KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP"

Transkript

1 KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP AVDELING 10 FINANS KLASSE 1 EIENDELER 13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer og andeler (langsiktige) 1351 Aksjer, norske (langsiktige) 1355 Andeler, norske (langsiktige) 1356 Aksje, utenlandske (langsiktige) 1358 Andeler, utenlandske (langsiktige) Obligasjoner (langsiktige) Langsiktige fordringer på eiere (ANS/DA) Langsiktige fordringer på ansatte Langsiktige fordringer, andre 1397 Forskuddsleasing 1399 Langsiktige fordringer, andre 14 LAGERBEHOLDNING Forskuddsbetaling til leverandører (varekontrakter/prosjekter) 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Kundefordringer Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt Kortsiktige fordringer andre 1571 Reiseforskudd 1572 Lønnsforskudd 1573 Kortsiktig lån til ansatte (ikke lønnsforskudd) 1574 Kortsiktig lån deltaker i ANS/DA 1575 Mellomregning deltaker i ANS/DA 1579 Kortsiktige fordringer, andre Avsetning tap på fordringer 1581 Avsetning tap på kundefordringer 1585 Avsetning tap på andre fordringer 16 MERVERDIAVGIFT OG OPPTJENTE OFFENTLIGE TILSKUDD Merverdiavgift, oppgjørskonto (til gode) 1641 Merverdiavgift, oppgjørskonto (primærnæring) 1642 Merverdiavgift, oppgjørskonto (terminoppgave) 1643 Merverdiavgift, oppgjørskonto (årsoppgave) Krav på offentlig tilskudd 17 FORSKUDDSBETALT KOSTNAD, PÅLØPT INNTEKT Forskuddsbetalt leiekostnad Forskuddsbetalt rentekostnad Depositum Forskuddsbetalte driftskostnader 1741 Forskuddsbetalt, ikke påløpt lønn 1742 Forskuddsbetalt strøm, varme 1743 Forskuddsbetalt forsikring 1744 Forskuddsbetalt leasingleie (kostnadsfordelt) 1749 Forskuddsbetalt driftskostnad, annen Påløpt leieinntekt Påløpt renteinntekt 1

2 Krav på innbetaling av ny selskapskapital (ANS/DA) Avdeling KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER Aksjer børsnoterte aksjer) 1811 Aksjer, børsnoterte, norske 1815 Aksjer, børsnoterte, utenlandske Aksjer, ikke børsnoterte 1821 Aksjer, ikke børsnoterte, norske 1825 Aksjer, ikke børsnoterte, utenlandske 1830 Obligasjoner, markedsbaserte 1831 Obligasjoner, markedsbaserte, norske 1835 Obligasjoner, markedsbaserte, utenlandske 1840 Obligasjoner, ikke markedsbaserte 1841 Obligasjoner, ikke markedsbaserte, norske 1845 Obligasjoner, ikke markedsbaserte, utenlandske Finansielle instrumenter, andre markedsbaserte Finansielle instrumenter, andre Andeler 1895 Andeler i deltakerlignet selskap 1899 Andre andeler 19 BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L Kontanter Bankinnskudd, Norge Bankkonto for skattetrekk Bankinnskudd, utland KLASSE 2 EGENKAPITAL OG GJELD 20 EGENKAPITAL Egenkapital 2051 Representasjonskostnader, ikke fradragsberettiget 2052 Kontingenter/gaver, ikke fradragsberettiget 2053 Andre ikke fradragsberettiget kostnader 2054 Skattefrie inntekter 2055 Innskudd kontanter fra privat 2056 Innskudd eiendeler fra privat 2057 Bruk av privat bil i næring (fradragsført etter sats) 2058 Positive egenkapitalkorreksjoner 2059 Negative egenkapitalkorreksjoner Privatkonto 2061 Uttak av kontanter til privat 2063 Uttak av anleggsmidler til privat 2064 Uttak av varer og tjenester til privat 2067 Lys og varme, privat 2068 Telefon m.m. privat 2069 Private utgifter, diverse andre Skatter og lignende 2071 Forskuddskatt 2072 Tilleggsforskudd/restskatt 2075 Privat bruk av næringsbil 2077 Premie til egen syke- og ulykkesforsikring 2078 Premie til egen tilleggstrygd for sykepenger Udekket tap 21 AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Avsetning for forpliktelser 22 LAGSIKTIG GJELD Konvertible lån 2

3 Obligasjonslån Avdeling Gjeld til kredittinstitusjoner Pantelån Gjeld til ansatte og eiere. langsiktig 2251 Gjeld til ansatte, langsiktig 2255 Gjeld til eiere (gjelder ANS/DA), langsiktig Valutalån Langsiktig gjeld, annen 23 DRIFTSKREDITT/KASSAKREDITT/ANNEN KORTS. GJELD Byggelån Kassakreditt Driftskreditt 24 LEVERANDØRGJELD Leverandørgjeld 26 SKATTETREKK OG ANDRE TREKK Forskuddstrekk Påleggstrekk Bidragstrekk Trygdetrekk Forsikringstrekk Fagforeningskontingent, trukket Trekk, andre 27 SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER Merverdiavgift, oppgjørskonto 2741 Merverdiavgift, oppgjørskonto (primærnæring) 2742 Merverdiavgift, oppgjørskonto (årstermin) 2743 Merverdiavgift, oppgjørskonto (terminoppgave) Arbeidsgiveravgift; skyldig Påløpt arbeidsgiveravgift 2781 Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt lønn 2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn 2789 Påløpt arbeidsgiveravgift på honorarer m.m Offentlige avgifter, andre 29 KORTSIKTIG GJELD, DIVERSE Forskudd fra kunder Gjeld til ansatte og eiere, kortsiktig 2911 Gjeld til ansatte, kortsiktig 2915 Gjeld til eiere (gjelder ANS/DA) (kortsiktig) Skyldig lønn Skyldige feriepenger 2941 Skyldige feriepenger 2945 Utbetalte feriepenger Påløpt rente Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt 2961 Påløpt kostnad, diverse 2965 Forskuddsbetalt inntekt 2990 Kortsiktig gjeld, annen KLASSE 8 FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER, ÅRSRESULTAT 80 FINANSINNTEKTER Renteinntekt, skattefri Renteinntekt, skattepliktig 8051 Renteinntekt, bankinnskudd (finansieringsinstitusjon) 8055 Renteinntekt, kundefordringer (kapitalinntekter) 3

4 8059 Renteinntekt, annen Avdeling Valutagevinst (agio) Finansinntekt, annen 8071 Aksjeutbytte 8075 Utbytte fra samvirkeforetak 8077 Gevinst ved realisasjon av aksjer 8079 Finansinntekt, annen 81 FINANSKOSTNADER Rentekostnad, ikke fradragsberettiget 8141 Rentekostnad, restskatt 8149 Rentekostnad, annen ikke fradragsberettiget Rentekostnad 8151 Rentekostnad banklån(finansieringsinstitusjon) 8153 Rentekostnad/provisjon driftskreditt 8154 Rentekostnad/provisjon kassakreditt 8155 Rentekostnad, leverandørgjeld 8159 Rentekostnad, annen (familiegjeld etc.) Valutatap (disagio) Finanskostnad, annen 8177 Tap ved realisasjon av aksjer og andeler 8179 Finanskostnad, annen 8400 Ekstraordinær inntekt 8500 Ekstraordinær kostnad 88 ÅRSRESULTAT Årsresultat, finans AVSETNINGER 8980 Risikoavsetning 8981 Avsetninger til investeringer og større vedlikehold 8982 Egenkapitalavkastning/pensjonsavsetning/utbytte 89 FEILKONTO, DIFFERANSE Feilkonto, differanse 4

5 KLASSE 1: EIENDELER AVDELING 20 JORDBRUK 10 IMMATERIELLE EIENDELER Melkekvote, kjøpt 1011 Melkekvote, kjøpt fra staten 1012 Melkekvote, kjøpt på det private marked Melkekvote, beregnet ved kjøp av gårdsbruk 11 BYGNINGER, JORD OG ANNEN FAST EIENDOM Bygninger (saldogruppe H) Bygninger, (saldogruppe H) Bygningsmessige anlegg, (saldogruppe H) 1123 Vannanlegg, (saldogruppe H) 1124 Grøfter, gamle som er balanseført, (saldogruppe H) 1125 Bygninger med avskrivningstid < 20 år, (saldogruppe H) Anlegg under oppføring Jordbrukseiendom 1141 Jord, veier 1142 Leplantinger 1143 Vegetasjonssoner 1144 Fangdammer og våtmarker Tomter og andre grunnarealer Bolighus 1161 Våningshus 1165 Kårbolig 1167 Utleiehytter (utleid på åremål o.l.) 1169 Bolighus, andre Bolighus nybygging og ombygging 1171 Våningshus (pågående nybygg, til- og ombygging) 1175 Kårbolig (pågående nybygg, til- og ombygging) 1177 Utleiehytter (pågående nybygg, til- og ombygging) 1179 Bolighus, andre (pågående nybygg, til- og ombygging)) Faste tekniske installasjoner i bygg (Saldogruppe J) Anleggsmidler som avskrives utenom saldosystemet 1191 Bakkeplanering 1192 Frukttrær 12 TRANSPORTMIDLER, INVENTAR OG MASKINER Maskiner og redskap (saldogruppe D) 1201 Traktorer 1203 Gravemaskiner 1205 Skurtreskere 1209 Maskiner og redskaper, andre Maskiner og anlegg under arbeid Vare- og lastebiler (saldogruppe C) 1235 Varebiler, nye 1236 Varebiler, brukte 1237 Lastebiler, nye 1238 Lastebiler, brukte Transportmidler, andre (saldogruppe D) 1241 Personbiler 1243 Snøscootere 1244 Båter 1249 Transportmidler, andre Inventar (kontor) (saldogruppe D) Tekniske installasjoner og fast bygningsinventar i bygninger 1261 Fast bygningsinventar, eget bygg med annen avskrivningstid 5

6 enn bygninger (saldogruppe D) Avdeling Fast bygningsinventar, leide lokaler med annen avskrivningstid enn bygninger (saldogruppe D) Verktøy o.l. (saldogruppe D) Kontormaskiner (saldogruppe A) Driftsmidler utenom saldosystemet 1291 Verktøy som kostnadsfordeles 1292 Flergangsemballasje 1299 Negativ gevinst- og tapskonto 13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Andre fordringer 1397 Forskuddsleasing 14 LAGERBEHOLDNING Lagerbeholdning av innkjøpte råvarer 1401 Lagerbeholdning av innkjøpte såvarer 1402 Lagerbeholdning av innkjøpte settepoteter 1403 Lagerbeholdning av innkjøpt kraftfôr 1404 Lagerbeholdning av innkjøpt stråfôr 1405 Lagerbeholdning av annet innkjøpt fôr 1409 Lagerbeholdning av andre innkjøpte råvarer Lagerbeholdning av innkjøpt hjelpemateriell 1411 Lagerbeholdning av plantevernmidler 1413 Lagerbeholdning av forbruksmateriell 1414 Lagerbeholdning av innkjøpt emballasjemateriell 1415 Lagerbeholdning av innkjøpt handelsgjødsel 1416 Lagerbeholdning av kalk 1418 Lagerbeholdning av konserveringsmidler 1419 Lagerbeholdning av annet innkjøpt hjelpemateriell Lagerbeholdning av varer under tilvirkning 1421 Lagerbeholdning av planter i veksthus 1422 Lagerbeholdning av planter på friland 1425 Lagerbeholdning av juletrær i vekst Lagerbeholdning av bygnings- og grøftemateriell o.l Lagerbeholdning av bygningsmateriell til drifta 1432 Lagerbeholdning av grøftemateriell 1437 Lagerbeholdning av bygningsmateriell til kårbolig 1438 Lagerbeholdning av bygningsmateriell til andre boliger Lagerbeholdning av ferdige egentilvirkete varer for salg 1441 Lagerbeholdning av egentilvirket korn for salg 1442 Lagerbeholdning av egentilvirket potet for salg 1443 Lagerbeholdning av egentilvirket grønnsaker for salg 1444 Lagerbeholdning ev egentilvirket frukt/bær for salg 1445 Lagerbeholdning av egentilvirket blomster/planter for salg 1449 Lagerbeholdning av andre egentilvirkede varer for salg Lagerbeholdning av buskap Lagerbeholdning av innkjøpte varer for videresalg Lagerbeholdning av innkjøpt drivstoff og brensel vedrørende produksjonen 1471 Lagerbeholdning av drivstoff og fyringsolje 1472 Lagerbeholdning av annet innkjøpt brensel 1475 Lagerbeholdning av drivstoff til biler Lagerbeholdning av egentilvirkete varer til eget bruk 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Kundefordringer Avsetning tap på fordringer 1581 Avsetning tap på kundefordringer 1585 Avsetning tap på andre fordringer 17 FORSKUDDSBETALT KOSTNAD, PÅLØPT INNTEKT OG LIGNENDE 6

7 Forskuddsbetalt kostnad Avdeling Forskuddsbetalt leasingleie (kostnadsfordeles) KLASSE 2: EGENKAPITAL OG GJELD 20 EGENKAPITAL Egenkapital Diverse skattemessige disposisjoner 2094 Gevinst- og tapskonto ved realisasjon av tomt (kapitalinntekt) 2095 Negativ saldo 2096 Positiv gevinst- og tapskonto 2097 Betinget avsatt gevinst (Skatteloven 14-70) 24 LEVERANDØRGJELD Leverandørgjeld 27 MERVERDIAVGIFT Merverdiavgift, utgående Merverdiavgift, inngående 29 KORTSIKTIG GJELD, DIVERSE 2900 Forskudd fra kunder KLASSE 3: DRIFTSINNTEKTER 30 SALGSINNTEKT, AVGIFTSPLIKTIG Salgsinntekt, korn, frø, stråfôr (avgiftspliktig) 3000 Korn, frø mv Stråfôr 3008 Etterbetaling planteprodukter, (middels mva.-sats) 3009 Etterbetaling planteprodukter,(høy mva.-sats) Salgsinntekt, poteter og grønnsaker (avgiftspliktig) 3010 Poteter (middels mva.-sats) 3014 Poteter (høy mva.-sats) 3015 Grønnsaker (middels mva.-sats) 3019 Grønnsaker (høy mva.-sats) Salgsinntekt, frukt og bær (avgiftspliktig) 3020 Frukt (middels mva.-sats) 3024 Frukt (høy mva.-sats) 3025 Bær (middels mva.-sats) 3029 Bær(høy mva.-sats) Salgsinntekt, blomster/planter (avgiftspliktig) 3030 Blomster og planter (høy mva.-sats) 3039 Urter og andre planter (middels mva.-sats) Salgsinntekt slakt (avgiftspliktig, høy mva.sats) 3040 Slakt (høy mva.-sats) 3046 Etterbetaling slakt 3047 Distriktstilskudd slakt 3048 Grunntilskudd slakt 3049 Slakt (middels mva.-sats) Salgsinntekt, livdyr (avgiftspliktig, høy mva.sats) 3050 Livdyr(høy mva.-sats) Uttak av innkjøpte varer og tjenester (avgiftspliktig) 3061 Uttak av innkjøpte varer og tjenester (høy mva.-sats) 3062 Uttak av drivstoff og innkjøpt brensel (høy mva.-sats) Salgsinntekt, andre husdyrprodukter 3070 Melk (høy mva.-sats) 3071 Etterbetaling, melk 7

8 3072 Grunntilskudd, melk 3073 Distriktstilskudd, melk Avdeling Melk (middels mva.-sats) 3075 Egg (middels mva.-sats) 3076 Egg (høy mva.-sats) og distriktstilskudd egg 3077 Honning og voks(høy mva.-sats) 3078 Honning (middels mva.-sats) 3079 Ull (høy mva.-sats) Rabatt og annen salgsinntektsred. (avgiftspliktig salg) 3081 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon(høy mva.-sats) 3082 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon (middels mva.-sats) Salgsinntekt, annen 3091 Kjøreinntekt 3092 Salg av ikke aktiverte driftsmidler 3093 Grus og sand 3094 Skogsvirke fra ikke særskilt lignet skog 3095 Salgsinntekt mat (middels mva.-sats) 3096 Salgsinntekt mat (høy mva.-sats) 3097 Inntekt fra ikke særskilt lignet fiske 3099 Arbeidsinntekt, avgiftspliktig 31 SALGSINNTEKT, AVGIFTSFRI (innenfor avgiftsområdet) Salgsinntekt, varer og tjenester (avgiftsfritt) 3101 Kjøreinntekt (avgiftsfri) Uttak av varer til privat bruk (avgiftsfritt) 3161 Uttak av planteprodukter til privat bruk 3162 Uttak av slakt til privat bruk 3163 Uttak av diverse husdyrprodukter til privat bruk 3164 Uttak av virke fra ikke særskilt lignet skog til privat bruk 3165 Uttak av egenprodusert varmeenergi til privat bruk 3166 Uttak til privat hest (hobbyhest) 3167 Uttak av jakt til privat bruk 3168 Uttak av fiske til eget bruk 3169 Uttak av andre produkter til privat bruk Uttak av varer til kår (avgiftsfritt) 3171 Uttak av planteprodukter til kår 3172 Uttak av slakt til kår 3173 Uttak av husdyrprodukter, diverse til kår 3174 Uttak av virke fra ikke særskilt lignet skog til kår 3175 Uttak av egenprodusert varmeenergi til kår 3179 Uttak av andre produkter til kår Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon (avgiftsfritt salg) 3181 Bonus fra innkjøpslag m.m.. (avgiftsfritt salg) 3183 Returemballasje, tilbakebetaling av pant 32 SALGSINNTEKT UTENFOR AVGIFTSOMRÅDET Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet Uttak av varer utenfor avgiftsområdet Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon utenfor avgiftsområdet 3282 Returemballasje, retur av flergangspaller 3285 Allmenningsrabatt 3286 Allmenningstilskudd 34 OFFENTLIG TILSKUDD/ REFUSJON Tilskudd vedrørende tilvirkete/solgte varer Tilskudd vedrørende planteproduksjonen 3413 Kulturlandskapstilskudd Tilskudd vedrørende grøntsektoren Tilskudd vedrørende fôrproduksjonen Tilskudd til avløser 3441 Tilskudd til avløser, ferie og fritid Avdeling 20 8

9 3442 Tilskudd til avløser, sykdom Tilskudd vedrørende husdyrproduksjonen 3455 Driftstillegg melk 3456 Driftstillegg ammeku 3457 Tilskudd dyr på utmarksbeite Tilskudd vedrørende miljø Tilskudd vedrørende utbedring og vedlikehold Tilskudd, annet 3499 Tilskudd, bunnfradrag (negativt) 36 LEIEINNTEKT Leieinntekt fast eiendom 3602 Leieinntekt bolighus 3603 Leieinntekt driftsbygninger 3604 Leieinntekt utleiehytter (utenfor avgiftsområdet) 3605 Forpaktningsavgift (utenfor avgiftsområdet) 3606 Leieinntekt jord, beite (avgiftspliktig) 3607 Leieinntekt utleiehytter (lav mva.-sats) Leieinntekt maskiner m.m. (avgiftspliktig) Leieinntekt husdyr Leieinntekt utmark 3631 Leieinntekt jakt 3632 Leieinntekt fiske 3635 Utbytte fra utmarkslag Leieinntekt maskiner m.m. (avgiftsfri) 3641 Leieinntekt, brukt traktor i særskilt lignet skog Bortleie av rettigheter, avgiftsfrie Festeinntekter Bortleie av kvoter 3675 Bortleie av melkekvote 37 PROVISJONSINNTEKTER Provisjonsinntekter 38 GEVINST VED AVGANG ANLEGGSMIDLER, Vederlag ved avgang driftsmidleri saldogruppe a, c og d direkte til inntekt Negativ saldo 3895 Negativ saldo, inntektsføring fra 3896 Inntektsføring av negativ saldo ved opphør av næring 39 ANNEN DRIFTSRELATERT INNTEKT Driftsrelaterte inntekter, andre 3901 Avlingsskadeerstatning og lignende 3902 Erstatning for tap av dyr 3903 Erstatning for andre tapte inntekter 3905 Renter av kundefordringer 3908 Korrigert IB fra Tine Effektivitetskontroll 3909 Øreavrunding ved fakturering Reguleringsinntekter o.l Særlige poster 3991 Gevinst ved salg av melkekvote som ikke føres på G/T-konto 3992 Gevinst ved salg av eiendeler i (saldogruppe H) 3993 Gevinst ved salg ikke-avskrivbare driftsmidler 3995 Ikke reinvestert gevinst ved ufrivillig realisasjon KLASSE 4: VAREKOSTNAD 40 FORBRUK AV RÅVARER OG INNKJØPTE HALVFABRIKATA Kjøp av såvarer Kjøp av settepoteter Kjøp av kraftfôr Avdeling 20 9

10 Kjøp av stråfôr Kjøp av fôr, annet Frakt, toll og spedisjon Innkjøpsprisreduksjon (rabatter o.l.) Beholdningsendring av innkjøpte såvarer 4091 Beholdningsendring av innkjøpte settepoteter 4092 Beholdningsendring av innkjøpt kraftfôr 4093 Beholdningsendring av innkjøpt stråfôr 4094 Beholdningsendring av innkjøpt fôr, annet 4099 Beholdningsendring av innkjøpte råvarer 41 FORBRUK AV VARER UNDER TILVIRKNING Kjøp av planter for produksjon i veksthus Kjøp av planter for frilandsproduksjon Kjøp av frukttrær til vedlikeholdsplanting Frakt, toll og spedisjon Innkjøpsprisreduksjon (rabatter o.l.) Beholdningsendring av planter for produksjon i veksthus 4191 Beholdningsendring av planter for produksjon på friland 4195 Beholdningsendring av juletrær i vekst 42 FORBRUK AV FERDIG TILVIRKETE VARER Forbruk av egentilvirkete produkter Beholdningsendring av egentilvirkete produkter 4291 Beholdningsendring egentilvirket korn for salg 4292 Beholdningsendring egentilvirket potet for salg 4293 Beholdningsendring egentilvirket grønnsaker for salg 4294 Beholdningsendring egentilvirket frukt/bær for salg 4295 Beholdningsendring av egentilvirkede blomster/planter for salg 4299 Beholdningsendring av andre egentilvirkede varer for salg 43 FORBRUK AV INNKJØPTE VARER FOR VIDERESALG Kjøp av varer for videresalg Frakt, toll og spedisjon Innkjøpsprisreduksjon Beholdningsendring av innkjøpte varer for videresalg 44 FORBRUK AV HJELPEMATERIELL Kjøp av plantevernmidler Kjøp av medisin til dyr Kjøp av forbruksmateriell 4431 Kjøp av forbruksmateriell i plante- og fôrproduksjon 4432 Kjøp av forbruksmateriell i husdyrproduksjon Kjøp av emballasjemateriell 4441 Leie av lagerkasser 4442 Ifco pant, avgiftsfritt (pro/kontra) 4443 Pant paller, avgiftsfritt (pro/kontra) Kjøp av handelsgjødsel og kalk 4451 Kjøp av handelsgjødsel 4457 Kjøp av kalk Frakt, toll og spedisjon Innkjøpsprisreduksjon (rabatter o.l.) Kjøp av konserveringsmidler Beholdningsendring av hjelpemateriell 4491 Beholdningsendring av plantevernmidler 4493 Beholdningsendring av forbruksmateriell 4494 Beholdningsendring av emballasjemateriell 4495 Beholdningsendring av handelsgjødsel 4496 Beholdningsendring av kalk 4498 Beholdningsendring konserveringsmidler 45 FREMMEDYTELSER I PRODUKSJONEN 10

11 Fremmedytelse og underentreprise Avdeling Tjenester i fôrproduksjonen 4511 Mølleutgifter 4512 Luting 4513 Koking 4519 Tjenester i fôrproduksjonen, diverse Veterinærtjenester 4521 Veterinærtjenester 4522 Inseminasjon, sædavgift, springpenger Tjenester i husdyrproduksjonen 4531 Husdyrkontroll 4532 Frakt av beitedyr 4533 Klipping av husdyr 4539 Tjenester i husdyrproduksjonen, diverse Tjenester i planteproduksjonen 4541 Rensing/beising av såkorn 4542 Frøkontroll/spireprøver 4543 Tørking 4548 Trekk, avgiftsfri 4549 Tjenester og trekk i planteproduksjonen, høy sats Maskinleie, variabel kostnad 4551 Rundballepressing 4552 Skurtresking 4553 Jordbearbeiding 4559 Maskinleie, diverse Tjenester, diverse 4561 Jordanalyser 4569 Tjenester, diverse Avløserring Landbruksvikar 46 KJØP AV HUSDYR Kjøp av buskap Beholdningsendring buskap 49 ANNEN PERIODISERING Beholdningsendring egentilvirkede varer til eget bruk KLASSE 5 LØNNSKOSTNAD 50 LØNN TIL ANSATTE Lønn til ansatte Feriepenger Sykepenger Periodiseringskonto lønn 5091 Påløpt, ikke utbetalt lønn 5092 Påløpte feriepenger av ikke utbetalt lønn 5099 Lønnsposteringer, andre 52 FORDEL I ARBEIDSFORHOLD Fri bil Fri telefon Fri avis Fri kost og losji Rentefordel Fri forsikring Fri strøm Fri brensel Fordel i arbeidsforhold, annen Motkonto for kontogruppe 52 11

12 53 OPPGAVEPLIKTIG GODTGJØRELSE, ANNEN Avdeling Oppgavepliktig godtgjørelse, annen 54 ARBEIDSGIVERAVGIFT OG PENSJONSKOSTNAD Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Innberetningspliktig pensjonskostnad 55 KOSTNADSGODTGJØRELSE, ANNEN Kostnadsgodtgjørelse, annen Trekkpliktig godtgjørelse til kost og losji 56 ARBEIDSGODTGJØRELSE TIL EIERE O.L Arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS/DA 5650 Stipulert egen arbeidsgodtgjøring til eiere i enkeltpersonforetak 57 OFFENTLIG TILSKUDD VEDRØRENDE ARBEIDSKRAFT Lærling-/praktikanttilskudd Lønnstilskudd, annet 58 OFFENTLIG REFUSJON VEDRØRENDE ARBEIDSKRAFT Refusjon av sykepenger Refusjon av arbeidsgiveravgift Refusjon av arbeidsmarkedstiltak Refusjon, annen 59 PERSONALKOSTNAD, ANNEN Gaver til ansatte, fradragsberettiget Yrkesskadeforsikring, ansatte 5921 Yrkesskadeforsikring, ulønnet Forsikring, annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig Pensjonsordninger 5945 Pensjonsforsikring for ansatte Egen pensjonsordning Personalkostnad, annen KLASSE 6 AV- OG NEDSKRIVNING, ANNEN DRIFTSKOSTAD 60 AV- OG NEDSKRIVNING KOSTNADSFORDELING Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom (inkludert saldogruppe J) 6005 Avskriving grøfter og vannanlegg Avskriv. på transportmidler, maskiner og inventar 6011 Avskrivning på transportmidler 6015 Avskrivning på maskiner 6017 Avskrivning på inventar Kostnadsfordeling og nedskrivning 6091 Bakkeplanering (kostnadsfordeling) 6092 Frukttrær (nedskrivning) 6099 Annen kostnadsfordeling 61 FRAKT, TRANSPORTKOSTNAD VEDRØRENDE SALG Frakt- og transportkostnader og forsikring ved vareforsendelse 6101 Innfrakt, fra bonde til varemottaker 6102 Frakt, fra varemottaker til marked Toll- og spedisjonskostnader ved vareforsendelse Frakt- og transportkostnader ved annet salg 62 ENERGI, BRENSEL OG VANN VEDRØRENDE PRODUKSJONEN 12

13 Elektrisitet vedrørende produksjon Gass vedrørende produksjon Avdeling Fyringsolje vedrørende produksjon Ved vedrørende produksjon Drivstoff vedr. produksjon 6259 Beholdningsendring av drivstoff vedrørende produksjon Vann vedrørende produksjon 6261 Vannavgift vedrørende. produksjon 6262 Vann til overflatevanning vedrørende produksjon 6290 Brensel, annet vedrørende produksjon 63 KOSTNAD LOKALER Leie av lokaler/bygninger Renovasjon, vann, avløp o.l., lokaler Renovasjon, vann, avløp og lignende kårbolig (kapitalkostnad) Lys, varme, lokaler Renhold, lokaler Kostnad lokaler, annen 64 LEIE/LEASING AV DRIFTSMIDLER, FORPAKTNINGSAVGIFT MV Leie av maskiner uten fører, fast kostnad 6401 Leasing av traktor 6402 Leasing av skurtresker 6404 Leasing av andre redskaper/maskiner Leie av inventar 6411 Leasing av inventar Leie av datasystemer 6421 Leasing av datasystemer Leie av kontormaskiner 6431 Leasing av kontormaskiner Leie av bil 6441 Leie og leasing av bil (avgiftspliktig) 6442 Leie og leasing av bil (avgiftsfritt) 6450 Brukt traktor m.m. fra annen egen næring 6451 Brukt traktor fra eget skogbruk 6452 Brukt hest fra eget skogbruk 6453 Brukt yrkesbil fra eget skogbruk Leie av veirett (årsavgift, bompenger etc.) Leie av jord, beite, forpaktningsavgift, melkekvote 6471 Jordleie og beiteleie (avgiftsfri) 6472 Forpaktningsavgift (avgiftspliktig) 6475 Melkekvote, leie av Leie av dyr Festeavgift og andre leiekostnader 65 VERKTØY, INVENTAR UNDER AKTIVERINGSGRENSEN Motordrevet verktøy Håndverktøy Redskap under aktiveringsgrensen Inventar 6541 Inventar, driftsbygninger 6545 Inventar, kontor Driftsmateriell, annet 6551 Datautstyr Rekvisita 6561 Rekvisita, driftsbygninger m.m Rekvisita, planteproduksjon 6563 Rekvisita, husdyrproduksjon 6569 Rekvisita, annet Arbeidsklær og verneutstyr 6571 Arbeidsklær 6572 Verneutstyr 13

14 66 VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER Vedlikehold av driftsbygninger og anlegg Avdeling Vedlikehold av driftsbygninger 6602 Vedlikehold av driftsbygninger, brukt allmenningsvirke 6603 Vedlikehold av vannanlegg 6604 Vedlikehold av gjerder 6609 Beholdningsendring bygningsmateriell til driftsbygning og anlegg Vedlikehold av utstyr 6621 Vedlikehold av traktor 6622 Vedlikehold av skurtresker 6629 Vedlikehold av andre maskiner o.l Vedlikehold av teknisk utstyr i driftsbygninger Vedlikehold av jordbrukseiendom 6651 Vedlikehold av jord og veier 6652 Nydyrking, materiell og arbeid 6653 Vedlikehold og nyanlegg av grøfter 6659 Beholdningsendring grøftemateriell Vedlikehold av bolighus og utleiehytter 6661 Vedlikehold av utleiehytter 6662 Vedlikehold av andre bolighus 6663 Vedlikehold av kårbolig (kapitalkostnad) 6669 Beholdningsendring bygningsmateriell til boliger Uttatt virke fra egen skog til vedlikehold 6671 Uttatt virke fra egen skog til vedlikehold av driftsbygning 6672 Uttatt virke fra egen skog til vedlikehold av bolighus 6679 Uttatt virke fra egen skog til annet vedlikehold Vedlikehold, annet 67 FREMMEDE TJENESTER Revisjons- og regnskapshonorar 6701 Revisjonshonorar 6705 Regnskapshonorar Honorar for økonomisk og juridisk bistand 6721 Honorar for økonomisk rådgivning 6722 Honorar for juridisk bistand Fremmede tjenester, andre 68 KONTORKOSTNAD, TRYKKSAK O L Kontorrekvisita Edb-kostnad Trykksaker Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Faglitteratur, håndbøker 6842 Fagtidsskrifter 6843 Aviser Møter, kurs, oppdatering o.l Kontorkostnad, annen 69 TELEFON, PORTO O L Telefon m.m Porto Privat bruk av elektronisk kommunikasjon KLASSE 7: ANDRE DRIFTSKOSTNADER 70 KOSTNAD TRANSPORTMIDLER Drivstoff til bil 7001 Drivstoff, personbil 7003 Drivstoff, varebil 7005 Drivstoff, lastebil 7009 Beholdningsendring, drivstoff, bil 14

15 Vedlikehold, olje og rekvisita, bil 7021 Vedlikehold, olje og rekvisita, personbil Avdeling Vedlikehold. olje og rekvisita, varebil 7025 Vedlikehold, olje og rekvisita, lastebil Forsikring og årsavgift, bil 7041 Forsikring og årsavgift, personbil 7043 Forsikring og årsavgift, varebil 7045 Forsikring og årsavgift, lastebil Bruk av privat bil i næring Transportmidler, annen kostnad 7099 Privat bruk av næringsbil (inntektsføres) 71 KOSTNAD/ GODTGJ. REISE, DIETT, BIL O.L Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Diettkostnad, ikke oppgavepliktig Kostnadsgodtgjørelse, annen 72 PROVISJONSKOSTNAD Provisjonskostnad, oppgavepliktig Provisjonskostnad, ikke oppgavepliktig 73 SALGS-, REKLAME- OG REPRESENTASJONSKOSTNAD Salgskostnad Reklamekostnad Representasjon, fradragsberettiget Salgskostnad, annen 74 KONTINGENT OG GAVE Kontingent, fradragsberettige 7401 Kontingent, fradragsberettiget, mva-pliktig 7402 Kontingent, fradragsberettiget, mva-fri Gave, fradragsberettiget 75 FORSIKRINGSPREMIE Forsikringspremie drifta 7501 Forsikringspremie bygninger og driftsløsøre 7502 Forsikringspremie husdyr 7503 Forsikringspremie og årsavgift maskiner 7504 Forsikringspremie avling 7508 Forsikringspremie kårbolig 7509 Forsikring av annet til drifta 77 KOSTNAD, ANNEN Avgift til omsetningsrådet Øredifferanser Eiendomsskatt Bank- og kortgebyr Kostnad, annen 7791 Kostnad, annen, fradragsberettiget (avgiftspliktig) 7792 Kostnad, annen, fradragsberettiget (avgiftsfri) 7795 Gevinst ved realisasjon av hel buskap ved opphør av driftsgrein 78 TAP O.L Tap ved avgang driftsmidler Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer Konstaterte tap på fordringer 7831 Endring i avsetning tap på fordringer Andre konstaterte tap 7861 Tap på kontrakter 15

16 KLASSE 8: FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER, ÅRSRESULTAT Avdeling FINANSINNTEKT Valutagevinst (agio) Finansinntekt, annen 8077 Gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler 8078 Rentestøtte fra Innovasjon Norge 8079 Finansinntekt, annen 81 FINANSKOSTNAD Valutatap (disagio) Finanskostnad, annen 8177 Tap ved realisasjon av aksjer og andeler 8179 Finanskostnad, annen Kårytelser, uspesifisert 8181 Kårytelser, leieverdi kårbolig 8182 Kårytelser, uttak av naturalia, jordbruk 8183 Kårytelser, uttak av naturalia, skogbruk 8184 Kårytelser, fri strøm og kontantkår 82 OVERFØR FRA GEVINST OG TAPSKONTO Overføringer fra gevinst- og tapskonto 8285 Inntektsføring fra positiv gevinst- og tapskonto 8286 Fradragsføring fra negativ gevinst- og tapskonto Inntekt biomasse (ved) overført fra skogbruket 88 ÅRSRESULTAT Årsresultat, jordbruk 16

17 AVDELING 30 SKOGBRUK KLASSE 1: EIENDELER 11 BYGNINGER, SKOG OG ANNEN FAST EIENDOM Bygninger, (saldogruppe H) Bygninger, (saldogruppe H) Bygningsmessige anlegg, (saldogruppe H) 1123 Vannanlegg, (saldogruppe H) 1124 Grøfter 1125 Bygninger med avskrivningstid < 20 år, (saldogruppe H) Anlegg under oppføring Skog- og jordbrukseiendom 1141 Jordbrukseiendom 1145 Skogbrukseiendom Tomter og andre grunnarealer Bolighus 1165 Kårbolig 1167 Utleiehytter (utleid på åremål o.l.) 1169 Bolighus, andre Bolighus nybygging og ombygging 1171 Våningshus (pågående nybygg, til- og ombygging) 1175 Kårbolig (pågående nybygg, til- og ombygging) 1177 Utleiehytter (pågående nybygg, til- og ombygging) 1179 Bolighus, andre (pågående nybygg, til- og ombygging)) Faste tekniske installasjoner i bygg (Saldogruppe J) Anleggsmidler som avskrives utenom saldosystemet 1195 Skogsveier bygd før Skogsveier varige 12 TRANSPORTMIDLER, INVENTAR OG MASKINER Maskiner og redskap (saldogruppe D) 1201 Traktorer 1203 Gravemaskiner 1209 Maskiner og redskaper, andre Maskiner og anlegg under arbeid Vare- og lastebiler (saldogruppe C) 1235 Varebiler, nye 1236 Varebiler, brukte 1237 Lastebiler, nye 1238 Lastebiler, brukte Transportmidler, andre (saldogruppe D) 1241 Personbiler 1243 Snøscootere 1244 Båter 1249 Transportmidler, andre Inventar (kontor) (saldogruppe D) Tekniske installasjoner og fast bygningsinventar i bygninger 1261 Fast bygningsinventar, eget bygg med annen avskrivningstid enn bygninger (saldogruppe D) 1265 Fast bygningsinventar, leide lokaler med annen avskrivningstid enn bygninger (saldogruppe D) Verktøy o.l. (saldogruppe D) Kontormaskiner (saldogruppe A) Driftsmidler utenom saldosystemet 1291 Verktøy som kostnadsfordeles 1292 Flergangsemballasje 1295 Skogbruksplan (driftsplan) 1299 Negativ gevinst- og tapskonto 17

18 13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Avdeling Andre fordringer 1397 Forskuddsleasing 14 LAGERBEHOLDNING Lagerbeholdning av innkjøpte varer 1401 Lagerbeholdning av innkjøpte skogsplanter 1402 Lagerbeholdning av skogsfrø 1409 Lagerbeholdning av andre innkjøpte varer Lagerbeholdning av innkjøpt hjelpemateriell 1411 Lagerbeholdning av plantevernmidler 1414 Lagerbeholdning av innkjøpt emballasjemateriell 1415 Lagerbeholdning av innkjøpt handelsgjødsel 1416 Lagerbeholdning av innkjøpt kalk 1419 Lagerbeholdning av annet innkjøpt hjelpemateriell Lagerholdning av varer under tilvirkning 1425 Lagerbeholdning av juletrær i vekst Lagerbeholdning av bygnings- og grøftemateriell o.l Lagerbeholdning av bygningsmateriell til drifta 1432 Lagerbeholdning av grøftemateriell 1437 Lagerbeholdning av bygningsmateriell til bolighus Lagerbeholdning av ferdige egentilvirkete varer for salg 1441 Lagerbeholdning av bartrevirke 1442 Lagerbeholdning av lauvtrevirke 1443 Lagerbeholdning av ved til brensel (salg) 1444 Lagerbeholdning av ved til privat bruk 1445 Lagerbeholdning av biomasse 1448 Lagerbeholdning av andre egenproduserte varer Lagerbeholdning av hester 1458 Lagerbeholdning av hester Lagerbeholdning av innkjøpte varer for videresalg Lagerbeholdning av innkjøpt drivstoff og brensel vedrørende produksjonen 1471 Lagerbeholdning av drivstoff og fyringsolje 1472 Lagerbeholdning av annet innkjøpt brensel 1475 Lagerbeholdning av drivstoff til transportmidler Lagerbeholdning av egentilvirkete varer til eget bruk 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Kundefordringer Avsetning tap på fordringer 1581 Avsetning tap på kundefordringer 1585 Avsetning tap på andre fordringer Skogfondskonto (ikke skattepliktig formue, motkonto 1599) 1599 Skogfond (motkonto 1590) 17 FORSKUDDSBETALT KOSTNAD, PÅLØPT INNTEKT OG LIGNENDE Forskuddsbetalt kostnad 1744 Forskuddsbetalt leasingleie (kostnadsfordeles) KLASSE 2: EGENKAPITAL OG GJELD 20 EGENKAPITAL Egenkapitalkorreksjoner vedrørende skattefri del av skogavgift 2054 Skogfond, skattefri del 2055 Skogfond, tilbakeføring av tidligere skattefri del Diverse skattemessige disposisjoner 2094 Gevinst- og tapskonto ved realisasjon av tomt (kapitalinntekt) 2095 Negativ saldo 2096 Positiv gevinst- og tapskonto 18

19 2097 Betinget avsatt gevinst (Skl ) 2098 Naturkatastrofe, inntektsfordeling 24 LEVERANDØRGJELD Avdeling Leverandørgjeld 27 MERVERDIAVGIFT Merverdiavgift, utgående Merverdiavgift, inngående 29 KORTSIKTIG GJELD, DIVERSE Forskudd fra kunder KLASSE 3: DRIFTSINNTEKTER 30 SALGSINNTEKT, AVGIFTSPLIKTIG Salgsinntekt, spesialtømmer, (avgiftspliktig) 3001 Gran, spesialtømmer 3002 Furu, spesialtømmer 3003 Lauv, spesialtømmer Salgsinntekt, skurtømmer, (avgiftspliktig) 3011 Gran, skurtømmer 3012 Furu, skurtømmer 3013 Lauv, skurtømmer Salgsinntekt, sams virke, (avgiftspliktig) 3021 Gran, sams virke 3022 Furu, sams virke 3023 Lauv, sams virke Salgsinntekt, massevirke (avgiftspliktig) 3031 Gran, massevirke 3032 Furu, massevirke 3033 Lauv, massevirke Salgsinntekt, ved for salg (avgiftspliktig) 3041 Gran, ved for salg 3042 Furu, ved for salg 3043 Lauv, ved for salg 3045 Biomasse, alle treslag Etterbetaling og lignende skogsvirke m.m Uttak av varer til egen foredling o.l. (avgiftspliktig) 3061 Gran, uttak til egen foredling 3062 Furu, uttak til egen foredling 3063 Lauv, uttak til egen foredling 3069 Uttak av andre varer Rotsalg (avgiftspliktig) 3071 Gran, rotsalg 3072 Furu, rotsalg 3073 Lauv, rotsalg Rabatt og annen salgsinntektsred. (avgiftspliktig salg) 3081 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon (avgiftspliktig salg) Salgsinntekt, annen 3091 Kjøreinntekt 3092 Salg av ikke aktiverte driftsmidler 3093 Grus og sand 3094 Juletrær, pyntegrønt, kongler m.m Salgsinntekt mat (middels mva.-sats) 3099 Arbeidsinntekt, avgiftspliktig 31 SALGSINNTEKT, AVGIFTSFRI (innenfor avgiftsområdet) Salgsinntekt, varer og tjenester (avgiftsfritt) 3101 Kjøreinntekt (avgiftsfri) Uttak av skogsvirke til eget jordbruk (avgiftsfritt) 19

20 3152 Uttak av skogsvirke til kårbolig 3153 Uttak av skogsvirke til andre bolighus 3154 Uttak av skogsvirke til driftsbygning 3155 Uttak av staur o. l Uttak av varer til privat bruk (avgiftsfritt) Avdeling Uttak av ved til privat bruk 3162 Uttak av skogsvirke til våningshus eller annen privat bruk 3165 Uttak av egenprodusert varmeenergi til privat bruk 3167 Uttak av jakt til privat bruk 3168 Uttak av fiske til eget bruk 3169 Uttak av andre produkter til privat bruk Uttak av varer til kår (avgiftsfritt) 3171 Uttak av ved til kår 3175 Uttak av egenprodusert varmeenergi til kår 3179 Uttak av andre produkter til kår Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon (avgiftsfritt salg) 3181 Bonus fra innkjøpslag m.m.. (avgiftsfritt salg) 3183 Returemballasje, tilbakebetaling av pant 32 SALGSINNTEKT UTENFOR AVGIFTSOMRÅDET Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet Uttak av varer utenfor avgiftsområdet Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon utenfor avgiftsområdet 3282 Returemballasje, retur av flergangspaller 3285 Allmenningsrabatt 3286 Allmenningstilskudd 34 OFFENTLIG TILSKUDD/ REFUSJON Tilskudd innbetalt på skogfondskonto vedrørende investeringer med skattefordel 3415 Tilskudd innbet. på skogfondskonto vedrørende investeringer uten skattefordel 3416 Tilskudd til skogkultur 3417 Tilskudd til ikke aktiverte veier 3418 Tilskudd til driftsplan Tilskudd innbet. på skogfondskonto vedrørende formål med skattefordel tidligere år Tilskudd som ikke skal inn på skogfondskontoen 36 LEIEINNTEKT Leieinntekt fast eiendom 3602 Leieinntekt bolighus 3603 Leieinntekt driftsbygninger 3604 Leieinntekt utleiehytter, skogshusvær (utenfor avgiftsområdet) 3605 Forpaktningsavgift (utenfor avgiftsområdet) 3606 Leieinntekt jord, beite (avgiftspliktig) 3607 Leieinntekt utleiehytter, skogshusvær (lav sats) Leieinntekt maskiner m.m. (avgiftspliktig) Leieinntekt utmark 3631 Leieinntekt jakt 3632 Leieinntekt fiske 3635 Utbytte fra utmarkslag Leieinntekt maskiner m.m. (avgiftsfri) 3641 Leieinntekt, brukt traktor i jordbruket Bortleie av rettigheter, avgiftsfrie Festeinntekter 37 PROVISJONSINNTEKTER Provisjonsinntekter 38 GEVINST VED AVGANG ANLEGGSMIDLER, NEGATIV SALDO Vederlag ved avgang driftsmidleri saldogruppe a, c og d direkte til inntekt Negativ saldo 3895 Negativ saldo, inntektsføring fra 3896 Inntektsføring av negativ saldo ved opphør av næring 20

Kontoplan for Landbruksregnskap

Kontoplan for Landbruksregnskap Kontoplan for Landbruksregnskap Tilpasset NS 4102 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Benyttes av Agro Økonomi fra og med år 2001 NILF`s morkontoplan kan skrives ut under : Rapporter velg

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift Ny MVA oppgave fra 01.01.17 Skattemelding for merverdiavgift Endringene påvirker kun de som importerer og eksporterer varer. De som ikke har MVAregnskap, kan også se bort fra dette. Vi har søkt å finne

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

EIENDELER ANLEGGSMIDLER

EIENDELER ANLEGGSMIDLER EIENDELER ANLEGGSMIDLER 10 Immatrielle eiendeler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 111 1110 Skolebygninger 112 1120 Internatbygninger 113 1130 Boliger 114 1140 Andre bygninger 115 1150 Nybygg

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Kontoplan for landbruksregnskap

Kontoplan for landbruksregnskap Notat 2001 6 Kontoplan for landbruksregnskap tilpasset NS 4102 Finn G Andersen NILF Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Tittel Forfatter Finn G Andersen Utgiver Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Kunnskapsdepartementet Opplysninger om barnehagen Veiledning: Fyll ut de rubrikkene som ikke er fylt ut på forhånd. De ferdig utfylte opplysningene

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Andre driftskostnader Gebyrer 6004 28 Bank ol. Bankonto 1920 28

Andre driftskostnader Gebyrer 6004 28 Bank ol. Bankonto 1920 28 Type konto Kontonavn kontonummerbeløp bilagsdato Andre driftskostnader Rekvisita 6007 249 Bank ol. Bankonto 1920 249 Andre driftskostnader Kurs og seminar 6002 1200 Bank ol. Bankonto 1920 1200 Inntekter

Detaljer

Resultatregnskap - spesifisert

Resultatregnskap - spesifisert Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt -6 223 366,98-5 466 506,00 3000 Salgsinntekter vannavgift -6 265 048,48-5 466 506,00 3002 Motkto. viderefakt. kostnader 41

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr Årsregnskap 215 Organisasjonsnr. 98397693 Resultatregnskap Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 84 75 973 463 Annen driftsinntekt 24 298 3 48 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2003

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2003 Barne og familiedepartementet Årsregnskap for ikkekommunale barnehager 2003 Opplysningene om inntekter og kostnader i ikkekommunale barnehager samles inn av Statistisk sentralbyrå etter oppdrag fra Barne

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2004

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2004 Barne og familiedepartementet Årsregnskap for ikkekommunale barnehager 2004 Opplysningene om inntekter og kostnader i ikkekommunale barnehager samles inn av Statistisk sentralbyrå etter oppdrag fra Barne

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Åpningsbalanse EIENDELER

Åpningsbalanse EIENDELER Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf:

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: Stiftelsen Lions Førerhundskole 13.05.2013 14:50:50 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2016

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2016 RESULTATREGNSKAP FOR 2016 Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 32 472 294 30 057 763 Annen driftsinntekt 35 000 25 000 SUM DRIFTSINNTEKT 32 507 294 30 082 763 Varekostnad 13

Detaljer

FILADELFIA BIBELSKOLE

FILADELFIA BIBELSKOLE Årsregnskap for 2016 974 950 960 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: View Ledger AS PB 6731 Etterstad 0609 OSLO Org.nr. 987260335 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter. Vedlegg I. Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter.

Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter. Vedlegg I. Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter. Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter Vedlegg I Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter. Standard kontoplan, 16.6.2010. Standard kontoplan for statlige virksomheter

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak (825 298) 3050 Omsetn. Ihht ordre,regn.cont.1 (522 818)

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Billetter - Sesongkort / Dagskort mv. 4 388 640 4 781 967 Offentlig tilskudd 7 102 020 116 045 Annen driftsinntekt 1 264 744 960 281 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

Budsjett 2011 og regnskap 2010

Budsjett 2011 og regnskap 2010 Budsjett 2011 og regnskap 2010 Regnskap 2010 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 31250,00 40000,00 31250,00

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader 3000 Matsalg avg.pl.-andre 1.060.131 845.906 3001 Matsalg avg.pl.-egne arr. - 287.377 3002 Catering matsalg - 14% 161.382

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Utdrag av resultatregnskap for private institusjoner innen spesialisthelsetjenesten

Utdrag av resultatregnskap for private institusjoner innen spesialisthelsetjenesten Utdrag av resultatregnskap for private institusjoner innen spesialisthelsetjenesten Opplysninger om helseforetak (HF)/regionalt helseforetak (RHF) Helseregion nr Helseregion navn Foretakets navn Foretakets

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2014 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 111 715 192 344 Annen driftsinntekt 1 2 554

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader 3000 Matsalg avg.pl.-andre 1 059 462 887 048 3001 Matsalg avg.pl.-egne arr. 6 078 10 039 3002 Catering matsalg - 14%

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014 Dato Referanse 5. desember 2014 Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014 Innhold Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Endringslogg til standard

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2015 Solstua Barnehage AS Organisasjonsnr. NO 914 419 867 Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2015 15.09.2014 31.12.2014 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 603 120 178 287

Detaljer