Resultatvurdering Sandnes Bydrift 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatvurdering Sandnes Bydrift 2009"

Transkript

1 Foto: Harald M. Walderhaug Melding til formannskapet /10 Resultatvurdering Sandnes Bydrift 2009 SANDNES KOMMUNE

2 SANDNES BYDRIFT ÅRSRAPPORT 2009 Innledning Sandnes Bydrift ble etablert som en stabsenhet den Resultatenhetene Byggdrift, Bulega drift, Utbygging og Sandnes Matservice inngikk fra starten i Bydrift. I tillegg lå hustrykkeri og post til enheten. Etter et internt skille i bestiller og utførerenheter i Park og idrett inngikk også den nyetablerte enheten Idrett og landskapsdrift fra i Sandnes Bydrift. Fra og med er posten overført fra Trykkeriet til Dokumentsenteret. Byggdrift, Bulega drift og Idrett og landskapsdrift er lokalisert på Bulega. Utbygging sin ledelse er lokalisert i Hoveveien 30. Sandnes Matservice har hovedkjøkken og ledelse ved Åse bo- og aktivitetsenter. Hustrykkeriet er på rådhuset. Sandnes Bydrift har totalt 295 årsverk og betydelig flere ansatte grunnet flere mindre stillingsbrøker. Organisasjonskart Sandnes Bydrift: Sandnes Bydrift Byggdrift Bulegadrift Idrett og landskapsdrift Utbygging Sandnes Matservice Trykkeri/post Hovedhensikten med å etablere Sandnes Bydrift var å samle de tekniske utførerenhetene under en felles ledelse for å oppnå samordningseffekter og fremstå som et profesjonelt utførermiljø, en intern entreprenør. Budsjettmessig skal enhetene i Bydrift drives etter et null-budsjett. Det betyr i praksis at resultatenhetene leverer tjenester etter bestilling og får betalt for medgått tid og timepris. Bydrift skal ikke ha fortjeneste på sin virksomhet. Bystyret la i 2007 følgende målsettinger og prinsipper til grunn for etableringen av Sandnes Bydrift: Målsettinger: - Større uavhengighet mellom den enkelte bestillerfunksjonen og utførerenhetene. Dette vil profesjonalisere begge funksjonene og tydeliggjøre funksjoner og ansvar. - Økt mulighet for å sammenligne egen drift mot andre aktører både privat, andre kommuner og seg selv over tid. - Behov for et mer enhetlig system for praktiseringen av bestiller utførermodellen. - Mer effektiv bruk / utnyttelse av maskinpark og menneskelige ressurser. 2

3 Prinsipper: - Utfører og bestillerenheter rapporterer til forskjellige ledere for å sikre uavhengighet og tydeliggjøring av ansvar og roller. - Utførerenhetene samles under felles ledelse for å oppnå bedre koordinering, samhandling, helhetstenkning, utnyttelse av administrative ressurser, systemer og maskinpark. - Utførerenhetene samlokaliseres på Bulega. - Utførerenhetene skal ha minst like stor frihet som resultatenhetene i hvordan de vil organisere og utføre tjenesten. - Bestillerenheten har pengene og utfører fakturerer bestiller. - Bestiller har kjøpsplikt og utfører har leveringsplikt innen rammen av dagens ressursnivå og det som en til enhver tid vedtar i økonomiplanen. - Ekstern bruker/innbyggerne forholder seg normalt til bestiller, dersom ikke annet er avtalt og lagt inn i bestillingen. Bruker/innbygger skal møtes med en dør inn - holdning og løsningen skal være effektiv med hensyn til oppfølging. Reglement: - Formannskapet vedtok med virkning fra et eget reglement om gjennomføringen av Sandnes kommunes bestiller/utfører organisering. - Reglementet har som formål å regulerer forholdet der en utførerenhet i kommunen skal utføre en tjeneste eller leveranse som ikke er til intern bruk, og som er bestilt av en av kommunens operative bestillerenheter. Menneskelige ressurser Sykefraværet i Sandnes Bydrif ligger lavt hensyntatt den type drift som utføres av Bydrift. Utviklingen i 2009 er et noe økende sykefravær, noe som også er en utfordring på kommunenivå. Langtidssykefraværet er hovedutfordringen. Temaet er fast på ledermøter og det jobbes med målrettede tiltak i alle enhetene i Bydrift. Alt sykefravær følges opp i henhold til kommunens rutiner. Tabell sykefravær 2008 og Sandnes Bydrift Bulega drift 7,8% 6,8% Byggdrift (samlet) 7,6% 7,3% Vedlikehold 5,3% 5,2% Renhold 8,6% 8,3% Anleggsvirksomhet 8,5% 9,0% Idrett og landskapsdrift 7,3% 3,0% Sandnes matservice 9,9% 6,5% Hustrykkeri 2,5% 0,9% Sum Sandnes Bydrift 7,8% 6,2% Enhetene i Bydrift scorer godt på medarbeiderundersøkelsene og når felles målsettinger på KPI-er i Barm. 3

4 Rekrutteringssituasjonen er anstrengt for flere typer medarbeidere, men situasjonen er mindre kritisk enn den var før finanskrisen. Utvikling Det er etablert et felles styringskort i Barm for Sandnes Bydrift, resultatenhetenes styringskort er ryddet, men alle skal revideres i en større felles gjennomgang i Under ledelse av forhandlingssjefen har en gjennomført prosjektet Lønn og struktur i Sandnes Bydrift. Prosjektet ryddet i stillings-betegnelser,- struktur,- koder og ulike godtgjørelser. Forslaget fra prosjektet ble politisk godkjent sommeren Idrett og landskapsdrift har innført et nytt elektronisk HMS-system. Det er etablert en ny personalkantine på Bulega og Eiendom har overtatt eier- og forvalteransvaret for hele Bulegaområdet. Det er utarbeidet felles mal for overordnet kontrakt mellom bestiller og utfører. Nåværende organisering av Bydrift som stabsenhet har ikke fungert godt nok i forhold til målsettingene ved etableringen. Det har vært behov for få til et større fokus på felles løsninger og ansvar for felles resultater i hele Bydrift. Det kan gjøres uten at en tar bort ansvaret for egen resultatenhet. En får i tillegg til ansvar for egen enhet også et tydelig ansvar for bedriften Bydrift sine totale resultater. Fullmaktene må fortsatt ligge lengst mulig ute i organisasjonen, hos myndiggjorte medarbeidere og ledere. Etablering av et Kommunalt Foretak vil ivareta et slikt behov. Det har i vurderingen av om Bydrift skal være et kommunalt tjenesteområde eller et Kommunalt Foretak dukket opp en ide om å forsøke å ta det beste fra hvert av alternativene. Alternativet kan betegnes som en Kommunal Bedrift (KB). Kjennetegn ved en Kommunal Bedrift (KB) er: - Rammebetingelser som et eget selskap - Rapporterer til rådmannen - Kostnadseffektiv produksjon på en forretningsmessig plattform - Større handlefrihet - Resultatansvar for hele bedriften i tillegg til den enkelte enhet - Bedre avstand til bestiller enn som ordinært kommunalt tjenesteområde/stabsenhet - Bedre endrings- og handlingsdyktighet. - Identitetsbyggende - Er en juridisk del av kommunen Praktiske fordeler: Ved å etablere en KB vil følgende gjenstående utfordringer for Bydrift kunne ivaretas på en bedre måte enn ved dagens organisering som stabsenhet eller alternativt tjenesteområde: - Felles fokus på stordriftsfordeler - Felles resultatansvar - Bedre utnyttelse av maskiner og utstyr - Bedre utnyttelse av de ansattes kompetanse - Få samlet alle enhetene, bortsett fra Matservice, på Bulega. Gjelder Utbygging og driftsdirektør som i dag er lokalisert utenfor Bulega. 4

5 - Felles stab/støtte funksjoner samlet på ett sted - Egen økonomifunksjon helt eller delvis lokalisert på Bulega - Felles HMS/kvalitetsikringsfunksjon på Bulega - Felles profilering av Bydrift Ved å etablere Sandnes Bydrift som en Kommunal Bedrift vil det være naturlig å gjøre noen tilpasninger av funksjonsfordelingen internt i Bydrift. Etter en intern prosess hvor fire arbeidsgrupper i løpet av desember 2009 til mars 2010 har utformet forslag til en justert organisering av Sandnes Bydrift har rådmannen besluttet at følgende organisering av Sandnes Bydrift som en Kommunal Bedrift (KB) skal gjøres gjeldende fra 1. mai 2010: Ny organisering: Bruker Sandnes Bydrift sine brukere er i all hovedsak de kommunale bestillerenhetene: Stabsenheten Eiendom, resultatenhetene Kommunalteknikk og Park og idrett og tjenesteområdet Levekår. Kommunens nye reglement for gjennomføring av Sandnes kommunes bestiller/utførerorganisering har på en ryddig måte beskrevet samhandlingsreglene mellom de to partene. Erfaringen så langt er at det fortsatt gjenstår mye prøving og feiling før man kan si at intensjonene i reglementet ligger til grunn for samhandlingen. Bydrift sin erfaring er at samhandlingen med de ulike bestillerne har kommet svært ulikt. 5

6 Økonomi Budsjettmidler skal etter bestiller/utfører-modellen tillegges bestiller. Utfører får betalt etter avtalt timepris for utført funksjon eller anvendt tid. Utfører starter året med et null-busjett og skal avslutte året med et null-resultat. Dette er i stor grad situasjonen i dag. Fortsatt gjenstår det å innføre dette prinsippet for Sandnes Matservice sin del. Bydrift ser behovet for at flere av tjenestene som bestilles blir beskrevet som funksjoner, hvor utfører i større grad enn i dag har ansvaret for underleveranser og eventuelle underleverandører. En praksis basert på at Bydrift kun fakturerer avtalt timepris på personell og maskiner er på sikt en lite tilfredsstillende måte å utøve utfører-rollen på. Utfører må få et større ansvar for totalprodukter og funksjoner. Det er en forutsetning for å kunne gjøre relevante sammenligninger med eksterne leverandører. I en økonomiplan hvor bestiller får mindre ressurser til å kjøpe tjenester, er det viktig at prinsippet om kjøpsplikt og leveringsplikt mellom partene blir praktisert. Det vil være best for alle parter at eksternt kjøp i en slik sitasjon i størst mulig grad erstattes av intern leveranse i egenregi. Slik kan en best utnytte eget personell og egen maskinpark. Effektiviseringskrav hos Bydrift må fremkomme gjennom forhandlinger med Bestiller. Bestiller må sette krav til effektivitet og produktivitet ut fra egen kjennskap til prisene i et eksternt marked. Det vil være i utførers interesse at en kan dokumentere konkurransedyktighet. For å kunne sammenligne pris og kvalitet mellom intern og ekstern utfører, gjenstår fortsatt et arbeid med å legge alle relevant kostnader ut på utfører. Det kan være leieutgifter for areal og bygninger, strøm, andel av tjenester gitt gjennom kommunens felles stab- og støtteordninger mv. Først da vil en kunne oppnå fullt ut sammenlignbare størrelser mellom intern og ekstern utfører. Regnskapstall 2009: Regnskap 2008 Regnskap 2009 Årsbudsjett 2009 Avvik budsjett Prosentvis avvik Sandnes bydrift felles ,0 % Utbygging Byggdrift ,2 % Bulega drift ,7 % Idrett og landskapsdrift Sandnes Matservice ,3 % Hustrykkeriet ,1 % SUM ,8 % Tallene for Bulega Drift krever en forklaring som fremkommer i Resultatvurderingen for enheten. Det vises til denne. For 2010 er også Sandnes Matservice etablert med null-budsjett med budsjettmidlene lagt ut til bestillerenhetene. 6

7 RESULTATVUDERING FOR BULEGA DRIFT 2009 Innledning Bulega Drift er en Utførerenhet og arbeider hovedsakelig innenfor fagområdene vei/samferdsel, vann og avløp. Vi har 50 stillingshjemler fordelt på 49,5 årsverk. Kommunalteknikk er største Bestiller / kunde av vår tjenesteproduksjon. I tillegg har vi også en del arbeider for Utbygging og andre. Resultatenheten rapporterer til Driftsdirektør i Sandnes Bydrift. 7

8 Lasse Husebye Leder kommunalteknisk produksjon Anbjørg Kvarstein Sekretær 50% Roar Frøiland Overingeniør Audun Svendsen Svein Kåre Larsen Haldor B Skjæveland Seksjonsleder Seksjonsleder Seksjonsleder Lager/verksted/transport Vann og Avløp Samferdsel Fagansvarlige Fagansvarlige Fagansvarlige Fagarbeidere Fagarbeidere Fagarbeidere Organisasjonskart Bulega Drift 2009 Brukerresultat / Samfunnsresultat Brukerundersøkelser Det er bestemt at Bestiller har ansvaret for kontakten/dialogen med brukere/publikum. Bulega Drift har derfor ikke foretatt brukerundersøkelser, men har regelmessige møter med vår største bestiller, Kommunalteknikk. 8

9 Volumendringer Bystyret vedtok i Økonomiplanen kutt i driftsbudsjettet til Samferdsel til Kommunalteknikk. Dette har resultert i tilsvarende reduserte bestillinger til Bulega Drift. Bulega Drift måtte i 2009 derfor i langt sterkere grad enn tidligere skaffe seg andre oppdrag som ikke belastes driftsbudsjettet. Det ble oppgaver fra investeringsbudsjettet og oppdrag for andre. Dette for å holde egne mannskaper og bil/maskinpark i full sysselsetting. Viktige hendelser Midt i desember ble det et kraftig vintervær som en ikke er vant til på disse trakter. Store snøfall med tilhørende kuldeperiode gjorde at mannskaper og utstyr ble satt på en meget hard prøve. I tillegg var det store utfordringer med detaljeringsgraden på bestillingene og innviklede grensesnitt mellom kommunal og privat tjenesteproduksjon. Våre innbyggere hadde også større forventninger til vintervedlikeholdet enn det vi kunne innfri med dagens budsjetter, så vi registrerte en del frustrasjon i denne forbindelse. Foto : Snørydding i Langgata 9

10 Som vanlig var vi i 2009 også delaktige i arbeider med Buss for tog, Blink-festivalen og øvrige arrangement i Sandnes kommune Foto : Avsperring på Ruten i forbindelse med Buss for tog Medarbeiderresultat Sykefravær Det har som i tidligere år vært et høyt langtidssykefravær som ikke var arbeidsrelatert. Vi har kontinuerlig fokus på tilrettelegging og oppfølging, men det er mye fravær vi ikke klarer å påvirke. En må også ta i betraktning at vi har mange eldre arbeidstakere som begynte sin yrkesaktive karriere lenge før en var bevisst Helse-miljø-sikkerhet og slike ting. Noen av våre eldre medarbeidere har nok kanskje pådratt seg belastningsskader gjennom mange år med fysisk arbeid. For 2009 var det totale sykefraværet på 7,81 %. Tilsvarende var det 6,64% i 2008 og 8,36% i Seniortiltak Bulega Drift hadde tre personer på seniortiltak. Vi betrakter disse medarbeiderne som en viktig ressurs og har foretatt diverse tilrettelegginger for å holde dem i arbeide lengst mulig. 10

11 Medarbeidertilfredshet Vi får tilbakemeldinger om god trivsel og får også gode tilbakemeldinger fra medarbeiderundersøkelsen. Den gav resultat 5,0 både i 2009 og Foto: Bekkerensking i Forus-kanalen Kompetanseutvikling Bulega Drift har i 2009 prioritert kurs/opplæringsmidlene både til Helse miljø, sikkerhet og til drifts - relevante faglige temaer. Det kan nevnes følgende innen HMS: Kurs for verneombud, bruk av motorsag samt bil/maskinopplæring. En har også funnet rom til oppdatering og kursing innefor fagområdene : skilting/merking, arbeidsvarsling, brostein/kantstein, drift av vann-og avløpssystemer. 11

12 Utvikling Pr i dag er bestillingene av en slik art at det kan være vanskelig med tilstrekkelig tidshorisont for å kunne planlegge for en optimal/rasjonell tjenesteproduksjon. Mange bestillinger har meget korte tidsfrister, så en må stoppe pågående arbeider for å utføre hasteoppdragene. Med en bedre planlegging, kunne en ha oppnådd en mer økonomisk tjenesteproduksjon og det arbeides nå med disse problemstillinger. Dialogen med våre kunder om hvorledes og når arbeidene bestilles er et meget sentralt element i denne saken. Økonomi Budsjettavvik drift Bulega Drift har nå for tredje og siste år hatt en forsøksordning med bonusutbetaling til alle fast ansatte medarbeidere dersom resultatenheten oppnår en bedre inntjening enn budsjettert. Vårt nettobudsjett er på kr 0 så et overskudd gjenspeiler økt tjenesteproduksjon. Også for 2009 hadde vi et drifts - overskudd i overkant av to millioner kroner slik at det nå kan deles ut bonus for tredje gang. Overskuddet er verifisert av Budsjett og Analyse. Da regnskapet ble avsluttet, var det betydelige utestående fordringer, hovedsakelig ubetalte regninger fra Kommunalteknikk. Det offisielle regnskapet viser derfor et avvik/merforbruk på ,- kr i forhold til Bulega Drift sine budsjetter. Vår opplevelse er at bonusordningen inneholder mange positive elementer og resulterer i økt motivasjon hos medarbeiderne og en mer rasjonell tjenesteproduksjon / bedre ressursutnyttelse m.m.. Prøveperioden ble avsluttet pr og det er pr i dag ingen planer om noen ny bonusordning. Økonomisk analyse Det kommunale driftsbudsjettet på Samferdsel brukes til Bestiller-kostnader hos Kommunalteknikk, innkjøp av varer/tjenester fra private og bestillinger til Bulega Drift (utførelse av den kommunale tjenesteproduksjonen). I flere år har Bystyret kuttet på driftsbudsjettet på samferdsel og Bulega Drift registrer tilsvarende kutt i bestillingene fra Kommunalteknikk. Tidligere kjøpte en inn varer og tjenester fra private når kommunen selv ikke hadde produksjonskapasitet nå blir det stadig større utfordring å holde kommunens produksjonskapasitet fult sysselsatt samtidig som en kjøper inn fra private, selv når de private er dyrere. En slik utvikling kan på sikt underminere en bærekraftig kommunal tjenesteproduksjon innen Samferdsel. 12

13 Årsmelding utbygging UTBYGGING ANSVARSOMRÅDE OG HOVEDOPPGAVER (TJENESTER): I henhold til bystyrets vedtak i forbindelse med omorganiseringen i 2008 er seksjon for anleggsvirksomhet blitt en egen resultatenhet fra 1. mai Vi er en ren utførerenhet som utfører oppdrag for andre på bestilling. Våre hovedoppgaver er: byggeledelse, kontroll og utbygging av kommunaltekniske anlegg. Oppfølging av utbyggingsavtaler. ÅRSVERK: Totalt har avdelingen 17 årsverk fordelt slik: 2 seksjonsledere (byggeledere/anleggsledere)og utbyggingssjef 14 driftsledere/fagansvarlig/fagarbeidere. ORGANISERING: Utbyggingssjef Willy Engen Seksjonsleder Lars Inge Nygård Prosjekt og byggeledelse. Kontroll/oppfølging av utbyggingsavtaler Seksjonsleder Helge Borgen Anleggslag KUNDER / OPPDRAGSGIVERE : Resultatenhetens kunder / oppdragsgivere er: Kommunalteknikk som bestiller av prosjekt og byggledelse, oppfølging av utbyggingsavtaler og bygging av VVA-anlegg. Sandnes Tomteselskap som bestiller av prosjektledelse, byggeledelse. Park og idrett for bestilling av planering, bygging av lekeplasser, beplantningsarbeider osv. som ikke utføres av parksjefen eller av private entreprenører. Samt bestilling av prosjekt og byggeledelse. 13

14 Andre: rådmannen, eiendomssjef, Lyse Energi, havnesjefen, private huseiere etc. Oppdrag for private huseiere utføres i forbindelse med saneringsarbeider ( separering av avløp). Utbygging er konkurranseeksponert, dvs. synliggjøre alle kostnadene. Enheten er selvfinansierende dvs. alle utgifter til drift blir tjent inn ved salg av timetjenester i forbindelse med oppdragene. Det tas ikke fortjeneste på arbeidene. NÆRMERE BESKRIVELSE AV UTBYGGINGSAVDELINGEN Utbyggingsavdelingen ansvarsområde og hovedoppgaver: Kommunalteknisk entreprenørvirksomhet innen veg-, vann- og avløpsanlegg, murer og mindre betongkonstruksjoner. Byggeledelse av kommunaltekniske anlegg i entreprise der Sandnes kommune er byggherre eller Sandnes tomteselskap og eller Park og idrett.. Kontroll av private anlegg på vegne av kommunen, dvs. vanligvis for kommunalteknikk (utbyggingsavtaler) og oppfølging av utbyggingsavtalene. Samordne arbeidene i forhold til hovedentreprenør og underentreprenør. Koordinere byggearbeidene i forhold til energiselskap, telenor og andre kabelselskaper samt legging av kabler, gassledninger m.m. for de samme selskapene. Forestå økonomisk og teknisk oppfølging og evaluering av byggearbeidene. Sykefravær: 8,6 % for 2009 mot 8,7 % i Det høye sykefraværet skyldes langtidssykefravær. Med 17 ansatte totalt i avdelingen slår det kraftig når 1-2 mann er langtidssykemeldt. I tillegg har en stilling vært vakant fra Seniortiltak: Avdelingen hadde ved starten av året 6 seniorer.1 mann har i løpet av året gått av med AFP. Medarbeidertilfredshet: Det foretas ikke egne målinger for dette. Men på alle prosjekter avholdes det regelmessige byggemøter hvor oppdragsgiver(e) møter. På disse møtene får vi tilbakemeldinger og så langt har de vært positive. HMS: Avdelingen har ikke noen registrerte uhell med skadefravær i løpet av Kompetansutvikling: Ingen spesielle kompetansetiltak iverksatt i Det som her vært er relatert til jobbutførelse og HMS. Viktige hendelser: Ingen spesielle i løpet av Sammenlignbare nøkkeltall: Nedenfor følger et oppsett m/tabeller over salg av timer de siste årene med kommentar. 14

15 Fordeling solgte timer driftsledere/fagansvarlig/fagarbeidere. år totalt timeantall teoretisk. solgte timer % , , , , , , , , ,0 Fordeling solgte timer seksjonsleder og byggeledere. år totalt timeantall - teoretisk solgte timer % , , , , , , , Fordeling solgte timer for seksjonen samlet. år totalt timeantall - teoretisk solgte timer % , , , , , , , , Lars Inge Nygård og Helge Borgen er også i 2009 blitt engasjert av eiendom som prosjektledere i forbindelse med barnehageutbygging. I tillegg har Lars Inge Nygård hatt prosjektlederansvar for restaurering av flere kirkebygg. Til tross for høyt sykefravær så har andel solgte timer i prosent samlet vært høyere i 2009 enn i Hovedgrunnen til det er at i starten av året ble det jobbet mye overtid i forbindelse med gravearbeid i Roald Amundsensgt. Det var viktig at gata ble åpnet for trafikk igjen så 15

16 kjapt som mulig pga.problem med trafikkavikling i Strandgt. hvor arbeid med dobbeltsporet lagde trafikkproblem. Økonomi: Avdelingen hadde et overskudd på kr ,-. Med overskudd i kommunen totalt kan vi sette av kr ,- til fond (som ligger i vårt budsjett). Det resterende beløp på kr ,- er tilbakført til oppdragsgiver (kommunalteknikk). Sandnes Willy Engen utbyggingssjef 16

17 Årsrapport 2009 Byggdrift Byggdrift består av 3 seksjoner : Drift, Vedlikehold og Renhold. Enheten ivaretar vaktmesterfunksjoner (( tilsyn og drift ) 30 årsverk), vedlikeholdsoppdrag ( 14 årsverk ) og renhold ( 101 årsverk fordelt på 160 ansatte ). Vi har også ansvaret for tilsynsvakter og offentlig flagging. Se organisasjonskart under. Driftssjef Ole Thingbø Adm.kons. Tove Sekkelsten Prod.planlegger Ingvar Haabeth Tilsynsvakter Sekretær Synnøve Moen Seksjonsleder drift Skjalg Oseland Seksjonsleder vedlikehold Dagfinn Riska Seksjonsleder Renhold Kjetil Nevøy Fagansvarlig Legionella John Sirevåg Fagansvarlige maling Magne Ødegård Fagansvarlig bygg Jan Kalsås Fagansvarlige renhold Linda Hansen 0.75% Saipin Gjesdal 0,5% Marianne Hansen 0,5% Driftsoperatører Fagansvarlig elektro Tor Eriksen Fagansvarlig VVS Sigve Skaar Renholdere Fagarbeidere Brukerresultat : Brukerundersøkelse mot rektorer og styrere er ikke utført, da bestiller vil gjøre dette selv. I stedet har vi månedlige møter med vår hovedbestiller, Eiendom, hvor bestillingens utførelse diskuteres og evalueres. Endringer kan derfor raskt implementeres hvis nødvendig. 17

18 Volumendringer i 2009: Nye bygg : Vi har påtatt oss all Drift og Renhold i Kino-Kino, Brueland barnehage avdeling gml Hana skole, Varatun modulbarnehage samt Lundehaugen ungdomsskole ( brakker ). Av større vedlikeholdsoppdrag som vi har påtatt oss må toalettrenoveringen nevnes. Her holdt vi tidsfristen på 1.august. Økning i eksisterende bygg pga påbygg : Riska ungdomsskole, Varatun barnehage, Smeaheia skole, Øygard skole samt Sandnes læringssenter. Brannen i Jønningheia barnehage ga oss også en utfordring. Allerede på mandagen var vi i full gang med omgjøring av Varatun gård til midlertidig barnehage. Her viste vår enhet stor fleksibilitet. Legionellaforebygging : Byggdrift påtok seg ansvaret for legionellaforebygging av alle kommunens bygg i Dette arbeidet har nå blitt definert som fast oppgave for driftsoperatørene. Arbeidet består i ukentlige og månedlige inspeksjoner samt kjemibehandling av dusjhoder 4 ganger pr år. Nye pålegg mht øking av temperatur i varmtvannsberedere er implementert. I 2009 har vi også påtatt oss risikovurdering av kommunens bygningsmasse mht legionella. Alle bygg blir gjennomgått og risikovurdert mht blindrør, bruksmønster, teknisk standard, kimtallprøver og kompetanse til den enkelte driftsoperatør. Avvik blir registrert og korrigert. Medarbeiderresultat : Sykefraværet for Drift og Vedlikehold var i 2009 på 5,19 %, og for renhold på 8,60 %. Samlet gir dette et sykefravær på 7,55 %. Dette anses som meget godt, da renhold er den største seksjonen, og i den bransjen opereres det med mye større sykefravær både regionalt og nasjonalt. Seksjonen har i 2009 nedlagt betydelig arbeid i oppfølging og forebygging av sykefravær. Soneinndelingen mener vi også har bidratt positivt mht lavt sykefravær. Innenfor Drift og Vedlikehold takket alle over 62 år takket ja til senioravtale i fjor. ( 5 stk ), og 3 medarbeidere innen renhold. 2 medarbeidere har fortsatt å jobbe etter fylte 67 år. Medarbeidersamtaler : Samtlige ansatte har blitt tilbudt medarbeidersamtale skriftlig. Innen Drift og Vedlikehold har ønsket vært lite. Innen Renhold har vi pga det store antall renholdere måttet gjort dette gruppevis. Dette har fungert bra, og de som ønsket egen samtale har fått dette i tilleggg. 18

19 Bildet ovenfor viser renholdere ved Skeiane ungdomsskole. Utvikling : Innen renhold har vi sammen med Sandnes læringssenter satset videre på kompetanseheving for renholderne innen data, lesing og skriving. Dette har vært mulig da Sandnes kommune også i 2009 mottok støtte fra kunnskapsdepartementet. I 2009 har vi tilbudt 12 renholdere grunnkurs og 15 renholdere videregående kurs. De fullførte grunnkurset i Tilbakemeldingen har vært meget positiv. Renhold har i 2009 blitt inndelt i 3 soner, med hver sin fagansvarlig i 50 % stilling. Hver sone består av ca 50 renholdere. Dette har gitt oss en bedre måte å samle renholderne, da de fleste ikke har kommunal mail. Målet er å avholde 2 møter i året pr sone. I 2009 har hver sone 19

20 avholdt 1 møte. Formålet er å bedre informasjonsflyten, ressursutnyttelse, tilhørighet og motivasjon. Fra 16.mars 2009 ble det innført en byggteknisk vakt utenfor ordinær arbeidstid som skal ivareta uforutsatte hendelser. Denne har dessverre vist seg å være nødvendig og er videreført av rådmannen for hele økonomiperioden. Plania eiendomsforvaltningssystem skulle videreutvikles i Eiendom ønsket å kvitte seg med manuelle rekvisisjonsblokker til fordel for elektroniske bestillinger, og Byggdrift håpet å få bort alt det manuelle arbeidet som dagens programvare medfører. Dette arbeidet ble dessverre lagt på is av Eiendom, da leverandøren ikke kunne tilby oppgradering til enklere løsninger. Høsten 2009 startet alle enhetene innen Sandnes Bydrift en prosess/kartlegging for å se på mulighetene for å danne en kommunal bedrift. 4 arbeidsgrupper er nedsatt og kartlegging er i gang. Økonomi : Byggdrift gikk i 2009 med et mindreforbruk på ,- kr, og innfrir kravet om 0 budsjett. ( totalbudsjettet var ca 70 mill. ). ( Renhold hadde et merforbruk på kr som ble dekket av vårt fond ). Drift et mindreforbruk på kr og tilsynsvakter et merforbruk på kr ). Grunnen til at renhold går med merforbruk skyldes en gammel årlig innsparing på 0,5 mill som ble vedtatt i 2004, samt stort forbruk av papir og såpe som følge av svineinfluensaen. Byggdrift er inneforstått med at merforbruket dekkes av vårt disp. fond. For 2010 er vi pålagt en nedgang i pris på Drift og tilsyn på 3 %. Dette blir en utfordring da driftsoperatørene allerede er meget godt utnyttet, samt at vi også får tilført større bygningsmasse ( Lundehaugen ungdomsskole ). 17. februar 2010 Ole Thingbø 20

21 Resultatvurdering Idrett og landskapsdrift 2009 Innledning Idrett og landskapsdrift består av 4 seksjoner. Øst, Vest, Idrett og Prosjekt. Enheten ivaretar vedlikehold av uteanlegg rundt kommunale bygg, park og friluftsområder, lekeplasser, gravlunder, ute idrettsanlegg og 5 idrettshaller i kommunen. Avdelingen har en bemanning på 47,50 årsverk, fordelt på 80 fast ansatte. Fagansv.blm. Eva Guin Fagansvarlig sommerblm. SekjonslederVest John Olav Haraldsen Halleder Hilde H. Larsen Hallbetjenter Sekretær Synnøve v. Moen Seksjonsleder idrett Jan Kåre Sørensen Driftssjef Sveinung Sviland Halleder Tor-Leif Andersen Hallbetjenter Seksjonsleder prosjekt Harald Alsvik Fagansvarlig verksted Martin Haugstad Fagansvarlig lek/sikkerhet Seksjonsleder øst Elin Bore Fagansvarlig gravlund Arild Hoddevik Fagarbeidere Reidun Gule Elling Kåre Hansen Fagarbeidere Halleder Fagansvarlig idrett Fagarbeidere Anders Lote Sølve Eskeland Hallbetjenter Fagansvarlig friluft Fagarbeidere Stein Kåre Lima Brukerresultat I løpet av året har ny kunstgressbane på Iglemyr tatt med i vedlikeholdet. I tillegg har avdelingen inngått vedlikeholdsavtale med kirkeveren om vedlikehold rundt kirkebyggene i kommunen, og vedlikeholdsavtale for inneplanter er inngått med sandnes læringsenter. For å utnytte tilgjengelige ressurser på en best mulig måte har vi gjennomført endring på rutiner for klipping av busk og hekkbeplanting på lekeplasser og rundt kommunale bygg. Årlig beskjæring gjøres kun dersom det er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker. Ellers foryngelses skjæres plantene hvert 3. År ut fra en oppsatt plan bydelsvis. Avdelingen har utført noe tilleggsbestilt arbeid for Sandnes eiendom og Park og idrett. Jobbene har stort sett vært oppgradering av lekeplasser på Trones skole, Sandved barnehage, Stangeland barnehage. For Park og idrett har det vært en del oppgraderingsjobber av turveier i friområdene, og stell og vedlikehold av løk og sommerblomster i sentrumsområde. Både på kommunale områder, og ampler utleid til næringsdrivende. 21

22 Medarbeiderresultat Sykefravær totalt i avdelingen var 7,4%. Fordeles til svømme og idrettshallene med 11,5%, og utedriften med 5,9%. Avdelingen hadde ingen personer med senioravtale i løpet av året. Ansatte i ILD har sammen med ansatte i Park og idrett hatt mulighet for deltakelse i trimmkarusellen, som er et felles treningsopplegg som er laget for å stimulere til økt fysisk aktivitet. ILD har egen sykkelgruppe som hadde felles mål om deltakelse i Nordsjørittet, der 10 % av alle ansatte stilte til start i Egersund. Gruppen videreføres til neste år, og vi håper at flere tilslutter seg gruppen. Utvikling Idrett og landskapsdrift har fått egen miljøfyrtårnsertifisering etter delingen med Park og idrett. Kunnskapsparken har vært under kontinuerlig utvikling gjennom hele året. Bestillingsverktøy er videreutviklet og brukes til alle ekstrabestillinger mellom ILD og Park og idrett. For å kunne utføre bestilte oppgaver på en tilfredsstillende måte har vi i 2009 satset på oppgradering av kompetansen innen arbeidsvarsling og maskinførerbevis. 8 stk har gjennomført hvert kurs med bestått eksamen. For å oppdatere avdelingen på faglig kompetanse har ILD vært representert på flere fagmesser, seminar og konferanser. Avdelingen har fokusert på lastsikring og bruk av verneutstyr. I den forbindelse var 35 personer med på en halvdag samling i trafikksikkerhetshallen på Forus. Samlingen gjorde inntrykk på noen og enhver, og de ansatte syntes det var et nyttig og interessant opplegg. Avdelingen ønsker å fortsatt fokusere på sikkerhet fremmover, for å kunne holde skadenivå og sykefravær relatert til skader på et lavest mulig nivå. Nytt utstyr som er innkjøp til av delingen er 2 stk Iveco lastebiler med plan. Og en Egholm redskapsbærer som skal brukes til 22

Gjennomgang og status - Sandnes Bydrift KB

Gjennomgang og status - Sandnes Bydrift KB SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102564 : E: 210 : Per Hanasand Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 24.05.2011 74/11 Bystyret 31.05.2011 SANDNES BYDRIFT

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

EFFEKTIVISERING OG OMSTILLING - OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK 170/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016

EFFEKTIVISERING OG OMSTILLING - OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK 170/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/07278-1 Saksbehandler Hilde Lofthus Behandles av Møtedato Administrasjonsutvalget 01.10.2013 Formannskapet 01.10.2013 Bystyret 22.10.2013 EFFEKTIVISERING OG

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser Levanger kommune Utførerens rammebetingelser BAKGRUNN Gjennomføring av BUM-modellen fra 1.1.2004 innebærer ny oppgave- og ansvardeling internt i Levanger kommune. Bestilleren får etter modellen bl.a. ansvar

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803671 : E: D37 : Odd Andersen/ Hilde Uberg/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1024 212 &14 Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1024 212 &14 Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 8/124 212 &14 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 28 FOR LANDBRUK OG NATUR SAMT TEKNISK ETAT RÅDMANNENS FORSLAG: Regnskapsrapporten tas til

Detaljer

Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 2017.

Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 2017. Vår dato 04.11.2013 Vår saksbehandler Hans Fredrik Hansen Sandnes Direkte telefon 51335579 Bystyret Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens

Detaljer

Kontraktsmodeller 25.02.09

Kontraktsmodeller 25.02.09 Kontraktsmodeller 25.02.09 Agenda Litt om Nettpartner Hensikten med kontrakter Hvilke kontrakter bruker Nettpartner? Utfordringer Hva gjør andre offentlige virksomheter? Fredrikstad Energi AS Fredrikstad

Detaljer

ORIENTERING OM EIERSTRATEGI PROSJEKT FOR DRAMMEN DRIFT

ORIENTERING OM EIERSTRATEGI PROSJEKT FOR DRAMMEN DRIFT Formannskapsmøte Drammen kommune 1.mars 201 ORIENTERING OM EIERSTRATEGI PROSJEKT FOR DRAMMEN DRIFT Espen Fossum, THEMA Consulting Group DRAMMEN DRIFT ER EN LEVERANDØR AV DRIFT OG ENTREPRENØRTJENESTER INNEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Skoleveien 3. 14.03.2012 kl. 1830

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Skoleveien 3. 14.03.2012 kl. 1830 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Skoleveien 3 14.03.2012 kl. 1830 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.06.2010 36/10 08.06.2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.06.2010 36/10 08.06.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801611 : E: Q03 : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.06.2010 36/10 Formannskapet 08.06.2010

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 05. Regningsarbeider Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider ORIENTERING

Detaljer

Eiermøte 10.09.2013. Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser

Eiermøte 10.09.2013. Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 1 Eiermøte 10.09.2013 Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 2 Eiermøte 10.09.2013 Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 3 Hovedmål Indikator

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk.

Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk. Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2013/153-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Stein Roar Strand Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk. Dokumenter i saken:

Detaljer

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 1 Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 2 11.mai 2007 INNHOLD: Sammendrag s. 3 Bakgrunn for prosjektet s. 3 Prosjektets mandat s. 3 Prosjektgruppe S. 4 Arbeidsform S. 4 Seniorpolitikk livsfaseorientert

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 15.05.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Formannskapet Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4956-1 Arkiv: 027 &34 Saksbehandler: Therese Iversen Muotkajærvi Sakstittel: EVALUERING AV KONKURRANSEUTSETTING AV RENHOLD 2015 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008 Hovedlinjer i merverdiavgiftsloven vedr fast eiendom. Utgangspunktet

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 01.02.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførerkontoret Arkivsak: 15/01247 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300

Detaljer

ROLLER OG ANSVAR I EIENDOMSFORVALTNINGEN

ROLLER OG ANSVAR I EIENDOMSFORVALTNINGEN ROLLER OG ANSVAR I EIENDOMSFORVALTNINGEN Eiendomssjef Nils Kr Nordlien Kursdagene NTNU 3-4-jan 07 Eiendom www.lillehammer.kommune.no EIENDOMSMASSEN 168000 M2 Eies av LK, LKE AS og LKB Eiendomssjef daglig

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 26.08.2013 Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Styringssystem Sandnes kommune

Styringssystem Sandnes kommune Styringssystem Sandnes kommune Politisk struktur Administrativ organisering Rammer for skoledriften Sandnes kommune - Organisasjonen Sandnes kommune har ca 3700 årsverk, av disse er ca. 1100 i skole og

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 08.12.2010 77/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 08.12.2010 77/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201006456 : E: Q14 : Sven Tysdal Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 08.12.2010 77/10 JUSTERING AV TJENESTENIVÅ

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

Bymiljøetaten i Oslo. Vårt mål er å skape en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by!

Bymiljøetaten i Oslo. Vårt mål er å skape en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by! i Oslo Opprettet i 2011 da etatene for idrett, friluft, trafikk og samferdsel ble slått sammen, i tillegg til deler av etatene for enøk, næring, helse og velferd. Målet var å samle kommunens miljøkompetanse

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

SENIORPOLITISKE TILTAK I PERIODEN 1.8.2010-31.12.2012 - EVALUERING

SENIORPOLITISKE TILTAK I PERIODEN 1.8.2010-31.12.2012 - EVALUERING Arkivsaksnr.: 13/156-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen SENIORPOLITISE TILTA I PERIODEN 1.8.2010-31.12.2012 - EVALUERING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud BEMANNINGSSENTRAL - HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: Det vurderes å etablere bemanningssentral

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2012 Styrebehandlet i DPKF 19.09.2012 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 Faks 32046200 www.drammen.kommune.no

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 17.september 2015

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 17.september 2015 SAK 25/15 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 17.september 2015 Side 1 av 9 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 7 3. HMS helse, miljø, sikkerhet... 8 4. Mengdetall... 8 5.

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012 Forslag til vedtak: 1. Styret forventer et besøkstall på 370 000 for 2011, som er meget bra. Styret mener

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Sandnes bystyre Formannskapet Bystyret Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 Arkivsak : 200804121 Arkivkode : E. 614 A20 &30 Saksbeh. : S.Haugen

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Møteinnkalling. Møtet starter på Beinskaret kl. 09.00 med en kort befaring og orientering ved Avd.leder Ann Karin Sæther

Møteinnkalling. Møtet starter på Beinskaret kl. 09.00 med en kort befaring og orientering ved Avd.leder Ann Karin Sæther FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Beinskaret 08.09.2015 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 4. september 2007 Saksnummer: 06-316 Arbeidsutvalgets behandling og innstilling Arbeidsutvalget har vedtatt å oversende det framlagte

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER TJENESTENE: VANN, AVLØP, SAMFERDSEL, BYGGESAKSBEHANDLING, PLAN OG REGULERING, KART OG MATRIKKEL OG EIENDOM Rådhus Plan, byggesak, geodata Kommunalteknikk

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste for Forsvarsbygg Utleie Markedsområde Viken

Bedriftshelsetjeneste for Forsvarsbygg Utleie Markedsområde Viken Rammeavtale Bedriftshelsetjeneste for Forsvarsbygg Utleie Markedsområde Viken KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III Ytelsesbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generell orientering om rammeavtalen... 3 1.2. Generelt

Detaljer

Stangeland bydelsutvalg 02.03.10 - Melding 5/10

Stangeland bydelsutvalg 02.03.10 - Melding 5/10 Stangeland bydelsutvalg 02.03.10 - Melding 5/10 Fra: Daland Dag Johannes [dag.daland@vegvesen.no] Sendt: 18. februar 2010 06:58 Til: Sandven, Britt I. Kopi: Haugen, Sidsel; haakon.augland@sandnes.kommune.no;

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 30.08.2011 30.08.2011 06.09.2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 30.08.2011 30.08.2011 06.09.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603977 : E: 020 : J.T. Lundeby, S.Haugen, P.Hanasand Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret

Detaljer

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg ved besøk fra Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom 28.11.2013 Tormund Ledang Husøy, leder

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT LEVANGER KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG DISTRIKT SØR Revidert 29.05.07. SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT Prosjektet ønskes delt mellom de to store avdelingene i Distrikt Sør. Åsen helsetun m/hjemmetjenester.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen STOKKE KOMMUNE Formannskapet Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt andre): Erlend Larsen Grethe Østgård Inga

Detaljer

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag 4 til Rammeavtale

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Trondheim kommune - eiendomstjenester

Trondheim kommune - eiendomstjenester Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg på Norges bygg- og eiendomsforenings kurs Vedlikehold av bygninger - Trondheim 3.-4. juni

Detaljer

Bystyret i Haugesund har valgt følgende medlemmer til kontrollutvalget:

Bystyret i Haugesund har valgt følgende medlemmer til kontrollutvalget: ÅRSMELDING 1. INNLEDNING Kommunelovens kapittel 12 omhandler internt tilsyn og kontroll. Det er kommunestyret selv som har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen ( 76), men kommunestyret

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 19/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 19/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 19/10 ÅRSPROGRAM 2010

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Erfaring med VA-virksomhet som kommunalt foretak 19.05.10 Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF

Erfaring med VA-virksomhet som kommunalt foretak 19.05.10 Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF Erfaring med VA-virksomhet som kommunalt foretak 19.05.10 Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF Sørum i hjertet av Romerike Høy befolkningsvekst - Rundt 3 % årlig siste 5 år Sørum Kommunalteknikk

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.03.2012 Arkiv: :FE-400 Arkivsaksnr.: 11/844 Journalpostløpenr.: 12/8435 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer