INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015"

Transkript

1 INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN

2 VELKOMMEN TIL FOSSEN I dette informasjonsheftet vil dere kunne lese litt om hvordan vi tenker oss at hverdagen på Fossen skal være, hvilket innhold vi vil gi dagen til barna deres og hvilke arbeidsmetoder vi har valgt for å prøve å oppnå de mål vi har satt oss. Barnehagen er et aktivt sted, med mange muligheter og utfordringer. Noen ganger viser det seg at planene våre ikke fungerer som vi trodde og da må vi være villige til å endre dem. I utgangspunktet er det dere leser i dette informasjonshefte det vi vil jobbe med gjennom dette barnehageåret, og hvis det blir behov for endringer, vil dere få beskjed om det. Dere som foreldre har også mulighet til komme med meninger om våre valg og forslag til eventuelle andre aktiviteter. ANSATTE PÅ FOSSEN Ann Torill Skatland Ingrun Vist Trine Aalberg assistent 95 % stilling assistent 100 % stilling pedagogisk leder 100 % stilling Nina Solstad øremerket assistent 30 % Camilla Melting Elden Tone Gulstad lærling på begge avdelingene Spes.ped 7 timer pr. uke I tillegg vil vi i løpet av året ta imot elever fra videregående skole og vi kan også få personer fra NAV. BARNEGRUPPA 2014/2015 På Fossen går det barn fra det året de fyller 3 til de begynner på skolen. I år har vi 21 barn, men det kan endre seg i løpet av året. Noen kan slutte, andre kan komme nye til barnehagen og noen kan flyttes over fra Ogna. Noen av barna har redusert plass (de er ikke i barnehagen hver dag). Vi har 8 barn som er født i 2009, av dem 3 jenter og 5 gutter. Vi har 5 barn som er født i 2010, av dem 2 jenter og 3 gutter. Vi har 8 barn som er født i 2011, av dem 4 jenter og 4 gutter.

3 FAST UKEPLAN Vi har satt opp en ukeplan med de faste aktivitetene vi vil holde på med. Denne ukeplanen kan skifte i løpet av året, ut ifra barnas behov, endring av aktiviteter eller p.g.a. spesielle temaarbeid ( for eksempel juleforberedelser) Lik uke Mandag Felles samling Ped.ledermøte Avd.møter Tirsdag Delt samling Gruppeakt. for stjernene Onsdag Delt samling Marihønene på tur Torsdag Gruppeakt for Marihønene Sommerfuglene og stjernene på tur Fredag Delt eller felles samling Språkgruppe Ulik uke Mandag Felles samling Ped.ledermøte Avd.møter Tirsdag Delt samling Gruppeakt for sommerfuglene Onsdag Delt samling Lavvodag Torsdag Sommerfuglene og stjernene på tur Fredag Delt samling Marihønene i gymsalen Selv om det er satt opp aktiviteter hver dag vil barna ha god tid til fri lek. Aktivitetene tar ikke opp hele dagen, og det er ulike barn som er med på de ulike aktivitetene. Slik passer vi på at alle får god tid til fri lek i løpet av barnehagedagen. Vi har prøvd å legge aktivitetene slik at alle får være med, men de barna som har redusert plass vil gå glipp av enkelte ting. Når vi har spesielle dager som for eksempel Lucia- feiring, nissefest, karneval og froskefest vil de barna som har fridag få være med på deler av dagen. Det vil bli gitt informasjon om dette i forkant av aktivitetene.

4 DAGSRYTMEN en oversikt Barnehagen åpner vi åpner kl ved behov Frokost for de som skal spise, ellers rolig lek på avdelingen Oppsatte aktiviteter starter, vi går på tur, eller vi deler barnegruppa i lekegrupper. Fri lek Samlingsstund Måltid Hviling Delt barnegruppe inne og ute Aktiviteter eller fri lek Fruktmåltid og event. matpakke for de barna som ønsker det Fri lek inne eller ute Barnehagen stenger og alle barna skal være hentet For å benytte den utvidede åpningstiden, må dere gi beskjed dagen i forveien. BARNEHAGENS INNHOLD Barnehagen skal jobbe ut ifra Rammeplanen som er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet. Her oppgis 7 fagområder som barnehagen skal jobbe med. I barnehagens virksomhetsplan vil dere kunne lese mer om disse fagområdene. På Fossen går barna vanligvis i 3 år. De målene som blir oppgitt i Rammeplanen er en del av en progresjon i løpet av barnas år på Fossen. Det betyr at vi jobber mot å oppnå målene i løpet av flere år. Noen mål setter vi når barna er 3 år, mens andre settes for 4 - åringen og atter andre for 5 åringen, mens noen mål jobbes det imot hele tiden barna går på Fossen. I tillegg til denne progresjonen setter vi også individuelle mål, tilpasset hvert enkelt barn. Disse målene blir vi enige om på foreldresamtalene. Fagområdene i Rammeplanen er integrert som en del av de aktivitetene vi jobber med. Dere vil finne igjen mål fra Rammeplanen i de målene vi har for våre aktiviteter.

5 HVA VI HOLDER PÅ MED Barnehagen er en arena for læring Barn lærer i alle situasjoner, både formelle og uformelle, og det er vår oppgave å tilrettelegge forholdene slik at barna får best mulige utgangspunkt for læring. Gi barna ulike arenaer for læring i løpet av en barnehagedag. Barna opplever mestring. Sørge for at materiell er tilgjengelig for barna. De voksne er til stede i barns lek. Organisere barnehagedagen slik at barna møter ulike utfordringer. Voksen tilstedeværelse for å hjelpe enkeltbarn til å oppleve mestring. Dele i mindre grupper. Dele voksne i ulike situasjoner. Inne og utegrupper Det er 21 barn på Fossen og for å gi barna mer rom og ro i leken er det nødvendig å dele inn i mindre grupper noen ganger. Disse gruppene deler vi inn på tvers av alder og kjønn. Vi kan også i enkelte tilfeller velge å sette to barn som leker nye sammen i forskjellige grupper. Dette gjør vi av flere grunner: barn kan bli for avhengige av hverandre slik at det blir vanskelig for dem å finne andre barn å leke med hvis en av dem uteblir fra barnehagen. De kan også bli fastlåst i en type lek slik at lekeutviklingen ikke kommer videre. Voksenrollen er viktig i barns lek. I mindre grupper er det lettere for de voksne å observere og å gå inn i barns lek ved behov. Gi barna mer rom og lettere tilgang til materiell og voksne. Dele barnegruppa hver dag

6 Aldersgrupper Vi vil også jobbe med aldersdelte grupper. Dette gjør vi for at vi bedre skal kunne tilrettelegge aktiviteter ut ifra barnas utviklingsnivå. Dette er mer formelle læringssituasjoner hvor vi tilrettelegger ulike aktiviteter som vi mener er viktige å jobbe mer på de ulike alderstrinnene. Barnegruppen er delt inn i tre ulike aldersgrupper. Marihønene er barn født i 2009 Sommerfuglene er barn født i 2010 Stjernene er barn født i 2011 Barna er i samme gruppe den tiden de går på Fossen d.v.s. at en 3 åring som starter i stjernegruppa vil være i denne gruppa til han/hun begynner på skolen. Vi vil gjerne finne innholdet i disse gruppene sammen med foreldrene. Derfor vil vi innkalle til foreldremøter der vi kun snakker om arbeidet med den aktuelle aldersgruppen slik at vi sammen kan bli enige om hva vi vil vektlegge i dette arbeidet. Ut ifra dette møtet vil vi lage en plan som dere vil får utlevert senere.

7 Samlingsstund Vi har 3 ulike former for samling: 1. Aldersdelt samling: samtale, sanger og fortellinger/rettet mot alder. 2. Felles samling: samtale, sanger, sangleker, rim og regler og fortellinger/eventyr 3. Samling sammen med Ogna: sanger I samling snakker vi om ulike tema både voksenstyrt og det som barna til enhver tid er opptatt av. Vi synger, jobber med rim og regler, begrepsforståelse og ordlyder. Vi bruker også bevegelsessanger og bevegelsesleker. Eksempler på tema vi tar opp i samling: vennskap, høytider, tarkus (trafikkopplegg for barn), årstider, brannvern. Vi trener på å sitte stille, vente på tur og lytte til andre når de snakker. Skape en inkluderende og fin stund hvor barna trives og får bidra Formidle kulturarven vår, lære barna sanger, rim/regler og eventyr Formidle glede ved sang og bevegelse. Vi sitter i en ring hvor alle får plass En voksen leder stunden og passer på at alle får delta uten å presse barna Innlæring av sanger, rim/regler, sangleker, bevegelsesleker, eventyr Måltid Ved å servere lunsj i barnehagen har vi en mulighet til å påvirke barnas kosthold. Vi serverer vanlig norsk mat med vekt på sunt pålegg og grønnsaker. Bordsituasjonen er en lærerik og koselig tid på dagen. Vi legger vekt på vanlig bordskikk; spørre og takke, sitte rolig, snakke lavt og lignende. Lære vanlig bordskikk og klare å smøre maten sin selv Variasjon i kostholdet, prøve nye smaker Dele barna på flere bord, gir bedre plass og mindre støy Voksne som sitter rolig sammen med barna Voksne som stimulerer til rolig samtale Voksne oppmuntrer og hjelper barna til å klare seg selv, barn hjelper barn

8 Bursdagsfeiring Hvordan vi markerer fødselsdager tar vi opp på foreldremøte hver høst. Foreløpig gjør vi slik: Barna blir sunget for i samling, får krone og like mange ballonger som de fyller år. Barna får velge mellom: sjokoladekake, gele, is og fruktspyd. Barnet føler at det er i sentrum og har det gøy Lage krone sammen med barnet Synge bursdagssang og sette barnet i fokus Barnet får ballonger Hviling Vi hviler nesten hver dag etter maten. Barna ligger på madrasser og hører på ulike eventyr. De som skal sove, får mulighet til det, og de som ikke skal sove, får slappet av en stund. Barna har lange dager i barnehagen, og de har behov for en stille stund i løpet av dagen. I tillegg er det god auditiv trening å lytte til eventyr. I dag får barna oftest støtte av de visuelle og vi mener at det å kun lytte er god trening og en fin forberedelse til senere lese- og skriveinnlæring. Barna får en rolig stund med auditiv trening Barna ligger på egne madrasser med pute og pledd En voksen ligger sammen med barna.

9 Lek Barna på Fossen er alle i en alder der lek er den viktigste aktiviteten og læringsmetoden. Gjennom leken legges grunnlaget for vennskap, barna utvikler sosial kompetanse og forståelse for seg selv og andre. Felles opplevelser skaper grunnlag for lek, noe vi vil gi barna gjennom ulike aktiviteter og turer. Rolleleken er en dominerende lekeform for barna i denne alderen, men konstruksjonslek og regellek er også viktige lekeformer. Vårt ansvar er å sørge for at alle barn får positive opplevelser i lekesituasjoner med andre barn, noe vi gjør ved å observere, oppmuntre og om nødvendig gå inn og støtte enkeltbarn eller grupper i leken Alle barn opplever at de får innpass i lek Konflikter blir løst, enten av barna selv eller ved hjelp av voksne Vi tilrettelegger for lek, både i det fysiske rom og gjennom å gi barna nok tid til lek. Voksne er aktivt til stede, observerer, deltar og hjelper til der det er nødvendig. AVLÆRING Jeg lærte å lese og glemte å synge. Jeg lærte å regne og glemte å se. Jeg lærte og lærte men bare med hodet. Jeg glemte å elske og leke og le. Berit Østberg

10 Turer Vi går på tur hver uke. I tillegg til de turene vi har satt opp på planene våre, hender det at vi tar noen kortere turer uten at det er planlagt på forhånd. Hvor turene våre går varierer, men vi går mye rundt om på Byafossen. Det hender også at vi drar på lengre turer, som til biblioteket eller til Egge Museum. Det er viktig at barna kommer til kl på turdager, ellers kan dere komme til tomt hus. Barna blir kjent i nærmiljøet sitt Barna får bruke kroppen i ulendt terreng Barna opplever det å være ute og å gå på tur som noe positivt. Turer hver uke Turer til ulike steder Legge opp turene på barnas premisser Aktive voksne som undrer seg sammen med barna. SATSNINGSOMRÅDER TIL STEINKJER KOMMUNE Kommunen har noen satsningsområder barnehagene i Steinkjer skal jobbe med. Disse områdene er: tidlig innsats i barnehagen, likestilling, vennskap, mobbing og barns medvirkning I virksomhetsplanen kan dere lese om disse satsningsområdene. På Fossen inngår arbeidet med disse områdene som en del av vårt daglige arbeid. For eksempel inngår vennskap og mobbing og likestilling i vårt arbeid med barna i lek og samspill, kosthold i måltidene våre, barns medvirking gjennom samtaler og observasjoner av barna og tidlig innsats i barnehagen i samarbeid med foreldrene gjennom samtaler og eventuelle hjelpetiltak.

11 GJENNOMGANGSTEMA BARNEHAGEÅRET Lek, læring og bevegelse i naturen Vi velger å fortsette med å ha naturen som gjennomgangstema. Vi vil gi barna muligheter til å oppleve naturen rundt oss. Gjennom utforsking, sansing og bevegelse håper vi at barna opplever gleden i å være ute i naturen. Naturen er en læringsarena som er unik sammenlignet med alt annet. Her ligger læringsmulighetene foran oss og gjennom aktiv bruk av kroppen kan barna både utforske, sanse, utfolde seg og lære i naturlige omgivelser. Vår barnehage ligger perfekt til for et slikt tema. Vi trenger ikke gå lengre enn til utelekeplassen for å finne utfordringer motorisk og muligheter til å utforske og lære. I tillegg har vi skogen rett utenfor porten den bare venter på oss. Vi vil følge naturen gjennom året og se på endringene gjennom årstidene. Vi vil også bruke kroppen og utfordre barna motorisk ute i naturen. Lek og samspill ute i naturen viser seg å være forskjellig fra lek og samspill inne i barnehagen. Ute i naturen får flere barn plass i leken og det er mindre konflikter mellom barna. Ved å dele barnegruppa i mindre grupper vil de voksne få mer tid og mulighet til å delta i barnas aktiviteter og utforsking. Barna vil være ute Barna vil gå på tur Barna lærer om naturen Barna bruker kroppen og utvikler seg motorisk Lek på utelekeplassen Ut på tur Aktive voksne Utforske, prøve, lære ute i naturen.

12 Lær med kroppen det sitter i hodet. Det barn opplever lærer de. Det miljøet barn lever i har mye å si for hvordan de formes som mennesker. I barnehagen er dette en viktig del av det pedagogiske arbeidet som vi voksne bruker tid på å diskutere og jobbe med. I år vil vi skrifteliggjøre dette slik at vi blir enda mer fokusert på det i barnehagedagen. I rammeplanen bruker de begrepet dannelse. Det betyr at barn skal utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Denne utviklingen skjer i samspill med omgivelsene både i barn barn situasjoner og i barn voksen situasjoner Gjennom hver barnehagedag gjør barna seg erfaringer på hvordan de og deres handlinger blir møtt av andre. Andres handlinger påvirker også barnas utvikling av selvbildet og sosiale kompetanse. De erfaringene barn gjør seg i samspill med andre former hvordan de ser på seg selv og sitt bidrag til et sosialt fellesskap. Vår jobb som voksne er å støtte barn slik at deres opplevelser blir positive og slik at de får tro på at hver enkelt er viktig og har noe positivt å bidra med. Barn skal oppleve å være en del av et inkluderende fellesskap som godtar alle ut ifra de forutsetningene hvert enkelt barn har. Vi voksne skal støtte barna i deres nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst slik at de kan utvikle seg til inkluderende mennesker med et positivt syn på egne bidrag til dette fellesskapet. Dette arbeidet innbefatter alle deler av et barns utvikling; språk, lek, motorikk, sosial kompetanse, empati, og kognitiv utvikling. Dette innebærer at voksne må være aktivt tilstede for å kunne observere og eventuelt hjelpe til slik at alle barn får de beste forutsetninger for en positiv utvikling. Barna føler samhørighet i fellesskapet Barna tar hensyn til hverandre Barna har tro på seg selv og egne handlinger Voksne er gode rollemodeller Voksne tar individuelle hensyn Metoder: Vi tar tak i utfordringer på en måte som oppfattes positivt for barna Barn og voksne samtaler om vanskelige ting Barn snakker sammen om opplevelser/erfaringer både positive og negative med hjelp av en voksen. Voksne samtaler om ulike utfordringer og finner felles løsninger.

13 TEMAARBEID BARNEHAGEÅRET I tillegg til de temaene vi vil jobbe med gjennom hele året, har vi periodetemaer. Disse er ofte knyttet til årstidene eller til ulike tradisjoner som for eksempel jul og påske. Til karnevalet i mars har vi et eget tema. I forkant av hver periode vil dere finne en periodeplan på barnehagens hjemmesider. Her finner dere også månedsoversikt over aktivitetene på Fossen Barnehagens hjemmeside: Til slutt vil vi minne om at vi gjerne vil ha tilbakemeldinger på arbeidet vårt. Har dere synspunkter og ideer, vil vi gjerne høre det!!!!

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MUSIKKTROLLET BARNEHAGE 2009-2010

ÅRSPLAN FOR MUSIKKTROLLET BARNEHAGE 2009-2010 ÅRSPLAN FOR MUSIKKTROLLET BARNEHAGE 2009-2010 E-post adresse: mtrollet@online.no Hjemmeside: http://www.rakkestad.kommune.no/ se Barnehager Musikktrollet barnehage Telefon: 69222080 Adresse: Lyngby alle`

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89

ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 2 1407 Vinterbro Nå kommer vår og sommer! Nå er det slutt på kulde og snø, nå kommer våren med nytt liv og milde solfylte

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer