3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef"

Transkript

1 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28.

2 Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal: MNOK 248 Resultat før skatt konsern* (MNOK), kvartalsvis (643). Resultat før skatt i 3. kvartal: MNOK -60 (347). 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Resultat etter skatt per 3. kvartal: MNOK 245 (508). Resultat etter skatt i 3. kvartal: MNOK -4 (259) Annualisert egenkapitalavkastning: 6,7 (15,8) %. Kapitaldekning: 16,3 (16,7) %. Kjernekapitaldekning: 14,0 (11,5) % Forvaltningskapitalen i konsernet var NOK 41,3 mrd., mot NOK 40,7 mrd. ved årsskiftet. 2 * Sammenligningstall for 2008 og 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern

3 Resultatfremgang i Livselskapet, men betydelig resultatsvekkelse i Skadeselskapet 278 Resultat før skatt per datterselskap (MNOK) Per 3. kvartal 2010 Per 3. kvartal Betydelig forbedret administrasjonsresultat og godt renteresultat i livsforsikring. Resultat i mindre grad påvirket av markedsuroen i 3. kvartal. Sterk bestandsvekst gir økt premieinntekt i skadeforsikring. Negativ aksjeavkastning og storskader svekket resultatet hittil i år Svake aksjemarkeder bidro til reduksjon i ODINs inntjening. God utvikling i factoring og inkasso med fokus på konsolidering og kontinuerlig forbedring. SB1 Liv SB1 Skade ODIN SB1G Finans SB1 Markets Svekket resultat i SB1 Markets som følge av store og planlagte investeringer knyttet til oppbygging av et ledende kapitalmarkedsmiljø. 3

4 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Negativ aksjeavkastning og høy skadeprosent God bestandsvekst 4

5 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Negativ aksjeavkastning og høy skadeprosent. God bestandsvekst Resultat før skatt, kvartalsvis (MNOK) 1. kvartal kvartal 3. kvartal Total bestandsvekst på MNOK 409, hvorav MNOK 160 fra Unison Forsikring. Bestand hittil i år på NOK 5,1 mrd. Økningen tilsvarte 8,7 % fra årsskiftet. Bestandsvekst på MNOK 132 i kvartalet. Markedsandelen har økt fra 9,8 % til 10,9 % siste 12 mnd. per 2. kvartal. Resultat før skatt per 3. kvartal: MNOK 18 (334) og MNOK -89 (254) i 3. kvartal. Forsikringsresultat*: MNOK -21 (144) og MNOK 0,5 (121) i 3. kvartal. Finansinntekter: MNOK 100 (232) og MNOK -62 (149) i 3. kvartal. Finansavkastning på 1,1 (2,7) % hittil i år. * Forsikringsresultat i inkluderer Unison Forsikring og behandlingsforsikring. 5

6 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Svekket naturskaderesultat og høyt innslag av storskader Combined ratio for egen regning kvartalsvis (%) Combined ratio for egen regning (%) 99,6 90,9 108,6 20,2 92,9 89,8 21,8 24,8 17,1 22,7 105,55 105,8 100,3 101,9 23,8 21,9 22,4 21,0 94,6 94,0 87,2 89,9 20,5 20 0,6 20,7 96,2 97,7 21,9 22,5 21,0 104,4 66,7 69,3 73,9 72,1 73,8 21,8 76,7 82,7 69,2 74,8 88,3 75,9 67,1 76,6 83,6 79,4 84,7 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv Skadeprosent Kostnadsprosent Per 3. kv Høyt innslag av storskader innen sentrale produktgrupper i BMporteføljen har medført en betydelig økning i skadeprosent i 3. Skadeprosent Kostnadsprosent kvartal. Det har påløpt skader for til sammen MNOK 44 i forbindelse med terroranslaget 22. juli. Brutto combined ratio per 3. kvartal ble 104,4 % (skadeprosent på 82,9 % og kostnadsprosent på 21,5 %). Inklusiv personforsikring blir combined ratio per 3. kvartal redusert til 96,3 %, hvorav skadeprosent utgjør 74,9 % og kostnadsprosent 21,4 %. 6

7 SpareBank 1 Livsforsikring Betydelig forbedring i administrasjonsresultat Solide buffere 7

8 SpareBank 1 Livsforsikring Betydelig forbedring i administrasjonsresultat Resultat t før skatt (MNOK), kvartalsvis kvartal 2. kvartal 3. kvartal Resultat før skatt per 3. kvartal: MNOK 316 (278) og 78 (86) i 3. kvartal. Administrasjonsresultat: MNOK -63 (-125) per 3. kvartal og MNOK -20 (-45) i 3. kvartal. - Korrigert for inntektsføringen knyttet til AFP-omleggingen i 2010 er den underliggende forbedringen på MNOK Renteresultatet: MNOK 365 (269) per 3. kvartal og MNOK 52 (71) i 3. kvartal Risikoresultat MNOK 203 (260) per 3. kvartal og MNOK 64 (72) i 3. kvartal. - Høyere kostnader i forbindelse med uføreerstatninger. Som følge av at avsetningen til kursreguleringsfondet nå faller inn under skattelovens bestemmelse om fradragsrett for forsikringsmessige avsetninger vil det, på grunn av fritaksmetoden, være større svingninger i skattekostnaden fremover. 8

9 SpareBank 1 Livsforsikring Solide buffere Utvikling i bufferkapital, per kvartal (%) Kursreguleringsfond (MNOK) 16,1 % 14,6 % 15,2 % 14,0 % 14,11 % kv kv kv 2. kv 3. kv Per 3. kv Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger Delårsresultat Kursreguleringsfond Bufferkapitalen inkl. årets resultat: 14,1 (16,1) %. Forvaltningskapital: NOK 25,7 mrd., NOK 0,8 mrd. lavere enn ved årsskiftet. - Innfrielse av ansvarlig lån og markedsutvikling. Kapitaldekning: 18,5 (20,1) %. - Hele den ansvarlige kapitalen består av kjernekapital. 9

10 SpareBank 1 Forsikring Aktivaallokering per portefølje per ( ) SB1 Livsforsikring SB1 Skadeforsikring konsern Investeringsvalgporteføljen 45,8 (61,0) % Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen 13,1 (14,8) % -10,3 (-1,6) % 0,0 (0,1) % 35,1 (34,8) % 22(09)% 2,2 (0,9) 21,11 (21,0) % 0,0 (0,1) % 7,7 (9,4) % 13,2 (13,6) % 10,6 (10,6) % 53,2 (39,0) % 1,1 (0,0) % Aksjer Annet Obligasjoner NOK 6,5 (6,7) mrd. 28,4 (28,0) % 21,2 (21,5) % 61,2 (48,4) % 28,0 (28,8) % 68,5 (66,3) % Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Aksjer Annet Obligasjoner-Markedsverdi Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi NOK 15,5 (16,0) mrd. NOK 2,5 (2,8) mrd. NOK 9,2 (8,9) mrd. 10

11 SpareBank 1 Forsikring Markedsuroen konsekvenser og tiltak SB1 Livsforsikring Selskapet har bygget solide buffere og kursreguleringsfondet har i sin helhet dekket kursfallet så langt i år. SB1 Skadeforsikring konsern Selskapet har ikke adgang til å bygge buffere, slik at kursfallet har hatt direkte effekt i resultatet. Aksjeandelen per utgjorde 13,1 %, eller NOK 2,0 mrd. Aksjeandelen per utgjorde 7,7 %, eller MNOK 711. Selskapets bufferkapitalsituasjon er fortsatt god. Selskapet tåler et betydelig kursfall på aksjer før tilleggsavsetninger som kan benyttes regnskapsmessig for, er fullt utnyttet. Selskapet har gjennom en lang periode hatt en stabil finansportefølje. Det er vurdert ikke å gjøre endringer i dagens investeringsstrategi i skadeselskapet. Det foretas stresstester som en del av den løpende risikostyring ik i og vurderinger av om det skal foretas tilpasninger til porteføljen. Hensynet til eiers resultat og egenkapital står sentralt i disse vurderingene. 11

12 ODIN Forvaltning Negativ markedsutvikling har gitt reduserte forvaltningsinntekter 12

13 ODIN Forvaltning Negativ markedsutvikling har gitt reduserte forvaltningsinntekter 30 Resultat før skatt (MNOK), kvartalsvis kvartal 2kvartal kvartal Resultat t før skatt per 3. kvartal: MNOK 30 (48) Resultat preget av høye engangskostnader og lavere forvaltningsinntekter. Resultat i 3. kvartal MNOK 6 (17) NOK 22,5 mrd. i forvaltningskapital. - Ned NOK 9,8 mrd. fra årsskiftet ,88 % markedsandel for aksjefond per september sammenlignet med 10,7 % ved årsskiftet. 3,8 % markedsandel for kombinasjonsfond per 3. kvartal, opp fra 3,5 % per 2. kvartal. 13

14 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern God vekst i factoring og porteføljevirksomheten det siste året 14

15 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern God vekst i factoring og porteføljevirksomheten det siste året Resultat før skatt hittil i år (MNOK) Per 3. kvartal 2010 Per 3. kvartal 12,6 21,5 22,0 Resultat før skatt per 3. kvartal: MNOK 22,0 (2,0)*. Reduserte tap og tapsavsetninger hittil i år har bidratt til økt resultat i Factoring. Selskapet er landets 3. største factoringvirksomhet målt per 3. kvartal. 11,0 Portefølje hadde per september et samlet porteføljevolum på NOK 1,0 mrd., mot MNOK 620 ved årsskiftet. -0,5 Factoring 1,4 lje Portefø 2,5 Conecto o* (inkasso o) 2,0 SB1G F konsern* ** Inkassovirksomheten er rigget for vekst gjennom fokus på videreutvikling, kvalitets- og kapasitetsforbedring. Selskapet er landets 3. største inkassovirksomhet. *Inkassoselskapet Conecto ble kjøpt med regnskapsmessig virkning fra 10. september I konsernet er resultat frem til overtagelsestidspunkt ført mot egenkapitalen. **Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Finans konsern inkluderer også ledelse og merverdiavskrivninger. 15

16 SpareBank 1 Markets Oppbyggingen av et ledende kapitalmarkedsmiljø går etter planen 16

17 SpareBank 1 Markets Oppbyggingen av et ledende kapitalmarkedsmiljø går etter planen Operative forhold Rekrutteringsarbeidet er gjennomført. - Med fokus på ååå etablere ledende kompetanse og plasseringsevne kombinert med evnen til å garantere kapitalinnhentinger. Makroøkonomisk usikkerhet har generelt gitt redusert aktivitet it t i markedet. Lønnsomheten er svekket for hele bransjen. Resultater t Resultat før skatt per 3. kvartal: MNOK -77 (-34). Resultat før skatt i 3. kvartal: MNOK -52 (-29). Omsetning: - Kurtasje: MNOK 28 (27). - Fremmedkapital: MNOK 7 (12). - Corporate Finance: MNOK 27 (17). Sjeføkonom Shakeb Syed i SpareBank 1 Markets Et ledende kapitalmarkedsmiljø er strategisk viktig og har et betydelig inntjeningspotensial s for SpareBank a 1 -alliansen a 17

18 SpareBank 1 Gruppen Etablering av kortselskap k SpareBank 1 har de siste årene, gjennom en rekke kjøp og strukturendringer, tatt strategisk kontroll på viktige produktområder, med inkasso, factoring og markets som de ferskeste eksemplene. Målet er kontroll på produkt- og verdikjeden, til beste for både kunder og eiere. SpareBank 1 ønsker også å tilby produkter og tjenester innenfor kort- og betalingsområdet gjennom et eget selskap. Slike leveranser vil kunne skje fra 1. juli SpareBank 1 har i dag avtale med EnterCard om leveranse av kortprodukter, en avtale som løper fram til sommeren Volumet fra SpareBank 1-alliansen per i denne porteføljen var kort. Det legges opp til et fortsatt nært samarbeid med EnterCard ut avtaleperioden. 18

19 Fremtidsutsikter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Økt volatilitet i finansmarkedene gir økt usikkerhet knyttet til finansresultatene, som utgjør en betydelig del av SpareBank 1 Gruppens verdiskapning. SpareBank 1 Gruppen er godt rustet til å møte nye kapitalkrav i forhold til innføring av Solvency II. Det vil være økt fokus på samhandling på tvers av selskapene for å ta ut effektiviseringsgevinster både kostnads-, inntekts- og kompetansemessig. 19

20 Hele Norges sparebank 20 20

21 Appendiks 21

22 SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %) SpareBank 1 SMN (19,5 %) SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %) Sparebanken Hedmark (12 %) Samarbeidende Sparebanker (19,5 %) LO/LO-forbund (10 %) SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Markets (97,2%) SpareBank 1 Livsforsikring (100%) ODIN Forvaltning (100%) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 Medlemskort (100%) (Bankeid virksomhet) SpareBank 1 Gruppen Finans (100%) Conecto (100%) SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 BNbank SpareBank 1 Oslo og Akershus SpareBank 1 Skadeforsikring (100%) Unison Forsikring (100%) Bredt samarbeid -Teknologi - Merkevare/kommunikasjon -Kompetanse - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis - Innkjøp Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger - Læring: Tromsø 22

23 SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat per 3. kvartal Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 316,1 277,9 350,4 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 17,7 333,6 641,1 - ODIN Forvaltning 30,4 48,2 64,66 - SpareBank 1 Markets -77,3-33,6-57,6 - SpareBank 1 Medlemskort 7,6 9,3 11,1 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 22,0 2,0 8,6 - Konsernjusteringer 30,6 23,9 17,6 Sum resultat datterselskaper før skatt 347,0 661, ,0 Driftskostnader morselskap -59,2 8,8-7,6 Netto finans morselskap -40,1-27,6-43,2 Resultat før skatt 247,7 642,6 985,1 Skattekostnad -2,8-135,1-153,6 Resultat etter skatt 244,8 507,5 831,6 Majoritetens andel av resultat etter skatt 247,3 513,1 841,0 Minoritetens andel av resultat etter skatt -2,4-5,6-9,5 Per 3. kvartal Året Nøkkeltall Egenkapitalavkastning 6,7 % 15,8 % 18,7 % 23

24 SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv Beløp i mill. kroner Andel resultat t fra datterselskapene før skatt - SpareBank 1 Livsforsikring 77,7 109,0 129,4 72,5 85,8 100,3 91,9 81,0 81,2 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern -88,8 56,2 50,3 307,5 253,9 43,4 36,3 115,3 272,8 - ODIN Forvaltning 6,3 12,2 11,9 16,5 17,0 16,7 14,4 24,0 16,0 - SpareBank 1 Markets -51,8-22,1-3,4-24,0-29,0-1,9-2,7-9,5-14,6 - SpareBank 1 Medlemskort 2,0 2,5 3,1 1,9 2,7 3,3 3,4 0,7 1,8 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 12,2 3,0 6,8 6,6-4,9 7,0-0,1 2,3 3,9 - Konsernjusteringer 16,4 15,1-0,9-6,3-7,4 16,3 15,1-8,6 12,0 Sum resultat datterselskaper før skatt -26,1 175,9 197,1 374,6 318,1 185,1 158,2 205,2 373,1 Driftskostnader morselskap -16,0-15,6-27,7-16,5 40,7-11,9-20,0-15,5-13,2 Netto finans morselskap -18,0-15,0-7,1-15,6-11,4-9,3-6,9-9,8-2,1 Resultat før skatt -60,1 145,4 162,4 342,5 347,4 163,9 131,3 177,2 357,7 Skattekostnad 55,8-48,1-10,5-18,5-88,4-8,3-38,5-9,3-27,3 Resultat etter skatt -4,3 97,2 151,9 324,0 259,1 155,6 92,8 167,9 330,4 Majoritetens andel av resultat etter skatt -3,1 98,0 152,4 327,9 263,9 155,9 93,3 169,6 333,1 Minoritetens andel av resultat etter skatt -1,1 11-0,8 08-0,5 05-3,9 39-4,8 48-0,3 03-0,5 05-1,7 17-2,

25 Egenkapitalavkastning etter skatt mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern per 2. kvartal 3. Kvartal År 2010 År 2009 Handelsbanken 13,8 % 12,9 % 12,6 % DnB NOR 10,6 % 13,6 % 10,6 % Nordea 10,0 % 11,5 % 11,3 % Storebrand 7,4 % 10,8 % 8,2 % SpareBank 1 Gruppen 6,7 % 18,7 % 18,1 % Gjensidige* N/A 13,1 % 11,1 % Danske Bank N/A 36 3,6 % 17 1,7 % * Beregnet som resultat etter skatt delt på gjennomsnittlig EK 25 Kilde: Selskapenes delårsrapporter for

26 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per 3. kvartal 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner Risikoinntekter 321,6 333,0 335,8 327,3 990,4 964, ,6 Risikokostnader -249,99-252,6-255,55-250,1-758,1-672,8-939,0 Risikoresultat 71,7 80,4 80,2 77,1 232,3 291,5 353,6 Tekniske avsetninger - 8,2-10,3-10,8-5,5-29,3-31,3-28,2 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 63,5 70,1 69,4 71,6 203,0 260,1 325,4 Gebyrer 168,3 172,8 170,7 161,1 511,9 471,4 637,9 Driftskostnader ekskl. provisjoner -128,0-138,6-129,7-147,0-396,3-422,6-589,2 Provisjoner - 60,1-58,5-59,8-58,7-178,3-174,0-235,6 Administrasjonsresultat -19,8-24,2-18,7-44,6-62,7-125,2-186,9 Netto finansinntekter 151,0 207,3 319,1 177,0 677,4 587,4 764,3 Garantert rente - 99,4-99,2-113,3-106,3-311,9-318,8-447,0 Renteresultat 51,6 108,0 205,8 70,8 365,4 268,6 317,3 Oppreservering 0,0 0,0-33,0-12,0-33,0-36,0-45,3 Renteresultat etter oppreservering 51,6 108,0 172,8 58,8 332,4 232,6 272,0 Vederlag for rentegaranti 5,7 5,9 5,4 7,5 17,0 22,4 29,9 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 101,0 159,8 228,8 93,2 489,6 389,9 440,4 Ufordelt resultat til kunder - 44,7-60,0-118,9-39,6-223,6-161,0-161,7 Avkastning på selskapets midler 21,4 9,2 19,5 32,1 50,00 49,1 71,6 Resultat til eier før skatt 77,7 109,0 129,4 85,8 316,1 277,9 350,4 Skattekostnad 36,9-35,3 0,5-24,9 2,1-42,7-60,2 Resultat til eier etter skatt 114,6 73,8 129,9 60,9 318,2 235,2 290,2 Nøkkeltall Per 3. kvartal Året Kapitaldekning 18,5 % 20,1 % 19,3 % Bufferkapital i % inkl. årets resultat 14,1 % 16,1 % 14,6 %* *Bufferkapital for året 2010 vises etter at resultatet er disponert 26

27 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje per 3. kvartal Beløp i mill. kroner Kollektivporteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgsporteføljen Selskapsporteføljen Totalt Risikoresultat 196,3 8,6-1,9 0,0 203,0 Administrasjonsresultat 47,1-27,8-81,9 0,0-62,7 Renteresultat 270,6 88,7 4,4 1,8 365,4 Oppreservering 0,0-33,0 0,0 0,0-33,0 Vederlag for rentegaranti 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0 Resultat til kunde -193,2-30,2-0,2 0,0-223,6 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 Sum 337,8 6,3-79,8 51,8 316,1 27

28 SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter per 3. kvartal 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 68,7 71,1 73,1 68,6 212,8 226,9 306,7 Individuelle kapitalforsikringer 143,3 141,1 138,5 129,5 422,9 385,4 519,1 Kollektive pensjonsforsikringer 73,3 55,2 242,7 105,4 371,1 429,5 549,5 Ulykkesforsikringer 50,0 49,0 48,0 46,1 147,0 136,0 183,1 Gruppelivsforsikringer 130,5 131,5 217,5 130,1 479,5 465,7 587,7 Unit Link - Renteforsikringer 8,3 9,5 10,7 10,4 28,4 34,9 46,6 Unit Link - Kapitalforsikringer 38,4 46,6 51,6 53,9 136,6 168,2 237,0 Innskuddstjenestepensjon 256,6 235,6 236,2 224,6 728,4 641,2 864,2 Sum brutto forfalte premieinntekter 769,0 739, ,2 768, , , ,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 189,1 113,5 142,0 64,8 444,6 226,1 352,5 Avgitt gjenforsikringspremie i i -42,9-40,8-40,2-34,2-123,9-119,7-152,0 Premieinntekter for egen regning 915,2 812, ,0 799, , , ,2 28

29 SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning ekskl. kl verdiendring d i anlegg: Bokført avkastning: 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2,7 2,1 2,5 4,6 Prosent 16 1,6 1,7 1,0 Prosent 3,5 2,6 33 3,3 3,0 3,0 3,0 0,6 N/A N/A SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 29 Kilde: selskapspresentasjoner

30 SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per Prosent Aksjer Norge -25,5 Aksjer utland -14,1 Pengemarked 2,7 Obligasjon Norge 4,0 Obligasjon utland 62 6,2 Hold til forfall 3,9 Eiendom 3,8 30

31 SpareBank 1 Livsforsikring Balanse per 3. kvartal Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner Immaterielle eiendeler Investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter Investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg Avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD

32 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Resultat per 3. kvartal 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner Forfalt brutto premie 1.142, , , , , , ,8 Opptjente premier f.e.r , , , , , , ,4 Påløpne erstatninger f.e.r ,8-903,9-920,7-722, , , ,5 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -258,7-255,2-241,1-244,1-755,0-611,0-880,6 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 17,6 8,2 4,5 17,4 30,3 16,6 132,0 Andre tekniske avsetninger 53,8 21,4 26,5-6,3 101,6 28,2 39,6 Forsikringsresultat 0,5 8,2-29,9 121,3-21,2 143,9 266,9 Netto finansinntekter -62,3 66,8 95,1 148,7 99,5 231,7 432,8 Andre kostnader 0,0 0,0 0,0-0,7 0,0-2,7-2,7 Resultat før sikkerhetsavsetninger -61,8 75,0 65,1 269,4 78,3 372,9 697,0 Endring av sikkerhetsavsetning -27,0-18,8-14,8-15,8-60,5-39,2-55,8 Resultat før skatt -88,8 56,2 50,3 253,6 17,7 333,7 641,2 Skattekostnad 7,6-14,4-10,5-53,7-17,3-60,9-60,2 Resultat etter skatt -81,2 41,8 39,8 199,9 0,4 272,8 581,1 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Nøkkeltall Skadeprosent f.e.r. 84,7 % 79,4 % 83,6 % 67,1 % 82,7 % 76,7 % 76,7 % Kostnadsprosent f.e.r. 21,0 % 22,4 % 21,9 % 22,7 % 21,8 % 20,0 % 21,0 % Combined ratio f.e.r. 105,8 % 101,9 % 105,55 % 89,88 % 104,44 % 96,8 % 97,77 % Kapitaldekning 27,6 % 27,2 % 32,5 % 32

33 ODIN Forvaltning Resultat per 3. kvartal 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner Forvaltningshonorar 69,4 85,5 86,8 78,0 241,7 235,9 317,9 Sum driftsinntekter 69,4 85,5 86,8 78,0 241,7 235,9 317,9 Lønnskostnader 26,4 27,5 29,2 27,1 83,0 76,9 104,2 Avskrivninger 5,1 4,4 3,9 3,6 13,4 11,2 14,8 Andre driftskostnader t d 32,5 41,2 42,5 31,11 116,3 101,5 137,8 Sum driftskostnader 64,0 73,1 75,6 61,9 212,7 189,6 256,8 Driftsresultat 5,4 12,4 11,2 16,2 29,0 46,3 61,1 Finanskostnader 0,9-0,2 0,7 0,9 1,4 1,8 3,6 Resultat før skatt 6,3 12,2 11,9 17,0 30,4 48,2 64,6 Skattekostnad k t 20 2,0 33 3,3 33 3,3 47 4,7 86 8,6 13,2 19,3 Resultat etter skatt 4,3 8,9 8,6 12,3 21,8 34,9 45,3 33