Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011"

Transkript

1 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011

2 2 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 11 Utvidet resultatregnskap 12 Balanse 13 Egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Kapitaldekning 16 Noter til regnskapet Utgiver: SpareBank 1 Gruppen AS Mai 2011 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Besøksadresse: Hammersborggata 2. Telefon Telefaks E-post: Grafisk produksjon: Fagtrykk Idé as

3 3 Resultatutvikling per 1. kvartal 2011 RESULTATFREMGANG DREVET AV ET GODT RENTE- RESULTAT OG FÆRRE VINTERRELATERTE SKADER Konsernresultat før skatt ble 162,4 (131,3) mill. kroner i 1. kvartal Annualisert egenkapitalavkastning ble 12,4 (8,8)% Betydelig resultatfremgang i SpareBank 1 Livsforsikring som følge av et sterkt renteresultat Færre vinterrelaterte skader i SpareBank 1 Skadeforsikring konsern hittil i år bidro til et bedre forsikringsresultat Forvaltningskapitalen i ODIN Forvaltning økte med 1,1 mrd. kroner fra årsskiftet, til 33,4 mrd. kroner Positiv resultatutvikling i samtlige forretningsområder i SpareBank 1 Gruppen Finans konsern. Konsernresultat før skatt*, kvartalsvis: kv kv kv kv 2011 * Konsernresultat før skatt for 1. kvartal 2008 og 2009 vises eksklusive Bank 1 Oslo AS Resultat SpareBank 1 Gruppen konsern: Per 1. kvartal Året Mill. kroner Sum resultat datterselskaper før skatt 197,1 158, ,0 Driftskostnader morselskap -27,7-20,0-7,6 Netto finans morselskap -7,1-6,9-43,2 Resultat før skatt 162,4 131,3 985,1 Skattekostnad -10,5-38,5-153,6 Resultat etter skatt 151,9 92,8 831,6 Majoritetens andel av resultat etter skatt 152,4 93,3 841,0 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,5-0,5-9,5 Konsernets skatteprosent var 6,5% i 1. kvartal, som var en reduksjon på 22,8 prosentpoeng fra samme kvartal i fjor. Resultat etter skatt per 1. kvartal ble 151,9 mill. kroner, som var 59,0 mill. kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor. Resultatet ga en annualisert egenkapitalavkastning hittil i år på 12,4%, mot 8,8% for samme periode i fjor. Samlet forvaltningskapital i konsernet var 41,3 mrd. kroner ved utgangen av 1. kvartal, som var en økning på 0,6 mrd. kroner siden årsskiftet. KONSERN SpareBank 1 Gruppen oppnådde i 1. kvartal 2011 et resultat før skatt på 162,4 mill. kroner, mot 131,3 mill. kroner i 1. kvartal i fjor. Resultatforbedringen skyldes hovedsakelig et godt renteresultat og bedret administrasjonsresultat i SpareBank 1 Livsforsikring AS. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern hadde også god resultatutvikling i 1. kvartal i forhold til samme kvartal i fjor, i stor grad drevet av en lavere skadeprosent som følge av færre vinterrelaterte skader. Kapitaldekningen i 1. kvartal var 16,1%, og var på samme nivå som ved årskiftet. Kjernekapitaldekningen utgjorde 12,6%, mot 12,5% ved årsskiftet. Resultatet hittil i år ikke er tatt med ved beregning av kapitaldekningen. Ved utgangen av 1. kvartal var det i SpareBank 1 Gruppen i alt faste årsverk. Siden 31. desember 2010 er antall årsverk økt med 19. Antall årsverk ved utgangen av henholdsvis 2010 og 1. kvartal 2011 er inklusiv Unison Forsikring AS og Conecto AS. Det var en økning på fem årsverk i både SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Antall årsverk i Argo Securities økte med fire fra årsskiftet.

4 4 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 Sykefraværet ved utgangen av mars var 4,3%. Det er god oppfølging og kontroll på sykefraværet. Gjennomsnittlig sykefravær de siste 12 måneder per mars var 3,8%. RESULTATUTVIKLING FORRETNINGSOMRÅDER Resultat datterselskaper før skatt: Per 1. kvartal Året Mill. kroner SpareBank 1 Livsforsikring AS 129,4 91,9 350,4 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern* 50,3 36,3 641,1 ODIN Forvaltning AS 11,9 14,4 64,6 Argo Securities AS -3,4-2,7-57,6 SpareBank 1 Medlemskort AS 3,1 3,4 11,1 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern** 6,8-0,1 8,6 Konsernjusteringer -0,9 15,1 17,6 Sum resultat datterselskaper før skatt 197,1 158, ,0 *) Unison Forsikring AS ble konsolidert inn i SB1 Skadeforsikring fra og med 1. juli **) Conecto AS ble 100% eid av SB1 Gruppen Finans med regnskapsmessig virkning fra og med 10. september Resultat før dette er ført direkte mot egenkapitalen. Resultat før skatt fra datterselskapene per 1. kvartal ble 197,1 mill. kroner, mot 158,2 mill. kroner for samme kvartal året før. SpareBank 1 Livsforsikring AS hadde en resultatforbedring på 37,5 mill. kroner, mens SpareBank 1 Skadeforsikring konsern oppnådde et resultat som var 14 mill. kroner bedre enn i 1. kvartal Netto administrasjonsresultat ble minus 18,7 mill. kroner per 1, kvartal, mot minus 40,8 mill. kroner forrige år. Driftskostnadene eksklusive provisjoner utgjorde 129,7 mill. kroner per 1. kvartal, mot 131,2 mill. kroner for samme periode i fjor. Renteresultat i forhold til kundene (finansinntekter i kundeporteføljene redusert med garantert avkastning) ble 205,8 mill. kroner per 1. kvartal, mot 69,3 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Innen individuell renteforsikring ble 33,0 mill. kroner avsatt til å styrke premiereserven grunnet økt levealder. Denne avsetningen ansees nå å være tilstrekkelige. Vederlaget for rentegarantien utgjorde 5,4 mill. kroner, mot 5,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Samlet utgjorde bufferkapitalen, inkludert resultat per 1. kvartal, mill. kroner ved utgangen av mars. Dette tilsvarte 14,8 % av de forsikringsmessige avsetningene. De samlede forsikringsmessige avsetningene for livsforsikringer med kontraktsfastsatte forpliktelser var mill. kroner ved utgangen av 1. kvartal 2011, mot mill. kroner ved årsskiftet. Kursreguleringsfondet utgjorde 448,2 mill. kroner ved utgangen av mars, mot 616,9 mill. kroner ved årsskiftet. SPAREBANK 1 LIVSFORSIKRING AS Resultat SpareBank 1 Livsforsikring AS: Per 1. kvartal Året Mill. kroner Risikoresultat etter tekniske avsetninger 69,4 91,8 325,4 Administrasjonsresultat -18,7-40,8-186,9 Renteresultat 205,8 69,3 317,3 Oppreservering -33,0-12,0-45,3 Vederlag for rentegaranti 5,4 5,2 29,9 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 228,8 113,6 440,4 Ufordelt resultat til kunder -118,9-42,2-161,7 Avkastning på selskapets midler 19,5 20,5 71,6 Resultat til eier før skatt 129,4 91,9 350,4 Skattekostnad 0, ,2 Resultat til eier etter skatt 129,9 91,9 290,2 Prosent Utvikling i bufferkapital, kvartalsvis 1 : ,7 4. kv ,0 1. kv ,4 2. kv 2010 Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat 16,1 3. kv ,6 14,8 4. kv kv 2011 Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond SpareBank 1 Livsforsikring AS oppnådde et resultat før skatt på 129,4 mill. kroner per 1. kvartal, mot 91,9 mill. kroner for samme periode i fjor. Risikoresultat etter tekniske avsetninger ble 69,4 mill. kroner per 1. kvartal 2011, mot 91,8 mill. kroner per 1. kvartal i fjor. Svekkelsen skyldes hovedsakelig økte erstatningskostnader i forbindelse med uførhet. Selskapets kapitaldekning var 19,2% ved utgangen av 1. kvartal. Av dette utgjorde kjernekapitalen 17,6 prosentpoeng. Tilleggskapitalen bestod av et tidsbegrenset ansvarlig lån pålydende 200 mill. kroner med forfall 15. juni Finanstilsynet har gitt samtykke for innfrielsen og lånet vil innfris (call opsjon) 15. juni Kapitaldekningen per 31. desember 2010 var 19,3%. Estimert solvensmargin ved utgangen av 1. kvartal var 295%, mot 290% ved årsskiftet. 1 For 1., 2. og 3. kvartal er delårsresultatet hittil i år inkludert.

5 5 Aktivaallokering per portefølje per 31. mars 2011: Kollektivporteføljen Sum: 15,6 mrd. kroner Selskapsporteføljen Sum: 3 mrd. kroner Investeringsvalgporteføljen Sum: 6,8 mrd. kroner Obligasjoner markedsverdi 34,7% Obligasjoner amortisert kost 28,9% Eiendom 22,2% Obligasjoner markedsverdi 49,5% Obligasjoner amortisert kost 28,4% Eiendom 21,3% Obligasjoner 40,2% Annet -0,4% Annet 0,7% Annet 0% Aksjer 14,6% Aksjer 0,1% Aksjer 59,8% Forvaltningskapitalen utgjorde 26,2 mrd. kroner per 31. mars. Dette var 0,3 mrd. kroner lavere enn ved utgangen av Reduksjonen tilsvarte 1,0%. I kollektivporteføljene samlet har selskapet en aksjeandel på 14,6%, mot 14,8% ved årsskiftet. Avkastningen i selskapsporteføljen var 0,8% per 31. mars. Verdijustert avkastning i kollektivporteføljene for ordinær bestand, kollektiv pensjonsforsikring og gammel individual bestand var henholdsvis 1,1%, 1,0% og 1,1%. Bokført avkastning ble henholdsvis 2,0%, 2,5% og 2,2%. Finansielle eiendeler knyttet til forsikringer med investeringsvalg utgjorde 6,8 mrd. kroner per 31. mars 2011, mot 6,7 mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarte en økning på 1,3%. Midlene fordelte seg med 59,8% i aksjefond, 24,4% i obligasjonsfond og 15,7% i pengemarkedsfond. Utvikling i premieinntekter: til samme tidspunkt i fjor. Erstatningsavsetningene økte med 52,6 mill. kroner, mot 41,7 mill. kroner forrige år. Det var erstatningskostnader i forbindelse med uførhet som medførte den største økningen. Selskapets skattekostnad ved utløpet av 1. kvartal 2011 var en inntekt på 0,5 mill. kroner. Årsaken til den lave skattekostnaden sammenlignet med en normal skattesats på 28% var beregnet effekt av fritaksmetoden for aksjerelaterte investeringer. Selskapets regnskap etter 1. kvartal 2010 viste ikke skattekostnaden, siden verdien av utsatt skattefordel ikke ble innregnet i henhold til regnskapsstandarden IAS 12. Selskapets skattekostnad ville per 31. mars 2010 ha vært 25,6 mill. kroner. Det forventes et forbedret administrasjonsresultat i SpareBank 1 Livsforsikring i Dette vil bli drevet av de lønnsomhetsforbedrende tiltakene som ble gjennomført i løpet av 2010 og som bidro til å gi selskapet en framtidsrettet og kostnadseffektiv organisasjon. Per 1. kvartal Året Mill. kroner Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 73,1 75,2 306,7 Individuelle kapitalforsikringer 138,5 126,9 519,1 Kollektive pensjonsforsikringer 242,7 252,1 549,5 Ulykkesforsikringer 48,0 44,5 183,1 Gruppelivsforsikringer 217,5 209,8 587,7 Unit Link - Renteforsikringer 10,7 13,7 46,6 Unit Link - Kapitalforsikringer 51,6 59,0 237,0 Innskuddstjenestepensjon 236,2 200,0 864,2 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 018,2 981, ,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 142,0 80,8 352,5 Avgitt gjenforsikringspremie -40,2-43,5-152,0 Premieinntekter for egen regning 1 120, , ,2 Økt fokus på trygghet og pensjon tilsier langsiktig vekst i markedet for sparing. SpareBank 1 Livsforsikrings produktbredde, kombinert med samarbeidet med LO og SpareBank 1- bankenes distribusjonsnett, gir et godt utgangspunkt for økt forretningsvolum. Brutto premieinntekter eksklusive tilflyttet kapital ble mill. kroner per 31. mars 2011, mot 981 mill. kroner for samme periode i fjor. Dette tilsvarte en økning på 3,8%. Brutto utbetalte erstatninger ble 449,8 mill. kroner ved utgangen av mars, som er en reduksjon på 31,4 mill. kroner i forhold

6 6 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING KONSERN Resultat SpareBank 1 Skadeforsikring konsern: Per 1. kvartal Året Mill. kroner Forfalt brutto premie 1 553, , ,8 Opptjente premier f.e.r ,8 965, ,4 Påløpne erstatninger f.e.r. -920,7-852, ,5 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -241,1-195,1-880,6 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 4,5-0,4 132,0 Andre tekniske avsetninger 26,5 29,9 39,6 Forsikringsresultat -29,9-52,8 266,9 Netto finansinntekter 95,1 97,6 432,7 Andre kostnader - -1,0-2,7 Driftsresultat 65,1 43,8 696,9 Endring av sikkerhetsavsetning -14,8-7,5-55,8 Resultat før skatt 50,3 36,3 641,1 Skattekostnad -10,5 5,4-60,1 Resultat etter skatt 39,8 41,7 581,1 Resultat før skatt for konsernet utgjorde 50,3 mill. kroner per 1. kvartal, mot 36,3 mill. kroner for samme periode i fjor. Forsikringsresultatet ble minus 29,9 mill. kroner per 1. kvartal, mot minus 52,8 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Forbedringen skyldes hovedsakelig en lavere skadeprosent hittil i 2011 på grunn av færre vinterrelaterte skader. Opptjent premie skjer jevnt over året, og høye skadeprosenter, gjør at forsikringsresultatet i 1. kvartal vanligvis er svakt. Skadeprosenten for egen regning ble 83,6% i 1. kvartal 2011, som er 4,7 prosentpoeng lavere enn for tilsvarende periode i fjor. Hovedårsaken til lavere skadeprosent er redusert omfang av frost og vannskader på grunn av en mildere vinter i På bruttobasis ble skadeprosenten 86,9% per 1. kvartal 2011, sammenlignet med 91,6% ved utgangen av 1. kvartal Kostnadsprosent for egen regning utgjorde 21,9% ved utgangen av 1. kvartal, som er 1,7 prosentpoeng høyere enn tilsvarende periode i fjor. Den økte kostnadsprosenten skyldes at resultatet for 1. kvartal 2011 inkluderer resultat fra det heleide dattereselskapet Unison Forsikring AS. Selskapet hadde i 1. kvartal et resultat før skatt på minus 4,1, mot minus 16,6 mill. kroner for samme periode i fjor. Selskapet har en høyere kostnadsprosent enn morselskapet, SpareBank 1 Skadeforsikring AS. I tillegg var det i perioden økte driftskostnader som følge av integreringen av virksomheten fra Skandia Lifeline i skadeselskapets drift. Combined ratio for egen regning utgjorde 105,5% ved utgangen av 1. kvartal, som var en reduksjon på 3,0 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Prosent Utvikling i combined ratio for egen regning, per kvartal: ,6 24,8 74,8 4. kv ,5 20,2 88,3 1. kv 2010 Kostnadsprosent 92,9 17,1 75,9 2. kv ,8 22,7 67,1 3. kv 2010 Skadeprosent 100,3 23,8 76,6 4. kv ,5 21,9 83,6 1. kv 2011 Finansinntektene per 1. kvartal ble 95,1 mill. kroner. Dette var en reduksjon på 2,5 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Målt mot 2010 er avkastningen fra aksjeporteføljen redusert, men dette veies opp av økt avkastning på obligasjoner som følge av et høyere rentenivå. Finansavkastningen utgjorde 1,1% ved utgangen av 1. kvartal mot 1,2% for samme periode året før. Selskapets kapital er styrket i 1. kvartal 2011 gjennom opparbeidet resultat. Kapitaldekningen per 31. mars 2011 ble 30,3%, mot 32,5% ved årsskiftet. Dette tilsvarer en overdekning av ansvarlig kapital på mill. kroner i forhold til myndighetenes minimumskrav. Resultat hittil i år er ikke inkludert i beregningen av kapitaldekningen. Premieinntekt for egen regning var mill. kroner i 1. kvartal, noe som utgjorde en økning på 136 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern har hatt en positiv bestandsutvikling innen både bedrifts- og privatmarkedet. Total er bestandsøkningen på 116 mill. kroner hittil i år, sammenlignet med en økning på 80,4 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Av bestandsøkningen hittil i år kom 79 mill. kroner fra SpareBank 1 Skadeforsikring AS og 37 mill. kroner fra Unison Forsikring AS. Unison Forsikring AS inngikk i januar 2011 en 5-års avtale med NAF (Norges Automobil Forbund). Salgs- og servicefunksjoner utføres av NAF, mens Unison Forsikring er risikobærer og ansvarlig for produkter og tariffer. De første forsikringene knyttet til avtalen er solgt. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern vil fortsette satsingen for å oppnå lønnsom bestandsvekst fremover. De nye salgs-

7 7 kanalene etablert i løpet av 2010 forventes å bidra til dette. Det vil fremover være fokus på å forbedre lønnsomheten i forsikringsporteføljen. Det er forventet at det nylige avsluttede effektiviseringsprosjektet og tiltak for å ta ut synergieffekter etter oppkjøpet av Unison Forsikring, vil gi økt lønnsomhet gjennom ODIN FORVALTNING AS Resultat ODIN Forvaltning AS: Per 1. kvartal Året Mill. kroner Forvaltningshonorar 86,8 78,3 317,9 Sum driftsinntekter 86,8 78,3 317,9 Lønnskostnad -29,2-25,6-104,2 Avskrivninger -3,9-3,9-14,8 Andre driftskostnader -42,5-34,6-137,8 Sum driftskostnader -75,6-64,1-256,8 Driftsresultat 11,2 14,2 61,1 Netto finansinntekter 0,7 0,3 3,6 Resultat før skatt 11,9 14,4 64,6 Skattekostnad -3,3-3,9-19,3 Resultat etter skatt 8,6 10,5 45,3 ODIN Forvaltning AS oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2011 på 11,9 mill. kroner, mot 14,4 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatsvekkelsen skyldes hovedsakelig høye engangskostnader knyttet til blant annet underskudd i SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning, som ODIN Forvaltning overtok 2. februar Det har i tillegg vært kostnader knyttet til overtakelsen av forvaltningen av kombinasjonsfondet og en tung lansering av ODIN Forvaltnings nye markedsføringsuttrykk. ARGO SECURITIES AS Resultat Argo Securities AS: Per 1. kvartal Året Mill. kroner Sum driftsinntekter 32,4 22,3 77,9 Andre inntekter 2,4 1,2 5,3 Lønn, bonus og andre personalkostnader -21,2-15,1-89,7 Avskrivninger -1,9-1,6-6,9 Andre driftskostnader -13,8-9,2-43,2 Driftsresultat -2,1-2,3-56,5 Netto finansinntekter -1,2-0,4-1,0 Resultat før skatt -3,4-2,7-57,6 Skattekostnad 0,9 0,8 16,8 Resultat etter skatt -2,4-1,9-40,8 Argo Securities hadde et kvartalsresultat før skatt på minus 3,4 mill. kroner, mot minus 2,7 mill. kroner i 1. kvartal Kurtasjeinntektene fra tradisjonell aksje- og derivatmegling utgjorde 12,1 mill. kroner, som er 1,1 mill. kroner bedre enn i samme kvartal i fjor. Corporate Finance inntekter ble 10,9 mill. kroner hittil i år, som er en økning på 7,0 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. I 1. kvartal er det bokført en netto inntekt på 3,5 mill. kroner på trading/market making i aksjer og derivater. Fremmedkapitalinntekter ble 5,8 mill. kroner i 1. kvartal, noe som var 0,5 mill. kroner bedre enn på samme tidspunkt i fjor. Driftskostnader i 1. kvartal 2011 ble 37,0 mill. kroner, mot 25,9 mill. kroner i 1. kvartal Økningen i driftskostnader er hovedsakelig knyttet til nyansettelser. Arbeidet med å bygge et kraftfullt kapitalmarkedsmiljø fortsetter i Forvaltningskapitalen har økt med 1,1 mrd. kroner siden årsskiftet, og utgjorde 33,4 mrd. kroner per 31. mars Det var netto nytegning i aksjefond på 250 mill. kroner, hovedsakelig fra utenlandske kunder. Markedsandelen for aksjefond var 10,6 % ved utgangen av mars. Det ble netto nytegning i kombinasjonsfond på 60 mill. kroner i 1. kvartal Markedsandelen for kombinasjonsfond var 3,2% ved utgangen av mars. SpareBank 1 Gruppen AS eide 93,4% av aksjene i Argo Securities AS ved utgangen av mars 2011, etter en rettet emisjon på 90 mill. kroner i 1. kvartal.

8 8 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS KONSERN Resultat SpareBank 1 Gruppen Finans konsern: Per 1. kvartal Året Mill. kroner SpareBank 1 Gruppen Finans AS 1,9-2,2-5,7 Ledelse -2,0-1,6-9,3 Forretningsområdet Factoring 2,8-1,6 2,0 Forretningsområdet Portefølje 1,1 1,0 1,7 Conecto AS* 7,1 3,5 19,5 Sum resultat datterselskaper før skatt 9,0 1,3 13,9 Merverdiavskrivninger -2,2-1,3-5,3 Resultat før skatt 6,8-0,1 8,6 Skattekostnad -2,3-0,4-4,3 Resultat etter skatt 4,5-0,4 4,3 *) Conecto AS og Actor Fordringsforvaltning AS ble fusjonert per 1. januar Conecto AS ble kjøpt med regnskapsmessig virkning fra og med 10. september slik at resultat før skatt i 1. kvartal 2010 gjelder de tidligere selskapene Actor Fordringsforvaltning og Verdigjenvinning SpareBank 1 Gruppen Finans oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal på 6,8 mill. kroner, mot minus 0,1 mill. kroner i 1. kvartal i fjor. Resultatøkningen skyldes bedret resultat i forretningsområdene Factoring og Portefølje samt inkassoselskapet Conecto AS. SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS AS Forretningsområdet Factoring Forretningsområdet Factoring driver med finansiering innen områdene factoring og garantistillelse. Resultat før skatt i 1. kvartal 2011 ble 2,8 mill. kroner, mot minus 1,6 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Klientomsetningen ved utgangen av mars var 3,2 mrd. kroner, som er en økning på 41,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. er å tilby reskontrooppfølging, innsigelsesbehandling, fordringsadministrasjon, samt utenomrettslig og rettslig inkasso. Hittil i år hadde Conecto AS et resultat før skatt på 7,1 mill. kroner, mot 3,5 mill. kroner for samme kvartal i fjor. SPAREBANK 1 MEDLEMSKORT Resultat SpareBank 1 Gruppen Medlemskort AS: Per 1. kvartal Året Mill. kroner Driftsrinntekter 14,4 14,9 62,2 Lønnskostnader -2,0-1,8-6,1 Andre driftskostnader -9,5-9,9-45,7 Driftsresultat 2,8 3,2 10,4 Netto finans 0,2 0,2 0,8 Resultat før skatt 3,1 3,4 11,1 Skattekostnad -0,9-0,9-3,3 Resultat etter skatt 2,2 2,4 7,8 SpareBank 1 Medlemskort AS drifter LO-forbundenes felles medlemsdatabase for medlemskortleveranse. Selskapet krever inn forsikringspremie for kollektiv forsikring, samt drifter og administrerer fordelsprogrammet LOfavør for omlag medlemmer. Selskapet samarbeider tett med LO og forbundene, i tillegg til de øvrige selskapene i SpareBank 1-alliansen. Resultat før skatt i 1. kvartal 2011 ble 3,1 mill. kroner, mot 3,4 mill. kroner for tilsvarende kvartal i fjor. Inntektene utgjorde 14,4 mill. kroner hittil i år, som er en nedgang på 0,5 mill. kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Nedgangen i driftsinntektene skyldes hovedsakelig at inntekter på LOfavør var 0,5 mill. kroner lavere enn i 1. kvartal i fjor. Inntekter på LOfavør utgjorde 8,4 mill. kroner hittil i år. Forretningsområdet Portefølje Forretningsområde Portefølje driver med oppkjøp av porteføljer av pengekrav som innfordres i konsernets inkassoselskaper. Resultatet før skatt per 1. kvartal ble 1,1 mill. kroner, mot 1,0 mill. kroner for samme kvartal i fjor. Forretningsområdet hadde ved utgangen av mars et samlet porteføljevolum på 970 mill. kroner, mot 620 mill. kroner ved årsskiftet. CONECTO AS SPAREBANK 1 GRUPPEN AS (MORSELSKAP) Driftskostnadene i morselskapet ble 27,7 mill. kroner hittil i år, mot 20,1 mill. kroner per mars i fjor. Dette er en økning på 7,6 mill. kroner, hvorav økning i konsulentkostnader utgjorde 3,5 mill. kroner. Netto finanskostnader i morselskapet ble 7,1 mill. kroner hittil i år, mot 6,9 mill. kroner per mars i fjor. Netto finanskostnader hittil i år inkluderer et utbytte fra Eiendomsverdi på 2,9 mill. kroner. Conecto AS ble fra og med 1. januar 2011 fusjonert med Actor Fordringsforvaltning AS. Selskapets næringsvirksomhet

9 9 UTSIKTENE FOR RESTEN AV ÅRET Resultatet for SpareBank 1 Gruppen i 1. kvartal var tilfredsstillende. Solid resultatfremgang i de største produktselskaper har bidratt til en god egenkapitalavkastning i konsernet. Styret forventer at de lønnsomhetsforbedrende tiltakene som er iverksatt i konsernet, vil gi økt lønnsomhet gjennom Argo Securties vil etter planen ikke oppnå lønnsom drift i 2011 som følge av investeringer for å bygge opp selskapets markedskraft. Gunstige makroøkonomiske rammebetingelser og antatt god utvikling i verdipapirmarkedet vil gi SpareBank 1 Gruppen grunnlag for fortsatt vekst. Styret forventer derfor et godt resultat i REVISJON Regnskapet per 1. kvartal er ikke revidert. Oslo, 28. april 2011 Styret i SpareBank 1 Gruppen AS

10 10 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet Mill. kroner Brutto premieinntekter forsikring avgitt reassuranse Netto premieinntekter forsikring Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto provisjonsinntekter Netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi Netto inntekter fra finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost Netto inntekter fra obligasjoner holde-til-forfall Netto inntekter investeringseiendommer Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper Andre inntekter Sum inntekter Forsikringsytelser og erstatninger Reassurandørens andel av erstatninger Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring Avsetning til tilleggsavsetninger Tap på utlån, garantier mv Driftskostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre kostnader Sum kostnader Driftsresultat Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Delårsresultatet tilordnes: Kontrollerende interesses andel Ikke kontrollerende interesses andel Resultat per aksje i hele kroner Utvannet resultat per aksje i hele kroner

11 11 UTVIDET RESULTATREGNSKAP Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer. Konsernet Mill. kroner Resultat fra resultatregnskapet Estimatavvik på pensjonsforpliktelser Revaluering eiendom Justering av forsikringsforpliktelser Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg Skatt Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Andel kontrollerende interesse Andel ikke kontrollerende interesse Morselskapet Mill. kroner Resultat fra resultatregnskapet Estimatavvik på pensjonsforpliktelser Skatt Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer

12 12 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 BALANSE SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet Mill. kroner EIENDELER Eiendel ved utsatt skatt Goodwill Andre immaterielle eiendeler Investering i datterselskaper Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert selskap Eiendom, anlegg og utstyr Fordring på reassurandør Fordring på forsikringstaker Andre eiendeler Investeringseiendommer Obligasjoner holdt til forfall Obligasjoner til amortisert kost Verdipapirer tilgjengelig for salg Utlån til kunder og fordringer på kredittinstitusjoner Verdipapirer til virkelig verdi Finansielle derivater Bankinnskudd og kontanter SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Verdireguleringsfond Minoritetsinteresser Sum egenkapital Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner Kursreguleringsfond Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring Premie og erstatningsavsetninger i skadeforsikring Netto pensjonsforpliktelser Forpliktelse ved utsatt skatt Betalbar skatt Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Gjeld vedrørende gjenforsikring Finansielle derivater Andre forpliktelser Innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner SUM EGENKAPITAL OG GJELD

13 13 BEVEGELSE I KONSERNETS EGENKAPITAL Morselskapet Aksje- Overkurs- Opptjent Sum Mill. kroner kapital fond egenkapital egenkapital Egenkapital per Årsresultat Estimatavvik på pensjonsforpliktelser Utbetalt utbytte Kapitalforhøyelse Kapitalnedsettelse Andre føringer direkte mot egenkapital Egenkapital per Delårsresultat Estimatavvik på pensjonsforpliktelser Utbetalt utbytte Kapitalforhøyelse Kapitalnedsettelse Andre føringer direkte mot egenkapital Egenkapital per Konsernet Ikke Aksje- Overkurs- Opptjent Verdireg. kontrollerende Sum Mill. kroner kapital fond egenkapital fond interesse egenkapital Egenkapital per Årsresultat Estimatavvik på pensjonsforpliktelser Revaluering eiendom etter IAS Utbetalt utbytte Kapitalforhøyelse Kapitalnedsettelse Avgang minoritetsaksjonær Andre føringer direkte mot egenkapital Egenkapital per Kapitalnedsettelse/utfisjonering Bank 1 Oslo per Egenkapital per Årsresultat Estimatavvik på pensjonsforpliktelser Revaluering eiendom etter IAS Utbetalt utbytte Kapitalforhøyelse Avgang minoritetsaksjonær Korrigeringer tidligere år Andre føringer direkte mot egenkapital Egenkapital per Delårsresultat Estimatavvik på pensjonsforpliktelser Revaluering eiendom etter IAS Utbetalt utbytte Kapitalforhøyelse Avgang minoritetsaksjonær Føringer direkte mot egenkapital Egenkapital per

14 14 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morselskapet Konsernet Mill. kroner Årsresultat etter skatt Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert - - virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden Avskrivninger og nedskrivninger Verdiregulering investeringseiendommer Tap på utlån/garantier Økning fordring på reassurandør Økning av utlån til kunder Reduksjon av utlån til kunder Endring i forsikringstekniske avsetninger Endring i andre tidsavgrensningsposter Økning/(reduksjon) fra innskudd og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 1-1 Økning av verdipapirer til virkelig verdi og justering for verdiendring Reduksjon av verdipapirer til virkelig verdi og justering for verdiendring Økning av verdipapirer som holdes til forfall Reduksjon av verdipapirer som holdes til forfall Økning av verdipapirer tilgjengelig for salg Reduksjon av verdipapirer tilgjengelig for salg Utbetaling av konsernbidrag Tilgang investeringseiendommer Avgang investeringseiendommer Gevinst investeringseiendommer Reduksjon/(økning) av egne eiendom anlegg og utstyr Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 5 - Innbetalinger av ansvarlig lånekapital Utbetalinger ved tilbakebetalinger av ansvarlig lånekapital Innbetalinger av ny egenkapital Nedsettelse av kapital pga Bank 1 Oslo AS Utbetaling av eksternt utbytte Økning/(reduksjon) av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter

15 15 KAPITALDEKNING SPAREBANK 1 GRUPPEN Konsernet Mill. kroner Kjernekapital Egenkapital ekskl.naturskadefond Utbytte Fondsobligasjon Goodwill Andre immaterielle eiendeler Verdiregulering eindommer konsern Minstekrav til reassuranse % fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -5-5 Sum netto kjernekapital Tilleggskapital Evigvarende lån Tidsbegrenset ansvarlig lån Ikke tellende ansvarlig kapital % av urealisert gevinst på eiendom % fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Sum tillegskapital Sum netto ansvarlig kapital Risikovektet balanse Kjernekapitaldekningsgrad 12,6 % 14,6 % 12,6 % Kapitaldekningsgrad 16,1 % 20,3 % 16,1 %

16 16 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 NOTER REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet per 1. kvartal 2011 er utarbeidet i henhold til IAS 34 Interim Financial Statements. En mer utførlig beskrivelse av de regnskapsprinsipper konsernet har lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet, fremkommer i årsregnskapet for Konsernets regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er i det alt vesentlige uendret i forhold til årsrapporten for IAS 1 (revidert) tillater ikke presentasjon av inntekts- og kostnadsposter (dvs. endring i egenkapitalen som ikke er relatert til eierne) i oppstilling av endringer i egenkapitalen. I stedet krever standarden at endringer i egenkapitalen som ikke er relatert til eierne blir presentert separat fra transaksjoner med eierne i utvidet resultatregnskap. Konsernet presenterer alle endringer i egenkapitalen til eierne i egenkapitaloppstillingen, og alle endringer i egenkapitalen som ikke er relatert til eierne presenteres i det utvidede resultatregnskapet. Sammenligningsinformasjon har blitt omklassifisert slik at den er i overensstemmelse med revidert standard. Endringen i regnskapsprinsipp påvirker kun presentasjonen og har ingen påvirkning på resultat per aksje. PENSJONER Konsernet legger til grunn IAS 19 for føring av pensjon. Estimatavvik som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene blir regnskapsført mot egenkapitalen i oppstillingen over utvidet resultatregnskap i den perioden de oppstår. GOODWILL OG IMMATERIELLE EIENDELER Ved oppkjøp av selskaper identifiseres immaterielle eiendeler som blir innregnet med virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. I den grad de identifiserte immaterielle eiendelene har begrenset økonomisk levetid, avskrives verdiene lineært over denne. Dersom det er indikasjoner på verdifall, blir de immaterielle eiendelene testet for verdifall. Goodwill testes årlig for verdifall og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag av nedskrivninger. Nedskrivning på goodwill reverseres ikke. Utviklingsutgifter som er direkte henførbare til design og testing av en identifiserbar og unik programvare som kontrolleres av konsernet, blir balanseført som immateriell eiendel når de oppfyller kravene som følger av IAS 36. Balanseført egenutviklet programvare avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid fra det tidspunkt programvaren tas i bruk. OPPKJØP AV SELSKAPER Den reviderte standarden IFRS 3 (R) medfører enkelte endringer og presiseringer som gjelder anvendelsen av overtakelsesmetoden (oppkjøpsmetoden). Forhold som berøres er blant annet goodwill ved trinnvise oppkjøp, minoritetsinteresser og betingede vederlag. Overtakelsesutgifter utover emisjons- og låneopptaksutgifter skal kostnadsføres etter hvert som de pådras. Den endrede standarden er gjeldende fra første regnskapsår som starter 1. juli 2009 eller senere. IFRS 3 (R) får ikke retrospektiv anvendelse. Konsernet anvender IFRS 3 (R) fra og med 1. januar FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER LIVSFORSIKRING I SpareBank 1 Livsforsikring AS er alle produktene klassifisert som forsikringskontrakter. Forsikringskontrakter vurderes etter IFRS 4. Forsikringsmessige avsetninger vurderes å være tilstrekkelige til å dekke forsikringsrisikoen. De forsikringsmessige avsetningene innenfor livsforsikring tilsvarer forsikringsfondet. Forsikringsfondet omfatter premiereserve, tilleggsavsetninger, premie- og pensjonsreguleringsfondet, erstatningsavsetninger og andre tekniske avsetninger. FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER SKADEFORSIKRING Forsikringskontrakter vurderes etter IFRS 4. De forsikringstekniske avsetningene er ment å dekke inntrufne skader på eksisterende forsikringsavtaler. Naturskadeavsetning, administrasjonsavsetning, avsetning til skadeforsikringsselskapers garantiordning og reassuranseavsetning klassifiseres som egenkapital. Øvrige forsikringstekniske avsetninger er gjort med bakgrunn i minstekravene utformet av Finanstilsynet gjennom forskrifter. Dette gjelder avsetning til ikke-opptjent premie, erstatningsavsetning og sikkerhetsavsetning. Minstekravene innenfor premie- og erstatningsavsetningen er også oppfylt per bransje, og for sikkerhetsavsetningen per bransjegruppe. AKSJER, OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG LIGNENDE Konsernet har finansielle eiendeler i handelsporteføljen, utlån og fordringer, holde til forfall investeringer og verdipapirer tilgjengelig for salg. Handelsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi over resultatet. Dette samsvarer med hvordan investeringene følges opp. Enkelte investeringer i obligasjoner/sertifikater plasseres likevel inn i kategoriene utlån og fordringer eller holde til forfall. Dette gjøres i tilknytning til transaksjonen. I SpareBank1 Livsforsikring AS er verdiendringer knyttet til den kollektive investeringsporteføljen vurdert til virkelig verdi på eiendelssiden, og resultatet reguleres med endringer i kursreguleringsfondet. Verdiendringer på øvrige investeringer i handelsporteføljen eller frivillig kategorisert til virkelig verdi over resultatet innregnes til virkelig verdi over resultatet Konsernet har aksjer klassifisert som verdipapirer tilgjengelig for salg. Disse er ikke vurdert som tilknyttede selskaper, men er strategiske investeringer hvor konsernet ikke kan sies å ha betydelig innflytelse. Aksjenes verdi vurderes løpende med verdiendringer i utvidet resultatregnskap. FINANSIELLE DERIVATER Finansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet. Enkelte derivater er utpekt som sikringsinstrumenter og innregnes i samsvar med sikringsreglene i IAS 39. Konsernet har ikke utstrakt bruk av finansielle derivater. INVESTERINGSEIENDOMMER OG EGNE EIENDOMMER Investeringseiendommer vurderes til virkelig verdi etter IAS 40. Dette innebærer at endringer i virkelig verdi føres over resultatregnskapet. Egne eiendommer vurderes etter verdireguleringsmodellen i tråd med IAS 16 med verdiregulering over utvidet resultatregnskap.

17 17 SEGMENTINFORMASJON Resultat per fordelt på de ulike primærsegmenter Livs- Skade- Fonds- Inkasso og forsikrings- forsikrings- forvaltning Megler- factoring- Øvrige Konsernvirksomhet virksomhet virksomhet virksomhet virksomhet virksomhet posteringer Sum Mill. kroner Sum inntekter 1) Nedskrivninger Andel av resultat fra TS Segmentresultat Resultat etter skatt Minoritetens andel av resultat Eiendeler pr. segment Sum forpliktelser ) Kostnader relatert direkte til inntekten er inkludert. SpareBank 1 Gruppen konsern har ingen sekundærsegmentrapportering. FORUTSETNINGER FOR SPAREBANK 1 GRUPPEN YTELSESPENSJON SpareBank 1 Gruppen har brukt følgende forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelsen: * Diskonteringsrente 3,50 % 3,50 % 4,40 % G-regulering 3,75 % 3,75 % 4,25 % Fremtidig lønnsutvikling 4,00 % 4,00 % 4,50 % Forventet avkastning på midlene 4,60 % 4,60 % 5,80 % Forventet AFP-uttak fra 62 år 40 % 40 % 40 % Pensjonsregulering 1,30 % 1,30 % 2,50 % Dødelighet K2005 K2005 K2005 Uførhet IR2003 IR2003 IR2003 Avgang 4% under 50 år og 4% under 50 år og 4% under 50 år og 2 % over 50 år 2 % over 50 år 2 % over 50 år *SpareBank 1 Gruppen har ikke oppdatert pensjonsberegningene per 1. kvartal Dette vil først gjøres i 1. halvår 2011 SpareBank 1 Gruppen viser til enhver tid markedsverdi på pensjonsforpliktelsen. Estimatavvik føres direkte mot egenkapitalen. SpareBank 1 Gruppen benytter fra og med 4. kvartal 2007 ny tariff K2005.

18 18 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 NØKKELTALL Nøkkeltall per segment for periode 1. kvartal kvartal Alle tall er per kvartal, bortsett fra hvor annet er angitt. Mill. kroner 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv Konsern* Kapitaldekning 16,1 % 16,1 % 16,7 % 17,8 % 20,3 % 20,9 % 16,1 % 16,8 % 16,7 % Kjernekapitaldekning 12,6 % 12,5 % 11,5 % 12,7 % 14,6 % 15,0 % 10,7 % 11,3 % 11,2 % Resultat e.skatt akk. 151,9 831,6 507,5 248,4 92,8 735,1 567,2 236,7-5,7 EK-avkastning p.a. 12,4 % 18,7 % 15,8 % 11,9 % 8,8 % 16,6 % 19,1 % 12,5 % -0,3 % Livsforsikring Brutto forfalt premie 1 018,2 805,9 768,6 737,9 981,3 720,5 731,1 718,3 956,5 Privat 696,4 465,0 308,6 323,5 661,9 330,5 307,9 315,2 280,1 Bedrift 321,9 340,9 460,1 414,4 319,4 390,0 423,2 403,1 676,4 Forvaltningskapital Kapitaldekning 19,2 % 19,3 % 20,1 % 22,1 % 18,4 % 19,0 % 18,3 % 18,7 % 15,1 % Skadeforsikring Opptjente premie f.e.r 1 100, , , ,0 965,4 983,1 971,8 940,2 919,2 Privat 938,1 951,8 916,3 876,1 846,1 857,2 847,3 821,8 804,2 Bedrift 141,2 158,4 137,3 107,6 96,0 100,2 99,3 93,7 91,0 div. reass. og pooler 21,5 24,9 23,4 23,3 23,2 25,7 25,3 24,7 24,0 Netto finansinntekter 95,1 201,1 149,0-15,0 97,6 126,3 160,3 174,6 70,1 Finansavkastning 1,10 % 4,90 % 2,66 % 1,01 % 1,20 % 6,80 % 5,17 % 3,20 % 0,70 % Skadeprosent f.e.r 83,6 % 76,6 % 67,1 % 75,9 % 88,3 % 74,8 % 69,2 % 71,7 % 79,5 % Kostnadsprosent f.e.r 21,9 % 23,8 % 22,7 % 17,1 % 20,2 % 24,8 % 21,8 % 22,2 % 21,1 % ODIN Forvaltningskapital Markedsandel aksjefond 10,6 % 10,7 % 11,5 % 11,8 % 11,6 % 12,4 % 12,8 % 13,1 % *) Nøkkeltall for konsernet for 2009 vises eksklusiv Bank 1 Oslo konsern

19 19

20 20 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011 1 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 12 Utvidet resultatregnskap 13 Balanse 14 Egenkapital 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29. april 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen 13. august 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Tidenes beste halvårsresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 22. oktober - Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per artal (MNOK) 529 745 1 216 1 753 (8) 320

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal:

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1 kvartal 2012 1. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Q1 Kirsten Idebøen, konsernsjef 26. april 2012 God resultatutvikling i konsernet - Beste resultat i 1. kvartal de siste fem år Resultat før

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 Godt kvartalsresultat Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 3.kvartal (MNOK) 529 745 380 528 1.216 1.753 1.225 1.439 3. kv 2013 3. kv 2014 3.

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal 2009

Hovedpunkter 1. kvartal 2009 artal 2009 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konst. adm. direktør 28. april 2009 Hovedpunkter artal 2009 Resultatet er preget av de turbulente finansmarkedene. SpareBank 1 Livsforsikring

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen

Presentasjon 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 24 oktober - Kirsten Idebøen, 24. Idebøen adm. adm direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt hittil i år (MNOK)* 529 1 216 376

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 Godt resultat, men lavere enn i rekordåret 2014 Lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Resultat

Detaljer

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010 1. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. april 2010 Hovedpunkter Solid resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. kvartal, men med preg av vinter, snø

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver:

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 2. kvartal og 1. halvår 2012

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 2. kvartal og 1. halvår 2012 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 2012 2 SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 2012 Innhold 03 Resultatutvikling 11 Erklæring fra styret 12 Resultatregnskap 14 Utvidet resultatregnskap

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, administrerende direktør

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, administrerende direktør 1. kvartal 2013 Q1 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, administrerende direktør 25. april 2013 Det beste 1. kvartalsresultatet i SpareBank 1 Gruppens historie Resultat før skatt

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2015 YTD Q1 2014 QTD Q1 2015 QTD Q1 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 389 458 305 466 389 458 305 466 2

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 18 Noter til regnskapet Utgiver:

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2011

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2011 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 14 Utvidet resultatregnskap 15 Balanse 16

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Resultater 1. Kvartal 2007

Resultater 1. Kvartal 2007 Resultater 1. Kvartal 2007 Revidert resultat 1Q 2007 I forbindelsen med den forestående notering på Oslo Børs/Oslo Axess og utarbeidelse av prospekt, er den regnskapsmessige effekten av Finansdepartementets

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 1.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen Driftsresultat på 6.008 mill. kroner og konsernresultat på 933 mill. kroner, en økning på henholdsvis 2.005 og 339 mill. kroner målt mot tilsvarende

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. halvår og g 2. kvartal Q2 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 10 august 10. God underliggende resultatfremgang, men preget av svake aksjemarkeder og flomskader

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010 Resultatutvikling per 1. kvartal 2010 Resultatfremgang til tross for negativ skadeutvikling Konsernresultat før skatt på 131,3 mill. kroner per 1. kvartal, mot

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer