Regnskap pr. 4. kvartal Foreløpig årsregnskap Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap pr. 4. kvartal 2012. Foreløpig årsregnskap 2012. Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013"

Transkript

1 Regnskap pr. 4. kvartal 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013

2 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Forslag til disponering av overskudd 2012 Egenkapitalbevis Fremtiden side 2

3 Om Sparebanken Møre Totalleverandør av finansielle tjenester Finansiering Innskudd Betalingsformidling Risikoavdekking Valuta- og rentehandel Leasingfinansiering Økonomisk rådgivning Aksjehandel Kapitalrådgivning Aktiv Forvaltning Eiendomsmegling Verdivurderinger Engasjert - Nær Solid side 3

4 Om Sparebanken Møre Her hører vi til! 30 kontor i Møre og Romsdal 410 årsverk 52 milliarder i forvaltningskapital Den største banken i Møre og Romsdal Betydelig bidragsyter i lokalsamfunnet side 4

5 Om Sparebanken Møre 2012 et spennende år God vekst og godt resultat Forvaltningskapitalen passerer 50 mrd kroner Sparebanken Møre styrker soliditeten gjennom utstedelse av fondsobligasjonslån, som ble godt mottatt i markedet Regulatoriske endringer kommer hyppig og følges tett Finanstilsynet er i sluttfasen med å behandle konsernets IRB-søknad Sparebanken Møre tar i bruk sosiale medier med stort hell Stolt hovedsponsor av både serievinner og cupvinner i fotball for menn Sparebanken Møre har i 2012 satt av 74 millioner kroner til gode, samfunnsnyttige formål og prosjekter side 5

6 Om Sparebanken Møre Sparebanken Møre satser videre inn i 2013 Ny organisasjonsstruktur i Sparebanken Møre vedtatt kunden i fokus! Effektiviserer organisasjonen og øker ressursene tilknyttet rådgivning og nærheten til kundene Enda sterkere fokus inn mot næringslivssegmentet vekstgrunnlaget i fylket er godt Bransjekompetanse i Sparebanken Møre skal vises for kundene og beslutningsveiene skal bli kortere Divisjonalisering av personmarkedsområdet større ansvar til den enkelte banksjef ute i lokalsamfunnene Ytterligere strømlinjeforming og kompetansesamling av stabs- og støttefunksjoner side 6

7 Om Sparebanken Møre Ny organisasjonsstruktur fra 2. kvartal 2013 Adm. direktør Olav Arne Fiskerstrand Økonomi, Risikostyring og Personal Idar Vattøy Informasjon og Compliance Kjetil Hauge Kreditt og Juridisk Utlyses NL Sunnmøre NL Søre Sunnmøre NL Romsdal og Nordmøre Treasury og Markets Forretningsutvikling Divisjon Personmarked Terje Krøvel Kjell Brudevoll Utlyses Runar Sandanger Perdy Karin Lunde Trond Lars Nydal side 7

8 Om Sparebanken Møre Forsterket bransjeorientering side 8

9 Godt resultat i 2012

10 Resultat Godt resultat i 2012 Mill. kroner side 10

11 Resultat Hovedtall for 4. kv og 4. kv kv kv Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 238 1, ,90 7 0,00 3,0 Netto avkastning. fin. inv. 25 0,21 4 0, ,18 Andre inntekter 55 0, ,42 5 0,01 10,0 Sum inntekter 318 2, , ,19 11,6 Personalkostnader 94 0, , ,10 22,1 Planendring pensjon , ,32 Andre kostnader 64 0, , ,04-1,5 Sum driftskostnader -8-0, , ,26-105,6 Resultat før tap 326 2, , ,44 128,0 Tap på utlån og garantier 11 0, , ,13-59,3 Resultat før skattekostnad 315 2, , ,58 171,6 Skattekostnad 91 0, , ,46 203,3 Resultat etter skattekostnad 224 1, , ,12 160,5 Egenkapitalrentabilitet % 27,3 10,6 Egenkapitalrentabilitet % ekskl. planendring pensjon 12,8 10,6 Kostnader i % av inntekter -2,6 49,8 Kostnader i % av inntekter ekskl. planendring pensjon 49,3 49,8 side 11

12 Resultat Hovedtall 2012 og Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 936 1, , ,03 3,0 Netto avkastning fin. inv , , ,14 168,3 Andre inntekter 180 0, ,38 7-0,01 4,0 Sum inntekter , , ,10 9,2 Personalkostnader 342 0, , ,03 8,6 Planendring pensjon , ,34 Andre kostnader 262 0, , ,01 7,4 Sum driftskostnader 438 0, , ,30-21,6 Resultat før tap 788 1, , ,40 39,7 Tap på utlån og garantier 47 0, ,09 7 0,01 17,5 Resultat før skattekostnad 741 1, , ,39 41,4 Skattekostnad 209 0, , ,12 44,5 Resultat etter skattekostnad 532 1, , ,27 40,2 Balanse Forvaltningskapital ,4 Netto utlån ,8 Innskudd ,9 Ansvarlig kapital % , , ,7 Kjernekapital 13,70 12,01 Ren kjernekapital 10,65 10,40 Egenkapitalrentabilitet % 16,4 12,2 Egenkapitalrentabilitet % korr. pensjon 12,6 12,2 Kostnader i % av inntekter 35,3 49,5 Kostnader i % av inntekter korr. pensjon 48,8 49,5 Fortjeneste pr. EKB (morbank, kr) 27,80 23,27 side 12

13 Egenkapitalavkastning Avkastningen er fremdeles svært god % 20 15,6 16,0 16, ,5 14,0 13,4 12,8 14,1 12,2 12, ,1 10,2 5 0 * Korrigert for engangseffekt fra planendring pensjon side 13

14 Stabile inntekter

15 Utvikling i rentenetto Stabil og god rentenetto % av GFK 2,50 2,17 2,00 1,97 2,03 1,96 1,93 1,50 1,00 0,50 0,00 side 15

16 Rentenetto kvartalsvis Rentenettoen øker i kr og opprettholdes i % Mill. kr % av GFK , ,00 2,10 1,99 1,93 2,02 1,90 1,87 1,98 1,96 1, , , ,50 0 0,00 side 16

17 Andre inntekter Andre inntekter påvirkes av engangseffekter % av GFK 0,80 0,70 0,63 0,72 0,64 0,60 0,50 0,52 0,47 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 side 17

18 Andre inntekter Andre driftsinntekter kvartalsvis Mill. kr. % ,6 0,4 0,41 0,44 0,65 0,45 0,51 0,64 0,60 0, , , ,0 side 18

19 Andre inntekter Andre inntekter Pr. 4. kv Pr. 4. kv Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Inntekter fra kort Bankgiro/øvrig betalingsformidling Betalingsformidling utland Prov.kostnader bet.form Garantiprovisjoner Eiendomsmegling Salgsgevinst bygg Skadeforsikring Aktiv forvaltning Tinglysing/purregebyr Fond/ordrehandel Butikkterminaler Andre inntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte Kursgevinst/tap valuta (agio) Kursgevinst/tap renteforr. kunder Kursgevinst/tap fin. derivat Kursgevinst/tap FVO gjeld Kursgevinst/tap obligasjoner Kursgevinst/tap aksjer Netto avkastning på finansielle inv Sum andre inntekter side 19

20 Utvikling i inntekter Inntektene viser positiv utvikling kvartalsvis Mill. kr. % 350 3, ,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,51 2,43 2,58 2,34 2,35 2,38 2,62 2,56 2,54 2, ,0 1, ,6 1,4 1, ,0 0,8 50 0,6 0,4 0 0,2 0,0 side 20

21 Vedvarende fokus gir kontroll på kostnadene

22 Kostnader Stabile og lave kostnader % av GFK 1,50 1,25 1,25 1,23 1,20 1,24 1,00 0,55 0,57 0,54 0,53 0,90 0,54 0,54 0,50 0,70 0,68 0,69 0,67 0,70 0,00 0,36 *Planendring pensjon utgjør inntektsføring av 166 mill. kroner i 4. kvartal 2012, noe som medfører en reduksjon i personalkostnader på 0,34 %-enheter på årsbasis Andre Personal side 22

23 Kostnader Balanseføring av pensjoner - endring av IAS 19R Sparebanken Møre har benyttet utsatt regnskapsføring korridormetoden ved føring av pensjonsforpliktelser tidligere år. Gjennom de nye reglene i IAS 19R er adgangen til å benytte denne regnskapsføringsmetoden fjernet fra 1. januar 2013 Banken har gjort vedtak om tidliganvendelse av de nye reglene som medfører at estimatavviket i balansen 1. januar 2012 er nullstilt og har redusert egenkapitalen med 161 mill. kroner etter skatt Forstanderskapet i Sparebanken Møre har besluttet en planendring som medfører at de årlige pensjonsutbetalingene reguleres i henhold til pensjonistenes andel av overskuddsfondet. De økonomiske konsekvensene av dette medfører en inntektsføring (reduksjon av personalkostnader) i fjerde kvartal 2012 med 166 mill. kroner før skatt side 23

24 Planendring pensjon Balanseføring av pensjoner - endring i diskonteringsrenten I henhold til IAS 19 skal diskonteringsrenten på balansedagen settes til renten på foretaksobligasjoner med høy kredittverdighet, eller til statsobligasjonsrenten dersom det ikke finnes et dypt marked for foretaksobligasjoner med høy kredittverdighet Det norske markedet for obligasjoner med fortrinnsrett vurderes å inneha de egenskaper som tilsier at det kan legges til grunn i beregningen av diskonteringsrenten De økonomiske konsekvensene av dette er en inntektsføring over utvidet resultatregnskap med 143 mill. kroner før skatt side 24

25 Kostnader Driftskostnader kvartalsvis Mill. kr % 1,35 1,10 1,17 1,25 1,23 1,18 1,19 1,25 1,26 1,21 1, , , , ,10-0, ,15 side 25

26 Kostnader Endringer siste 12 måneder Pr. 4.kv Pr. 4.kv Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Planendring pensjon Pensjonskostnader øvrig Sum personalkostnader IT-kostnader Kontorrekvisita/telefon/porto Markedsføringskostnader Øvrige adm. kostnader Sum administrasjonskostnader Avskrivninger Lokalkostnader Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader side 26

27 Kostnader Forvaltning og årsverk - ny milepæl nådd i 2012 Årsverk Mrd. kr , , ,8 41, ,8 35, ,8 21,4 21,8 23,2 24,4 19, ,3 17, ,2 5,3 6,3 7,2 7,8 9,1 8,4 8,0 12,2 13,5 10,5 9,4 8, side 27

28 Kostnader i % av inntekter Vi lykkes med å ligge under 50 % % av inntekter ,4 46,7 45,3 49,5 48, , * Korrigert for engangseffekt fra planendring pensjon side 28

29 Resultat Svært godt resultat før tap i 4. kvartal Mill. kr % 2,50 2, , ,50 1,00 1,34 1,18 1,35 1,16 1,16 1,13 1,36 1,35 1, , ,00 * Korrigert for engangseffekt fra endret pensjonsplan side 29

30 Vedvarende lave tap og lavt mislighold

31 Tap og mislighold Lave tap Mill. kr % av forv.kap 0, ,20 0, , , ,10 0,07 0,09 0, , , ,05 side 31

32 Tap og mislighold Tapsutvikling kvartalsvis Mill. kr % av forv.kap , , ,12 0, ,10 0,08 0,08 0, ,04 2 0, ,10-0,04-0,05 side 32

33 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring Mill. kr % av utlån , , ,00 Mill. kroner ,50 Prosent , , ,00 side 33

34 Tap og mislighold Mislighold over 3 måneder Endring Sum PM NL Intervall Sum PM NL Sum PM NL mnd mnd Over 12 mnd Brutto mislighold Ind. nedskrivinger Netto mislighold Netto mislighold over 3 mnd i % av brutto utlån er økt fra 0,40 til 0,43 i perioden. side 34

35 Tap og mislighold Reduksjon i brutto mislighold over 3 mnd. Mill. kroner I % av bto. utlån ,40 1,40 1,20 1, ,00 0,80 0,60 0,40 0,40 0,32 0,37 0,51 0,41 0,47 0,93 0,83 0,64 0,59 0,43 0,45 0,74 0,33 0,59 0,25 0,20 0 0,00 NL PM NL PM SUM side 35

36 Tap og mislighold Færre ikke-misligholdte engasjement med tapsnedskrivning Mill. kroner I % av bto. utlån , , ,00 5, ,00 4, ,00 3, ,00 2,00 2,70 2,19 2,36 1,77 2,68 1, ,00 0,00 1,20 0,45 0,45 0,48 0,39 0,30 0,75 0,16 NL PM NL PM SUM side 36

37 Tap og mislighold Sum tapsutsatte engasjement (misligholdte over 3 mnd og ikke-misligholdte engasjement m/tapsnedskriving) Mill. kroner I % av bto. utlån ,00 6,00 6,53 6, ,00 4,00 5,13 4,91 4, ,00 3,08 2,66 2,95 2,41 2, ,00 1,00 0,85 0,96 0,91 0,84 1,95 0,63 1,34 0,41 0 0,00 NL PM NL PM SUM side 37

38 Tap og mislighold Reduserte totale tapsnedskrivninger - fremdeles betryggende avsetningsstørrelser Mill. kroner I % av bto. utlån 1, ,00 1,14 1,15 0,04 0,07 0,14 1,10 0,10 0, Misligh.>90dg. Øvrige nedskr. Gruppenedskr. 0,50 0,66 0,67 0,71 0,67 0,33 0,32 0,70 0,16 0, ,44 0,41 0,38 0,33 0,32 0,32 0 0,00 side 38

39 Banken vokser jevnt

40 Innskudd, utlån og balanse Stabil og jevn volumvekst Mill. kroner Vekst siste 12 mnd: Forv.kap. 6,4 % Utlån (netto) 7,8 % Innskudd 6,9 % Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd side 40

41 Innskudd, utlån og balanse Utlånsutvikling (brutto) Mill. kroner Årlig netto utlånsvekst ,7 % ,6 % ,1 % ,0 % ,8 % Brutto utlånsvekst siste 12 md Personmarked 9,3 % Næringsliv 4,4 % Offentlig - Utlånsfordeling mellom PM og NL har vært stabil over tid, og er 63,2 % PM og 36,8 % NL pr Offentlig Personkunder Næringsliv side 41

42 Innskudd, utlån og balanse Utlånsfordeling Annet 12,7 % Eiendomsdrift 13,0 % Supply 3,7 % Fiskeri 7,4 % Personmarked 63,2 % Annet (12,7 %) inneholder: Privat /Off.tj.yt. 3,5 Handel 1,3 Ann. industri 0,9 Restaurant/ Hotell 0,2 Bygg/ Anlegg 1,6 Fiskeindustri 1,2 Diverse 0,7 Møbelindustri 0,1 Fin.tj.yt. 1,6 Jordbruk 1,1 Verft 0,6 side 42

43 Innskudd, utlån og balanse Innskudd er den viktigste finansieringskilden Mill. kroner Årlig innskuddsvekst 2008: 6,6 % 2009: 5,4 % 2010: 12,7 % 2011: 3,2 % 2012: 6,9 % Innskuddsvekst siste 12 mnd Personmarked 6,4 % Næringsliv 8,0 % Offentlig 1,6 % 0 Næringsliv Personkunder Offentlig side 43

44 Høy andel langsiktig finansiering med god kvalitet

45 Finansiering Margininngangen på langsiktig markedsfinansiering fortsetter Obligasjoner med fortrinnsrett (OmF) utstedt av Møre Boligkreditt AS har erstattet seniorobligasjoner som viktigste kilde for langsiktig markedsfinansiering Bankens innlånskostnad i markedet falt nesten kontinuerlig gjennom 2012 etter at marginene lå på sitt høyeste i januar (3 mnd. NIBOR + 1,90 p.e. for fem års seniorlån). Ved utgangen av året endte denne innlånsmarginen på sitt laveste i 2012 med 1,23 p.e. For obligasjoner utstedt av Møre Boligkreditt AS med fem års løpetid ble marginene i løpet av 2012 redusert fra 0,90 p.e til 0,45 p.e. over 3 mnd. NIBOR De første ukene av 2013 har marginene spesielt for seniorlån i bank blitt kraftig redusert, i Europa og i Norge Sparebanken Møre er ratet A3 (stable) og OmF utstedt av Møre Boligkreditt AS er ratet Aaa av Moody s. Banken møter god etterspørsel både etter seniorlån og OmF i markedet side 45

46 Finansiering Innskudd og OmF særdeles viktig fremover Innskudd fra kunder er konsernets viktigste finansieringskilde Banken har høy innskuddsdekning (62,3 % i konsernet) og har vektlagt langsiktighet i markedsfinansieringen Total markedsfinansiering på om lag NOK 18,3 mrd nær 75 % med restløpetid ut over ett år (20-30 % av markedsfinansieringen fornyes årlig) Kundeinnskudd Obligasjoner Ansvarlig obligasjoner Annet Obligasjoner Møre Boligkreditt (brto.) Banksertifikater Valutaavtaler Seniorobligasjonene har vektet gjenstående løpetid på 2,03 år OmF-finansieringen gjennom Møre Boligkreditt AS har vektet gjenstående løpetid på 3,90 år side 46

47 Finansiering Langsiktig finansiering langt over målsetting 110 % Siden har langsiktig finansiering i forhold til illikvide eiendeler vært viktigste målstørrelse i bankens finansieringsstrategi 105 % Siden etableringen har nøkkeltallet ligget over målsettingen på 100 % 100 % Sparebanken Møre har siden 2011 rapportert til Finanstilsynet i forhold til de nye likviditetskravene. Det er etablert en opptrappingsplan ift å skulle oppfylle nye krav senest ved tidspunktet for innføring: 95 % Status pr :* 90 % LCR: 87,7 NSFR: 105,9 LBI: 136,2 85 % Indikator Minimum Interne styringsmål pr :* LCR >80 NSFR >100 * Basert på Finanstilsynets gjeldende definisjon for beregningen side 47

48 Finansiering God kvalitet på likviditetsporteføljen Rating Markedsverdi Land Markedsverdi AAA Norge AA Sverige AA Tyskland AA Finland A Luxembourg A Danmark A Storbritannia BBB Internasj.Org BBB Østerrike BBB Nederland Totalt Totalt og ingen eksponering mot de mest utsatte europeiske økonomiene side 48

49 Kapitaldekning Soliditeten i konsernet er god - og godt tilpasset risikonivået Mill. kr. % ANNEN EK ANSV. LÅN FONDSOBL. GRUNNFOND UTJEVNINGSF. OVERK.FOND EKB ,60 13,72 0,27 13,35 13,57 0,26 0,90 0,16 0,18 1,67 1,56 1,75 3,06 10,81 1,68 1,60 1,70 1,69 0,71 5,27 5,45 5,52 5,60 4,80 1,43 1,27 1,57 1,81 1,13 0,65 0,68 0,60 0,57 0,44 2,09 2,36 2,74 2,54 2,39 Mål kjernekapital: 11,0 % 4.kv. 2012: 13,70 % Krav til ren kjernekapital: 9,0 % 4. kv. 2012: 10,65 % side 49

50 Kjernekapital Kjernekapitalen er økt gjennom 2012 % 15,00 13,70 11,55 12,03 12,01 3,05 10,00 9,12 0,72 1,71 1,65 1,61 Ren kjernekapital ligger godt over de regulatoriske kravene 5,00 8,40 9,84 10,38 10,40 10,65 Beregnet i henhold til standardmetoden i Basel II IRB-søknadsprosessen er på oppløpssiden 0,00 Fondsobligasjoner Ren kjernekapital side 50

51 Kjernekapital Ren kjernekapital ved IRB-rapportering 16 Ren kjernekapital (CT1) Regelverket for kapitaldekning er i stadig endring Sparebanken Møre er godt innenfor dagens krav til ren kjernekapital (9 %) ,65 11,05 11,85 14,45 En endring av kravet til ren kjernekapital til 12,5 % samtidig med en endring av gulvet for boligvekting til 35 % vil gi dramatiske endringer i bankenes rammebetingelser 0 Standardmetoden IRB (35 % vekting boliglån) IRB med gulv IRB (15 % vekting boliglån) side 51

52 Forslag til disponering av overskudd 2012 Egenkapitalbevis

53 Disponering av overskudd Forslag til resultatdisponering 2012 (morbank) Utbytte for 2012: Overskudd 474 mill Grunnfondets andel av overskuddet 256 mill. (representerer 54,0 % av egenkapitalen) 110 mill. i samfunnsutbytte (ca. 43 % av grunnfondets resultatandel) 146 mill. til grunnfondet - styrker soliditeten Eierbrøk forblir uendret på 46,0 % Eierne av egenkapitalbevis sin andel av overskuddet 218 mill. 94 mill. i kontantutbytte (ca. 43 % av EKB-eiernes resultatandel) (representerer 46,0 % av egenkapitalen) 124 mill til utjevningsfondet - styrker soliditeten side 53

54 Egenkapitalbevis Utvikling i resultat og utbytte pr. MORG Kroner 30 28,76 28,27 26,80 27, ,21 18,13 18,70 23,03 21, ,64 23,18 20, ,60 17, , ,42 22,98 23, , Resultat pr. EKB Utbytte pr. EKB side 54

55 Egenkapitalbevis Egenkapitalbevis og tilhørende fond Kroner Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap. side 55

56 Egenkapitalbevis Verdi bak hvert egenkapitalbevis Kroner Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap side 56

57 Egenkapitalbevis De største eierne av EK-bevis (1-10) Eier Antall egenkapitalbevis Sparebankstiftelsen Tingvoll (10,51 %) Verdipapirfond Pareto Aksje Norge MP Pensjon Wenaas-Gruppen AS Verdipapirfondet Pareto Aktiv Beka Holding AS Farstad Shipping ASA Verdipapirfondet Pareto Verdi Sparebanken Møre Stiftelsen Kjell Holm Sum 10 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 53,9 48,9 side 57

58 Egenkapitalbevis De største eierne av EK-bevis (11-20) Eier Antall egenkapitalbevis Odd Slyngstad FLPS Princ All Sec Leif-Arne Langøy Tonsenhagen Forretningssentrum AS Verdipapirfondet Terra Utbytte U. Aandahls Eftf. AS Forsvarets Personellservice J.E. Devold AS Sparebankstiftelsen DNB NOR Brage Invest AS Sum 20 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 52,4 48,2 side 58

59 Fremtiden Oppsummering og utsiktene fremover Tiltagende vekst på utlån og fortsatt sterk konkurranse på innskudd Kostnader lavere enn 50 % av inntekter er fortsatt et sentralt styringsmål Lave tap og lavt mislighold. Tapsnivået vil være moderat fremover God soliditet og likviditet. Høy fokus på disse områdene også fremover side 59

60 Vi har kultur for å skape noe og lykkes. Sparebanken Møre er en del av denne kulturen. Akkurat som deg. side 60

61 Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal

62 Norsk og internasjonal økonomi situasjonen nå Produksjonen i Norge har vokst kraftig side 62

63 Norsk og internasjonal økonomi situasjonen nå Dette gjenspeiler seg i arbeidsmarkedet side 63

64 Utsiktene for internasjonal økonomi Veksten i verdensøkonomien fortsetter - veksten i år blir om lag 3 ½ prosent Anslag for BNP-vekst i 2013/14: Fremvoksende økonomier: 5 6 prosent USA: 2 ½ prosent Kina og India: 6-8 prosent Japan: 1 prosent Eurosonen: -1/2-1 prosent Alle risikofaktorer er på nedsiden: Forbruksetterspørselen og finanspolitikken i USA Deflasjonen i Japan Den politiske og økonomiske situasjonen i Eurosonen Boligmarkedet i Kina side 64

65 Utsiktene for norsk økonomi Det samme gjør konjunkturoppgangen i Norge - BNP-veksten blir 2 ½ - 3 prosent i 2013/14 Situasjonen i Norsk økonomi: Lav arbeidsledighet Rekordhøye boligpriser Økende privat forbruk Høy aktivitet i oljesektoren Økt aktivitet i offentlig sektor Lav inflasjon og lave renter Årsaker til den sterke veksten: Vekst i verdenshandelen Høye oljepriser Ekspansiv finanspolitikk Lave renter En solid finansnæring side 65

66 Norsk industris konkurranseevne Kraftig forverring de siste 10 årene Relative timelønnskostnader i industrien Nasjonal valuta Felles valuta Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Indeks 2001 = 100 side 66

67 Utsiktene for inflasjonen globalt Inflasjonen globalt er under kontroll side 67

68 Utsiktene for det globale rentenivået Lav vekst ute og lav inflasjon - betyr at det er utsikter til lave styringsrenter i flere år fremover side 68

69 Utsiktene for kortsiktige norske renter De kortsiktige rentene i Norge - vil følgelig holde seg lave i overskuelig fremtid side 69

70 Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal Industrifylket Møre og Romsdal - et fylke med store og små industrinæringer Transportmiddelindustri 15 % Kilde: Statistisk sentralbyrå Maskinreparasjon og installasjon 6 % Møbelindustri 11 % Maskin og motorkjøretøyindustri 14 % Konsumvareindustri 18 % Metallindustri 5 % Metallvareindustri Data og elektroteknisk 11 % industri 4 % Tekstil og bekledning 3 % Trelast-, trevare- og papirindustri 3 % Grafisk industri 1 % Kjemisk og farmasøytisk industri 3 % Gummivare- og plast 3 % Mineralproduktindustri 3 % side 70

71 Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal Veksten innenfor industrien blir moderat Industrien i M & R Bruttoprodukt Sysselsetting Bruttoinvestering)* Kilde: Statistisk sentralbyrå. Volumindeks 2011 = 100 )* Hele Norge side 71

72 Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal Tjenestesektoren i fylket er stor Helse og sosialtjenester og varehandel dominerer Personlig tjenesteyting 5 % Varehandel 19 % Helse og sosialtjenester 29 % Transport 10 % Undervisning 11 % Offentlig administrasjon 6 % Overnatting og servering 4 % Informasjon og kommunikasjon 2 % Finansiering og forsikring 2 % Teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift 6 % Kilde: Statistisk sentralbyrå Forretningsmessig tjenesteyting 6 % side 72

73 Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal Sterk vekst innenfor privat tjenesteyting 115 Privat tjenesteyting i M & R Bruttoprodukt Sysselsetting Bruttoinvestering Kilde: Statistisk sentralbyrå. Volumindeks 2011 = 100. side 73

74 Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal Det samme gjelder offentlig tjenesteyting 115 Offentlig forvaltning i M & R Bruttoprodukt Sysselsetting Bruttoinvestering Kilde: Statistisk sentralbyrå. Volumindeks 2011 = 100 side 74

75 Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal - oppsummering Utsiktene for fylket er altså svært positive - utviklingen vil imidlertid være noe forskjellig i de ulike sektorer Oppgang i industriproduksjonen Solid vekst i privat tjenesteyting Økt aktivitet i offentlig sektor Høyere produksjon i bygg og anlegg Høy aktivitet innenfor, kraftforsyning, skipsbygging og oljevirksomhet Høy produksjon i primærnæringene Fortsatt lav arbeidsledighet Mest åpenbare risikofaktorer: Internasjonal økonomi Oljeprisen Kronekursen Gjeld og boligpriser side 75

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

Regnskap pr. 2. kvartal 2014

Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 7. august 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 1. kvartal 2015 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 30. april 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet. Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet. Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20. november 2012 Norsk og internasjonal økonomi Produksjonen i Norge har vokst

Detaljer

12 å r s r a p p o r t

12 å r s r a p p o r t årsrapport ÅRSRAPPORT 3 Innhold Hovedtall konsern 6 Administrerende direktør De økonomiske utsiktene for 3 Engasjert bank Organisasjon og ledelsesstruktur 3 Administrerende direktørs ledergruppe 6 Datterselskap

Detaljer

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert delårsrapport 2. k va r ta l urevidert 14 2 2. KVARTAL 2014 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern 7 Resultat konsern 8 Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

urevidert delårsrapport 1. kvartal

urevidert delårsrapport 1. kvartal urevidert delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall konsern Resultat 1. kv. 2015 1. kv. 2014 2014 Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Netto renteinntekter 273 1,93 269 1,98

Detaljer

13 å r s r a p p o r t

13 å r s r a p p o r t årsrapport 3 ÅRSRAPPORT 3 Innhold 4 Hovedtall konsern 8 Administrerende direktør Gode utsikter for Møre og Romsdal Stor tillit i markedet 4 Satser på næringslivet 6 Organisasjon og ledelsesstruktur 7

Detaljer

Sparebanken Vest første kvartal 2010

Sparebanken Vest første kvartal 2010 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Hovedtrekk for 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig kapitalmarked Økt nominell rentenetto til tross for økte

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 17 Balanse... 19 Kontantstrømoppstilling... 20 Endring i egenkapital... 21 Egenkapitalbevisbrøk... 24 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014

Regnskap per 3. kvartal 2014 Regnskap per 3. kvartal 2014 31. oktober 2014 Finn Haugan, konsernsjef KONJUNKTURBAROMETER 2014 Moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Oppbremsing i sikte Sør-Trøndelag

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Meget godt resultat bygget på solid drift

Meget godt resultat bygget på solid drift Side 1 Meget godt resultat bygget på solid drift 3. kvartal 2010 Resultat før skatt: 386 mill kr (503 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt 14,3 % (25,2 %) Nedskrivning på utlån: 43 mill kr (85 mill

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer