REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr som vart lagt fram for styret.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret."

Transkript

1 frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte Frode Alfarnes, Romar Skeie Olsen og Evald Storaas. Sak 49/09 Godkjenning av referat frå førre styremøte Vedtak Godkjent Sak 50/09 Evaluering av haustsamlingane Samandraget av evaluerings-skjemaene vart gått gjennom. Stort sett var deltakarane nøgde med samlingane i år, sjølv om nokre tykte det var litt for mange på samlinga på Gardermoen. Det som peika seg ut, var at noko må gjerast med dei fylkesvise samlingane. Dei er litt for tilfeldige, og til neste år må vi sjå på ei strammare gjennomføring av desse. Vurdera om dei bør leggjast til dag 2. Kanskje bør det vere region/fylkessamling også ein gong elles i året. Vidare vart det diskutert om vi skal ha større valfridom på kurset i forkant og meir i plenum på sjølve samlinga. Utsetja plenumsdebatt til dag 2? Sjå om vi kan dra faglaga meir med på samlingane. To samlingar også i 2010; Gardermoen oktober, Stjørdal november. Eigendelen for haustsamlingane 2010 skal vera kr. 2500,00. Eigendel kursdag i forkant vert vurdert i høve til kursutgiftene. Sak 51/09 Jordbruksforhandlingane, innspel Når det gjeld innspel til jordbruksforhandlingane, har NLT funne si form. For 2010 er det viktig å fokusere på Landbruksvikarordninga. Vi må også, nok ein gong prøva å få til ei ekstra utbetaling/forskottering av tilskotet, helst i januar for å følgja budsjettåret. I heile tatt er det viktig å ikkje å ha for mange innspel, men konsentrera oss om få, viktige saker. Det er også viktig å få laga meir med og gjerne då på haustsamlingane. Innspela våre er blitt godt mottekne av faglaga. Det er ikkje alltid vi får gjennomslag, men det er opp til avtalepartane. Teke til etterretning Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr som vart lagt fram for styret.

2 Resultatet ligg om lag som budsjettert. Medlemskontingenten ligg ca ,00 over budsjettet. Litt auka sal av forsikringar. Noko høgare kostnader på haustsamlingane. Totale lønskostnader ligg under budsjettet. I styrekostnader ligg også utgifter til HRM-group (Aakvaag). Ynskje frå styret om å laga litt betre skilje mellom siffera i rekneskapsrapporten. Rekneskapen teken til etterretning. Sak 53/09 Budsjett 2010 Frode orienterte. Inntekt forsikringar er litt usikkert; basert på forventningar. Det er også lagt opp til sal av nye forsikringar. Vi må skilje mellom det forretningsmessige og dei andre forsikringane som er lovpålagde. Kryss-subsidiering er ikkje aktuelt. Styret må bestemma kor vi skal auka inntektene for å dekka inn auka aktivitet, men vi må passa oss for ikkje å prisa forsikringane for høgt. Det må også gjerast klart for alle at budsjettet er styret sitt arbeidsverktøy. Kurs: Frå styret vart det sagt at vi må auka aktiviteten når det gjeld kurs. Auka utgifter her må hentast inn med auka inntekter. Det må leggjast høgd for dette i budsjettet. Det står att ca på opplæringsfondet. Dette skal brukast opp. Korleis skal NLT auka inntektene? Auka medlemskontingent? Det er viktig å førebu medlemene på auke generelt utan å nemna tal. Adm. legg fram eit forslag til auka kursaktivitet. Kanskje regionale kurs. Vi må også sjå på laga sin størrelse med tilpassing av kurs. Profilering: Finna produkt som høver Marknadsføring: Det er kostbart, og vi må henta inn ekspertise. I det heile må vi synleggjera for heile organisasjonen at auka aktivitet fører til auka kostnader og alt no begynna med argumentasjonen og grunngjeving for dette. Auka eigendel på kurs kan vera eit eksempel. Ved utvikling av nye produkt/tenester skal NLT sitta igjen med provisjon av sal. Elles må vi sjå budsjettet i samanheng med endeleg strategisk plan. Styret legg opp til at 5 i NLT sine vedtekter vert endra slik at årsmøtet får budsjettet til orientering og ikkje til handsaming. Vedtektsendringa må leggjast fram for årsmøtet for Dette må opplysast skriftleg seinast 3 veker før årsmøtet. Styret må ha forslag til endring innan 1. januar 2010 Sak 54/09 Forsikringspakken frå Romar og Frode orienterte. Dei gjekk gjennom skilnaden på tilboda frå TrygVesta og Willis. Det har vore vanskelege val å skilja mellom desse to. I møtet med Willis vart vi meir overtydde om at Willis har det beste tilbodet, samt at dei kjem med nye forsikringsordningar i tillegg. Dei legg også opp til ei ny honorarordning.

3 NLT inngår meklaravtale med Willis for ein periode på inntil 3 år, men mogleg justering for kvart år. Sak 55/09 Strategisk plan Det har kome fram ein del moment til planen frå laga, både gjennom e-postar og ikkje minst under haustsamlingane der dette vart teke opp i plenum og gjennom gruppearbeid. Styret gjekk gjennom innspela som vart lagde fram i eige notat til styremøtet. I tillegg vart det sagt at NLT må auka kontakten med laga, enten laga vil eller ikkje. Dette kan gjerast ved å utarbeide rutinar, gjerne faste tider for kontakt med medlemslaga. Viktig å få tak i dei tillitsvalde i laga. Å laga tidfesta marknadsplan skal også vurderast. Vidare at det vart teke omsyn til store og små lag sine spesielle plattformar. Det blei semje om at dette styremøtet skulle leggja opp eit redigert forslag som blir sendt ut til laga til uttale. Det er viktig at laga føler at dei er med på utarbeidinga av planen. Ingen skjult agenda. Likevel må det presiserast at dette er ein plan for NLT, ikkje for det einskilde lag. Evt. endringsforslag skal vera konkrete, (ei setning ut, ei setning inn). Styret er suverent i endeleg utarbeiding av planen. Adm. får fullmakt til å laga eit redigert forslag til strategisk plan som snarast vert sendt ut til styret for gjennomgåing før den vert sendt ut til laga for kommentarar. Endeleg plan vert gjort ferdig på styremøtet i februar 2010 for presentasjon på årsmøtet i mars /09 Andre saker A. Norsk Bygdeservice Møtet som vart halde på Gardermoen i samband med haustsamlinga vart gått gjennom. Styret sat att med eit inntrykk at Norsk Bygdeservice ville ha ein grensegang om kva den enkelte av dei to organisasjonar skal ta seg av. Det er ikkje aktuelt med ein bindande avtale, men det er ingenting i vegen for vidareformidla førespurnader til kvarandre. Det er viktig at kvar av oss gjer det ein kan best, for vårt vedkomande er det vikartenester. Vi kan gjerne gå i dialog for å hjelpa kvarandre, men sentralt vert det ikkje lagt opp til avgrensingar. Kva laga gjer lokalt, er deira sak. NLT tek kontakt etter at strategiplanen er gjennomgått. B. Innspel frå fylkessamlinga i Nordland a. Fylkessamlinga meiner at det blir for lite lokal kunnskap med berre 3 medlemmer i valnemnda i NLT. Styret i NLT diskuterte dette, og m.a. vart det sagt at lokalkunnskap er viktig, men ingen garanti for riktigare forslag til

4 framlegg til val på årsmøtet i NLT. Ei vedtektsendring er nødvendig dersom talet skal endrast. Styret går inn for at tal på medlemmer i valnemnda i NLT vert uendra; 3 medlemmer og 1 varamedlem. b. NLT forhandlar fram pris på revisortenester for heile landet. Styret meiner at dette også bør gjelda for bank og innkassotenester Administrasjonen tek kontakt med bankar for å forhandla om landsdekkande tenester. C. Innspel frå fylkessamlinga til Vestfold/Telemark Innspelet frå dei gjeld kartlegging og koordinering av avløysarkurs NLT seier seg villig til å byggje opp ein database om kurs, gode førelesarar og inspirera og koordinera for optimale kurs. D. Skaugum mediastrategi Dette var opphavleg eit innspel frå Aakvaag for å profilera NLT ovanfor media. Som dei fleste kjenner til, har det ikkje lukkast Skaugum å få tak i forpaktar for å leggja om til økologisk landbruk. Til det er leiga for høg. For NLT er det ein muligheit dersom det ikkje vert forpakting, men leige av arbeidskraft. Då må vi samarbeida med eit lokalt avløysarlag. Jørn får fullmakt til å henta inn fleire opplysningar, ta kontakt med Aakvaag og Lt. Akershus (som det lokale avløysarlaget). Det skal gjevast tilbakemelding til styret og administrasjonen om arbeidet før det vert fatta noko vedtak om vidare framdrift. 57/09 Referatsaker A. Seksjonskonferanse LA Frode orienterte B. Logo NLT evt. kjøp Administrasjonen fekk fullmakt til registrering og kjøp av logo C. Uniformering

5 Administrasjonen kjøper inn jakker med NLT-logo til styret og administrasjon for at vi skal litt meir uniformerte når vi er på møte/samlingar i NLT sin regi. D. E-post til 1. Nestleiar i Norges Bondelag, Berit Hundåla Kvart enkelt styremedlem bør ikkje senda ut brev, e-post og liknande aleine på vegne av NLT. Dette skal gå via styreleiar/dagleg leiar og med deira underskrift.

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

Norske Landbrukstenester

Norske Landbrukstenester Norske Landbrukstenester Velkomen til Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 10.-11. 11. april 2013 Sakliste... 3 Utsendingar... 4 Forretningsorden... 6 Driftsåret... 7 Årsmelding... 12 Rekneskap...

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Revisjon Sykkylven kommune Revisjonsrapport Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Juni 2011 Revisjon Sykkylven kommune FORORD Denne rapporten er utarbeidd etter

Detaljer

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no Møteinnkalling Nissedal kontrollutval Dato: 21.08.2015 kl. 11:00 Møtestad: Møterom Teknisk, Kommunehuset, Treungen Arkivsak: 15/09394 Arkivkode: 033 Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK Jnr. 1142.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Til stades: Dato: 19. desember 2013 Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen Jarle Eid, Universitetet i Bergen Hilde

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 06/10

Endeleg innkalling til VT 06/10 Endeleg innkalling til VT 06/10 Tid: 20.09.2010 kl 17:15 Stad: Ulrikke Pihls hus -Auditorium Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før

Detaljer

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Kjære alle saman Når eg no skal seie litt til dykk og oppsummere fjordåret, så kjem eg ikkje utanom det fryktelege som hende 22.juli i

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Brattholmen, 19.01.11 Referent: Stine Hamre Karlsen

Brattholmen, 19.01.11 Referent: Stine Hamre Karlsen FAU-Brattholmen Skule Tid: 11.01.11 Stad: Brattholmen Skule Tilstades: Monica Hauge(1a), Monica Falck-Olsen (1b), Stine Hamre Karlsen(2a), Sissel Soltvedt(2b), Karianne Fjeld Løvaas(3a), Kristine Lund

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL... 3 2.1 OVERORDNA MÅL... 3 2.2 RESULTATMÅL... 3 3 STYRING OG ORGANISERING...

Detaljer