Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen."

Transkript

1 Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen. Sak 60/11 Godkjenning av protokoll frå førre styremøte Protokoll frå førre styremøte er godkjent Sak 61/11 Rekneskap per 30. november Frode Alfarnes orienterte Kostnader kurs 2011 ligg i forhold til budsjett, her manglar vi nokre rekningar. Kostnader for haustsamling er stort sett på plass. Her har vi nytta kr , medan budsjetterte kostnader er kr Kostnader knytt til Årsmøtet er stabilt og er så og seia som budsjettert. Vi har kr meir i inntekt på forsikring enn budsjettert, dette skuldast kr 50 millionar høgare lønsomsetning i laga i Lønnsomsetninga styrer og inntekt på kontingent, som er noko høgare enn budsjettert. Vi ligg kr over på gåvebudsjett, dette skuldast innkjøp av klokker til utdeling for lang og tru teneste Programvare ligg kr under budsjettet, noko som skuldast at vi ikkje har fått i gang WebTemp i den grad vi såg føre oss. Revisjonskostnadane ligg kr over budsjett. Dette pga utredning i høve frådrag frå moms. Marknadsføring var budsjettert med kr , her er lite gjort utanom pressekurset som styret hadde i vår. Rekneskap teke til etterretting, når ein ser det endelege resultat ved årets slutt så skal ein på styremøte i februar sjå kva overskotet skal nyttast til. Sak 62/11 Firmabil Frode Alfarnes orientert om fordeler og ulemper med høvesvis leasing og kjøp av firmabil. Styret diskutert litt rundt saka, og enda opp med at kjøp vil lønna seg for NLT.

2 Administrasjon får fullmakt til å kjøpe bil med verdi inntil kr ,-. Bilen skal prioriterast ved tenestereiser. Sak 63/11 Unnateke Sak 64/11 Evaluering av haustsamlingane Begge haustsamlingane er no vel overstått og det er på tide å ta ei evaluering av desse. Totalt var det 230 (265 i fjor) deltakarar frå 83 (88) lag. Dvs. at 24 (24) lag ikkje møtte på samlinga. På kursa deltok det totalt 145 (176) personar. Det var færre tillitsvalte med på haustsamlingane i år i forhold til tidlegare. Programmet i år gav kanskje inntrykk av å vera mest retta mot tilsette, men samstundes er det og viktig at tillitsvalte veit meir om det å driva eit avløysarlag/landbrukstenester. Det vart diskutert kva ein kunne gjera for å få flest mogleg tillitsvalte til å delta. Administrasjonen lagar ein spørjeundesøkjing retta mot lag som ikkje hadde med tillitsvalte for å sjå kva som gjere at dei ikkje er med Vidare må vi sjå på den geografiske fordelinga til neste år, det er pr. i dag for mange i sør, her må nokon flyttast til nord. Det er ynskjeleg å ha meir engasjement på gruppearbeidet. Oppsummeringa vert ikkje så god som ynskjeleg, medan sjølve gruppearbeidet ser ut til å engasjera. Gruppearbeid utan oppsummering gjev heller ikkje resultat. Kanskje ein skal samle gruppeleiarane etter gruppearbeidet og notere ned på ein powerpoint hovudpunkta, for så å presentere dette i plenum etterpå. Fylkesvise samlingar er blitt betre med årets struktur Vi må arbeide med å få med dei laga som ikkje stiller på samlingane. Elles tykte styret det var positive tilbakemeldingar på fylkesamlingane Evaluering teke til etterretning Sak 65/11 Utkast til budsjett for 2012 Frode Alfarnes orienterte. Inntekt forsikring og inntekt kontingent skal i utgangspunktet vera likt. Det er viktig å få med ein eventuell auke lønnsomsetning i budsjettet. Administrasjonen har kontakta leverandør om fornying av servar. Her har vi fått tilbod på kr I dag leige vi servar og vi må avgjera om vi skal fortsetja med det. Kostnader ved leige over 3 år er kr ,- høgare enn ved kjøp. Det vil bli fleire pilotlag på WebTemp. Dersom vi skal få med laga må nok NLT ta implementeringskostnadane på WebTemp. Ein bør sjå om årets overskot kan nyttast til denne satsinga.

3 Lotus Notes vert berre nytta som e-post program for dei fleste. På sikt vil nok Lotus Notes forsvinne. Helseforsikringa er veldig god. Gode tilbakemeldingar på dei som har gjort seg nytte av forsikringa. Potensialet er mykje større en dei vel 350 som har forsikringa i dag. Vi satsar på ein kampanje etter nyttår. Administrasjon redigerer budsjett etter innstilling frå styret. Redigert budsjett vert lagt fram på styremøte i februar til godkjenning. Sak 66/11 Representasjon i bondelag, sentralt og på fylkesnivå. Gjermund Stuve orienterte I Hordaland har LTH fast invitasjon til, og møter på, alle leiarmøte, årsmøte, samarbeidsrådsmøte før forhandlingane m.m. i fylkesbondelaget. Vi ser at dette verkar over tid. Dette er langsiktig arbeid, og resultatet er ikkje alltid like lett å sjå, men dersom vi arbeider likt over heile landet, vil vi ha stor gevinst av dette. Utsendingar til møta i kvart fylke kan veljast på fylkessamlingane om hausten. Styret meinte dette var eit godt tiltak. Vi bør henvenda oss til både bondelaget og småbrukarlaget. Vi ber om eit møte med faglaga. Undersøke om medlemslaga har slik kontakt pr. i dag. NLT skal invitera til møte med Norges Bondelag og Norges Bonde og Småbrukarlag og prøva å få på plass eit formalisert gjensidig representasjonsopplegg både på fylkesnivå og sentralt. Det skal sendast eit formelt brev med underskrift av dagleg leiar og styreleiar. Sak 67/11 Møte i Statens Landbruksforvaltning Frå NLT møter Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Gjermund Stuve og Frode Alfarnes. Punkt Landbruksvikarordninga Velferdsordningane generelt Kva innverknad får Vikarbyrådirektivet for avløysarlaga? Dette møtet skal ikkje vera noko forhandlingsmøte, men meir høyre om kva oppgåver SLF kan gjera noko med, utan å ta opp politiske saker. Sak 68/11 Pilotlag til Webtemp På haustsamlingane informerte vi om Webtemp og ønskjer om pilotlag. I ettertid er det sendt ut informasjon i e-post og invitasjon til laga om å melda si interesse. Hittil er det 11 lag som har meldt si interesse. Desse fordelar seg med 7 som nyttar Daldata og 4 som nyttar SunPro i dag.

4 Vi har saman med laga lagt press på SunPro for å få integrasjon på plass, men har ingen oversikt over når dette skjer. I ein pilotfase er det viktig at både vi og Webtenester har tid til tett oppfølging. Desember og januar er travle månader i laga, og ein pilotfase bør difor utsetjast til februar månad. Landbrukstenester Hordaland har nytta programmet i vel eit år og kan vera med å hjelpa til med opplæring av programmet. Med hjelp her vil kanskje fleire lag få høve til å bli pilotlag Vi plukkar ut pilotlag og tilbyr dei oppstart og oppfølging frå februar. Resten av laga som har synt interesse får tilbod om å teste løysinga, men utan at vi kan love tett oppfølging. Kostnader til dette, lisens og installasjon blir innarbeid i budsjettet. Laga sjølv må dekkje eigne arbeidskostnader. Sak 69/11 Fast informasjonsspalte i Bondebladet Det er gjort avtale om faste innlegg under organisasjonsnytt i Bondebladet ein gong i månaden. Pris på dette vil frå 2012 vere kr. 900,- per innrykk. Pengar som er satt av til marknadsføring kan nyttast til dette føremålet Vi går ut til medlemslaga og inviterar dei til å produsere stoff til denne spalta, det er viktig at vi har saker regelmessig. Betaling; her sjekkar vi kva frilans oppdrag kostar. Det går ut tilbod primært til medlemslag om å skrive innlegg til spalte. Det er fornuftig å knyte til seg ein eller fleire som har fast ansvar for utarbeiding av innlegg. Alle innlegg skal gå via administrasjonen i NLT til godkjenning før dei vert oversendt Bondebladet. Stoffet skal ha eigarskap hos NLT. Sak 70/11 Temakonferanse, Norsk Landbrukssamvirke Temakonferansen i 2012 vert arrangert på Thon Hotel Arena, Lillestrøm 11. og 12. januar. I år er det den nye Landbruksmeldinga som vil bli diskutert. Styreleiar og dagleg leiar deltek på konferansen som representantar frå NLT. Sak 71/11 Utdeling av klokke diplom Finn Hoff har vore i Ørland/Bjugn Avløserlag og delt ut prisen, medan Gjermund Stuve har vert hos Haugaland Avløysarlag og skal til Jølster Avløysarlag. Tilbakemelding er gode. I Landbrukstjenester Buskerud skal dette takast under deira årsmøte. Lom og Vågå Avløserlag står att. Elin R. Haugen tek kontakt med desse laga og avtalar tidspunkt. Orientering teke til etterretning

5 Sak 72/11 Brita Skallerud, medlemsverving Brita Skallerud har vore engasjert i Bondelaget sin vervekampanje. Ho skulle eigentleg vore med på dette styremøte og fortald korleis dei har gjort dette arbeidet, men det kolliderte med styremøte i Bondelaget. Administrasjonen tek ny kontakt med håp om å få ho med på neste styremøte i februar. Sak 73/11 Brev frå Landbrukstenester Folgefonna Kor skal ein stilla under fylkesvise samlingar når laget er fordelt over fleire fylke? Til fleire samanslåingar det vert til viktigare blir dette spørsmålet. Viss dei skal representere i sitt fylke må laget skilje ut kven som skal representera i kva fylke. Styret tek opp dette når framtidig struktur av årsmøte skal diskuterast. Det skal takast opp med Landbrukstenester Folgefonna kva dei meiner og ynskjer. Sak 74/11 HMS-utval Jorulf Refsnes orienterte om arbeidet i HMS-utvalet Møte med Norges Bondelag og konstituering av arbeidsutval. NLT ved Jorulf Refsnes, fekk verv som nestleiar i arbeidsutvalet Referat teke til orientering Ref. Romar Skeie Olsen

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 18.01.07 kl 18.30 og 19.01.07 kl 08.00 Stad: Bykle hotell og Bykle rådhus Desse møtte: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2008 Innhald Framsida : Helga Fossheim, Odd Arne Espeland og Bjørn Lothe på Stavali.1 Program årsmøte 7.-8.mars 2009.4 Tillitsvalde i HBS 2008...5 Lokallagsleiarar

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Forarbeid med Magnhild Tautra Skrive av Frode Nitter Joranger "Verftsarbeidaren". Vestnes er ei båtbyggarkommune. Hurtigbåten i bakgrunnen held bygda saman

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer