3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef"

Transkript

1 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28.

2 Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal: MNOK 248 Resultat før skatt konsern* (MNOK), kvartalsvis (643). Resultat før skatt i 3. kvartal: MNOK -60 (347). 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Resultat etter skatt per 3. kvartal: MNOK 245 (508). Resultat etter skatt i 3. kvartal: MNOK -4 (259) Annualisert egenkapitalavkastning: 6,7 (15,8) %. Kapitaldekning: 16,3 (16,7) %. Kjernekapitaldekning: 14,0 (11,5) % Forvaltningskapitalen i konsernet var NOK 41,3 mrd., mot NOK 40,7 mrd. ved årsskiftet. 2 * Sammenligningstall for 2008 og 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern

3 Resultatfremgang i Livselskapet, men betydelig resultatsvekkelse i Skadeselskapet 278 Resultat før skatt per datterselskap (MNOK) Per 3. kvartal 2010 Per 3. kvartal Betydelig forbedret administrasjonsresultat og godt renteresultat i livsforsikring. Resultat i mindre grad påvirket av markedsuroen i 3. kvartal. Sterk bestandsvekst gir økt premieinntekt i skadeforsikring. Negativ aksjeavkastning og storskader svekket resultatet hittil i år Svake aksjemarkeder bidro til reduksjon i ODINs inntjening. God utvikling i factoring og inkasso med fokus på konsolidering og kontinuerlig forbedring. SB1 Liv SB1 Skade ODIN SB1G Finans SB1 Markets Svekket resultat i SB1 Markets som følge av store og planlagte investeringer knyttet til oppbygging av et ledende kapitalmarkedsmiljø. 3

4 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Negativ aksjeavkastning og høy skadeprosent God bestandsvekst 4

5 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Negativ aksjeavkastning og høy skadeprosent. God bestandsvekst Resultat før skatt, kvartalsvis (MNOK) 1. kvartal kvartal 3. kvartal Total bestandsvekst på MNOK 409, hvorav MNOK 160 fra Unison Forsikring. Bestand hittil i år på NOK 5,1 mrd. Økningen tilsvarte 8,7 % fra årsskiftet. Bestandsvekst på MNOK 132 i kvartalet. Markedsandelen har økt fra 9,8 % til 10,9 % siste 12 mnd. per 2. kvartal. Resultat før skatt per 3. kvartal: MNOK 18 (334) og MNOK -89 (254) i 3. kvartal. Forsikringsresultat*: MNOK -21 (144) og MNOK 0,5 (121) i 3. kvartal. Finansinntekter: MNOK 100 (232) og MNOK -62 (149) i 3. kvartal. Finansavkastning på 1,1 (2,7) % hittil i år. * Forsikringsresultat i inkluderer Unison Forsikring og behandlingsforsikring. 5

6 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Svekket naturskaderesultat og høyt innslag av storskader Combined ratio for egen regning kvartalsvis (%) Combined ratio for egen regning (%) 99,6 90,9 108,6 20,2 92,9 89,8 21,8 24,8 17,1 22,7 105,55 105,8 100,3 101,9 23,8 21,9 22,4 21,0 94,6 94,0 87,2 89,9 20,5 20 0,6 20,7 96,2 97,7 21,9 22,5 21,0 104,4 66,7 69,3 73,9 72,1 73,8 21,8 76,7 82,7 69,2 74,8 88,3 75,9 67,1 76,6 83,6 79,4 84,7 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv Skadeprosent Kostnadsprosent Per 3. kv Høyt innslag av storskader innen sentrale produktgrupper i BMporteføljen har medført en betydelig økning i skadeprosent i 3. Skadeprosent Kostnadsprosent kvartal. Det har påløpt skader for til sammen MNOK 44 i forbindelse med terroranslaget 22. juli. Brutto combined ratio per 3. kvartal ble 104,4 % (skadeprosent på 82,9 % og kostnadsprosent på 21,5 %). Inklusiv personforsikring blir combined ratio per 3. kvartal redusert til 96,3 %, hvorav skadeprosent utgjør 74,9 % og kostnadsprosent 21,4 %. 6

7 SpareBank 1 Livsforsikring Betydelig forbedring i administrasjonsresultat Solide buffere 7

8 SpareBank 1 Livsforsikring Betydelig forbedring i administrasjonsresultat Resultat t før skatt (MNOK), kvartalsvis kvartal 2. kvartal 3. kvartal Resultat før skatt per 3. kvartal: MNOK 316 (278) og 78 (86) i 3. kvartal. Administrasjonsresultat: MNOK -63 (-125) per 3. kvartal og MNOK -20 (-45) i 3. kvartal. - Korrigert for inntektsføringen knyttet til AFP-omleggingen i 2010 er den underliggende forbedringen på MNOK Renteresultatet: MNOK 365 (269) per 3. kvartal og MNOK 52 (71) i 3. kvartal Risikoresultat MNOK 203 (260) per 3. kvartal og MNOK 64 (72) i 3. kvartal. - Høyere kostnader i forbindelse med uføreerstatninger. Som følge av at avsetningen til kursreguleringsfondet nå faller inn under skattelovens bestemmelse om fradragsrett for forsikringsmessige avsetninger vil det, på grunn av fritaksmetoden, være større svingninger i skattekostnaden fremover. 8

9 SpareBank 1 Livsforsikring Solide buffere Utvikling i bufferkapital, per kvartal (%) Kursreguleringsfond (MNOK) 16,1 % 14,6 % 15,2 % 14,0 % 14,11 % kv kv kv 2. kv 3. kv Per 3. kv Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger Delårsresultat Kursreguleringsfond Bufferkapitalen inkl. årets resultat: 14,1 (16,1) %. Forvaltningskapital: NOK 25,7 mrd., NOK 0,8 mrd. lavere enn ved årsskiftet. - Innfrielse av ansvarlig lån og markedsutvikling. Kapitaldekning: 18,5 (20,1) %. - Hele den ansvarlige kapitalen består av kjernekapital. 9

10 SpareBank 1 Forsikring Aktivaallokering per portefølje per ( ) SB1 Livsforsikring SB1 Skadeforsikring konsern Investeringsvalgporteføljen 45,8 (61,0) % Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen 13,1 (14,8) % -10,3 (-1,6) % 0,0 (0,1) % 35,1 (34,8) % 22(09)% 2,2 (0,9) 21,11 (21,0) % 0,0 (0,1) % 7,7 (9,4) % 13,2 (13,6) % 10,6 (10,6) % 53,2 (39,0) % 1,1 (0,0) % Aksjer Annet Obligasjoner NOK 6,5 (6,7) mrd. 28,4 (28,0) % 21,2 (21,5) % 61,2 (48,4) % 28,0 (28,8) % 68,5 (66,3) % Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Aksjer Annet Obligasjoner-Markedsverdi Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi NOK 15,5 (16,0) mrd. NOK 2,5 (2,8) mrd. NOK 9,2 (8,9) mrd. 10

11 SpareBank 1 Forsikring Markedsuroen konsekvenser og tiltak SB1 Livsforsikring Selskapet har bygget solide buffere og kursreguleringsfondet har i sin helhet dekket kursfallet så langt i år. SB1 Skadeforsikring konsern Selskapet har ikke adgang til å bygge buffere, slik at kursfallet har hatt direkte effekt i resultatet. Aksjeandelen per utgjorde 13,1 %, eller NOK 2,0 mrd. Aksjeandelen per utgjorde 7,7 %, eller MNOK 711. Selskapets bufferkapitalsituasjon er fortsatt god. Selskapet tåler et betydelig kursfall på aksjer før tilleggsavsetninger som kan benyttes regnskapsmessig for, er fullt utnyttet. Selskapet har gjennom en lang periode hatt en stabil finansportefølje. Det er vurdert ikke å gjøre endringer i dagens investeringsstrategi i skadeselskapet. Det foretas stresstester som en del av den løpende risikostyring ik i og vurderinger av om det skal foretas tilpasninger til porteføljen. Hensynet til eiers resultat og egenkapital står sentralt i disse vurderingene. 11

12 ODIN Forvaltning Negativ markedsutvikling har gitt reduserte forvaltningsinntekter 12

13 ODIN Forvaltning Negativ markedsutvikling har gitt reduserte forvaltningsinntekter 30 Resultat før skatt (MNOK), kvartalsvis kvartal 2kvartal kvartal Resultat t før skatt per 3. kvartal: MNOK 30 (48) Resultat preget av høye engangskostnader og lavere forvaltningsinntekter. Resultat i 3. kvartal MNOK 6 (17) NOK 22,5 mrd. i forvaltningskapital. - Ned NOK 9,8 mrd. fra årsskiftet ,88 % markedsandel for aksjefond per september sammenlignet med 10,7 % ved årsskiftet. 3,8 % markedsandel for kombinasjonsfond per 3. kvartal, opp fra 3,5 % per 2. kvartal. 13

14 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern God vekst i factoring og porteføljevirksomheten det siste året 14

15 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern God vekst i factoring og porteføljevirksomheten det siste året Resultat før skatt hittil i år (MNOK) Per 3. kvartal 2010 Per 3. kvartal 12,6 21,5 22,0 Resultat før skatt per 3. kvartal: MNOK 22,0 (2,0)*. Reduserte tap og tapsavsetninger hittil i år har bidratt til økt resultat i Factoring. Selskapet er landets 3. største factoringvirksomhet målt per 3. kvartal. 11,0 Portefølje hadde per september et samlet porteføljevolum på NOK 1,0 mrd., mot MNOK 620 ved årsskiftet. -0,5 Factoring 1,4 lje Portefø 2,5 Conecto o* (inkasso o) 2,0 SB1G F konsern* ** Inkassovirksomheten er rigget for vekst gjennom fokus på videreutvikling, kvalitets- og kapasitetsforbedring. Selskapet er landets 3. største inkassovirksomhet. *Inkassoselskapet Conecto ble kjøpt med regnskapsmessig virkning fra 10. september I konsernet er resultat frem til overtagelsestidspunkt ført mot egenkapitalen. **Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Finans konsern inkluderer også ledelse og merverdiavskrivninger. 15

16 SpareBank 1 Markets Oppbyggingen av et ledende kapitalmarkedsmiljø går etter planen 16

17 SpareBank 1 Markets Oppbyggingen av et ledende kapitalmarkedsmiljø går etter planen Operative forhold Rekrutteringsarbeidet er gjennomført. - Med fokus på ååå etablere ledende kompetanse og plasseringsevne kombinert med evnen til å garantere kapitalinnhentinger. Makroøkonomisk usikkerhet har generelt gitt redusert aktivitet it t i markedet. Lønnsomheten er svekket for hele bransjen. Resultater t Resultat før skatt per 3. kvartal: MNOK -77 (-34). Resultat før skatt i 3. kvartal: MNOK -52 (-29). Omsetning: - Kurtasje: MNOK 28 (27). - Fremmedkapital: MNOK 7 (12). - Corporate Finance: MNOK 27 (17). Sjeføkonom Shakeb Syed i SpareBank 1 Markets Et ledende kapitalmarkedsmiljø er strategisk viktig og har et betydelig inntjeningspotensial s for SpareBank a 1 -alliansen a 17

18 SpareBank 1 Gruppen Etablering av kortselskap k SpareBank 1 har de siste årene, gjennom en rekke kjøp og strukturendringer, tatt strategisk kontroll på viktige produktområder, med inkasso, factoring og markets som de ferskeste eksemplene. Målet er kontroll på produkt- og verdikjeden, til beste for både kunder og eiere. SpareBank 1 ønsker også å tilby produkter og tjenester innenfor kort- og betalingsområdet gjennom et eget selskap. Slike leveranser vil kunne skje fra 1. juli SpareBank 1 har i dag avtale med EnterCard om leveranse av kortprodukter, en avtale som løper fram til sommeren Volumet fra SpareBank 1-alliansen per i denne porteføljen var kort. Det legges opp til et fortsatt nært samarbeid med EnterCard ut avtaleperioden. 18

19 Fremtidsutsikter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Økt volatilitet i finansmarkedene gir økt usikkerhet knyttet til finansresultatene, som utgjør en betydelig del av SpareBank 1 Gruppens verdiskapning. SpareBank 1 Gruppen er godt rustet til å møte nye kapitalkrav i forhold til innføring av Solvency II. Det vil være økt fokus på samhandling på tvers av selskapene for å ta ut effektiviseringsgevinster både kostnads-, inntekts- og kompetansemessig. 19

20 Hele Norges sparebank 20 20

21 Appendiks 21

22 SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %) SpareBank 1 SMN (19,5 %) SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %) Sparebanken Hedmark (12 %) Samarbeidende Sparebanker (19,5 %) LO/LO-forbund (10 %) SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Markets (97,2%) SpareBank 1 Livsforsikring (100%) ODIN Forvaltning (100%) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 Medlemskort (100%) (Bankeid virksomhet) SpareBank 1 Gruppen Finans (100%) Conecto (100%) SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 BNbank SpareBank 1 Oslo og Akershus SpareBank 1 Skadeforsikring (100%) Unison Forsikring (100%) Bredt samarbeid -Teknologi - Merkevare/kommunikasjon -Kompetanse - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis - Innkjøp Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger - Læring: Tromsø 22

23 SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat per 3. kvartal Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 316,1 277,9 350,4 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 17,7 333,6 641,1 - ODIN Forvaltning 30,4 48,2 64,66 - SpareBank 1 Markets -77,3-33,6-57,6 - SpareBank 1 Medlemskort 7,6 9,3 11,1 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 22,0 2,0 8,6 - Konsernjusteringer 30,6 23,9 17,6 Sum resultat datterselskaper før skatt 347,0 661, ,0 Driftskostnader morselskap -59,2 8,8-7,6 Netto finans morselskap -40,1-27,6-43,2 Resultat før skatt 247,7 642,6 985,1 Skattekostnad -2,8-135,1-153,6 Resultat etter skatt 244,8 507,5 831,6 Majoritetens andel av resultat etter skatt 247,3 513,1 841,0 Minoritetens andel av resultat etter skatt -2,4-5,6-9,5 Per 3. kvartal Året Nøkkeltall Egenkapitalavkastning 6,7 % 15,8 % 18,7 % 23

24 SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv Beløp i mill. kroner Andel resultat t fra datterselskapene før skatt - SpareBank 1 Livsforsikring 77,7 109,0 129,4 72,5 85,8 100,3 91,9 81,0 81,2 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern -88,8 56,2 50,3 307,5 253,9 43,4 36,3 115,3 272,8 - ODIN Forvaltning 6,3 12,2 11,9 16,5 17,0 16,7 14,4 24,0 16,0 - SpareBank 1 Markets -51,8-22,1-3,4-24,0-29,0-1,9-2,7-9,5-14,6 - SpareBank 1 Medlemskort 2,0 2,5 3,1 1,9 2,7 3,3 3,4 0,7 1,8 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 12,2 3,0 6,8 6,6-4,9 7,0-0,1 2,3 3,9 - Konsernjusteringer 16,4 15,1-0,9-6,3-7,4 16,3 15,1-8,6 12,0 Sum resultat datterselskaper før skatt -26,1 175,9 197,1 374,6 318,1 185,1 158,2 205,2 373,1 Driftskostnader morselskap -16,0-15,6-27,7-16,5 40,7-11,9-20,0-15,5-13,2 Netto finans morselskap -18,0-15,0-7,1-15,6-11,4-9,3-6,9-9,8-2,1 Resultat før skatt -60,1 145,4 162,4 342,5 347,4 163,9 131,3 177,2 357,7 Skattekostnad 55,8-48,1-10,5-18,5-88,4-8,3-38,5-9,3-27,3 Resultat etter skatt -4,3 97,2 151,9 324,0 259,1 155,6 92,8 167,9 330,4 Majoritetens andel av resultat etter skatt -3,1 98,0 152,4 327,9 263,9 155,9 93,3 169,6 333,1 Minoritetens andel av resultat etter skatt -1,1 11-0,8 08-0,5 05-3,9 39-4,8 48-0,3 03-0,5 05-1,7 17-2,

25 Egenkapitalavkastning etter skatt mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern per 2. kvartal 3. Kvartal År 2010 År 2009 Handelsbanken 13,8 % 12,9 % 12,6 % DnB NOR 10,6 % 13,6 % 10,6 % Nordea 10,0 % 11,5 % 11,3 % Storebrand 7,4 % 10,8 % 8,2 % SpareBank 1 Gruppen 6,7 % 18,7 % 18,1 % Gjensidige* N/A 13,1 % 11,1 % Danske Bank N/A 36 3,6 % 17 1,7 % * Beregnet som resultat etter skatt delt på gjennomsnittlig EK 25 Kilde: Selskapenes delårsrapporter for

26 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per 3. kvartal 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner Risikoinntekter 321,6 333,0 335,8 327,3 990,4 964, ,6 Risikokostnader -249,99-252,6-255,55-250,1-758,1-672,8-939,0 Risikoresultat 71,7 80,4 80,2 77,1 232,3 291,5 353,6 Tekniske avsetninger - 8,2-10,3-10,8-5,5-29,3-31,3-28,2 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 63,5 70,1 69,4 71,6 203,0 260,1 325,4 Gebyrer 168,3 172,8 170,7 161,1 511,9 471,4 637,9 Driftskostnader ekskl. provisjoner -128,0-138,6-129,7-147,0-396,3-422,6-589,2 Provisjoner - 60,1-58,5-59,8-58,7-178,3-174,0-235,6 Administrasjonsresultat -19,8-24,2-18,7-44,6-62,7-125,2-186,9 Netto finansinntekter 151,0 207,3 319,1 177,0 677,4 587,4 764,3 Garantert rente - 99,4-99,2-113,3-106,3-311,9-318,8-447,0 Renteresultat 51,6 108,0 205,8 70,8 365,4 268,6 317,3 Oppreservering 0,0 0,0-33,0-12,0-33,0-36,0-45,3 Renteresultat etter oppreservering 51,6 108,0 172,8 58,8 332,4 232,6 272,0 Vederlag for rentegaranti 5,7 5,9 5,4 7,5 17,0 22,4 29,9 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 101,0 159,8 228,8 93,2 489,6 389,9 440,4 Ufordelt resultat til kunder - 44,7-60,0-118,9-39,6-223,6-161,0-161,7 Avkastning på selskapets midler 21,4 9,2 19,5 32,1 50,00 49,1 71,6 Resultat til eier før skatt 77,7 109,0 129,4 85,8 316,1 277,9 350,4 Skattekostnad 36,9-35,3 0,5-24,9 2,1-42,7-60,2 Resultat til eier etter skatt 114,6 73,8 129,9 60,9 318,2 235,2 290,2 Nøkkeltall Per 3. kvartal Året Kapitaldekning 18,5 % 20,1 % 19,3 % Bufferkapital i % inkl. årets resultat 14,1 % 16,1 % 14,6 %* *Bufferkapital for året 2010 vises etter at resultatet er disponert 26

27 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje per 3. kvartal Beløp i mill. kroner Kollektivporteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgsporteføljen Selskapsporteføljen Totalt Risikoresultat 196,3 8,6-1,9 0,0 203,0 Administrasjonsresultat 47,1-27,8-81,9 0,0-62,7 Renteresultat 270,6 88,7 4,4 1,8 365,4 Oppreservering 0,0-33,0 0,0 0,0-33,0 Vederlag for rentegaranti 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0 Resultat til kunde -193,2-30,2-0,2 0,0-223,6 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 Sum 337,8 6,3-79,8 51,8 316,1 27

28 SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter per 3. kvartal 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 68,7 71,1 73,1 68,6 212,8 226,9 306,7 Individuelle kapitalforsikringer 143,3 141,1 138,5 129,5 422,9 385,4 519,1 Kollektive pensjonsforsikringer 73,3 55,2 242,7 105,4 371,1 429,5 549,5 Ulykkesforsikringer 50,0 49,0 48,0 46,1 147,0 136,0 183,1 Gruppelivsforsikringer 130,5 131,5 217,5 130,1 479,5 465,7 587,7 Unit Link - Renteforsikringer 8,3 9,5 10,7 10,4 28,4 34,9 46,6 Unit Link - Kapitalforsikringer 38,4 46,6 51,6 53,9 136,6 168,2 237,0 Innskuddstjenestepensjon 256,6 235,6 236,2 224,6 728,4 641,2 864,2 Sum brutto forfalte premieinntekter 769,0 739, ,2 768, , , ,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 189,1 113,5 142,0 64,8 444,6 226,1 352,5 Avgitt gjenforsikringspremie i i -42,9-40,8-40,2-34,2-123,9-119,7-152,0 Premieinntekter for egen regning 915,2 812, ,0 799, , , ,2 28

29 SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning ekskl. kl verdiendring d i anlegg: Bokført avkastning: 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2,7 2,1 2,5 4,6 Prosent 16 1,6 1,7 1,0 Prosent 3,5 2,6 33 3,3 3,0 3,0 3,0 0,6 N/A N/A SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 29 Kilde: selskapspresentasjoner

30 SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per Prosent Aksjer Norge -25,5 Aksjer utland -14,1 Pengemarked 2,7 Obligasjon Norge 4,0 Obligasjon utland 62 6,2 Hold til forfall 3,9 Eiendom 3,8 30

31 SpareBank 1 Livsforsikring Balanse per 3. kvartal Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner Immaterielle eiendeler Investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter Investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg Avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD

32 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Resultat per 3. kvartal 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner Forfalt brutto premie 1.142, , , , , , ,8 Opptjente premier f.e.r , , , , , , ,4 Påløpne erstatninger f.e.r ,8-903,9-920,7-722, , , ,5 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -258,7-255,2-241,1-244,1-755,0-611,0-880,6 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 17,6 8,2 4,5 17,4 30,3 16,6 132,0 Andre tekniske avsetninger 53,8 21,4 26,5-6,3 101,6 28,2 39,6 Forsikringsresultat 0,5 8,2-29,9 121,3-21,2 143,9 266,9 Netto finansinntekter -62,3 66,8 95,1 148,7 99,5 231,7 432,8 Andre kostnader 0,0 0,0 0,0-0,7 0,0-2,7-2,7 Resultat før sikkerhetsavsetninger -61,8 75,0 65,1 269,4 78,3 372,9 697,0 Endring av sikkerhetsavsetning -27,0-18,8-14,8-15,8-60,5-39,2-55,8 Resultat før skatt -88,8 56,2 50,3 253,6 17,7 333,7 641,2 Skattekostnad 7,6-14,4-10,5-53,7-17,3-60,9-60,2 Resultat etter skatt -81,2 41,8 39,8 199,9 0,4 272,8 581,1 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Nøkkeltall Skadeprosent f.e.r. 84,7 % 79,4 % 83,6 % 67,1 % 82,7 % 76,7 % 76,7 % Kostnadsprosent f.e.r. 21,0 % 22,4 % 21,9 % 22,7 % 21,8 % 20,0 % 21,0 % Combined ratio f.e.r. 105,8 % 101,9 % 105,55 % 89,88 % 104,44 % 96,8 % 97,77 % Kapitaldekning 27,6 % 27,2 % 32,5 % 32

33 ODIN Forvaltning Resultat per 3. kvartal 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner Forvaltningshonorar 69,4 85,5 86,8 78,0 241,7 235,9 317,9 Sum driftsinntekter 69,4 85,5 86,8 78,0 241,7 235,9 317,9 Lønnskostnader 26,4 27,5 29,2 27,1 83,0 76,9 104,2 Avskrivninger 5,1 4,4 3,9 3,6 13,4 11,2 14,8 Andre driftskostnader t d 32,5 41,2 42,5 31,11 116,3 101,5 137,8 Sum driftskostnader 64,0 73,1 75,6 61,9 212,7 189,6 256,8 Driftsresultat 5,4 12,4 11,2 16,2 29,0 46,3 61,1 Finanskostnader 0,9-0,2 0,7 0,9 1,4 1,8 3,6 Resultat før skatt 6,3 12,2 11,9 17,0 30,4 48,2 64,6 Skattekostnad k t 20 2,0 33 3,3 33 3,3 47 4,7 86 8,6 13,2 19,3 Resultat etter skatt 4,3 8,9 8,6 12,3 21,8 34,9 45,3 33

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen 13. august 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Tidenes beste halvårsresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)

Detaljer

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1 kvartal 2012 1. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Q1 Kirsten Idebøen, konsernsjef 26. april 2012 God resultatutvikling i konsernet - Beste resultat i 1. kvartal de siste fem år Resultat før

Detaljer

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 22. oktober - Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per artal (MNOK) 529 745 1 216 1 753 (8) 320

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. halvår og g 2. kvartal Q2 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 10 august 10. God underliggende resultatfremgang, men preget av svake aksjemarkeder og flomskader

Detaljer

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29. april 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader ga redusert

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen

Presentasjon 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 24 oktober - Kirsten Idebøen, 24. Idebøen adm. adm direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt hittil i år (MNOK)* 529 1 216 376

Detaljer

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, administrerende direktør

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, administrerende direktør 1. kvartal 2013 Q1 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, administrerende direktør 25. april 2013 Det beste 1. kvartalsresultatet i SpareBank 1 Gruppens historie Resultat før skatt

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010 1. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. april 2010 Hovedpunkter Solid resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. kvartal, men med preg av vinter, snø

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Q2 1 halvår og 2. 1. 2 kvartal 2012 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 9 august 2012 9. Resultat hittil i år på linje med fjoråret Resultat før skatt konsern kvartalsvis

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 Godt resultat, men lavere enn i rekordåret 2014 Lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Resultat

Detaljer

Foreløpig pgregnskap 2012

Foreløpig pgregnskap 2012 Q4 Foreløpig pgregnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, Administrerende direktør 14. februar 2013 Mer enn dobling av resultat før skatt i sammenlignet med 2011 Resultat før

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør 3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. oktober Hovedpunkter God resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal SpareBank 1 Skadeforsikring hadde

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør 3. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. oktober 2010 Hovedpunkter God resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal SpareBank 1 Skadeforsikring

Detaljer

Foreløpig regnskap 2010

Foreløpig regnskap 2010 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Q3 3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 18. oktober Solid resultatfremgang sammenlignet med fjoråret - Tiltak for ytterligere å bedre konkurransekraft og

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal 2009

Hovedpunkter 1. kvartal 2009 artal 2009 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konst. adm. direktør 28. april 2009 Hovedpunkter artal 2009 Resultatet er preget av de turbulente finansmarkedene. SpareBank 1 Livsforsikring

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 Godt kvartalsresultat Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 3.kvartal (MNOK) 529 745 380 528 1.216 1.753 1.225 1.439 3. kv 2013 3. kv 2014 3.

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011 1 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 12 Utvidet resultatregnskap 13 Balanse 14 Egenkapital 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2005 17. februar 2006 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Beste årsresultat noensinne

Beste årsresultat noensinne Historisk gode resultater fra SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2007 SpareBank 1 Gruppen, Eldar Mathisen, adm. direktør 13. februar 2008 Beste årsresultat noensinne SpareBank 1 Gruppen Resultat før

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt andre kvartal for KLP Avkastning i 2. kvartal: Kollektivporteføljen 2,7 prosent bokført og verdijustert Selskapsporteføljen 2,2

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2016

Resultat for andre kvartal 2016 Resultat for andre kvartal 2016 18. august 2016 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Svært god soliditet gjør OPF rustet til å tåle lave renter og urolige finansmarkeder Konsernresultat i andre

Detaljer

Resultat for første kvartal 2017

Resultat for første kvartal 2017 Resultat for første kvartal 2017 2. mai 2017 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Godt resultat og høy avkastning for kundene Konsernresultat var 290 millioner kroner i første kvartal 2017,

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 11 Utvidet resultatregnskap 12 Balanse 13 Egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 11. november 2009 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt tredje kvartal for KLP Avkastning i 3. kvartal: Kollektivporteføljen 2,5 prosent bokført og 2,8 prosent verdijustert Selskapsporteføljen

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 11. mai 2017 Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 2. kvartal og 1. halvår 2012

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 2. kvartal og 1. halvår 2012 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 2012 2 SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 2012 Innhold 03 Resultatutvikling 11 Erklæring fra styret 12 Resultatregnskap 14 Utvidet resultatregnskap

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2017

Resultat for andre kvartal 2017 Resultat for andre kvartal 2017 21. august 2017 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS 5,2 prosent avkastning for kundene Konsernresultat var 249 millioner kroner i andre kvartal 2017, mot 301

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer