Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier"

Transkript

1 Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Nokuts Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Vedtatt i styret i Høyskolen Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse 6.november 2013

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 GENERELLE BESTEMMELSER Informasjon Vedtak og klager Ikrafttredelse... 4 Kapittel 2 STUDIEREGLEMENT Virkeområde aksept Studentens angrerett Opptak av Studenten Studentens studierett Studentens forpliktelser Opplysninger om Studenten Anke til klagenemd Tvister Kapittel 3 OPPTAKSREGLEMENT Opptak Opptaksstørrelse Formelle opptakskrav Opptak ved realkompetansevurdering Alder Vurderingskriterier Tidsbegrensning av vedtak Krav til dokumentasjon Opptak for søkere med utenlandsk utdanning/annet morsmål enn norsk/nordisk Foreløpig opptak Søknad om opptak Klage avslag på opptak Fritak for deler av utdanningstilbudet Kriterier for fritak Prosedyre ved vurdering av fritak Klage på avslag på søknad om fritak Kapittel 4 EKSAMENSREGLEMENT Generelle bestemmelser Adgang til å gå opp til eksamen Skriftlig eksamen... 12

3 4 Fag og prosjektoppgaver Obligatoriske innsendingsoppgaver Totalkarakteren for fagskoleutdanningen Uredelige handlinger/fusk Fusk Sensur Eksamensresultater Ny prøve kontinuasjon Klager og omsensur Formelle feil ved eksamen Utvidet eksamenstid/spesielle behov eller hjelpemidler Retur av besvarelser/arkivering av originaler... 17

4 Kapittel 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1 Informasjon a) Studentene plikter å sette seg inn i reglementene. Manglende kjennskap til reglene kan ikke påberopes som unnskyldning for regelbrudd. b) NKS Nettstudier plikter å informere om reglementene og gjøre dem tilgjengelige for studentene. 2 Vedtak og klager a) Studenten har rett til begrunnelse for alle enkeltvedtak og studenten har klagerett på alle enkeltvedtak. Dersom en begrunnelse ikke foreligger sammen med vedtaket, kan studenten henvende seg til den som fattet vedtaket og be om en begrunnelse. b) Klagen må framsettes skriftlig og sendes til den som har fattet vedtaket senest 3 (tre) uker etter at studenten er underrettet om vedtaket. Klagen skal være begrunnet. Studenten har krav på et svar innen 3 (tre)uker fra klagen ble mottatt. c) Dersom ikke klagen gis medhold skal den som har fattet vedtaket sende klagen til NKS Nettstudiers klagenemnd. Søkeren har krav på et begrunnet svar innen 3 (tre) uker fra NKS Nettstudiers klagenemnd mottok klagen. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes. 3 Ikrafttredelse Reglementet er vedtatt av styret i Høyskolen Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse den og trer i kraft fra Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 4 av 18

5 Kapittel 2 STUDIEREGLEMENT Vilkår for studiekontrakt mellom student og skoler tilknyttet Forum for Fagskoler (FFF) Godkjent av Forbrukerombudet 20. januar 2011 NKS Nettstudier standard studiereglement. Senest oppdatert i oktober Virkeområde aksept Tilgang til og bruk av de bestilte nettbaserte studiene ("Nettstudiene") er undergitt Ernst G. Mortensens stiftelse ("NKS") sine generelle betingelser ( Studiebetingelser ). Studiebetingelsene suppleres av øvrige vilkår og retningslinjer tilgjengelig under hvert enkelt studium/kurs på som samlet sett utgjør den bindende avtale ( Avtalen ) mellom NKS og den person som er angitt ved bestillingen ( Studenten ). Det er en forutsetning for gyldig bruk av Nettstudiene at Studiebetingelsene aksepteres i sin helhet. Studiebetingelsene aksepteres ved at Studenten ved søknad på krysser av for å ha lest utdanningsplanen og aksepterer Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier. Studiebetingelsene og øvrige relevante vilkår kan av NKS oppdateres fra tid til annen uten Studentens forutgående samtykke. Bestilling av Nettstudier er per NKS bekreftelse bindende i det omfang Studenten har bestilt. Dersom bestillingen er foretatt av annen person enn Studenten, innestår den personen som har foretatt bestillingen for å inneha tilstrekkelig fullmakt til å inngå Avtalen på Studentens vegne. Studiebetingelsene får anvendelse ved Studentens bestilling per internett, post, faks eller telefon, gjelder ved kjøp av, tilgang til og bruk av Nettstudiene samt tilhørende materiale, samt de tjenester som til enhver tid leveres av NKS i tilknytning til dette. I de tilfeller Studenten melder seg på til Nettstudier via arbeidsgiver og inngår i en bedriftsintern gruppe, kan særskilte betingelser med forrang over Studiebetingelsene få anvendelse. Studenten må selv undersøke med NKS og/eller arbeidsgiver om det er inngått slik særskilt avtale mellom skolen og arbeidsgiver som avviker fra Avtalens generelle betingelser. Særskilte betingelser kan også gjelde for enkelte Nettstudier, og har i tilfelle forrang i forhold til Studiebetingelsene så langt disse er motstridende. 2 Studentens angrerett Studenten har rett til å gå fra avtalen med undervisning ved å gi melding til NKS innen 14 dager etter mottatt velkomstbrev. Avbestillingen skal skje skriftlig per brev eller e-post, eller i hastetilfeller per telefon. Ved muntlig utøvelse av angreretten er det Studenten som har bevisbyrden for at rettidig avbestilling har skjedd. NKS vil løpende kunne kontrollere Studentens innlogging og bruk av Nettstudiet. Ved utøvelse av angreretten for Nettstudier med fastsatt tidsplan og felles oppstart ( Fellesstudium ) vil det gjøres fradrag i innbetalt studieavgift så langt Studenten har logget seg inn på Nettstudiene og/eller har mottatt undervisning og/eller materiale før fristen har utløpt. I tillegg påløper et gebyr på kr for dekning av omkostninger tilknyttet avbestillingen. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 5 av 18

6 Ved utøvelse av angreretten for Nettstudier uten fastsatt tidsplan og individuell oppstart ( Enkeltkurs ) vil innbetalt studieavgift ikke refunderes så langt Studenten har logget seg inn på Nettstudiene før fristen har utløpt. For de tilfeller der Studenten avbestiller innen angrefristen utløper og uten å ha skaffet seg tilgang til Nettstudiene, påløper et gebyr på kr. 250 for dekning av omkostninger tilknyttet avbestillingen. Ovenstående angrerett gjelder kun i de tilfeller der Studenten har bestilt Nettstudiene i egenskap av å være forbruker, og får ikke anvendelse på bestillinger av Nettstudier gjort som ansatt i selskap eller personlig næringsdrivende. 3 Opptak av Studenten Enkelte Nettstudier forutsetter at Studenten har tilstrekkelig formell kompetanse eller realkompetanse, jf. NKS Opptaksreglement samt Retningslinjer for vurdering av realkompetanse. Studenten plikter forut for avtaleinngåelsen å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende opptakskrav som gjelder for det relevante Nettstudiet. Studenten plikter likeledes å dokumentere at vedkommende oppfyller de relevante opptakskrav til Nettstudiet så snart som mulig etter at bestillingen er sendt. Ved Studentens manglende medvirkning til å dokumentere sin kompetanse, samtykker Studenten herved til at NKS har rett til på Studentens vegne, uten ytterligere varsel, å selv foreta de nødvendige undersøkelser av hvorvidt Studentens kompetanse oppfyller de nødvendige krav. Studenten må i så tilfelle dekke et administrasjonsgebyr på NOK Enkelte Nettstudier har også et begrenset antall plasser til rådighet. Innenfor rammene til gjeldende lover og tilhørende forskrifter for universiteter, høgskoler og fagskoler avgjør NKS og/eller samarbeidende utdanningsinstitusjon om Studenten tilfredsstiller Nettstudiets opptakskrav. For øvrig har NKS rett til å avvise søknader på bakgrunn av manglende kapasitet. NKS kan ellers nekte opptak av Studenter som ellers oppfyller kompetansekrav for opptak, så lenge det foreligger saklig grunn for dette. 4 Studentens studierett Studierettens omfang Studenten gis ved gyldig opptak en begrenset, individuell og ikke-eksklusiv studierett til de Nettstudier som følger av bestillingen. Utøvelsen av studieretten er generelt begrenset til å gjelde Studentens personlige og individuelle benyttelse av Nettstudiet og tilhørende materiale. Avledet eller indirekte bruk, eksempelvis ved å gi tredjemann uautorisert tilgang, å skaffe seg tilgang til Nettstudiet utenfor ordinær bruk, kopiere deler av Nettstudiet og tilhørende til andres bruk, videresende samt å foreta endringer i eller tilpasninger av Nettstudiet og tilhørende materiale, er ikke tillatt. NKS tar forbehold om (i) å avlyse ett eller flere Nettstudier ved utilstrekkelig antall deltakere eller av andre årsaker som er utenfor NKS kontroll, (ii) at utdanningsplan for Nettstudiet kan bli endret før eller etter oppstart, og (iii) eventuelle trykkfeil i prislister, studieinformasjon, studiebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for Nettstudiet. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 6 av 18

7 Ved tilfeller som nevnt i pkt. (i) har Studenten en ubetinget refusjonsrett for innbetalt Studieavgift og eventuelle tilleggsavgifter. Ved tilfeller som nevnt i pkt. (ii) og (iii) har Studenten en avbestillings- og refusjonsrett for innbetalt Studieavgift og eventuelle tilleggsavgifter så langt endringen klart kan tenkes å ha virket vesentlig inn på Avtalen. Studierettens periode For Fellesstudier gjelder studieretten fra kursets angitte oppstartstidspunkt til og med angitt avslutningstidspunkt. Etter skriftlig søknad kan Studenten gis forlenget studierett i inntil 6 måneder dersom det foreligger saklig grunn for forlengelsen. For Enkeltkurs har Studenten 18 måneders studierett fra og med Studenten gis tilgang. NKS forplikter seg i ovenstående periode(r) til å yte undervisning til Studenten via internett. Veileder skal vurdere og kommentere alle obligatoriske innsendinger og prosjektoppgaver via internett brev. Det framgår av studiebeskrivelsen om NKS Nettstudier arrangerer eksamen for kurset. Bekreftelse og vitnemål Fullføring av Nettstudier forutsetter at Studenten har levert alle obligatoriske oppgaver/eksamener og fått dem godkjent. Dersom ikke annet er opplyst, skal Studenten motta bekreftelse fra NKS etter fullføring av Nettstudiet. Studentene har krav på å få dokumentert fullført utdanning gjennom vitnemål eller annen dokumentasjon. Dokumentasjon for fullført utdanning inneholder opplysninger om utdanningens innhold med eventuell praksis, kvalifikasjonene som oppnås, karaktersystemet som benyttes og antall fagskolepoeng. 5 Studentens forpliktelser Generelt Studenten forplikter seg til å gjøre seg kjent med og å rette seg etter det til enhver tid gjeldende regelverk for undervisning ved NKS, tilgjengelig på NKS hjemmesider eller ved henvendelse til NKS. Studieavgift Prisen for Nettstudiet fremgår av bestillingen. Pris for Nettstudiet omtales herved generelt som Studieavgift. Studieavgiften må betales fullt ut uavhengig av i hvilken grad Nettstudiet blir benyttet, se dog pkt. 2, tredje avsnitt flg. Studieavgiften må være betalt på fakturaens forfallsdato. Det kan på av NKS nærmere fastsatte vilkår ellers avtales særskilte avbetalingsordninger. Studenten samtykker herved til at det kan foretas kredittsjekk av Studenten. NKS har rett til å nekte Studenten kjøp av studiet mot faktura dersom Studentens økonomiske situasjon tilsier at kreditt ikke bør ytes. Dersom Studenten ikke oppgir ønsket betalingsform ved bestillingen, vil Studenten bli fakturert Studieavgiften i sin helhet. Betalingsform kan ikke søkes endret på et senere tidspunkt. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 7 av 18

8 Betalingsutsettelse kan, etter skriftlig søknad med relevant dokumentasjon forut for den angjeldende forfallsdato, gis til Studenten for en begrenset periode dersom det foreligger tungtveiende grunner for manglende betaling. Dersom Studenten bor i utlandet, må hele Studieavgiften forskuddsbetales med tillegg av portoutgifter. Tilleggsavgifter Søknader om forlenget studierett belastes Studenten med et administrasjonsgebyr på kr per kurs. Eksamensavgift er ved 1. gangs eksamen inkludert i Studieavgiften. Ved 2. gangs eksamen blir eksamensavgiften fakturert separat ved oppmelding til eksamen. Dersom andre enn Studenten skal betale eksamensavgiften, må dette dokumenteres ved oppmelding. Mislighold Ved betalingsmislighold av Studieavgiften suspenderes NKS forpliktelser etter Avtalen inntil misligholdet har opphørt, og Studentens studierett suspenderes tilsvarende. Ved mislighold av eventuell avdragsavtale forbeholder NKS seg retten til å kreve resterende beløp innbetalt omgående. Dersom Studenten fortsatt ikke har betalt i henhold til sine betalingsforpliktelser senest 14 dager etter at betalingspåminnelse er sendt, og heller ikke har søkt om betalingsutsettelse, påløper lovens forsinkelsesrente, p.t. 8,75 %, og rettslig inndrivelse kan iverksettes. NKS har i denne forbindelse rett til å kreve Studenten for sine nødvendige omkostninger i tilknytning til inndrivelsen, eventuelt inkassoforskriftens standardgebyrer. Forsinkelsesrente mv. kan ikke kreves dersom Studenten har hatt rimelig grunn til å motsette seg hovedkravet. Studenten plikter ellers å opplyse NKS så snart som mulig om betalingsmisligholdet skyldes Studentens manglende betalingsevne, og bør så langt mulig dokumenteres. Ved betalingsmislighold av eksamensavgiften bortfaller Studentens eksamensrett. Studenten har ikke rett til forlenget studierett ved NKS dersom manglende eksamen skyldes Studentens betalingsmislighold. 6 Opplysninger om Studenten Studenten plikter å holde NKS orientert om sin gjeldende bostedsadresse og e-postadresse til enhver tid. Melding om adresseendring skal sendes skriftlig per post eller via NKS tjeneste for adressemelding per internett. Studenten samtykker herved til at NKS lagrer Studentens personopplysninger samt øvrige relevante sensitive opplysninger i tilknytning til relasjonen mellom NKS og Studenten. NKS plikter å slette alle sensitive opplysninger om Studenten når det ikke lenger er behov for lagringen. 7 Anke til klagenemd Dersom en tvist mellom NKS og en student ikke kan løses i minnelighet, kan studenten påklage saken skriftlig til NKS Nettstudiers klagenemnd. Forum for fagskoler sin uavhengige klagenemnd er satt sammen av en jurist, en representant fra en offentlig høyere utdanningsinstitusjon og en student fra en av medlemsskolene. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 8 av 18

9 8 Tvister Norsk rett får anvendelse så langt ikke annet er avtalt eller følger av ufravikelig lovgivning. Ved enhver tvist mellom Studenten og NKS tilknyttet Avtalen vedtas Oslo tingrett som rett verneting. Kapittel 3 OPPTAKSREGLEMENT 1 Opptak Opptak av studenter foretas av opptaksansvarlig ved NKS Nettstudiers opptaksavdeling. Opptak etter realkompetansevurdering gjennomføres av NKS Nettstudiers opptaksansvarlig i samarbeid med fagansvarlig for det aktuelle utdanningstilbudet. 2 Opptaksstørrelse Styret bestemmer for hvert studieår hvilket antall studenter som kan tas opp på den enkelte fagskoleutdanning innen rammene av NOKUT sin godkjenning. 3 Formelle opptakskrav For opptak til fagskoleutdanning ved NKS Nettstudier kreves fullført og bestått treårig videregående opplæring. Ved de enkelte fagskoleutdanningene kan det kreves at spesifiserte studieretninger er fullført og bestått. Hvilket programområde som eventuelt kreves fremgår i den aktuelle utdanningsplanen. 4 Opptak ved realkompetansevurdering 4.1 Alder Søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert, må ha en alder som minimum tilsvarer normalalderen for fullført aktuell videregående opplæring. 4.2 Vurderingskriterier Søkere som har generell studiekompetanse vurderes på lik linje som søkere uten videregående opplæring. Minimum tre års relevant fulltids yrkespraksis. Annen relevant utdanning og kurs. Tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre fagskoleutdanningen. Dokumenteres med egenerklæring. Tilstrekkelige ferdigheter i engelsk til å kunne gjennomføre fagskoleutdanningen. Dokumenteres med egenerklæring. Konkrete vurderingskriterier for opptak på grunnlag av realkompetanse, for den enkelte fagskoleutdanning er angitt mer detaljert i den aktuelle utdanningsplanen. Realkompetansen Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 9 av 18

10 skal imidlertid alltid tilvare det formelle opptakskravet for den aktuelle utdanningen. Det henvises til den aktuelle utdanningsplan for ytterligere informasjon. 4.3 Tidsbegrensning av vedtak Vedtak om tilkjenning av realkompetanse gjelder i utgangspunktet også for senere år. Vedtaket har likevel bare gyldighet i henhold til fagskoleutdanningen slik den gjennomføres på vurderingstidspunktet. Ved betydelige endringer i utdanningsplanen, forbeholder NKS Nettstudier seg rett til å foreta ny vurdering, og eventuelt fatte nytt vedtak. 4.4 Krav til dokumentasjon All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold. Attester må videre være datert for å komme i betraktning. Attester regnes bare fram til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsatte utover dette tidspunkt. 5 Opptak for søkere med utenlandsk utdanning/annet morsmål enn norsk/nordisk. Søkere med utenlandsk utdanning, må ha utdanning/kvalifikasjoner på nivå tilsvarende kriteriene i Kapittel 2 Opptaksreglement, 3 Formelle opptakskrav. Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må tilfredsstillende kunnskaper i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfagligeutdanningsprogram eller bestått test i norsk høyere nivå («Bergenstesten»). 6 Foreløpig opptak Søkere kan søke om studieplass før alle eksamener i fag som kreves for opptak er avlagt. Standpunktkarakterer fra siste terminoppgjør vedlegges søknaden. Slike søkere vil eventuelt få foreløpig opptak i påvente av eksamensresultatene. Vitnemål/bekreftelse på tilstrekkelige kvalifikasjoner må sendes NKS Nettstudier innen studiestart, og søkeren vil ikke kunne påbegynne utdanningen før slik dokumentasjon på tilstrekkelige kvalifikasjoner er mottatt. 7 Søknad om opptak NKS Nettstudier benytter løpende opptak, uten noen søknadsfrist. Søkere må bekrefte søknaden ved at Studenten i søknadsprosedyren på krysser av for å ha lest utdanningsplanen og aksepterer Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier. 8 Klage avslag på opptak Klage vedrørende avslag på opptak sendes til den som har fattet vedtaket. For øvrig gjelder bestemmelsene i Kapittel 1 Generelle bestemmelser, 2 Vedtak og klager. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 10 av 18

11 9 Fritak/innpass for deler av utdanningstilbudet 9.1 Kriterier for fritak/innpass NKS Nettstudier tar opp søkeren til hele utdanningen. Når studenten har fått tilbud om studieplass, kan studenten sende skriftlig søknad om fritak/innpass for deler av utdanningen, til NKS Nettstudiers opptaksavdeling. Fritaket/innpasset gis da på grunnlag av dokumentert oppnådd likeverdig utdanning eller realkompetanse. Med likeverdig utdanning menes utdanning med samme læringsutbyttebeskrivelser, nivå og omfang. Søknad om fritak/innpass må inneholde nødvendig dokumentasjon av omfang og innhold i den aktuelle kursmodulen som ønskes godskrevet. Eksempler på dokumentasjon (listen er ikke uttømmende): Eksamensresultater eller annen vurdering fra kursmodulen det søkes fritak for Eventuelle vitnemål Eventuelle kursbevis Eventuelle attester Eventuell portfolio/arbeidsmappe Eventuell studieplan 9.2 Prosedyre ved vurdering av fritak/innpass Opptaksansvarlig i samarbeid med fagansvarlig for det aktuelle utdanningstilbudet foretar en faglig vurdering av innsendt dokumentasjon for å vurdere om søker har oppnådd samme faglige mål som kreves i forhold til gjeldende utdanningsplan. Fagansvarlig fatter vedtak om fritak eller innpass. Søkeren får tilsendt et begrunnet vedtak på sin søknad om fritak og/eller innpass. 9.3 Klage på avslag på søknad om fritak/innpass Klage vedrørende avslag på søknad om fritak/innpass sendes til NKS Nettstudiers opptaksavdeling. For øvrig gjelder bestemmelsene i Kapittel 1 Generelle bestemmelser, 2 Vedtak og klager. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 11 av 18

12 Kapittel 4 EKSAMENSREGLEMENT 1 Generelle bestemmelser a) Studentene plikter å sette seg inn i eksamensreglementet. Manglende kjennskap til reglene kan ikke påberopes som unnskyldning for regelbrudd. b) Studentene får 3 (tre) uker i forveien skriftlig beskjed om hvor og når eksamen finner sted. Publisering på NKS Nettstudiers nettsider eller læringsplattform anses også som skriftlig. 2 Adgang til å gå opp til eksamen a) Studentene har adgang til å avlegge eksamen dersom de har akseptert studieplassen og har betalt forfalte studieavgifter og eksamensavgifter. b) NKS Nettstudier stiller også krav om at alle obligatoriske innsendingsoppgaver skal være levert og bestått før eksamensdagen. 3 Skriftlig eksamen a) Alle må møte senest 15 min. før eksamen starter. Møter en student for sent til eksamen, skal vedkommende henvende seg til eksamensinspektøren og forklare grunnen. Hvis ingen av de andre studenter har forlatt eksamenslokalet, kan studenten få utlevert eksamensoppgaven. Studenter som møter for sent, må likevel levere besvarelsen senest ved den ordinære eksamenstidens slutt. En student som møter etter at en annen student har forlatt eksamenslokalet, kan ikke gis adgang til å delta på eksamen. Nektes studenten adgang til å delta, regnes studenten som ikke møtt. b) Eksamen vil avholdes på dagtid, med start klokka c) Eksamenstiden i klokketimer fremgår i utdanningsplanen og er påført alle eksamensoppgaver. På eksamen får studentene et tillegg på 15 min. til avslutning og innlevering. d) Hver student noterer sitt kandidatnummer på eksamensbesvarelsen. Studenten må ikke merke noe av det som skal leveres inn på en slik måte at sensor kan identifisere studenten. e) Student må signere på et signaturskjema før eksamen starter og ved innlevering av besvarelsen. Gyldig legitimasjon må medbringes. f) Eventuelle tillatte hjelpemidler kontrolleres av eksamensinspektøren. Andre bøker eller notater legges foran i lokalet. Dette gjelder også mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr. Studenten må selv sørge for å medbringe hjelpemidlene, NKS Nettstudier eller den lokale eksamensarrangøren har ikke hjelpemidler til utlån. Lån av skrivesaker eller hjelpemidler direkte mellom studentene er ikke tillatt. g) Det skal være fullstendig ro i eksamenslokalet etter at eksamensoppgaven er delt ut helt til siste besvarelse er levert inn. Studentene må ikke snakke sammen eller ha annen forbindelse med hverandre eller utenforstående under eksamen. De skal henvende seg til eksamensinspektøren dersom de har noe å spørre om. Studentene kan forlate eksamenslokalet sammen med en eksamensinspektør. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 12 av 18

13 h) Studenten skal kontrollere at han/hun mottar riktig eksamensoppgave, og at oppgaven består av det antall sider som er påført oppgavens forside. i) Eksamensinspektøren varsler når det er 1 (en) time igjen av eksamenstiden. Beskjed gis også når det er 15 min. igjen av eksamenstiden. j) Kladd blir ikke vurdert av sensor. k) Nettstudenter som er bosatt langt fra NKS Nettstudiers faste eksamenssteder, eller av andre dokumenterbare grunner ikke kan møte ved en av NKS Nettstudiers faste eksamenssteder, kan søke om å få gjennomføre eksamen nærmere hjemstedet. Studenten må selv ordne egnet eksamenssted, og få dette godkjent av NKS Nettstudiers eksamenskoordinator. Eksamen skal gjennomføres på samme tidspunkt som ved NKS Nettstudiers øvrige eksamenssteder. Eksempler på egnede eksamenssteder er bibliotek, skoler, kurssenter, lensmannskontorer, o.l. Studenten er selv ansvarlig for å dekke alle utgifter overfor tredjepart ved en slik eksamensgjennomføring. Studenten skal sende NKS Nettstudiers administrasjon opplysninger om eksamenssted og kontaktperson/eksamensvakt senest 2 uker før eksamensgjennomføringen for å sikre tid til oversendelse av oppgave. 4 Fag og prosjektoppgaver Innlevering av eventuelle fag eller prosjektoppgaver skal skje per post eller e post til NKS Nettstudier v/eksamenskoordinator. Eksamenskoordinator sender bekreftelse på at fag eller prosjektoppgaven er mottatt, per post eller e post til studenten. 5 Obligatoriske innsendingsoppgaver a) Alle obligatoriske innsendingsoppgaver må leveres innen en gitt frist (14 dager før eksamen) for å kunne motta tilbakemelding og veiledning på innsendingsoppgavene før eksamen. b) Hvis ikke alle obligatoriske innsendingsoppgaver i en kursmodul er levert til vurdering vurderes den aktuelle kursmodulen til ikke godkjent. Se reglementets Kapittel 5 Eksamensreglement 5e vedrørende sykemelding og 8 vedrørende kontinuasjon. c) De obligatoriske innsendingsoppgavene kan leveres inntil 3 ganger, for å oppnå bestått karakter, men de obligatoriske innsendingsoppgavene kan ikke leveres som delvise leveringer. d) De obligatoriske innsendingsoppgavene og formelle krav til utforming av disse spesifiseres i det aktuelle dokumentet som inneholder den enkelte innsendingsoppgaven. e) Ved sykemelding eller annen relevant erklæring, eller hvis de obligatoriske innsendingsoppgavene ikke er godkjent, kan studenten kontinuere (inntil 2 ganger), ved kommende ordinære eksamenstidspunkter, i januar og juni hvert år. Kontinuasjon kan gjennomføres mot en avgift. Oppmelding til kontinuasjonseksamen skjer på samme måte som for oppmelding til ordinære eksamener i regi av NKS Nettstudier. f) Dersom studenten ønsker å klage over karaktersetting ved vurdering av de obligatoriske innsendingsoppgavene, må dette skje skriftlig innen 3 (tre) uker etter offentliggjøring av karakter. Begrunnet skriftlig klage sendes NKS Nettstudier v/fagansvarlig. Oppgavene blir behandlet av en annen NKS veileder og som gir ny karakter som enten er den samme, bedre eller dårligere enn den opprinnelige. Studenten kan ikke påklage den nye karakteren. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 13 av 18

14 g) Studenter som har levert inn og fått vurdert en obligatorisk innsendingsoppgave kan klage over formelle feil ved vurdering av en obligatorisk innsendingsoppgave. Klage over formelle feil ved vurdering av en obligatorisk innsendingsoppgave må fremsettes skriftlig senest innen tre (3) uker etter at studenten har mottatt tilbakemelding fra NKS veileder på den obligatoriske innsendingsoppgaven. Klagen sendes til NKS Nettstudiers administrasjon. For øvrig gjelder bestemmelsene i Kapittel 1 Generelle bestemmelser, 2 Vedtak og klager. Dersom det er begått feil som kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne, skal vurderingen den obligatoriske innsendingsoppgaven oppheves og det skal foretas ny vurdering av den obligatoriske innsendingsoppgaven. Ved ny vurdering av den obligatoriske innsendingsoppgaven benyttes det en annen NKSveileder. Karakterfastsetting ved ny vurdering av den obligatoriske innsendingsoppgaven etter denne paragraf kan påklages etter reglene nedenfor i 11 Klager og omsensur. h) For å få utstedt vitnemål, må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske innsendingsoppgaver og bestått den skriftlige eksamen. 6 Totalkarakteren for fagskoleutdanningen Totalkarakteren kan enten bestå av bare eksamenskarakteren eller av en kombinasjon av eksamenskarakteren og karakteren på de obligatoriske innsendingsoppgavene. Se i den aktuelle utdanningsplanen for informasjon om hva totalkarakteren består av. 7 Uredelige handlinger/fusk 7.1 Fusk a) Følgende regnes som fusk: handlinger eller forhold som tar sikte på å gi studenten, eller en medstudent, et uberettiget fortrinn ved eksamen handlinger som medfører at studentens, eller en medstudents, kunnskaper og ferdigheter ikke blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte Eksempler på fusk er (listen er ikke uttømmende): å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen eller prøve å levere en besvarelse som er hentet ut fra internett og helt eller delvis utgitt som egen besvarelse å levere en besvarelse som helt eller delvis er utarbeidet av en annen person å levere en besvarelse som helt eller delvis er brukt av studenten ved en tidligere eksamen eller prøve å innlevere arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv gjengivelse/sitater fra lærebøker, andre fagbøker, andres oppgaver, stoff som er hentet fra internett osv. som er framstilt uten kildehenvisning og uten klar markering av at dette er gjengivelse/sitater b) Ved skriftlig eksamen i NKS Nettstudiers eller andre godkjente lokaler vil fusk eller forsøk på fusk medføre at eksamensinspektøren vil bortvise studenten fra eksamen. Eksamensinspektøren sender så en skriftlig rapport, med kopi til studenten, med begrunnelse for bortvisningen, til NKS Nettstudiers rektor. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 14 av 18

15 c) Dersom det er mistanke om at en student har forsettlig eller grovt uaktsomt fusket, eller forsøkt å fuske, kan eksamen annulleres. Studenten varsles om mistanke før et eventuelt vedtak om fusk fattes. Studenten har rett til å avgi skriftlig forklaring til NKS Nettstudiers administrasjon. Etter avgitt forklaring kan NKS Nettstudiers rektor fatter vedtak om annullering av studentens eksamen. NKS Nettstudiers rektor kan også fatte vedtak om å frata studenten retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år. Et begrunnet skriftlig vedtak sendes fra NKS Nettstudiers rektor til studenten. d) Klage på vedtak om sanksjoner som følge av fusk sendes til NKS Nettstudiers rektor. Kandidaten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra det tidspunkt hvor vedtak om sanksjoner er fattet. For øvrig gjelder bestemmelsene i Kapittel 1 Generelle bestemmelser, 2 Vedtak og klager. Dersom klagen blir tatt til følge, dekkes eventuelle kostnader til juridisk bistand av NKS Nettstudier og studenten har krav på å gå opp til neste eksamen uten ekstra kostnader. 8 Sensur a) NKS Nettstudiers eksamensansvarlig oppnevner sensorer. Sensorene vil enten være interne, eksterne eller en kombinasjon av disse. b) Der det benyttes flere sensorer skal det på forhånd være avklart hvem som har det avgjørende ordet ved eventuell uenighet om karakteren. Det er den eksterne sensoren som har det avgjørende ordet dersom det er uenighet mellom sensorene om karakteren. 9 Eksamensresultater a) Eksamenskarakterene vil bli gjort kjent for studentene senest 20 (tjue) virkedager etter avholdt eksamen. Før eksamen vil NKS Nettstudier informere studentene om hvordan resultatene blir gjort kjent for studentene. Vitnemål eller karakterutskrift blir sendt hjem til studenten i posten ca 6 (seks) uker etter semesteravslutning. b) NKS Nettstudier benytter en seks trinns karakterskala med følgende symboler: A B C D E F. Karakteren F betyr at eksamen eller mappeinnlevering ikke er bestått. Det gis ikke kommentarer til karakterene. NKS Nettstudier kan alternativt bestemme at i enkelte eller alle fag skal benyttes vurderingen bestått/ikke bestått i samsvar med NKS Nettstudiers NOKUT godkjenning. Dette fremgår av utdanningsplanen for det aktuelle utdanningstilbudet. c) Utstedelse av vitnemål/kursbevis forutsetter at studieavgiften er betalt i sin helhet. Ved bestilling av nytt vitnemål, påløper en avgift. Kontakt NKS Nettstudiers administrasjon for informasjon om gjeldende avgift. d) Studenten er selv ansvarlig for å holde seg informert om resultatene av summativ vurdering i løpet av skoleåret. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 15 av 18

16 10 Ny prøve kontinuasjon a) Ny eksamen kan avlegges mot å betale ny eksamensavgift. Kontakt NKS Nettstudiers administrasjon for informasjon om gjeldende avgift. Ved gyldig dokumentert fravær fra eksamen, for eksempel legeerklæring, vil studenten kunne gjennomføre ny eksamen kostnadsfritt. Oppmelding til ny eksamen gjøres henholdsvis innen 1. april og 1. november hvert år. b) Når kontinuasjon skal gjennomføres er studenten selv ansvarlig for å sette seg inn i den til enhver tid gjeldende utdanningsplan (pensumlitteratur, vurderingsform, tillatte hjelpemidler osv.). c) Studenten har rett til ny eksamen innen det første kalenderåret etter avlagt ordinær eksamen. Kontinuasjon gjennomføres samtidig med neste ordinære eksamen. En eksamen kan kun kontinueres 2 (to) ganger. I de tilfeller hvor det foretas endringer i faginnhold eller fagsammensetning, vil det bli gitt anledning å kontinuere 1 (en) gang etter gammel ordning. 11 Klager og omsensur a) Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Kravet må fremsettes innen tre (3) uker fra karakteren ble kunngjort. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen samt den konkrete bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg. b) Klager på karakterer skal skje skriftlig til NKS Nettstudiers eksamensavdeling med en faglig begrunnelse innen 3 (tre) uker etter at karakteren er gjort kjent for studenten, eller 3 (tre)uker etter at studenten har mottatt begrunnelse for karakteren. Klagebehandlingen kan ta opptil 4 (fire) uker og resultatet sendes ut til studenten. c) Ved klagebehandling oppnevner NKS Nettstudiers eksamensavdeling ny(e) sensor(er). d) De nye sensorene skal ikke gjøres kjent med hvilken karakter besvarelsen har fått ved ordinær sensur. De nye sensorene setter den endelige karakteren. Karakteren kan justeres både opp og ned. Karakteren fra omsensur er endelig og kan ikke påklages. 12 Formelle feil ved eksamen a) Studenter som har avlagt eksamen kan klage over formelle feil ved eksamensoppgaver og/eller eksamensavvikling. Klage over formelle feil ved eksamen må fremsettes skriftlig senest innen tre (3) uker etter at eksamen er avviklet. Klagen sendes til NKS Nettstudiers administrasjon. For øvrig gjelder bestemmelsene i Kapittel 1 Generelle bestemmelser, 2 Vedtak og klager. b) Dersom det er begått feil som kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne, skal sensuren oppheves og det skal foretas ny sensurering. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 16 av 18

17 Dersom feilen antas å ha hatt betydning for flere studenter, skal alle berørte studenter ha anledning til å ta eksamen på nytt/få ny sensur. c) Ved ny sensurering benyttes nye sensor(er). Dersom det er flere sensorer, skal minst en av sensorene være ekstern. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan påklages etter reglene ovenfor i 11 Klager og omsensur. 13 Utvidet eksamenstid/spesielle behov eller hjelpemidler a) Studenter, som av medisinske eller andre årsaker, mener seg berettiget til utvidet tid ved gjennomføring av eksamen, og/eller har behov for spesielle hjelpemidler/hjelpetiltak, må søke skriftlig til NKS Nettstudier ved eksamensansvarlig.. Søknad må sendes samtidig med oppmeldingen til eksamen innen henholdsvis 1.4. og Vedtak om utvidet eksamenstid/spesiell tilrettelegging fattes av NKS Nettstudiers eksamensansvarlig. Ved akutte skader/sykdommer må søknad sendes senest 3 (tre) uker før eksamen. Søknaden må dokumenteres med legeattest eller annen relevant dokumentasjon. b) Dersom studenten får avslag mottar studenten en skriftlig begrunnelse for avslaget. Studenten kan klage til NKS Nettstudiers eksamensavdeling. For øvrig gjelder bestemmelsene i Kapittel 1 Generelle bestemmelser, 2 Vedtak og klager. c) Det gis ikke forlenget tid ved praktisk eksamen, mappevurdering eller fag og prosjektoppgaver. 14 Retur av besvarelser/arkivering av originaler Studentenes eksamensbesvarelser (originaler) arkiveres i NKS Nettstudiers sentrale arkiv i de foreskrevne 10 år. Eksamensbesvarelsene returneres derfor ikke til studentene. Studentene beholder imidlertid en kopi av den besvarelsen de leverer inn på eksamensdagen. Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 17 av 18

18 Det benyttes følgende karakterskala: A B C D Fremragende Meget godt God Nokså god Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. Jevnt god presentasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene En akseptabel presentasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Side 18 av 18

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015 tisip Innhold FORSIDE... 1 PRAKTISK INFORMASJON... 3 Kontaktinformasjon...3 Lånekassen...3 Obligatorisk oppmøte...4 Undervisning og eksamen...4 Sensurfrister...4

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet 2 STUDENTERS RETTIGHETER Dine rettigheter som student og i arbeidslivet Det finnes en jungel med lover og regler som regulerer dine rettigheter både som student

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i STUD IEHÅN 0809 v d e l i n g f o r t e k n o l o g i Kontaktinformasjon vdeling for teknologi vdelingens servicesenter Besøksadresse: Postadresse: Tlf.:/faks: Epost: E.C. Dahls gate 2 700 Trondheim 73

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer