Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement."

Transkript

1 Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet sm en standardkntrakt fr FFF s medlemsskler g har særlige regler fr studenter sm regnes sm frbrukere. De gjeldende kntraktsvilkårene er tilgjengelig sm en pdf. Når du takker ja til et studietilbud, aksepterer du samtidig vilkårene i kntrakten. Generelle bestemmelser 1 Infrmasjn 1. Studentene plikter å sette seg inn i reglementene. Manglende kjennskap til reglene kan ikke påberpes sm unnskyldning fr regelbrudd. 2. Sklen plikter å infrmere m reglementene g gjøre dem tilgjengelige fr studentene. 2 Vedtak g klager 1. Studenten har rett til begrunnelse fr alle enkeltvedtak. Dersm en begrunnelse ikke freligger sammen med vedtaket, kan studenten henvende seg til den sm fattet vedtaket g be m en begrunnelse 2. Klagen må framsettes skriftlig g sendes til den sm har fattet vedtaket g/eller til senest t (2) uker etter at studenten er underrettet m vedtaket. Klagen skal være begrunnet. Studenten har krav på et svar innen 2 (t) uker fra klagen ble mttatt. Studenten har rett til å få støtte g hjelp under en klagesak hvis ønskelig. Dette fås ved å henvende seg til sklens administrasjn, 3. Dersm klagen ikke gis medhld skal den sm har fattet vedtaket sende klagen til sklens klagenemnd ved Inspektør Klagenemden består i tillegg til inspektør av en studentrepresentant g en representant fra sklens ledelse, fr eksempel rektr,

2 administrasjnssjef eller faglærer der dette er relevant fr saken. Den sm fretk det påklagede vedtaket regnes sm inhabil. Klager har krav på et begrunnet svar innen 2 (t) uker fra sklens klagenemnd mttk klagen. Avgjørelsen er endelig g kan ikke ankes. 4. Peteka er medlem av Frum fr Fagskler via Nrff Fagskle. Frum fr Fagskler har egen klagenemnd sm er felles fr alle sine medlemmer. Klagenemnden er fagsklens øverste klagergan eksempelvis m en klage får negativt utfall fr studenten sm resultat av behandlingen i Peteka. 3 Ikrafttredelse Reglementet er revidert g vedtatt av styret i Peteka den g trer i kraft fra samme dat. Opptaksreglement til 2- årig fagskle utdanning ved Peteka 1 Opptak Grunnlaget fr pptak til fagsklen er: a. Fullført g bestått videregående pplæring med fagbrev/svennebrev i bre- g brønnservicefagene b. Fullført g bestått videregående pplæring i en av følgende yrkesfaglige studieretninger: 1. Mekaniske fag 2. Byggfag g byggetekniske fag 3. Kjemi- g prsessfag 4. Elektrfag samt fullført g bestått grunnleggende kurs i bre- g brønnteknikk eller ffentlig gdkjent tverrfaglig eksamen i VK1/VK2 Brønnteknikk g minst 5 års relevant praksis. c. Søkere sm kan dkumentere at de skal gjennmføre fag- /svenneprøve etter pptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår m bestått prøve. Sklen vurderer praksis g eventuell realkmpetanse etter versendt dkumentasjn. Se mer under 4 Opptak ved realkmpetansevurdering. 2 Opptaksstørrelse Styret bestemmer fr hvert studieår hvilket antall studenter sm kan tas pp til studier ved de ulike lærestedene innen rammene av NOKUT sin gdkjenning.

3 3 Opptak ved realkmpetansevurdering 3.1 Alder Søkere sm ønsker å bli realkmpetansevurdert, må ha en alder sm minimum tilsvarer nrmalalderen fr fullført aktuell videregående pplæring. 3.2 Vurderingskriterier Søker må dkumentere tilstrekkelige ferdigheter i nrsk g engelsk til å kunne gjennmføre studiet. Ferdighetene skal ligge på et nivå sm tilsvarer den kmpetansen sm ppnås ved Nrsk Vg1 studiefrberedende eller Nrsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprgram samt Engelsk Vg1 studiefrberedende eller Engelsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprgram. Likedan stilles det faglige krav fr pptak basert på realkmpetansevurdering til enkelte utdanninger der det frmelle pptakskravet er spesifikke studieretninger eller utdanningsprgram fra videregående pplæring. I tillegg til kravene ver skal søkerne vurderes på bakgrunn av pplysninger de gir i søknaden der de blir bedt m å gjøre rede fr hvrfr han/hun søker studiet, g hvrfr han/hun mener å kunne gjennmføre studiet. Her kan søkerne gjøre rede fr kvalifikasjner sm ikke kan dkumenteres gjennm vitnemål/attester/kursbevis g lignende. 3.3 Tidsbegrensning av vedtak Vedtak m tilkjenning av realkmpetanse gjelder i utgangspunktet gså fr senere år. Vedtaket har likevel bare gyldighet i henhld til studiet slik det gjennmføres på vurderingstidspunktet. Ved betydelige endringer i fag-, studie- eller rammeplaner, frbehlder sklen seg rett til å freta ny vurdering, g eventuelt endre vedtaket. 3.4 Krav til dkumentasjn All praksis, utdanning g andre frhld sm skal gi grunnlag fr pptak, må dkumenteres med attesterte kpier. Attester fr praksis må angi lengde på arbeidsfrhld, stillingsprsent g arbeidsinnhld. Attester må videre være datert fr å kmme i betraktning. Attester regnes bare fram til daten de er skrevet ut, selv m søkeren selv pplyser at arbeidsfrhldet frtsatte utver dette tidspunkt. 4 Fritak fr deler av utdanningstilbudet 4.1 Kriterier fr fritak Etter skriftlig søknad kan en student gis fritak fr deler av et utdanningstilbud. Fritaket gis da på grunnlag av dkumentert ppnådd likeverdig utdanning. Søknad m fritak må innehlde nødvendig dkumentasjn av mfang g innhld i faget sm ønskes gdskrevet. Eksempler på dkumentasjn: Eksamensresultater eller annen vurdering fra faget det søkes fritak fr Eventuelle vitnemål Eventuelle kursbevis Eventuelle attester

4 Eventuell prtfli/arbeidsmappe Eventuell studieplan Listen er ikke uttømmende. 4.2 Prsedyre ved vurdering av fritak Sklens rektr i samråd med faglig persnell fretar en faglig vurdering av innsendt dkumentasjn fr å vurdere m søker har ppnådd samme faglige mål sm kreves i frhld til gjeldende utdanningsplan. 4.3 Klage på avslag på søknad m fritak Klagen sendes til sklens ledelse ved rektr. Fr øvrig gjelder bestemmelsene i 2 i Generelle bestemmelser. 5 Opptak til sklen fr søkere med utenlandsk utdanning/annet mrsmål enn nrsk/nrdisk. Søkere med utenlandsk utdanning må ha utdanning/kvalifikasjner på nivå tilsvarende kriteriene i 1. Søkere med annen utdanning enn nrsk eller nrdisk videregående pplæring må dkumentere kunnskaper i nrsk tilsvarende Nrsk Vg1 studiefrberedende, Nrsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprgram eller bestått test i nrsk høyere nivå («Bergenstesten»). 6 Betinget pptak Søkere kan søke m studieplass før alle eksamener i fag sm kreves fr pptak er avlagt. Standpunktkarakterer fra siste terminppgjør vedlegges søknaden. Slike søkere vil eventuelt få betinget pptak i påvente av eksamensresultatene. Vitnemål/bekreftelse på tilstrekkelige kvalifikasjner må sendes sklen innen studiestart. 7 Søknad m pptak Sklen benytter rullerende pptak. Søkere sm får tilbud m studieplass, må akseptere ved å returnere undertegnet kntrakt innen ppgitt frist, eller elektrnisk akseptere studiekntrakten under Mine søknader i studentprtalen. Kvalifiserte søkere tildeles studieplass straks kntrakten er mttatt/gdtatt. Hvis det er flere søkere enn studieplasser, så vil søkerens kvalifikasjner sammen med dat fr gdtatt studieplass avgjøre m søkeren får plass på sklen. 8 Klage - avslag på pptak En søker sm ikke blir tildelt studieplass på sklen har klagerett på slikt vedtak. Klagen sendes til Fr øvrig gjelder bestemmelsene i 2 i Generelle bestemmelser.

5 Eksamensreglement 1 Generelle bestemmelser Bestemmelsene i denne frskriften gjelder alle vurderingsrdninger, det vil si bedømmelse av eksamen, prøver, fremføringer g ppgaver eller annen vurdering, når resultatet inngår på vitnemål eller karakterutskrift g er avgjørende fr gdkjent utdanning eller studium. Infrmasjn m eksamen publiseres på sklens nettsted eller læringsplattfrm g anses sm skriftlig. 2 Adgang til å gå pp til eksamen 1. Studentene har adgang til å avlegge eksamen dersm de har signert studiekntrakten g har betalt frfalt studieavgift. 2. Sklen har anledning til å stille flere spesifiserte krav innenfr de frskjellige utdannings- tilbudene. 3. Alle studenter sm har meldt seg på fagmdulen blir autmatisk meldt pp til eksamen i faget. Avmelding må skje elektrnisk på studentprtalen før mdulppstart. 3 Skriftlig eksamen 1. Alle må møte senest 15 min. før eksamen starter. Møter en student fr sent til eksamen, skal vedkmmende henvende seg til eksamensinspektøren g frklare grunnen. Hvis ingen andre studenter har frlatt lkalet, kan studenten få utlevert eksamensppgaven. Studenter sm møter fr sent, må likevel levere besvarelsen senest ved den rdinære eksamenstidens slutt. En student sm møter etter at en annen har frlatt eksamenslkalet, kan ikke gis adgang til å delta på eksamen. Nektes studenten adgang til å delta, regnes studenten sm ikke møtt. 2. Eksamen fr deltidsstudier vil nrmalt avhldes på dagtid. 3. Eksamenstiden i klkketimer er påført alle eksamensppgaver. Ved alle skriftlige eksamener får studentene et tillegg på 15 min. til avslutning g innlevering. 4. Hver student nterer sitt eksamensnummer på eksamensbesvarelsen. Studenten må ikke merke ne av det sm skal leveres inn på en slik måte at sensr kan identifisere studenten. 5. Student må signere på et signaturskjema før eksamen starter g ved innlevering av besvarelsen. Gyldig legitimasjn må medbringes. 6. Tillatte hjelpemidler kntrlleres av eksamensinspektøren. Andre bøker eller ntater legges fran i lkalet. Dette gjelder gså mbiltelefner g annet elektrnisk utstyr. Studenten må selv sørge fr å medbringe hjelpemidlene, sklen har ikke hjelpemidler til utlån. Lån av skrivesaker eller hjelpemidler direkte mellm studentene er ikke tillatt. 7. Det skal være fullstendig r i eksamenslkalet etter at eksamensppgaven er delt ut helt til siste besvarelse er levert inn. Studentene må ikke snakke sammen eller ha annen frbindelse med hverandre eller utenfrstående under eksamen. De skal henvende seg til eksamens- inspektøren i fall de har ne å spørre m. Studentene kan frlate eksamenslkalet sammen med en eksamensinspektør.

6 8. Studenten skal kntrllere at han/hun mttar riktig eksamensppgave, g at ppgaven består av det antall sider sm er påført ppgavens frside. 9. Eksamensinspektøren varsler når det er 1 (en) time igjen av eksamenstiden. Beskjed gis gså når det er 15 min. igjen av eksamenstiden. 10. Kladd blir ikke vurdert av sensr. 4 Ordinær vurdering 1. Alle bligatriske ppgaver må leveres innen gitt frist fr å kunne mtta tilbakemelding g veiledning på ppgaven. 2. Vurderingen er tdelt g mfatter: a. Underveisvurdering b. Sluttvurdering 3. Underveisvurdering baseres på gdkjente studiekrav innenfr den enkelte funksjner. Studiekrav fastsettes fr det enkelte fag. Underveis vurdering vil være knyttet til mappeevalueringen samt vurdering av labratrieøvelser g arbeid med simulatr. 4. Sluttvurderingen er en samlet vurdering basert på underveisvurderingen g avsluttende eksamen. 5. Mappeinnhld g frmelle krav m utfrming av mappen spesifiseres i et eget infrmasjnsskriv (mappekrav) tilknyttet det enkelte utdanningstilbud. 6. Ved rdinær vurdering gjelder det pensum g den vurderingsfrm sm var fastsatt i de planer sm lå til grunn fr siste gangs undervisning i faget. 7. Ved sykemelding eller annen relevant erklæring (f.eks. ved innkalling til retten eller dødsfall/alvrlig sykdm i nærmeste familie), eller hvis vurderingsmappen ikke er gdkjent, kan studenten kntinuere (inntil 2 ganger). Kntakt administrasjnen fr nærmere infrmasjn m tidspunktene fr dette. Kntinuasjn kan gjennmføres mt en avgift. Søknad sendes til administrasjnen på eget skjema. Se fr øvrig bestemmelsene i Fusk 1. Følgende regnes sm fusk: handlinger eller frhld sm tar sikte på å gi studenten, eller en medstudent, et uberettiget frtrinn ved eksamen handlinger sm medfører at studentens, eller en medstudents, kunnskaper g ferdigheter ikke blir prøvet g vurdert på en upartisk g faglig betryggende måte Eksempler på fusk er: å ha ulvlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen eller prøve å levere en besvarelse sm er hentet ut fra internett g helt eller delvis utgitt sm egen besvarelse

7 å levere en besvarelse sm helt eller delvis er utarbeidet av en annen persn å levere en besvarelse sm helt eller delvis er brukt av studenten ved en tidligere eksamen eller prøve å innlevere arbeid av praktisk eller kunstnerisk art sm er laget av andre enn studenten selv gjengivelse/sitater fra lærebøker, andre fagbøker, andres ppgaver, stff sm er hentet fra internett sv. sm er framstilt uten kildehenvisning g uten klar markering av at dette er gjengivelse/sitater Listen er ikke uttømmende. 2. Ved skriftlig eksamen i sklens eller andre gdkjente lkaler vil fusk eller frsøk på fusk medføre at eksamensinspektøren sender en skriftlig rapprt til rektr, sm følger pp saken med studenten(e). Avhldes eksamen eksternt, rapprteres det til sklens kntaktpersn, sm igjen rapprterer videre til rektr. 3. Har en studenten frsettlig eller grvt uaktsmt fusket, eller frsøkt å fuske, kan eksamen annulleres. Sklens rektr kan frata studenten retten til å gå pp til eksamen i inntil ett år. Sklens rektr kan fatte vedtak m annullering. 4. Klage på vedtak m sanksjner sm følge av fusk sendes til den sm har fattet vedtaket. Fr øvrig gjelder bestemmelsene i 2 i Generelle bestemmelser. Dersm klagen blir tatt til følge, har studenten krav på å gå pp til neste eksamen uten ekstra kstnader. 6. Sensur 1. Fagansvarlig ppnevner sensr(er). Sensrene vil enten være interne, eksterne eller en kmbinasjn av disse. Ved all sensurering skal ekstern sensr alltid: a. Gdkjenne kriteriene fr vurdering i den enkelte funksjn b. Ha tilgang til det samlede vurderingsgrunnlaget sm kan dkumenteres 2. Der det benyttes flere sensrer skal det på frhånd være avklart hvem sm har det avgjørende rdet ved eventuell uenighet m karakteren. I tilfeller der det benyttes flere enn en sensr er følgende system gjeldende: 1. g 2. sensr. 1. sensr er en ekstern sensr sm har det avgjørende rdet ved eventuell uenighet m karakteren, 2. sensr er faglærer i faget g må føye seg til avgjørelsen. 3. Studiekrav må være gdkjent før studenten avlegger eksamen g endelig karakter kan gis.

8 7. Eksamensresultater 1. Eksamenskarakterene vil bli gjrt kjent fr den enkelte student senest 20 (tjue) virkedager etter avhldt eksamen. Før eksamen vil sklen infrmere studentene m hvrdan resultatene gjøres kjent. 2. Vitnemål eller karakterutskrift blir sendt hjem til studenten i psten ca 4 (fire) uker etter semesteravslutning. 3. Sklen benytter en seks trinns karakterskala med følgende symbler: A B - C D E F. Karakteren F betyr at eksamen ikke er bestått. Det gis ikke kmmentarer til karakterene. 4. Sklen kan alternativt bestemme at i enkelte eller alle fag skal benyttes vurderingen bestått/ikke bestått eller gdkjent/ikke gdkjent - i samsvar med sklens NOKUT- gdkjenning. Studentprtalen har en egen side Mine karakterer sm viser hvilken karakterskala sm benyttes på den enkelte eksamen/vurdering. 5. Karakterene fr hvert enkelt fag skal baseres på både underveisvurderingen g sluttvurderingen med en vektlegging av 30 % på underveisvurderingen g 70 % på sluttvurderingen. Begge vurderingene må være minst bestått. 6. Utstedelse av vitnemål frutsetter at studieavgiften er betalt i sin helhet. Ved bestilling av nytt vitnemål, påløper en avgift. Infrmasjn m gjeldende avgift ligger på studentprtalen under Mine sider. 7. Studenten er selv ansvarlig fr å hlde seg infrmert m eksamensresultatene i løpet av skleåret. 8. Ny prøve kntinuasjn 1. Ny vurdering gjennmføres nrmalt neste gang faget settes pp. Det er studentenes eget ansvar å kntrllere hvilket vurderingsgrunnlag sm gjelder ved senere ppmelding til ny vurdering i emne, fag eller emnegruppe. Søknad m ny eksamen må sendes/leveres til sklens administrasjn senest 4 (fire) uker før ny gjennmføring. 2. Når kntinuasjn skal gjennmføres er studenten selv ansvarlig fr å sette seg inn i den til enhver tid gjeldende utdanningsplan (pensumlitteratur, vurderingsfrm, tillatte hjelpemidler sv.). 3. Studenten har rett til ny eksamen innen det første kalenderåret etter avlagt rdinær eksamen. Kntinuasjn gjennmføres samtidig med neste rdinære eksamen. En eksamen kan kun kntinueres 2 (t) ganger. I de tilfeller hvr det fretas endringer i faginnhld eller fagsammensetning, vil det bli gitt anledning å kntinuere 1 (en) gang etter gammel rdning.

9 9 Klager g msensur 1. Studenten har rett til å få en begrunnelse fr karakterfastsettingen av sine prestasjner. Kravet må fremsettes innen tre (3) uker fra karakteren ble kunngjrt. Begrunnelse skal nrmalt være gitt innen t uker etter at kandidaten har bedt m dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede fr de generelle prinsipper sm er lagt til grunn fr bedømmelsen samt den knkrete bedømmelsen av kandidatens prestasjn. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensrs valg. 2. Klager på karakterer skal skje skriftlig til sklens rektr med begrunnelse innen 3 (tre) uker etter at karakteren er gjrt kjent fr studenten, eller tre uker etter at studenten har mttatt begrunnelse fr karakteren. Klagebehandlingen kan ta pptil 4 (fire) uker, g resultatet sendes ut til studenten. 3. Ved klagebehandling ppnevner fagkrdinatrene ny(e) sensr(er). 4. De nye sensrene skal ikke gjøres kjent med hvilken karakter besvarelsen har fått ved rdinær sensur. De nye sensrene setter den endelige karakteren. Karakteren kan justeres både pp g ned. Karakteren fra msensur er endelig g kan ikke påklages. 10. Frmelle feil ved eksamen 1. Studenter sm har avlagt eksamen kan klage ver frmelle feil ved eksamensppgaver g/eller eksamensavvikling/sensur. Klage ver frmelle feil ved eksamen må fremsettes skriftlig senest innen tre (3) uker etter at eksamen er avviklet. Klagen sendes til Fr øvrig gjelder bestemmelsene i 2 i Generelle bestemmelser. 2. Dersm det er begått feil sm kan ha hatt betydning fr studentens prestasjn eller bedømmelsen av denne, skal sensuren ppheves g det skal fretas ny sensurering. 3. Ved ny sensurering benyttes nye sensr(er). Dersm det er flere sensrer, skal minst en av sensrene være ekstern. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan påklages etter reglene i Dersm de frmelle feilene i eksamen eller i avviklingen av eksamen er av en slik art at den må annulleres, skal studenten møte til ny eksamen vederlagsfritt. 11. Utvidet eksamenstid/spesielle behv eller hjelpemidler 1. Studenter sm av medisinske eller andre årsaker mener seg berettiget til utvidet tid ved gjennmføring av sluttvurdering, g/eller har behv fr spesielle hjelpemidler/hjelpetiltak, må søke sklens administrasjn skriftlig. Søknad må sendes senest 2 (t) måneder før sluttvurdering. Ved akutte skader/sykdmmer må søknad sendes senest 2 (t) uker før sluttvurdering. Søknaden må dkumenteres med legeattest eller annen relevant dkumentasjn. 2. Dersm studenten får avslag kan studenten klage til rektr. Fr øvrig gjelder bestemmelsene i 2 i Generelle bestemmelser. 3. Det gis ikke frlenget tid ved praktisk eksamen, mappevurdering eller fag- g prsjektppgaver.

10 12 Vitnemål g karakterutskrift 1. Vitnemål utstedes etter avsluttet studie. Studiet regnes sm avsluttet når alle bligatriske arbeider er innlevert g vurdert, alle praktiske labratrie- g simulatrøvelser gdkjent g alle bligatriske eksamener er bestått. Sm dkumentasjn fr bestått eksamen sm utgjør del av et studieprgram, gis karakterutskrift. Vitnemål skal minimum angi a. Kandidatens navn g fullt persnnummer (11 siffer) b. Hvilken utdanning sm er gjennmført c. Tidspunkt fr fullført utdanning 2. Videre skal følgende pplysninger enten angis på selve vitnemålet, eller i vedlegg sm tegnes «Grunnlag fr vitnemål»: a. Navn, karakter, studiepeng, vurderingstidspunkt fr alle funksjner g allmenne fag sm gitt avsluttende vurdering, g sm inngår i studieprgrammet. b. Angivelse av eventuelle fritak. c. Angivelse av karaktersystem. 3. Det utstedes kun ett vitnemål pr student. En student kan kreve nytt vitnemål eller grunnlag fr vitnemål ved frbedring av karakter sm inngår på vitnemålet, når denne frbedring har skjedd ved avlagt vurdering ved Peteka fagsklen. Ved utstedelse av nytt vitnemål etter dette punkt, skal tidligere vitnemål tilbakeleveres. 4. Dersm det er dkumentert eller sannsynliggjrt at vitnemål er frsvunnet eller ødelagt, kan det utstedes nytt vitnemål. Slike vitnemål skal ha påskriften «Duplikat», g både pprinnelig gyldighetsdat g dat fr utstedelse av duplikat skal fremgå. Styret kan fremsette gebyr fr duplikatvitnemål. 5. Karakterutskrift vil nrmalt mfatte alle vurderinger sm vedkmmende student har gjennmført g bestått. Delkarakterer angis dersm ikke alle delene i det samlete vurderingsgrunnlaget er bestått, ellers ikke. 6. Ved klage på karakter eller frmelle feil ved vurdering, kan vitnemål eller dkumentasjn av karakter i vedkmmende fag eller emne tilbakehldes til klagen er avgjrt. Dersm slik dkumentasjn allerede er utsendt, kan denne kreves tilbake før klagen tas pp til behandling.

11 Eksamensreglement - Vedlegg 1: Det benyttes følgende karakterskala: A Fremragende Fremragende prestasjn sm klart utmerker seg. Viser str grad av selvstendighet. B Meget gdt C Gd D Nkså gd Meget gd prestasjn sm ligger ver gjennmsnittet. Viser evne til selvstendighet. Gjennmsnittlig prestasjn sm er tilfredsstillende på de fleste mråder. Prestasjn under gjennmsnittet, med en del vesentlige mangler. E Tilstrekkelig Prestasjn sm tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. F Ikke bestått Prestasjn sm ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Utvisningsreglement 1. Utvisning Rektr kan gi en student sm pptrer på en måte sm virker grvt frstyrrende på medstudenters arbeid eller fr virksmheten ved sklen ellers, skriftlig advarsel m utvisning. En student har i slike tilfeller rett til å rådføre seg med en studentrepresentant ved sklen. Rektr kan fatte vedtak m utvisning i inntil 4 (fire) uker dersm advarselen ikke tas til følge. Vedtak m brtvisning inntil én dag kan fattes av faglærer. Brtvisningen må rapprteres skriftlig til rektr. Brtvisning kan benyttes ved pptreden/urden/bråk sm påvirker medstudenter, undervisning, lkaler eller persnell negativt. Vedtaket kan påklages til rektr. Fr øvrig gjelder bestemmelsene i 2 i Generelle bestemmelser.

12 Sklereglement 1. Skledagen Sklens klasserm er vanligvis åpne fra kl mandag til fredag under hver mdul. Bruk av klasserm utenm dette tidsrm (evt kveldsåpent kl ) er mulig dersm lkalet er ledig g dette avtales med faglærer. Skledagen starter vanligvis kl g avsluttes vanligvis kl (med unntak av tid medgått til avvikling av klassens time). Pauser på minutter er i utgangspunktet lagt inn etter hver skletime. En skletime vil nrmalt vare minutter, men avhengig av faglig pplegg kan dette variere g endres i frhld til et hensiktsmessig løp. Lunsjpausen er i utgangspunktet mellm g Materiell g utstyr a. Sklens utstyr/studentens utstyr Sklens utstyr skal kun brukes til studiefrmål g av registrerte studenter. Bruk av egen maskinvare g prgramvare sm ikke inngår i det faglige pplegget skjer på eget ansvar, g må ikke medføre prblemer med sklens utstyr i nen frm. Studenten er generelt ansvarlig fr skader denne påfører sklens utstyr. Studenten gjøres persnlig øknmisk ansvarlig fr slike frhld både når det gjelder Petekas maskinpark g tekniske løsninger, g i frhld til skade sm evt. påføres bedrifter g rganisasjner utenfr Peteka av studenten. Misbruk av sklen utstyr, herunder IKT, sm er diskriminerende eller uetisk, behandles sm en disiplinærsak. Tekniske feil g/eller mangler skal rapprteres til lkal teknikker/faglærer. b. Backup Frsvarlig lagring/backup av egne filer er til enhver tid helt g hldent studentens eget ansvar. Studenten må selv tilegne seg ferdigheter fr bruk av backup- utstyr. c. Internett Bruk av Internett skal være relatert til studiet, g kun brukes i undervisningstiden når dette er klarert med undervisningsansvarlig. Sklen frbehlder seg retten til å sperre av fr uønsket trafikk på nettet. Studenter sm misbruker sklens nettverk g internettilgang med tanke på innhld, båndbredde, etc., er øknmisk ansvarlig fr slik bruk. Studenten er selv ansvarlig fr sin egen internettbruk, med hensyn til pphavsrett, cpyright, etc. d. Lærebøker Studentene er selv ansvarlig fr å skaffe pensumlitteratur. Pensumlistene er tilgjengelige i studentprtalen. e. Tyveri Studenten er ansvarlig fr å sikre sklens utstyr mt tyveri ved å bruke de sikringsalternativer sm er tilgjengelige i sklens lkaler. Herunder eksempelvis innretninger fr fastlåsing av bærbart utstyr g låsbare rm. Studenten kan settes persnlig øknmisk ansvarlig dersm tyveri finner sted g det påvises brudd på dette punkt fra studentens side.

13 3. Oppmøte g rden a. Hensyn Det skal utvises nrmalt hensyn i frhld til medstudenter mht rden g arbeidsr i klassermmet, persnlig hygiene g framferd. b. Fravær Det frventes at studenten møter til pplæring etter ppsatt plan, g gir melding til sklen/faglærer ved uteblivelse. Frsinket ppmøte til undervisningen, eller annet fravær, blir registrert g rapprtert. 5 dagers ugyldig fravær eller mer i semesteret medfører knsekvenser fr deg sm student. Sklen plikter å rapprtere fraværet til Lånekassen/arbeidsgiver dersm studenten mttar støtte derfra, sm eksempelvis kan stppe utbetaling av studielån/stipend. Videre kan strt fravær gså gi manglende grunnlag fr karakterfastsetting/vurdering. Studenten er ved fravær selv ansvarlig fr egen faglig ppdatering, eksempelvis gjennm Petekas læringsplattfrm. c. Arbeidsplassen Studenten er selv ansvarlig fr rden rundt sin studieplass/maskin. Gjenglemte ting kan bli fjernet fra studentens arbeidsplass fr studentens egen regning g risik. d. Røyking Røyking er kun tillatt på dertil anviste steder. e. Rusmidler Oppmøte på sklen i ruspåvirket tilstand, besittelse av eller bruk av rusmidler i sklens lkaler eller på sklens mråde er ikke tillatt. Frhldet kan bli anmeldt til plitiet. f. Mbiltelefn Mbiltelefner skal ikke benyttes i undervisningslkalene mens det fregår undervisning eller andre studierelaterte aktiviteter. g. Kjæledyr Kjæledyr må ikke medbringes i undervisningslkalene. 4. Bytte av undervisningsinstruktører g endringer i timeplanen 1. Fravær av lærer Ved sykdm vil vikar benyttes i klassermmet eller via videknferanser, eller undervisningen frskyves til etter endt studiemdul 2. Endringer i timeplanen Endringer i timeplan skal, dersm det er mulig, freligge fr studentene i frkant av undervisningen. Peteka frbehlder seg retten til å endre studieplaner, fagplaner, timeplaner, prgramversjner g pensumlister hvis situasjnen avkrever det g det viser seg nødvendig. Slike endringer vil varsles i gd tid, g endringer sm ikke er til gunst fr studenter sm har påbegynt den aktuelle utdanningen, vil ikke innføres. Infrmasjn m endringer publiseres på sklens studentprtal. Infrmasjnen på sklens studentprtal er den til enhver tid gjeldende infrmasjn.

14 5. Studentrgan, Skleråd, tillitsvalgt g infrmasjn Petekas studenter tilbys medlemskap i, Organisasjn fr nrske fagsklestudenter (ONF), sm er en rganisasjn sm jbber fr rettighetene til fagsklestudentene. Deltakelse i ONF er frivillig g innmelding gjøres etter eget ønske. Det skal velges en tillitsvalgt g en vararepresentant i hver klasse. Tillitsvalgt fr den enkelte fagklasse møter sklens leder g klassestyrer minimum t ganger pr. semester. Studentene er selv ansvarlige fr å drive tillitsmannsrdningen g avhlde klassens time. Sklen må gdkjenne tidspunktet fr klassens time. Studenter medvirker gså i styret i Petrleumteknisk Akademi, hvr de har 1-2 representanter. 6. Verneregler Studenten må følge de verneregler g bruke det vernutstyr sm kreves i vedkmmende fag eller sm sklen tilbyr, g skaffe seg det verneutstyr sm er nødvendig g sm sklen ikke hlder. Studenten plikter å sette seg inn i branninstruksen fr de mrådene han/hun pphlder seg i g sm henger synlig på alle lkasjner. 7. Kmmunikasjn Saker av betydning fr studentene, tas pp i klassens time g vteres ver etter vanlige demkratiske spilleregler. Den nrmale kmmunikasjnskanalen mellm student g skle er klassens tillitsvalgte/sklens ledelse v/rektr. Aktuelle saker av nen betydning skal tas pp skriftlig gjennm denne kanalen. Det skal nrmalt gjøres referater fra møter mellm tillitsvalgte g sklens ledelse. Saker sm tas pp med andre enn rektr regnes sm uffisiell kntakt g sklen sm sådan hefter ikke fr svar/uttalelser sm tilflyter studentene gjennm andre enn de ffisielle kmmunikasjnskanalene. Fr øvrig ppfrdres den enkelte student til å bruke evalueringsrdningen aktivt fr å gi tilbakemelding på studiene/studiesituasjnen. 8. Etikk Piratkpiering av prgramfiler g uautrisert bruk av sklens maskiner g nettverk er ikke tillatt. Surfing, søking, nedlastning g bruk av datafiler sm innehlder støtende eller ulvlig materiale er ikke tillatt. Slikt materiale kan være av plitisk, rasemessig, idelgisk, religiøs eller mralsk karakter.

15 9. Brudd på reglementet Brudd på dette reglementet behandles i henhld til utvisningsreglementet. Ved lvbrudd på nrsk g/eller internasjnal lv vil dette kunne medføre plitianmeldelse. Om Peteka Peteka er en utdanningsinstitusjn innenfr breteknlgi g brønnservice. Vi har til sammen rundt 150 studenter årlig. Les mer m ss. Les våre Retningslinjer fr Persnvern g Bruksbetingelser.

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE

REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE GENERELLE BESTEMMELSER 1 INFORMASJON a) Studentene plikter å sette seg inn i reglementene. Manglende kjennskap til reglene kan ikke påberopes som unnskyldning for regelbrudd.

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER Ved Norges Kreative Høyskole Fra og med studie året 2015/16 INNHOLD Kapittel 1 GENERELLE BESTEMMELSER 3 Kapittel 2 - STUDIEREGLEMENT 4 Kapittel 3 - OPPTAKSREGLEMENT 6 Kapittel

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Osl, mai 2016 Denne veiledningen er ment sm en innføring i de kravene sm stilles

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE Utarbeidet med utgangspunkt i Veileder til fagskolereglement - Forum for fagskoler, 15. februar 2014 INNHOLD Kap. 1 Kap. 1 Generelle bestemmelser...

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Osl Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/13 Møtedat: 17.06.2013 Ntatdat: 03.06.2013 Saksbehandler: Cecilia Hel Sakstittel:

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08) STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2.

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

REGLEMENT. Generelt studiereglement for deltakere på kurs og utdanninger. Versjon

REGLEMENT. Generelt studiereglement for deltakere på kurs og utdanninger. Versjon REGLEMENT Generelt studiereglement fr deltakere på kurs g utdanninger Versjn 160922 Innhld 1 FORMÅL... 3 2 VIRKEOMRÅDE... 3 3 RETTIGHETER... 3 4 PLIKTER... 4 5 ARBEIDS- OG LÆRINGSMILJØET... 4 6 OPPMØTE

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt 04.04.2017 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE

REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE GENERELLE BESTEMMELSER 1 INFORMASJON a) Studentene plikter å sette seg inn i reglementene. Manglende kjennskap til reglene kan ikke påberopes som unnskyldning for regelbrudd.

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 1.07.2016 for å tilfredsstille kravene i Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 08.05.2017 nr. 841 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

Studenthåndbok - Peteka

Studenthåndbok - Peteka Studenthåndbok - Peteka INNHOLD Skolereglement... 2 Innledning... 2 Rettigheter... 2 Plikter... 2 2. Verneregler... 3 3. Skade på bygninger og eiendeler. Misbruk av utstyr... 3 4. Fusk... 3 5. Politisk

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE

BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE Vedtak er fremkmmet etter frhandlinger mellm fylkespplæringssjefen g de fylkestillitsvalgte 6. september 2012.

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda Hjemmelsgrunnlag Universitets- g høysklelven med tilhørende frskrift Straffelven Definisjner Falsk frklaring

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS Studier i Skjønnhet & Velvære Beauty Makeup artist // Negletekniker // Vippestylist// Fotpleier Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS 1. Generelle bestemmelser 2 Utarbeidet i samsvar

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 17. oktober 2017 07.09.2017 nr. 1593 Forskrift om

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Masteravtale i fag og yrkesdidaktikk

Masteravtale i fag og yrkesdidaktikk 1 av 6 Fakultet fr samfunnsvitenskap g teknlgiledelse Prgram fr lærerutdanning Masteravtale i fag g yrkesdidaktikk Studieretning DEL I: PROGRESJON 1. Persnalia Etternavn Telefn Frnavn E pst 2. Oppstart,

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Utgave: 17.03 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 03.07.2015 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen Dok.id.:

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Noroff Instituttet. Reglement. Reglement for Noroff Fagskole

Noroff Instituttet. Reglement. Reglement for Noroff Fagskole Noroff Instituttet Reglement Reglement for Noroff Fagskole Innhold 1.0 Skolereglement... 3 2.0 Eksamensreglement... 8 2.1 Obligatoriske oppgaver... 10 3.0 Opptaksreglement... 14 4.0 Utvisningsreglement...

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere.

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NORTRAIN fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret i Norwegian Drilling Academy AS 28.03.17 med hjemmel i lov 20.juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

Studium i Intelligent modellering (BuildingSMART)

Studium i Intelligent modellering (BuildingSMART) Freløpig versjn Studium i Intelligent mdellering (BuildingSMART) Innledning Intelligent mdellering (IM) har blitt sentral i mange prsjekter. Nesten daglig vises reprtasjer m det i nasjnale g internasjnale

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda NOKUTs rutiner ved mistanke m falske dkumenter Eksempel fra Pakistan Eksempel fra Russland Eksempel fra Diplma

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

Veiledning for disponeringsomgangene

Veiledning for disponeringsomgangene FPH del B Frvaltning av befal Veiledning fr dispneringsmgangene 1 Innledning 1.1 Hensikt g bakgrunn Disse verrdnede retningslinjene skal bidra å bedre kvaliteten på dispneringsmgangene gjennm å gi infrmasjn

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Februar 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

KUN TIL INTERN BRUK!

KUN TIL INTERN BRUK! Internt dkument V1 CHAR 04.11.2013 Veiledning til nytt anbud på Mdulppbygde sittesystemer g understell Anbudet mfatter følgende tjenester: - Utprøving - Reparasjn utenfr garantitid - Klargjøring fr gjenbruk

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Willy Røstum Thelin BEHANDLING UTTALELSE

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Willy Røstum Thelin BEHANDLING UTTALELSE SINTEF Byggfrsk Pstadresse: Pstbks 4760 Trgarden 7465 Trndheim Ntat Frslag til endringer i SINTEF Teknisk Gdkjenning (TG) fr styrking av drift g vedlikehld av minirenseanlegg Fretaksregister: NO 948 007

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania Oslo Bergen Trondheim // Nettstudier Reglement for fagskolestudier ved Høyskolen Kristiania Innhold 1. Generelle bestemmelser 3 2. Opptak 4 3. Innpassing og fritak 7 4. Eksamen 8 5. Klagebehandling 14

Detaljer