Kontoplan for Landbruksregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontoplan for Landbruksregnskap"

Transkript

1 Kontoplan for Landbruksregnskap Tilpasset NS 4102 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Benyttes av Agro Økonomi fra og med år 2001 NILF`s morkontoplan kan skrives ut under : Rapporter velg profil Dokumentasjon og velg kontoplan for ønsket avdeling. 11. august

2 Kontoplan for Landbruksregnskap 4 siffer, tilpasset norsk standard med konti for landbruk, gartneri og annen næring Kontoplanen er inndelt slik på balanse og resultat: 1000 Eiendeler 2000 Gjeld og Egenkapital 3000 Inntekter 4000 Varekjøp 5000 Lønnsutgifter 6000 Andre driftskostnad 7000 Andre driftskostnad 8000 Finansinntekter og -kostnader Kontoplanen har følgende avdelinger: 10 Finans 20 Jordbruk 30 Skogbruk 40 Gartneri 50 Pelsdyr 60 Utmarksnæring/turisme 70 Annen næring og AS 80 Annen næring og AS 90 Privat I tillegg til konto og avdeling kan man benytte prosjekt for å splitte kostnader og inntekter mellom produksjonene. 2

3 Avdeling 10 Finans 1 Eiendeler 15 Kortsiktige fordringer 1500 Kundefordringer 18 Kortsiktige finansinvesteringer 1810 Aksjer, børsnoterte aksjer 19 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1900 Kontanter 1920 Bankinnskudd 2 Egenkapital og Gjeld 20 Egenkapital 2050 Egenkapital 22 Langsiktig gjeld 2240 Pantelån 23 Kortsiktig gjeld, Driftskreditt, Kassakreditt, annen korts.gjeld 2380 Kassakreditt 2390 Driftskreditt 24 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld samlekonto 26 Skattetrekk og andre trekk 2600 Forskuddstrekk 27 Skyldige offentlige avgifter 2770 Arbeidsgiveravgift skyldig 8 Finansinntekter og kostnader. m.m. 80 Finansinntekter 8050 Renteinntekt 8077 Gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler 81 Finanskostnad 8150 Rentekostnad 8177 Tap ved realisasjon av aksjer og andeler 11. august

4 Avdeling 20 Jordbruk 1 Eiendeler 10 Immatrielle eiendeler 1010 Melkekvote, ervervet 11 Jord, Skog, Bygninger og annen fast eiendom 1101 Bygninger, saldogruppe G 1130 Anlegg under utførelse 1141 Jord, Veier 12 Transportmidler, inventar og maskiner 1201 Traktorer 1205 Skurtresker 1209 Maskiner og redskaper 14 Lagerbeholdninger 2 Gjeld og Egenkapital 27 Skyldige offentlige avgifter 2740 MVA Oppgjørskonto 3 Inntekter 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3000 Korn, erter, frø 3010 Poteter / grønnsaker 3041 Storfe, slakt 3043 Gris, slakt 3051 Storfe livdyr 3053 Gris livdyr 3071 Melk storfe 31 Salgsinntekter avgiftsfrie 3161 Uttak av planteprodukter, privat bruk 3162 Slakt, privat bruk 32 Salgsinntekter utenfor avgiftsområdet 34 Offentlige tilskudd / refusjon 3410 Tilskudd planteproduksjon 3440 Tilskudd avløser 3450 Tilskudd husdyrproduksjon 36 Leieinntekter 3600 Leieinntekter fast eiendom, jord, beite 3603 Leieinntekter driftsbygning 3605 Forpaktingsavgift 3610 Leieinntekt maskiner m.m. 39 Kapitalinntekter 3900 Leieverdi egen bolig ( våningshus) 3910 Leieverdi kårbolig 4

5 4 Varekjøp m.m 40 Forbruk av råvarer og innkjøpt halvfabrikata 4000 Såvarer 4010 Settepoteter, planter o.l Kraftfor 4030 Grovfor og silo 4050 Gjødsel og Kalk 4060 Frakt,toll og spedisjon 4090 Beholdningsendringer 41 Forbruk av varer under tilvirkning 4110 Plantevernmidler 4120 Medisiner til dyr 4130 Forbruksmateriell i husdyrproduksjonen Beholdningsendringer varer under tilvirkning 42 Forbruk av ferdig tilvirkede varer. 43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg 45 Fremmedytelser 4520 Veterinærtjenester 46 Kjøp av dyr 4610 Kjøp storfe 4630 Kjøp av gris 5 Lønninger m.m. 50 Lønn til ansatte 54 Arbeidsgiveravgift 6 Avskrivning, annen driftskostnad 60 Avskrivninger ( føres via avslutning / årsavslutning) 61 Frakt, transport vedrørende salg 62 Energi, brensel og vann vedr. produksjon 6200 Elektrisitet 6222 Fyringsolje 6250 Diesel 6260 Vannavgift 63 Kostnad lokaler 6300 Leie lokaler/bygninger 6320 Kommunale avgifter 64 Leie/Leasing av maskiner, jord m.m Leie maskiner uten fører 6472 Forpaktningsavgift 65 Verktøy og utstyr 6500 Motordrevet verktøy 6510 Håndverktøy 6520 Redskaper under aktiveringsgrensen (15 ) 66 Vedlikehold og reparasjoner 6600 Vedlikehold driftsbyggning 6621 Vedlikeh. traktorer 6622 Vedlikeh. tresker 6629 Vedlikeh. andre maskiner 6650 Vedlikeh. jord, veier 11. august

6 6 Avskr., annen driftskostnad fortsetter 67 Diverse fremmede tjenester 6705 Regnskapshonorar 68 Kontorkostnad, trykksaker m.m Kontorrekvisita 6810 Edb kostnad 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende 69 Telefon og porto 6900 Telefon 6940 Porto 7 Andre driftskostnader 70 Transportmidler 7001 Diesel, olje 7011 Bensin 7021 Vedlikehold 7040 Forsikring 7050 Årsavgift 7080 Bruk av privat bil i næring 70 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil og lignende 72 Provisjonskostnad 73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad 74 Kontingent og gave 7400 Kontingent næringsorg. ( mva.pl del) 7409 Kontingent, diverse fradragsberetiget 75 Forsikringspremie 7500 Forsikringspremie drifta 77 Kostnad, annen 7770 Bank og kontogebyrer 79 Kapitalkostnad 7911 Vedlikehold og reparasjoner, kårbolig 7912 Forsikringspremie kårbolig 7921 Vedlikehold og reparasjoner, bolighus andre 7922 Forsikringspremie, bolighus andre 6

7 Avdeling 30 Skog 1 Eiendeler 11 Bygninger, annen fast eiendom 1101 Bygninger 1145 Skog 12 Transportmidler, inventar og maskiner 1209 Maskiner 2 Egenkapital og Gjeld 27 Skyldige offentlige avgifter 2741 MVA Oppgjørskonto 3 Driftsinntekter 30 Salgsinntekter 3001 Gran, spesialtømmer 3002 Furu, spesialtømmer 3003 Lauv, spesialtømmer 3011 Gran, skurtømmer 3030 Massevirke 34 Offentlig tilskudd 3410 Tilskudd til skogkultur og skogreising 38 Negativ saldo, frigitte skogavgiftsmidler 3851 Frigitte skogavg. midler: Skogkultur/skogreising 3852 Frigitte skogavg.midler: veier m/ skattefordel 3853 Skogavgift frigitt til vedlikehold 3856 Skattefri del av frigitte skogavgiftsm.(føres debet (+) 4 Varekostnad 45 Fremmedytelser 4510 Avvirkning, kjøp av tjenester 4541 Avvirkningsavgift 4542 Måleavgift 6 Avskrivning, Annen driftskostnad 62 Energi, brensel og vann vedrørende produksjon 6250 Diesel 65 Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke balanseføres 6500 Motordrevet verktøy 66 Vedlikehold og reparasjoner 6629 Vedlikehold or rep. andre maskiner 7 Kostnad, annen 77 Kostnad annen 7761 Trukket skogavgift innbetalt på skogavgiftskonto 7762 Statstilskudd beholdt på skogavgiftskonto 11. august

8 Avdeling 90 Privat 3 Inntekter 30 Mottatt lønn, sykepenger og andre pensj Lønnsinntekt, bruker 3010 Lønnsinntekt, ektefelle 34 Offentlige tilskudd 3400 Barnetrygd 36 Leieinntekter 3650 Bruk av privatbil i næring 37 Kostnadskompensasjoner 3700 Bilgodtgjørelse mottatt 3710 Diettgodtgjørelse mottatt 4 Varekostnader 40 Uttak fra egen næringsvirksomhet 4000 Uttak fra jordbruk 4010 Uttak fra skogbruk 41 Forbruksvarer 4100 Forbruksvarer, løpende føring 4190 Forbruksvarer, saldering 6 Andre driftskostnader 62 Energi, brensel, vann 6200 Elektrisitet, privat andel 63 Leie bolig 6310 Leie av annet bolighus ( inkl. fritidsbolig ) 66 Vedlikehold 6660 Vedlikehold bolighus 69 Telefon, porto 6900 Telefon, privat andel 7 Andre driftskostnader 70 Bilkostnader ( privatbil) 74 Kontingenter 7400 Fagforeningskontingent 75 Forsikringer 7501 Forsikring bolighus 7510 Innbo- / kombinert forsikring 7530 Livsforsikring 7540 Ulykkesforsikring 7550 Pensjonsforsikring 8 Finansinntekter og kostnader m.m. 86 Skatter 8600 Forskuddskatt 8610 Trukket skatt 8620 Restskatt 8630 Tilbakebetalt skatt For mer informasjon se eller kontakt Agrodata Øst tlf

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier:

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: 1 GRUPPEOPPGAVE VIII - LØSNING Oppgave 8.1 A/S Industri GOL08.doc (v15) Spm a) Avsetningen til utsatt skatt kr 728 000 Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: Forretningsbygg

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer