SSHF økonomisk langtidsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SSHF økonomisk langtidsplan 2016-2019"

Transkript

1 SSHF økonomisk langtidsplan Presentasjon fra HSØ til direktørmøte/øk.dir møte mars 1. Aktivitetsforutsetn., innteksmodeller, vekstrammer, pensjon,tbf, investeringsevne, foreløpig investeringsprioritering 2. Hva betyr rammene for SSHF 1. Føringer vedr medikamenter, IKT kostnader 2. Forutsetninger andre kostnadstyper 3. Usikkerhet pensjoner 3. Aktivitetsfremskrivninger somatikk og psykiatri/tsb 4. Utfordringsbilde somatikk 5. Utfordringsbilde Psykiatri og TSB 6. Investeringsmuligheter for SSHF

2 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Økonomisk langtidsplan Planleggingsforutsetninger Direktørmøtet,

3 Temaer 1. Aktivitetskrav 2. Inntektsforutsetninger Forutsetninger om vekst Oppdatering av inntektsmodellen Spesielt om pensjon Tilgjengelighetsbasert finansiering 3. Forskning 4. Handlingsrom for investeringer

4 1. Aktivitetskrav

5 Aktivitetskrav For 2016 legges det som planforutsetning opp til å realisere aktivitetsvekst høyere enn befolkningsvekst innen alle tjenesteområder. Følgende regionale mål settes: 2 % for TSB 2 % for psykisk helsevern voksne 2 % for psykisk helsevern barn og ungdom 1,8 % for somatikk Det forventes en vekst innen somatikk på minst 7 % i perioden Det enkelte helseforetak må i egne planer vurdere befolkningsvekst, behov og forbruk innen de ulike tjenesteområdene Det forutsettes at hvert helseforetak planlegger med en høyere vekst innenfor psykisk helsevern og TSB enn somatikk

6 2. Inntektsforutsetninger

7 Forutsetninger om midler til vekst Historikk Forslag: 2016: Vekst 550 millioner kroner, som fordeles på HF med 300 (herav forhold utenfor inntektsmodellen 50 millioner kroner) og RHF med 250 millioner kroner Behov RHF: Økt buffer, økt resultat/sparing, økte eksterne kostnader til nasjonale selskaper, Norsk pasientskadeerstatning mv. HF dekker fritt behandlingsvalg (gjelder alle år) : Statsbudsjettet for Generell aktivitetsvekst Økt bevilgning til Helse Sør-Øst RHF, mill kr Merknad 2011 om lag 1,4% om lag 1,4% vel 2% opp mot 2,6% % eksklusive FBV I tillegg mill til FBV Vekst 450 millioner kroner, som fordeles på HF med 300 og RHF med 150 millioner kroner : Vekst 300 millioner kroner, som fordeles på HF med 200 og RHF med 100 millioner

8 Oppdatering av inntektsmodellen

9 Pensjon 2015 I budsjettet for 2015 er midler til økte pensjonskostnader bevilget i statsbudsjettet, ca 1,8 milliarder kroner, lagt inn i inntektsrammene etter andel økte pensjonskostnader hos det enkelte helseforetak og RHF Ut fra oppdaterte beregninger i februar 2015, forventes ytterligere økte pensjonskostnader i Denne økningen er også på ca 1,8 milliarder kroner Denne økningen forventes også kompensert, enten i revidert nasjonalbudsjett til våren eller omgrupperingsproposisjonen til høsten. Ved bruk av Magnussen-modellen til fordeling, vil ikke Helse Sør-Øst få full kompensasjon

10 Fordeling basert på andel av kostnadsøkning Risiko for vesentlig økt utfordring for alle foretak i HSØ

11 Inntektsmodelleffekter Samlede effekter av oppdatering av inntektsmodellen Sykehusområde Somatikk Psykisk helsevern TSB Kapital Pensjon PHT Forskning Sum modell effekter Akershus Innlandet Oslo Sørlandet Telemark Vestfold Vestre Viken Østfold Sum Modelleffektene i psykisk helsevern skyldes: Endret behov Endrede avregninger Endret sammenligningsgrunnlag Økt beløp utenfor modell Feilrettinger NB: Tallene kvalitetssikres fortsatt

12 Framskrivning av inntektsmodell Sykehusområde Sum Akershus Innlandet Oslo Sørlandet Telemark Vestfold Vestre Viken Østfold Sum Endringen er basert på effekter i inntektsmodellen. Midler til vekst er ikke fordelt her. NB: Tallene kvalitetssikres fortsatt

13 Tilgjengelighetsbasert finansiering? Fra sak Planforutsetninger ØLP Finansiering basert på tilgjengelighetskriterier I tillegg til å implementere den nasjonale KBF- løsningen på regionalt nivå, vurderes det å etablere en regional incentivordning knyttet til tilgjengelighetsparametrene fristbrudd og ventetider. Dette vil en også komme tilbale til i årsbudsjettet for Fra sak Budsjett 2015 Tilgjengelighetsbasert finansiering, TBF I vedlegget til sak er det omtalt at en i årsbudsjettet 2015 vil komme tilbake til en regional incentivordning knyttet til tilgjengelighetsparametere som fristbrudd og ventetider. Det arbeides med å utforme en slik ordning for foretaksgruppen. Det legges ikke opp til at ordningen implementeres pr 1.januar 2015, blant annet begrunnet i at kvalitetsbasert finansiering vil tre i kraft på helseforetaksnivå fra dette tidspunkt. Det tas sikte på ikrafttredelse av en TBF- ordning 1. januar 2016.

14 Tilgjengelighetsbasert finansiering - vurdering Styret er tidligere orientert om at en regional finansieringsmodell som skal stimulere til arbeid med å øke tilgjengeligheten er under utarbeidelse. En slik modell vil ta utgangspunkt i at økonomiske insentiver kan brukes som virkemiddel for å øke kvalitet, tilsvarende som for kvalitetsbasert finansiering (KBF). Det legges fra administrerende direktørs side ikke opp til å implementere en slik ordning i forutsetningene for økonomisk langtidsplan I løpet av 2015 vil det gjennomføres en oppfølging av helseforetakenes planer og tiltak for økt tilgjengelighet. Avhengig av resultatene som påvises, vil det bli gjort vurderinger av behov for og hensiktsmessighet av en modell for tilgjengelighetsbasert finansiering

15 3. Forskning

16 Midler til fordeling i forskningsmodellen og i regional tildeling Det legges som en planforutsetning ikke inn midler til vekst i forskningsmodellen ut over 2015-nivå (verken i kostnadskomponent, fast del eller poengbasert del) I de årlige budsjettene vurderes mulighet for økning av strategiske regionale midler. Foreløpig legges ikke inn forutsetning om vekst

17 4. Handlingsrom for investeringer

18 Handlingsrom for investeringer slik det ser ut nå

19 Momenter ved beregning av handlingsrom Resultatutviklingen fra ØLP er risikojustert. Dette betyr ikke at resultatkravene modifiseres, men at det ikke planlegges for investeringer ut over risikovurdert handlingsrom Investeringsprosjekter som er igangsatt og med vedtatt lånefinansiering i statsbudsjettet er innarbeidet Det er innarbeidet et behov for mellomfinansiering av Sykehuset Østfold HF i henhold til foretakets egen ØLP, på i overkant av 200 millioner kroner hvert år i planperioden Nivået på midler til lokale investeringer er opprettholdt som i 2015; på i overkant av 900 millioner kroner Årlige investeringer i Digital fornying på 1,1 milliarder kroner

20 Endring i handlingsrom ved å innarbeide estimater for enkelte prosjekter: Regionale prosjekter B Prosjekt nytt østfoldsykehus Omstillingsinvesteringer OUS Digital fornying Regional investeringsbuffer Øvrige regionale prioriteringer Tønsbergprosjektet Vestre Viken HF nytt sykehus Vedlikeholdsinvesteringer OUS Sum regionale prosjekter

21 Handlingsrom med innarbeidede prosjekter (estimater) Bæreevne i konsernet Helse Sør-Øst F2014 B Resultat Netto avskrivinger Netto effekt salg av AM Andre forhold Låneopptak HOD Finansieringslikviditet Avdrag HOD Budsjetterte investeringer Investeringer og avdrag Årlig endring likviditet IB Netto likviditet UB Netto likviditet Driftskredittramme UB Likviditet tilgjengelig ift DK-ramme Krav til utgående likviditetsbeholdning Utfordringsbilde likviditet

22 Handlingsrom for investeringer - hvordan det kan økes

23 Mulige tiltak Øke handlingsrommet ved å øke de økonomiske resultatene i helseforetakene øke regional sparing og risikobuffer gjennom økte resultater i RHF et Øke kravene til investeringsprosjekter ved skjerpede krav til egenfinansiering og økonomisk bæreevne (reduserer behov for mellomfinansiering) konkrete planer for gevinstrealisering Øke ekstern finansiering ved å benytte muligheter for finansiell leasing søke å oppnå låneadgang for IKT-prosjekter

24 Handlingsrom for investeringer - hvordan prioritere innenfor handlingsrommet?

25 Investeringsportefølje bygg (à jour ) Utviklingsplan Idéfase Konseptfase Forprosjekt Gjennomføring Utviklingsplaner: Fullført: Vestfold og Telemark sykehusområde Sykehuset Telemark HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sykehuset Innlandet HF Under arbeid: Sørlandet sykehus HF Annet: Akershus universitetssykehus HF (Helhetsplan arealdisponering, Nordbyhagen) Sykehuset Innlandet HF Evt. nytt fellessykehus Sykehuset Telemark HF Utvidelse og ombygging, Skien Vestre Viken HF Drammen DPS Felles Akuttpsykiatri Blakstad Vestre Viken HF Nytt sykehus i Buskerud Oslo universitetssykehus HF Samlet idéase, Campus Oslo Sørlandet sykehus HF Akuttpsykiatri, Kr.sand Akershus universitetssykehus HF Psykiatri Oslo universitetssykehus HF Protonsenter Oslo universitetssykehus HF Vedlikeholdsprosjekter Sykehuset i Vestfold HF Ny sengefløy og akuttpsykiatri Sykehuset Østfold HF Nytt sykehus Kalnes Sunnaas sykehus H Nytt tverrygg Oslo universitetssykehus HF Samlokalisering, fase 1

26 Økonomisk langtidsplan for SSHF Krav til resultat 2%, ca 125 mill.kr pr år i perioden Aktivitetskrav på min 7% vekst i somatikk, og 2% vekst i psykiatri og TSB i 2016, samt større vekst i psyk/tsb enn somatikk i hele perioden. Investeringer kun midler til de mest nødvendige vedlikeholdsinvesteringer - etterslep MTU opprettholdes. Ca 150 mill kr pr år til vedlikeholdsinvesteringer / mindre infrastrukturtiltak forutsatt resultat som nevnt over Kun midler til nytt PSA bygg kan påregnes i perioden , inkl. lån fra HOD med 70%. Hvilke konsekvenser har dette for SSHF hva gjelder driftsøkonomien?

27 Somatikk forutsetninger ØLP Aktivitetsvekst tilsier nær 0 vekst inneliggende pasienter og vekst i dag/poliklinikk i perioden. Effekt av KØH-sengene opprettet ila nedgang pasienter eller kun liggedager? DRG vekst blir i snitt < 1 % pr år fremover, som i siste 3 år Sykehusapotekene har estimert vekst i medikamentutgifter på i størrelsesorden 120 mill.kr for SSHF, hvorav høykostmedisiner utgjør vel 60 mill.kr. SP-IKT har estimert en vekst i størrelsesorden 60 mill.kr. MTU og behandlingshjelpemidler vokser med ca 10 mill over perioden. Pasientreisekostnader vokser med volumet med ca 10 mill i perioden. Gjestepasienter ( OUS) vokser med folketallsveksten på 1,2% årlig. Hva blir utfordringsbildet for sykehusdriften for øvrig???

28 3. Somatikk aktivitet fremskrevet: Forutsatt døgn- til dagkirurgi, og en viss reduksjon ifm KØH

29 ØLP (2035) Sørlandet sykehus HF - ØLP (2035) Tall legges inn med (+) fortegn OVE SJE AD AF AKT KHR RES INV BAL Aktivitet Somatikk F2014 B Antall utskrivninger døgnbehandling (Total) Antall oppholdsdager dagbehandling (Total) Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (Total) Totalt antall DRG-poeng (døgnbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret (P Totalt antall DRG-poeng (dagbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret (Pa Totalt antall DRG-poeng (poliklinikk) iht. "sørge for"-ansvaret (Pasient Totalt antall DRG-poeng dyre biologiske legemidler utenfor sykehus i Totalt antall DRG-poeng iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforetak (ekskl Somatikk F2014- B2015 B Gjs.nitt Antall utskrivninger døgnbehandling (Total) 1,9 % -0,4 % -0,3 % -0,3 % 0,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling (Total) 6,3 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (Total) 3,8 % 2,7 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % Totalt ant pasientkontakter 3,8 % 2,2 % 1,6 % 1,6 % 1,8 % 1,81 % Totalt antall DRG-poeng (døgnbehandling) iht. "sørge for"-an 4,1 % 1,08 % -0,28 % -0,26 % 0,83 % Totalt antall DRG-poeng (dagbehandling) iht. "sørge for"-ans 6,2 % 2,34 % 2,31 % 2,27 % 2,23 % Totalt antall DRG-poeng (poliklinikk) iht. "sørge for"-ansvare 4,0 % 2,48 % 1,75 % 1,77 % 1,78 % Totalt antall DRG-poeng dyre biologiske legemidler utenfor s 36,1 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % Totalt antall DRG-poeng iht. "sørge for"-ansvaret 5,4 % 1,6 % 0,5 % 0,6 % 1,3 % 1,01 % Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforeta 4,2 % 1,5 % 0,3 % 0,3 % 1,2 % -100,0 % xxx xxx

30 Aktivitet alle pasienter Indeks sørge-for Bud Endring heldøgn Kirurgisk klinikk 1, Folketallsvekst 1,20 % Overgang dagkirugi % KØH-andel Kirurgisk klinikk 15 % Sum endring Endring heldøgn Medisinsk klinikk 1, Folketallsvekst 1,20 % Kommunale Ø-hjelp senger (40 senger perioden ) -Liggedøgn (senger*dager*beleggsprosent) antall opphold (liggedøgn//liggetid snitt) Andel Medisinsk klinikk (85 %) opphold Reduksjon merforbruk Aust Agder og Lister Sum endring Endring dagbehandling Kirurgisk klinikk 0, Folketallsvekst 1,20 % Økt andel dagbehandling 59-70% Sum endring Endring dagbehandling Medisinsk klinikk 0, Folketallsvekst 1,20 % Overføring aktivitet til kommunene? Sum endring xxx xxx

31 Aktivitet alle pasienter Indeks sørge-for Bud Endring poliklinikk Kirurgisk klinikk 0, Folketallsvekst 1,20 % Behovsvekst utover folketall 1,5 % 1,50 % Overføring aktivitet til kommunene? Sum endring Endring poliklinikk Medisinsk klinikk 0, Folketallsvekst 1,20 % Behovsvekst utover folketall 1,5 % 1,50 % Overføring aktivitet til kommunene? Sum endring xxx xxx

32 KPH aktivitet fremskrevet: 2% årlig vekst Døgnaktivitet er lagt som i budsjett 2015-uendret Dette vil oppdateres når endelige økonomiske rammer er gitt for klinikken.

33 4.Utfordringsbilde somatikk ca 80 mill.kr. pluss 2015 utfordr SOMATIKK SUM Inntektsmodell Rammer til vekst ISF inntekt ordinært ISF høykostmedisin Pol.klin.egenandeler Andre inntekter SUM INNTEKTER Høykostmedisiner gjestepasienter OUS MTU og beh.hjelpemidler andre medikamenter andrevarekostnader SP-IKT kostnader andel somatik 75% Pasientresiekostnader andel som.90% Andre driftskostnader inkl energi økt utdanningsstipend økt kostnad intermediær Pensjoner - usikkert!!! 30 SUM KOSTNADSVEKST BIDRAG TIL RESULTAT ØKT RESULTATKRAV SOMATIKK til 100 mill i 201 NETTO BIDRAG TIL RESULTAT Behov for forbedring fra 2015 budsjett: Endring: ca 1,9%

34 5.Utfordringsbilde psykiatri / TSB, ca 28 mill i PSYKIATRI / TSB SUM Inntektsmodell Rammer til vekst Pol.klin.egenandeler Andre inntekter SUM INNTEKTER Høykostmedisiner-LAR andre medikamenter andre varekostnader SP-IKT kostnader andel somatik 75% Pasientresiekostnader andel som.90% Andre driftskostnader inkl energi økt utdanningsstipend Avskrivninger nytt PSA 23 Renter nytt PSA, 800 MILL 20 Pensjoner - usikkert!!! 12 SUM KOSTNADSVEKST BIDRAG TIL RESULTAT ENDRET RESULTATKRAV KPH ( fra 46 til 25 mill i 2019) NETTO BIDRAG TIL RESULTAT Behov for forbedring fra 2015 budsjett: (Herav planlagt som del av PSA prosjektet) Endring: I sum ca 2%,hvorav 0,7% planlagt PSA prosjektet

35 6. Investeringer ØLP Maks 150 mill.kr i årlige vedlikeholdsinvesteringer Dette medfører at etterslepet MTU/bygningsvedlikehold blir på dagens nivå også i 2019 Kun nytt PSA bygg til omlag 800 mill kan forventes frem til 2019 med regional/nasjonal finansiering «Halvstore» infrastrukturprosjekter må prioriteres innen rammen til vedlikeholdsinvesteringer

36 Driftsenhetens forslag investeringer ØLP Viser at ca 50% av MTU-behov kan løses innen antatt ramme Gjenanskaffelsesbehov MTU Senter for kreft(strålekanoner) Nyanskaffelsesbehov MTU Anskaffelser etterslep MTU Havari Delsum MTU IKT, lokale prosjekter 1, Tekn/eiend. Vdl og mindre ombyggi Annet utstyr Mindre ar.plan tilpasninger/oppussinger SUM DRIFTS-INV 151,

37 Prosjekter det ikke er finansiering til : Disse må evt prioriteres opp mot listen foran: A 2016 Oppgradering op.stuer Krs F2& Karkirurgi/angiografi 30 Strømforsyning/nødstrøm Eg før 2015 (Op stuer F1) Ar.plan Div Somatikken

38 Investeringer i lengre perspektiv: Gjenanskaffelsesbehov MTU Senter for kreft(strålekanoner) Nyanskaffelsesbehov MTU Anskaffelser etterslep MTU Havari Delsum MTU IKT, lokale prosjekter 1, Tekn/eiend. Vdl og mindre ombyggi Annet utstyr Mindre ar.plan tilpasninger/oppussinger SUM DRIFTS-INV 151, Oppgradering op.stuer Krs F2&3 Karkirurgi/angiografi 30 Strømforsyning/nødstrøm Eg før 2015 (Op stuer F1) Ar.plan Div Somatikken Nytt PSA-bygg Krs Utskifting bygg 5 Krs Kapasitetsutvidelse Kr.sand - trinn Kapasitetsutvidelse Kr.sand - trinn Oppgraderingsprosjekter Oppgradering sengefløyer C-fløy Arendal 100 Oppgradering 80-bygg Fl.fjord 100 Oppgradering Krs, bygg 1 og Diverse bygge-prosjekter Nytt sykehusbygg på EG jfr utvikl.planen SUM STORE PROSJEKTER SUM INVESTERINGER 201,

39 Oppsummert ØLP Økt produksjon med ca 7-8% i perioden. Folketallsveksten utgjør ca 4,9% Resultatkrav i snitt 2% = 125 mill.kr pr år. Lønnskostnader må forventes redusert fra 2015 nivå med om lag 100 mill.kr, men avhengig av usikkerheten rundt finansiering og kostnad pensjoner budsjettnivå er basis for de over nevnte måltall mao årets utfordring må løses først! Investeringsnivå for perioden tilsier maks 150 mill/år til vedlikeholdsinvesteringer dette betyr at etterslep MTU og bygningsvedlikehold ikke bedres i perioden. Det forventes kun regional finansiering til nytt PSA bygg i perioden.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett.

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett. Arkivsak Dato 19.01.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 0062012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Investerings og likviditetsbudsjett

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Sammendrag. 1 Historisk investeringsnivå og investeringsplaner. Investeringer i spesialisthelsetjenesten. Den norske legeforening 2013 Side 1

Sammendrag. 1 Historisk investeringsnivå og investeringsplaner. Investeringer i spesialisthelsetjenesten. Den norske legeforening 2013 Side 1 i Forord Et tilpasset nivå på tilgjengelige bygg, medisinskteknisk utstyr (MTU) og kompetanse er nødvendige forutsetninger for kvaliteten og effektiviteten i spesialisthelsetjenesten. Denne rapporten gjennomgår

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer