Oslo 27. april kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. Administrerende direktør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo 27. april kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. Administrerende direktør"

Transkript

1 1. kvartal REGNSKAP Oslo 27. april Trond Lars Nydal Administrerende direktør

2 Den største banken i Møre og Romsdal - Betydelig bidragsyter i lokalsamfunnet 30 KONTOR I MØRE OG ROMSDAL 371 ÅRSVERK 63 MILLIARDER KR. I FORVALTNINGSKAPITAL 2

3 Hovedtrekk fra 1. kvartal - Trond Lars Nydal tiltrådte som ny adm. direktør 1. april BEDREDE ØKONOMISKE UTSIKTER VEKST Store deler av næringslivet i fylket opplever økt aktivitet. De viktigste årsakene til dette er en svak krone, lave renter og en ekspansiv finanspolitikk. I mars var den registrerte ledigheten i fylket 3,2 prosent. For landet som helhet lå ledigheten på 2,9 prosent (NAV). Banken er konkurransedyktig og registrerer god og tiltakende utlånsvekst både til personmarkedet og til næringslivsmarkedet. Innskuddsveksten er god. SVAKERE UTVIKLING I RENTENETTO VIPPS En kombinasjon av konkurransesituasjonen både for utlån og innskudd, lavere risiko og dermed lavere margin i deler av næringslivsporteføljen, innfasing av LCR samt vedvarende lave renter bidrar til press på rentenettoen. Sammen med 105 andre banker har Sparebanken Møre inngått avtale om utvikling av Vipps som felles norsk løsning for mobil betaling. SAMMEN GIR VI TILBAKE TEFT er nytt navn på bankens samfunnsengasjement. Av resultatet i er det satt av 141 millioner kroner til utvikling av lokalt næringsliv, kultur og idrettsliv, nærmiljø, kompetanse og samferdsel. 3

4 Utvikling i resultat Resultat etter skatt Avkastning - i millioner kroner - i % av egenkapital (ROE) , ,6 10,7 11,6 11,2 10,1 12, Engangseffekt fra nedsalg i Nets på 94 millioner kroner 4

5 Endring i resultat fra 1. kvartal til 1. kvartal - Endring i kvartalsresultat etter skatt i millioner kroner Rentenetto Sum andre inntekter Sum driftskostnader Tap Skattekostnad Lavere rentenetto Andre inntekter høyere i 1. kvartal sammenlignet med 1. kvartal Marginal økning i driftskostnader Fortsatt lave tap i 1. kvartal Lavere skattekostnad 5

6 Resultat - Hovedtall for 1. kvartal og 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal Endring siste år Resultat NOK mill. % NOK mill. % NOK mill. p.e. % Rentenetto 261 1, , ,11-3,6 Netto avkastning fin. inv. 8 0, , ,03-38,5 Gevinst/tap obligasjoner 16 0,11 1 0, ,10 - Andre inntekter 42 0, ,28 0-0,01 0,0 Sum inntekter 327 2, ,17 1-0,05 0,3 Personalkostnader 85 0, ,55 3 0,00 3,7 Andre kostnader 65 0, , ,02-1,5 Sum driftskostnader 150 0, ,99 2-0,02 1,4 Resultat før tap 177 1, , ,03-0,6 Tap på utlån og garantier 2 0, ,01-4 0,02 - Resultat før skatt 175 1, , ,05-2,8 Skattekostnad 44 0, , ,02-3,8 Resultat etter skatt 131 0, , ,03-2,4 6

7 Balanse og nøkkeltall - Hovedtall 1. kvartal og 1. kvartal Endring siste år Balanse NOK mill. NOK mill. NOK mill. p.e. Forvaltningskapital ,1 Utlån til kunder ,0 Innskudd fra kunder ,8 Ansvarlig kapital ,8 Nøkkeltall Endring siste år p.e. Egenkapitalrentabilitet i % 10,1 11,2-1,1 Kostnader i % av inntekter 45,9 45,4 0,5 Ansvarlig kapital % 18,6 18,2 0,4 Kjernekapital % 17,1 16,6 0,5 Ren kjernekapital % 14,9 14,2 0,7 Leverage Ratio, LR % 8,6 8,0 0,6 Fortjeneste pr EKB (kr, konsern) 6,55 6,80-0,25 Fortjeneste pr EKB (kr, morbank) 12,60 13,60-1,00 7

8 Kvartalsvis utvikling i rentenetto Rentenetto i kvartalet Rentenetto i kvartalet - i millioner kroner - i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) ,80 1,79 1,77 1,79 1,69 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 8

9 Kvartalsvis utvikling i andre inntekter Andre inntekter i kvartalet Andre inntekter i kvartalet - i millioner kroner - i % av GFK 106 0, ,37 0,48 0, ,30 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Gevinst fra VISA transaksjonen ble utbetalt i andre og tredje kvartal 9

10 Utvikling i andre inntekter - Endring i andre inntekter i millioner kroner kvartal Verdivurdering obligasjoner Øvrige finansielle investeringer Andre inntekter 1.kvartal Verdivurderingen av obligasjonsporteføljen endret fra +1 million til +16 millioner fra 1. kvartal til 1. kvartal Negativ endring i øvrige finansielle investeringer er i hovedsak knyttet til utvikling i basis-swapper 10

11 Spesifikasjon av andre inntekter - 1. kvartal og (NOK mill) 1. kvartal 1. kvartal Endring siste år Utbytte Kursgevinst/tap valuta (agio) Kursgevinst/tap renteforr. kunder Kursgevinst/tap fin. derivat Kursgevinst/tap obligasjoner Kursgevinst/tap aksjer Netto avkastning på finansielle inv Inntekter fra kort Bankgiro / øvrig betalingsformidling Betalingsformidling utland Provisjonskostnader betalingsformidling Garantiprovisjoner Eiendomsmegling Skadeforsikring Aktiv forvaltning Tinglysing / purregebyr Fond / ordrehandel Andre inntekter Netto provisjons- og andre inntekter Sum andre inntekter

12 Kvartalsvis inntektsutvikling Inntekter i kvartalet Inntekter i kvartalet - i millioner kroner - i % gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) 374 2, , ,17 2,09 2,12 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 12

13 Kvartalsvis kostnadsutvikling Driftskostnader i kvartalet Driftskostnader i kvartalet - i millioner kroner - i % av GFK ,99 0,98 0,97 0,94 0,97 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 13

14 Kostnadsutvikling og effektivitet - Intern målsetting for kostnadsnivået skal overholdes Driftskostnader Forvaltningskapital og årsverk - i % av inntekter - forvaltningskapital i milliarder kroner 54,6 56,3 60,1 61,6 63,1 Mål 45,4 40,1 43,0 43,0 45,

15 Utvikling i kostnader - Kun mindre endringer fra 1. kvartal kvartal Personalkostnader Adm. kostnader Andre kostnader 1. kvartal Økningen i personalkostnader skyldes innføring av finansskatt (økt arbeidsgiveravgift) Økningen i administrasjonskostnader knyttes til økte IT kostnader 15

16 Spesifikasjon av kostnader - 1. kvartal og (NOK mill) 1. kvartal 1. kvartal Endring siste år Lønn Bonus Feriepenger Arbeidsgiveravgift Finansskatt AGA Andre personalkostnader Pensjonskostnader (Innskudd/AFP/diverse) Sum personalkostnader IT-Kostnader Kontorrekvisita/Telefon/Porto Markedsføringskostnader Øvrige administrasjonskostnader Sum administrasjonskostnader Avskrivninger Lokalkostnader Kostnader varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

17 Kvartalsvis resultat før tap Resultat før tap i kvartalet Resultat før tap i kvartalet - i millioner kroner - i % av GFK 227 1, ,18 1,28 1,15 1,15 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 17

18 Fortsatt lave tap Tap på utlån og garantier Tap på utlån og garantier - i millioner kroner - i % av GFK ,10 0, ,04 0,04 2 0, ,

19 Kvartalsvis tapsutvikling Tap på utlån og garantier i kvartalet Tap på utlån og garantier i kvartalet - i millioner kroner - i % av GFK 22 0,14 5 0,03 2 0, ,01-0,02 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 19

20 Tap fordelt på sektor / næring Tap på utlån og garantier Næringsfordelt tap næringslivsportefølje - i millioner kroner - i millioner kroner

21 Tapsutsatte engasjement etter tapsnedskrivninger - Misligholdte over 3 måneder og ikke-misligholdte med tapsnedskriving Sum tapsutsatte engasjement Sum tapsutsatte engasjement - i millioner kroner - i % brutto utlån 476 3,5 3 3,03 2, ,5 1 0,5 0 1,78 1,1 1,01 0,8 0,67 0,32 0,51 0,32 0,22 0,28 0,2 0,15 0,15 0, Næringsliv Personmarked Næringsliv Personmarked Totalt 21

22 Tapsnedskrivinger - Betryggende nivå Tapsnedskrivninger Tapsnedskrivninger - i millioner kroner - i % av brutto utlån Grupper av lån Ikke misligholdte Misligholdte >90 dager Grupper av lån Ikke misligholdte Misligholdte >90 dager ,66 0,63 0,08 0,04 0,66 0,03 0,12 0,68 0,03 0,12 0,62 0,01 0, ,28 0, ,51 0,53 0, ,3 0,

23 Kvartalsvis resultat etter tap Resultat etter tap i kvartalet Resultat etter tap i kvartalet - i millioner kroner - i % av GFK 230 1, ,19 1,25 1,01 1,14 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 23

24 Økt vekst - Høy vekst i innskudd siste 12 måneder og tiltakende utlånsvekst Innskuddsutvikling Utlånsutvikling - i milliarder kroner og 12 måneders %-vis vekst - i milliarder kroner og 12 måneders %-vis vekst 46,2 48,9 51,3 52,7 54,0 28,1 28,4 29,4 32,6 32,7 10,8 % 9,8 % 3,6 % 1,1 % 3,5 % 6,2 % 5,7 % 4,9 % 2,7 % 5,0 % Innskuddsvekst på 9,8 % siste 12 måneder Høy innskuddsdekning i konsernet på 60,5 % Utlånsvekst på 5,0 % siste 12 måneder 24

25 Utlånsutvikling - Sterk utlånsvekst til personkunder Utlånsutvikling personkunder Utlånsutvikling næringsliv - i milliarder kroner og 12 måneders %-vis vekst - i milliarder kroner og 12 måneders %-vis vekst 30,5 32,2 34,8 37,1 37,9 10,1 % 15,9 16,6 16,5 15,7 16,3 5,9 % 8,0 % 6,6 % 8,0 % 5,2 % -0,8 % -0,7 % -4,8 % -0,7 % ,0 % utlånsvekst til personkunder siste 12 måneder Andel utlån til personkunder er 70 % Nedgang i utlån på 0,7 % i næringslivsporteføljen siste 12 måneder Vekst 1. kvartal på 3,7 % Andel utlån til næringslivet er 30 % 25

26 Utlånsfordeling Sektor- og næringsfordelt utlånsvolum Eiendomsdrift 10,8 % Annet 9,3 % Tjenesteyting 3,4 % Supply/Offshore 1,8 % Fiskeri 4,7 % Personkunder 70,0 % Annet (9,3 %) inneholder: Annen industri 2,1 % Jordbruk 0,7 % Finansiell tjenesteytelse 1,6 % Fiskeindustri 1,6 % Bygg og anlegg 1,0 % Møbelindustri 0,1 % Verftsindustri 1,0 % Diverse 0,4 % Handel 0,8 % 26

27 Utlån - Høy andel godt sikrede lån med pant i bolig Andel utlån til personkunder Belåningsgrad i personmarkedet - i % av sum utlån - Loan-To-Value (LTV) 59,4 % 36,7 % 70,0 % 2,5 % 1,4 % 0-60 % % % > 100 % Banken følger bestemmelsene i Forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (Boliglånsforskriften) Avvik rapportert i 1. kvartal var 6,6 % for lån med pant i bolig utenfor Oslo og 6,8 % for lån med pant i bolig i Oslo. Begge er godt innenfor kravene i 8 Fleksibilitet 96,1 % av pantesikrede lån til personkunder er innenfor 85 % belåningsgrad 27

28 Forskjeller i boligmarkedet - Utvikling i boligpriser fra desember 2003 mars NOK 1000 pr kvadratmeter Oslo Norge Stavanger Ålesund Møre & Romsdal Møre og Romsdal har over lang tid hatt lavere vekst i boligpris per kvadrat-meter enn landet sett under ett Det er verdt å merke seg at Oslo med prisvekst på 22,4 % utgjør en forholdsmessig stor andel av landets totale prisvekst på 11,7 % Nøkkelinformasjon (brukte boliger) Norge Møre og Romsdal Ålesund Stavanger Oslo Prisendring siste 12 måneder +11,7 % +3,7 % +4,3 % -1,4 % +22,4% Pris pr kvadratmeter Formidlingstid mars 34 dager 78 dager 63 dager 56 dager 14 dager Pris median bolig

29 Forskjeller i boligmarkedet Prisutvikling ulike boligtyper Andel av boligtyper som er leilighet - i pris pr kvadratmeter - % av totalt antall boliger Leilighet Delt bolig Enebolig Møre og Romsdal Norge Ålesund Oslo Leiligheter har i Norge, målt i pris pr kvadratmeter, hatt en langt sterkere prisutvikling enn andre boligtyper I Møre og Romsdal bor de fleste i enebolig eller delt bolig På samme måte som i landet forøvrig, ser vi forskjeller i prisutvikling og formidlings-tid mellom kommuner i Møre og Romsdal Kilde: Eiendomsverdi AS (Prisindeks mars ) / Statistisk sentralbyrå (Bebodde boliger etter bygningstype, Juni ) 29

30 Eksponering mot offshore og supply - Lav eksponering mot offshore og supply Andel utlån til olje og offshore Fordelt EAD (utlån, garantier, utrukne kreditter mv) - i % av totale utlån - i millioner kroner PSV 789 1,8 AHTS 311 Seismikk 746 MPV 187 (millioner kroner) Utlån Garantier mv Sum EAD Nedskrivinger Individuelle Gruppe Total Andel EAD Lav risiko (risikoklasse A-C) Middels risiko (risikoklasse D-G) % Høy risiko (risikoklasse H-M) % Engasjement med nedskriving % Sum % 30

31 Innskuddsutvikling - Høy innskuddsvekst siste 12 måneder Innskuddsutvikling personkunder Innskuddsutvikling næringsliv og offentlig - i milliarder kroner og 12 måneders %-vis vekst - i milliarder kroner og 12 måneders %-vis vekst 16,0 17,0 17,8 18,7 18,9 12,1 11,4 11,6 13,9 13,7 20,1 % 14,5 % 5,1 % 6,4 % 4,7 % 4,7 % 6,7 % 1,7 % 1,7 % -5,8 % ,7 % innskuddsvekst fra personkunder siste 12 måneder Andel innskudd fra personkunder er 58,0 % Innskuddsvekst fra næringsliv er 14,5 % siste 12 måneder til 12,7 milliarder kroner Innskuddsvekst fra offentlig siste 12 måneder er 18,6 % til 1,0 milliard kroner 31

32 Aktiv forvaltning - Volumutvikling i millioner kroner I tillegg til innskudd etterspør også flere av bankens kunder andre investeringer Aktiv forvaltning tilbyr bankens kunder profesjonell forvaltning Porteføljen blir kontinuerlig fulgt opp av våre lokale forvaltere 9 kommuner/fylkeskommuner 4 stiftelser/legat 1 pensjonskasse 2 forsikringsselskap 127 investeringsselskap 166 privatpersoner 32

33 Innskudd og markedsfinansiering - Innskudd er konsernets viktigste finansieringskilde, innskuddsdekning 60,5 % Innskudd og markedsfinansiering - i millioner kroner Sparebanken Møre har god markedstilgang Total netto markedsfinansiering var NOK 22,8 mrd. ved kvartalsskiftet hele 85 % av denne finansieringen har restløpetid over ett år Innskudd OMF Seniorlån Seniorobligasjonene med restløpetid over ett år har vektet gjenstående løpetid på 2,35 år OMF-finansieringen gjennom Møre Boligkreditt AS har vektet gjenstående løpetid på 3,62 år totalt for markedsfinansieringen 3,36 år Annet 272 Ansvarlig lånekapital 500 Møre Boligkreditt AS har fem lån på «Oslo Børs - Covered Bond Benchmark List» som også kvalifiserer til Nivå 2A-likviditet i LCR 33

34 Kapitaldekning - Kapitaldekning og leverage ratio (LR) godt over regulatoriske krav Kjernekapitaldekning i Sparebanken Møre Minimumskrav til ren kjernekapitaldekning - i % av beregningsgrunnlag - i % av beregningsgrunnlaget Ren kjernekapital Fondsobligasjon 15,5 % 16,6 % 17,0 % 17,1 % 14,4 % 2,5 % 2,4 % 2,2 % 3,0 % 2,4 % 14,1 % 14,6 % 14,9 % 12,5 % 12,0 % LR; 8,6 % adm. buffer Pilar 2-tillegg Vedtatt motsyklisk buffer Ren kjernekapital 13,8 % 0,5 % 1,8 % 1,5 % 10,0 % LR; 5,0 % Ren kjernekapital skal minimum utgjøre 13,8 %, kjernekapitalen minimum 15,3 % og ansvarlig kapital minimum 17,3 % Ren kjernekapital utgjør 14,9 % pr og ansvarlig kapital utgjør 18,6 % Konsernets kapitaldekning skal følge den varslede regulatoriske kapitalopptrappingsplanen Kapitaldekning beregnet i henhold til IRB i Basel II; IRB for massemarked og IRB grunnleggende for foretak 34

35 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre MORG - kurs og bokført verdi - Egenkapital og kurs i kroner, Pris/Bok i andel Utbyttestrategi ligger fast EK pr MORG Kurs MORG P/B ,89 0, , , , , Sparebanken Møres resultatdisponering skal påse at alle egenkapitaleiere sikres likebehandling Gitt Sparebanken Møres strategiske plan og stipulert egenkapitalavkastning, forventes den normaliserte utbyttegraden å være i området % Egenkapital pr MORG er beregnet basert på konserntall 35

36 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre - De største eierne (1-10) av egenkapitalbevis Eier Antall egenkapitalbevis Sparebankstiftelsen Tingvoll Cape Invest AS Verdipapirfond Pareto Aksje Norge MP Pensjon Wenaasgruppen AS Verdipapirfond Nordea Norge Verdi Pareto AS FLPS Princ All Sec Beka Holding AS Wenaas Kapital AS Sum 10 største Herav Møre og Romsdal Herav Møre og Romsdal i % 53,6 49,7 36

37 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre - De største eierne (11-20) av egenkapitalbevis Eier Antall egenkapitalbevis Verdipapirfondet Eika egenkapital Lapas AS (Leif-Arne Langøy) Bergen Kommunale Pensjonskasse Fondsfinans Norge Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte PIBCO AS Odd Slyngstad Forsvarets personell pensjonskasse Stiftelsen Kjell Holm Malme AS Sum 20 største Herav Møre og Romsdal Herav Møre og Romsdal i % 51,7 48,0 37

38 Utsiktene fremover MÅL I STRATEGIPLAN «MØRE 2020» Ren kjernekapital > 13,8 % Egenkapitalforrentning > 10 % Lave tap Sunn finansiell struktur Historien vår viser at vi når de målene vi setter oss. NR. 1 BANK I MØRE OG ROMSDAL Omgivelsene våre er i endring og digitaliseringen holder et høyt tempo. Sparebanken Møre består av en faglig kompetent og omstillingsdyktig organisasjon, og vi skal møte fremtiden med kontinuerlig utvikling. Vi har et godt utgangspunkt for å styrke posisjonen ytterligere i markedet vårt.. 38

39 Kontaktinformasjon Trond Lars Nydal, adm. direktør Telefon: E-post: Telefon: E-post: Runar Sandanger, leder Treasury and Markets sbm.no facebook.com/sbm.no engasjert.sbm.no Tone S. Gjerdsbakk, informasjonssjef Telefon: E-post: DISCLAIMER This presentation has been prepared solely for promotion purposes of Sparebanken Møre. The presentation is intended as general information and should not be construed as an offer to sell or issue financial instruments. The presentation shall not be reproduced, redestributed, in whole or in part, without the consent and Sparebanken Møre. Sparebanken Møre assumes no liability for any direct or indirect losses ox expences arising fron an understanding of and/or use of the presentation. 39

Oslo 10. august kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. Administrerende direktør

Oslo 10. august kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. Administrerende direktør 2. kvartal REGNSKAP Oslo 10. august Trond Lars Nydal Administrerende direktør Den største banken i Møre og Romsdal Sterk lokal tilstedeværelse 30 KONTOR I MØRE OG ROMSDAL 364 ÅRSVERK 66 MILLIARDER KR.

Detaljer

Oslo 19. oktober kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. administrerende direktør

Oslo 19. oktober kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. administrerende direktør 3. kvartal REGNSKAP Oslo 19. oktober Trond Lars Nydal administrerende direktør God vekst og bedrede økonomiske rammebetingelser - Hovedtrekk fra 3. kvartal 2 Ruster banken for fremtiden - Ny organisasjonsstruktur

Detaljer

Regnskapspresentasjon

Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjon 4. KVARTAL FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Oslo 25. januar 2018 Trond Lars Nydal Adm. direktør Den største banken i Møre og Romsdal Sterk lokal tilstedeværelse 28 KONTOR I MØRE OG ROMSDAL 359

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2013. Foreløpig årsregnskap 2013

Regnskap pr. 4. kvartal 2013. Foreløpig årsregnskap 2013 Regnskap pr. 4. kvartal 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 30. januar 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Regnskap pr. 2. kvartal 2014

Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 7. august 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 1. kvartal 2015 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 30. april 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Regnskap 3. kvartal oktober 2012

Regnskap 3. kvartal oktober 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 25. oktober 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Egenkapitalbevis Fremtiden side

Detaljer

Regnskap pr. 1. kvartal 2013. Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013

Regnskap pr. 1. kvartal 2013. Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013 Regnskap pr. 1. kvartal 2013 Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Egenkapitalbevis

Detaljer

Regnskap 4. kvartal Foreløpig årsregnskap Olav Arne Fiskerstrand. 26. januar Adm. direktør

Regnskap 4. kvartal Foreløpig årsregnskap Olav Arne Fiskerstrand. 26. januar Adm. direktør Regnskap 4. kvartal 2016 Foreløpig årsregnskap 2016 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 26. januar 2017 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap 1. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Regnskap 3. kvartal Olav Arne Fiskerstrand 19. oktober 2011

Regnskap 3. kvartal Olav Arne Fiskerstrand 19. oktober 2011 Regnskap 3. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 19. oktober 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Ansvarlig kapital Finansiering

Detaljer

Regnskap pr. 3. kvartal 2014

Regnskap pr. 3. kvartal 2014 Regnskap pr. 3. kvartal 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 23. oktober 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Regnskap pr. 3. kvartal 2013

Regnskap pr. 3. kvartal 2013 Regnskap pr. 3. kvartal 2013 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 24. oktober 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Marked og kunder Organisasjon Den største banken i Eika Alliansen Fysisk tilstedeværelse Sandnes: Stavanger: III Oslo:

Marked og kunder Organisasjon Den største banken i Eika Alliansen Fysisk tilstedeværelse Sandnes: Stavanger: III Oslo: Marked og kunder Kundebase på 4. privatmarkedskunder og 5. bedriftsmarkedskunder Hjemmemarkedet består av ni kommuner i Rogaland: Sandnes, Gjesdal, Stavanger, Time, Klepp, Sola, Randaberg, Hå og Bjerkreim

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Regnskap pr 2. kvartal 2016

Regnskap pr 2. kvartal 2016 Regnskap pr 2. kvartal 2016 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 10. august 2016 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Presentasjon 4. Kvartal 2011 og foreløpig årsregnskap 2011 Februar 2012 Generell informasjon SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Buskerud-Vestfold består av 8 bankkontorer,

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2016

Regnskap 1. kvartal 2016 Regnskap 1. kvartal 2016 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 21. april 2016 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2017 Oslo mai 2017

Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2017 Oslo mai 2017 Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2017 Oslo - 10. mai 2017 KAPITALDEKNING Banken er meget solid, ren kjernekapital utgjør 17,39 % Mål for ren kjernekapital er 14,5 % Ren kjernekapital prosent 16,20

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Regnskap pr 3. kvartal 2016

Regnskap pr 3. kvartal 2016 Regnskap pr 3. kvartal 2016 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 20. oktober 2016 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011 Presentasjon av regnskap per 30.09.2011 og 3. kvartal 2011 1. november 2011 Regnskapsavleggelsen for 3. kvartal 2011 Endringer i konsernstruktur Morbank Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (økt fra

Detaljer

Bankens strategi for å være attraktiv i kapitalmarkedet

Bankens strategi for å være attraktiv i kapitalmarkedet Bankens strategi for å være attraktiv i kapitalmarkedet Swedbank Oslo, 19. januar 2017 Runar Sandanger Sparebanken Møre Om Sparebanken Møre og fylket Dette er Sparebanken Møre Selvstendig bank med en distribusjon

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Rapport for 1. kvartal Meldal Sparebank

Rapport for 1. kvartal Meldal Sparebank Rapport for 1. kvartal 2017 Meldal Sparebank Rapport for 1. kvartal 2017 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter første kvartal 2017 et resultat før skattekostnad på 8,2 mill. kroner, som er 3,4

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 3. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 3. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter tredje kvartal er 48,5 mill. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 1. kvartal 2009

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 1. kvartal 2009 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. kvartal 2009 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre Utsiktene

Detaljer

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR ØKTE KRAV I 2016 FOR NORSKE BANKER 2 SOLIDITET Basel 1 gulv* IRB * * Kvartalstallene inkluderer 80% av akkumulert resultat etter skatt, med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 3. kvartal 2009

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 3. kvartal 2009 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 3. kvartal 2009 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital Rating Egenkapitalbevis

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2017 Kommentarene er basert på morbankens regnskap dersom ikke annet er nevnt i teksten. Hegra Sparebank eier 100 % av aksjene i Titan Næring AS. Aktiviteten i datterselskapet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2017 Kommentarene er basert på morbankens regnskap dersom ikke annet er nevnt i teksten. Hegra Sparebank eier 100 % av aksjene i Titan Næring AS. Aktiviteten i datterselskapet

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2012. Foreløpig årsregnskap 2012. Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013

Regnskap pr. 4. kvartal 2012. Foreløpig årsregnskap 2012. Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013 Regnskap pr. 4. kvartal 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST EN MER PRESTASJONSORIENTERT BANK - GOD LØNNSOMHET PÅ VESENTLIG HØYERE EGENKAPITAL Egenkapitalavkastning og ren kjernekapital

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat per tredje kvartal Oslo, 28. oktober Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste utdanningsnivå og halvparten

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 3. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 3. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Resultat før skatt Resultat etter skatt etter tredje kvartal er 47,5 mill.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Rapport for 1. kvartal Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal Marker Sparebank s resultat før tap i 1.kvartal var 10,9 mill., mot på 11,7 mill. i samme periode i fjor. Akkumulert netto kursgevinster på finansielle instrumenter per 1.kvartal var 0,4 mill høyere enn fjoråret. Provisjonsinntektene

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer