Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement."

Transkript

1 Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet sm en standardkntrakt fr FFF s medlemsskler g har særlige regler fr studenter sm regnes sm frbrukere. De gjeldende kntraktsvilkårene er tilgjengelig sm en pdf. Når du takker ja til et studietilbud, aksepterer du samtidig vilkårene i kntrakten. Generelle bestemmelser 1 Infrmasjn 1. Studentene plikter å sette seg inn i reglementene. Manglende kjennskap til reglene kan ikke påberpes sm unnskyldning fr regelbrudd. 2. Sklen plikter å infrmere m reglementene g gjøre dem tilgjengelige fr studentene. 2 Vedtak g klager 1. Studenten har rett til begrunnelse fr alle enkeltvedtak. Dersm en begrunnelse ikke freligger sammen med vedtaket, kan studenten henvende seg til den sm fattet vedtaket g be m en begrunnelse 2. Klagen må framsettes skriftlig g sendes til den sm har fattet vedtaket g/eller til senest t (2) uker etter at studenten er underrettet m vedtaket. Klagen skal være begrunnet. Studenten har krav på et svar innen 2 (t) uker fra klagen ble mttatt. Studenten har rett til å få støtte g hjelp under en klagesak hvis ønskelig. Dette fås ved å henvende seg til sklens administrasjn, 3. Dersm klagen ikke gis medhld skal den sm har fattet vedtaket sende klagen til sklens klagenemnd ved Inspektør Klagenemden består i tillegg til inspektør av en studentrepresentant g en representant fra sklens ledelse, fr eksempel rektr,

2 administrasjnssjef eller faglærer der dette er relevant fr saken. Den sm fretk det påklagede vedtaket regnes sm inhabil. Klager har krav på et begrunnet svar innen 2 (t) uker fra sklens klagenemnd mttk klagen. Avgjørelsen er endelig g kan ikke ankes. 4. Peteka er medlem av Frum fr Fagskler via Nrff Fagskle. Frum fr Fagskler har egen klagenemnd sm er felles fr alle sine medlemmer. Klagenemnden er fagsklens øverste klagergan eksempelvis m en klage får negativt utfall fr studenten sm resultat av behandlingen i Peteka. 3 Ikrafttredelse Reglementet er revidert g vedtatt av styret i Peteka den g trer i kraft fra samme dat. Opptaksreglement til 2- årig fagskle utdanning ved Peteka 1 Opptak Grunnlaget fr pptak til fagsklen er: a. Fullført g bestått videregående pplæring med fagbrev/svennebrev i bre- g brønnservicefagene b. Fullført g bestått videregående pplæring i en av følgende yrkesfaglige studieretninger: 1. Mekaniske fag 2. Byggfag g byggetekniske fag 3. Kjemi- g prsessfag 4. Elektrfag samt fullført g bestått grunnleggende kurs i bre- g brønnteknikk eller ffentlig gdkjent tverrfaglig eksamen i VK1/VK2 Brønnteknikk g minst 5 års relevant praksis. c. Søkere sm kan dkumentere at de skal gjennmføre fag- /svenneprøve etter pptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår m bestått prøve. Sklen vurderer praksis g eventuell realkmpetanse etter versendt dkumentasjn. Se mer under 4 Opptak ved realkmpetansevurdering. 2 Opptaksstørrelse Styret bestemmer fr hvert studieår hvilket antall studenter sm kan tas pp til studier ved de ulike lærestedene innen rammene av NOKUT sin gdkjenning.

3 3 Opptak ved realkmpetansevurdering 3.1 Alder Søkere sm ønsker å bli realkmpetansevurdert, må ha en alder sm minimum tilsvarer nrmalalderen fr fullført aktuell videregående pplæring. 3.2 Vurderingskriterier Søker må dkumentere tilstrekkelige ferdigheter i nrsk g engelsk til å kunne gjennmføre studiet. Ferdighetene skal ligge på et nivå sm tilsvarer den kmpetansen sm ppnås ved Nrsk Vg1 studiefrberedende eller Nrsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprgram samt Engelsk Vg1 studiefrberedende eller Engelsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprgram. Likedan stilles det faglige krav fr pptak basert på realkmpetansevurdering til enkelte utdanninger der det frmelle pptakskravet er spesifikke studieretninger eller utdanningsprgram fra videregående pplæring. I tillegg til kravene ver skal søkerne vurderes på bakgrunn av pplysninger de gir i søknaden der de blir bedt m å gjøre rede fr hvrfr han/hun søker studiet, g hvrfr han/hun mener å kunne gjennmføre studiet. Her kan søkerne gjøre rede fr kvalifikasjner sm ikke kan dkumenteres gjennm vitnemål/attester/kursbevis g lignende. 3.3 Tidsbegrensning av vedtak Vedtak m tilkjenning av realkmpetanse gjelder i utgangspunktet gså fr senere år. Vedtaket har likevel bare gyldighet i henhld til studiet slik det gjennmføres på vurderingstidspunktet. Ved betydelige endringer i fag-, studie- eller rammeplaner, frbehlder sklen seg rett til å freta ny vurdering, g eventuelt endre vedtaket. 3.4 Krav til dkumentasjn All praksis, utdanning g andre frhld sm skal gi grunnlag fr pptak, må dkumenteres med attesterte kpier. Attester fr praksis må angi lengde på arbeidsfrhld, stillingsprsent g arbeidsinnhld. Attester må videre være datert fr å kmme i betraktning. Attester regnes bare fram til daten de er skrevet ut, selv m søkeren selv pplyser at arbeidsfrhldet frtsatte utver dette tidspunkt. 4 Fritak fr deler av utdanningstilbudet 4.1 Kriterier fr fritak Etter skriftlig søknad kan en student gis fritak fr deler av et utdanningstilbud. Fritaket gis da på grunnlag av dkumentert ppnådd likeverdig utdanning. Søknad m fritak må innehlde nødvendig dkumentasjn av mfang g innhld i faget sm ønskes gdskrevet. Eksempler på dkumentasjn: Eksamensresultater eller annen vurdering fra faget det søkes fritak fr Eventuelle vitnemål Eventuelle kursbevis Eventuelle attester

4 Eventuell prtfli/arbeidsmappe Eventuell studieplan Listen er ikke uttømmende. 4.2 Prsedyre ved vurdering av fritak Sklens rektr i samråd med faglig persnell fretar en faglig vurdering av innsendt dkumentasjn fr å vurdere m søker har ppnådd samme faglige mål sm kreves i frhld til gjeldende utdanningsplan. 4.3 Klage på avslag på søknad m fritak Klagen sendes til sklens ledelse ved rektr. Fr øvrig gjelder bestemmelsene i 2 i Generelle bestemmelser. 5 Opptak til sklen fr søkere med utenlandsk utdanning/annet mrsmål enn nrsk/nrdisk. Søkere med utenlandsk utdanning må ha utdanning/kvalifikasjner på nivå tilsvarende kriteriene i 1. Søkere med annen utdanning enn nrsk eller nrdisk videregående pplæring må dkumentere kunnskaper i nrsk tilsvarende Nrsk Vg1 studiefrberedende, Nrsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprgram eller bestått test i nrsk høyere nivå («Bergenstesten»). 6 Betinget pptak Søkere kan søke m studieplass før alle eksamener i fag sm kreves fr pptak er avlagt. Standpunktkarakterer fra siste terminppgjør vedlegges søknaden. Slike søkere vil eventuelt få betinget pptak i påvente av eksamensresultatene. Vitnemål/bekreftelse på tilstrekkelige kvalifikasjner må sendes sklen innen studiestart. 7 Søknad m pptak Sklen benytter rullerende pptak. Søkere sm får tilbud m studieplass, må akseptere ved å returnere undertegnet kntrakt innen ppgitt frist, eller elektrnisk akseptere studiekntrakten under Mine søknader i studentprtalen. Kvalifiserte søkere tildeles studieplass straks kntrakten er mttatt/gdtatt. Hvis det er flere søkere enn studieplasser, så vil søkerens kvalifikasjner sammen med dat fr gdtatt studieplass avgjøre m søkeren får plass på sklen. 8 Klage - avslag på pptak En søker sm ikke blir tildelt studieplass på sklen har klagerett på slikt vedtak. Klagen sendes til Fr øvrig gjelder bestemmelsene i 2 i Generelle bestemmelser.

5 Eksamensreglement 1 Generelle bestemmelser Bestemmelsene i denne frskriften gjelder alle vurderingsrdninger, det vil si bedømmelse av eksamen, prøver, fremføringer g ppgaver eller annen vurdering, når resultatet inngår på vitnemål eller karakterutskrift g er avgjørende fr gdkjent utdanning eller studium. Infrmasjn m eksamen publiseres på sklens nettsted eller læringsplattfrm g anses sm skriftlig. 2 Adgang til å gå pp til eksamen 1. Studentene har adgang til å avlegge eksamen dersm de har signert studiekntrakten g har betalt frfalt studieavgift. 2. Sklen har anledning til å stille flere spesifiserte krav innenfr de frskjellige utdannings- tilbudene. 3. Alle studenter sm har meldt seg på fagmdulen blir autmatisk meldt pp til eksamen i faget. Avmelding må skje elektrnisk på studentprtalen før mdulppstart. 3 Skriftlig eksamen 1. Alle må møte senest 15 min. før eksamen starter. Møter en student fr sent til eksamen, skal vedkmmende henvende seg til eksamensinspektøren g frklare grunnen. Hvis ingen andre studenter har frlatt lkalet, kan studenten få utlevert eksamensppgaven. Studenter sm møter fr sent, må likevel levere besvarelsen senest ved den rdinære eksamenstidens slutt. En student sm møter etter at en annen har frlatt eksamenslkalet, kan ikke gis adgang til å delta på eksamen. Nektes studenten adgang til å delta, regnes studenten sm ikke møtt. 2. Eksamen fr deltidsstudier vil nrmalt avhldes på dagtid. 3. Eksamenstiden i klkketimer er påført alle eksamensppgaver. Ved alle skriftlige eksamener får studentene et tillegg på 15 min. til avslutning g innlevering. 4. Hver student nterer sitt eksamensnummer på eksamensbesvarelsen. Studenten må ikke merke ne av det sm skal leveres inn på en slik måte at sensr kan identifisere studenten. 5. Student må signere på et signaturskjema før eksamen starter g ved innlevering av besvarelsen. Gyldig legitimasjn må medbringes. 6. Tillatte hjelpemidler kntrlleres av eksamensinspektøren. Andre bøker eller ntater legges fran i lkalet. Dette gjelder gså mbiltelefner g annet elektrnisk utstyr. Studenten må selv sørge fr å medbringe hjelpemidlene, sklen har ikke hjelpemidler til utlån. Lån av skrivesaker eller hjelpemidler direkte mellm studentene er ikke tillatt. 7. Det skal være fullstendig r i eksamenslkalet etter at eksamensppgaven er delt ut helt til siste besvarelse er levert inn. Studentene må ikke snakke sammen eller ha annen frbindelse med hverandre eller utenfrstående under eksamen. De skal henvende seg til eksamens- inspektøren i fall de har ne å spørre m. Studentene kan frlate eksamenslkalet sammen med en eksamensinspektør.

6 8. Studenten skal kntrllere at han/hun mttar riktig eksamensppgave, g at ppgaven består av det antall sider sm er påført ppgavens frside. 9. Eksamensinspektøren varsler når det er 1 (en) time igjen av eksamenstiden. Beskjed gis gså når det er 15 min. igjen av eksamenstiden. 10. Kladd blir ikke vurdert av sensr. 4 Ordinær vurdering 1. Alle bligatriske ppgaver må leveres innen gitt frist fr å kunne mtta tilbakemelding g veiledning på ppgaven. 2. Vurderingen er tdelt g mfatter: a. Underveisvurdering b. Sluttvurdering 3. Underveisvurdering baseres på gdkjente studiekrav innenfr den enkelte funksjner. Studiekrav fastsettes fr det enkelte fag. Underveis vurdering vil være knyttet til mappeevalueringen samt vurdering av labratrieøvelser g arbeid med simulatr. 4. Sluttvurderingen er en samlet vurdering basert på underveisvurderingen g avsluttende eksamen. 5. Mappeinnhld g frmelle krav m utfrming av mappen spesifiseres i et eget infrmasjnsskriv (mappekrav) tilknyttet det enkelte utdanningstilbud. 6. Ved rdinær vurdering gjelder det pensum g den vurderingsfrm sm var fastsatt i de planer sm lå til grunn fr siste gangs undervisning i faget. 7. Ved sykemelding eller annen relevant erklæring (f.eks. ved innkalling til retten eller dødsfall/alvrlig sykdm i nærmeste familie), eller hvis vurderingsmappen ikke er gdkjent, kan studenten kntinuere (inntil 2 ganger). Kntakt administrasjnen fr nærmere infrmasjn m tidspunktene fr dette. Kntinuasjn kan gjennmføres mt en avgift. Søknad sendes til administrasjnen på eget skjema. Se fr øvrig bestemmelsene i Fusk 1. Følgende regnes sm fusk: handlinger eller frhld sm tar sikte på å gi studenten, eller en medstudent, et uberettiget frtrinn ved eksamen handlinger sm medfører at studentens, eller en medstudents, kunnskaper g ferdigheter ikke blir prøvet g vurdert på en upartisk g faglig betryggende måte Eksempler på fusk er: å ha ulvlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen eller prøve å levere en besvarelse sm er hentet ut fra internett g helt eller delvis utgitt sm egen besvarelse

7 å levere en besvarelse sm helt eller delvis er utarbeidet av en annen persn å levere en besvarelse sm helt eller delvis er brukt av studenten ved en tidligere eksamen eller prøve å innlevere arbeid av praktisk eller kunstnerisk art sm er laget av andre enn studenten selv gjengivelse/sitater fra lærebøker, andre fagbøker, andres ppgaver, stff sm er hentet fra internett sv. sm er framstilt uten kildehenvisning g uten klar markering av at dette er gjengivelse/sitater Listen er ikke uttømmende. 2. Ved skriftlig eksamen i sklens eller andre gdkjente lkaler vil fusk eller frsøk på fusk medføre at eksamensinspektøren sender en skriftlig rapprt til rektr, sm følger pp saken med studenten(e). Avhldes eksamen eksternt, rapprteres det til sklens kntaktpersn, sm igjen rapprterer videre til rektr. 3. Har en studenten frsettlig eller grvt uaktsmt fusket, eller frsøkt å fuske, kan eksamen annulleres. Sklens rektr kan frata studenten retten til å gå pp til eksamen i inntil ett år. Sklens rektr kan fatte vedtak m annullering. 4. Klage på vedtak m sanksjner sm følge av fusk sendes til den sm har fattet vedtaket. Fr øvrig gjelder bestemmelsene i 2 i Generelle bestemmelser. Dersm klagen blir tatt til følge, har studenten krav på å gå pp til neste eksamen uten ekstra kstnader. 6. Sensur 1. Fagansvarlig ppnevner sensr(er). Sensrene vil enten være interne, eksterne eller en kmbinasjn av disse. Ved all sensurering skal ekstern sensr alltid: a. Gdkjenne kriteriene fr vurdering i den enkelte funksjn b. Ha tilgang til det samlede vurderingsgrunnlaget sm kan dkumenteres 2. Der det benyttes flere sensrer skal det på frhånd være avklart hvem sm har det avgjørende rdet ved eventuell uenighet m karakteren. I tilfeller der det benyttes flere enn en sensr er følgende system gjeldende: 1. g 2. sensr. 1. sensr er en ekstern sensr sm har det avgjørende rdet ved eventuell uenighet m karakteren, 2. sensr er faglærer i faget g må føye seg til avgjørelsen. 3. Studiekrav må være gdkjent før studenten avlegger eksamen g endelig karakter kan gis.

8 7. Eksamensresultater 1. Eksamenskarakterene vil bli gjrt kjent fr den enkelte student senest 20 (tjue) virkedager etter avhldt eksamen. Før eksamen vil sklen infrmere studentene m hvrdan resultatene gjøres kjent. 2. Vitnemål eller karakterutskrift blir sendt hjem til studenten i psten ca 4 (fire) uker etter semesteravslutning. 3. Sklen benytter en seks trinns karakterskala med følgende symbler: A B - C D E F. Karakteren F betyr at eksamen ikke er bestått. Det gis ikke kmmentarer til karakterene. 4. Sklen kan alternativt bestemme at i enkelte eller alle fag skal benyttes vurderingen bestått/ikke bestått eller gdkjent/ikke gdkjent - i samsvar med sklens NOKUT- gdkjenning. Studentprtalen har en egen side Mine karakterer sm viser hvilken karakterskala sm benyttes på den enkelte eksamen/vurdering. 5. Karakterene fr hvert enkelt fag skal baseres på både underveisvurderingen g sluttvurderingen med en vektlegging av 30 % på underveisvurderingen g 70 % på sluttvurderingen. Begge vurderingene må være minst bestått. 6. Utstedelse av vitnemål frutsetter at studieavgiften er betalt i sin helhet. Ved bestilling av nytt vitnemål, påløper en avgift. Infrmasjn m gjeldende avgift ligger på studentprtalen under Mine sider. 7. Studenten er selv ansvarlig fr å hlde seg infrmert m eksamensresultatene i løpet av skleåret. 8. Ny prøve kntinuasjn 1. Ny vurdering gjennmføres nrmalt neste gang faget settes pp. Det er studentenes eget ansvar å kntrllere hvilket vurderingsgrunnlag sm gjelder ved senere ppmelding til ny vurdering i emne, fag eller emnegruppe. Søknad m ny eksamen må sendes/leveres til sklens administrasjn senest 4 (fire) uker før ny gjennmføring. 2. Når kntinuasjn skal gjennmføres er studenten selv ansvarlig fr å sette seg inn i den til enhver tid gjeldende utdanningsplan (pensumlitteratur, vurderingsfrm, tillatte hjelpemidler sv.). 3. Studenten har rett til ny eksamen innen det første kalenderåret etter avlagt rdinær eksamen. Kntinuasjn gjennmføres samtidig med neste rdinære eksamen. En eksamen kan kun kntinueres 2 (t) ganger. I de tilfeller hvr det fretas endringer i faginnhld eller fagsammensetning, vil det bli gitt anledning å kntinuere 1 (en) gang etter gammel rdning.

9 9 Klager g msensur 1. Studenten har rett til å få en begrunnelse fr karakterfastsettingen av sine prestasjner. Kravet må fremsettes innen tre (3) uker fra karakteren ble kunngjrt. Begrunnelse skal nrmalt være gitt innen t uker etter at kandidaten har bedt m dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede fr de generelle prinsipper sm er lagt til grunn fr bedømmelsen samt den knkrete bedømmelsen av kandidatens prestasjn. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensrs valg. 2. Klager på karakterer skal skje skriftlig til sklens rektr med begrunnelse innen 3 (tre) uker etter at karakteren er gjrt kjent fr studenten, eller tre uker etter at studenten har mttatt begrunnelse fr karakteren. Klagebehandlingen kan ta pptil 4 (fire) uker, g resultatet sendes ut til studenten. 3. Ved klagebehandling ppnevner fagkrdinatrene ny(e) sensr(er). 4. De nye sensrene skal ikke gjøres kjent med hvilken karakter besvarelsen har fått ved rdinær sensur. De nye sensrene setter den endelige karakteren. Karakteren kan justeres både pp g ned. Karakteren fra msensur er endelig g kan ikke påklages. 10. Frmelle feil ved eksamen 1. Studenter sm har avlagt eksamen kan klage ver frmelle feil ved eksamensppgaver g/eller eksamensavvikling/sensur. Klage ver frmelle feil ved eksamen må fremsettes skriftlig senest innen tre (3) uker etter at eksamen er avviklet. Klagen sendes til Fr øvrig gjelder bestemmelsene i 2 i Generelle bestemmelser. 2. Dersm det er begått feil sm kan ha hatt betydning fr studentens prestasjn eller bedømmelsen av denne, skal sensuren ppheves g det skal fretas ny sensurering. 3. Ved ny sensurering benyttes nye sensr(er). Dersm det er flere sensrer, skal minst en av sensrene være ekstern. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan påklages etter reglene i Dersm de frmelle feilene i eksamen eller i avviklingen av eksamen er av en slik art at den må annulleres, skal studenten møte til ny eksamen vederlagsfritt. 11. Utvidet eksamenstid/spesielle behv eller hjelpemidler 1. Studenter sm av medisinske eller andre årsaker mener seg berettiget til utvidet tid ved gjennmføring av sluttvurdering, g/eller har behv fr spesielle hjelpemidler/hjelpetiltak, må søke sklens administrasjn skriftlig. Søknad må sendes senest 2 (t) måneder før sluttvurdering. Ved akutte skader/sykdmmer må søknad sendes senest 2 (t) uker før sluttvurdering. Søknaden må dkumenteres med legeattest eller annen relevant dkumentasjn. 2. Dersm studenten får avslag kan studenten klage til rektr. Fr øvrig gjelder bestemmelsene i 2 i Generelle bestemmelser. 3. Det gis ikke frlenget tid ved praktisk eksamen, mappevurdering eller fag- g prsjektppgaver.

10 12 Vitnemål g karakterutskrift 1. Vitnemål utstedes etter avsluttet studie. Studiet regnes sm avsluttet når alle bligatriske arbeider er innlevert g vurdert, alle praktiske labratrie- g simulatrøvelser gdkjent g alle bligatriske eksamener er bestått. Sm dkumentasjn fr bestått eksamen sm utgjør del av et studieprgram, gis karakterutskrift. Vitnemål skal minimum angi a. Kandidatens navn g fullt persnnummer (11 siffer) b. Hvilken utdanning sm er gjennmført c. Tidspunkt fr fullført utdanning 2. Videre skal følgende pplysninger enten angis på selve vitnemålet, eller i vedlegg sm tegnes «Grunnlag fr vitnemål»: a. Navn, karakter, studiepeng, vurderingstidspunkt fr alle funksjner g allmenne fag sm gitt avsluttende vurdering, g sm inngår i studieprgrammet. b. Angivelse av eventuelle fritak. c. Angivelse av karaktersystem. 3. Det utstedes kun ett vitnemål pr student. En student kan kreve nytt vitnemål eller grunnlag fr vitnemål ved frbedring av karakter sm inngår på vitnemålet, når denne frbedring har skjedd ved avlagt vurdering ved Peteka fagsklen. Ved utstedelse av nytt vitnemål etter dette punkt, skal tidligere vitnemål tilbakeleveres. 4. Dersm det er dkumentert eller sannsynliggjrt at vitnemål er frsvunnet eller ødelagt, kan det utstedes nytt vitnemål. Slike vitnemål skal ha påskriften «Duplikat», g både pprinnelig gyldighetsdat g dat fr utstedelse av duplikat skal fremgå. Styret kan fremsette gebyr fr duplikatvitnemål. 5. Karakterutskrift vil nrmalt mfatte alle vurderinger sm vedkmmende student har gjennmført g bestått. Delkarakterer angis dersm ikke alle delene i det samlete vurderingsgrunnlaget er bestått, ellers ikke. 6. Ved klage på karakter eller frmelle feil ved vurdering, kan vitnemål eller dkumentasjn av karakter i vedkmmende fag eller emne tilbakehldes til klagen er avgjrt. Dersm slik dkumentasjn allerede er utsendt, kan denne kreves tilbake før klagen tas pp til behandling.

11 Eksamensreglement - Vedlegg 1: Det benyttes følgende karakterskala: A Fremragende Fremragende prestasjn sm klart utmerker seg. Viser str grad av selvstendighet. B Meget gdt C Gd D Nkså gd Meget gd prestasjn sm ligger ver gjennmsnittet. Viser evne til selvstendighet. Gjennmsnittlig prestasjn sm er tilfredsstillende på de fleste mråder. Prestasjn under gjennmsnittet, med en del vesentlige mangler. E Tilstrekkelig Prestasjn sm tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. F Ikke bestått Prestasjn sm ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Utvisningsreglement 1. Utvisning Rektr kan gi en student sm pptrer på en måte sm virker grvt frstyrrende på medstudenters arbeid eller fr virksmheten ved sklen ellers, skriftlig advarsel m utvisning. En student har i slike tilfeller rett til å rådføre seg med en studentrepresentant ved sklen. Rektr kan fatte vedtak m utvisning i inntil 4 (fire) uker dersm advarselen ikke tas til følge. Vedtak m brtvisning inntil én dag kan fattes av faglærer. Brtvisningen må rapprteres skriftlig til rektr. Brtvisning kan benyttes ved pptreden/urden/bråk sm påvirker medstudenter, undervisning, lkaler eller persnell negativt. Vedtaket kan påklages til rektr. Fr øvrig gjelder bestemmelsene i 2 i Generelle bestemmelser.

12 Sklereglement 1. Skledagen Sklens klasserm er vanligvis åpne fra kl mandag til fredag under hver mdul. Bruk av klasserm utenm dette tidsrm (evt kveldsåpent kl ) er mulig dersm lkalet er ledig g dette avtales med faglærer. Skledagen starter vanligvis kl g avsluttes vanligvis kl (med unntak av tid medgått til avvikling av klassens time). Pauser på minutter er i utgangspunktet lagt inn etter hver skletime. En skletime vil nrmalt vare minutter, men avhengig av faglig pplegg kan dette variere g endres i frhld til et hensiktsmessig løp. Lunsjpausen er i utgangspunktet mellm g Materiell g utstyr a. Sklens utstyr/studentens utstyr Sklens utstyr skal kun brukes til studiefrmål g av registrerte studenter. Bruk av egen maskinvare g prgramvare sm ikke inngår i det faglige pplegget skjer på eget ansvar, g må ikke medføre prblemer med sklens utstyr i nen frm. Studenten er generelt ansvarlig fr skader denne påfører sklens utstyr. Studenten gjøres persnlig øknmisk ansvarlig fr slike frhld både når det gjelder Petekas maskinpark g tekniske løsninger, g i frhld til skade sm evt. påføres bedrifter g rganisasjner utenfr Peteka av studenten. Misbruk av sklen utstyr, herunder IKT, sm er diskriminerende eller uetisk, behandles sm en disiplinærsak. Tekniske feil g/eller mangler skal rapprteres til lkal teknikker/faglærer. b. Backup Frsvarlig lagring/backup av egne filer er til enhver tid helt g hldent studentens eget ansvar. Studenten må selv tilegne seg ferdigheter fr bruk av backup- utstyr. c. Internett Bruk av Internett skal være relatert til studiet, g kun brukes i undervisningstiden når dette er klarert med undervisningsansvarlig. Sklen frbehlder seg retten til å sperre av fr uønsket trafikk på nettet. Studenter sm misbruker sklens nettverk g internettilgang med tanke på innhld, båndbredde, etc., er øknmisk ansvarlig fr slik bruk. Studenten er selv ansvarlig fr sin egen internettbruk, med hensyn til pphavsrett, cpyright, etc. d. Lærebøker Studentene er selv ansvarlig fr å skaffe pensumlitteratur. Pensumlistene er tilgjengelige i studentprtalen. e. Tyveri Studenten er ansvarlig fr å sikre sklens utstyr mt tyveri ved å bruke de sikringsalternativer sm er tilgjengelige i sklens lkaler. Herunder eksempelvis innretninger fr fastlåsing av bærbart utstyr g låsbare rm. Studenten kan settes persnlig øknmisk ansvarlig dersm tyveri finner sted g det påvises brudd på dette punkt fra studentens side.

13 3. Oppmøte g rden a. Hensyn Det skal utvises nrmalt hensyn i frhld til medstudenter mht rden g arbeidsr i klassermmet, persnlig hygiene g framferd. b. Fravær Det frventes at studenten møter til pplæring etter ppsatt plan, g gir melding til sklen/faglærer ved uteblivelse. Frsinket ppmøte til undervisningen, eller annet fravær, blir registrert g rapprtert. 5 dagers ugyldig fravær eller mer i semesteret medfører knsekvenser fr deg sm student. Sklen plikter å rapprtere fraværet til Lånekassen/arbeidsgiver dersm studenten mttar støtte derfra, sm eksempelvis kan stppe utbetaling av studielån/stipend. Videre kan strt fravær gså gi manglende grunnlag fr karakterfastsetting/vurdering. Studenten er ved fravær selv ansvarlig fr egen faglig ppdatering, eksempelvis gjennm Petekas læringsplattfrm. c. Arbeidsplassen Studenten er selv ansvarlig fr rden rundt sin studieplass/maskin. Gjenglemte ting kan bli fjernet fra studentens arbeidsplass fr studentens egen regning g risik. d. Røyking Røyking er kun tillatt på dertil anviste steder. e. Rusmidler Oppmøte på sklen i ruspåvirket tilstand, besittelse av eller bruk av rusmidler i sklens lkaler eller på sklens mråde er ikke tillatt. Frhldet kan bli anmeldt til plitiet. f. Mbiltelefn Mbiltelefner skal ikke benyttes i undervisningslkalene mens det fregår undervisning eller andre studierelaterte aktiviteter. g. Kjæledyr Kjæledyr må ikke medbringes i undervisningslkalene. 4. Bytte av undervisningsinstruktører g endringer i timeplanen 1. Fravær av lærer Ved sykdm vil vikar benyttes i klassermmet eller via videknferanser, eller undervisningen frskyves til etter endt studiemdul 2. Endringer i timeplanen Endringer i timeplan skal, dersm det er mulig, freligge fr studentene i frkant av undervisningen. Peteka frbehlder seg retten til å endre studieplaner, fagplaner, timeplaner, prgramversjner g pensumlister hvis situasjnen avkrever det g det viser seg nødvendig. Slike endringer vil varsles i gd tid, g endringer sm ikke er til gunst fr studenter sm har påbegynt den aktuelle utdanningen, vil ikke innføres. Infrmasjn m endringer publiseres på sklens studentprtal. Infrmasjnen på sklens studentprtal er den til enhver tid gjeldende infrmasjn.

14 5. Studentrgan, Skleråd, tillitsvalgt g infrmasjn Petekas studenter tilbys medlemskap i, Organisasjn fr nrske fagsklestudenter (ONF), sm er en rganisasjn sm jbber fr rettighetene til fagsklestudentene. Deltakelse i ONF er frivillig g innmelding gjøres etter eget ønske. Det skal velges en tillitsvalgt g en vararepresentant i hver klasse. Tillitsvalgt fr den enkelte fagklasse møter sklens leder g klassestyrer minimum t ganger pr. semester. Studentene er selv ansvarlige fr å drive tillitsmannsrdningen g avhlde klassens time. Sklen må gdkjenne tidspunktet fr klassens time. Studenter medvirker gså i styret i Petrleumteknisk Akademi, hvr de har 1-2 representanter. 6. Verneregler Studenten må følge de verneregler g bruke det vernutstyr sm kreves i vedkmmende fag eller sm sklen tilbyr, g skaffe seg det verneutstyr sm er nødvendig g sm sklen ikke hlder. Studenten plikter å sette seg inn i branninstruksen fr de mrådene han/hun pphlder seg i g sm henger synlig på alle lkasjner. 7. Kmmunikasjn Saker av betydning fr studentene, tas pp i klassens time g vteres ver etter vanlige demkratiske spilleregler. Den nrmale kmmunikasjnskanalen mellm student g skle er klassens tillitsvalgte/sklens ledelse v/rektr. Aktuelle saker av nen betydning skal tas pp skriftlig gjennm denne kanalen. Det skal nrmalt gjøres referater fra møter mellm tillitsvalgte g sklens ledelse. Saker sm tas pp med andre enn rektr regnes sm uffisiell kntakt g sklen sm sådan hefter ikke fr svar/uttalelser sm tilflyter studentene gjennm andre enn de ffisielle kmmunikasjnskanalene. Fr øvrig ppfrdres den enkelte student til å bruke evalueringsrdningen aktivt fr å gi tilbakemelding på studiene/studiesituasjnen. 8. Etikk Piratkpiering av prgramfiler g uautrisert bruk av sklens maskiner g nettverk er ikke tillatt. Surfing, søking, nedlastning g bruk av datafiler sm innehlder støtende eller ulvlig materiale er ikke tillatt. Slikt materiale kan være av plitisk, rasemessig, idelgisk, religiøs eller mralsk karakter.

15 9. Brudd på reglementet Brudd på dette reglementet behandles i henhld til utvisningsreglementet. Ved lvbrudd på nrsk g/eller internasjnal lv vil dette kunne medføre plitianmeldelse. Om Peteka Peteka er en utdanningsinstitusjn innenfr breteknlgi g brønnservice. Vi har til sammen rundt 150 studenter årlig. Les mer m ss. Les våre Retningslinjer fr Persnvern g Bruksbetingelser.

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved

Reglement for fagskolestudenter ved Reglement for fagskolestudenter ved Forord Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre

Detaljer

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Studieplan Fagskleutdanning i sneterapi Kull 2014 Institutt fr helhetsmedisin Side 1 av 26 Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Innhldsfrtegnelse INNLEDNING...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering Student reglement Innholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 4 1.1 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt... 4 1.2 Studieavgift... 4 1.3 Om opptak, ordensbestemmelser m.v.... 4 1.4 Endringer...

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Innhold 1-1 Formål 2 1-2 Virkeområde 2 2-1 Studentenes rettigheter og plikter

Detaljer

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services Persnalhåndbk fr knsulenter i Kelly Services Velkmmen til Kelly Services! Vi er glade fr å kunne tilby deg jbb hs en av våre ppdragsgivere! I den frbindelse er det enkelte pplysninger sm kan være nyttige

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer