FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM"

Transkript

1 FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl 1100 i Norsk Fjellmuseum, Lom. Saksliste 1 Opning av møtet 2 Godkjenning av årsmelding for Godkjenning av regnskap for Val av styreleiar, styremedlem, varamedlem til styret og revisor. 5 Val av medlem til Valkomitéen 6 Fastsetjing av kontingent Det vert ikkje fremja forslag om endring av kontingenten. Aktuelle dokument til årsmøtet leggas ut på nettsidene til Norsk Fjellmuseum. I tilknyting til årsmøtet vil ein representant for Norsk Fjellmuseum gje ein orientering om museet sine planar framover. Lom, 25. mai 2015 For styret i Fjellmuseets Venner Knut Støren Styreleiar Styret i Fjellmuseets Venner : Ingrid Aukrust, Bjørg Marit Andersen, Ola M. Hoft, Olav M. Bø, Astrid Gjertsen (Vara), Trond Dalsegg (Vara), Knut Støren (Syreleiar) Epost:

2 FJELLMUSEETS VENNER NORSK FJELLMUSEUMS VENNER ÅRSMELDING FOR 2014 EIT GODT ARBEIDSÅR FOR VENNEFOREININGA Årsmøtet den 14. juni 2015 avsluttar det andre ordinære driftsåret til den nye venneforeininga. Arbeidsåret har vært prega av god aktivitet og dei vanlege dugnadene. Medlemstilgangen har vore liten til tross for fleire forsøk på å få fleire til å tekne medlemskap. Foreininga har si adresse i Lom kommune. ARBEIDET I STYRET Styret har i 2014 helde 5 møter og ein telefonkonferanse. Det er gjennomført fylgjande arrangement i regi av Venneforeininga: : Planlagt temamøte med Jan Stokstad som måtte avlysast. I staden vart vist lysbilete og radiodokumentar frå ei reise til Antarktis : Temamøte: To foredrag i Bokkaféen i Vågå: Unn Bostad om Resvoll-systrene og Leif Ryvarden om fjellblomster i Jotunheimen. Deretter omvising i Prestgarden i Vågå : Årsmøte i Venneforeininga og omvising i Fjellmuseet : Tur til Elgsløfti med Reidar Marstein, «Fangstanlegg og fjellkultur» : Venneforeininga hadde stand på Karl Johans gate i Oslo på Kulturminneverndagen : Temamøte med Torgeir T. Garmo: «Dei gamle fjell i syningom?» Talet på deltakarar på foreininga sine arrangement i 2014 har vore om lag 110, mot om lag 140 i ØKONOMI I 2014 har venneforeininga tatt hand om si eiga økonomi, og styrets varamedlem Astrid Gjertsen har vore kasserar. Fjellmuseet har som tidligare disponert medlemskontingenten frå medlemmene. Fjellmuseet har satt av 10% av kontingentinntektene til venneforeininga sine aktivitetar, og museet står for medlemsfordelane. Som i tidligare år har medlemmene alt i alt gjeve vesentlege økonomiske bidrag til Fjellmuseet, i tråd med føremålet med foreininga. Foreininga har i 2014 hatt kostnader på til saman kr. Av dette er om lag 447kr nytta til drifta av foreininga, kr. til informasjon og marknadsføring og kr. til gjennomføring av arrangement. Til dekning for desse kostnadene har foreininga fått kr. frå Norsk Fjellmuseum. 1

3 FJELLMUSEETS VENNER Rekneskapsåret 2014 har gjeve eit overskot på kr. 8105,74. Ved utgongen av 2014 hadde foreininga sin bankkonto ein positiv saldo på kr ,54, ingen gjeld eller uteståande fordringar. Styret foreslår at driftsoverskotet for 2014 leggas til eigenkapitalen. Foreininga har også i år mottatt god støtte frå Sparebank 1 Lom og Skjåk til annonsering av våre arrangement. Vi takkar hjarteleg for denne støtta. MEDLEMSTAL Medlemstalet ved utgangen av 2014 (tall for 2013 i parentes) var totalt 642 (645), fordelt på 318 (312) vanlige medlemmer, 105 (109) familiemedlemmer og 219 (224) livsvarige. Netto nedgang er 3 medlemmer. Talet på vanlege medlem har auka med 6. ADMINISTRASJON Foreininga har ingen tilsette, men nyttar administrativ bistand frå administrasjonen til Fjellmuseet. Denne bistanden haldast på eit lågast mogleg nivå. Styrets medlemmer ivaretek sjølve dei fleste administrative oppgåver. Foreininga si verksamhet forureinar ikkje det ytre miljø. Likestillinga er godt ivaretatt i samansetninga av styret. Lom, Styret i Norsk Fjellmuseums Venner Bjørg Marit Andersen Ingrid Aukrust Olav M. Bø Knut Støren (Styreleiar) Ola Magnar Hoft Trond Dalsegg (vara-representant) Astrid Gjertsen (vara-representant) 2

4 Regnskapsoversikt Fjellmuseets Venner 2014 Driftsregnskap Inntekter Utgifter 1 Støtte fra Lom kommune 410,00 13 Innkalling årsmøte 4 592,76 2 Temamøte ,00 14 Gave foredragsholder ,50 3 Medlemskontingent ,00 15 Utg servering temamøte 97,00 4 Arrangement Skjåk ,00 16 Utg servering temamøte 1 280,00 5 Arrangement nov ,00 17 Utg servering temamøte 500,00 6 Vågå temamøte 1 500,00 18 Leif Ryvarden reiseutgifter 1 000,00 7 Tur R Marstein 550,00 19 Utlegg 267,00 8 Kreditrente 8,00 20 Vingave guiding 216, Gebyr 30, Gebyr 30, Gebyr 120,00 12 Sum inntekter ,00 24 Sum utgifter 8 625,26 25 Driftsresultat ,74 Balanse Bank Egenkapital 26 Inng saldo ,80 30 EK ,80 27 Inntekter ,00 31 Resultat ,74 28 Utgifter ,26 32 EK ,54 29 Utg saldo ,54 Lom, 21. april 2015 Ola Magnar Hoft Trond Dalsegg Astrid Gjertsen Olav M. Bø Ingrid Aukrust Bjørg Marit Andersen Knut Støren (Styreleiar)

5 Versjon 10, Vedtatt på årsmøte Foreininga sitt namn og føremål VEDTEKTER for foreininga Norsk Fjellmuseums Venner * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Norsk Fjellmuseums Venner er ei foreining som har som føremål å støtte verksemda og føremålet til Norsk Fjellmuseum. Foreininga har sete i Lom. Støtta til Fjellmuseet kan ytast på ulike måtar, til dømes økonomisk eller fagleg, eller som arbeidsressursar. Aktivitetane til foreininga bør ha et breitt fagleg fokus og famna både naturminne, kulturlandskap og fjellets kulturarv og tradisjonar. 2. Foreininga sine medlemmer Foreininga sine medlemmer er: Personlege medlemmer Føretak, foreiningar, offentlege og private institusjonar m.v., samt kommunar som ynskjer å støtta Norsk Fjellmuseum. 3. Styret Foreininga vert leia av eit styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styreleiar og dagleg leiar av Norsk Fjellmuseum har møte- og talerett i styret. Dagleg leiar kan delegere til andre tilsette i administrasjonen å møte i styret for venneforeininga. 4. Funksjonstid i styret Funksjonstida i styret er to år for medlemmer og eit år for varamedlemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer kan attveljast. Valet skjer slik: Styreleiar blir vald separat kvart anna år, med funksjonstid 2 år 2 styremedlemmer blir valde kvart år, med funksjonstid 2 år 2 varamedlemmer blir valde kvart år, med funksjonstid 1 år. Det første året veljast 4 styremedlemmer, to med funksjonstid 2 år og to med funksjonstid 1 år. Denne fordelinga skjer ved loddtrekning. 1

6 Versjon 10, Vedtatt på årsmøte Vedtak i styret Styret representerer foreininga i alle saker og kan gjere vedtak når minst 3 medlemmer er til stades. Gyldig vedtak krev at meir enn halvparten av dei medlemmer som er til stades, stemmer for vedtaket. Leiaren for styret har dobbellstemme ved stemmelikskap. 6. Signatur Signaturen til foreininga har leiaren for styret saman med ein styremedlem. 7. Oppgåvene til styret Norsk Fjellmuseum løyver 10 % av medlemskontingenten til Fjellmuseets Venner. Oppgåvene til styret er: a) gjennomføre dei vedtak som vert trefte av årsmøtet. b) sikre gode samarbeidsrelasjonar til fjellmuseet c) leiaren for styret representerer venneforeininga i styret for Norsk Fjellmuseum, gjennom møte- og talerett i deira styre etter invitasjon. 8. Kontingent og medlemsrettar Medlemskontingenten skal fastsetjast av årsmøtet for eitt år om gongen etter forslag frå styret i fjellmuseet. Kontingenten kan fastsetjast ulikt for enkeltpersonar, familiar, livsvarige medlemmer og for foreiningar, organisasjonar og lag. Alle enkeltpersonar og familiar som er medlemmer i foreininga, skal ha fri inngang i museet i opningstida. 9. Valkomité Valkomitéen skal førebu neste års styreval. Den har tre medlemmer. Funksjonstida i komitéen er tre år, slik at ein medlem er på val kvart år. Medlemmen som har lengst funksjonstid, er leiar. 10. Årsmøte Årsmøtet, som består av medlemmene, er det øvste organet i foreininga. På årsmøtet har kvar medlem ei røyst. Ordinært årsmøte skal haldast kvart år i juni månad. Dette møtet skal behandle: 2

7 Versjon 10, Vedtatt på årsmøte Godkjenning av årsmelding og eventuelt rekneskap for året i førvegen. 2. Val av styremedlemmer og varamedlemmer i samsvar med Val av revisor. Revisor er same revisor som for Norsk Fjellmuseum viss Norsk Fjellmuseum fører rekneskap for venneforeininga. 4. Val av eitt medlem til valkomitéen. 5. Fastsetjing av kontingent. 6. Andre saker som er nemnde i innkallinga. Ekstraordinært årsmøte vert kalla inn av styret eller når det vert kravd av minst 20% av medlemmene i foreininga. Årsmøta skal kallast inn med 14 dagars skriftleg varsel til medlemmene. Årsmeldingar frå styret og revisor og framlegg frå styret til årsrekneskap skal følgje innkallinga til vanleg årsmøte. Årsmøta vert leia av styreleiar. Vedtak skal fattast med alminneleg fleirtall med unntak for saker som er nemnde i 10. Årsmøta kan ikkje behandle andre saker enn dei som er nemnde i innkallinga. 11. Endring av vedtekter og oppløysing Vedtektene kan endrast av årsmøtet. Avgjerd om vedtektsendring krev tilslutning av minst 2/3 av dei røystene som er gjevne. Avgjerd om oppløysing av foreininga krev same fleirtall som nemnd i første ledd. Ved oppløysing skal formuen til foreininga etter at alle krav er dekte, gå til Norsk Fjellmuseum. 3

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS Heimel: LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper I medhald av 4, er folketalet pr. 01.01.2008 oppgitt av SSB lagt inn 22.februar 2008(publiseringsdato)

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS 1 Namn Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA) er ei interkommunal verksemd som er oppretta med heimel i lov om interkommunale

Detaljer

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU.

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 NAMN OG FØREMÅL a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4. SELSKAPSAVTALE Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.10 1 Namn Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS er ei interkommunal

Detaljer

SELSKAPSAVTALE SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS

SELSKAPSAVTALE SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS Gjeldande frå 20. mars 2014 SELSKAPSAVTALE FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS 1 Selskapet Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) er eit interkommunalt selskap skipa av kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG 1. LAGETS NAMN. Lagets namn er Ryssholmen båteigarlag. 2. LAGETS FORMÅL. Lagets formål er å bygge og drive ei trygg og god småbåthamn ved Ryssholmen, samt ta vare på

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

Årsmøte i Morgedal Idrottslag vert på Morgedal Grendehus torsdag den 26. februar kl. 19.00.

Årsmøte i Morgedal Idrottslag vert på Morgedal Grendehus torsdag den 26. februar kl. 19.00. Årsmøte i Morgedal Idrottslag vert på Morgedal Grendehus torsdag den 26. februar kl. 19.00. Det er lagt opp til vanlige årsmøtesaker. Velkommen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing Eigarstyring og selskapsleiing Rekneskapspliktige som har utstedt verdipapir notert på regulert marknad i Noreg, skal i årsrapporten eller i dokument det er henvist til i årsrapporten, gjere greie for

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Wenche

Detaljer

Forsøksringane i Gudbrandsdalen

Forsøksringane i Gudbrandsdalen Forsøksringane i Gudbrandsdalen Medlemsskriv nr 1 - februar 2010 - Årgang 10 Innhald Landbruksrådgivingen i en brytningstid... s 1 Innkalling til årsmøte Øko-Gudbrand, Lesja og Dovre, Midt-Gudbrandsdal

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer