Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier"

Transkript

1 Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Nokuts Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Vedtatt i styret i Høyskolen Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse 6.november 2013

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 GENERELLE BESTEMMELSER Informasjon Vedtak og klager Ikrafttredelse... 4 Kapittel 2 STUDIEREGLEMENT Virkeområde aksept Studentens angrerett Opptak av Studenten Studentens studierett Studentens forpliktelser Opplysninger om Studenten Anke til klagenemd Tvister Kapittel 3 OPPTAKSREGLEMENT Opptak Opptaksstørrelse Formelle opptakskrav Opptak ved realkompetansevurdering Alder Vurderingskriterier Tidsbegrensning av vedtak Krav til dokumentasjon Opptak for søkere med utenlandsk utdanning/annet morsmål enn norsk/nordisk Foreløpig opptak Søknad om opptak Klage avslag på opptak Fritak for deler av utdanningstilbudet Kriterier for fritak Prosedyre ved vurdering av fritak Klage på avslag på søknad om fritak Kapittel 4 EKSAMENSREGLEMENT Generelle bestemmelser Adgang til å gå opp til eksamen Skriftlig eksamen... 12

3 4 Fag og prosjektoppgaver Obligatoriske innsendingsoppgaver Totalkarakteren for fagskoleutdanningen Uredelige handlinger/fusk Fusk Sensur Eksamensresultater Ny prøve kontinuasjon Klager og omsensur Formelle feil ved eksamen Utvidet eksamenstid/spesielle behov eller hjelpemidler Retur av besvarelser/arkivering av originaler... 17

4 Kapittel 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1 Informasjon a) Studentene plikter å sette seg inn i reglementene. Manglende kjennskap til reglene kan ikke påberopes som unnskyldning for regelbrudd. b) NKS Nettstudier plikter å informere om reglementene og gjøre dem tilgjengelige for studentene. 2 Vedtak og klager a) Studenten har rett til begrunnelse for alle enkeltvedtak og studenten har klagerett på alle enkeltvedtak. Dersom en begrunnelse ikke foreligger sammen med vedtaket, kan studenten henvende seg til den som fattet vedtaket og be om en begrunnelse. b) Klagen må framsettes skriftlig og sendes til den som har fattet vedtaket senest 3 (tre) uker etter at studenten er underrettet om vedtaket. Klagen skal være begrunnet. Studenten har krav på et svar innen 3 (tre)uker fra klagen ble mottatt. c) Dersom ikke klagen gis medhold skal den som har fattet vedtaket sende klagen til NKS Nettstudiers klagenemnd. Søkeren har krav på et begrunnet svar innen 3 (tre) uker fra NKS Nettstudiers klagenemnd mottok klagen. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes. 3 Ikrafttredelse Reglementet er vedtatt av styret i Høyskolen Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse den og trer i kraft fra Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 4 av 18

5 Kapittel 2 STUDIEREGLEMENT Vilkår for studiekontrakt mellom student og skoler tilknyttet Forum for Fagskoler (FFF) Godkjent av Forbrukerombudet 20. januar 2011 NKS Nettstudier standard studiereglement. Senest oppdatert i oktober Virkeområde aksept Tilgang til og bruk av de bestilte nettbaserte studiene ("Nettstudiene") er undergitt Ernst G. Mortensens stiftelse ("NKS") sine generelle betingelser ( Studiebetingelser ). Studiebetingelsene suppleres av øvrige vilkår og retningslinjer tilgjengelig under hvert enkelt studium/kurs på som samlet sett utgjør den bindende avtale ( Avtalen ) mellom NKS og den person som er angitt ved bestillingen ( Studenten ). Det er en forutsetning for gyldig bruk av Nettstudiene at Studiebetingelsene aksepteres i sin helhet. Studiebetingelsene aksepteres ved at Studenten ved søknad på krysser av for å ha lest utdanningsplanen og aksepterer Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier. Studiebetingelsene og øvrige relevante vilkår kan av NKS oppdateres fra tid til annen uten Studentens forutgående samtykke. Bestilling av Nettstudier er per NKS bekreftelse bindende i det omfang Studenten har bestilt. Dersom bestillingen er foretatt av annen person enn Studenten, innestår den personen som har foretatt bestillingen for å inneha tilstrekkelig fullmakt til å inngå Avtalen på Studentens vegne. Studiebetingelsene får anvendelse ved Studentens bestilling per internett, post, faks eller telefon, gjelder ved kjøp av, tilgang til og bruk av Nettstudiene samt tilhørende materiale, samt de tjenester som til enhver tid leveres av NKS i tilknytning til dette. I de tilfeller Studenten melder seg på til Nettstudier via arbeidsgiver og inngår i en bedriftsintern gruppe, kan særskilte betingelser med forrang over Studiebetingelsene få anvendelse. Studenten må selv undersøke med NKS og/eller arbeidsgiver om det er inngått slik særskilt avtale mellom skolen og arbeidsgiver som avviker fra Avtalens generelle betingelser. Særskilte betingelser kan også gjelde for enkelte Nettstudier, og har i tilfelle forrang i forhold til Studiebetingelsene så langt disse er motstridende. 2 Studentens angrerett Studenten har rett til å gå fra avtalen med undervisning ved å gi melding til NKS innen 14 dager etter mottatt velkomstbrev. Avbestillingen skal skje skriftlig per brev eller e-post, eller i hastetilfeller per telefon. Ved muntlig utøvelse av angreretten er det Studenten som har bevisbyrden for at rettidig avbestilling har skjedd. NKS vil løpende kunne kontrollere Studentens innlogging og bruk av Nettstudiet. Ved utøvelse av angreretten for Nettstudier med fastsatt tidsplan og felles oppstart ( Fellesstudium ) vil det gjøres fradrag i innbetalt studieavgift så langt Studenten har logget seg inn på Nettstudiene og/eller har mottatt undervisning og/eller materiale før fristen har utløpt. I tillegg påløper et gebyr på kr for dekning av omkostninger tilknyttet avbestillingen. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 5 av 18

6 Ved utøvelse av angreretten for Nettstudier uten fastsatt tidsplan og individuell oppstart ( Enkeltkurs ) vil innbetalt studieavgift ikke refunderes så langt Studenten har logget seg inn på Nettstudiene før fristen har utløpt. For de tilfeller der Studenten avbestiller innen angrefristen utløper og uten å ha skaffet seg tilgang til Nettstudiene, påløper et gebyr på kr. 250 for dekning av omkostninger tilknyttet avbestillingen. Ovenstående angrerett gjelder kun i de tilfeller der Studenten har bestilt Nettstudiene i egenskap av å være forbruker, og får ikke anvendelse på bestillinger av Nettstudier gjort som ansatt i selskap eller personlig næringsdrivende. 3 Opptak av Studenten Enkelte Nettstudier forutsetter at Studenten har tilstrekkelig formell kompetanse eller realkompetanse, jf. NKS Opptaksreglement samt Retningslinjer for vurdering av realkompetanse. Studenten plikter forut for avtaleinngåelsen å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende opptakskrav som gjelder for det relevante Nettstudiet. Studenten plikter likeledes å dokumentere at vedkommende oppfyller de relevante opptakskrav til Nettstudiet så snart som mulig etter at bestillingen er sendt. Ved Studentens manglende medvirkning til å dokumentere sin kompetanse, samtykker Studenten herved til at NKS har rett til på Studentens vegne, uten ytterligere varsel, å selv foreta de nødvendige undersøkelser av hvorvidt Studentens kompetanse oppfyller de nødvendige krav. Studenten må i så tilfelle dekke et administrasjonsgebyr på NOK Enkelte Nettstudier har også et begrenset antall plasser til rådighet. Innenfor rammene til gjeldende lover og tilhørende forskrifter for universiteter, høgskoler og fagskoler avgjør NKS og/eller samarbeidende utdanningsinstitusjon om Studenten tilfredsstiller Nettstudiets opptakskrav. For øvrig har NKS rett til å avvise søknader på bakgrunn av manglende kapasitet. NKS kan ellers nekte opptak av Studenter som ellers oppfyller kompetansekrav for opptak, så lenge det foreligger saklig grunn for dette. 4 Studentens studierett Studierettens omfang Studenten gis ved gyldig opptak en begrenset, individuell og ikke-eksklusiv studierett til de Nettstudier som følger av bestillingen. Utøvelsen av studieretten er generelt begrenset til å gjelde Studentens personlige og individuelle benyttelse av Nettstudiet og tilhørende materiale. Avledet eller indirekte bruk, eksempelvis ved å gi tredjemann uautorisert tilgang, å skaffe seg tilgang til Nettstudiet utenfor ordinær bruk, kopiere deler av Nettstudiet og tilhørende til andres bruk, videresende samt å foreta endringer i eller tilpasninger av Nettstudiet og tilhørende materiale, er ikke tillatt. NKS tar forbehold om (i) å avlyse ett eller flere Nettstudier ved utilstrekkelig antall deltakere eller av andre årsaker som er utenfor NKS kontroll, (ii) at utdanningsplan for Nettstudiet kan bli endret før eller etter oppstart, og (iii) eventuelle trykkfeil i prislister, studieinformasjon, studiebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for Nettstudiet. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 6 av 18

7 Ved tilfeller som nevnt i pkt. (i) har Studenten en ubetinget refusjonsrett for innbetalt Studieavgift og eventuelle tilleggsavgifter. Ved tilfeller som nevnt i pkt. (ii) og (iii) har Studenten en avbestillings- og refusjonsrett for innbetalt Studieavgift og eventuelle tilleggsavgifter så langt endringen klart kan tenkes å ha virket vesentlig inn på Avtalen. Studierettens periode For Fellesstudier gjelder studieretten fra kursets angitte oppstartstidspunkt til og med angitt avslutningstidspunkt. Etter skriftlig søknad kan Studenten gis forlenget studierett i inntil 6 måneder dersom det foreligger saklig grunn for forlengelsen. For Enkeltkurs har Studenten 18 måneders studierett fra og med Studenten gis tilgang. NKS forplikter seg i ovenstående periode(r) til å yte undervisning til Studenten via internett. Veileder skal vurdere og kommentere alle obligatoriske innsendinger og prosjektoppgaver via internett brev. Det framgår av studiebeskrivelsen om NKS Nettstudier arrangerer eksamen for kurset. Bekreftelse og vitnemål Fullføring av Nettstudier forutsetter at Studenten har levert alle obligatoriske oppgaver/eksamener og fått dem godkjent. Dersom ikke annet er opplyst, skal Studenten motta bekreftelse fra NKS etter fullføring av Nettstudiet. Studentene har krav på å få dokumentert fullført utdanning gjennom vitnemål eller annen dokumentasjon. Dokumentasjon for fullført utdanning inneholder opplysninger om utdanningens innhold med eventuell praksis, kvalifikasjonene som oppnås, karaktersystemet som benyttes og antall fagskolepoeng. 5 Studentens forpliktelser Generelt Studenten forplikter seg til å gjøre seg kjent med og å rette seg etter det til enhver tid gjeldende regelverk for undervisning ved NKS, tilgjengelig på NKS hjemmesider eller ved henvendelse til NKS. Studieavgift Prisen for Nettstudiet fremgår av bestillingen. Pris for Nettstudiet omtales herved generelt som Studieavgift. Studieavgiften må betales fullt ut uavhengig av i hvilken grad Nettstudiet blir benyttet, se dog pkt. 2, tredje avsnitt flg. Studieavgiften må være betalt på fakturaens forfallsdato. Det kan på av NKS nærmere fastsatte vilkår ellers avtales særskilte avbetalingsordninger. Studenten samtykker herved til at det kan foretas kredittsjekk av Studenten. NKS har rett til å nekte Studenten kjøp av studiet mot faktura dersom Studentens økonomiske situasjon tilsier at kreditt ikke bør ytes. Dersom Studenten ikke oppgir ønsket betalingsform ved bestillingen, vil Studenten bli fakturert Studieavgiften i sin helhet. Betalingsform kan ikke søkes endret på et senere tidspunkt. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 7 av 18

8 Betalingsutsettelse kan, etter skriftlig søknad med relevant dokumentasjon forut for den angjeldende forfallsdato, gis til Studenten for en begrenset periode dersom det foreligger tungtveiende grunner for manglende betaling. Dersom Studenten bor i utlandet, må hele Studieavgiften forskuddsbetales med tillegg av portoutgifter. Tilleggsavgifter Søknader om forlenget studierett belastes Studenten med et administrasjonsgebyr på kr per kurs. Eksamensavgift er ved 1. gangs eksamen inkludert i Studieavgiften. Ved 2. gangs eksamen blir eksamensavgiften fakturert separat ved oppmelding til eksamen. Dersom andre enn Studenten skal betale eksamensavgiften, må dette dokumenteres ved oppmelding. Mislighold Ved betalingsmislighold av Studieavgiften suspenderes NKS forpliktelser etter Avtalen inntil misligholdet har opphørt, og Studentens studierett suspenderes tilsvarende. Ved mislighold av eventuell avdragsavtale forbeholder NKS seg retten til å kreve resterende beløp innbetalt omgående. Dersom Studenten fortsatt ikke har betalt i henhold til sine betalingsforpliktelser senest 14 dager etter at betalingspåminnelse er sendt, og heller ikke har søkt om betalingsutsettelse, påløper lovens forsinkelsesrente, p.t. 8,75 %, og rettslig inndrivelse kan iverksettes. NKS har i denne forbindelse rett til å kreve Studenten for sine nødvendige omkostninger i tilknytning til inndrivelsen, eventuelt inkassoforskriftens standardgebyrer. Forsinkelsesrente mv. kan ikke kreves dersom Studenten har hatt rimelig grunn til å motsette seg hovedkravet. Studenten plikter ellers å opplyse NKS så snart som mulig om betalingsmisligholdet skyldes Studentens manglende betalingsevne, og bør så langt mulig dokumenteres. Ved betalingsmislighold av eksamensavgiften bortfaller Studentens eksamensrett. Studenten har ikke rett til forlenget studierett ved NKS dersom manglende eksamen skyldes Studentens betalingsmislighold. 6 Opplysninger om Studenten Studenten plikter å holde NKS orientert om sin gjeldende bostedsadresse og e-postadresse til enhver tid. Melding om adresseendring skal sendes skriftlig per post eller via NKS tjeneste for adressemelding per internett. Studenten samtykker herved til at NKS lagrer Studentens personopplysninger samt øvrige relevante sensitive opplysninger i tilknytning til relasjonen mellom NKS og Studenten. NKS plikter å slette alle sensitive opplysninger om Studenten når det ikke lenger er behov for lagringen. 7 Anke til klagenemd Dersom en tvist mellom NKS og en student ikke kan løses i minnelighet, kan studenten påklage saken skriftlig til NKS Nettstudiers klagenemnd. Forum for fagskoler sin uavhengige klagenemnd er satt sammen av en jurist, en representant fra en offentlig høyere utdanningsinstitusjon og en student fra en av medlemsskolene. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 8 av 18

9 8 Tvister Norsk rett får anvendelse så langt ikke annet er avtalt eller følger av ufravikelig lovgivning. Ved enhver tvist mellom Studenten og NKS tilknyttet Avtalen vedtas Oslo tingrett som rett verneting. Kapittel 3 OPPTAKSREGLEMENT 1 Opptak Opptak av studenter foretas av opptaksansvarlig ved NKS Nettstudiers opptaksavdeling. Opptak etter realkompetansevurdering gjennomføres av NKS Nettstudiers opptaksansvarlig i samarbeid med fagansvarlig for det aktuelle utdanningstilbudet. 2 Opptaksstørrelse Styret bestemmer for hvert studieår hvilket antall studenter som kan tas opp på den enkelte fagskoleutdanning innen rammene av NOKUT sin godkjenning. 3 Formelle opptakskrav For opptak til fagskoleutdanning ved NKS Nettstudier kreves fullført og bestått treårig videregående opplæring. Ved de enkelte fagskoleutdanningene kan det kreves at spesifiserte studieretninger er fullført og bestått. Hvilket programområde som eventuelt kreves fremgår i den aktuelle utdanningsplanen. 4 Opptak ved realkompetansevurdering 4.1 Alder Søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert, må ha en alder som minimum tilsvarer normalalderen for fullført aktuell videregående opplæring. 4.2 Vurderingskriterier Søkere som har generell studiekompetanse vurderes på lik linje som søkere uten videregående opplæring. Minimum tre års relevant fulltids yrkespraksis. Annen relevant utdanning og kurs. Tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre fagskoleutdanningen. Dokumenteres med egenerklæring. Tilstrekkelige ferdigheter i engelsk til å kunne gjennomføre fagskoleutdanningen. Dokumenteres med egenerklæring. Konkrete vurderingskriterier for opptak på grunnlag av realkompetanse, for den enkelte fagskoleutdanning er angitt mer detaljert i den aktuelle utdanningsplanen. Realkompetansen Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 9 av 18

10 skal imidlertid alltid tilvare det formelle opptakskravet for den aktuelle utdanningen. Det henvises til den aktuelle utdanningsplan for ytterligere informasjon. 4.3 Tidsbegrensning av vedtak Vedtak om tilkjenning av realkompetanse gjelder i utgangspunktet også for senere år. Vedtaket har likevel bare gyldighet i henhold til fagskoleutdanningen slik den gjennomføres på vurderingstidspunktet. Ved betydelige endringer i utdanningsplanen, forbeholder NKS Nettstudier seg rett til å foreta ny vurdering, og eventuelt fatte nytt vedtak. 4.4 Krav til dokumentasjon All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold. Attester må videre være datert for å komme i betraktning. Attester regnes bare fram til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsatte utover dette tidspunkt. 5 Opptak for søkere med utenlandsk utdanning/annet morsmål enn norsk/nordisk. Søkere med utenlandsk utdanning, må ha utdanning/kvalifikasjoner på nivå tilsvarende kriteriene i Kapittel 2 Opptaksreglement, 3 Formelle opptakskrav. Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må tilfredsstillende kunnskaper i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfagligeutdanningsprogram eller bestått test i norsk høyere nivå («Bergenstesten»). 6 Foreløpig opptak Søkere kan søke om studieplass før alle eksamener i fag som kreves for opptak er avlagt. Standpunktkarakterer fra siste terminoppgjør vedlegges søknaden. Slike søkere vil eventuelt få foreløpig opptak i påvente av eksamensresultatene. Vitnemål/bekreftelse på tilstrekkelige kvalifikasjoner må sendes NKS Nettstudier innen studiestart, og søkeren vil ikke kunne påbegynne utdanningen før slik dokumentasjon på tilstrekkelige kvalifikasjoner er mottatt. 7 Søknad om opptak NKS Nettstudier benytter løpende opptak, uten noen søknadsfrist. Søkere må bekrefte søknaden ved at Studenten i søknadsprosedyren på krysser av for å ha lest utdanningsplanen og aksepterer Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier. 8 Klage avslag på opptak Klage vedrørende avslag på opptak sendes til den som har fattet vedtaket. For øvrig gjelder bestemmelsene i Kapittel 1 Generelle bestemmelser, 2 Vedtak og klager. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 10 av 18

11 9 Fritak/innpass for deler av utdanningstilbudet 9.1 Kriterier for fritak/innpass NKS Nettstudier tar opp søkeren til hele utdanningen. Når studenten har fått tilbud om studieplass, kan studenten sende skriftlig søknad om fritak/innpass for deler av utdanningen, til NKS Nettstudiers opptaksavdeling. Fritaket/innpasset gis da på grunnlag av dokumentert oppnådd likeverdig utdanning eller realkompetanse. Med likeverdig utdanning menes utdanning med samme læringsutbyttebeskrivelser, nivå og omfang. Søknad om fritak/innpass må inneholde nødvendig dokumentasjon av omfang og innhold i den aktuelle kursmodulen som ønskes godskrevet. Eksempler på dokumentasjon (listen er ikke uttømmende): Eksamensresultater eller annen vurdering fra kursmodulen det søkes fritak for Eventuelle vitnemål Eventuelle kursbevis Eventuelle attester Eventuell portfolio/arbeidsmappe Eventuell studieplan 9.2 Prosedyre ved vurdering av fritak/innpass Opptaksansvarlig i samarbeid med fagansvarlig for det aktuelle utdanningstilbudet foretar en faglig vurdering av innsendt dokumentasjon for å vurdere om søker har oppnådd samme faglige mål som kreves i forhold til gjeldende utdanningsplan. Fagansvarlig fatter vedtak om fritak eller innpass. Søkeren får tilsendt et begrunnet vedtak på sin søknad om fritak og/eller innpass. 9.3 Klage på avslag på søknad om fritak/innpass Klage vedrørende avslag på søknad om fritak/innpass sendes til NKS Nettstudiers opptaksavdeling. For øvrig gjelder bestemmelsene i Kapittel 1 Generelle bestemmelser, 2 Vedtak og klager. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 11 av 18

12 Kapittel 4 EKSAMENSREGLEMENT 1 Generelle bestemmelser a) Studentene plikter å sette seg inn i eksamensreglementet. Manglende kjennskap til reglene kan ikke påberopes som unnskyldning for regelbrudd. b) Studentene får 3 (tre) uker i forveien skriftlig beskjed om hvor og når eksamen finner sted. Publisering på NKS Nettstudiers nettsider eller læringsplattform anses også som skriftlig. 2 Adgang til å gå opp til eksamen a) Studentene har adgang til å avlegge eksamen dersom de har akseptert studieplassen og har betalt forfalte studieavgifter og eksamensavgifter. b) NKS Nettstudier stiller også krav om at alle obligatoriske innsendingsoppgaver skal være levert og bestått før eksamensdagen. 3 Skriftlig eksamen a) Alle må møte senest 15 min. før eksamen starter. Møter en student for sent til eksamen, skal vedkommende henvende seg til eksamensinspektøren og forklare grunnen. Hvis ingen av de andre studenter har forlatt eksamenslokalet, kan studenten få utlevert eksamensoppgaven. Studenter som møter for sent, må likevel levere besvarelsen senest ved den ordinære eksamenstidens slutt. En student som møter etter at en annen student har forlatt eksamenslokalet, kan ikke gis adgang til å delta på eksamen. Nektes studenten adgang til å delta, regnes studenten som ikke møtt. b) Eksamen vil avholdes på dagtid, med start klokka c) Eksamenstiden i klokketimer fremgår i utdanningsplanen og er påført alle eksamensoppgaver. På eksamen får studentene et tillegg på 15 min. til avslutning og innlevering. d) Hver student noterer sitt kandidatnummer på eksamensbesvarelsen. Studenten må ikke merke noe av det som skal leveres inn på en slik måte at sensor kan identifisere studenten. e) Student må signere på et signaturskjema før eksamen starter og ved innlevering av besvarelsen. Gyldig legitimasjon må medbringes. f) Eventuelle tillatte hjelpemidler kontrolleres av eksamensinspektøren. Andre bøker eller notater legges foran i lokalet. Dette gjelder også mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr. Studenten må selv sørge for å medbringe hjelpemidlene, NKS Nettstudier eller den lokale eksamensarrangøren har ikke hjelpemidler til utlån. Lån av skrivesaker eller hjelpemidler direkte mellom studentene er ikke tillatt. g) Det skal være fullstendig ro i eksamenslokalet etter at eksamensoppgaven er delt ut helt til siste besvarelse er levert inn. Studentene må ikke snakke sammen eller ha annen forbindelse med hverandre eller utenforstående under eksamen. De skal henvende seg til eksamensinspektøren dersom de har noe å spørre om. Studentene kan forlate eksamenslokalet sammen med en eksamensinspektør. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 12 av 18

13 h) Studenten skal kontrollere at han/hun mottar riktig eksamensoppgave, og at oppgaven består av det antall sider som er påført oppgavens forside. i) Eksamensinspektøren varsler når det er 1 (en) time igjen av eksamenstiden. Beskjed gis også når det er 15 min. igjen av eksamenstiden. j) Kladd blir ikke vurdert av sensor. k) Nettstudenter som er bosatt langt fra NKS Nettstudiers faste eksamenssteder, eller av andre dokumenterbare grunner ikke kan møte ved en av NKS Nettstudiers faste eksamenssteder, kan søke om å få gjennomføre eksamen nærmere hjemstedet. Studenten må selv ordne egnet eksamenssted, og få dette godkjent av NKS Nettstudiers eksamenskoordinator. Eksamen skal gjennomføres på samme tidspunkt som ved NKS Nettstudiers øvrige eksamenssteder. Eksempler på egnede eksamenssteder er bibliotek, skoler, kurssenter, lensmannskontorer, o.l. Studenten er selv ansvarlig for å dekke alle utgifter overfor tredjepart ved en slik eksamensgjennomføring. Studenten skal sende NKS Nettstudiers administrasjon opplysninger om eksamenssted og kontaktperson/eksamensvakt senest 2 uker før eksamensgjennomføringen for å sikre tid til oversendelse av oppgave. 4 Fag og prosjektoppgaver Innlevering av eventuelle fag eller prosjektoppgaver skal skje per post eller e post til NKS Nettstudier v/eksamenskoordinator. Eksamenskoordinator sender bekreftelse på at fag eller prosjektoppgaven er mottatt, per post eller e post til studenten. 5 Obligatoriske innsendingsoppgaver a) Alle obligatoriske innsendingsoppgaver må leveres innen en gitt frist (14 dager før eksamen) for å kunne motta tilbakemelding og veiledning på innsendingsoppgavene før eksamen. b) Hvis ikke alle obligatoriske innsendingsoppgaver i en kursmodul er levert til vurdering vurderes den aktuelle kursmodulen til ikke godkjent. Se reglementets Kapittel 5 Eksamensreglement 5e vedrørende sykemelding og 8 vedrørende kontinuasjon. c) De obligatoriske innsendingsoppgavene kan leveres inntil 3 ganger, for å oppnå bestått karakter, men de obligatoriske innsendingsoppgavene kan ikke leveres som delvise leveringer. d) De obligatoriske innsendingsoppgavene og formelle krav til utforming av disse spesifiseres i det aktuelle dokumentet som inneholder den enkelte innsendingsoppgaven. e) Ved sykemelding eller annen relevant erklæring, eller hvis de obligatoriske innsendingsoppgavene ikke er godkjent, kan studenten kontinuere (inntil 2 ganger), ved kommende ordinære eksamenstidspunkter, i januar og juni hvert år. Kontinuasjon kan gjennomføres mot en avgift. Oppmelding til kontinuasjonseksamen skjer på samme måte som for oppmelding til ordinære eksamener i regi av NKS Nettstudier. f) Dersom studenten ønsker å klage over karaktersetting ved vurdering av de obligatoriske innsendingsoppgavene, må dette skje skriftlig innen 3 (tre) uker etter offentliggjøring av karakter. Begrunnet skriftlig klage sendes NKS Nettstudier v/fagansvarlig. Oppgavene blir behandlet av en annen NKS veileder og som gir ny karakter som enten er den samme, bedre eller dårligere enn den opprinnelige. Studenten kan ikke påklage den nye karakteren. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 13 av 18

14 g) Studenter som har levert inn og fått vurdert en obligatorisk innsendingsoppgave kan klage over formelle feil ved vurdering av en obligatorisk innsendingsoppgave. Klage over formelle feil ved vurdering av en obligatorisk innsendingsoppgave må fremsettes skriftlig senest innen tre (3) uker etter at studenten har mottatt tilbakemelding fra NKS veileder på den obligatoriske innsendingsoppgaven. Klagen sendes til NKS Nettstudiers administrasjon. For øvrig gjelder bestemmelsene i Kapittel 1 Generelle bestemmelser, 2 Vedtak og klager. Dersom det er begått feil som kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne, skal vurderingen den obligatoriske innsendingsoppgaven oppheves og det skal foretas ny vurdering av den obligatoriske innsendingsoppgaven. Ved ny vurdering av den obligatoriske innsendingsoppgaven benyttes det en annen NKSveileder. Karakterfastsetting ved ny vurdering av den obligatoriske innsendingsoppgaven etter denne paragraf kan påklages etter reglene nedenfor i 11 Klager og omsensur. h) For å få utstedt vitnemål, må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske innsendingsoppgaver og bestått den skriftlige eksamen. 6 Totalkarakteren for fagskoleutdanningen Totalkarakteren kan enten bestå av bare eksamenskarakteren eller av en kombinasjon av eksamenskarakteren og karakteren på de obligatoriske innsendingsoppgavene. Se i den aktuelle utdanningsplanen for informasjon om hva totalkarakteren består av. 7 Uredelige handlinger/fusk 7.1 Fusk a) Følgende regnes som fusk: handlinger eller forhold som tar sikte på å gi studenten, eller en medstudent, et uberettiget fortrinn ved eksamen handlinger som medfører at studentens, eller en medstudents, kunnskaper og ferdigheter ikke blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte Eksempler på fusk er (listen er ikke uttømmende): å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen eller prøve å levere en besvarelse som er hentet ut fra internett og helt eller delvis utgitt som egen besvarelse å levere en besvarelse som helt eller delvis er utarbeidet av en annen person å levere en besvarelse som helt eller delvis er brukt av studenten ved en tidligere eksamen eller prøve å innlevere arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv gjengivelse/sitater fra lærebøker, andre fagbøker, andres oppgaver, stoff som er hentet fra internett osv. som er framstilt uten kildehenvisning og uten klar markering av at dette er gjengivelse/sitater b) Ved skriftlig eksamen i NKS Nettstudiers eller andre godkjente lokaler vil fusk eller forsøk på fusk medføre at eksamensinspektøren vil bortvise studenten fra eksamen. Eksamensinspektøren sender så en skriftlig rapport, med kopi til studenten, med begrunnelse for bortvisningen, til NKS Nettstudiers rektor. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 14 av 18

15 c) Dersom det er mistanke om at en student har forsettlig eller grovt uaktsomt fusket, eller forsøkt å fuske, kan eksamen annulleres. Studenten varsles om mistanke før et eventuelt vedtak om fusk fattes. Studenten har rett til å avgi skriftlig forklaring til NKS Nettstudiers administrasjon. Etter avgitt forklaring kan NKS Nettstudiers rektor fatter vedtak om annullering av studentens eksamen. NKS Nettstudiers rektor kan også fatte vedtak om å frata studenten retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år. Et begrunnet skriftlig vedtak sendes fra NKS Nettstudiers rektor til studenten. d) Klage på vedtak om sanksjoner som følge av fusk sendes til NKS Nettstudiers rektor. Kandidaten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra det tidspunkt hvor vedtak om sanksjoner er fattet. For øvrig gjelder bestemmelsene i Kapittel 1 Generelle bestemmelser, 2 Vedtak og klager. Dersom klagen blir tatt til følge, dekkes eventuelle kostnader til juridisk bistand av NKS Nettstudier og studenten har krav på å gå opp til neste eksamen uten ekstra kostnader. 8 Sensur a) NKS Nettstudiers eksamensansvarlig oppnevner sensorer. Sensorene vil enten være interne, eksterne eller en kombinasjon av disse. b) Der det benyttes flere sensorer skal det på forhånd være avklart hvem som har det avgjørende ordet ved eventuell uenighet om karakteren. Det er den eksterne sensoren som har det avgjørende ordet dersom det er uenighet mellom sensorene om karakteren. 9 Eksamensresultater a) Eksamenskarakterene vil bli gjort kjent for studentene senest 20 (tjue) virkedager etter avholdt eksamen. Før eksamen vil NKS Nettstudier informere studentene om hvordan resultatene blir gjort kjent for studentene. Vitnemål eller karakterutskrift blir sendt hjem til studenten i posten ca 6 (seks) uker etter semesteravslutning. b) NKS Nettstudier benytter en seks trinns karakterskala med følgende symboler: A B C D E F. Karakteren F betyr at eksamen eller mappeinnlevering ikke er bestått. Det gis ikke kommentarer til karakterene. NKS Nettstudier kan alternativt bestemme at i enkelte eller alle fag skal benyttes vurderingen bestått/ikke bestått i samsvar med NKS Nettstudiers NOKUT godkjenning. Dette fremgår av utdanningsplanen for det aktuelle utdanningstilbudet. c) Utstedelse av vitnemål/kursbevis forutsetter at studieavgiften er betalt i sin helhet. Ved bestilling av nytt vitnemål, påløper en avgift. Kontakt NKS Nettstudiers administrasjon for informasjon om gjeldende avgift. d) Studenten er selv ansvarlig for å holde seg informert om resultatene av summativ vurdering i løpet av skoleåret. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 15 av 18

16 10 Ny prøve kontinuasjon a) Ny eksamen kan avlegges mot å betale ny eksamensavgift. Kontakt NKS Nettstudiers administrasjon for informasjon om gjeldende avgift. Ved gyldig dokumentert fravær fra eksamen, for eksempel legeerklæring, vil studenten kunne gjennomføre ny eksamen kostnadsfritt. Oppmelding til ny eksamen gjøres henholdsvis innen 1. april og 1. november hvert år. b) Når kontinuasjon skal gjennomføres er studenten selv ansvarlig for å sette seg inn i den til enhver tid gjeldende utdanningsplan (pensumlitteratur, vurderingsform, tillatte hjelpemidler osv.). c) Studenten har rett til ny eksamen innen det første kalenderåret etter avlagt ordinær eksamen. Kontinuasjon gjennomføres samtidig med neste ordinære eksamen. En eksamen kan kun kontinueres 2 (to) ganger. I de tilfeller hvor det foretas endringer i faginnhold eller fagsammensetning, vil det bli gitt anledning å kontinuere 1 (en) gang etter gammel ordning. 11 Klager og omsensur a) Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Kravet må fremsettes innen tre (3) uker fra karakteren ble kunngjort. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen samt den konkrete bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg. b) Klager på karakterer skal skje skriftlig til NKS Nettstudiers eksamensavdeling med en faglig begrunnelse innen 3 (tre) uker etter at karakteren er gjort kjent for studenten, eller 3 (tre)uker etter at studenten har mottatt begrunnelse for karakteren. Klagebehandlingen kan ta opptil 4 (fire) uker og resultatet sendes ut til studenten. c) Ved klagebehandling oppnevner NKS Nettstudiers eksamensavdeling ny(e) sensor(er). d) De nye sensorene skal ikke gjøres kjent med hvilken karakter besvarelsen har fått ved ordinær sensur. De nye sensorene setter den endelige karakteren. Karakteren kan justeres både opp og ned. Karakteren fra omsensur er endelig og kan ikke påklages. 12 Formelle feil ved eksamen a) Studenter som har avlagt eksamen kan klage over formelle feil ved eksamensoppgaver og/eller eksamensavvikling. Klage over formelle feil ved eksamen må fremsettes skriftlig senest innen tre (3) uker etter at eksamen er avviklet. Klagen sendes til NKS Nettstudiers administrasjon. For øvrig gjelder bestemmelsene i Kapittel 1 Generelle bestemmelser, 2 Vedtak og klager. b) Dersom det er begått feil som kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne, skal sensuren oppheves og det skal foretas ny sensurering. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 16 av 18

17 Dersom feilen antas å ha hatt betydning for flere studenter, skal alle berørte studenter ha anledning til å ta eksamen på nytt/få ny sensur. c) Ved ny sensurering benyttes nye sensor(er). Dersom det er flere sensorer, skal minst en av sensorene være ekstern. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan påklages etter reglene ovenfor i 11 Klager og omsensur. 13 Utvidet eksamenstid/spesielle behov eller hjelpemidler a) Studenter, som av medisinske eller andre årsaker, mener seg berettiget til utvidet tid ved gjennomføring av eksamen, og/eller har behov for spesielle hjelpemidler/hjelpetiltak, må søke skriftlig til NKS Nettstudier ved eksamensansvarlig.. Søknad må sendes samtidig med oppmeldingen til eksamen innen henholdsvis 1.4. og Vedtak om utvidet eksamenstid/spesiell tilrettelegging fattes av NKS Nettstudiers eksamensansvarlig. Ved akutte skader/sykdommer må søknad sendes senest 3 (tre) uker før eksamen. Søknaden må dokumenteres med legeattest eller annen relevant dokumentasjon. b) Dersom studenten får avslag mottar studenten en skriftlig begrunnelse for avslaget. Studenten kan klage til NKS Nettstudiers eksamensavdeling. For øvrig gjelder bestemmelsene i Kapittel 1 Generelle bestemmelser, 2 Vedtak og klager. c) Det gis ikke forlenget tid ved praktisk eksamen, mappevurdering eller fag og prosjektoppgaver. 14 Retur av besvarelser/arkivering av originaler Studentenes eksamensbesvarelser (originaler) arkiveres i NKS Nettstudiers sentrale arkiv i de foreskrevne 10 år. Eksamensbesvarelsene returneres derfor ikke til studentene. Studentene beholder imidlertid en kopi av den besvarelsen de leverer inn på eksamensdagen. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 17 av 18

18 Det benyttes følgende karakterskala: A B C D Fremragende Meget godt God Nokså god Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. Jevnt god presentasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene En akseptabel presentasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 18 av 18

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER Ved Norges Kreative Høyskole Fra og med studie året 2015/16 INNHOLD Kapittel 1 GENERELLE BESTEMMELSER 3 Kapittel 2 - STUDIEREGLEMENT 4 Kapittel 3 - OPPTAKSREGLEMENT 6 Kapittel

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

Reglement for fagskoleutdanning

Reglement for fagskoleutdanning 1 Vedlegg 4 Fashion Mode AS Reglement for fagskoleutdanning av 04.08.2015 2 Innholdsfortegnelse: Side: Kapittel 1 OPPTAKSREGLEMENT 3 1 Opptak. 3 2 Opptaksstørrelse... 3 3 Opptakskrav 3 4 Godkjente opptakskrav.

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Studiereglement ved. Emergence School of Leadership

Studiereglement ved. Emergence School of Leadership Studiereglement ved Emergence School of Leadership Sist endret 6. november 2013 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser.. side 3 2. Opptaksreglement.. side 4 3. Fraværsreglement side 7 4. Eksamensreglement..

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Her er en samling av ofte stilte spørsmål.

Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Hvordan kan jeg meg melde meg på kurs/studier hos NKS? Du kan bestille kurs og studier på www.nks.no. Legg kurset du ønsker i handlekurven og følg veiledningen.

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE

REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE GENERELLE BESTEMMELSER 1 INFORMASJON a) Studentene plikter å sette seg inn i reglementene. Manglende kjennskap til reglene kan ikke påberopes som unnskyldning for regelbrudd.

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Studiereglement Treider Fagskoler AS Innhold 1. Formål 5 2. Hvem reglementet gjelder for 5 3. Grunnlag 5 4. Undersøkelses- og meldeplikt 5 4.1 Plikt til å gjøre

Detaljer

REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE

REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE GENERELLE BESTEMMELSER 1 INFORMASJON a) Studentene plikter å sette seg inn i reglementene. Manglende kjennskap til reglene kan ikke påberopes som unnskyldning for regelbrudd.

Detaljer

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2 Kontrakten fylles ut og returneres fagskolen på adresse: Turistvegen 92, 2390 MOELV Merk: Studiekontrakt Returneringsfrist: 10 dager Studieprogram/klasse: (Fylles ut av fagskolen) Unntatt offentlighet

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

STUDIEREGLEMENT TREIDER FAGSKOLER AS

STUDIEREGLEMENT TREIDER FAGSKOLER AS STUDIEREGLEMENT 2015 TREIDER FAGSKOLER AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 3 2. HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR... 3 3. HJEMLER... 3 4. UNDERSØKELSES- OG MELDEPLIKT... 3 4.1. PLIKT TIL Å GJØRE SEG KJENT MED

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 1. Virkeområde Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Innledning Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i Lov 1. April 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

Noroff Instituttet. Reglement. Reglement for Noroff Fagskole

Noroff Instituttet. Reglement. Reglement for Noroff Fagskole Noroff Instituttet Reglement Reglement for Noroff Fagskole Innhold 1.0 Skolereglement... 3 2.0 Eksamensreglement... 8 2.1 Obligatoriske oppgaver... 10 3.0 Opptaksreglement... 14 4.0 Utvisningsreglement...

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS)

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) 6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) Innledning... 1 Del 1. Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan

Detaljer

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Vedtatt av styret for Fjellhaug Internasjonale Høgskole 25.3.2011, jamfør univl. 4-7, 4-8 og

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.3 2014 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009 1.0 20.12.10 2.0 15.03.11 2.1 31.08.11 Ny jf revisjon NOKUT 2.2 02.12.11

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved

Reglement for fagskolestudenter ved Reglement for fagskolestudenter ved Forord Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Fastsatt av styret for Avdeling for teknologi (AFT) 10. desember 2002 med hjemmel i 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 18. september 2002. REGLER FOR

Detaljer

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Fastsatt av Skolesjefen ved Luftkrigsskolen 11. september 2006 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen ved LKSK, og omfatter alle eksamener og

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr:

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: 1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: Ved påmelding kan det kreves et administrasjonsgebyr fastsatt av Norges idrettsakademi, heretter NIAK. Administrasjonsgebyret skal normalt ikke overstige 2000 kroner.

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Eksamen ved eiendomsmeglerstudiet Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.10.2014 FORFATTERANSVARLIG: JOHAN ANDREAS SKARTVEIT SEKSJON/AVDELING: EMIN 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn Finanstilsynet

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

Studenthåndbok - Peteka

Studenthåndbok - Peteka Studenthåndbok - Peteka INNHOLD Skolereglement... 2 Innledning... 2 Rettigheter... 2 Plikter... 2 2. Verneregler... 3 3. Skade på bygninger og eiendeler. Misbruk av utstyr... 3 4. Fusk... 3 5. Politisk

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

EKSAMENSINFORMASJON OG OPPMELDING TIL EKSAMEN FOR PRIVATISTER

EKSAMENSINFORMASJON OG OPPMELDING TIL EKSAMEN FOR PRIVATISTER EKSAMENSINFORMASJON OG OPPMELDING TIL EKSAMEN FOR PRIVATISTER Innhold: Orientering om PART 66-eksamen side 2 Skjema for oppmelding til eksamen for privatister.. side 3 Bekreftelse på når jeg tok eksamener

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2015 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole

Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole Versjon 3.1 2012 Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole er utarbeidet i henhold til lov av 20. juni 2003 nr. 56

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer