Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009"

Transkript

1

2

3 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note Salsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønskostnader m.m Avskriving på driftsmidlar Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Andre renteinntekter Andre rentekostnader Resultat av finanspostar Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Som vert disponert slik: Avsett til dekking av tidlegare udekka tap Overført til udekka tap Sum overføringar Side 2

4 Balanse pr Eiga Note Anleggsmidlar Varige driftsmidlar Tomter, bygningar o.a. fast eigedom 3, Driftsmidlar, inventar og liknande 3, Sum varige driftsmidlar Sum anleggsmidlar Omlaupsmidlar Lager av varer Fordringar Kundefordringar Andre fordringar Sum fordringar Bankinnskot, kontantar o.l Sum omlaupsmidlar Sum eiga Side 3

5 Balanse pr Eigenkapital og gjeld Note Innskoten eigenkapital Aksjekapital 258 á Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Udekka tap Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar Langsiktig gjeld Sum anna langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar Leverandørgjeld Skuldige offentlege avgifter Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og eigenkapital Voss, den 2010 For styret i Rong Fjellstove Rongastovo AS Ågot Himle Styreleiar Guro Sofie Gjelland Styremedlem Ann-Karin Winther Evensen Styremedlem Sverre Østvold Styremedlem Per Arne Hansen Styremedlem Side 4

6

7

8

9 Resultatrekneskap Salsinntekter 3000 Servering høg sats , , Salg øl, vin,brennevin , , Overnatting/leige lokale , , Overnatting m/full pensjon 0, , Andre driftsinnt. mva.pliktig ,00 0, Andre inntekter ,39 0, , ,50 Andre driftsinntekter 3400 Etablererstipend ,00 0, ,00 0,00 Varekostnader 4300 Innkjøp av varer, mva. pliktig , , Innkjøpte varer mat , , Innkjøpte varer avg.fritt 9 884, , Beholdningsendring -710, , Flaskepant -656,50-697, , ,37 Lønskostnader m.m Lønnskostnader , , Feriepenger , , Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgjevaravgift av feriepengar 1 536, , Yrkesskadeforsikring skattepl 0,00 64, Andre personalkostnader 0, , , ,47 Avskriving på driftsmidlar 6000 Avskrivning fast eiendom , , Avskriving inventar , , , ,00 Andre driftskostnader 6220 Fyringsolje , , Renovasjon, vatn, avløp 4 398, , Strøm, varme m.v , , Leie av driftsmidler, inventar m.v , , Leige terminal 3 912, ,00 Side 1

10 Resultatrekneskap Leige laken 7 805, , Utstyr/rekvisita felles 2 511, , Forbruksmateriell avg.pl 2 478, , Utstyr/rekvisita kjøkken 3 549, , Vedlikehold bygninger 7 064,80 0, Rep og vedl , , Revisjonshonorar , , Regnskapshonorarer 8 941, , Andre konsulenttenester 0, , Kontorrekvisita 406, , Data/EDB kostnad , , Aviser, tidsskrifter 600,00 0, Møter, kurs, litteratur o.l. 0, , Telefon, 8 554, , Porto 1 524, , Bilgodtgjørelser 665,00 315, Reise/diett etter regning 1 655, , Lysingar , , Kontingenter, fradragsberettiget 3 500, , Forsikringspremier , , Bankomkostninger 399,00 373, Andre driftskostnader 319, , Tap på krav 1 440,00 0, , ,28 Andre renteinntekter 8050 Renter av bankinnskudd -86,00-261, Renteinntekt kundefordringar -127,63 0,00-213,63-261,00 Andre rentekostnader 8150 Rentekostnader 796, , Rentekostnader banklån , , Rentekosntader leverandører 130,09 0, , ,00 Avsett til dekking av tidlegare udekka tap 8969 Dekking av udekka tap ,79 0,00 Overført til udekka tap ,79 0,00 Side 2

11 Resultatrekneskap Overført til udekket tap 0, ,62 0, ,62 Side 3

12 Spesifikasjon av balansen pr Tomter, bygningar o.a. fast eigedom 1100 Rongastovo , , Bygningsmessig anlegg , , Tomter , , , ,69 Driftsmidlar, inventar og liknande 1250 Inventar,verktøy , , Gml inventar , , , ,76 Lager av varer 1400 Råvarer , , , ,00 Kundefordringar 1500 Kundefordringar , , , ,00 Andre fordringar 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 3 928, , , ,00 Bankinnskot, kontantar o.l Kontanter 2 652, , lutkonto 974,75 962, Tilskotskonto ,25 36, Skattetrekkskonto 1 461, , Kassakreditt , , ,49 Aksjekapital 258 á Aksjekapital , , , ,00 Udekka tap 2080 Udekket tap , , , ,42 Side 1

13 Spesifikasjon av balansen pr Gjeld til kredittinstitusjonar 2225 Lån , , , ,00 Langsiktig gjeld 2201 Lån Ågot Himle , , Lån Ågot Himle 0, , Lån Ågot Himle 0, , Utlegg Ågot Himle 0, , Gjeld tilågot Himle , , , ,07 Gjeld til kredittinstitusjonar 2380 Kassakreditt ,52 0, ,52 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld , , , ,77 Skuldige offentlege avgifter 2600 Skattetrekk , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , Påløpt arbeidsgiveravgift , , , ,00 Anna kortsiktig gjeld 2940 Påløpt ferielønn , , Påløpne rentekostnader , , Påløpte kostnader , , , ,00 Side 2

14 Posteringsdokumentasjon Alle posteringer Klient Rong Fjellstove Rongastovo AS Fødsels-/org.nr Nr Dato Tekst Beløp Debet Kredit Tilleggsposteringer T Korrigert IB 0, Udisponert resultat 2080 Udekket tap T Endring varelager 710, Råvarer 4390 Beholdningsendring T Øreavrunding kassakreditt 0, Kassakreditt 7790 Andre driftskostnader T Rentkostnad kome med på renteinntektskonto 9 608, Rentekostnader banklån 8050 Renter av bankinnskudd T Påløpt arb.gj.avg av feriepengar 1 073, Påløpt arbeidsgiveravgift 2781 Påløpt arbeidsgjevaravgift T Korrigert arb.gj.avg 32, Skyldig arbeidsgiveravgift 5400 Arbeidsgiveravgift T Korrigert kasse 7 611, Kontanter 3905 Andre inntekter T Endring skuldig rente 3 740, Påløpne rentekostnader 8151 Rentekostnader banklån T Tilskot etablererstipend , Anna finansinntekt 3400 Etablererstipend Disponeringer D Dekning av tidligere udekket tap , Dekking av udekka tap 2080 Udekket tap Vi bekrefter herved at at ovennevnte posteringer er utført er utført på bakgrunn på bakgrunn av instruks av instruks fra oss. fra oss. Rong Fjellstove Rongastovo AS AS Voss, den Maestro Årsoppgjør Rong Fjellstove Rongastovo AS Side 1

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 75. DRIFTSÅR 1940 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Økonomi Forskningsparken 26.05. 2011 ved Jon Barstad AS jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Innhold: Innledning Regnskapet; Balanse og Resultat Bedriftseksempler Likviditet og kontantstrøm

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsmelding 2006 for Norsk Bane AS

Årsmelding 2006 for Norsk Bane AS Larsgårdsringen 11 6009 ÅLESUND tlf: 70 12 09 99 faks: 70 12 02 32 post@norskbane.no www.norskbane.no konto-nr. 2711.13.65933 org.nr. 984 365 772 mva 1. Hovudpunkt i den politiske utviklinga Årsmelding

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2010 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2010 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA Årsmøtet holdes i Nordlyskafeen tirsdag 27. 08. 2013 kl. 18.00 Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2009 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2009 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2013 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer