Økonomisk langtidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk langtidsplan 2015-2018"

Transkript

1 Arkivsak Dato Saksbehandler Per B Qvarnstrrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato Sak nr Sakstype Beslutningssak Økonomisk langtidsplan Sakstittel Og fremskrivning SHF er fra Helse Sør-Øst RHF bedt om å utarbeide en økonomisk langtidsplan for perioden men hovedvekt på perioden Planen skal ha som forutsetning å sikre økonomisk bærekraft for foretaket, samt ta inn i seg de investeringsbehov foretaket har. Samhandlingsreformens konsekvenser skal også forsøkes tas inn i planen. Foretakets ledelse har forsøkt å utarbeide en plan som veier investeringsbehov og driftsmuligheter på en best mulig måte, og ønsker å realisere investeringer og opplåning til bygningsmasse i størrelsen 2 milliarder kr i , hvorav vel 1,6 mrd. alt i perioden , samt øke handlingsrommet for investeringer i MTU og IKT i planperioden. Dette er reflektert i de driftsresultater det legges opp til å levere i planperioden. Den økonomiske langtidsplanen tar i mindre grad opp i seg de endringsdrivere som er beskrevet i foreløpig utkast til Utviklingsplan 2030, da investeringsnivået forutsetter betydelige forbedringer i driftsøkonomien i planperioden for å kunne betjene avdrag og renter, og metodikken i planmodellen er basert på ren fremskrivning fra 2018 til Denne økonomiske langtidsplan vil også legge rammer for strategiplanarbeidet for neste strategiperiode som skal styrebehandles i løpet av Forslag til vedtak 1. Styret tar foretakets økonomiske langtidsplan med et resultatnivå på minimum 100 mill kr/år i perioden til etterretning. 2. Styret anmoder Helse Sør-Øst RHF om å prioritere å gi Sørlandet sykehus lånemuligheter alt fra 2015, slik at nødvendige byggeprosjekter kan startes. 1. Driftsøkonomi og utfordringsbilde drift Trykte vedlegg til saken 2. Investeringsbehov og likviditet Økonomisk Langtidsplan for Sørlandet sykehus HF

2 Innholdsfortegnelse: a. Bakgrunn og målsettinger b. Inntektsforutsetninger Befolkningsutvikling Inntektsmodeller Aktivitetsforutsetninger somatikk, psykiatri og rus c. Samhandlingsreformen vurdering av økonomiske konsekvenser Kommunal medfinansiering Uttrekk i ramme for utskrivningsklare pasienter Uttrekk i ramme for oppbygging av kommunale Ø-hjelpstjenester Samlet vurdering av økonomiske konsekvenser d. Kostnadsforutsetninger Energikostnader IKT kostnader Høykostnadsmedisiner Øvrige kostnader e. Kontantstrøm fra drift tilgjengelig for investeringer f. Investeringsbehov Medisinteknisk utstyr Store byggeprosjekter Andre behov g. Låneopptak dagens lån Lån til større byggeprosjekter h. Oppsummering kontantstrøm i. Økonomisk bæreevne for investeringer j. Annet Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2/12

3 Økonomisk Langtidsplan for Sørlandet sykehus HF a. Bakgrunn SSHF utarbeidet for første gang høsten 2010 en økonomisk langtidsplan (ØLP) som ble oversendt Helse Sør-Øst RHF. Siden dette har det regionale foretaket videreutviklet planverk og modeller for langtidstenkning innen økonomi, og den planen som nå er utarbeidet ved Sørlandet sykehus HF for perioden bygger på de regionale modellene, samt de premisser som er gitt fra Helse Sør-Øst RHF hva gjelder aktivitet og inntekter. Formålet med utarbeidelsen av en økonomisk langtidsplan er å sikre et bevisst forhold til de investeringsbehov som foretaket har og at det planlegges en drift som sikrer økonomisk bæreevne for disse behovene. Foretaksgruppen har for øvrig lagt til grunn de overordnede målsettingene som allerede gjelder for budsjett 2014 i ØLP-arbeidet. Herunder er reduksjon i ventetider og ingen langtidsventende over 1 år sentrale føringer. Det samme gjelder kravet til økonomisk handlefrihet/investeringsevne. Disse vil ha betydning for prioriteringene i ØLP for foretaket. b. Inntektsforutsetninger Befolkningsutvikling Sørlandets befolkning har ut fra tall fra statistisk sentralbyrå sine fremskrivninger, en forventet befolkningsvekst på snittet av regionen. Denne vil være i størrelsesorden 5,8% frem til 2018( ca 1,45% pr år i snitt). Dette er lagt til grunn for aktivitetsveksten. Når vi ser nærmere på hvor veksten vil komme, er det de bynære kommunene, spesielt rundt Kristiansand, som vil ha den sterkeste veksten, mens innlandskommunene og flere av kommunene i Aust-Agder vil ha en noe lavere vekst. Dette vil kunne få konsekvenser for de ulike lokalisasjonenes utvikling i langtidsperioden. Inntektsmodeller Som tidligere referert legges resultatene fra inntektsmodellarbeidet i Helse Sør-Øst RHF til grunn for basisramme til foretaket for de neste 4 årene. Inntektsmodell for somatikk ble fullt ut implementert fra 2012, mens modell for psykiatri implementeres med 100% fra Modell for rus ble implementert fullt ut fra Modellene for kapital og pensjonskostnader implementeres 60% i 2014 og fullt ut i 2015.Det er utarbeidet en modell også for prehospitale tjenester som implementeres 100% fra De over nevnte inntektsmodeller falt særdeles godt ut for Sørlandets Sykehus HF, som har fått i sum får ca 375 millioner kroner i inntektsvekst fra 2008 til modellene er fullt ut implementert. Pr vil alt være implementert. Fra 2014 til 2015 gir dette dog en negativ effekt for Sørlandet sykehus med om lag 25 mill.kr, hvorav prehospitale tjenester (spesielt pasientreiser) -13 mill og psykiatri -10 mill. Sørlandet sykehus HF har også fått gjennomslag for redusert abonnementsavgift for bruk av OUS og finansiering av flerområdefunksjoner. Dette var årsak til at det for 2014 var et betydelig positivt bidrag fra modellene til sykehuset. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3/12

4 Det er for perioden gitt årlig økt basisramme til aktivitetsvekst. Denne er omlag 43 mill kr pr år. Mye av denne veksten vil gå til å dekke økte IKT kostnader, høykostnadsmedisin og vekst i pasientreisekostnader samt uttrekket for samhandlingsreformen, men det er også naturlig at noe av denne veksten skal tilfalle psykiatri og rus som tidligere år. Aktivitetsforutsetninger somatikk, psykiatri og rus Det legges opp til en generell vekst i aktiviteten ved sykehus på 2,4% pr.år i antall pasienter i somatikken, men kun en DRG/inntektsvekst på 0,7%. Dette betyr i realitet at veksten må komme poliklinisk og at det må skje en kontinuerlig dreining over fra inneliggende til dagog poliklinisk behandling. Dette vil medføre en tilnærmet 0-vekst i inneliggende pasienter i de neste 4 årene. Det er lagt opp til økt vekst gjennom økt produktivitet i enkelte kirurgiske fag, slik at sykehuset kan bli kvitt fristbrudd og svært lange ventetider innen disse fagene i løpet av de neste par årene. Det vil også kunne medføre økt kjøp av tjenester fra private aktører. Pr i dag er ventetidene og antall ventende innen ortopedi, øye, Øre-Nese-Hals og karkirurgi blant de lengre i regionen. Det er lagt til grunn at veksten innen radiologi og laboratoriefagene skal være større enn veksten i somatikken generelt, og vi må her forvente en vekstrate i størrelsen 3-5% årlig. Dette vil kreve nyinvesteringer i radiologikapasitet, noe sykehus allerede er i gang med i , samt investering i laboratoriene for å oppnå økt effektivitet og automatisering. Medisinsk klinikk har en meget stor andel øyeblikkelig hjelp-pasienter (ca 90 %). Dersom økningen i antall avdelingsopphold fortsetter i årene fremover, vil dette skape store utfordringer for klinikken, og særlig for de medisinske avdelingene. Et redusert antall avdelingsopphold forutsetter at kommunene i enda større grad håndterer pasienter med komplekse sykdomsbilder. Etableringen av vel 40 kommunale øyeblikkelig hjelp-senger ( KØH-senger), i løpet av 2014, er en utfordring for sykehuset da dette betyr risiko for bortfall av ISF inntekter samt reduksjon av basisramme. Det blir også viktig å redusere sengetallet i noen grad og overføre pasientgrupper til de kommunale KØH-enhetene, slik at det blir en reell overføring av oppgaver i tråd med midlene, til kommunene. For voksenpsykiatrien er det lagt til grunn en vekst på vel 2,6 % fra 2014 til 2015 fra RHF ets side. For perioden er det opp til foretaket å vurdere veksten ut fra kunnskapen om behov, tilbud og ventelister. Anslaget her er i underkant av befolkningsveksten, ca. 1,0 % pr år, og veksten antas å komme poliklinisk i psykiatrien. Med der rammer som er gitt vil det ikke bli en vesentlig videre opptrapping i psykiatrien, men heller en utflating i antall ansatte og behandlingstilbud. Det vil fortsatt være en dreining mot økt poliklinisk tilbud ved DPS ene. Dette ut fra et allerede høyt forbruk av tjenester på sørlandet i forhold til landsnittet. Barne- og ungdomspsykiatrien har tatt en forutsetning om vekst på 1,0% per år, også her poliklinisk. Det er i dag korte ventetider og få ventende slik at kapasiteten synes tilfredsstillende. For rus og avhengighetsfeltet er det lagt til grunn en vekst på ca. 2,6% i 2015 og 1,0% pr år deretter, også her i hovedsak poliklinisk. Det er ikke areal ved sykehuset for vekst på inneliggende pasienter, men senger i de psykiatriske avdelingene i Aust Agder er omprioritert til rusfeltet i 2012 og Hele 55% av døgnbehandlingstilbudet innen TSB Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4/12

5 kjøpes eksternt, i hovedsak i Blåkors-systemet ( Loland/Borgestad). Det er i dag relativt få ventende og stabile ventetider innen området, og en skal være klar over at de i voksenpsykiatriens tall også ligger en del pasienter hvor det også er rusdiagnoser tilstede. Forbruket av tjenester på sørlandet er blant landets høyeste både poliklinisk og for inneliggende pasienter. c. Samhandlingsreformen vurdering av økonomiske konsekvenser Samhandlingsreformen legger begrensninger for når helseforetaket kan ta ned tilbud, selv der oppgaver etter helseforetakets oppfatning - naturlig faller inn under kommunenes portefølje. SSHF kan ikke ta ned tilbud før kommunene etablerer slike tilbud ihht gjeldende avtaler, og dette har betydning for endringstakten. Som tidligere opplyst vil den innførte samhandlingsreformen for somatikken få betydelige konsekvenser for sykehusets inntekter. Vi har forsøkt å beskrive dette i punktene under, og forsøkt å legge til grunn våre beste antagelser for hvilke utslag dette vil få for sykehusets rammer og drift i de neste årene: Kommunal medfinansiering Det flyttes nasjonalt ca 4,5 milliarder kroner over til kommunene, slik at de kan få et finansieringsansvar for sine innbyggeres behandling ved sykehusene. Dette er gjort slik at kommunene skal finansiere 20% av ISF finansieringen til sykehusene for medisinske DRG aktiviteter (ca 50% av de totale aktivitetene i somatikk). Dette blir for sykehusene nøytralt, mens kommunene får en betydelig risiko ut fra ulikt forbruksmønster og tilfeldige pasientvariasjoner. For Sørlandet sykehus HF betyr dette at drøyt 305 millioner kroner er flyttet til kommunene i Agder for 2014 for dette. Dette antas videreført i kommunene antas også tildelt justeringer for folketallsveksten av dette beløpet, ref. statsbudsjettet som sier at 2/3 av veksten skal komme i kommunene, og ISF vekst i sykehusene er justert ned deretter (til 0,3% DRG vekst for 2014 og 0,7% i 2015 forutsetningene). Forbruksmønsteret i Agderkommunene viste i 2013 i sum et forbruk i kommunene som var 1-2% under de tildelte midlene til kommunen, men noen kommuner har negative avvik, både lengst vest og øst i Agder ser ut til å bli på om lag samme nivå, muligens noe lavere, noe som muligens skyldes endret kodepraksis og DRG-vekter i medisinsk klinikk. Uttrekk i ramme for utskrivningsklare pasienter En utfordrende sak for Sørlandet sykehus HF er at det trekkes ca 550 millioner kroner ut av rammene til helseforetakene i Norge for å overflytte midlene til kommunene, slik at disse må på betale for de utskrivningsklare pasienter som til enhver tid ligger på sykehusene. Dette for å stimulere kommunene til å ta sitt ansvar for pasientene når de er ferdig behandlet. Dette medførte et uttrekk på 31,8 mill kr allerede fra 2012 for Sørlandets Sykehus HF. I 2012 fakturerte sykehuset kun 1,2 mill.kr. og i 2013 kun 0,6 mill.kr til kommunene på Agder. Dette betyr med andre ord en varig svekket økonomi for sykehuset. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5/12

6 Uttrekk i ramme for oppbygging av kommunale Ø-hjelpstjenester (KØH-senger) Kommunene begynte oppbygging av Ø-hjelpstjenester (KØH) lokalt allerede i 2012 og 2013.Det gjøres et voksende uttrekk fra 11 mill kr i 2012 til 45 mill.kr i 2015 fra Sørlandet sykehus HF, som skal gå til Sørlandets kommuner sammen med en tilsvarende andel fra HOD. Det skal etableres vel 40 kommunale Ø-hjelp senger på Agder. Slik bevilgningene er gjort fra HOD synes det som alle disse er i drift i løpet av Ut fra størrelsen på uttrekket utgjør dette ila 2015 behandling av om lag pasienter pr år. Dette harmonerer med målsettingen om kun 0,7% DRG vekst for sykehuset, mens de øvrige ca 0,8% årlig forventes å komme i kommunene. Det harmoniserer også med forventet vekst i liggedøgn ut fra befolkningsveksten i pasientgruppene over 65 år. Samlet vurdering av samhandlingsreformens økonomiske konsekvenser Som nevnt har vi lagt til grunn en vesentlig effekt av samhandlingsreformen i de neste årene. Det er lagt inn 75 millioner i reduserte rammeinntekter fra og med Dette får betydelige konsekvenser for sykehusets drift og vil også få innvirkning på handlingsrom til investeringer. Det vil bli krevende å ta ned kapasitet tilsvarende rammereduksjonen, herunder redusere kapasitet for øyeblikkelig hjelp hvor en betydelig andel av kostnadene er knyttet til beredskap. Dette vil bli nødvendig å gjøre ut fra de rammereduksjoner sykehuset får. For å unngå uønskede konsekvenser av samhandlingsreformen vil videre dialog med kommunene og Helse Sør-Øst bli nødvendig. Sykehuset vil også miste ISF inntekter på de pasientene som skal behandles i kommunene og ikke i sykehuset fremover. Dette kan fort beløpe seg opp mot 50 mill.kr. årlig fra Det forventes også fra kommunenes side at sykehuset skal etablere nye tjenester for å støtte virksomheten rundt de kommunale øyeblikkelig hjelp tjenestene, som f.eks. mobilt radiologitilbud, noe som vil fordre ressurser og øke kostnadene for sykehuset. d. Kostnadsforutsetninger Det er gjort en overordnet gjennomgang av forventet utvikling på kostnadssiden i foretaket. Det noen få områder som vil ha en kostnadsutvikling utover normal prisvekst: Energikostnader Energikostnader har i de siste årene tatt en større og større plass i de totale budsjettene. Sykehusets forbruk i et normalår er på 62 GWH, og dette er lagt til grunn for perioden. Målsatt arealeffektivisering på 10% er allerede gjort i tidligere år. Av dette er ca 15 GWH fjernvarme levert fra Agder energi, til laveste gjeldende elpris. Det er konferert med Bergen Energi som er vår avtaleleverandør på elkraft, og de har gitt indikasjoner og argumentasjon for at et fremtidig prisbilde vil gå fra i snitt 0,52 kr/kw i 2014 til 0,80 kr/kw (2014 kr) i Dette får en konsekvens på ca 15 mill kr utover budsjett 2014 nivå. Dette er på nivå med anslagene i forrige ØLP. Det skal nevens at 2013 og 2014 synes å gi betydelige kortsiktige besparelser fra de budsjetterte nivåene grunnet markedssvingninger. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 6/12

7 IKT kostnader Det er i de senere år gjort betydelig opprusting på IKT siden ved Sørlandet sykehus HF, bl.a. ny IKT plattform i hele foretaket i 2010 og nytt DIPS miljø i I 2014 har foretaket en kostnad på ca 165 mill.kr årlig, og denne forventes å øke i de neste årene med bakgrunn i de sentrale beslutninger om standardisering av IKT systemer, samt de stadig økende krav til systemene fra myndighetene. Vi har lagt til grunn en vekst på 93 mill kr årlig over 4 år.( fra 165 til 248 mill kr/år). Dette er vel 50% økning og reflekterer de aktuelle sentralt prioriterte prosjekter som RHF implementerer gjennom Sykehuspartner. Dette utfordrer sterkt den økonomiske bæreevnen til sykehuset, da situasjonen på MTU og bygningssiden også krever betydelige midler i årene som kommer. Dette representerer alene et effektiviserings- krav i somatikken på rundt 60 mill.kr. over 4 år slik inntektssiden nå ser ut. Høykostnadsmedisiner Sørlandet sykehus HF har siden det overtok finansieringsansvaret for de såkalte biologiske legemidlene sommeren 2006, hatt en årlig vekst på over 10% i forbruk av disse medikamentene. Forbruket utgjør i dag omlag 12% av totalen i regionen, med andre ord noe høyere forbruk per kapita i Agderfylkene enn regionssnittet. En gjennomgang med faggruppene internt i forbindelse med budsjett 2014 viste en fortsatt antatt vekst i størrelsesorden 5-8% pr år i volum, mens miks av medikamenter og prisjusteringer nok vil også påvirke kostnadsveksten. Likevel må vi påregne at det må tilføres rammemidler til disse medikamentene voksende til i størrelsesorden 30 mill kr i gradvis økning frem til 2018.(ca 5% pr år) til behandling av kjente sykdomsgrupper. Dette vil også måtte hentes ut i effektivisering i tjenestetilbudet i somatikken, da vekstrammene ikke dekker dette. Utover dette er det anslått en ytterligere årlig kostnad på 45 mill kr til bruk av biologiske legemidler til andre sykdommer, inklusive kreftbehandling. Dette nivået forventes å bygge seg gradvis opp til de 45 mill/år.altså en ytterligere vekst fra dagens nivå. Finansiering er uklar, men vi har lagt til grunn full finansiering av dette under andre inntekter. Rekruttering og kompetanse Det er krevende å rekruttere spesialkompetanse til sykehuset, da spesialt på lege pg spesialsykepleiersiden. Vi vil i de neste årene måtte betydelig forbedre våre stipendordninger for utdanning av spesialsykepleiere innen operasjon, intensiv, barn og jordmødre, for å sikre kvalitet og nok bemanning fremover. Også vaktordningene for ulike legespesialiteter vil kreve tilta for å sikre forsvarlig drift. Disse områdene i sum vil fort utgjøre en økonomisk merutfordring på minst 10 mill.kr i de kommende årene. Opprettholdelse av et godt nivå på forskningsaktivitet er et viktig virkemiddel for å rekruttere spesialistkompetanse, og det legges opp til minimum å opprettholde dagens nivå her. Dette er blant de høyeste i landet utenfor universitetssykehusene. Dette er investeringer i humankapital som vil være nødvendige fremover for å sikre kvalitet og forsvarlighet. Vi vil også se at økt grad av opplæringsbehov genererer kostnader både i eksisterende fagområder og nye tilbud. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 7/12

8 Øvrige kostnader Av de øvrige kostnadselementene er det først og fremst MTU kostnader som vil vokse som konsekvens av økt investeringstakt på MTU siden. Serviceavtaler på nytt utstyr er generelt dyrere enn på gammelt utstyr, og det vil også komme noe vekst i utstyrparken spesielt innen radiologi, over en 4 års-periode, slik at vi må påregne minst 4 mill kr i økt kost på dette i 2018 kontra Den økende polikliniske aktiviteten medfører også en betydelig økning i pasientreisekostnader, om lag 5 mill kr økning pr år fremover er lagt til grunn. Behandlingshjelpemidler er også et krevende område med sterk årlig vekst, og vil kreve minimum 2 mill ekstra i økning hvert år. Herunder ansvar for dekning av behandlingshjelpemidler i kommunale institusjoner. Det er utfordrende å frigjøre økonomiske midler fra driften for å finansiere kvalitetssikringstiltak. Både SSHFs egne ambisjoner på dette området og den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen stiller krav til helseforetaket om konkrete tiltak. Det ville være ønskelig å kunne etablere flere stillinger nært primærvirksomheten for kvalitetskoordinatorer, og å kunne satse sterkere på kvalitetsutviklingsprosjekter. Dette er det så langt funnet lite rom til i klinikkene, men direktøren har fått til å prioritere midler kortsiktig de siste par årene til ulike kvalitetstiltak. Både samhandlingsreformen, økte pasientsikkerhetskrav og mangel på spesialister vil i løpet av planperioden gjøre det nødvendig å innføre økt grad av turnus for kontortjenesten. Helgene blir mer og mer lik ordinære ukedager, med høy aktivitet. Det blir i økende grad nødvendig å ha kontortjeneste tilstede både på lørdag og søndag. Dette gjelder for både postsekretærtjeneste og ordinær kontortjeneste. Økt grad av poliklinisering er også sekretærintensivt. Denne personellgruppen vil i planperioden måtte øke, noe som vil være god ressursutnyttelse, og samtidig helt nødvendig for å oppfylle krav i samhandlingsreformen. Det siste elementet er usikkerheten rundt lønnsoppgjøret i Det er svært usikkert om hvordan oppgjøret vil slå ut, men det er gitt en 4,0% ramme for oppgjøret i statsbudsjettet. Helårseffekten av 2012 og 2013 oppgjørene ga i sum en merutfordring i 2013 på vel 15 mill.kr.dette er videreført i ØLP arbeidet, men det er forutsatt at om lag 50 mill.kr budsjettplugger / utfordringsbilde i 2014 i somatikken, må løses gjennom tiltak i 2014/2015. Dette er innbefattet stor usikkerhet, da det er både kirurgisk og medisinsk klinikk som har utfordringer av betydelige størrelser, kombinert med svake driftsresultater så langt i e. Kontantstrøm fra drift tilgjengelig for investeringer Det er lagt til grunn et forsvarlig investeringsnivå for å sikre nødvendig utskifting av MTU og nødvendig vedlikehold at tekniske anlegg og bygninger. Dette er ønskelig med et årlig nivå på minst 150 mill.kr til gjenanskaffelsesinvesteringer innen MTU i foretaket. Det høyeste nivået ser vi de første årene i den prioriterte ønskelisten, da etterslepet som kjent er stort på investeringssiden. Det vil dog ikke være mulig å innfri det ønskede nivået ut fra dagens driftsnivå. Det vil ta minimum 10 år å komme à jour med etterslepet på MTU siden. Vi ser det som mulig å benytte i størrelsesorden inntil 80 mill pr år til MTU i de neste årene av totalt ca 125 mill. i vedlikeholdsinvesteringer årlig. Resultatkravet på om lag 100 mill.kr. i perioden er lagt i forhold til dette, og medfører en betydelig effektivisering av driften i somatikk, ca 100 mill kr, tilsvarende nær 3 % over 4 år totalt sett (sett bort fra vekst i de over nevnte spesifikke kostnadsarter). Styret for Sørlandet sykehus HF Side 8/12

9 Det vil samtidig være en utflating i psykiatri og rus på bemanning/drift, knyttet til inntektsmodellens siste oppdateringer, Omstillinger også her vil bli nødvendig for å styrke deler av tilbudet der det er ønskelig, samt for å kunne betjene en investering i størrelsesorden 600 mill.kr.. I sum vil da kontantstrøm til investeringer i foretaket bli i overkant av 150 mill.kr pr år, da det er om lag 65 mill som kommer fra Helse Sør-Øst i tillegg til de 100 som skapes i resultat i foretaket. Noe av midlene, ca 17 mill årlig, går dog til egenkapitalinnskudd i KLP. Det er også lagt opp til et resultat/driftsnivå som kan forsvare renter og avdrag på et lån på 1,15 milliard kroner som forventes tatt opp i perioden for nødvendig opprusting/nybygg i Kristiansand både til psykiatri og somatikk. I dette forutsettes også at de til bakeholdte midler i RHF et til store prosjekter, tilfaller Sørlandet i rimelig grad fremover. Det er lagt til grunn at 600 mill kr av disse kan benyttes som egenkapital i investeringene (30% EK-grad ) frem til 2018.Det er også lagt opp til Sørlandet kan låne ca 1150 mill fra HOD til de samme infrastrukturinvesteringene. Fordringen vil utgjøre om lag 880 mill. kr ved inngangen til 2015 (og vil øke med ca 125 mill i året fremover inntil SSHF får benytte lånemuligheter). Den er rentebærende med vel 2% årlig rente p.t. f. Investeringsbehov Foretaket har siden reformen i 2002 akkumulert opp et betydelig etterslep på investeringssiden, i størrelsen 2 milliarder kr. På MTU er dette vel 300 mill kr, og på bygningssiden rundt 1,8 milliarder kr.(multiconsult rapport 2013). Medisinteknisk utstyr Innen medisinteknisk utstyr vil det være årlig strengt prioritert behov nær 80 mill kr, hvorav radiologi utgjør i snitt vel 30 mill kr kr pr år. Dette vil i hovedsak være utskiftinger, men også en kapasitetsvekst på MR og CT i ut fra et stadig voksende behov. Veksten i behandlinger vil i perioden i stor grad være poliklinisk. Dette investeringsnivået vil gjøre at etterslepet som er opparbeidet stort sett vil være på samme nivå de neste 5 årene, slik vi har sett de foregående år. To MTU-prosjekter skal nevnes spesielt i perioden Det ene er utskifting strålekanoner med mer på Senter for kreftbehandling(sfk). Dette prosjektet utgjør 70 mill kr i og det er gitt lån til dette fra Helse Sør-Øst RHF. Det andre er oppbygging av karkirurgisk utrustet operasjonsstue snarest mulig, senest i Dette er forventet å koste 30 mill.kr. og må prioriteres opp mot radiologiutrustning og annen nødvendig utrustning til operasjonsstuer og annet. Store byggeprosjekter I 2012 til 2016 vil operasjonsavdelingen i Kristiansand oppgraderes for i størrelsesorden 400 mill.kr. Det er innvilget lån på 80 mill til dette i 2011 og 2012 fra Helse Sør-Øst RHF, og dette er benyttet i fase 1. Det øvrige er løst av foretakets egne investeringsrammer fra driften. Prosjektets neste faser nødvendiggjør også en ny løsning på nødstrømsforsyningen ved SSK, som også vil utgjøre om lag 100 mill. kr. over de neste årene. I sum betyr dette et prosjekt på ca 350 mill.kr i som avhenger av lånefinansiering og egenkapitaluttak fra RHF et for å kunne gjennomføres som planlagt. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 9/12

10 I tillegg er det ønskelig med utstyrsutskifting knyttet til operasjonsstueprosjektet på om lag 30 mill.kr. Det siste må prioriteres innenfor de ordinære driftsinvesteringsrammene i foretaket i de neste årene. Det legges opp til en samling av byggebehov i perioden for å løse deler av arealutfordringer og bygningsaldersutfordringer i Kristiansand. Dette gjelder voksenpsykiatri, barneavdeling, akuttmottak / intensivavd., som alle i dag er i bygningsmasse som er mellom 50 og 110 år, samt de kapasitetsutfordringer dagens poliklinikkarealer og arealer til radiologi og laboratoriefag har. Det forventes det en opplåning/sentral finansiering på vel 1,1 milliard kroner for å håndtere disse områdene. I tillegg kommer betydelige oppgraderingsinvesteringer i gammel bygningsmasse fra 1979 i Arendal og 1960 tallet i Flekkefjord, i sum ca 120 mill.kr. Deretter også betydelige oppgraderinger av sengepostene ved SSK, som ble bygget rundt , ca 150 mill.kr. Alt dette i er i tråd med Multiconsults tilstandsrapport fra des.13 og utviklingsplan 2030-arbeidet. For ABUP og andre funksjoner i psykiatrien, hvor vi i forrige ØLP regnet med en investering i perioden i størrelsen millioner kroner, er dette nå løst ved leie av modulbygg, som dekkes som driftskostnader i psykiatrien. Oppussing av gammel bygningsmasse her skyves utover i tid i planen. Andre behov Det vil i tillegg til de over nevnte behov være et behov for mindre lokale infrastrukturinvesteringer innen IKT, samt jevnlig utskifting av ambulanser, helsebuss og en del annet transportutstyr samt annet teknisk utstyr. I tillegg vil det være behov for løpende teknisk oppgradering av betydelige tekniske anlegg i bygningsmassen. De over nevnte elementer er lagt inn i investeringsbehovene med 20 mill kr pr år. Det er også ønskelig med løpende driftsoptimalisering av bygningsmassen i form av mindre endringer og ombygginger og teknisk vedlikehold med i størrelsesorden mill kr pr år. Disse nivåene vil ikke endre det betydelige etterslepet innen disse fagområdene, men vil holde nivået på dagens nivå også fremover. En forbedring må komme i form av lånefinansierte større prosjekter, slik det legges opp til i planperioden. Det er igangsatt et utviklingsplanarbeid for sykehuset, som vil konkludere ila høsten 2014 og gi føringer for prioriteringsrekkefølge for investeringene fremover i bygningsmasse. g. Låneopptak For å kunne bære investeringer i størrelsen 2,3 milliarder kroner i perioden vil det være nødvendig med betydelige låneopptak, minimum 1,15 milliard kr. i tillegg til uttak på 600 mill.kr. fra de oppsparte langsiktige midlene hos HSØ. Dette utover de løpende bidrag til investeringer fra driften. Lån og tilskudd er så langt ikke prioritert fra Helse Sør-Øst RHF, og betinger en godkjent utviklingsplan for sykehuset, noe det arbeides med i 2013/2014, med tanke på prosjektplanleggingsfase i 2015 og byggestart i 2016/2017 både i somatikk og psykiatri. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 10/12

11 dagens lån Foretaket er antagelig det som har minst lån i regionen i dag, med kun 100 mill kr i restlån knyttet til utbyggingen i Flekkefjord tidlig på 2000 tallet og 80 mill i lån på operasjonsstuerne i Kristiansand. Det betales årlige avdrag i størrelsen 10 mill kr på dette. Det er samtidig trukket ut likviditet fra foretaket for å finansiere fellesprosjekter i Helse- Sør-Øst RHF regi i størrelses 880 mill.kr pr , og det er forutsatt videre uttrekk på i snitt ca 125 mill.kr pr år for hele ØLP perioden(15-18). Sykehuset har derfor opparbeidet en stor fordring på Helse Sør-Øst. Det må avklares med RHF et hvor stor del av denne som kan tilbakeføres SSHF til avdragsbetjening på lånemidler og som investeringstilskudd fremover. Lån / investeringstilskudd til store bygg Det er forventet et lånebehov på i størrelsen 1,15 milliard kroner i perioden for å gjennomføre de store byggeprosjektene som er nødvendig i hovedsak i Kristiansand. Driften av sykehuset tilpasser sin bæreevne til å betjene renter og avdrag på et slikt lån over 25 år. Med dette vil Sørlandets Sykehus HF ha låneportefølje som er i samme størrelsesorden som de øvrige sykehusområdene i regionen. Sett i lys av at sykehuset har opparbeidet en langsiktig fordring mot Hele Sør-Øst RHF knyttet til tilbakeholdt likviditet til fellesskapets investeringer på i størrelsesorden 1,3 milliard kroner ved utgangen av 2018 før uttak til ønskede prosjekter med 0,5 mrd., er det naturlig at sykehuset også får prioritet på lånekapital og uttak i perioden. En ny modell for likviditetsfordeling i RHF vil bli antagelig bli arbeidet med i 2014/2015, og vil kunne få konsekvenser for handlingsrommet denne planen bygger på. h. Oppsummering kontantstrøm Oppsummert viser kontantstrømmen fra driften at foretaket vil kunne håndtere en akseptabel investeringsportefølje i årene som kommer. Dog vil det ta minst 10 år før etterslep er tatt igjen, selv med et ganske ekspansivt resultatbudsjett i foretaket. Rentebelastningen etter lån til nybygg vil fra 2018 begrense investeringsevnen fra 150 mill. til et normalnivå på ca 100 mill kr pr år. Når vi ser det i lys av oppgradert bygningsmasse vil dette antagelig kunne dekke de nødvendige behov, med unntak av de store investeringene i strålekanoner (ca. hvert 12 år). i. Økonomisk bæreevne for investeringer Som vi ser av tallmaterialet viser driften evne til å bære en betydelig årlig investeringsportefølje, ca 2 milliarder de første 6 årene, forutsatt at lån/tilskudd stilles til rådighet. Dette i hovedsak med basis i de økte rammene fra inntektsmodellene, samt god produktivitet i driften over tid. Resultatforbedringer i størrelsen 80 mill kr i somatikken over en 4 års periode er en betydelig utfordring selv når vi hensyntar de prosesser som pågår rundt arbeidstidplanlegging, innkjøpsarbeid og legemiddelsamarbeid med mer. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 11/12

12 Anslagsvis vil klinikkene møte et merverdikrav på om lag 0,5-0,7% årlig i budsjettene, i tråd med andre sykehus sine krav. Dette utgjør om lag 100 mill.kr i forbedring, mens en del kostnadsområder (IKT med mer) vil spise opp dette samt rammeveksten. Det er minimalt med midler til nye oppgaver og eventuelt nye behandlingsmetoder/utstyr i ØLP perioden. Sett opp mot aktivitetsveksten kreves det mao betydelig økt produktivitet i 4 årsperioden. Psykiatrien legger opp til en videreføring av kvalitetsløftet i form av noe styrking av behandlerkapasitet i form av psykiatere og psykologer også i årene som kommer. Effektene av ny samlet bygningsmasse på Eg vil også gi positive resultatbidrag ut fra mer effektiv drift når denne er klar. Vår vurdering er at det er oppside på disse punktene slik ØLP tallene nå ligger. Dette vil i tilfelle inngå som del av nødvendig forbedring av resultatet og investeringsevnen i foretaket. j. Annet Planen er utarbeidet med horisont frem til investeringen i to nybygg er gjort i 2019,samt med driftsfokus for de neste 4 årene ( ). Årene etter dette er en ren fremskrivning av 2018 nivå med unntak av avskrivninger, renter og investeringer. Disse siste årene i planen vil det være betydelig usikkerhet knyttet til. Det er en utfordring i planverket/modellen her at vi har med kapasitetsutvidelsesinvesteringer, men ikke fremskriver driftsøkonomien mhp aktivitetsvekst på samme måte. Det gir et for lavt resultatnivå i årene fra 2020 og fremover, noe som kan se ut som om foretaket har for lav inntjening og bærekraft. Dette vil bli tatt med RHF et for å finne en løsning modellteknisk, slik at vi også i perioden fra ca 2025 kan vise et resultatnivå som har bærekraft for nødvendige investeringer. Vi forsøker ikke i denne ØLP å vise effekten av forslagene i utviklingsplan 2030, med betydelige investeringer i ett nytt sykehus, basert på en videreføring av dagens sykehus på Eg eller på ny tomt, samt de innsparingspotensialer som er indentifisert i disse scenariene. Dette er dog ikke vedtatte scenarier, og vil måtte hensyntas i neste års ØLP-utarbeidelse, når en beslutning om retning og valg i utviklingsplanen er gjort. Pensjon er en annen vesentlig usikkerhet. Dagens oppgjørsordning som ble etablert i 2012 lagt til grunn i tallene. Dette innebærer at eier ved finansdepartementet i stor grad kompenserer for endringer / usikkerheter i regimet, Det er som nevnt fortsatt stor usikkerhet rundt effektene av samhandlingsreformen, og hva dette vil gi som konsekvenser for driften i sykehuset. Dette vil måtte monitoreres løpende, slik at driften kan tilpasses de rammer som blir utfallet av prosessene fremover både sentralt og mot kommunene. Dette gjelder særlig eventuelle endringer innen psykiatri og rus, hvor begge deler ikke er hensyntatt i ØLP på det nåværende tidspunkt. Vi vil arbeide videre med den økonomiske langtidsplanen som grunnlag for å fastsette budsjettrammer for enhetene i sykehuset for 2015 innen sommerferien, slik at vi kan få en god budsjettprosess tidlig høsten Til sist skal nevnes usikkerheten rundt innføring av kvalitetsfinansiering til sykehusene. Dette er varslet at vil komme også på HF nivå i budsjett 2015, men innhold og beløpsstørrelser er pt ukjent. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 12/12

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett.

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett. Arkivsak Dato 19.01.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 0062012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Investerings og likviditetsbudsjett

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal

Detaljer

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10 OPPSUMMERING: (etterslep inkl 2011-15) SUM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 21-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.03.2014 Rønning

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

SSHF økonomisk langtidsplan 2016-2019

SSHF økonomisk langtidsplan 2016-2019 SSHF økonomisk langtidsplan 2016-2019 1. Presentasjon fra HSØ til direktørmøte/øk.dir møte mars 1. Aktivitetsforutsetn., innteksmodeller, vekstrammer, pensjon,tbf, investeringsevne, foreløpig investeringsprioritering

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Dialogkonferanse, 22. januar 2014 Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen m-helse Eksempel på teknologitrend: kontaktlinse med innebygd glukosemåling. Endringsdrivere

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2011 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Dana Tønnessen

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

Ny Inntektsmodell SSHF

Ny Inntektsmodell SSHF Ny Inntektsmodell SSHF Orientering i styremøte 19.11.2015 Økonomidirektør Per Qvarnstrøm 19. november, Lillesand Behovet for ny inntektsmodell Med bakgrunn i ny organisering av SSHF presenteres det i denne

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Hensikt Hensikten med denne malen er at foretakene/sykehusene skal gi en mer utfyllende beskrivelse

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR Forslag til vedtak: Styret tar administrerende

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

investeringsregime HMN

investeringsregime HMN investeringsregime HMN Finansieringsmodellen Magnussen-modellen Finansieringsmodellen skal gi en inntektsfordeling til HF-ene som reflekterer likhet i tilbudet av tjenester uavhengig av hvor vi bor. Dette

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Vedlegg Budsjettdokument 2. Vedlegg Klinikkenes innspill 3. Vedlegg

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende:

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende: Direktøren Styresak 54/08 STATUS ØKONOMI 2008 OG BUDSJETT 2009 Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2008/1169 Dato: 12.11.2008 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Presentasjon styremøte i SSHF 05.02.2015. Budsjett 2015. Per Qvarnstrøm økonomidirektør

Presentasjon styremøte i SSHF 05.02.2015. Budsjett 2015. Per Qvarnstrøm økonomidirektør Presentasjon styremøte i SSHF 05.02.2015 Budsjett 2015 Per Qvarnstrøm økonomidirektør Budsjett 2015, innhold: 1. Mål for 2015 (foreløpige) 2. Kobling mot økonomisk langtidsplan(ølp) 2015-2017. 3. Statsbudsjettet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE R STYRET Sak 05/14 Resultat og Investeringsbudsjett 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/11 Anne Marie Barane Dato for styremøte 06.02.14 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Hamar, 7. oktober

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. april 2009 Dato møte: 7. mai 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 65/2009 INVESTERINGER 2009 Investeringer for 2009 har vært omtalt i fire

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/533 Trude Jensen Hammerfest, 22.9.2015 Saksnummer 74/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 30. september

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet

SAKSFREMLEGG. Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet SAKSFREMLEGG Sak 42/12 Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 20.12.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/2994-9 Arkiv: 123 Innstilling 1.

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Flekkefjord 30. januar 2013 Jan-Roger Olsen, adm. dir. Per Engstrand, fagdirektør Bernhard Nilsen, samhandlingssjef Agenda Hva har SSHF fått

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012

Virksomhetsrapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012...

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Planer for gevinstrealisering for nye Stavanger Universitetssykehus i konseptfase. Det

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011

Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Direktøren Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2010/1043 Dato: 17.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styresak 78/10 Budsjett 2011 Konsernbestemmelser

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1)

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1) Alle klinikksjefer, avdelingsledere og enhetsledere i administrerende direktørs stab med budsjettansvar Hovedtillitsvalgt AMU Dato: 14.9.2012 Budsjettdokument nr. 2/ (oppdatert versjon av nr.1) Arbeid

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Basert på Oslo universitetssykehus

Detaljer

Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010

Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010 28.03.2011 Fra Oslo universitetssykehus HF Til Helse Sør-Øst RHF Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010 Behandling av rapporten Administrerende direktør

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Den første matrisen inneholder de målene som Helse Sør-Øst RHF har vedtatt og de strategiske satsingsomområdene SSHF har vedtatt.

Den første matrisen inneholder de målene som Helse Sør-Øst RHF har vedtatt og de strategiske satsingsomområdene SSHF har vedtatt. Vedlegg styresak 055-2012 Risikovurderinger for SSHF 1. tertial 2012 HSØ-mål og strategiske satsingsområder Den første matrisen inneholder de målene som Helse Sør-Øst RHF har vedtatt og de strategiske

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Budsjettprosess 2014 i Helse Finnmark HF

Budsjettprosess 2014 i Helse Finnmark HF Styresak 73/2013 Saksbehandler: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 26.9.2013 Budsjettprosess 2014 i Helse Finnmark HF Styret i Helse Finnmark HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

investeringsplan, endelig vedtak

investeringsplan, endelig vedtak Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 00 Tromsø, 20.6.2013 Styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, endelig vedtak

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 013 2014 INVESTERINGSBUDSJETT 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 013 2014 INVESTERINGSBUDSJETT 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 013 2014 INVESTERINGSBUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Sykehuset Innlandet HF har behov for nærmere 400 mill kr årlig til investeringer for å vedlikeholde

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

BUDSJETT 2012 Kolonnen Endringer inkluderer prisjusteringen 2012-2013, helårsvirkning av tiltak igangsatt i 2012 og nye tiltak planlagt for 2013.

BUDSJETT 2012 Kolonnen Endringer inkluderer prisjusteringen 2012-2013, helårsvirkning av tiltak igangsatt i 2012 og nye tiltak planlagt for 2013. BUDSJETT 2012 Kolonnen Endringer inkluderer prisjusteringen 2012-2013, helårsvirkning av tiltak igangsatt i 2012 og nye tiltak planlagt for 2013. Kirurgisk klinikk Faktisk Endringer Innsparing Budsjett

Detaljer

PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018

PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018 Styresaknr. 17/08 REF: 2006/000154 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken: Uttrykte vedlegg: Styresak 98-2006 i Helse Nord Plankalender 2008, datert 23.11.2007

Detaljer

Hensikten med dette skrivet

Hensikten med dette skrivet Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer