Levanger kommune Utførerens rammebetingelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune Utførerens rammebetingelser"

Transkript

1 Levanger kommune Utførerens rammebetingelser BAKGRUNN Gjennomføring av BUM-modellen fra innebærer ny oppgave- og ansvardeling internt i Levanger kommune. Bestilleren får etter modellen bl.a. ansvar for forvaltning av infrastrukturen på sitt område, beslutning om standard på tilbudet bestilling av nødvendige tiltak finansiering av de bestilte tiltakene Utføreren får etter modellen bl.a. ansvar for utførelse av tildelte oppdrag til en riktig (avtalt) pris til en riktig (avtalt) kvalitet Styringen skjer gjennom inngåtte avtaler og kontrakter. En slik modell krever også at den enkelte aktør har de rammebetingelser og fullmakter som gjør det mulig å innfri modellens intensjoner. Spesielt gjelder detter Utføreren som organisatorisk får en helt annen situasjon en hva dagens modell innebærer. FORVENTNINGER TIL UT FØREREN Det er klare forventinger til Utføreren fra interessenter i kommunen: Bestilleren har forventninger om at Utføreren skal levere tjenester til konkurransedyktige priser. Som del av konkurranseevnen er det ofte forventninger om at Utføreren skal ha ledig kapasitet når Bestilleren finner det hensiktsmessig. Dette er forventninger uavhengig av om Utføreren fra Bestillerens side er konkurranseutsatt eller ikke. Disse forventningene er som oftest svært tydelige. Eieren (rådmannen, politikere) har forventninger om at Utføreren skal drives på en kostnadseffektiv måte med et godt økonomisk resultat. Disse forventningene er ikke så ofte materialisert gjennom tydelige styringssignaler overfor Utføreren. Dette er et tradisjonelt krysspress som enhver virksomhet og da spesielt private virksomheter arbeider innenfor. Den daglige ledelsen for Utføreren må ha frihet til å manøvrere innenfor dette krysspresset. Dersom ikke Utføreren har denne frihetsgraden innebærer dette at hele konstruksjonen med BUM-modellen neppe vil kunne gi de effektene som er forventet. Fil: 21_1_rammebetingelser_notat.doc Side 1 av

2 UTFØRERENS RAMMEBETINGELSER I BUM -MODELLEN Sammenlignet med dagens situasjon må Utføreren ha et sett rammebetingelser som ivaretar følgende elementer. De viktige områder for slike rammebetingelser er: a. Utføreren må selv kunne avgjøre hvilke oppdrag han ønsker å ta på seg. I en situasjon hvor Bestilleren bare kan bestille hos kommunens egen Utfører, vil en slik forutsetning ikke kunne ha full effekt. Men i de tilfellene hvor Utføreren deltar i en konkurranse med andre leverandører på basis av en invitasjon fra kommunens Bestiller må Utføreren selv kunne avgjøre om man ønsker å ta på seg oppdraget eller ikke. b. Utføreren må ut fra egen vurdering kunne utvide sitt marked. Muligheten til utvidelse av markedet er en viktig rammebetingelse for Utføreren. Riktignok kan dette ha konsekvenser, spesielt skattemessig, som i så fall må vurderes. Men så lenge hoveddelen av Utførerens marked er egen kommune (minimum 80 %), vil normalt ikke skatteplikt være noe tema. MVA-problematikken er fra også fjernet. Men innenfor dette handlingsrommet bør Utføreren ha anledning til å kunne vurdere både nye markeder og nye produkter for å kunne utnytte egen kapasitet best mulig. En viktig bakgrunn for en slik adgang er å sikre Utføreren mulighet for en bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet, dvs en mer effektiv drift. Med en utvidelse av sitt markedsområde blir det også et spørsmål om registrering i merverdiavgiftsmantallet. Med dagens avgiftsregime vil ikke dette ha noen negativ effekt for kommunal virksomhet. c. Utføreren må fastsette de priser man finner nødvendig ut fra sitt eget kostnadsbilde og ut fra en markedssituasjon. Dersom konstruksjonen skal innfri de forventninger spesielt eierne måtte ha, må Utføreren selv kunne fastsette de priser de ønsker å basere sin leveranse på. Dette kan synes uhensiktsmessig så lenge Bestilleren bare skal bestille hos Utføreren, men det synliggjør det kostnadsbildet Utføreren har, et kostnadsbilde som gjennom priser kan gi både Bestilleren og Utføreren hensiktsmessig informasjon. Det andre forholdet å fastsette priser ut fra en markedssituasjon. Kommunal virksomhet har selvkost som grunnlag for sin prissetting. Utføreren må imidlertid kunne fastsette sine priser ikke bare ut fra eget kostnadsbilde, men også ut fra hvordan andre aktører i markedet fastsetter sine priser. Denne vil avhenge av tilbud og etterspørsel på aktuelle tidspunkter. Dette kan bety en form for to-prissystem. På de oppdrag hvor Utføreren har monopol overfor Bestilleren kan det være aktuelt med én type pris og i hovedsak basert på et selvkostprinsipp med nødvendig påslag av en normal margin, mens Utføreren på oppdrag med konkurrerer overfor andre leverandører kan benytte en annen pris på samme type ressurser, en pris som både kan være høyere og lavere enn monopolprisen. Fil: 21_1_rammebetingelser_notat.doc Side 2 av

3 d. Utføreren må ut fra egen vurdering tilpasse sine ressurser ut fra sitt behov. Ressurser består i hovedsak av i alt tre hovedelementer; mannskaper, maskiner og lokaler. Utføreren må til enhver tid ha fullmakt til å tilpasse ressursbehovet til de oppgaver som skal løses og de muligheter for inntjening Utføreren måtte se. Dette innbærer nødvendige beslutninger om kjøp og salg av maskiner ansettelse av personell (og i prinsipp avvikling av arbeidsforhold) utvidelse eller innskrenking av arealer. Slike beslutninger må ledelsen for Utføreren kunne ta innenfor vedtatte rammer både hva gjelder fullmakter og økonomisk handlingsrom. Disse rammene må ikke være for snevre selv om kommunens generelle policy på enkelte områder spesielt vil dette gjelde personalpolitikken også til en viss grad vil være styrende for Utføreren. e. Utførerens økonomiske beslutninger må være forankret hos Utføreren. Dette vil være alle beslutninger som i sum påvirker Utførerens økonomiske resultater; anskaffelser, tilbud knyttet til bestillinger, utnyttelse av kapasitet, arbeidstidsordninger (skift, bruk av overtid, turnusplaner osv) og andre forhold. Dette er et utfordrende punkt fordi her kan Utføreren måtte gjøre beslutninger som både rådmannen og det politiske miljøet kan være uenige i. En viktig del av en slik fullmakt er derfor at eierne (kommunens politiske og administrative ledelse) har utformet en klar policy for sitt eierskap forventninger, krav, resultater, konkurranseevne osv som Utføreren har som styrende for sin virksomhet og som utførerne skal måles etter. ANDRE FORHOLD AV RAMMEMESSIG KARAKTER SOM BØR VURDERES I tillegg til de fullmaktene Utføreren bør ha er det også andre forhold som bør vurderes gjennomført enten på det nåværende tidspunkt eller noe senere, spesielt gjelder dette regnskapsprinsippene som Utføreren skal forholde seg til. Dagens regnskap for Utføreren føres etter de kommunale regnskapsprinsippene. Dette er også i samsvar med dagens forskrifter for en kommunal etat eller resultatenhet (selskapsorganisering etter kommunelovens 10). Dersom man skulle velge å selskapsorganisere Utføreren etter kommunelovens kap 11 som kommunalt foretak (KF) har man etter forskriftene 1 adgang til å føre regnskapet etter regnskapslovens prinsipper. Dette gjelder foretak som driver næringsvirksomhet. Hva som er næringsvirksomhet er naturligvis diskutabelt. Men i de tilfellene hvor Utføreren driver på samme konkurransemarked som private aktører, er begrepet næringsvirksomhet nærliggende. I tillegg viser dagens regnskap ikke alle de kostnadene som Utføreren har i forbindelse med sitt produksjonssystem. Så langt mangler det bl.a. eiendomskostnader, bruk av fellestjenester 1 Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foreta av Fil: 21_1_rammebetingelser_notat.doc Side 3 av

4 og finanskostnader (rentekostnader). Deler av dette kan gjennomføres innenfor det kommunale regnskapssystemet, men spesielt finansdelen er mer komplisert. Dette er viktig både av hensyn til Utførerens interne styring og for Bestillerens sammenligning med private aktører. Grunnlaget for effektiv drift ligger i et fullstendig kostnadsbilde. Derfor bør regnskapsføringen for Utføreren sikre registrering av alle direkte og indirekte kostnader bruk av kapital (dvs avskrivninger) prisen på kapital renteinntekter og renteutgifter. Dette kan enklest gjøres med å bruke regnskapsloven som grunnlag for regnskapet hvilket igjen betyr at man benytte en annen selskapsmodell enn dagens. Alternativt bør kommunens regnskapsføring tilpasses slik at dette behovet ivaretas. Spesielt bør det sikres at interne kommunale belastningen gjennomføres løpende under årets gang og ikke foretas som del av regnskapsavslutningen ved årets utgang. Som del av regnskapsprinsippene følger også kravet til interne belastninger av utførte oppdrag. Det er ikke nødvendig at Utføreren har egen kasseforvaltning. Men det må sendes interne fakturaer regelmessig for å synliggjøre også en inntektsside og dermed et resultat hos Utføreren. BRUK AV SELSKAPSMODELL Det organisatoriske grepet (deling av oppgaver og ansvar) er basert på prinsippene i BUMmodellen. Dagens Utfører benytter kommunelovens 10 som selskapsmodell. Dette innebærer at virksomheten er underlagt de samme rammebetingelsene som enhver annen kommunal etat politiske beslutninger og om nødvendig på detaljnivå er direkte styrende rådmannen har det administrativt overordnede ansvaret kommunens økonomisystem skal benyttes kommunens øvrige administrative system (personalpolitikk, lønnspolitikk osv) er styrende Utførerens behov for andre økonomiske rammebetingelser og nye fullmakter kan synliggjøre behovet for å vurdere en annen selskapsorganisering enn dagens. De alternativer som reelt sett foreligger er kommunalt foretak etter kommunelovens kap 11 eller aksjeselskap etter aksjeloven. Samarbeidet i regionen kunne i tillegg tilsi et alternativ som innebar å invitere nabokommuner og derigjennom bruke interkommunale løsninger (interkommunalt selskap etter ny lov). Det er imidlertid lagt til grunn at samkommuneforsøket ivaretar et slikt alternativ. Bruk av kommunalt foretak vil i hovedtrekk innebære følgende: Foretaket får et eget styre som er direkte overordnet daglig leder. Styret oppnevnes av kommunestyret Foretakets styre rapporterer direkte til kommunestyret Foretakets økonomi vil være basert på nettobudsjett Kommunestyret kan selv velge om regnskapet skal føres etter kommunale forskrifter eller etter regnskapsloven Fil: 21_1_rammebetingelser_notat.doc Side 4 av

5 Bruk av aksjeselskap vil ha mange av de samme kjennetegnene som et kommunalt foretak. Men styringsformen vil bli vesentlig annerledes, man får mulighet for kapitalfrigjøring gjennom salg av maskiner etc til selskapet og man blir i hovedsak skattepliktig. Så langt synes det ikke aktuelt å vurdere et aksjeselskap som selskapsmodell for Utførerenheten. Det er styringen av virksomheten som i hovedsak endres ved bruk av kommunalt foretak i stedet for kommunal etat/resultatenhet. Dette er imidlertid en viktig dimensjon fordi det setter fokus på nye elementer rundt ledelse både for virksomheten og fra den politiske og administrative ledelsen i Levanger kommune. Det kan være åpenbare fordeler med å bruke kommunalt foretak som selskapsmodell for utførerenheten: Synliggjøring av et selvstendig ansvar Gjennom et bevisst valg av styremedlemmer kan daglig leder får et organ å forholde seg til, et organ som er fokusert på denne typen virksomhet Tydelig organisatorisk skille mot bestilleren og andre kunder. Spesielt er et slikt skille viktig overfor kunder utenfor egen kommunal virksomhet Den politiske eierrollen blir tydeligere Mange andre kommuner som benytter tilsvarende organisasjonsmodell bruker også kommunalt foretak som selskapsmodell. Det er ikke noe dramatisk grep kommunestyret kan på ethvert tidspunkt velge en annen selskapsmodell men gir en tydelighet hva gjelder ansvar og resultater som er verdifullt både for Utføreren og for kommunen. Fil: 21_1_rammebetingelser_notat.doc Side 5 av

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Konkurranse på like vilkår. NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår

Konkurranse på like vilkår. NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår Konkurranse på like vilkår NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår 3 Handlingsplan konkurranse på like vilkår Bakgrunn/innledning Offentlige og private foretak konkurrerer i stadig større grad

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor ORGANISERING AV EIERSKAP OG DRIFT AV MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Utarbeidet av Øystein

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Staten som forretningsdrivende og som eier av forretningsdrivende virksomhet 1

Staten som forretningsdrivende og som eier av forretningsdrivende virksomhet 1 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2011, 88. årgang 189 Staten som forretningsdrivende og som eier av forretningsdrivende virksomhet 1 Av Tormod Hermansen Hermansen Consulting Nordisk Administrativt

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Kommunal og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 4.02.2015 Fanny Voldnes / tlf. 41556805 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Innledning og Sammendrag

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer