KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP"

Transkript

1 KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP AVDELING 10 FINANS KLASSE 1 EIENDELER 13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer og andeler (langsiktige) 1351 Aksjer, norske (langsiktige) 1355 Andeler, norske (langsiktige) 1356 Aksje, utenlandske (langsiktige) 1358 Andeler, utenlandske (langsiktige) Obligasjoner (langsiktige) Langsiktige fordringer på eiere (ANS/DA) Langsiktige fordringer på ansatte Langsiktige fordringer, andre 1397 Forskuddsleasing 1399 Langsiktige fordringer, andre 14 LAGERBEHOLDNING Forskuddsbetaling til leverandører (varekontrakter/prosjekter) 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Kundefordringer Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt Kortsiktige fordringer andre 1571 Reiseforskudd 1572 Lønnsforskudd 1573 Kortsiktig lån til ansatte (ikke lønnsforskudd) 1574 Kortsiktig lån deltaker i ANS/DA 1575 Mellomregning deltaker i ANS/DA 1579 Kortsiktige fordringer, andre Avsetning tap på fordringer 1581 Avsetning tap på kundefordringer 1585 Avsetning tap på andre fordringer 16 MERVERDIAVGIFT OG OPPTJENTE OFFENTLIGE TILSKUDD Merverdiavgift, oppgjørskonto (til gode) 1641 Merverdiavgift, oppgjørskonto (primærnæring) 1642 Merverdiavgift, oppgjørskonto (terminoppgave) 1643 Merverdiavgift, oppgjørskonto (årsoppgave) Krav på offentlig tilskudd 17 FORSKUDDSBETALT KOSTNAD, PÅLØPT INNTEKT Forskuddsbetalt leiekostnad Forskuddsbetalt rentekostnad Depositum Forskuddsbetalte driftskostnader 1741 Forskuddsbetalt, ikke påløpt lønn 1742 Forskuddsbetalt strøm, varme 1743 Forskuddsbetalt forsikring 1744 Forskuddsbetalt leasingleie (kostnadsfordelt) 1749 Forskuddsbetalt driftskostnad, annen Påløpt leieinntekt Påløpt renteinntekt 1

2 Krav på innbetaling av ny selskapskapital (ANS/DA) Avdeling KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER Aksjer børsnoterte aksjer) 1811 Aksjer, børsnoterte, norske 1815 Aksjer, børsnoterte, utenlandske Aksjer, ikke børsnoterte 1821 Aksjer, ikke børsnoterte, norske 1825 Aksjer, ikke børsnoterte, utenlandske 1830 Obligasjoner, markedsbaserte 1831 Obligasjoner, markedsbaserte, norske 1835 Obligasjoner, markedsbaserte, utenlandske 1840 Obligasjoner, ikke markedsbaserte 1841 Obligasjoner, ikke markedsbaserte, norske 1845 Obligasjoner, ikke markedsbaserte, utenlandske Finansielle instrumenter, andre markedsbaserte Finansielle instrumenter, andre Andeler 1895 Andeler i deltakerlignet selskap 1899 Andre andeler 19 BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L Kontanter Bankinnskudd, Norge Bankkonto for skattetrekk Bankinnskudd, utland KLASSE 2 EGENKAPITAL OG GJELD 20 EGENKAPITAL Egenkapital 2051 Representasjonskostnader, ikke fradragsberettiget 2052 Kontingenter/gaver, ikke fradragsberettiget 2053 Andre ikke fradragsberettiget kostnader 2054 Skattefrie inntekter 2055 Innskudd kontanter fra privat 2056 Innskudd eiendeler fra privat 2057 Bruk av privat bil i næring (fradragsført etter sats) 2058 Positive egenkapitalkorreksjoner 2059 Negative egenkapitalkorreksjoner Privatkonto 2061 Uttak av kontanter til privat 2063 Uttak av anleggsmidler til privat 2064 Uttak av varer og tjenester til privat 2067 Lys og varme, privat 2068 Telefon m.m. privat 2069 Private utgifter, diverse andre Skatter og lignende 2071 Forskuddskatt 2072 Tilleggsforskudd/restskatt 2075 Privat bruk av næringsbil 2077 Premie til egen syke- og ulykkesforsikring 2078 Premie til egen tilleggstrygd for sykepenger Udekket tap 21 AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Avsetning for forpliktelser 22 LAGSIKTIG GJELD Konvertible lån 2

3 Obligasjonslån Avdeling Gjeld til kredittinstitusjoner Pantelån Gjeld til ansatte og eiere. langsiktig 2251 Gjeld til ansatte, langsiktig 2255 Gjeld til eiere (gjelder ANS/DA), langsiktig Valutalån Langsiktig gjeld, annen 23 DRIFTSKREDITT/KASSAKREDITT/ANNEN KORTS. GJELD Byggelån Kassakreditt Driftskreditt 24 LEVERANDØRGJELD Leverandørgjeld 26 SKATTETREKK OG ANDRE TREKK Forskuddstrekk Påleggstrekk Bidragstrekk Trygdetrekk Forsikringstrekk Fagforeningskontingent, trukket Trekk, andre 27 SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER Merverdiavgift, oppgjørskonto 2741 Merverdiavgift, oppgjørskonto (primærnæring) 2742 Merverdiavgift, oppgjørskonto (årstermin) 2743 Merverdiavgift, oppgjørskonto (terminoppgave) Arbeidsgiveravgift; skyldig Påløpt arbeidsgiveravgift 2781 Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt lønn 2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn 2789 Påløpt arbeidsgiveravgift på honorarer m.m Offentlige avgifter, andre 29 KORTSIKTIG GJELD, DIVERSE Forskudd fra kunder Gjeld til ansatte og eiere, kortsiktig 2911 Gjeld til ansatte, kortsiktig 2915 Gjeld til eiere (gjelder ANS/DA) (kortsiktig) Skyldig lønn Skyldige feriepenger 2941 Skyldige feriepenger 2945 Utbetalte feriepenger Påløpt rente Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt 2961 Påløpt kostnad, diverse 2965 Forskuddsbetalt inntekt 2990 Kortsiktig gjeld, annen KLASSE 8 FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER, ÅRSRESULTAT 80 FINANSINNTEKTER Renteinntekt, skattefri Renteinntekt, skattepliktig 8051 Renteinntekt, bankinnskudd (finansieringsinstitusjon) 8055 Renteinntekt, kundefordringer (kapitalinntekter) 3

4 8059 Renteinntekt, annen Avdeling Valutagevinst (agio) Finansinntekt, annen 8071 Aksjeutbytte 8075 Utbytte fra samvirkeforetak 8077 Gevinst ved realisasjon av aksjer 8079 Finansinntekt, annen 81 FINANSKOSTNADER Rentekostnad, ikke fradragsberettiget 8141 Rentekostnad, restskatt 8149 Rentekostnad, annen ikke fradragsberettiget Rentekostnad 8151 Rentekostnad banklån(finansieringsinstitusjon) 8153 Rentekostnad/provisjon driftskreditt 8154 Rentekostnad/provisjon kassakreditt 8155 Rentekostnad, leverandørgjeld 8159 Rentekostnad, annen (familiegjeld etc.) Valutatap (disagio) Finanskostnad, annen 8177 Tap ved realisasjon av aksjer og andeler 8179 Finanskostnad, annen 8400 Ekstraordinær inntekt 8500 Ekstraordinær kostnad 88 ÅRSRESULTAT Årsresultat, finans AVSETNINGER 8980 Risikoavsetning 8981 Avsetninger til investeringer og større vedlikehold 8982 Egenkapitalavkastning/pensjonsavsetning/utbytte 89 FEILKONTO, DIFFERANSE Feilkonto, differanse 4

5 KLASSE 1: EIENDELER AVDELING 20 JORDBRUK 10 IMMATERIELLE EIENDELER Melkekvote, kjøpt 1011 Melkekvote, kjøpt fra staten 1012 Melkekvote, kjøpt på det private marked Melkekvote, beregnet ved kjøp av gårdsbruk 11 BYGNINGER, JORD OG ANNEN FAST EIENDOM Bygninger (saldogruppe H) Bygninger, (saldogruppe H) Bygningsmessige anlegg, (saldogruppe H) 1123 Vannanlegg, (saldogruppe H) 1124 Grøfter, gamle som er balanseført, (saldogruppe H) 1125 Bygninger med avskrivningstid < 20 år, (saldogruppe H) Anlegg under oppføring Jordbrukseiendom 1141 Jord, veier 1142 Leplantinger 1143 Vegetasjonssoner 1144 Fangdammer og våtmarker Tomter og andre grunnarealer Bolighus 1161 Våningshus 1165 Kårbolig 1167 Utleiehytter (utleid på åremål o.l.) 1169 Bolighus, andre Bolighus nybygging og ombygging 1171 Våningshus (pågående nybygg, til- og ombygging) 1175 Kårbolig (pågående nybygg, til- og ombygging) 1177 Utleiehytter (pågående nybygg, til- og ombygging) 1179 Bolighus, andre (pågående nybygg, til- og ombygging)) Faste tekniske installasjoner i bygg (Saldogruppe J) Anleggsmidler som avskrives utenom saldosystemet 1191 Bakkeplanering 1192 Frukttrær 12 TRANSPORTMIDLER, INVENTAR OG MASKINER Maskiner og redskap (saldogruppe D) 1201 Traktorer 1203 Gravemaskiner 1205 Skurtreskere 1209 Maskiner og redskaper, andre Maskiner og anlegg under arbeid Vare- og lastebiler (saldogruppe C) 1235 Varebiler, nye 1236 Varebiler, brukte 1237 Lastebiler, nye 1238 Lastebiler, brukte Transportmidler, andre (saldogruppe D) 1241 Personbiler 1243 Snøscootere 1244 Båter 1249 Transportmidler, andre Inventar (kontor) (saldogruppe D) Tekniske installasjoner og fast bygningsinventar i bygninger 1261 Fast bygningsinventar, eget bygg med annen avskrivningstid 5

6 enn bygninger (saldogruppe D) Avdeling Fast bygningsinventar, leide lokaler med annen avskrivningstid enn bygninger (saldogruppe D) Verktøy o.l. (saldogruppe D) Kontormaskiner (saldogruppe A) Driftsmidler utenom saldosystemet 1291 Verktøy som kostnadsfordeles 1292 Flergangsemballasje 1299 Negativ gevinst- og tapskonto 13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Andre fordringer 1397 Forskuddsleasing 14 LAGERBEHOLDNING Lagerbeholdning av innkjøpte råvarer 1401 Lagerbeholdning av innkjøpte såvarer 1402 Lagerbeholdning av innkjøpte settepoteter 1403 Lagerbeholdning av innkjøpt kraftfôr 1404 Lagerbeholdning av innkjøpt stråfôr 1405 Lagerbeholdning av annet innkjøpt fôr 1409 Lagerbeholdning av andre innkjøpte råvarer Lagerbeholdning av innkjøpt hjelpemateriell 1411 Lagerbeholdning av plantevernmidler 1413 Lagerbeholdning av forbruksmateriell 1414 Lagerbeholdning av innkjøpt emballasjemateriell 1415 Lagerbeholdning av innkjøpt handelsgjødsel 1416 Lagerbeholdning av kalk 1418 Lagerbeholdning av konserveringsmidler 1419 Lagerbeholdning av annet innkjøpt hjelpemateriell Lagerbeholdning av varer under tilvirkning 1421 Lagerbeholdning av planter i veksthus 1422 Lagerbeholdning av planter på friland 1425 Lagerbeholdning av juletrær i vekst Lagerbeholdning av bygnings- og grøftemateriell o.l Lagerbeholdning av bygningsmateriell til drifta 1432 Lagerbeholdning av grøftemateriell 1437 Lagerbeholdning av bygningsmateriell til kårbolig 1438 Lagerbeholdning av bygningsmateriell til andre boliger Lagerbeholdning av ferdige egentilvirkete varer for salg 1441 Lagerbeholdning av egentilvirket korn for salg 1442 Lagerbeholdning av egentilvirket potet for salg 1443 Lagerbeholdning av egentilvirket grønnsaker for salg 1444 Lagerbeholdning ev egentilvirket frukt/bær for salg 1445 Lagerbeholdning av egentilvirket blomster/planter for salg 1449 Lagerbeholdning av andre egentilvirkede varer for salg Lagerbeholdning av buskap Lagerbeholdning av innkjøpte varer for videresalg Lagerbeholdning av innkjøpt drivstoff og brensel vedrørende produksjonen 1471 Lagerbeholdning av drivstoff og fyringsolje 1472 Lagerbeholdning av annet innkjøpt brensel 1475 Lagerbeholdning av drivstoff til biler Lagerbeholdning av egentilvirkete varer til eget bruk 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Kundefordringer Avsetning tap på fordringer 1581 Avsetning tap på kundefordringer 1585 Avsetning tap på andre fordringer 17 FORSKUDDSBETALT KOSTNAD, PÅLØPT INNTEKT OG LIGNENDE 6

7 Forskuddsbetalt kostnad Avdeling Forskuddsbetalt leasingleie (kostnadsfordeles) KLASSE 2: EGENKAPITAL OG GJELD 20 EGENKAPITAL Egenkapital Diverse skattemessige disposisjoner 2094 Gevinst- og tapskonto ved realisasjon av tomt (kapitalinntekt) 2095 Negativ saldo 2096 Positiv gevinst- og tapskonto 2097 Betinget avsatt gevinst (Skatteloven 14-70) 24 LEVERANDØRGJELD Leverandørgjeld 27 MERVERDIAVGIFT Merverdiavgift, utgående Merverdiavgift, inngående 29 KORTSIKTIG GJELD, DIVERSE 2900 Forskudd fra kunder KLASSE 3: DRIFTSINNTEKTER 30 SALGSINNTEKT, AVGIFTSPLIKTIG Salgsinntekt, korn, frø, stråfôr (avgiftspliktig) 3000 Korn, frø mv Stråfôr 3008 Etterbetaling planteprodukter, (middels mva.-sats) 3009 Etterbetaling planteprodukter,(høy mva.-sats) Salgsinntekt, poteter og grønnsaker (avgiftspliktig) 3010 Poteter (middels mva.-sats) 3014 Poteter (høy mva.-sats) 3015 Grønnsaker (middels mva.-sats) 3019 Grønnsaker (høy mva.-sats) Salgsinntekt, frukt og bær (avgiftspliktig) 3020 Frukt (middels mva.-sats) 3024 Frukt (høy mva.-sats) 3025 Bær (middels mva.-sats) 3029 Bær(høy mva.-sats) Salgsinntekt, blomster/planter (avgiftspliktig) 3030 Blomster og planter (høy mva.-sats) 3039 Urter og andre planter (middels mva.-sats) Salgsinntekt slakt (avgiftspliktig, høy mva.sats) 3040 Slakt (høy mva.-sats) 3046 Etterbetaling slakt 3047 Distriktstilskudd slakt 3048 Grunntilskudd slakt 3049 Slakt (middels mva.-sats) Salgsinntekt, livdyr (avgiftspliktig, høy mva.sats) 3050 Livdyr(høy mva.-sats) Uttak av innkjøpte varer og tjenester (avgiftspliktig) 3061 Uttak av innkjøpte varer og tjenester (høy mva.-sats) 3062 Uttak av drivstoff og innkjøpt brensel (høy mva.-sats) Salgsinntekt, andre husdyrprodukter 3070 Melk (høy mva.-sats) 3071 Etterbetaling, melk 7

8 3072 Grunntilskudd, melk 3073 Distriktstilskudd, melk Avdeling Melk (middels mva.-sats) 3075 Egg (middels mva.-sats) 3076 Egg (høy mva.-sats) og distriktstilskudd egg 3077 Honning og voks(høy mva.-sats) 3078 Honning (middels mva.-sats) 3079 Ull (høy mva.-sats) Rabatt og annen salgsinntektsred. (avgiftspliktig salg) 3081 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon(høy mva.-sats) 3082 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon (middels mva.-sats) Salgsinntekt, annen 3091 Kjøreinntekt 3092 Salg av ikke aktiverte driftsmidler 3093 Grus og sand 3094 Skogsvirke fra ikke særskilt lignet skog 3095 Salgsinntekt mat (middels mva.-sats) 3096 Salgsinntekt mat (høy mva.-sats) 3097 Inntekt fra ikke særskilt lignet fiske 3099 Arbeidsinntekt, avgiftspliktig 31 SALGSINNTEKT, AVGIFTSFRI (innenfor avgiftsområdet) Salgsinntekt, varer og tjenester (avgiftsfritt) 3101 Kjøreinntekt (avgiftsfri) Uttak av varer til privat bruk (avgiftsfritt) 3161 Uttak av planteprodukter til privat bruk 3162 Uttak av slakt til privat bruk 3163 Uttak av diverse husdyrprodukter til privat bruk 3164 Uttak av virke fra ikke særskilt lignet skog til privat bruk 3165 Uttak av egenprodusert varmeenergi til privat bruk 3166 Uttak til privat hest (hobbyhest) 3167 Uttak av jakt til privat bruk 3168 Uttak av fiske til eget bruk 3169 Uttak av andre produkter til privat bruk Uttak av varer til kår (avgiftsfritt) 3171 Uttak av planteprodukter til kår 3172 Uttak av slakt til kår 3173 Uttak av husdyrprodukter, diverse til kår 3174 Uttak av virke fra ikke særskilt lignet skog til kår 3175 Uttak av egenprodusert varmeenergi til kår 3179 Uttak av andre produkter til kår Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon (avgiftsfritt salg) 3181 Bonus fra innkjøpslag m.m.. (avgiftsfritt salg) 3183 Returemballasje, tilbakebetaling av pant 32 SALGSINNTEKT UTENFOR AVGIFTSOMRÅDET Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet Uttak av varer utenfor avgiftsområdet Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon utenfor avgiftsområdet 3282 Returemballasje, retur av flergangspaller 3285 Allmenningsrabatt 3286 Allmenningstilskudd 34 OFFENTLIG TILSKUDD/ REFUSJON Tilskudd vedrørende tilvirkete/solgte varer Tilskudd vedrørende planteproduksjonen 3413 Kulturlandskapstilskudd Tilskudd vedrørende grøntsektoren Tilskudd vedrørende fôrproduksjonen Tilskudd til avløser 3441 Tilskudd til avløser, ferie og fritid Avdeling 20 8

9 3442 Tilskudd til avløser, sykdom Tilskudd vedrørende husdyrproduksjonen 3455 Driftstillegg melk 3456 Driftstillegg ammeku 3457 Tilskudd dyr på utmarksbeite Tilskudd vedrørende miljø Tilskudd vedrørende utbedring og vedlikehold Tilskudd, annet 3499 Tilskudd, bunnfradrag (negativt) 36 LEIEINNTEKT Leieinntekt fast eiendom 3602 Leieinntekt bolighus 3603 Leieinntekt driftsbygninger 3604 Leieinntekt utleiehytter (utenfor avgiftsområdet) 3605 Forpaktningsavgift (utenfor avgiftsområdet) 3606 Leieinntekt jord, beite (avgiftspliktig) 3607 Leieinntekt utleiehytter (lav mva.-sats) Leieinntekt maskiner m.m. (avgiftspliktig) Leieinntekt husdyr Leieinntekt utmark 3631 Leieinntekt jakt 3632 Leieinntekt fiske 3635 Utbytte fra utmarkslag Leieinntekt maskiner m.m. (avgiftsfri) 3641 Leieinntekt, brukt traktor i særskilt lignet skog Bortleie av rettigheter, avgiftsfrie Festeinntekter Bortleie av kvoter 3675 Bortleie av melkekvote 37 PROVISJONSINNTEKTER Provisjonsinntekter 38 GEVINST VED AVGANG ANLEGGSMIDLER, Vederlag ved avgang driftsmidleri saldogruppe a, c og d direkte til inntekt Negativ saldo 3895 Negativ saldo, inntektsføring fra 3896 Inntektsføring av negativ saldo ved opphør av næring 39 ANNEN DRIFTSRELATERT INNTEKT Driftsrelaterte inntekter, andre 3901 Avlingsskadeerstatning og lignende 3902 Erstatning for tap av dyr 3903 Erstatning for andre tapte inntekter 3905 Renter av kundefordringer 3908 Korrigert IB fra Tine Effektivitetskontroll 3909 Øreavrunding ved fakturering Reguleringsinntekter o.l Særlige poster 3991 Gevinst ved salg av melkekvote som ikke føres på G/T-konto 3992 Gevinst ved salg av eiendeler i (saldogruppe H) 3993 Gevinst ved salg ikke-avskrivbare driftsmidler 3995 Ikke reinvestert gevinst ved ufrivillig realisasjon KLASSE 4: VAREKOSTNAD 40 FORBRUK AV RÅVARER OG INNKJØPTE HALVFABRIKATA Kjøp av såvarer Kjøp av settepoteter Kjøp av kraftfôr Avdeling 20 9

10 Kjøp av stråfôr Kjøp av fôr, annet Frakt, toll og spedisjon Innkjøpsprisreduksjon (rabatter o.l.) Beholdningsendring av innkjøpte såvarer 4091 Beholdningsendring av innkjøpte settepoteter 4092 Beholdningsendring av innkjøpt kraftfôr 4093 Beholdningsendring av innkjøpt stråfôr 4094 Beholdningsendring av innkjøpt fôr, annet 4099 Beholdningsendring av innkjøpte råvarer 41 FORBRUK AV VARER UNDER TILVIRKNING Kjøp av planter for produksjon i veksthus Kjøp av planter for frilandsproduksjon Kjøp av frukttrær til vedlikeholdsplanting Frakt, toll og spedisjon Innkjøpsprisreduksjon (rabatter o.l.) Beholdningsendring av planter for produksjon i veksthus 4191 Beholdningsendring av planter for produksjon på friland 4195 Beholdningsendring av juletrær i vekst 42 FORBRUK AV FERDIG TILVIRKETE VARER Forbruk av egentilvirkete produkter Beholdningsendring av egentilvirkete produkter 4291 Beholdningsendring egentilvirket korn for salg 4292 Beholdningsendring egentilvirket potet for salg 4293 Beholdningsendring egentilvirket grønnsaker for salg 4294 Beholdningsendring egentilvirket frukt/bær for salg 4295 Beholdningsendring av egentilvirkede blomster/planter for salg 4299 Beholdningsendring av andre egentilvirkede varer for salg 43 FORBRUK AV INNKJØPTE VARER FOR VIDERESALG Kjøp av varer for videresalg Frakt, toll og spedisjon Innkjøpsprisreduksjon Beholdningsendring av innkjøpte varer for videresalg 44 FORBRUK AV HJELPEMATERIELL Kjøp av plantevernmidler Kjøp av medisin til dyr Kjøp av forbruksmateriell 4431 Kjøp av forbruksmateriell i plante- og fôrproduksjon 4432 Kjøp av forbruksmateriell i husdyrproduksjon Kjøp av emballasjemateriell 4441 Leie av lagerkasser 4442 Ifco pant, avgiftsfritt (pro/kontra) 4443 Pant paller, avgiftsfritt (pro/kontra) Kjøp av handelsgjødsel og kalk 4451 Kjøp av handelsgjødsel 4457 Kjøp av kalk Frakt, toll og spedisjon Innkjøpsprisreduksjon (rabatter o.l.) Kjøp av konserveringsmidler Beholdningsendring av hjelpemateriell 4491 Beholdningsendring av plantevernmidler 4493 Beholdningsendring av forbruksmateriell 4494 Beholdningsendring av emballasjemateriell 4495 Beholdningsendring av handelsgjødsel 4496 Beholdningsendring av kalk 4498 Beholdningsendring konserveringsmidler 45 FREMMEDYTELSER I PRODUKSJONEN 10

11 Fremmedytelse og underentreprise Avdeling Tjenester i fôrproduksjonen 4511 Mølleutgifter 4512 Luting 4513 Koking 4519 Tjenester i fôrproduksjonen, diverse Veterinærtjenester 4521 Veterinærtjenester 4522 Inseminasjon, sædavgift, springpenger Tjenester i husdyrproduksjonen 4531 Husdyrkontroll 4532 Frakt av beitedyr 4533 Klipping av husdyr 4539 Tjenester i husdyrproduksjonen, diverse Tjenester i planteproduksjonen 4541 Rensing/beising av såkorn 4542 Frøkontroll/spireprøver 4543 Tørking 4548 Trekk, avgiftsfri 4549 Tjenester og trekk i planteproduksjonen, høy sats Maskinleie, variabel kostnad 4551 Rundballepressing 4552 Skurtresking 4553 Jordbearbeiding 4559 Maskinleie, diverse Tjenester, diverse 4561 Jordanalyser 4569 Tjenester, diverse Avløserring Landbruksvikar 46 KJØP AV HUSDYR Kjøp av buskap Beholdningsendring buskap 49 ANNEN PERIODISERING Beholdningsendring egentilvirkede varer til eget bruk KLASSE 5 LØNNSKOSTNAD 50 LØNN TIL ANSATTE Lønn til ansatte Feriepenger Sykepenger Periodiseringskonto lønn 5091 Påløpt, ikke utbetalt lønn 5092 Påløpte feriepenger av ikke utbetalt lønn 5099 Lønnsposteringer, andre 52 FORDEL I ARBEIDSFORHOLD Fri bil Fri telefon Fri avis Fri kost og losji Rentefordel Fri forsikring Fri strøm Fri brensel Fordel i arbeidsforhold, annen Motkonto for kontogruppe 52 11

12 53 OPPGAVEPLIKTIG GODTGJØRELSE, ANNEN Avdeling Oppgavepliktig godtgjørelse, annen 54 ARBEIDSGIVERAVGIFT OG PENSJONSKOSTNAD Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Innberetningspliktig pensjonskostnad 55 KOSTNADSGODTGJØRELSE, ANNEN Kostnadsgodtgjørelse, annen Trekkpliktig godtgjørelse til kost og losji 56 ARBEIDSGODTGJØRELSE TIL EIERE O.L Arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS/DA 5650 Stipulert egen arbeidsgodtgjøring til eiere i enkeltpersonforetak 57 OFFENTLIG TILSKUDD VEDRØRENDE ARBEIDSKRAFT Lærling-/praktikanttilskudd Lønnstilskudd, annet 58 OFFENTLIG REFUSJON VEDRØRENDE ARBEIDSKRAFT Refusjon av sykepenger Refusjon av arbeidsgiveravgift Refusjon av arbeidsmarkedstiltak Refusjon, annen 59 PERSONALKOSTNAD, ANNEN Gaver til ansatte, fradragsberettiget Yrkesskadeforsikring, ansatte 5921 Yrkesskadeforsikring, ulønnet Forsikring, annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig Pensjonsordninger 5945 Pensjonsforsikring for ansatte Egen pensjonsordning Personalkostnad, annen KLASSE 6 AV- OG NEDSKRIVNING, ANNEN DRIFTSKOSTAD 60 AV- OG NEDSKRIVNING KOSTNADSFORDELING Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom (inkludert saldogruppe J) 6005 Avskriving grøfter og vannanlegg Avskriv. på transportmidler, maskiner og inventar 6011 Avskrivning på transportmidler 6015 Avskrivning på maskiner 6017 Avskrivning på inventar Kostnadsfordeling og nedskrivning 6091 Bakkeplanering (kostnadsfordeling) 6092 Frukttrær (nedskrivning) 6099 Annen kostnadsfordeling 61 FRAKT, TRANSPORTKOSTNAD VEDRØRENDE SALG Frakt- og transportkostnader og forsikring ved vareforsendelse 6101 Innfrakt, fra bonde til varemottaker 6102 Frakt, fra varemottaker til marked Toll- og spedisjonskostnader ved vareforsendelse Frakt- og transportkostnader ved annet salg 62 ENERGI, BRENSEL OG VANN VEDRØRENDE PRODUKSJONEN 12

13 Elektrisitet vedrørende produksjon Gass vedrørende produksjon Avdeling Fyringsolje vedrørende produksjon Ved vedrørende produksjon Drivstoff vedr. produksjon 6259 Beholdningsendring av drivstoff vedrørende produksjon Vann vedrørende produksjon 6261 Vannavgift vedrørende. produksjon 6262 Vann til overflatevanning vedrørende produksjon 6290 Brensel, annet vedrørende produksjon 63 KOSTNAD LOKALER Leie av lokaler/bygninger Renovasjon, vann, avløp o.l., lokaler Renovasjon, vann, avløp og lignende kårbolig (kapitalkostnad) Lys, varme, lokaler Renhold, lokaler Kostnad lokaler, annen 64 LEIE/LEASING AV DRIFTSMIDLER, FORPAKTNINGSAVGIFT MV Leie av maskiner uten fører, fast kostnad 6401 Leasing av traktor 6402 Leasing av skurtresker 6404 Leasing av andre redskaper/maskiner Leie av inventar 6411 Leasing av inventar Leie av datasystemer 6421 Leasing av datasystemer Leie av kontormaskiner 6431 Leasing av kontormaskiner Leie av bil 6441 Leie og leasing av bil (avgiftspliktig) 6442 Leie og leasing av bil (avgiftsfritt) 6450 Brukt traktor m.m. fra annen egen næring 6451 Brukt traktor fra eget skogbruk 6452 Brukt hest fra eget skogbruk 6453 Brukt yrkesbil fra eget skogbruk Leie av veirett (årsavgift, bompenger etc.) Leie av jord, beite, forpaktningsavgift, melkekvote 6471 Jordleie og beiteleie (avgiftsfri) 6472 Forpaktningsavgift (avgiftspliktig) 6475 Melkekvote, leie av Leie av dyr Festeavgift og andre leiekostnader 65 VERKTØY, INVENTAR UNDER AKTIVERINGSGRENSEN Motordrevet verktøy Håndverktøy Redskap under aktiveringsgrensen Inventar 6541 Inventar, driftsbygninger 6545 Inventar, kontor Driftsmateriell, annet 6551 Datautstyr Rekvisita 6561 Rekvisita, driftsbygninger m.m Rekvisita, planteproduksjon 6563 Rekvisita, husdyrproduksjon 6569 Rekvisita, annet Arbeidsklær og verneutstyr 6571 Arbeidsklær 6572 Verneutstyr 13

14 66 VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER Vedlikehold av driftsbygninger og anlegg Avdeling Vedlikehold av driftsbygninger 6602 Vedlikehold av driftsbygninger, brukt allmenningsvirke 6603 Vedlikehold av vannanlegg 6604 Vedlikehold av gjerder 6609 Beholdningsendring bygningsmateriell til driftsbygning og anlegg Vedlikehold av utstyr 6621 Vedlikehold av traktor 6622 Vedlikehold av skurtresker 6629 Vedlikehold av andre maskiner o.l Vedlikehold av teknisk utstyr i driftsbygninger Vedlikehold av jordbrukseiendom 6651 Vedlikehold av jord og veier 6652 Nydyrking, materiell og arbeid 6653 Vedlikehold og nyanlegg av grøfter 6659 Beholdningsendring grøftemateriell Vedlikehold av bolighus og utleiehytter 6661 Vedlikehold av utleiehytter 6662 Vedlikehold av andre bolighus 6663 Vedlikehold av kårbolig (kapitalkostnad) 6669 Beholdningsendring bygningsmateriell til boliger Uttatt virke fra egen skog til vedlikehold 6671 Uttatt virke fra egen skog til vedlikehold av driftsbygning 6672 Uttatt virke fra egen skog til vedlikehold av bolighus 6679 Uttatt virke fra egen skog til annet vedlikehold Vedlikehold, annet 67 FREMMEDE TJENESTER Revisjons- og regnskapshonorar 6701 Revisjonshonorar 6705 Regnskapshonorar Honorar for økonomisk og juridisk bistand 6721 Honorar for økonomisk rådgivning 6722 Honorar for juridisk bistand Fremmede tjenester, andre 68 KONTORKOSTNAD, TRYKKSAK O L Kontorrekvisita Edb-kostnad Trykksaker Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Faglitteratur, håndbøker 6842 Fagtidsskrifter 6843 Aviser Møter, kurs, oppdatering o.l Kontorkostnad, annen 69 TELEFON, PORTO O L Telefon m.m Porto Privat bruk av elektronisk kommunikasjon KLASSE 7: ANDRE DRIFTSKOSTNADER 70 KOSTNAD TRANSPORTMIDLER Drivstoff til bil 7001 Drivstoff, personbil 7003 Drivstoff, varebil 7005 Drivstoff, lastebil 7009 Beholdningsendring, drivstoff, bil 14

15 Vedlikehold, olje og rekvisita, bil 7021 Vedlikehold, olje og rekvisita, personbil Avdeling Vedlikehold. olje og rekvisita, varebil 7025 Vedlikehold, olje og rekvisita, lastebil Forsikring og årsavgift, bil 7041 Forsikring og årsavgift, personbil 7043 Forsikring og årsavgift, varebil 7045 Forsikring og årsavgift, lastebil Bruk av privat bil i næring Transportmidler, annen kostnad 7099 Privat bruk av næringsbil (inntektsføres) 71 KOSTNAD/ GODTGJ. REISE, DIETT, BIL O.L Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Diettkostnad, ikke oppgavepliktig Kostnadsgodtgjørelse, annen 72 PROVISJONSKOSTNAD Provisjonskostnad, oppgavepliktig Provisjonskostnad, ikke oppgavepliktig 73 SALGS-, REKLAME- OG REPRESENTASJONSKOSTNAD Salgskostnad Reklamekostnad Representasjon, fradragsberettiget Salgskostnad, annen 74 KONTINGENT OG GAVE Kontingent, fradragsberettige 7401 Kontingent, fradragsberettiget, mva-pliktig 7402 Kontingent, fradragsberettiget, mva-fri Gave, fradragsberettiget 75 FORSIKRINGSPREMIE Forsikringspremie drifta 7501 Forsikringspremie bygninger og driftsløsøre 7502 Forsikringspremie husdyr 7503 Forsikringspremie og årsavgift maskiner 7504 Forsikringspremie avling 7508 Forsikringspremie kårbolig 7509 Forsikring av annet til drifta 77 KOSTNAD, ANNEN Avgift til omsetningsrådet Øredifferanser Eiendomsskatt Bank- og kortgebyr Kostnad, annen 7791 Kostnad, annen, fradragsberettiget (avgiftspliktig) 7792 Kostnad, annen, fradragsberettiget (avgiftsfri) 7795 Gevinst ved realisasjon av hel buskap ved opphør av driftsgrein 78 TAP O.L Tap ved avgang driftsmidler Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer Konstaterte tap på fordringer 7831 Endring i avsetning tap på fordringer Andre konstaterte tap 7861 Tap på kontrakter 15

16 KLASSE 8: FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER, ÅRSRESULTAT Avdeling FINANSINNTEKT Valutagevinst (agio) Finansinntekt, annen 8077 Gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler 8078 Rentestøtte fra Innovasjon Norge 8079 Finansinntekt, annen 81 FINANSKOSTNAD Valutatap (disagio) Finanskostnad, annen 8177 Tap ved realisasjon av aksjer og andeler 8179 Finanskostnad, annen Kårytelser, uspesifisert 8181 Kårytelser, leieverdi kårbolig 8182 Kårytelser, uttak av naturalia, jordbruk 8183 Kårytelser, uttak av naturalia, skogbruk 8184 Kårytelser, fri strøm og kontantkår 82 OVERFØR FRA GEVINST OG TAPSKONTO Overføringer fra gevinst- og tapskonto 8285 Inntektsføring fra positiv gevinst- og tapskonto 8286 Fradragsføring fra negativ gevinst- og tapskonto Inntekt biomasse (ved) overført fra skogbruket 88 ÅRSRESULTAT Årsresultat, jordbruk 16

17 AVDELING 30 SKOGBRUK KLASSE 1: EIENDELER 11 BYGNINGER, SKOG OG ANNEN FAST EIENDOM Bygninger, (saldogruppe H) Bygninger, (saldogruppe H) Bygningsmessige anlegg, (saldogruppe H) 1123 Vannanlegg, (saldogruppe H) 1124 Grøfter 1125 Bygninger med avskrivningstid < 20 år, (saldogruppe H) Anlegg under oppføring Skog- og jordbrukseiendom 1141 Jordbrukseiendom 1145 Skogbrukseiendom Tomter og andre grunnarealer Bolighus 1165 Kårbolig 1167 Utleiehytter (utleid på åremål o.l.) 1169 Bolighus, andre Bolighus nybygging og ombygging 1171 Våningshus (pågående nybygg, til- og ombygging) 1175 Kårbolig (pågående nybygg, til- og ombygging) 1177 Utleiehytter (pågående nybygg, til- og ombygging) 1179 Bolighus, andre (pågående nybygg, til- og ombygging)) Faste tekniske installasjoner i bygg (Saldogruppe J) Anleggsmidler som avskrives utenom saldosystemet 1195 Skogsveier bygd før Skogsveier varige 12 TRANSPORTMIDLER, INVENTAR OG MASKINER Maskiner og redskap (saldogruppe D) 1201 Traktorer 1203 Gravemaskiner 1209 Maskiner og redskaper, andre Maskiner og anlegg under arbeid Vare- og lastebiler (saldogruppe C) 1235 Varebiler, nye 1236 Varebiler, brukte 1237 Lastebiler, nye 1238 Lastebiler, brukte Transportmidler, andre (saldogruppe D) 1241 Personbiler 1243 Snøscootere 1244 Båter 1249 Transportmidler, andre Inventar (kontor) (saldogruppe D) Tekniske installasjoner og fast bygningsinventar i bygninger 1261 Fast bygningsinventar, eget bygg med annen avskrivningstid enn bygninger (saldogruppe D) 1265 Fast bygningsinventar, leide lokaler med annen avskrivningstid enn bygninger (saldogruppe D) Verktøy o.l. (saldogruppe D) Kontormaskiner (saldogruppe A) Driftsmidler utenom saldosystemet 1291 Verktøy som kostnadsfordeles 1292 Flergangsemballasje 1295 Skogbruksplan (driftsplan) 1299 Negativ gevinst- og tapskonto 17

18 13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Avdeling Andre fordringer 1397 Forskuddsleasing 14 LAGERBEHOLDNING Lagerbeholdning av innkjøpte varer 1401 Lagerbeholdning av innkjøpte skogsplanter 1402 Lagerbeholdning av skogsfrø 1409 Lagerbeholdning av andre innkjøpte varer Lagerbeholdning av innkjøpt hjelpemateriell 1411 Lagerbeholdning av plantevernmidler 1414 Lagerbeholdning av innkjøpt emballasjemateriell 1415 Lagerbeholdning av innkjøpt handelsgjødsel 1416 Lagerbeholdning av innkjøpt kalk 1419 Lagerbeholdning av annet innkjøpt hjelpemateriell Lagerholdning av varer under tilvirkning 1425 Lagerbeholdning av juletrær i vekst Lagerbeholdning av bygnings- og grøftemateriell o.l Lagerbeholdning av bygningsmateriell til drifta 1432 Lagerbeholdning av grøftemateriell 1437 Lagerbeholdning av bygningsmateriell til bolighus Lagerbeholdning av ferdige egentilvirkete varer for salg 1441 Lagerbeholdning av bartrevirke 1442 Lagerbeholdning av lauvtrevirke 1443 Lagerbeholdning av ved til brensel (salg) 1444 Lagerbeholdning av ved til privat bruk 1445 Lagerbeholdning av biomasse 1448 Lagerbeholdning av andre egenproduserte varer Lagerbeholdning av hester 1458 Lagerbeholdning av hester Lagerbeholdning av innkjøpte varer for videresalg Lagerbeholdning av innkjøpt drivstoff og brensel vedrørende produksjonen 1471 Lagerbeholdning av drivstoff og fyringsolje 1472 Lagerbeholdning av annet innkjøpt brensel 1475 Lagerbeholdning av drivstoff til transportmidler Lagerbeholdning av egentilvirkete varer til eget bruk 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Kundefordringer Avsetning tap på fordringer 1581 Avsetning tap på kundefordringer 1585 Avsetning tap på andre fordringer Skogfondskonto (ikke skattepliktig formue, motkonto 1599) 1599 Skogfond (motkonto 1590) 17 FORSKUDDSBETALT KOSTNAD, PÅLØPT INNTEKT OG LIGNENDE Forskuddsbetalt kostnad 1744 Forskuddsbetalt leasingleie (kostnadsfordeles) KLASSE 2: EGENKAPITAL OG GJELD 20 EGENKAPITAL Egenkapitalkorreksjoner vedrørende skattefri del av skogavgift 2054 Skogfond, skattefri del 2055 Skogfond, tilbakeføring av tidligere skattefri del Diverse skattemessige disposisjoner 2094 Gevinst- og tapskonto ved realisasjon av tomt (kapitalinntekt) 2095 Negativ saldo 2096 Positiv gevinst- og tapskonto 18

19 2097 Betinget avsatt gevinst (Skl ) 2098 Naturkatastrofe, inntektsfordeling 24 LEVERANDØRGJELD Avdeling Leverandørgjeld 27 MERVERDIAVGIFT Merverdiavgift, utgående Merverdiavgift, inngående 29 KORTSIKTIG GJELD, DIVERSE Forskudd fra kunder KLASSE 3: DRIFTSINNTEKTER 30 SALGSINNTEKT, AVGIFTSPLIKTIG Salgsinntekt, spesialtømmer, (avgiftspliktig) 3001 Gran, spesialtømmer 3002 Furu, spesialtømmer 3003 Lauv, spesialtømmer Salgsinntekt, skurtømmer, (avgiftspliktig) 3011 Gran, skurtømmer 3012 Furu, skurtømmer 3013 Lauv, skurtømmer Salgsinntekt, sams virke, (avgiftspliktig) 3021 Gran, sams virke 3022 Furu, sams virke 3023 Lauv, sams virke Salgsinntekt, massevirke (avgiftspliktig) 3031 Gran, massevirke 3032 Furu, massevirke 3033 Lauv, massevirke Salgsinntekt, ved for salg (avgiftspliktig) 3041 Gran, ved for salg 3042 Furu, ved for salg 3043 Lauv, ved for salg 3045 Biomasse, alle treslag Etterbetaling og lignende skogsvirke m.m Uttak av varer til egen foredling o.l. (avgiftspliktig) 3061 Gran, uttak til egen foredling 3062 Furu, uttak til egen foredling 3063 Lauv, uttak til egen foredling 3069 Uttak av andre varer Rotsalg (avgiftspliktig) 3071 Gran, rotsalg 3072 Furu, rotsalg 3073 Lauv, rotsalg Rabatt og annen salgsinntektsred. (avgiftspliktig salg) 3081 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon (avgiftspliktig salg) Salgsinntekt, annen 3091 Kjøreinntekt 3092 Salg av ikke aktiverte driftsmidler 3093 Grus og sand 3094 Juletrær, pyntegrønt, kongler m.m Salgsinntekt mat (middels mva.-sats) 3099 Arbeidsinntekt, avgiftspliktig 31 SALGSINNTEKT, AVGIFTSFRI (innenfor avgiftsområdet) Salgsinntekt, varer og tjenester (avgiftsfritt) 3101 Kjøreinntekt (avgiftsfri) Uttak av skogsvirke til eget jordbruk (avgiftsfritt) 19

20 3152 Uttak av skogsvirke til kårbolig 3153 Uttak av skogsvirke til andre bolighus 3154 Uttak av skogsvirke til driftsbygning 3155 Uttak av staur o. l Uttak av varer til privat bruk (avgiftsfritt) Avdeling Uttak av ved til privat bruk 3162 Uttak av skogsvirke til våningshus eller annen privat bruk 3165 Uttak av egenprodusert varmeenergi til privat bruk 3167 Uttak av jakt til privat bruk 3168 Uttak av fiske til eget bruk 3169 Uttak av andre produkter til privat bruk Uttak av varer til kår (avgiftsfritt) 3171 Uttak av ved til kår 3175 Uttak av egenprodusert varmeenergi til kår 3179 Uttak av andre produkter til kår Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon (avgiftsfritt salg) 3181 Bonus fra innkjøpslag m.m.. (avgiftsfritt salg) 3183 Returemballasje, tilbakebetaling av pant 32 SALGSINNTEKT UTENFOR AVGIFTSOMRÅDET Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet Uttak av varer utenfor avgiftsområdet Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon utenfor avgiftsområdet 3282 Returemballasje, retur av flergangspaller 3285 Allmenningsrabatt 3286 Allmenningstilskudd 34 OFFENTLIG TILSKUDD/ REFUSJON Tilskudd innbetalt på skogfondskonto vedrørende investeringer med skattefordel 3415 Tilskudd innbet. på skogfondskonto vedrørende investeringer uten skattefordel 3416 Tilskudd til skogkultur 3417 Tilskudd til ikke aktiverte veier 3418 Tilskudd til driftsplan Tilskudd innbet. på skogfondskonto vedrørende formål med skattefordel tidligere år Tilskudd som ikke skal inn på skogfondskontoen 36 LEIEINNTEKT Leieinntekt fast eiendom 3602 Leieinntekt bolighus 3603 Leieinntekt driftsbygninger 3604 Leieinntekt utleiehytter, skogshusvær (utenfor avgiftsområdet) 3605 Forpaktningsavgift (utenfor avgiftsområdet) 3606 Leieinntekt jord, beite (avgiftspliktig) 3607 Leieinntekt utleiehytter, skogshusvær (lav sats) Leieinntekt maskiner m.m. (avgiftspliktig) Leieinntekt utmark 3631 Leieinntekt jakt 3632 Leieinntekt fiske 3635 Utbytte fra utmarkslag Leieinntekt maskiner m.m. (avgiftsfri) 3641 Leieinntekt, brukt traktor i jordbruket Bortleie av rettigheter, avgiftsfrie Festeinntekter 37 PROVISJONSINNTEKTER Provisjonsinntekter 38 GEVINST VED AVGANG ANLEGGSMIDLER, NEGATIV SALDO Vederlag ved avgang driftsmidleri saldogruppe a, c og d direkte til inntekt Negativ saldo 3895 Negativ saldo, inntektsføring fra 3896 Inntektsføring av negativ saldo ved opphør av næring 20

Kontoplan for landbruksregnskap

Kontoplan for landbruksregnskap Notat 2001 6 Kontoplan for landbruksregnskap tilpasset NS 4102 Finn G Andersen NILF Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Tittel Forfatter Finn G Andersen Utgiver Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Kontoplan for Landbruksregnskap

Kontoplan for Landbruksregnskap Kontoplan for Landbruksregnskap Tilpasset NS 4102 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Benyttes av Agro Økonomi fra og med år 2001 NILF`s morkontoplan kan skrives ut under : Rapporter velg

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr Nye kontoer er skrevet med blått. Konto- EIENDELER Gammelt Beskrivelse nummer ANLEGGSMIDLER kontonr IMMATERIELLE EIENDELER 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1110 Skolebygninger 1120 Internatbygninger

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Foran 2008 årsoppgjøret Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service skatt, regnskap Innholdsfortegnelse GJELDENDE BOKFØRINGSREGLER MV.... 5 Virksomhet

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Partifinansiering Orienteringsmøte

Partifinansiering Orienteringsmøte 1 Partifinansiering Orienteringsmøte 22. januar 2015 SSB: Anders Grøndahl FMSF: Arne Sandnes, Jørgen Tistel 1 Dagsorden Innspill fra salen 12.09.2014 Anders Grøndahl, SSB Partiportalen - 2014 og 2015 Arne

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600 Resultatregnskap for Hol Fjellstyre note nr: Nr. Kontonavn Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2015 1 3110 Bruttoinntekt småviltjakt -36550-30000 1 3120 Bruttoinntekt villreinjakt -96150-95100 -95000

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer