Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder"

Transkript

1 1 Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder Onsdag 9. mars kl..00 På Landvik, 2. etasje møtelokale Bioforsk Velkommen til årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving Agder og bruk din tale- og stemmerett. HUSK: Hvert bruk har 2 stemmer som kan nyttes ved personlig fremmøte. Vedtektene til NLR Agder finner du her: A. ÅRSMØTE SAKLISTE. 1. Valg av møteleder. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 3. Valg av 1 til å føre og 2 til å underskrive årsmøteprotokollen. 4. Årsmelding og regnskap for 20, se vedlegg. Årsmelding og revidert regnskap for Landbruksrådgiving Agder (NLR Agder) 20 Styret foreslår at regnskapsoverskudd på kr 0.764,- tillegges egenkapitalen Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsmelding og regnskap 5. Fastsetting av priser, medlems- og servicekontingenter 2011 (se vedlegg). 6. Budsjett (se vedlegg) og arbeidsplan Valg etter vedtektene 6a og 9b - Følgende innstilling er mottatt skriftlig fra valgkomiteen: Følgende styremedlemmer er ikke på valg: Lars Johan Midstue, Brit Mjåland, Odd Harald Reve a. Styreleder for 1 år. Innstilling: Kåre Dybesland, Songdalen b. Styremedlemmer for 2 år: Innstilling: Judith Kvelland Rogstad, Kvinesdal Jan Frode Studsrød, Arendal Ansattes representant velges på personalmøte i februar Valg av varamedlemmer i nummerrekkefølge; velges for 1 år, innstilling; 1. vara: Sven Haughom, Sirdal 2. vara: Åse Ingebjørg Homme, Valle 3. vara: Tom Sigurd Dokkedal, Grimstad Vara, ansattes representant: Velges på personalmøte i februar. c. Valg av valgkomite med varamedlemmer; innstilling På valg i 2011, velges for 4 år ( ): Ole Didrik Steensohn, Grimstad Pers vara: Tor Helge Arnevik, Grimstad

2 2 Disse ble valgt på årsmøtet i 20: Valgt for 2 år ( ): Jarl Solås, Lyngdal Pers vara: Terje Kleveland, Songdalen Valgt for 3 år ( ): Tor Eivind Tingstveit, Arendal Pers vara: Jens Johan Arnevik, Risør Valgt for 4 år ( ): Søren Seland, Audnedal Pers vara: Per Erik Jensen, Farsund Siste året i valgkomiteen er medlemmet leder av valgkomiteen. 8. Fastsette honorar og møtegodtgjørelser til tillitsvalgte - forslag fra valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår ingen endringer i godtgjørelse og honorar til tillitsvalgte (styret, fagråd, valgkomite osv) for Følgende satser gjelder nå: Styreleder i LR Agder: Fast sum kr ,-/år + møtegodtgjørelse. Møtegodtgjørelse hel dag: kr 1.500,- Møtegodtgjørelse halv dag/kveld (mindre enn 5 timer borte): kr 750,- Møtegodtgjørelse telefonmøter: Kr 300,-/møte. Reise- og kjøreutgifter: Dekkes etter statens regulativ. B. MIDD C. ÅRSMØTEFOREDR (ca. kl ) Sverre Heggset, fagkoordinator maskinteknikk i NLR Planer for teknikksatsing i NLR, koordinering på teknikk og mekaniseringsøkonomi Tilbud om rådgivingsverktøy, felles utviklingssatsing, fagkunnskapsformidling, hvordan spesialtilbud og spesialkunnskap rundt i landet kan bli tilgjengelig for en bonde lokalt. Hvordan legge til rette for at vi har objektiv kunnskap som kan formidle lure økonomiske investeringer og balansere motvekt mot kreative selgere. Jan Karstein Henriksen, NLR Agder Resultater fra forsøk om ulike høsteteknikker i gras og effekt på økonomi og forkvalitet. Nytten og viktigheten av kunnskapsformidling/rådgiving der en kombinerer planteproduksjon, teknikk og økonomi. Hva kan vi tilby av teknikkrådgiving? o Enkeltrådgiving om beslutninger/endringer i drifta o Innstilling av maskiner i felt Kort presentere planer for arrangement og utprøvinger i 2011.

3 3 ÅRSMELDING NLR Agder 20 Virksomheten i Regnskap Landbruksrådgiving Agder Saldobalanse/status NLR-Agder Budsjett Norsk Landbruksrådgiving Agder Virksomheten i 20 Hovedoversikt Norsk Landbruksrådgiving Agder Antall Antall Personell årsverk 12,8 Åkersprøytetester 17 Medlemmer 31/12 27 Jordprøver/ant. medl. 87/52 Støttemedlemmer Vekstnytt i sesongen, alle kulturer 69 Firma og org. Seniormedlemmer Egne arrangement Møter/kurs/markdager/ turer, demonstrasjoner 80 Fellestasjoner Gulrot Kål Foredrag holdt av ansatte på andre møter 14 Medlemsblad 8 Deltakelse på andre møter/kurs 52 Pressekontakter 20 Utviklingsprosjekter/Større registreringer 30 Styremøter (tlf møter) 7 (3) Forsøk 70 Styrer og utvalg 8 Gjødselplaner 474 Test kunstgjødselspredere 3 Driftsplaner 27 Ansatte: Wenche R. Høgetveit, Torleiv Roland, Nina Ryen, Inger Slågedal, Ana Solberg, Tore Tønnesen, Aina Øverland, Astrid Gissinger, Tønnes Hamar, Jan Karstein Henriksen, Sigbjørn Leidal, Jon Marvik, Rolf Inge Pettersen, Kjell Gustav Sørli og Ingvild Hajum Roland Personalmøter: Det har vært 6 personalmøter i 20. I sommerhalvåret har de ansatte telefonmøte hver 14. dag. Personalverv: Jon Marvik er ansattes representant i styret, Torleiv Roland er vara som ansatte representant i styret, Nina Ryen er verneombud, og Sigbjørn Leidal er tillitsvalgt. Eksterne verv, styrer og utvalg de ansatte har vært med i 20: Tønnes Hamar: Sekretær for næringspolitisk landbruksutvalg i Flekkefjord. Faggruppe hos FKRA for frø til grovfôrdyrking på Sør-og Vestlandet. Jon Marvik: Med i faggruppe for korn for Sør- og Vestlandet. Sigbjørn Leidal: Fagutvalg potet i Norsk Landbruksrådgiving Torleiv Roland: Fagutvalg økonomi i Norsk Landbruksrådgiving Wenche Rundsag Høgetveit: Fagutvalg frukt og bær i Norsk Landbruksrådgiving Astrid Gissinger: Fagutvalg grønnsaker i Norsk Landbruksrådgiving. Redaksjonskomiteen for samarbeidet Landbruksrådgiving og Bondevennen. Sykefravær i Landbruksrådgiving Agder 20 Gjennomsnittlig sykefravær for alle ansatte var 9,4%. 2 kronisk syke har hatt i gjennomsnitt 56,9% sykefravær. For disse 2 har vi refusjon av sykepenger fra første fraværsdag. De øvrige ansatte har hatt sykefravær på bare 0,6%. 6

4 4 Prosjekter og andre større arbeidsoppgaver Kontroll av risiko Prosjektet prøver ut tiltak som kan forebygge frostskade midt- og seinvinters i bringebær og moreller. Det skal bl.a. prøves ut Frostguard, en kraftig gassbrenner, som har gode resultater mot frost i blomstringa. Det skal også arbeides konkret med å få en vekst i produsentmiljøet i vårt område. Wenche Rundsag Høgetveit er prosjektleder. Prosjektet er finansiert via FMLA i Vest-Agder. Økologisk jordbærdyrking Etter forprosjekt vinteren og hovedprosjektet har vi prøvd ulike sorter, gjødsling og dyrkingsteknikk gjennom et helt bæromløp. Resultatene er svært gode både med vanlige jordbærsorter og langtidsbærende remonterende sorter. I 20 er det plantet nytt bæromløp som skal følges i bærårene Vi har fått nasjonalt ansvar for kunnskapssamling innen økologisk jordbærdyrking. Prosjektet støttes økonomisk av Innovasjon Norge avd. Agder, FMLA Vest- Agder og Statens Landbruksforvaltning via Bioforsk. Sprøyteteknikk og sprøytekvalitet i bær I 20 har vi vært med i et kortere landsomfattende prosjektet som laget praktisk rådgivingsmateriell om beregning av væskemengder, innstilling og rett bruk av sprøyteutstyr i jordbær. Lokalt har FMLA i Aust-Agder gitt tilskudd til prosjektet. I arbeider vi i Agder som 1 av 3 rådgivingsenheter på landsbasis med å utvikle og samle kunnskap for å få til god rådgiving omkring sprøyteutstyr, sprøyteteknikk og sprøytekvalitet i bringebær. Arbeidet foregår ute på de enkelte gårdsbruk med bondens eget utstyr. Det skal lages rådgivingsmateriell og presenteres på fagarrangement. Prosjektet finansieres av sentrale BU-midler. Lønnsom mekanisering og maskinbruk Teknikkprosjektet Prosjektet går og målet er å opparbeide en etterspurt faglig dyktig rådgiving innen maskinteknikk og mekaniseringsøkonomi for ulike planteproduksjoner. Det arbeides med forsøk, utvikling av programvare for rådgiving, enkeltrådgiving og fagarrangement. Arbeidet finansieres av Vest-Agder Fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling i Aust-Agder. Utreding og veivalgprosjekter for bruk i omstilling og ved investeringer Det er i 20 hjulpet til med søknader til Innovasjon Norge om flere utredingsprosjekter for bruk i distriktet. Ved slike søknader er det viktig å komme inn på et tidlig tidspunkt slik at omstillinger og investeringer kan tas på et godt fundamentert grunnlag. Det er gitt 50 % tilskudd dersom søknadene er blitt innvilga. På bruk som dette gjelder har Landbruksrådgiving Agder vært innleid som rådgivere. Driftsplaner til lånesøknader. Norsk landbruksrådgiving Agder tilbyr bruk som står foran store investeringer å lage fullstendige driftsplaner som omfatter hele økonomien på bruket inkludert lønnsinntekt utenom bruket. Driftsplaner bygger på regnskap og kalkyler for framtidig drift. Driftsplaner er et krav ved søknad om lån og tilskudd. Det er i 2011 laga 27 ferdige driftsplaner. Det er laga slike planer for alle husdyrproduksjoner og enkelte for planteproduksjoner og potetproduksjon. Fra 2011 er det nye rutiner for å sende inn elektroniske søknader, Norsk Landbruksrådgiving Agder kan hjelpe med utfylling av elektroniske søknader. Fram Agro. Norsk Landbruksrådgiving Agder har i 20 vært engasjert med oppdrag for Innovasjon Norge gjennom Fram Agro.

5 Ung Bonde Norsk Landbruksrådgiving Agder oppretta i 20 et fond på kr 0 000,- som skal gå til tiltak for nyinnmeldte medlemmer under 35 år. Det gis gratis tjenester for kr 3 000,-. I 20 er det 3 medlemmer som har benytta seg av disse tjenester. Reduserte kostnader i grovforproduksjonen Gjennom registreringer av mekanisering, timeforbruk og avlingsmengde på 8 melkeproduksjonsbruk i Vest-Agder er formålet å registrere de reelle grovforkostnader. Samtidig se på forskjeller og se på kostnadsreduksjoner. Det skal opprettes et samarbeid med Tine, Nortura og regnskapskontor. Prosjektet er støtta av Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder Landbruksselskap og Norsk Landbruksrådgiving. Prognose av fôrkvalitetsutviklingen I samarbeid med Dalane Landbruksrådgiving og Setesdal Forsøksring har vi tatt ut grasprøver hver uke før 1. slått på 9 steder på Agder og 2 i Dalane i Rogaland på vanlig eng. Før 2. slått ble det tatt ut grasprøver på 3 steder på i Agder og 1 i Dalane. Ut fra disse prøvene er det laget prognose for utviklingen av graskvaliteten. Vi har også hatt en utprøving av fôrkvalitetsprognoseverktøy for gjenveksten etter 1. slått laget av Bioforsk. Grovfôrdyrking til gull for økonomi og miljø / Bærekraftig grovfôrproduksjon Hovedmålet er å samle kunnskap og utvikle ny kunnskap slik at vi kan få til billig og miljøvennlig kvalitetsproduksjon av grovfôr ved å utnytte organisk gjødsel og belgvekster optimalt i konvensjonell og økologisk grovfôrdyrking. I ble dette gjennomført som et forprosjekt. Det er gitt prosjektmidler fra Fylkesmannen i Vest-Agder og Norsk Naturgjødsel AS. I 20 fikk vi godkjent et utvidet prosjekt Bærekraftig grovfôrproduksjon finansiert av Innovasjon Norge avd. Agder, Fylkesmannen i A-A og V-A, Tine MS og Norsk Naturgjødsel AS. Potetcystenematode (PCN) Prosjektets fulle tittel er: Utredning av metoder for bekjemping av potetcystenematode og tilrettelegging for lønnsom potetproduksjon i Aust- og Vest-Agder. Prosjektets hovedmål er: Utvikle, tilrettelegge og formidle kunnskap om bekjemping av PCN for å kunne videreføre og øke potetproduksjonen i Agder-fylkene, til tross for at vi har stor utbredelse av PCN. I samarbeid med Bioforsk Plantehelse og rådgivingsenheter i Rogaland, Vestfold, Østfold og Trøndelag utføres forsøk med tidligpotet som bekjempingsmåte for potetcystenematode. I tillegg prøves det ut fjøresøtvier som fangtstplante for PCN. Det blir også arbeidet for å framme Agder sine interesser i forbindelse med endringer i forvaltningspraksis og bransjestandard for PCN, initiert av Mattilsynet. Det blir også tilbudt rådgiving til enkeltprodusenter i forbindelse med prøvetaking i regi av Mattilsynets overvåkningsprogram. Prosjektet eies av Landbruksrådgiving Agder og finansieres av Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Aust-Agder. Vest- Agder vil trolig komme inn fra Bedre kvalitet på poteter til Sørlandschips Prosjektet eies av bedriften Sørlandships i Songdalen kommune. Landbruksrådgiving Agder er engasjert for å utvikle og bidra til gjennomføring av tiltak som bedrer kvaliteten på potetene som leveres fabrikken. Fabrikken har i 20 hatt kontraktsproduksjon av ca..000 tonn poteter hovedsakelig i Agder, Telemark og Vestfold, men på grunn av stor økning i salget de siste årene har det også blitt importert noe poteter. Det er et uttalt ønske fra fabrikken om å øke produksjonen lokalt for å bli mindre avhengig av poteter langveisfra. I regi av prosjektet jobbes det også med utprøving av nye sorter for chipsproduksjon, og det ligger inne flere spennende produktutviklinger. 5

6 6 Økologisk veiledningsprosjekt Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har siden 1998 administrert landsomfattende prosjekter med veiledning i økologisk landbruk til gårdbrukere. Det startet som et enkeltprosjekt kalt Gratis Førsteråd for omlegging til økologisk landbruk (GFR). I 2003 satte LFR i gang et nytt prosjekt kalt Oppfølging med grundig og fullstendig rådgiving (OGFR), nå kalt Rådgivingsavtale. Året etter ble disse to prosjektene og et nytt prosjekt kalt Dyrkingsgrupper samkjørt i et storprosjekt kalt Økologisk veiledningsprosjekt (ØV). Gratis førsteråd Interesserte gårdbrukere kan få besøk av rådgiver for å kartlegge gårdens ressurser og diskutere muligheten for økologisk drift. Det utarbeides dekningsbidragskalkyler for både konvensjonell drift, og for ulike alternativer med økologisk drift. Mange enheter innen NLR, deriblant Landbruksrådgiving Agder, deltar i prosjektet som er gratis for bonden. 0 gårdsbruk i på Agder fikk GFR i 20. Gratis Førsteråd melk Nytt i 2007 var et samarbeid med Tine som kalles GFR-melk, der produksjonsveilederen og rådgiveren er sammen på gårdsbesøket og i tillegg kommer på et oppfølgingsbesøk. Tine-rådgiveren utarbeider en ØRT-kalkyle. I 20 fikk 1 melkeprodusent besøk. Gratis førsteråd sau I 2006 startet Norsk Landbruksrådgiving en landsdekkende aksjon kalt ØkoSau. Denne er finansiert over jordbruksavtalen. I tillegg til informasjonsmøter i hvert fylke skal det også gis gratis førsteråd for muligheter for økologisk sauehold på egen gård. 7 fikk GFR-sau i 20. Rådgivingsavtale Rådgivingsavtale er et tilbud til bønder som allerede driver økologisk, eller som er i ferd med å legge om drifta. De kan få 20 timer faglig rådgiving fra rådgiver, eller andre fagpersoner. Rådgivinga kan fordeles på to år, og det er gårdbrukeren sjøl som bestemmer hva slags rådgiving han/ho ønsker. På Agder var det i 20 7 bønder som hadde Rådgivingsavtale. Dyrkingsgrupper Dyrkingsgrupper er en del av det økologiske veiledningsprosjektet, og går ut på å opprette erfaringsgrupper innen ulike produksjoner med både økologiske og konvensjonelle gårdbrukere. Det skal være minst 5 deltakere i hver gruppe og de skal ha minst 3 møter i året. I 20 ble det gjennomført ei slik gruppe i økologisk melkeproduksjon, og ei for grøntprodusenter. Gruppene har hatt tre møter/markdager hver. Andre økologiske prosjekter Landbruksmyndighetene har et mål om at 15 % av jordbruksarealet skal være omlagt til økologisk drift innen I den sammenheng skal alle fylker ha en egen handlingsplan med tiltak som kan bidra til å oppfylle dette målet. Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) har ansvar for handlingsplanen og for at det søkes penger til at tiltakene kan iverksettes. Landbruksrådgiving Agder har en representant i FMLA si "Arbeidsgruppe for økologisk landbruk på Agder". Vi søker også penger fra FMLA til forskjellige forsøk, utprøvinger, møter og markdager innen økologisk landbruk. Økogrønt på Agder F Landbruksrådgiving Agder har fått tilskudd fra F til et toårig prosjekt på dyrking og omsetting av økologiske poteter og gulrøtter. I 20 hadde vi et forsøk i tidligpotet på Bioforsk Landvik og et med lagringspotet i Audnedal. Vi hadde også et forsøk med gulrot hos Jan Oddbjørn Bakke i Grimstad. Det blei arrangert markvandring på Bioforsk i juli, og hos Bakke i august.

7 Økologisk dyrking av gulrot Vi har sett på ugrasarbeid, dekking mot insekter, såtid, ulike dekketyper i tidlig produksjon i et storskalafelt Tilskudd fra Fylkesmannen i Aust-Agder. Økoløft Arendal-Grimstad Landbruksrådgiving Agder er med i referansegruppa for et felles økologisk prosjekt for Arendal og Grimstad, kalt Økoløft. Vi samarbeider med prosjektet om ulike arrangement. Kulturlandskapsprosjekter I 20 gjennomførte Landbruksrådgiving Agder en skjøtselplan for verdifull slåttemark i Ulvøysund og skjøtselsplan for 3 lokaliteter på Sandøya, Tvedestrand.. Vi jobber med en forvaltningsplan for Songdalselva med vekt på å gjøre elva tilgjengelig for allmennheten. Et skjøtselsprosjekt for å bevare den sterkt truede strandtornen er påbegynt på Lista. Fosfor Vi har i år arbeidet med fangvekster, der vi har hatt et storskalafelt. Innen hodekål har vi i et storskala felt prøvd ut med og uten husdyrgjødsel, samt overgjødsling med og uten forfor. Vi hadde markdag på disse to feltene. Det er også tatt ut nonen husdyrgjødselprøver, skrevet artikkel i Bondevennen, hatt foredrag på kursuka og deltatt på oppsummeringsmøte om Vannsjøarbeidet i Østfold. Tilskudd fra Fylkesmannen i Aust-Agder Byggteknisk planlegging Fra 1. januar 20 ble byggteknisk planlegging overført fra FMLA til Norsk Landbruksrådgiving over hele landet. Det har i 20 vært totalt 34 byggesaker med stort og smått, herav 4 nye melkefjøs. Andre engasjement Sigbjørn Leidal har hatt oppdrag for Reddal Fellespakkeri i Grimstad, Ferdigmat i Arendal, og Graminor på Hamar, innenfor potet. Bioforsk Plantehelse (tørråte og skurvregistreringer), Grimstad potetpakkeri (småpotetprosjekt), Statens Vegvesen (vegsak i Lillesand) og Kåre Dybesland (Potetcystenematoder). Rolf Inge har hatt oppdrag for Felleskjøpet RA i forbindelse med vekstkontroll engfrø. Torleiv Roland har hatt oppdag i en forstudie om mulig biogassanlegg ved et melkebruk i Mandal. Jan Karstein Henriksen hadde nasjonalt oppdrag for Norsk Landbruksrådgiving med å forbedre og videreutvikle det databaserte rådgivingsprogrammet MEKØK- husdyrgjødsel 80 møter, markdager, turer m.m. som vi har vært arrangør/medarrangør Ansvar 21/1 Økoseminar om husdyr sammen med Økoløft, Arendal IS 8/2 Fagmøte husdyrgjødsel Finsland + JM 9/2 Fagmøte husdyrgjødsel Lista + JM 12/2 Fagmøte husdyrgjødsel Holt Tvedestrand 15/2 Fagmøte husdyrgjødsel Birkeland, kveld 16/2 Fagmøte husdyrgjødsel Lyngdal, kveld JM 17/2 Dyrkingsgruppe økogrønt, Landvik IS 17/2 Fagmøte tidligpotet, Grimstad 18/2 Fagmøte chipspotet, Kr.sand 18/2 Møte Biogass, Mandal TR 19-20/2 BU-kurs nybegynnerkurs jordbær teoridel, Lillesand 24/2 Markdag beskjæring, spangereid WRH 24-25/2 Plantevernkurs i Søgne 2/3 Vårmøte korn, Lyngdal, FKRA JM 9/3 Dyrkingsgruppe Økomelk+medlemsmøte økologisk avdeling, Evje IS 11/3 Dyrkingsgruppe Økogrønt, Landvik IS 7

8 8 11/3 Plantevernkurs, nye og oppdatering Lyngdal 15/3 Fagmøte bringebær, Kristiansand 16/3 Fagtur lagring potet, Randaberg 16-17/3 Plantevernkurs, nye og oppdatering Landvik 18/3 Fagmøte jordbær, Høvåg Lillesand 16+23/3 BU-kurs. Rimeligere grovfôr av høg kvalitet. Brandsvoll, Finsland TH, JM 19+26/3 BU-kurs. Rimeligere grovfôr av høg kvalitet. Holt, Tvedestrand vgs RIP, JM 6/4 Dyrkermøte industripurre, Grimstad 7/4 Dyrkermøte fabrikkhodekål, Grimstad 12/4 Dyrkingsgruppe økomelk, møte Evje IS 13/4 Dyrkermøte rødbeter, Grimstad 13/4 Pløye-og jordarbeidingsdemonstrasjon Lista 14/4 Dyrkermøte frilandsagurk, Grimstad 21/4 Plantevernkurs, teorikurs - Tvedestrand 27/4 Fagdag/Maskindemonstrasjon husdyrgjødsel Holt Tvedestrand, TR 28/4 Samling for deltakere i prosjekt reduserte grovfôrkostnader, Brandsvoll TR, JM 5/5 Plantevernkurs, praksisdag - Tvedestrand 18/5 Markdag korn Lista JM 19/5 Markdag korn Søgne JM 19/5 Markdag jordbær for kurs og felles Kristiansand 25/5 Markdag grovfôr Lindesnes, i samarbeid med Tine JM 27/5 Markdag grovfôr Marnardal, Øyslebø 31/5 Møte Songdalselva, Nodeland IS TR 1/6 Markdag grovfôr VA Kvinesdal, Breimoen TH 1/6 Markdag grovfôr VA Vennesla, Stallemo 2/6 Markdag purre, Grimstad 3/6 Markdag grovfôr VA Gyland, Nedland TH 3/6 Markdag bringebær, varehandtering og kjøling av bær, Grimstad 3/6 Markdag grovfôr AA Fevik RIP 4/6 Markdag grovfôr AA Austre Moland RIP 7/6 Markdag grovfôr AA Froland, Produksjon av høy RIP 9/6 Markdag rødbeter, Grimstad 11/6 Markdag/demonstrasjon tidligpotet, Grimstad 16/6 Markdag chipspotet, Lillesand 21/6 Markdag hodekål, Grimstad 23/6 Markdag rødbeter, Grimstad 25/6 Markdag purre. Grimstad 30/6 Markdag/Dyrkingsgruppe økogrønt, Landvik samarb. Økoløft IS, 1/7 Markdag agurk, Grimstad 5/7 Guide for NLR Dalane, medlemstur i Vest-Agder TH 21/7 Markdag hodekål, Grimstad 23/7 Markdag purre, Grimstad 23/7 Markdag rødbeter, Grimstad 13/8 Teorikurs plantevern, Evje 14/8 Naturligvis/ Landbrukets dag, Evje WRH / TR 17/8 Markdag agurk, Grimstad 18/8 Markdag jordbær konvensjonelt og økologisk i Søgne 26/8 Markdag økogulrøtter Molland, Grimstad /IS 9/9 Plantevernkurs, praksisdag, Grimstad /9 Markdag, fosfor, med vekt på gjødsling og fangvekster 13/9 1.samling kurs vanning og gjødsling i bær og frukt Søgne +Mandal 22/9 Kurs for unge bønder, Vegårshei TR, WRH

9 9 13/ Miljøplan trinn II, kurskveld på Lista IS 28-29/ Vestfoldtur for storfekjøttprodusenter, EB- kurs KGS, TR 28/ Tur/ fagmøte G.moen, Bransjestandard Potetcystenematode 4/11 Teoridag Brandsvoll, 3. dag, EB-kurs for storfekjøttprodusenter KGS, TR 8/11 Økomelkmøte på Byglandsfjord IS 11/11 Kulturlandskapsdag demonstrasjon av kantrydding langs Songdalselva IS 11 og 19/ 11 Kurs økonomi og tiltak i melkeproduksjonen, TR, TT 24/11 Fagmøte potet, Kristiansand, Del 1 av kurs: Lagring av potet, 25/11 2. samling kurs vanning og gjødsling frukt og bær, Høvåg Lillesand 6/12 Samling for deltakere i prosjekt reduserte grovfôrkostnader, Brandsvoll JM 13/12 Dyrkingsgruppe Økomelk, Evje IS 16/12 Møte med rødkåldyrkere, samt dyrkerkafè 14 foredrag holdt av ansatte på andre møter Ansvar 14/1 Kursdag for andre rådgivere om programmet MEKØK-husdyrgj Gardermoen 11/2 Foredrag om økologiske jordbær Bioforskkonferansen Sarpsborg 18/3 Foredrag Bondekafe Lista JM 26/5 Foredrag ensilering, Lista og Lyngdal Produsentlag JM 27/5 Foredrag moreller, dyrkere i Telemark WRH 9/11 Presentasjon av NLR Agder på kommunesamling til FMAA RIP 15/11 Foredrag om grasbergingsteknikk på kursuka I NLR i Stjørdal 16/11 Foredrag om økonomiberegningsprogrammer i bær, kursuka i Stjørdal 18/11 Foredrag om Songdalselva på møte i Historielaget/Bondelaget, Nodeland IS 24/11 Bondekafé Tonstad om gjødsel, ensileringsmidler og plantevern TH 25/11 Foredrag om Songdalselva på møte i Bondelaget, Brandsvoll IS 15/12 Julemøtet FKRA, Sirevåg om resultater fra forsøk med organiske gjødseltyper TH 15/12 Julemøtet FKRA, Sirevåg om resultater fra forsøk med høsteteknikk i rundballer JM 13/12 Julemøte Kr.Sand Bondelag, om muligheter innen potetproduksjon 20 mediekontakter Ansvar 16+19/3 NRK Sørlandet om åtekalking og andre tiltak for tidligere våronn Mai NRK Sørlandet om frostskade etter vinteren WRH Mai Søgne og Songdalen Budstikke, forhåndsomtale av møte om Songdalselva IS Febr NRK Sørlandet om landbruksatsing på Agder TR 8/6 NRK Sørlandet; Norge i dag om tørken på Agder RIP 23/6 NRK Sørlandet om tørken TH 23/6 NRK Sørlandet om økologiske jordbær 6/7 Budstikka Søgne og Songdalen om tørken TH 8/7 Nettavisen Fædrelandsvennen og Avisen Agder, Flekkefjord om tørken TH 15/7 Fædrelandsvennen om økologiske jordbær 22/7 NRK Vestfold om tørken, fôrmangelen og -aksjonen TH 23/7 Fædrelandsvennen om tørken, fôrmangelen og aksjonen TH 28/7 Nationen om økologiske jordbær Juli Reportasje i Fedrelandsvennen om dyrking av chipspoteter til Sørlandschips Juli NRK Sørlandet om morellavling og høsting WRH Juli Farsunds avis om morellprodusent i Lyngdal WRH 30/7 Avisen Agderposten om bringebær 16/8 Bladet Ren Mat om økologiske jordbær 18/8 Nationen om fôrsituasjonen TH Sept Reportasje Norsk Landbruk, fra Bjelland TR

10 52 Møter og kursdeltakelse Deltaker 12/1 Dagskurs om Agdermat i Sørlandsparken IS 13-14/1Mediekurs på Gardermoen Arr: NLR, NR 19/1 Nettverksmøte Biogass, OO TR 21/1 Møte Næringshagen i Mandal TR 25-26/1 Samling plantevern frukt og bær Bergen, WRH 26/1 Rådgjevarsamling grovfôr og fôring Agder, Kristiansand TH,, TR, JM 27-28/1 Plantevernmøte grønnsaker Arr: Fagutvalget grønnsaker NLR 28-31/1Studietur Brussel TR 9, /2 Kommunesamling, Lyngdal TR -11/2 Bioforsk-konferansen JM, 16,17/2Økonomikurs Gardermoen TR 18-19/2 Møte daglig ledere NLR WRH 23/2 Møte landbruksmeldinga WRH, TR 28/2 Brukermøte Agro Økonomi NR 9/3 Møte Kvinesdalsposjektet TR 25/3 Kontaktmøte med Bioforsk og Oikos om økologiske jordbær, Oslo 8/4 Vekstkontrollkurs, Ås RIP 9/4 Oppsummeringsmøte om vannsjøarbeidet i Østfold 9-/4 Lyngbrenning/kulturlandskapsseminar på Hidra IS 16/4 Møte i referansegruppa for Agdermat, Hesnes gartneri i Grimstad IS 22/4 Kurs for fornying av funksjonstestere,tr /5 Møte VA fylkeskommune, samt BU gruppa VA WRH 25-27/5 Biogasstur Sverige TR 1/6 Møte i redaksjonskomiteen i Bondevennen 1-2/6 Plantevernsamling, frukt og bærrådgivere WRH, 2/6 Åpen fagdag hos Myhrene AS i Sylling WRH, 15/6 Møte Innovasjon,Arendal TR 22-23/6 Rådgiversamling korn, Romerike JM 28-30/6 Tur til Finland - grønnsaker Arr: Fagutvalget grønnsaker NLR 8/7 Møte Tine, Nortura WRH 9-11/8 Fagtur potet til Troms. Arr.: Fagutvalg potet i NLR /8 Naturligvis, Evjemoen flere 24/8 Økologisk grønnsaksmarkdag i Lier Arr: NLR 26/8 Møter ang Sørlandssamlinga, fleire møter TR, WRH 7/9 Møte i referansegruppa Agdermat, Skjeggedal Hjorteviltfarm IS 15/9 Møte i Friluftsrådet i Songdalen, fleire møter IS 24-25/9 Blåbærseminar i Østfold 15/ Møte Bioforsk Landvik; frukt og bær satsing Agder WRH 18/ Kontaktmøte med andre bærrådgivere i Drammen 25-26/ Økoløftkurs i Trondheim IS 26/ Møte med FKRA i Stavanger om frø og frøblandinger til grovfôr TH 9-/11 GFR/Debiomøte i Bergen IS 11/11 Kurs om Skifteplan gjødslingsplanprogram på Øksnevad TH, JM 22/11 Gjengroingproblematikk ved Skog og Lanskap, Birkeland IS 15-16/11 Kursuka Arr: NLR, 9/12 Kontaktmøte med Fylkeskommuner og Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder JK,, 15/12 Julemøtet FKRA, Sirevåg TH, JM 15/12 Møte i referansegruppa på Kvelland Vingård i Lyngdal IS 15/12 Møte i redaksjonskomiteen i Bondevennen 21/12 Møte sporeproblematikken med Tine, Klepp st TR 21/12 Møte i korngruppa FKRA, Stavanger JM

11 70 forsøk og registreringer i 20 Grovfôr 20 VERT Ans Prosjekt Timoteisorter for vanlig og intensiv drift Sorter av flerårig raigras i nye dyrkingsområder Grasarter for intensiv bruk på sandjord, storskalafelt Frøblanding med rødkløversorter og luserne i tillegg Nitrogengjødsling til rødkløvereng i intensiv drift Sprøyting mot landøyda i beite Sortsprøving i fôrmais Storskalafelt raisvingel- rødkløver Biorest til eng Svein Otto Hærås Tønnes Oksefjell Jåbekk samdrift Hallvar Bjerland Kjell Sigurd Sira Mary Friestad KVS Lyngdal R. og A. Svaland Kjell Hauge TH JM TH JM JM TR RIP Grasprognoser NLR Agder, NLR Dalane, Setesdal Forsøksring Utprøving av fôrkvalitetsprognoseverktøy av Bioforsk Biokompost fra IRS Miljø IKS Flekkefjord, 3 felt Konvensjonelt felt med organiske gjødslingsmidler Økologisk felt med organiske gjødslingsmidler Økologisk felt med husdyrgjødsel og spredemetoder Såmengder av erter til gjenlegg, økol. Såmengder av erter til gjenlegg, konv. Ensileringmiddel til rundballer av erter Storskalaforsøk med kløverblandinger Stubbehøgde, bredspredn/strengelegg og tørketid i grashøsting Korn 3 Byggsorter for Sør-Vestlandet Strategier for soppsprøyting og vekstregulering i bygg Havresorter, soppsprøyting og stråforkorting Potet 17 Seine sorter for Østlandet, verdiprøving Bioforsk Seine sorter for Sør-Vestlandet, verdiprøving Bioforsk Ugrasmiddelforsøk fra Bioforsk Plantehelse N- gjødsling til tidligsorten Solist Setteavstander og settepotetstørrelse Arielle (2) Demonstrasjonsforsøk settepotetkvalitet (2) Tidligpotetsorter / dekkemetoder / gjødsling (økologisk) Seine sorter / gjødsling (økologisk) Sortsforsøk i chipspotet Nye tidligkloner Graminor PCN forsøk i tidligpotet Sortsforsøk små/ delikatessepoteter (storskala) Skurvtesting av kloner fra Graminor Nye chipskloner Graminor Prøving av nye chipssorter ( 2 stk storskala) Skurvfelt Bioforsk (4 stk storskala) Grønnsaker 14 Registrering av eggleggingstid for kålflue 05 Midler mot gulrotflue Ugrasmidler i purre Restanalysefelt for kortere behandlingsfrist for Feni og Sencor i gulrot 11 medlemmer Svein Berge Sira, Moen, Nedland Ståle Haukelid Arne Nyberg, Brekkestø Egil Nome, Øyslebø Egil Nome, Øyslebø Mary Friestad, Farsund Egil Nome, Øyslebø Ragnhild Bjåen, Bykle Johan Dag Drange Ernst Oseassen Mary Friestad Stanley Nilsen Tor Helge Arnevik Harald Egeland Tom Sigurd Dokkedal Jon Leif Eikås Knut O Seland/ L.Torp Dybesland, Eikaas Bioforsk Landvik Georg Smedsland Kåre Dybesland Lars Johan Midstue Jan G. Timenes Tor Helge Arnevik Knut O Seland Knut O Seland P. Try / F. Rugsland K. Lunden, L. Midstue, K. Dybesland, P. Try Jon Leif Eikås Øystein Fredriksen Jon Åge Sandkjær Frode Studsrød og Øystein Fredriksen 11 TH TH TH TH IS IS IS,JM JM IS, JM IS,JM JM JM JM,IS,IS NR

12 12 Gulrotsorter Hvitkålsorter Rødkålsorter Agurksorter Registrering egglegging for kålflue Registrering av voksne gulrotfluer Økologisk gulrot Registrering av voksne jordfly Fangvekster etter tidlig kultur Storskala P gjødsling i hodekål Frukt og Bær 15 Nyttesopper mot rotsnutebillelarver i jordbær Mineralgjødsel og organisk gjødsel til bæråra i jordbær Nemasys i dryppvanning for bekjemp av rotsnutebille Sonata som ny jordbærsort Div økologiske midler mot kirsebærbladlus Fjerning av rotesoppsmitte, moreller Fjerning av kartfall kontra soppspr i moreller under tunnel Utprøving av Frostguard Prognosestasjon, rognebærmøll Økol jordbær Vårdekking i 2 remonterende jordbærsorter Økol jordbær Gjødsling og fiberduk i Sonata og Korona Økol jordbær Fiberduk og insektduk i økojordbær på friland Økol jordbær Dyrkingssystem, sorter på friland og i tunnel Økol jordbær Gjødsling i Florence og Polka på plast friland Økol jordbær Tidligdriving av Polka og Sonata - planteår Øystein Fredriksen Lars Johan Midtstue Nils Heldal Nils Heldal Tom Sigurd Dokkedal Øystein Fredriksen Oddbjørn Bakke Oddbjørn Bakke Nils Heldal Lars Johan Midtstue Kaare Lee Lehne Karl Kristensen Søgnejordbær Alf Torbjørn Norum Svein Trygsland Høgetveit, flere Høgetveit Trygsland, Høgetveit Longerak Alf Torbjørn Norum Alf Torbjørn Norum Alf Torbjørn Norum Søgnejordbær Søgnejordbær Søgnejordbær Skogbruk 1 Gjødsling av yngre granskog 86 Vidar Løvdal TR WRH WRH WRH WRH WRH Styret ble valgt på årsmøtet. mars på Brandsvoll og har i 20 bestått av: Kåre Dybesland: Styreleder og fagråd potet. Brit Mjåland: Nestleder: Fagråd økologisk Odd Harald Reve: Fagråd grovfor Lars Johan Midstue: Fagråd Frukt og Bær, Fagråd grønnsaker Judith Kvelland Rogstad Per Asbjørn Heum Jon Marvik: Ansattes representant i styret, Fagråd korn og engfrø. Det har vært 7 styremøter og 3 telefonstyremøter. Styret har behandlet 32 ulike saker, mange har vært behandlet på flere styremøter. Kåre, Odd Harald og Brit var på årsmøte i NLR. Styret har opprettet fagråd i ulike kulturer; fagråd er underlagt styret, og skal bistå med faglige prioriteringer: Fagråd grovfôr Medlemmer: Odd Harald Reve, Farsund; Tellef Hodnebrog, Grimstad; Arne Kolnes, Vanse; Vidar Løvdal, Øvrebø. Ansatte: Tønnes Hamar sekretær, Jon Marvik, Sigbjørn Leidal, Rolf Inge Pettersen. Fagrådet ble omorganisert før siste møte, der bare Tønnes Hamar møtte fra de ansatte. Møter i Fagrådet: 25/2 I Lyngdal om planlegging for sesongen. 4/11 I Kristiansand om evaluering og forslag for 2011.

13 13 Fagråd korn og engfrø Medlemmer: Stanley Nilsen, Farsund og Ole D. Steensohn, Grimstad. Vara: Per G. Try, Søgne. Ansatte: Jon Marvik (sekretær og styrerepresentant), Rolf Inge Pettersen. Møter i fagrådet: 9/3 Planlegging av forsøk og arrangementer, Landvik. 12/8 Samling på Jæren med fagrådet i NLR Jæren og FKRA. Stanley og Jon deltok. Fagråd potet Medlemmer: Tor Helge Arnevik, Grimstad, Tom Sigurd Dokkedal, Grimstad. Kåre Dybesland, Songdalen, deltar fra styret. Ansatte: Sigbjørn Leidal, sekretær. Møter i fagrådet:12/3 Planlegging av møter, kurs, forsøk og prosjekter for sesongen 20. Fagråd grønnsaker Medlemmer: Geir Delin, Grimstad, Sigurd Haraldstad, Sogndalen og Lars Johan Midtstue, Grimstad. Ansatte: Astrid Gissinger. Møter i fagrådet: 25/11 Gjennomgang av årets sesong og planlegging av 2011 sesongen. Fagråd frukt og bær Medlemmer: Lars Johan Midstue, Grimstad, Olav Kristensen, Spangereid og Arild Berge, Søgne. Vara: Svein Trygsland Mandal. Ansatte: Jan Karstein Henriksen og Wenche Rundsag Høgetveit Fagrådet har ikke hatt møte i 20. Fagråd økologisk Medlemmer: Brit Mjåland, Marnardal, Per Erik Jensen, Vanse og Jan Sigvart Håland, Audnedal. Marit Jorda, Lyngdal er vara. Ansatt: Inger Birkeland Slågedal er sekretær. Møter i Fagråd/medlemsmøte 20: 9/3 på Evje. Skriftlig informasjon: I vekstsesongen fra april til september sender vi ut vekstnytt til medlemmene, med viktig informasjon og anbefalinger om bl.a. vanningsbehov, gjødsling, plantevern. Det er også sendt ut hastevarsel på SMS, ved spesielle viktige ting, samt at det er sendt ut høstetidsprognoser på gras på SMS og e-post. Vi har webside som blir oppdatert kontinuerlig (http://agder.lr.no/) Vi har også sendt ut 7 medlemsblad. Forsøksmeldinga ble sendt ut i februar 20. NLR i Agder og Rogaland har hatt et samarbeid med Bondevennen om å skrive fagartikler i 8 nr/år. Støttemedlemmer Lokale bondelag/småbrukerlag Froland Bondelag Gjerstad Bondelag Grimstad Bondelag Kristiansand Bondelag Lindesnes Bondelag Andre Agder Traktor og Maskin Aust-Agder frøavlerlag Dryppvanning Nortura Lindesnes Bonde- og småbrukerlag Lista Bondelag Mandal Bondelag Søgne Bondelag Søndeled Bondelag Fatland Jæren Finsland Landbruksservice Fiskå Mølle Vennesla Bondelag Vest-Agder Bonde- og småbrukerlag Åseral Bondelag Flekkefjord Bonde og småbrukerlag Norges Bondelag Norgro Yara Kommuner som har gitt tilskudd Audnedal kommune Hægebostad kommune Marnardal kommune Farsund kommune Lillesand kommune Sirdal kommune Flekkefjord kommune Lindesnes kommune Songdalen kommune Kvinesdal kommune Lyngdal kommune Søgne kommune Grimstad kommune Mandal kommune Åseral kommune

14 14 Regnskap Landbruksrådgiving Agder Budsjett 20 Regnskap 20 Inntekt Utgift Inntekter UTGIFT Salgsinntekter Kurs, møter, markdager Rammetilskudd Landbruksdep. Særtilskudd/stipend LFR Kurstilskudd Kommunale tilskudd Prosjektstøtte/inntekter Andre tilskudd arrangement Leieinntekter leiekjøring/utleie Servicekontingent medlemmer Støttekontingent Gj.plan/andre medl.tjenester Feltgodtgj./ekst.oppdrag Andre inntekter , , ,- 000, , , , ,- 0, , , , , , , , , , , , , ,- 0, , , , , ,- Innkjøp av materialer/varer Lønnskostnader ansatte Lønn andre Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Avsp./Off. ref. vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader , ,- 000, , , , , , , , , , , ,- Avskrivinger og nedskrivinger Kostnader lokaler Leie av maskiner/inventar Verktøy,inventar,driftsmaterialerReparasj on/vedlikehold Div fremmede tjen. og revisjon Kontorkostnader/trykksaker Telefon og porto Egne transportmidler - Varebiler Kostn.og godtgj.reiser,diett Salgs-, reklame/representasjon Kontingent LFR/AFR, gaver Forsikringspremier Andre kostnader Tap og lignende , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 78 5, , , , , , , , , , , ,- Rente- og finansinntekter Finanskostnader 0,- 0, , ,- Overskudd 0, ,- SUM , , , ,- Alle regnskapstall er avrundet til hele kroner. Styret i Landbruksrådgiving Agder Revisorsenteret Mandal februar 20

15 15 Saldobalanse/status NLR-Agder Eiendeler Egenkapital og gjeld Varebiler Skyldige feriepenger Kontor- og andre maskiner Skyldig verdi avsp overført ferie Konto pensj.forsikr.* Skyldig pens.fors 0 0 Lagerbeholdning Skyldig arbeidsgiveravgift Kortsiktige krav Leverandørgjeld Forskuddsbet. utg Forskuddsbet. innt Bankinnskudd drift Forskuddsbet.ikke innt.ført Bank Plass.konto Skyldig MVA Andre bankkonti Korts. gjeld/avsetn Bankkonto Fondsavsetninger Økologisk fond Skattetrekkskonto Egenkapital Økologisk fond Skyldig skattetrekk Sum gjeld Egenkapital FAg Sum eiendeler Sum gjeld/egenkap * Merknad: Saldo på pensjonsforsikringskonto er tatt med i balansen fordi det er verdier vi kan bruke til å betale neste års pensjonsforsikringspremie med og fordi det ikke foreligger pensjonsforpliktelser for Landbruksrådgiving Agder utover den perioden folk er ansatt. Resultatberegning 20 Etter sammenslåing med Aust-Agder Forsøksring og Landbruksrådgiving Agder pr 1/1-20, ble egenkapitalen fra de to enhetene slått sammen. Egenkapital 31/12- NLR Agder = kr ,- Egenkapital 31/12- Aust-Agder Forsøksring = kr ,- Ny egenkapital 1/1- blir da = kr ,- Egenkapital 31/12- = kr ,- - Egenkapital 1/1- = kr ,- = overskudd = kr 0 764,- Utvikling i egenkapital: 31/ kr ,- 31/ kr ,- 31/ kr ,- 31/ kr ,- 31/ kr ,- 31/12-20 kr ,- 31/ kr ,- 31/ kr ,- 31/12-20 kr ,-

16 16 Budsjett Norsk Landbruksrådgiving Agder 2011 Inntekter Utgifter Salgs og annonseinntekter Kurs, møter, markdager, rådgivningsmateriell , ,- Rammetilskudd LD Særtilskudd/stipend Kurstilskudd Kommunale tilskudd Prosjektstøtte/Prosjektinntekter Andre tilskudd arrangement,sprøytetest o.l. Servicekontingent medlemmer Støttekontingent Gjødselplan/andre medlemstjenester Feltgodtgjørelse/eksterne oppdrag Andre inntekter ,- 000, , , , , , , , , ,- Innkjøp av materialer og varer/prosjektkostn. Lønnskostnader ansatte Lønn ikke fast ansatte Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Avsp./Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader Avskriving og nedskrivinger Kostnader lokaler Leie/leasing av maskiner, inventar m.m. Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnader, trykksaker o.l. Telefon og porto Kostnader egne transportmidler varebiler Kostnader og godtgj. Reiser, diett, kurs m.m. Salgs-, reklame-/representasjonskostnader. Kontingenter Landbrukets Forsøksringer Forsikringspremier og garantikostnader Andre spesielle kostnader Tap og lignende , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- Rente- og finansinntekter ,- Rente- og finanskostnader 0,- Overskudd 0,- Sum , ,- Styret i Norsk Landbruksrådgiving Agder

17 17 Priser 2011 (priser eksl. mva) Grovfôr Korn, frø, erter Potet Grønnsaker, urter Frukt Bær kr/daa Kontingenten består av grunnkontingent + arealkontingent * *For areal under en minstegrense er arealkontingenten frivillig, se tabellen under. Medlemmer må selv gi beskjed om arealer som de ikke ønsker å betale arealkontingent for. Grunnkontingent: kr 1.000,- Medlemsblad i post og på e-post + 8 nummer av Bondevennen med fagstoff av NLR Telefonrådgiving Møte- og stemmerett på årsmøtet og tilgang til alle møter og tjenester til medlemspris Arealkontingent: (se priser under) Et besøk pr vekstgruppe (inntil 1 time). Besøket er tiltenkt vekstbesøk i sesongen, men kan også benyttes til gjødslingsplan eller en enkel gjennomgang av drifta Vekstnytt i sesongen på e-post og annen faginformasjon som utsendes Tilgang til faginformasjon på NLR Agders nettside. Arealkontingent 2011 (grunnlag er arealer fra søknad om produksjonstilskudd året før) Vekstgruppe Minstegrense, daa Arealsats Minimum arealkon- Maksimum arealkon- tingent, tingent Makskontingent totalt: kr 6.000,- Personlig støttemedlem: kr 500,-Tidligere medl. o.a. som ikke driver landbruk. Får medlemsblad. Samdrifter: Grunnkontingent Arealkontingent Maks arealkontingent Ett organisasjonsnr (søknad om prod.tilsk) En grunnkontingent (regnes som ett medlem) Betaler for samdriftas areal Dobbel pris av enkeltmedlemmer Flere organisasjonsnr (søknad om prod.tilsk) Deltakere i samdrifta betaler grunnkont, og er personlig medlem. Betaler for samdriftas areal Deltakere betaler for areal som ikke er med i samdrifta Andre tilbud og tjenester (Prisene er gjeldene fra 1. mai) Pris medlemmer kr per enhet Pris ikkemedl** Vekstnytt i posten, åkervekster 200 (gratis som e-post) - Tidsskriftet Økologisk landbruk, abonnement 350 (gratis for Debigodkj) 350 Jordprøvetaking, tillegg til analysekostnad 1-5 prøver: 140/prøve 160/prøve > 5 prøver: 70/prøve Gjødselplan etter tur hvert andre år Plan for året etter utarbeidet samtidig/ajourføring Tillegg for innhenting av opplysninger ved besøk /skifte /skifte 575/besøk /skifte /skifte Timebetaling Behandling prøver (eks; bladprøver, virustest potet) 200/prøve 400/prøve Surfôrprøver (komplette analysepakker inkl. uttak) Pakke 1 Pakke 2 775/time + Pakke 1: NIR + gjæringskvalitet. Pakke 2: + mineraler BLGG analyse Eurofins Grovfôrprøver hest (høy og surfôr) 575 pr time + analyse 775/t + analyse Driftsplaner (inntil 8 timer arbeid) 5000/plan Andre tjenester* 575/time 775/time * Reiseutgifter og reisetid faktureres ikke. Registreringsnøyaktighet: 1 time ( min ved faste oppdrag som sjekk av limfeller.) **For tjenester til ikke-medlemmer faktureres også reiseutgifter og reisetid.

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Våronna 2014 Innhold: Lederen har ordet s 2-3 Kalking av eng og beite s 16 Økonomisk mekanisering s 4 Kalkleverandører s 17 Husdyrgjødsel

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2

Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 1 9. januar 2013 Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2 Årsmøte i NLR Agder holdes 6. mars i Lyngdal Innhold: Siste nytt innen grovfor

Detaljer

God Jul og et godt nytt år!

God Jul og et godt nytt år! Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 7 1.desember 2010 Innhold: Kurs i praktisk HMS arbeid Kurs i nye vekster Settepoteter Julemøte økologisk melkeprod Dyrkerkafè på Findus Fagtur

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2008 62. arbeidsår Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2008 2 Vest-Agder Bondelag Innhold Forord:... 4 A. NORGES BONDELAG... 5 Medlemsorganisasjonen... 5 Årsmøtet i Norges Bondelag

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 16. mars 2010 Sted: Særheim Se program for hele dagen med klokkeslett på side 3! Saksliste for

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 10. mars 2011 Sted: Kantina på Lyssand gartneri Se program for hele dagen med klokkeslett på side

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg

Detaljer

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2014 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Arbeidsplan 2015 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2014 samt revisorbekreftelse.

Detaljer

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2011 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Forsidebilde: Budstikkestafetten på Verdens Ende. Renate Ottersen og Tor Nystuen. Årsmøteutsendinger 2011. F.v Vidar P. Andresen, Cathrine

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Foto: NLR Agder Medlemsblad 4 30. april 2014 Foto: NLR-Agder Morelltrær i blomstring Innhold: Styreleder har ordet s. 2 Fagtur i Agderfylkene s. 5 Drensrør s.

Detaljer

- det læring i å dra på

- det læring i å dra på Meldingsblad Nummer 5 for Norsk - juni 2008 Landbruksrådgiving Et rådgiverapparat med høg faglig kompetanseer nødvendig - det er mye læring i å dra på studietur til kollega! (Foto: T. H. Langås) Innhold

Detaljer

Våre rådgivings- og tjenestetilbud

Våre rådgivings- og tjenestetilbud Våre rådgivings- og tjenestetilbud Grovfôr Korn Potet Grønnsaker Bær Økologisk Miljøplan - SMIL Jordprøver Gjødsling Dreneringsplan Plantevern Gjødselspreder Test Møkkautstyr Byggteknisk Økonomi Maskinførerkurs

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Forsøksringane i Gudbrandsdalen

Forsøksringane i Gudbrandsdalen Forsøksringane i Gudbrandsdalen Medlemsskriv nr 1 - februar 2010 - Årgang 10 Innhald Landbruksrådgivingen i en brytningstid... s 1 Innkalling til årsmøte Øko-Gudbrand, Lesja og Dovre, Midt-Gudbrandsdal

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM INFORMASJON TIL JORD OG SKOGBRUKERE Januar 2011 PRODUKSJONSTILSKUDD - PT Det har nettopp vært søknadsomgang for husdyrproduksjon, grønt og potetproduksjon, samt for avløsertilskudd.

Detaljer