ønskte alle velkomne. 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Innkalling og sakliste vart godkjente utan merknad.

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Saksliste for årsmøte i Stord Indremisjon 19. februar 2013

Saksliste for årsmøte i Stord Indremisjon 19. februar 2013 Saksliste for årsmøte i Stord Indremisjon 19. februar 2013 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Val av ordstyrar. 3. Val av møtebokførar. 4. Val av to til å skriva under møteboka 5. Årsmelding

Detaljer

ÅRSMØTEHEFTE 2013 GLOPPEN SENTERPARTI

ÅRSMØTEHEFTE 2013 GLOPPEN SENTERPARTI ÅRSMØTEHEFTE 2013 GLOPPEN SENTERPARTI Ung framtidig veljar lurer på kven denne trivelege dama er! Årsmøte i Gloppen Senterparti 2013 vert halde på Gloppen hotel tysdag 19. november kl 19.30. Sakliste:

Detaljer

Innleiing. Organisering

Innleiing. Organisering Breiband i bygda Målet med denne rettleiaren er å hjelpe bygdelag til lettare å kunne realisere utbygging av moderne og framtidsretta kommunikasjonsnettverk. IT-forum Sogn og Fjordane Breiband har i over

Detaljer

Årsmelding for FAU (Foreldrerådets arbeidsutval)

Årsmelding for FAU (Foreldrerådets arbeidsutval) Årsmelding for FAU (Foreldrerådets arbeidsutval) Kontaktinformasjon - medlemmer i FAU ved Kolltveit skule 2013/2014: Verv Namn For klasse Mobil e-post Leder Kjersti Hauge Foss 6. 412 38 636 kjerstihfo@hotmail.com

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

ÅRSMØTE I SELJORD IDRETTSLAG. Tysdag 9. april 2013 kl. 19.00. Granvin Kulturhus

ÅRSMØTE I SELJORD IDRETTSLAG. Tysdag 9. april 2013 kl. 19.00. Granvin Kulturhus ÅRSMØTE I SELJORD IDRETTSLAG Tysdag 9. april 2013 kl. 19.00 Granvin Kulturhus EEII SSUNN SSJJEELL II EEIIN SSUNN KRROOPPPP 2 Saksliste: - 1. Godkjenning av innkalling og sakliste - 2. Val av ordstyrar,

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

REFERAT. Per Skorge, Norges Bondelag, skal halde eit innlegg om velferdsordningane. Innlegget er på ca ein halv time.

REFERAT. Per Skorge, Norges Bondelag, skal halde eit innlegg om velferdsordningane. Innlegget er på ca ein halv time. frå styremøte i Bergen, 8. og 9. februar 2010 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes, Finn Hoff og Ingrid Løset. Frå administrasjonen møtte Frode Alfarnes

Detaljer

Brattholmen, 19.01.11 Referent: Stine Hamre Karlsen

Brattholmen, 19.01.11 Referent: Stine Hamre Karlsen FAU-Brattholmen Skule Tid: 11.01.11 Stad: Brattholmen Skule Tilstades: Monica Hauge(1a), Monica Falck-Olsen (1b), Stine Hamre Karlsen(2a), Sissel Soltvedt(2b), Karianne Fjeld Løvaas(3a), Kristine Lund

Detaljer

Langvad, Guro Hagen, Otto-Arne Schau Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Trude Langvad

Langvad, Guro Hagen, Otto-Arne Schau Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Trude Langvad MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: 18. oktober 2013, kl. 12.00-16.00 MØTELEIAR: STAD: REFERENT: INNKALLA: Møtt: Kjell Horten Norsk Hestesenter, møterom 2. etg. Elin Furrevik Kjell Horten, Åge

Detaljer

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 18.01.07 kl 18.30 og 19.01.07 kl 08.00 Stad: Bykle hotell og Bykle rådhus Desse møtte: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621

Detaljer

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2012 til 31.desember 2012

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2012 til 31.desember 2012 ÅRSMELDING 2012 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP

Detaljer

Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge. Årsrapport. SØRAL bedriftsidrettslag

Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge. Årsrapport. SØRAL bedriftsidrettslag Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge Årsrapport SØRAL bedriftsidrettslag 2012 Styret STYRET Samansetning i året har vore : Leiar Tordis Sagstad Nestleiar Bjørn Arholm Kasserar Kirsten

Detaljer

Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal

Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal 1 Besøksadresse: Postadresse: Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal Tlf.: 992 86 017 E-post: frivilligsentralen@sogndal.kommune.no Dagleg leiar: Åge Vedvik 2 INNHALD: Side 3: Side 4:

Detaljer

Vestlandsk Raudkolle.. i gammal og ny tid.

Vestlandsk Raudkolle.. i gammal og ny tid. Vestlandsk Raudkolle Nr 24 Sommer 2013. i gammal og ny tid. Årgang 11 Innhold: Side 1. Side 2. Leiaren har ordet. Styret i Vestlandsk Raudkolle, hvem gjør hva og hvor. Side 1. Leiaren har ordet. Side 3.

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer