Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!"

Transkript

1 Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl , Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar Puschmann, Skog og Landskap Velkommen! Innhold: Saksliste for årsmøte s. 2 Regnskap 2014 Budsjett 2015 s. 4 Ballanse s. 5 Valgkomiteens innstilling s. 7 Bilder fra Droggedalen ved Årnes 1884 og

2 Saksliste for årsmøtet 2015: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollen. 3. Behandling av årsmelding og revidert regnskap. 4. Orientering om budsjett for inneværende år. 5. Fastsetting av medlemskontingent for inneværende år. Grunnkontingent Arealkontingent, kr/daa kr/medlem < 500 daa daa > 1000 daa Sats 2013: 600 3,50 2,70 2,15 Forslag 2015: 620 3,60 2,80 2,20 Maksimal kontingent: 6400 kr pr. bruk 6. Valg av leder. 7. Valg av styremedlemmer. 8. Valg av nestleder. 9. Valg av 3 varamedlemmer til styret i nummerrekkefølge 10. Valg av registrert/statsautorisert revisor. 11. Valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomite samt komiteens leder. 12. Fastsetting av godtgjørelse til styret og eventuelt andre tillitsvalgte. 13. Orientering om strukturendringer innen Norsk Landbruksrådgiving, og mulig fusjon med en eller flere rådgivingsenheter til en større organisasjon. 14. Vedtektsendring: Styret foreslår å endre dagens ordlyd om sammenslåing/oppløsning av organisasjonen. Dette er i tråd med normalvedtektene fra NLR. Endringen gjøres for at det skal være enklere å fusjonere med en annen organisasjon. 12 i vedtektene endres fra dagens ordlyd: 12 OPPLØSNING/SAMMENSLÅING a) Forslag til oppløsning eller sammenslåing av Romerike Landbruksrådgiving må være sendt styret innen 4 uker før årsmøtet. Styret kan fremme forslag om oppløsning eller sammenslåing. Saken tas opp på første årsmøte eventuelt ekstraordinære årsmøte og må bekjentgjøres i innkallingen. For at vedtak om oppløsning eller sammenslåing skal være gyldig må minst halvparten av Romerike Landbruksrådgivings medlemmer være tilstede, og minst 2/3 av disse må stemme for. Er møtet ikke beslutningsdyktig kan saken avgjøres i et påfølgende årsmøte, eventuelt ekstraordinært årsmøte, med minst halvparten av de avgitte stemmer. b) I tilfelle oppløsning eller sammenslåing avgjør årsmøtet hvordan Romerike Landbruksrådgivings midler og utstyr skal anvendes/fordeles. c) Oppløsning eller sammenslåing meddeles Norsk Landbruksrådgiving. 2

3 Til ny ordlyd: 12 Sammenslåing Forslag om sammenslåing med en annen organisasjon fremmes av styret. Saken blir tatt opp på første årsmøte og må gjøres kjent i innkallingen. Gyldig vedtak om sammenslåing krever minst 2/3 flertall av de frammøtte. Hvis det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, anses beslutningen om sammenslutning for avvist. *) Årsmøtet avgjør i tilfelle sammenslutning hvordan organisasjonens midler skal nyttes. *) Dette er formulert i samsvar med juridiske bistand. Å få en sammenslutning med å innkalle til nytt årsmøte og da kreve absolutt flertall, frarådes. En så viktig sak bør vedtas med 2/3 flertall. Hvis det ikke oppnås, bør en vente til neste årsmøte til å ta opp saken igjen på nytt, og også da kreves 2/3 flertall. 13 Oppløsning Forslag om oppløsning kan fremmes av styret. Vedtak om oppløsning kan bare gjøres av årsmøtet og krever 3 /4 flertall *) av de avgitte stemmer i to påfølgende årsmøter. Det siste årsmøtet som vedtar oppløsning, skal også velge et avviklingsstyre. Etter at alle økonomiske forpliktelser er dekket, skal eventuell resterende formue etter beslutning av årsmøtet, henstå i inntil fem år for det tilfelle at ny organisasjon av samme art og lignende formål blir dannet, og midlene overdras denne. Årsmøtet fatter vedtak om hvordan organisasjonens midler skal anvendes hvis ny organisasjon ikke er dannet innen fem år. Disponering av utstyr det er gitt mekaniseringstilskudd til, skal diskuteres med Norsk Landbruksrådgiving Vedtak om oppløsing skal meldes Norsk Landbruksrådgiving. *) Det er en viktigere sak å løse opp en organisasjon enn sammenslutning. Derfor kreves her 3/4 flertall. 3

4 REGNSKAP BUDSJETT 2015 Nr. Kontonavn Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Salgs- og driftsinntekt 3000 Salgsinntekt annonser Salgsinnt egen avling Salg av maskiner og redskap Jordprøver og gjødslingsplaner Økonomisk rådgiving Refusjon driftsutgifter Miljøplaner utarbeidelse Kurs/oppdrag Rammetilskudd Kommunale tilskudd Medlemskontingent avg.pliktig Støttekontingent Feltgodtgjørelse Prosjekter 1) Diverse inntekter Salgs- og driftsinntekt Varekostnad 4050 Analyser Kurs, Medlemsmøter Pro: Energi og klimatiltak Forsøksmeldinger Medlemsblad Div, andre varekostn Varekostnad Lønnskostnad 5010 Lønn til fast ansatte Innleid arbeidskraft Godtgj. til styret Arbeidsgiveravgift Refusjon av sykepenger Gaver til ansatte Forsikring ansatte 2) Annen personalkostnad Lønnskostnad

5 Driftskostn. og av- og nedskrivinger Prognose Nr. Kontonavn Regnskap 2013 Regnskap Budsjett 2014 Budsjett 2015 Avskrivning maskiner + bil Avskrivning jordarbeidingsutstyr Leie lokale Div andre driftsutgifter Regnskapshonorar Rekvisita,Aviser, tidsskrifter, bøker o l Møte, kurs, oppdatering o l Telefon Porto Driftskostn. og av- og nedskrivinger Annen driftskostnad 7000 Transportmidler 3) Bilgodtgjørelse 4) Reisekostnad Annonser, reklame Medlemskontingent NLR Annen kostnad, Bank- og kortgebyr Annen driftskostnad Driftskostnader totalt DRIFTSRESULTAT Renteinntekt bankinnskudd Rentekostnad -17 Årsresultat Noter til regnskapet: 1) God tilgang på interessante prosjekter, bla. a miljøråd i Haldensvassdraget og i Leira 2) Alle nyansatte skal inn en ny forutsigbar ordning 3) Vår Gator havarerte. Betydelige utgifter til ny maskin. Jordprøvetager og GPS-utstyr måtte tilpasses. 4) Kjøregodtgjørelse redusert pga. bruk av firmabilen 5

6 Ballanse for Romerike Landbruksrådgiving

7 Hvamsveien 696, 2165 Hvam Tlf: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA romerike.lr.no Valgkomiteens innstilling, årsmøte 26. februar 2015 Styret Leder: Håvard Ringnes, Ullensaker 1 år (gjenvalg) Nestleder: Sverre Haga, Nannestad 1 år (gjenvalg) Styremedlem: Hans Jørgen Fløgstad, Ullensaker David Foss-Haneborg, Aurskog-Høland Bjørg Stumberg, Nes Sverre Haga, Nannestad 2 år (gjenvalg) 2 år (gjenvalg) (ikke på valg) (ikke på valg) Varamedlemmer til styret i nummerrekkefølge: 1. vara: Anders Nordlund, Nes 1 år (gjenvalg) 2. vara: Sverre Gunnar Mansaas, Fet 1 år (gjenvalg) 3. vara: Tor Arne Karterud, Skedsmo 1 år (gjenvalg) Revisorer: Ola Thorud, Fet (valgt 2011) Endre Stakkerud, Sørum (valgt 2007) 1 år (gjenvalg) 1 år (gjenvalg) Valgkomite: Pål Skøyen, Nittedal (valgt for 3 år i 2013) August Oppegaard, Nes (valgt for 3 år i 2014) Stig Vormeland, Aurskog-Høland (valgt for 3 år i 2014) Helge Olaf Aas, Eidsvoll 3 år (ny) Solveig Bjørnholt, Lørenskog 3 år (ny) Leder for valgkomiteen 2016: Stig Vormeland, Aurskog-Høland Varamedlemmer til valgkomite: Bjørn Karl Kvaal, Fet Ingemund Tjelmeland, Skedsmo 1 år 1 år (ny) 1 år (ny) Godtgjørelse 2015: Godtgjørelse til leder kr 15000,- Daggodtgjørelse for styremøter og andre møter: kr 1800,- for møter over 4 timer inklusiv reisetid kr 900,- for møter inntil 4 timer inklusiv reisetid I tillegg dekkes kjøregodtgjørelse 4,10 kr/km etter Statens satser. For møter utenfor ringens område dekkes alle utgifter i tillegg til tapt arbeidsfortjeneste i form av daggodtgjørelse. 7

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15 Årsmøte 2015 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb Saker til årsmøtet 2012 Haugaland Bruks og Familiehundklubb HBFK www.hbfk.no Sak 1 Sak til årsmøtet i HBFK Styret i HBFK har endret navnet på klubben til Haugaland Brukshundklubb HBHK Med ordlyden En klubb

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer