Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS"

Transkript

1 Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS fredag 20. juni kl. 11:00 på selskapet sitt hovudkontor på Sandane. Saker som skal handsamast: 1. Val av møteleiar 2. Val av ein person til å skrive under møteboka saman med møteleiar 3. Godkjenning av innkalling og sakliste 4. Fastsetting av rekneskap og disponering av overskot for 2013, og fastsetting av balanse pr for Sogn og Fjordane Energi AS 5. Godkjenning av honorar for revisor og fastsetting av honorar for styremedlem er og medlemmer av revisjonsutvalet 6. Val til styret og val nemnd Etter generalforsamlinga vert det eigarmøte. Tema i eigarmøtet vil mellom anna vere: Generell informasjon om status i Framlegging av langtidsprognose for Drøftingar rundt utbyttepolitikk Vedlegg: 1. Fullmaktskjema 2. Framlegg til vedtak i sak 4, 5 og Årsrapport 2013 Med helsing Sogn og Fjordane Energi AS f ~ r Atle Kjøllesdal Styt~ k.. kl Sogn og Fjordane Energi Post: Bukta, 6823 Sandane NO Bankkonto: l sfe.no

2 Vår dato: v3 Vår ref: Dykkar ref: FULLMAKT Den som underteiknar og som er eigar av 'A-aksjar og B aksjar i Sogn og Fjordane Energi AS gir hermed fullmakt til til å møte og stemme for våre aksjar på den ordinære Generalforsamlinga som vert halde 20. juni den 2014 Stad Underskrift Gjenta med blokkbokstavar Namn på eigar av aksjane Adresse Postnr. Stad Fullmakt sendast pr. post eller epost til Fullmakta kan også leverast på generalforsamlinga når vedkomande møter. Sogn og Fjordane Energi AS.... Bukta, 6823 Sandane Telefon: Telefaks: OI Kundesenter: E-post: Heimeside: Org. nr.: Bankkonto: Nett AS Org. nr.: Bankkonto Besøksadr. Hamre gata l, Florø Produksjon AS Kraft AS Org. nr. : l 06 Org. nr.: Bankkonto Bankkonto Svelgen Kraft AS Telefon: Org. nr.: Bankkonto: Besøksadr. : Svelgen

3 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling Vedtakssak Sak nr. 14/GF-004 Årsoppgjer 2013 Framlegg til vedtak: 1. Generalforsamlinga godkjenner årsrekneskapen for 2013 med eit overskot på kr for morselskapet og kr for konsern og ein totalbalanse på kr for mor og kr for konsern. 2. Generalforsamlinga godkjenner eit utbytte på kr 13,60 pr. aksje, totalt kr Generalforsamlinga godkjenner slik disponering av årsoverskotet: Overført til annan eigen kapital: kr Avsett til utbytte: kr Sum disponert: kr Generalforsamlinga tek styret si melding 2013 til etterretning. 5. Generalforsamlinga tek meldinga frå revisor til etterretning. Vedlegg 1. Årsrapport 2013 som inkluderer Styret si melding for 2013, resultatrekneskap og balanse med notar og revisjonsmelding. Arkivnr. Sakshandsamar Øk. Dir. I<:.onsernsjef ,v2 MAHO MAHO TEGJ

4 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling 20. juni 2014 Vedtakssak Sak nr. 14/005 Godkjenning av honorar for revisor og fastsetting av honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet Styret sitt framlegg til vedtak på revisjonshonorar: Generalforsamlinga godkjenner revisor sitt honorar for 2013 på kr ,- for morselskapet og kr ,- for konsernet totalt. Valnemnda sitt framlegg til vedtak på honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet: Generalforsamlinga vedtek følgjande godtgjering til styret sine medlemmer: Styreleiar Nestleiar Medlem Fast honorar på kr Fast honorar på kr Fast honorar på kr Varamedlem Møtehonorar på kr Til medlemmer av revisjonsutvalet vedtek generalforsamlinga følgjande godtgjersle: Lei ar og medlemmer Fast honorar på kr Det vert ikkje utbetalt tapt arbeidsforteneste til styremedlemmer eller medlemmer av revisjonsutvalet. Endra godtgjersla gjeld frå Arkivnr. I<onsernsjef Styreleiar TEGJ PEI<J Leiar for valnemnda: ÅSI<J (sign.)

5 Godkjenning av honorar for revisor og fastsetting av honorar for styrenaedlenanaer Saks framstilling Kva saka gjeld Saka gjeld generalforsamlingsvedtak for godkjenning av honorar til revisor og fastsetting av honorar til styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet i Sogn og Fjordane Energi AS Bakgrunn Det er generalforsamlinga som godkjenner honorar for revisor og fastset honorar for styremedlemmer. På generalforsamlinga 1 7. juni 2011 vart det sett ned ei valnemnd beståande av leiar Åshild I<jelsnes (fylkesordførar i Sogn og Fjordane Fylkeskommune), Atle Neteland (konsernsjef i BI<I<) og Anders Ryssdal (ordførar i Gloppen kommune). I samsvar med instruksen, skal valnemnda "gje innstilling til generalforsamlinga om godtgjering til styret sine medlemmer". Utgreiing Revisorhonorar er dokumentert i note 5 til rekneskapen 2013 for Sogn og Fjordane Energi AS, og dessutan gjengjeve i tabellen vist nedanfor: Kostnader til revisor: Beløp i 1000 kr. Mor Konsern : Revisjonshonorar Rådgj evingstenester Attestasj onstenester Andre tenester utanfor revisjon en o Tenester frå samarbeidande selskap o o o 133 o o Sum har hatt ein praksis med utbetaling for tapt arbeidsforteneste. Dette ønskjer valnemnda å avskaffe. V alnemnda innstiller derfor på ein auke i styrehonoraret på 4 /o + ein kompensasjon på kr for styremedlem og nestleiar og kr for styreleiar for bortfall av ordninga med tapt arbeidsforteneste. Med verknad frå , tilrår valnemnda at godgjersla for styret vert: Styreleiar Nestleiar Medlem Fast honorar på kr auka til kr Fast honorar på kr ««« Fast honorar på kr ««« Varamedlem Møtehonorar på kr «««4.300.

6 Revisjonsutval er oppretta i V alnemda innstiller på at leiar og medlemmer i revisjonsutvalet får ei fast årleg godtgjersle som er 1 /3 av godtgjersla som styremedlem i. Dette gir ei fast årleg godtgjersla på kr Godtgjersla gjeld med verknad frå

7 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling 20. juni 2014 Vedtakssak Sak nr. 14/006 Val av medlemmer til styret og valnemnd Valnemnda sitt framlegg til styre i : Frå Sogn og.f!,iordane Jj;lkeskommune: S tyreleiar Per Atle Ifjøllesdal (attval) Styremedlem Arvid Bjarne Lille hauge (attval) Styremedlem O lin Johanne Henden (attval) Frå BKK: Nestleiar Birger C. S chønberg (attval) Styremedlem Kristin Linnerud (attval) Frå dei kommunale eigarane: Styremedlem Bengt Solheim-Olsen (attval) Personleg valde varamedlemer. Varamedlem Karen Marie 1--fjelmeseter Varamedlem Nils P. Stf!)'va (attval) Varamedlem Sve in OttarS an dal (attval) Personleg valde varamedlemer: Varamedlem Atle Neteland (attval) Varamedlem Bjarne S kaar Personleg valde varamedlemer: Varamedlem Anders Ryssdal (attval) Vaiet gjeld for to år. V alnemnda sitt framlegg til valnemnd i Ashild 19elsnes, leiar (attval) Atle Neteland (attval) Anders Ryssdal (attval) Vaiet gjeld for to år. Arkivnr. I<onsernsj ef Styreleiar TEGJ PEI<J Leiar for valnemnda: ASI<J (sign.)

8 V al av medlemmer til styre og valnemnd Saksframstilling Kva saka gjeld Saka gjeld val av medlemmer til sitt styre og valnemda i. Bakgrunn Alle aksjonærvalde medlemmer av sitt styre vart val på generalforsamlinga i Funksjonstida for eit styremedlem er to år og følgeleg er alle medlemmer av sitt styre på val i år. V alnemnda vart valt i Vedtektene seier at valnemnda skal veljast for to år av gongen. Det var ikkje val av valnemnd i fjor, derfor er valnemnda på val i år. Utgreiing V alnemnda beståande av leiar Åshild I<jelsnes (fylkesordførar i Sogn og Fjordane Fylkeskommune), Atle Neteland (konsernsjef i BI<I<) og Anders Ryssdal (ordførar i Gloppen kommune). Styret i har i dag desse aksjonærvalde styremedlemmene: Frå Sogn og Fjordane jjlkeskommune: S tyreleiar Per Atle F;jøllesdal Styremedlem Arvid Bjarne Lille hauge Styremedlem O lin Johanne Henden FråBKK: Nestleiar Bi?J;er C. S chønbe?j; Styremedlem Kristin Linnerud Frå dei kommunale eigarane: Styremedlem Bengt Solheim-Olsen Person/eg valde ljaramedlemer: Varamedlem Laura Kvamme Varamedlem Nils P. Stf!Yva Varamedlem Svein OttarS anda l Person/eg ljalde varamedlemer: Varamedlem Atle Neteland Varamedlem Veronica S torlid Kvinge Person/eg valde varamedlemer: Varamedlem Anders Ryssdal V alnemnda tilrår gjenval på alle styremedlemmer og varamedlemmer med unntak av Bjarne Skaar som går inn som nytt personleg varatnedlem for I<ristin Linnerud og I<aren Marie Hjelmeseter som nytt personleg varamedlem for Per Atle I<jøllesdal. V alnemnda tilrår gjenval for Åshild I<jelsnes som leiar av valnemnda og Atle N eteland og Anders Ryssdal som medlemmer av valnemnda.

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing Eigarstyring og selskapsleiing Rekneskapspliktige som har utstedt verdipapir notert på regulert marknad i Noreg, skal i årsrapporten eller i dokument det er henvist til i årsrapporten, gjere greie for

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS Heimel: LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper I medhald av 4, er folketalet pr. 01.01.2008 oppgitt av SSB lagt inn 22.februar 2008(publiseringsdato)

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

INNHALD. 3 Om Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. 5 Sparebankstiftinga sine styrande organ. 7 Styring og kontroll med stiftinga si verksemd

INNHALD. 3 Om Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. 5 Sparebankstiftinga sine styrande organ. 7 Styring og kontroll med stiftinga si verksemd ÅRSMELDING 2010 INNHALD 3 Om Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane 5 Sparebankstiftinga sine styrande organ 7 Styring og kontroll med stiftinga si verksemd 9 Årsmelding for 2010 13 Årsrekneskap 2010 14 Notar

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Wenche

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF 1 Namn og heimel Føretaket sitt namn er Luster bad KF. Føretaket er oppretta med heimel i kommunelova kap. 11, jf vedlegg til vedtektene. 2 Lokalisering Forretningskontoret

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Dato: 03.03.15 Stad: Strandsitjaren, Lærdal Sak 01/15: Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vert godkjent. Sak 02/15: Val av møteleiar

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS 1 Namn Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA) er ei interkommunal verksemd som er oppretta med heimel i lov om interkommunale

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer

SELSKAPSAVTALE SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS

SELSKAPSAVTALE SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS Gjeldande frå 20. mars 2014 SELSKAPSAVTALE FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS 1 Selskapet Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) er eit interkommunalt selskap skipa av kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4. SELSKAPSAVTALE Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.10 1 Namn Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS er ei interkommunal

Detaljer

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret i Tynes kommune Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/254 Vår dato: 23.02.2015 Årsmelding for kontrollutvalet i Tysnes

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS

ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Hardangerrådet iks Til Representantane. ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Dato: 21.03.2013 Stad: Litteraturhuset i Odda Tid: Klokka 14.00 Regionrådet /Representantskapet er Årsmøte Agenda: Kl. 09.30 Regionrådsmøte

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Årsmelding 2011. Kontrollutvalet. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Kontrollutvalet. www.sfj.no Årsmelding 2011 Kontrollutvalet www.sfj.no Innhald 1 Innleiing... 4 2 Samansetting av kontrollutvalet... 4 2.1 Kontrollutvalet 2007-2011... 4 2.2 Kontrollutvalet 2011-2015... 5 3 Kontrollutvalet sitt formål...

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 23. april 2015 Bildet viser Vannkanten, Stavanger. Fotograf Marie von Krogh / AART architects Moelven Industrier ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Moelven

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer