Hovedpunkter 1. kvartal 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedpunkter 1. kvartal 2009"

Transkript

1 artal 2009 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konst. adm. direktør 28. april 2009

2 Hovedpunkter artal 2009 Resultatet er preget av de turbulente finansmarkedene. SpareBank 1 Livsforsikring har en aksjeandel på 11 % i kollektivporteføljen per Konsernets soliditet er god Resultat etter skatt er sterkt påvirket av beregnet effekt av fritaksmetoden og skatteregler for investering i utenlandske aksjefond knyttet til SpareBank 1 Livsforsikring SpareBank 1 Gruppen har igangsatt et lønnsomhets- og kostnadsprogram som skal skape varig og forbedret lønnsomhet Satsing på ny virksomhet innenfor verdipapirområdet gjennom Argo Securities og fordringsadministrasjon gjennom SpareBank 1 Gruppen Finans Holding 2 2

3 Tilfredsstillende resultat før skatt, markedets utvikling tatt i betraktning MNOK Resultat før skatt konsern Resultat før skatt - artal 2009 Resultat før skatt for artal ble MNOK 99,9 (99,5) Resultat etter skatt for artal ble MNOK 5 (64). Den høye skattekostnaden skyldes beregnet effekt av fritaksmetoden i SpareBank 1 Livsforsikring Forvaltningskapitalen var ved utgangen av mars 58,3 mrd. kroner, opp 1,8 mrd. kroner fra Kjerne- og kapitaldekning er beregnet til 9,8 % og 14,5 % per , mot 9,4 % og 12,6 % i fjor 3 3

4 Produktselskapene påvirket av finanskrisen Resultat før skatt i datterselskaper Samlet resultat før skatt for datterselskapene ble i artal MNOK 125 (131) Positiv resultatutvikling og bedring i netto risikoresultat. God soliditet i Livselskapet God finansavkastning hittil i år veier opp for et svakere forsikringsresultat i skadeselskapet Reduserte forvaltningsvolumer i ODIN Forvaltning gir negativt resultat Økte provisjons- og finansinntekter i Bank 1 Oslo. Resultat i artal preget av redusert rentenetto og høyere tapsavskrivninger på utlån MNOK Bank 1 Oslo konsern 11* * SB1 Livsfors.* 54 SB1 Skadefors Resultat før skatt per ODIN -8 Resultat før skatt per 2009 * I konsernregnskapet dekkes MNOK 42,0 (62,6) av renteunderskuddet av kundens tilleggsavsetninger i artal Resultat før skatt ville, hensyntatt dette, blitt MNOK 66,4 (10,8) fra livselskapet. 4 4

5 SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat for artal 2009 artal Året Beløp i mill. kroner 2009 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 24,4-51,8-990,5 - Bruk av tilleggsavsetninger 42,0 62,6 0,0 - SpareBank 1 Skadeforsikring 48,1 54,1 217,7 - Bank 1 Oslo konsern 13,1 31,9 3,1 - ODIN Forvaltning -7,5 30,3 115,2 - Argo Securities -12,9 0,0-4,0 - SpareBank 1 Medlemskort 5,6 4,0 12,1 - Øvrige selskaper * 5,3 1,7 15,4 - Korreksjon datterselskaper - pro forma IFRS 7,4-1,8-5,6 Sum resultat datterselskaper før skatt 125,4 131,0-636,6 Driftskostnader holding -13,2-10,8-47,8 Netto finans holding -17,4-23,6-67,8 Gevinst ved salg av verdipapirer holding 0,0 0,0 21,1 Andel tilknyttede selskap 5,1 4,2 17,7 Resultat før avskrivninger merverdier 99,9 100,8-713,4 Avskrivning merverdier 0,0-1,3-18,2 Resultat før skatt 99,9 99,5-731,6 Skattekostnad -94,8-35,9-126,2 Resultat etter skatt 5,2 63,7-857,7 Majoritetens andel av resultat etter skatt 7,5 63,5-858,1 Minoritetens andel av resultat etter skatt -2,3 0,1 0,4 * Øvrige selskaper omfatter SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS (morselskap), Actor Fordringsforvaltning AS, SpareBank 1 LTO AS og Verdigjenvinning AS 5 5

6 Bank 1 Oslo Økte provisjons- og finansinntekter 6 6

7 Bank 1 Oslo (konsern) Økte provisjons- og finansinntekter Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt på MNOK 13 (32) per artal Resultatnedgangen skyldes i hovedsak høyere tapsnedskrivninger på utlån, samt redusert rentenetto Tap på utlån MNOK 35 (-4) i 1. kvartal Brutto misligholdte og tapsutsatte lån utgjør 2,1 % (0,9 %) av brutto utlån per MNOK Resultat før skatt artal 7 7

8 Bank 1 Oslo (morbank) God utlånsvekst, men redusert rentenetto Netto renteinntekter per kvartal Utlånsvekst på 17,4 % siste 12 måneder. PM økte med 23,5 % og BM med 4,6 % Netto renteinntekter på MNOK 89 (97) i artal. En reduksjon på 8,2 % MNOK 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 83,0 90,4 97,0 96,7 95,9 105,3 89,9 88,8 2,0 % 1,9 % 1,8 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % Rentenetto per artal på 1,41 % (1,86 %) 20,0 0,0 1,2 % 1,1 % 1,0 % 2. kv kv kv kv 3. kv 4. kv 2009 Netto renteinntekter Rentenetto i % av GFK 8 8

9 Bank 1 Oslo (morbank) Margin- og volumutvikling ,17 % 2,30 % ,80 % MNOK ,25 % 1,64 % 1,27 % 1,15 % 1,50 % 1,05 % 1,49 %1,51 % 1,33 % 1,37 % 0,90 1,20 0,81 % 0,78 % 0,71 %0,72 % 0,98 %1,04 % 0,62 % 0,69 % 0,91 % 0,83 % 1,30 % 0,80 % ,30 % kv kv kv kv kv kv kv 3. kv 4. kv -0,19 % ,20 % Utlån Utlånsm argin Innskuddsmargin Referanserenten som benyttes i marginberegningen er 3 mndr NIBOR + 0,10 bp (bankens mellomregningsrente) 9 9

10 Bank 1 Oslo (morbank) Økt mislighold MNOK 500,0 Prosent % 2,5 450,0 400,0 2,0 350,0 300,0 1,5 250,0 200,0 400,6 459,2 1,0 150,0 100,0 240,9 203,6 220,0 214,0 165,8 162,7 113,1 246,1 0,5 50,0 0,0-4. kv kv kv kv kv 3. kv 4. kv 2009 Sum mislighold % av brutto utlån Mislighold = Sum av forfalte krav over 90 dager og tapsutsatte ikke forfalte krav over 90 dager 10 10

11 Bank 1 Oslo (morbank) Økte tap på utlån MNOK 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0-35,0-40,0 Individuelle nedskr. -1,1 Gruppevise nedskr. 5,0-25,9-9,3 Netto konst. tap og inngang tidl. tap -0, ,3 Sum Tap på utlån 3,8-34,

12 Bank 1 Oslo (konsern) Økte provisjons- og finansinntekter Netto provisjonsinnteker og andre inntekter på MNOK 88 (52) per artal Provisjonsinntekter fra eiendomsmegling var opp 44,4 % til MNOK 29 (20) Positivt resultat fra EM1 Oslo & Akershus på MNOK 0,1 (-5,9). Forbedringen skyldes: en omfattende restrukturering i sammenheng mellom opinionens forventning til rentenivået og kjøp av bolig bedring i markedet EM1 har økt sin markedsandel fra 7,1 % per til 8,2 % Inntekter fra finansielle investeringer var MNOK 21 (-5) og skyldes: verdiendring på obligasjoner og grunnfondsbevis valuta og derivatinntekter mottatt utbytte på aksjer og grunnfondsbevis Andre inntekter per kvartal MNOK kv kv kv 2007 Provisjon fra forsikring og sparing Innt. fra finansielle investeringer Garantiprovisjoner/øvrige 2. kv 3. kv 4. kv Betalingsformidling Eiendomsmegling

13 Bank 1 Oslo (konsern) Resultat for artal 2009 artal Beløp i mill. kroner 2009 Netto renteinntekter 88,5 96,9 Andre inntekter 86,4 52,1 Driftskostnader 127,4 120,9 Driftsresultat 47,5 28,1 Tap på utlån 34,9-3,8 Andel fra tilknyttet selskap 0,6 Resultat før skatt 13,1 31,9 Skattekostnad (28%) 2,2 8,9 Resultat etter skatt 10,9 23,0 Nøkkeltall artal Tall i prosent 2009 Rentenetto 1,41 % 1,86 % Kostnadsprosent ekskl. verdiendr. verdipapirer (mor) 70,9 % 70,3 % Kostnadsprosent inkl. verdiendr. verdipapirer (konsern) 72,9 % 81,1 % Egenkapitalavkastning (mor) 4,7 % 9,5 % Egenkapitalavkastning (konsern) 4,4 % 8,1 % Innskuddsdekning (konsern) 75,7 % 72,7 % Kapitaldekning (mor) 11,6 % 11,4 % 13 13

14 SpareBank 1 Livsforsikring Positiv resultatutvikling før skatt 14 14

15 SpareBank 1 Livsforsikring Positiv resultatutvikling før skatt Resultat før skatt er MNOK 24 (-52) i 1. kvartal Positiv utvikling i netto risikoresultat; MNOK 87 (63) hittil i år Renteresultat er preget av finanskrisen og utgjør MNOK -51 (-59) Forvaltningskapitalen per er NOK 21,2 mrd., opp 0,1 mrd. fra Avkastningen på selskapets midler hittil i år er på MNOK 34 (-16) og skyldes at selskapet er ute av aksjer i selskapsporteføljen, samt engangseffekter Tilleggsavsetninger kan ikke benyttes gjennom året i selskapet, men er inntektsført i konsernregnskapet i SpareBank 1 Gruppen med MNOK 42 i artal MNOK Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt artal 15 15

16 SpareBank 1 Livsforsikring God soliditet i livselskapet Utvikling i bufferkapital Kjernekapital og kapitaldekning på henholdsvis 11,7 % (9,7 %) og 15,1 % (12,5 %) per artal Bufferkapitalen med tilleggsavsetninger innenfor ett års rentegaranti utgjør 6,0 % (6,3 %) ved utgangen av mars Estimert solvensmargin ved utgangen av artal var 191 % (238 %) Prosent 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % 9,3 % 4. kv ,3 % 8,2 % 2. kv 5,8 % 3. kv 5,8 % 4. kv 6,0 % 2009 Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger Delårsresultat Kursreguleringsfond 16 16

17 SpareBank 1 Livsforsikring Fortsatt høy aksjeandel i kollektivporteføljen Per Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen 35 % 11 % 5 % 36 % 0 % 6 % 32 % 34 % 23 % 26 % Aksjer Annet Eiendom Hold til forfall Obligasjoner NOK 14,8 mrd. 26 % Aksjer Annet Eiendom Hold til forfall Obligasjoner NOK 1,4 mrd. 53 % 13 % Aksjer Annet Obligasjoner NOK 3,9 mrd

18 SpareBank 1 Livsforsikring Verdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti (ekskl. verdiendring anlegg) kv ,5 4. kv -0, kv kv ,3 N/A N/A N/A Prosent , ,9 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea Kilde: selskapspresentasjoner

19 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat for artal 2009 artal Beløp i mill. kroner 2009 Risikoinntekter 310,4 289,6 Risikokostnader -211,8-207,2 Risikoresultat 98,6 82,4 Tekniske avsetninger -11,7-19,6 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 86,9 62,8 Gebyrer 149,6 137,7 Driftskostnader ekskl. provisjoner -139,8-123,7 Provisjoner -47,0-48,0 Administrasjonsresultat -37,3-34,0 Netto finansinntekter 59,3 49,3 Garantert rente -110,1-107,9 Renteresultat -50,8-58,6 Samlet resultat før fordeling -1,1-29,8 Avsetning til tilleggsavsetninger 0,0 0,0 Resultat til kunder -8,9-5,8 Avkastning på selskapets midler 34,4-16,2 Resultat til eier før skatt 24,4-51,8 Skattekostnad * 0,0 0,0 Resultat til eier 24,4-46,1 Nøkkeltall artal 2009 Kapitaldekning 15,1 % 12,5 % Bufferkapital i % inkl. årets resultat 6,0 % 6,3 % * Selskapets regnskap viser ikke skattekostnaden ettersom utsatt skattefordel ikke er innregnet iht. regnskapsstandarden IAS 12. Selskapets skattekostnad på MNOK 76 hittil i år, er inkludert i SpareBank 1 Gruppens konsernskatt 19 19

20 SpareBank 1 Skadeforsikring God finansavkastning og bestandvekst hittil i år 20 20

21 SpareBank 1 Skadeforsikring God finansavkastning og bestandvekst hittil i år Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt for artal ble MNOK 48 (54) Netto finansinntekter per mars ble MNOK 66 (8). Finansavkastningen hittil i år utgjør 0,7 % (0,1 %) Forsikringsresultat per artal er på MNOK -13 (48) Skadeprosent f.e.r. utgjør 79,5 % (74,2 %). Økningen skyldes to storskader innen BM Combined ratio f.e.r. er 100,6 % (93,9 %) per Positiv bestandsutvikling innen både BM og PM i artal. Total bestandsøkning på MNOK 68 (15) MNOK Resultat før skatt artal 21 21

22 SpareBank 1 Skadeforsikring To storskader i artal trekker opp combined ratio for egen regning Combined ratio f.e.r vist kvartalsvis Combined ratio f.e.r per år 110 % 90 % 70 % 97,9 % 100,6 % 92,7 % 95,9 % 93,8 % 95,1 % 91,9 % 93,9 % 93,1 % 21,2 % 20,2 % 19,5 % 21,8 % 19,7 % 23,5 % 20,9 % 23,3 % 21,1 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 91,1 % 87,2 % 89,9 % 94,6 % 93,7 % 22,1 % 20,6 % 20,7 % 21,6 % 20,5 % 50 % 50 % 30 % 76,7 % 72,5 % 72,4 % 74,0 % 74,2 % 70,3 % 74,1 % 69,7 % 79,5 % 40 % 30 % 69,0 % 69,3 % 73,9 % 72,1 % 66,7 % 10 % 20 % 10 % -10 % kv kv kv kv 3. kv 4. kv % Skadeprosent Kostnadsprosent Skadeprosent Kostnadsprosent 22 22

23 SpareBank 1 Skadeforsikring Aktivaallokering av finansielle eiendeler Per Bankinnskudd 3,6 % Eiendom 15,0 % Finansielle eiendeler til amortisert kost 11,8 % Hedgefond 4,2 % Aksjer 4,5 % Obligasjoner 60,9 % Sum: NOK 7,8 mrd

24 SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat for artal 2009 artal Beløp i mill. kroner 2009 Forfalt brutto premie 1 237, ,2 Opptjente premier f.e.r. 919,2 902,6 Påløpne erstatninger f.e.r. -730,5-669,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -194,2-177,7 Andre tekniske avsetninger -7,9-7,0 Forsikringsresultat -13,3 48,3 Netto finansinntekter 65,8 8,4 Andre kostnader -0,3 0,8 Resultat før sikkerhetsavsetninger 52,2 57,5 Endring av sikkerhetsavsetning -4,1-3,4 Resultat før skatt 48,1 54,1 Skattekostnad -13,5-15,1 Resultat etter skatt 34,6 39,0 artal Nøkkeltall 2009 Skadeprosent f.e.r. 79,5 % 74,2 % Kostnadsprosent f.e.r. 21,1 % 19,7 % Combined ratio f.e.r. 100,6 % 93,9 % Kapitaldekning 28,2 % 27,3 % 24 24

25 ODIN Forvaltning Redusert forvaltningskapital 25 25

26 ODIN Forvaltning Redusert forvaltningskapital Resultat før skatt per artal Resultat før skatt på MNOK -7 (30) i 1. kvartal Resultatnedgangen skyldes at forvaltet kapital er på et lavere nivå enn i 1. kvartal Forvaltningskapitalen falt NOK 1,7 mrd. i artal til NOK 17,5 mrd. Markedsandel for aksjefond utgjorde 13,1 %, en reduksjon fra 13,8 % ved årsskiftet MNOK Utvikling i årsresultat før skatt MNOK 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 83,2 15,6 20,4 30,324,0 4, ,4 60,6 146,4 232, ,5 115,2

27 ODIN Forvaltning Resultat for artal 2009 artal Beløp i mill. kroner 2009 Forvaltningshonorar 46,3 82,5 Tegnings- og innløsningshonorar 6,2 14,7 Sum driftsinntekter 52,5 97,2 Lønnskostnad 19,2 27,0 Avskrivninger 4,1 3,4 Andre driftskostnader 31,7 41,0 Sum driftskostnader 55,0 71,4 Driftsresultat -2,5 25,8 Finanskostnader -5,0 4,5 Resultat før skatt -7,5 30,3 Skattekostnad -1,9 8,5 Resultat -5,6 21,

28 Argo Securities Nytt verdipapirforetak 28 28

29 Argo Securities Nytt verdipapirforetak Selskapet ble etablert i oktober SpareBank 1 Gruppen AS eier 75 % av Argo Securities AS Gruppens resultatandel etter skatt er et underskudd på MNOK 7,0. Dette skyldes oppstartskostnader artal Beløp i mill. kroner 2009 Kurtasje aksjer og derivater 4,5 Fremmedkapitalinntekter 0,6 Netto trading resultat 0,3 Honorar corporate finance 0,2 Sum driftsinntekter 5,7 Lønn, bonus og andre personalkostnader -14,0 Avskrivninger -1,1 Andre driftskostnader -4,8 Driftsresultat -14,2 Netto finansinntekter 1,3 Resultat før skatt -12,9 Skattekostnad 3,6 Resultat -9,

30 SpareBank 1 Gruppen Finans Holding Ny verdikjede innen fordringsforvaltning 30 30

31 SpareBank 1 Gruppen Finans Holding Ny verdikjede innen fordringsadministrasjon Består av factoring, inkasso og erverv av misligholdsportefølje Målgruppe: Banker, forsikringsselskaper, kortselskaper og andre finansieringsforetak Etterspør denne type produkter som leveres av etablert finansinstitusjon Styrker Sparebank 1 Gruppen som leverandør av finansielle produkter og styrker Gruppens økonomiske fundament Supplement til Gruppens tradisjonelle produkter Produktene har historisk sett gitt god lønnsomhet, der inntjeningen er økende Til dels motsyklisk SpareBank 1 Factoring (100%) SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS (100%) Actor Fordringsforvaltning (100%) Finansiell informasjon: Morselskapets egenkapital ca MNOK 225 Ca 90 ansatte (konsern) SpareBank 1 LTO (100%) Verdigjenvinning (100%) Forventet samlet omsetning 2009: MNOK 137 Forventet samlet EBIT 2009: MNOK

32 32 32 Andre forhold

33 Offensivt lønnsomhetsprogram i SpareBank 1 Gruppen initiert i artal forventes å gi betydelig bunnlinjeeffekt Programmet skal skape varig og forbedret lønnsomhet i SpareBank 1 Gruppen Bred involvering av organisasjonen Vurdere potensial for kostnadsbesparelser innenfor alle deler av konsernet Vurdere mulighetene for å øke inntektene gjennom tiltak for å realisere synergier mellom selskapene i konsernet og som leverandør mot alliansebankene Implementering og realisering av tiltak vil finne sted i perioden 3. kvartal 2009 til 2. kvartal

34 34 34 Bank. Forsikring. Og deg.

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010 1. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. april 2010 Hovedpunkter Solid resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. kvartal, men med preg av vinter, snø

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Regnskap artal 2011 Oslo, 27. april 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Bedret rentenetto og økte kostnader Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i 2011 er på MNOK 28 (49). Resultatreduksjonen

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29. april 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2005 17. februar 2006 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker

Detaljer

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen 13. august 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Tidenes beste halvårsresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 22. oktober - Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per artal (MNOK) 529 745 1 216 1 753 (8) 320

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 213 Oslo, 9. august 213 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i andre kvartal 213 ble

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 2. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 2. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap 2. kvartal God underliggende drift og lave tap Oslo, 12. august Bank 1 Oslo (konsern) Første halvår med høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter og kostnader Resultat

Detaljer

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal:

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat per tredje kvartal Oslo, 28. oktober Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste utdanningsnivå og halvparten

Detaljer

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig resultat Oslo, 12. februar 2016 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør 3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. oktober Hovedpunkter God resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal SpareBank 1 Skadeforsikring hadde

Detaljer

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1 kvartal 2012 1. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Q1 Kirsten Idebøen, konsernsjef 26. april 2012 God resultatutvikling i konsernet - Beste resultat i 1. kvartal de siste fem år Resultat før

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat for første kvartal 2015 Oslo, 23. april 2015 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 Godt kvartalsresultat Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 3.kvartal (MNOK) 529 745 380 528 1.216 1.753 1.225 1.439 3. kv 2013 3. kv 2014 3.

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen

Presentasjon 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 24 oktober - Kirsten Idebøen, 24. Idebøen adm. adm direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt hittil i år (MNOK)* 529 1 216 376

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør 3. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. oktober 2010 Hovedpunkter God resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal SpareBank 1 Skadeforsikring

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. halvår og g 2. kvartal Q2 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 10 august 10. God underliggende resultatfremgang, men preget av svake aksjemarkeder og flomskader

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 Godt resultat, men lavere enn i rekordåret 2014 Lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Resultat

Detaljer

Beste årsresultat noensinne

Beste årsresultat noensinne Historisk gode resultater fra SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2007 SpareBank 1 Gruppen, Eldar Mathisen, adm. direktør 13. februar 2008 Beste årsresultat noensinne SpareBank 1 Gruppen Resultat før

Detaljer

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, administrerende direktør

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, administrerende direktør 1. kvartal 2013 Q1 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, administrerende direktør 25. april 2013 Det beste 1. kvartalsresultatet i SpareBank 1 Gruppens historie Resultat før skatt

Detaljer

Foreløpig regnskap 2010

Foreløpig regnskap 2010 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling

Detaljer

Foreløpig pgregnskap 2012

Foreløpig pgregnskap 2012 Q4 Foreløpig pgregnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, Administrerende direktør 14. februar 2013 Mer enn dobling av resultat før skatt i sammenlignet med 2011 Resultat før

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader ga redusert

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011 1 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 12 Utvidet resultatregnskap 13 Balanse 14 Egenkapital 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Q2 1 halvår og 2. 1. 2 kvartal 2012 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 9 august 2012 9. Resultat hittil i år på linje med fjoråret Resultat før skatt konsern kvartalsvis

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 11 Utvidet resultatregnskap 12 Balanse 13 Egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Q3 3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 18. oktober Solid resultatfremgang sammenlignet med fjoråret - Tiltak for ytterligere å bedre konkurransekraft og

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2016

Resultat for andre kvartal 2016 Resultat for andre kvartal 2016 18. august 2016 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Svært god soliditet gjør OPF rustet til å tåle lave renter og urolige finansmarkeder Konsernresultat i andre

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Resultater og balanseutdrag

Resultater og balanseutdrag Resultater og balanseutdrag Foreløpige tall Kredittilsynet SAMTLIGE NORSKE BANKER 14 forretningsbanker og 129 sparebanker 1.kv.03 1.kv.02 Renteinntekter m.v. 25 495 6,94 24 462 7,03 103 530 7,32 Rentekostnader

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015 Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 04.02.2016 Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 34,1 (28,7) Kostnadsgrad

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2012 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 34,0 mkr (34,7 mkr) Netto renteinntekter: 61,3 mkr (59,8 mkr)

Detaljer